ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM HỌC 20162017

21 23 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:09

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ( Thời gian làm bài:50 phút ) Mã đề 133 Câu 1: Một vật dao động điều hồ có quỹ đạo đoạn thẳng dài 10 cm Biên độ dao động vật A 2,5 cm B cm C 10 cm D 20 cm Câu 2: Một vật dao động dao động điều hòa có phương trình x 3 cos 2 t (cm ) Lấy π2 = 10 Gia tốc cực đại vật có độ lớn: A 1,2 m/s2 B 6π cm/s2 C 3,6 m/s2 D 18π m/s2 Câu 3: Một vậtkhối lượng 400 g dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(10πt + π) (cm) Lấy π2 = 10 Năng lượng dao động vật là: A J B 200 J C 20 J D 0,2 J Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox Khi vừa khỏi vị trí cân đoạn s động chất điểm 1,8 J Đi tiếp đoạn s động 1,5 J Nếu thêm đoạn s động bao nhiêu? Biết trình khảo sát chất điểm chưa đổi chiều chuyển động A 0,9 J B J C 0,8 J D 1,2 J Câu 5: Công thức sau dùng để tính tần số dao động lắc lò xo? k m k m A f 2 B f  C f  D f  m  k 2 m 2 k Câu 6: Con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100 g lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với chu kì 0,2 s Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo A k = 50 N/m B k = 100 N/m C k = 62.8 N/m D k = 200 N/m Câu 7: Một vật nhỏ có khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k Kích thích để lắc dao động điều hồ với gia tốc cực đại 16 m/s 6,4.10-2 J Vận tốc cực đại vật A 16 cm/s B 80 cm/s C 1,6 m/s D m/s Câu 8: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s, nơi có g = 10 m/s2 Lấy π2 = 10 Chiều dài lắc: A l = 1,21 m B l = m C l = 0,55 m D l = 1,1 m Câu 9: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc A khối lượng lắc B chiều dài lắc C cách kích thích cho dao động D biên độ dao động Câu 10: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ có khối lượng 10 g mang điện tích q = + 5.10-6 C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s 2, π = 3,14 Chu kì dao động lắc A 1,40 s B 1,99 s C 1,15 s D 0,58 s Câu 11: Phát biểu sau đúng? Trong dao động tắt dần, phần biến thành A quang B hóa C điện D nhiệt Câu 12: Một lắc đơn có độ dài 16 cm treo toa tầu vị trí phía trục bánh xe Chiều dài ray 12 m Coi đoàn tầu chuyển động thẳng Con lắc dao động điều hòa mạnh vận tốc đoàn tầu bằng: A 15 m/s B 1,5 cm/s C 1,5 m/s D 15 cm/s Mã đề 133 Câu 13: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x = A1cos(πt +  ) cm x2 =  ) cm Phương trình dao động tổng hợp hai dao động x = Acos(πt +φ) cm Thay đổi A để biên độ A có giá trị cực tiểu   A φ = - rad B φ = π rad C φ = - rad D φ = rad Câu 14: Một sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử mơi trường A vng góc với phương truyền sóng B phương thẳng đứng C phương ngang D trùng với phương truyền sóng Câu 15: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = 4cos(4πt – π/4) (cm) Biết hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha cách m Tốc độ truyền sóng là: A v = m/s B v = m/s C v = 12 m/s D v = 1,5 m/s Câu 16: Trên mặt nước có hai nguồn giống A B dao động vng góc với mặt nước tạo sóng có bước sóng λ Điểm M vùng giao thoa cách A, B d1 d2 Điểm M dao động với biên độ cực tiểu khi: (k thuộc Z)    A d2 – d1 = k B d2 – d1 = kλ C d2 – d1 = (2k + 1) D d2 – d1 = (2k + 1) 2 Câu 17: Trên mặt chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha với tần số 40 Hz, vận tốc truyền sóng 60 cm/s Khoảng cách hai nguồn sóng cm Số điểm dao động với biên độ cực tiểu AB là: A.7 B C D 10 Câu 18: Hai sóng kết hợp có đặc điểm đây? A Có biên độ B Có pha hiệu số pha khơng đổi C Có tần số D Có tần số, phương có hiệu số pha khơng đổi Câu 19: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A B cách 30 cm dao động pha Biết sóng nguồn phát có tần số 10 Hz, vận tốc truyền sóng m/s Gọi M điểm nằm đường thẳng vuông góc với AB A dao động với biên độ cực đại Đoạn AM có giá trị nhỏ A 20 cm B 25 cm C 40 cm D 12,5 cm Câu 20: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách điểm nút liên tiếp A λ B 2λ C λ/4 D λ/2 Câu 21: Một sợi dây dài 200 cm, hai đầu cố định dây có sóng dừng với bó sóng Bước sóng A m B m C 0,75 m D 0,5 m Câu 22: Sóng dừng sợi dây dài, hai điểm A, B cách 15 cm với A nút B bụng cạnh A C trung điểm AB Biết thời gian ngắn hai lần li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây bằng: A 1,5 m/s B m/s C 0,5 m/s D m/s Câu 23: Đơn vị thông dụng để đo mức cường độ âm là: A Đềxiben (dB) B Ben (B) C J/s D W/m2 -5 Câu 24: Cường độ âm điểm A môi trường truyền âm 10 W/m Biết cường độ âm chuẩn I = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm A A L = 60 dB B L = 80 dB C L = 70 dB D L = 50 dB Câu 25: Hai nguồn âm điểm phát sóng đồng với tần số 680 Hz đặt A B cách m khơng khí Tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s O điểm nằm đương trung trực AB cách AB 100 m M điểm nằm đường thẳng qua O song song với AB, gần O nhận âm to Tính khoảng cách OM A 40 m B 50 m C 57,7 m D 70 m 6cos(πt - Mã đề 133 Câu 26: Đặc tính sau khơng phải đặc tính sinh lí âm A Độ cao B Âm sắc C Độ to D Cường độ âm Câu 27: Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = 2 cos100πt (A) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch là: A I = A B I = A C I = 2 A D I = A Câu 28: Mạng điện xoay chiều 220V – 50 Hz, chọn pha ban đầu điện áp biểu thức điện áp có dạng: A u = 220 cos100πt (V) B u = 220cos100πt (V) C u = 220cos50πt (V) D u = 220 cos50πt (V) Câu 29: Cách tạo dòng điện xoay chiều dựa tượng A tự cảm B cảm ứng điện từ C cộng hưởng điện từ D tự cảm cảm ứng điện từ  Câu 30: Tại thời điểm t, điện áp u 200 cos(100t  ) (V) có giá trị 100 (V) giảm Sau thời điểm s, điện áp có giá trị : 300 A 100 (V) B - 100 (V) C 200 (V) D - 200 (V) 4 10 Câu 31: Đặt vào đầu tụ điện C = F hiệu điện xoay chiều u = 141cos100πt (V) Cường độ dòng  điện hiệu dụng qua tụ : A I = 100 A B I = A C I = A D I = 1,41 A Câu 32: Mạch điện xoay chiều có phần tử (R L C) Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện 2 u 50 cos(100t  ) (V) thấy dòng điện mạch i 2 cos(100t   / 6) (A) Phần tử là: 0,25 103 H F A R = 25 Ω B L = C C = D L = 25 H 2,5  Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt, có U0 khơng đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi ω = ω0 mạch có cộng hưởng điện Giá trị ω0 2 1 A ω = B ω = C ω = D ω = LC LC LC 2 LC Câu 34: Điện áp hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp u = 200 cos(100πt - π/3) (V) cường độ dòng điện qua đoạn mạch i = cos100πt (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 100 W B 141 W C 143 W D 200 W Câu 35: Đặt hiệu điện xoay chiều vào mạch R, L, C mắc nối tiếp, có hiệu điện hiệu dụng khơng đổi Thấy hiệu điện hiệu dụng phần tử R, L, C 150 V Nếu nối tắt tụ hiệu điện hiệu dụng điện trở R là: A 100 V B 100 V C 75 V D 50 V Câu 36: Đặt điện áp u = 400cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A Biết thời điểm t , điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị 400 V, thời điểm t + 1/400 s, cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch giảm Công suất tiêu thụ điện mạch X là: A P = 400 W B 200 W C 160 W D 100 W Mã đề 133 Câu 37: Đặt điện áp u = 120 cos2πft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C, với CR < 2L Khi f = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại Khi f = f o = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Khi f = f2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax Giá trị ULmax A 173 V B 57 V C 80 V D 85 V Câu 38: Máy biến dùng biến đổi hiệu điện nguồn sau đây? A Pin B Ắc quy C Nguồn điện xoay chiều D Nguồn điện chiều Câu 39: Cuộn sơ cấp máy biến có 2200 vòng mắc vào mạng điện có hiệu điện hiệu dụng 110 V Để thắp sáng bình thường bóng đèn V số vòng cuộn thứ cấp A 80 vòng B 60 vòng C 45 vòng D 50 vòng Câu 40: Điện từ nhà máy điện nhỏ có cơng suất khơng đổi đưa đến xưởng sản xuất đường dây truyền tải Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp nơi sử dụng cung cấp đủ 64 máy hoạt động Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp 10 nơi sử dụng cung cấp đủ 76 máy hoạt động Nếu đặt xưởng sản xuất nhà máy điện cung cấp cho máy? A 80 máy B 92 máy C 85 máy D 90 máy SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ( Thời gian làm bài:50 phút ) Mã đề 134 Câu 1: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách điểm nút liên tiếp A λ B 2λ C λ/4 D λ/2 Câu 2: Một sợi dây dài 200 cm, hai đầu cố định dây có sóng dừng với bó sóng Bước sóng A m B m C 0,75 m D 0,5 m Câu 3: Sóng dừng sợi dây dài, hai điểm A, B cách 15 cm với A nút B bụng cạnh A C trung điểm AB Biết thời gian ngắn hai lần li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây bằng: A 1,5 m/s B m/s C 0,5 m/s D m/s Câu 4: Đơn vị thông dụng để đo mức cường độ âm là: A Đềxiben (dB) B Ben (B) C J/s D W/m2 Câu 5: Cường độ âm điểm A môi trường truyền âm 10 -5 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm A A L = 60 dB B L = 80 dB C L = 70 dB D L = 50 dB Câu 6: Hai nguồn âm điểm phát sóng đồng với tần số 680 Hz đặt A B cách m khơng khí Tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s O điểm nằm đương trung trực AB cách AB 100 m M điểm nằm đường thẳng qua O song song với AB, gần O nhận âm to Tính khoảng cách OM A 40 m B 50 m C 57,7 m D 70 m Câu 7: Đặc tính sau khơng phải đặc tính sinh lí âm A Độ cao B Âm sắc C Độ to D Cường độ âm Câu 8: Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = 2 cos100πt (A) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch là: A I = A B I = A C I = 2 A D I = A Câu 9: Mạng điện xoay chiều 220V – 50 Hz, chọn pha ban đầu điện áp biểu thức điện áp có dạng: A u = 220 cos100πt (V) B u = 220cos100πt (V) C u = 220cos50πt (V) D u = 220 cos50πt (V) Câu 10: Cách tạo dòng điện xoay chiều dựa tượng A tự cảm B cảm ứng điện từ C cộng hưởng điện từ D tự cảm cảm ứng điện từ  Câu 11: Tại thời điểm t, điện áp u 200 cos(100t  ) (V) có giá trị 100 (V) giảm Sau thời điểm s, điện áp có giá trị : 300 A 100 (V) B - 100 (V) C 200 (V) D - 200 (V) 4 10 Câu 12: Đặt vào đầu tụ điện C = F hiệu điện xoay chiều u = 141cos100πt (V) Cường độ dòng  điện hiệu dụng qua tụ : A I = 100 A B I = A C I = A D I = 1,41 A Câu 13: Mạch điện xoay chiều có phần tử (R L C) Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện 2 u 50 cos(100t  ) (V) thấy dòng điện mạch i 2 cos(100t   / 6) (A) Phần tử là: 0,25 103 H F A R = 25 Ω B L = C C = D L = 25 H 2,5  Mã đề 134 Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt, có U0 khơng đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi ω = ω0 mạch có cộng hưởng điện Giá trị ω0 2 1 A ω = B ω = C ω = D ω = LC LC LC 2 LC Câu 15: Điện áp hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp u = 200 cos(100πt - π/3) (V) cường độ dòng điện qua đoạn mạch i = cos100πt (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 100 W B 141 W C 143 W D 200 W Câu 16: Đặt hiệu điện xoay chiều vào mạch R, L, C mắc nối tiếp, có hiệu điện hiệu dụng khơng đổi Thấy hiệu điện hiệu dụng phần tử R, L, C 150 V Nếu nối tắt tụ hiệu điện hiệu dụng điện trở R là: A 100 V B 100 V C 75 V D 50 V Câu 17: Đặt điện áp u = 400cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A Biết thời điểm t , điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị 400 V, thời điểm t + 1/400 s, cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch giảm Công suất tiêu thụ điện mạch X là: A P = 400 W B 200 W C 160 W D 100 W Câu 18: Đặt điện áp u = 120 cos2πft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C, với CR < 2L Khi f = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại Khi f = f o = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Khi f = f2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax Giá trị ULmax A 173 V B 57 V C 80 V D 85 V Câu 19: Máy biến dùng biến đổi hiệu điện nguồn sau đây? A Pin B Ắc quy C Nguồn điện xoay chiều D Nguồn điện chiều Câu 20: Cuộn sơ cấp máy biến có 2200 vòng mắc vào mạng điện có hiệu điện hiệu dụng 110 V Để thắp sáng bình thường bóng đèn V số vòng cuộn thứ cấp A 80 vòng B 60 vòng C 45 vòng D 50 vòng Câu 21: Điện từ nhà máy điện nhỏ có cơng suất khơng đổi đưa đến xưởng sản xuất đường dây truyền tải Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp nơi sử dụng cung cấp đủ 64 máy hoạt động Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp 10 nơi sử dụng cung cấp đủ 76 máy hoạt động Nếu đặt xưởng sản xuất nhà máy điện cung cấp cho máy? A 80 máy B 92 máy C 85 máy D 90 máy Câu 22: Một vật dao động điều hồ có quỹ đạo đoạn thẳng dài 10 cm Biên độ dao động vật A 2,5 cm B cm C 10 cm D 20 cm x  cos  Câu 23: Một vật dao động dao động điều hòa có phương trình t (cm ) Lấy π2 = 10 Gia tốc cực đại vật có độ lớn: A 1,2 m/s2 B 6π cm/s2 C 3,6 m/s2 D 18π m/s2 Câu 24: Một vậtkhối lượng 400 g dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(10πt + π) (cm) Lấy π2 = 10 Năng lượng dao động vật là: A J B 200 J C 20 J D 0,2 J Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox Khi vừa khỏi vị trí cân đoạn s động chất điểm 1,8 J Đi tiếp đoạn s động 1,5 J Nếu thêm đoạn s động bao nhiêu? Biết trình khảo sát chất điểm chưa đổi chiều chuyển động A 0,9 J B J C 0,8 J D 1,2 J Mã đề 134 Câu 26: Công thức sau dùng để tính tần số dao động lắc lò xo? k m k m A f 2 B f  C f  D f  m  k 2 m 2 k Câu 27: Con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100 g lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với chu kì 0,2 s Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo A k = 50 N/m B k = 100 N/m C k = 62.8 N/m D k = 200 N/m Câu 28: Một vật nhỏ có khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k Kích thích để lắc dao động điều hoà với gia tốc cực đại 16 m/s 6,4.10 -2 J Vận tốc cực đại vật A 16 cm/s B 80 cm/s C 1,6 m/s D m/s Câu 29: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s, nơi có g = 10 m/s2 Lấy π2 = 10 Chiều dài lắc: A l = 1,21 m B l = m C l = 0,55 m D l = 1,1 m Câu 30: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc A khối lượng lắc B chiều dài lắc C cách kích thích cho dao động D biên độ dao động Câu 31: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ có khối lượng 10 g mang điện tích q = + 5.10-6 C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s 2, π = 3,14 Chu kì dao động lắc A 1,40 s B 1,99 s C 1,15 s D 0,58 s Câu 32: Phát biểu sau đúng? Trong dao động tắt dần, phần biến thành A quang B hóa C điện D nhiệt Câu 33: Một lắc đơn có độ dài 16 cm treo toa tầu vị trí phía trục bánh xe Chiều dài ray 12 m Coi đoàn tầu chuyển động thẳng Con lắc dao động điều hòa mạnh vận tốc đoàn tầu bằng: A 15 m/s B 1,5 cm/s C 1,5 m/s D 15 cm/s  Câu 34: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x = A1cos(πt + ) cm x2 =  6cos(πt - ) cm Phương trình dao động tổng hợp hai dao động x = Acos(πt +φ) cm Thay đổi A để biên độ A có giá trị cực tiểu   A φ = - rad B φ = π rad C φ = - rad D φ = rad Câu 35: Một sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử mơi trường A vng góc với phương truyền sóng B phương thẳng đứng C phương ngang D trùng với phương truyền sóng Câu 36: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = 4cos(4πt – π/4) (cm) Biết hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha cách m Tốc độ truyền sóng là: A v = m/s B v = m/s C v = 12 m/s D v = 1,5 m/s Câu 37: Trên mặt nước có hai nguồn giống A B dao động vuông góc với mặt nước tạo sóng có bước sóng λ Điểm M vùng giao thoa cách A, B d1 d2 Điểm M dao động với biên độ cực tiểu khi: (k thuộc Z)    A d2 – d1 = k B d2 – d1 = kλ C d2 – d1 = (2k + 1) D d2 – d1 = (2k + 1) 2 Mã đề 134 Câu 38: Trên mặt chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha với tần số 40 Hz, vận tốc truyền sóng 60 cm/s Khoảng cách hai nguồn sóng cm Số điểm dao động với biên độ cực tiểu AB là: A.7 B C D 10 Câu 39: Hai sóng kết hợp có đặc điểm đây? A Có biên độ B Có pha hiệu số pha khơng đổi C Có tần số D Có tần số, phương có hiệu số pha không đổi Câu 40: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A B cách 30 cm dao động pha Biết sóng nguồn phát có tần số 10 Hz, vận tốc truyền sóng m/s Gọi M điểm nằm đường thẳng vng góc với AB A dao động với biên độ cực đại Đoạn AM có giá trị nhỏ A 20 cm B 25 cm C 40 cm D 12,5 cm SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ( Thời gian làm bài:50 phút ) Mã đề 135 Câu 1: Tại thời điểm t, điện áp u 200 cos(100t   ) (V) có giá trị 100 (V) giảm Sau thời s, điện áp có giá trị : 300 A 100 (V) B - 100 (V) C 200 (V) D - 200 (V) 4 10 Câu 2: Đặt vào đầu tụ điện C = F hiệu điện xoay chiều u = 141cos100πt (V) Cường độ dòng  điện hiệu dụng qua tụ : A I = 100 A B I = A C I = A D I = 1,41 A Câu 3: Mạch điện xoay chiều có phần tử (R L C) Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện 2 u 50 cos(100t  ) (V) thấy dòng điện mạch i 2 cos(100t   / 6) (A) Phần tử là: 0,25 103 H F A R = 25 Ω B L = C C = D L = 25 H 2,5  Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt, có U0 khơng đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi ω = ω0 mạch có cộng hưởng điện Giá trị ω0 2 1 A ω = B ω = C ω = D ω = LC LC LC 2 LC Câu 5: Điện áp hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp u = 200 cos(100πt - π/3) (V) cường độ điểm dòng điện qua đoạn mạch i = cos100πt (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 100 W B 141 W C 143 W D 200 W Câu 6: Đặt hiệu điện xoay chiều vào mạch R, L, C mắc nối tiếp, có hiệu điện hiệu dụng không đổi Thấy hiệu điện hiệu dụng phần tử R, L, C 150 V Nếu nối tắt tụ hiệu điện hiệu dụng điện trở R là: A 100 V B 100 V C 75 V D 50 V Câu 7: Đặt điện áp u = 400cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A Biết thời điểm t , điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị 400 V, thời điểm t + 1/400 s, cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch giảm Công suất tiêu thụ điện mạch X là: A P = 400 W B 200 W C 160 W D 100 W Câu 8: Đặt điện áp u = 120 cos2πft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C, với CR < 2L Khi f = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại Khi f = f o = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Khi f = f2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax Giá trị ULmax A 173 V B 57 V C 80 V D 85 V Câu 9: Máy biến dùng biến đổi hiệu điện nguồn sau đây? A Pin B Ắc quy C Nguồn điện xoay chiều D Nguồn điện chiều Mã đề 135 Câu 10: Cuộn sơ cấp máy biến có 2200 vòng mắc vào mạng điện có hiệu điện hiệu dụng 110 V Để thắp sáng bình thường bóng đèn V số vòng cuộn thứ cấp A 80 vòng B 60 vòng C 45 vòng D 50 vòng Câu 11: Điện từ nhà máy điện nhỏ có công suất không đổi đưa đến xưởng sản xuất đường dây truyền tải Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp nơi sử dụng cung cấp đủ 64 máy hoạt động Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp 10 nơi sử dụng cung cấp đủ 76 máy hoạt động Nếu đặt xưởng sản xuất nhà máy điện cung cấp cho máy? A 80 máy B 92 máy C 85 máy D 90 máy Câu 12: Một vật dao động điều hồ có quỹ đạo đoạn thẳng dài 10 cm Biên độ dao động vật A 2,5 cm B cm C 10 cm D 20 cm x  cos  Câu 13: Một vật dao động dao động điều hòa có phương trình t (cm ) Lấy π2 = 10 Gia tốc cực đại vật có độ lớn: A 1,2 m/s2 B 6π cm/s2 C 3,6 m/s2 D 18π m/s2 Câu 14: Một vậtkhối lượng 400 g dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(10πt + π) (cm) Lấy π2 = 10 Năng lượng dao động vật là: A J B 200 J C 20 J D 0,2 J Câu 15: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox Khi vừa khỏi vị trí cân đoạn s động chất điểm 1,8 J Đi tiếp đoạn s động 1,5 J Nếu thêm đoạn s động bao nhiêu? Biết trình khảo sát chất điểm chưa đổi chiều chuyển động A 0,9 J B J C 0,8 J D 1,2 J Câu 16: Cơng thức sau dùng để tính tần số dao động lắc lò xo? k m k m A f 2 B f  C f  D f  m  k 2 m 2 k Câu 17: Con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100 g lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với chu kì 0,2 s Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo A k = 50 N/m B k = 100 N/m C k = 62.8 N/m D k = 200 N/m Câu 18: Một vật nhỏ có khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k Kích thích để lắc dao động điều hoà với gia tốc cực đại 16 m/s 6,4.10 -2 J Vận tốc cực đại vật A 16 cm/s B 80 cm/s C 1,6 m/s D m/s Câu 19: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s, nơi có g = 10 m/s2 Lấy π2 = 10 Chiều dài lắc: A l = 1,21 m B l = m C l = 0,55 m D l = 1,1 m Câu 20: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc A khối lượng lắc B chiều dài lắc C cách kích thích cho dao động D biên độ dao động Câu 21: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ có khối lượng 10 g mang điện tích q = + 5.10-6 C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s 2, π = 3,14 Chu kì dao động lắc A 1,40 s B 1,99 s C 1,15 s D 0,58 s Câu 22: Phát biểu sau đúng? Trong dao động tắt dần, phần biến thành A quang B hóa C điện D nhiệt Mã đề 135 10 Câu 23: Một lắc đơn có độ dài 16 cm treo toa tầu vị trí phía trục bánh xe Chiều dài ray 12 m Coi đoàn tầu chuyển động thẳng Con lắc dao động điều hòa mạnh vận tốc đoàn tầu bằng: A 15 m/s B 1,5 cm/s C 1,5 m/s D 15 cm/s  Câu 24: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x = A1cos(πt + ) cm x2 =  6cos(πt - ) cm Phương trình dao động tổng hợp hai dao động x = Acos(πt +φ) cm Thay đổi A để biên độ A có giá trị cực tiểu   A φ = - rad B φ = π rad C φ = - rad D φ = rad Câu 25: Một sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử mơi trường A vng góc với phương truyền sóng B phương thẳng đứng C phương ngang D trùng với phương truyền sóng Câu 26: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = 4cos(4πt – π/4) (cm) Biết hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha cách m Tốc độ truyền sóng là: A v = m/s B v = m/s C v = 12 m/s D v = 1,5 m/s Câu 27: Trên mặt nước có hai nguồn giống A B dao động vng góc với mặt nước tạo sóng có bước sóng λ Điểm M vùng giao thoa cách A, B d1 d2 Điểm M dao động với biên độ cực tiểu khi: (k thuộc Z)    A d2 – d1 = k B d2 – d1 = kλ C d2 – d1 = (2k + 1) D d2 – d1 = (2k + 1) 2 Câu 28: Trên mặt chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha với tần số 40 Hz, vận tốc truyền sóng 60 cm/s Khoảng cách hai nguồn sóng cm Số điểm dao động với biên độ cực tiểu AB là: A.7 B C D 10 Câu 29: Hai sóng kết hợp có đặc điểm đây? A Có biên độ B Có pha hiệu số pha khơng đổi C Có tần số D Có tần số, phương có hiệu số pha khơng đổi Câu 30: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A B cách 30 cm dao động pha Biết sóng nguồn phát có tần số 10 Hz, vận tốc truyền sóng m/s Gọi M điểm nằm đường thẳng vng góc với AB A dao động với biên độ cực đại Đoạn AM có giá trị nhỏ A 20 cm B 25 cm C 40 cm D 12,5 cm Câu 31: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách điểm nút liên tiếp A λ B 2λ C λ/4 D λ/2 Câu 32: Một sợi dây dài 200 cm, hai đầu cố định dây có sóng dừng với bó sóng Bước sóng A m B m C 0,75 m D 0,5 m Câu 33: Sóng dừng sợi dây dài, hai điểm A, B cách 15 cm với A nút B bụng cạnh A C trung điểm AB Biết thời gian ngắn hai lần li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây bằng: A 1,5 m/s B m/s C 0,5 m/s D m/s Câu 34: Đơn vị thông dụng để đo mức cường độ âm là: A Đềxiben (dB) B Ben (B) C J/s D W/m2 -5 Câu 35: Cường độ âm điểm A môi trường truyền âm 10 W/m Biết cường độ âm chuẩn I = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm A A L = 60 dB B L = 80 dB C L = 70 dB D L = 50 dB Mã đề 135 11 Câu 36: Hai nguồn âm điểm phát sóng đồng với tần số 680 Hz đặt A B cách m khơng khí Tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s O điểm nằm đương trung trực AB cách AB 100 m M điểm nằm đường thẳng qua O song song với AB, gần O nhận âm to Tính khoảng cách OM A 40 m B 50 m C 57,7 m D 70 m Câu 37: Đặc tính sau khơng phải đặc tính sinh lí âm A Độ cao B Âm sắc C Độ to D Cường độ âm Câu 38: Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = 2 cos100πt (A) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch là: A I = A B I = A C I = 2 A D I = A Câu 39: Mạng điện xoay chiều 220V – 50 Hz, chọn pha ban đầu điện áp biểu thức điện áp có dạng: A u = 220 cos100πt (V) B u = 220cos100πt (V) C u = 220cos50πt (V) D u = 220 cos50πt (V) Câu 40: Cách tạo dòng điện xoay chiều dựa tượng A tự cảm B cảm ứng điện từ C cộng hưởng điện từ D tự cảm cảm ứng điện từ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 12 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ( Thời gian làm bài:50 phút ) Mã đề 136 Câu 1: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ có khối lượng 10 g mang điện tích q = + 5.10-6 C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s 2, π = 3,14 Chu kì dao động lắc A 1,40 s B 1,99 s C 1,15 s D 0,58 s Câu 2: Phát biểu sau đúng? Trong dao động tắt dần, phần biến thành A quang B hóa C điện D nhiệt Câu 3: Một lắc đơn có độ dài 16 cm treo toa tầu vị trí phía trục bánh xe Chiều dài ray 12 m Coi đoàn tầu chuyển động thẳng Con lắc dao động điều hòa mạnh vận tốc đoàn tầu bằng: A 15 m/s B 1,5 cm/s C 1,5 m/s D 15 cm/s  Câu 4: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x = A1cos(πt + ) cm x2 =  6cos(πt - ) cm Phương trình dao động tổng hợp hai dao động x = Acos(πt +φ) cm Thay đổi A để biên độ A có giá trị cực tiểu   A φ = - rad B φ = π rad C φ = - rad D φ = rad Câu 5: Một sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường A vuông góc với phương truyền sóng B phương thẳng đứng C phương ngang D trùng với phương truyền sóng Câu 6: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = 4cos(4πt – π/4) (cm) Biết hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha cách m Tốc độ truyền sóng là: A v = m/s B v = m/s C v = 12 m/s D v = 1,5 m/s Câu 7: Trên mặt nước có hai nguồn giống A B dao động vng góc với mặt nước tạo sóng có bước sóng λ Điểm M vùng giao thoa cách A, B d1 d2 Điểm M dao động với biên độ cực tiểu khi: (k thuộc Z)    A d2 – d1 = k B d2 – d1 = kλ C d2 – d1 = (2k + 1) D d2 – d1 = (2k + 1) 2 Câu 8: Trên mặt chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha với tần số 40 Hz, vận tốc truyền sóng 60 cm/s Khoảng cách hai nguồn sóng cm Số điểm dao động với biên độ cực tiểu AB là: A.7 B C D 10 Câu 9: Hai sóng kết hợp có đặc điểm đây? A Có biên độ B Có pha hiệu số pha khơng đổi C Có tần số D Có tần số, phương có hiệu số pha khơng đổi Câu 10: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A B cách 30 cm dao động pha Biết sóng nguồn phát có tần số 10 Hz, vận tốc truyền sóng m/s Gọi M điểm nằm đường thẳng vng góc với AB A dao động với biên độ cực đại Đoạn AM có giá trị nhỏ A 20 cm B 25 cm C 40 cm D 12,5 cm Câu 11: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách điểm nút liên tiếp A λ B 2λ C λ/4 D λ/2 Mã đề 136 Câu 12: Một sợi dây dài 200 cm, hai đầu cố định dây có sóng dừng với bó sóng Bước sóng 13 A m B m C 0,75 m D 0,5 m Câu 13: Sóng dừng sợi dây dài, hai điểm A, B cách 15 cm với A nút B bụng cạnh A C trung điểm AB Biết thời gian ngắn hai lần li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây bằng: A 1,5 m/s B m/s C 0,5 m/s D m/s Câu 14: Đơn vị thông dụng để đo mức cường độ âm là: A Đềxiben (dB) B Ben (B) C J/s D W/m2 -5 Câu 15: Cường độ âm điểm A môi trường truyền âm 10 W/m Biết cường độ âm chuẩn I = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm A A L = 60 dB B L = 80 dB C L = 70 dB D L = 50 dB Câu 16: Hai nguồn âm điểm phát sóng đồng với tần số 680 Hz đặt A B cách m khơng khí Tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s O điểm nằm đương trung trực AB cách AB 100 m M điểm nằm đường thẳng qua O song song với AB, gần O nhận âm to Tính khoảng cách OM A 40 m B 50 m C 57,7 m D 70 m Câu 17: Đặc tính sau khơng phải đặc tính sinh lí âm A Độ cao B Âm sắc C Độ to D Cường độ âm Câu 18: Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = 2 cos100πt (A) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch là: A I = A B I = A C I = 2 A D I = A Câu 19: Mạng điện xoay chiều 220V – 50 Hz, chọn pha ban đầu điện áp biểu thức điện áp có dạng: A u = 220 cos100πt (V) B u = 220cos100πt (V) C u = 220cos50πt (V) D u = 220 cos50πt (V) Câu 20: Cách tạo dòng điện xoay chiều dựa tượng A tự cảm B cảm ứng điện từ C cộng hưởng điện từ D tự cảm cảm ứng điện từ  Câu 21: Tại thời điểm t, điện áp u 200 cos(100t  ) (V) có giá trị 100 (V) giảm Sau thời điểm s, điện áp có giá trị : 300 A 100 (V) B - 100 (V) C 200 (V) D - 200 (V) 4 10 Câu 22: Đặt vào đầu tụ điện C = F hiệu điện xoay chiều u = 141cos100πt (V) Cường độ dòng  điện hiệu dụng qua tụ : A I = 100 A B I = A C I = A D I = 1,41 A Câu 23: Mạch điện xoay chiều có phần tử (R L C) Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện 2 u 50 cos(100t  ) (V) thấy dòng điện mạch i 2 cos(100t   / 6) (A) Phần tử là: 0,25 103 H F A R = 25 Ω B L = C C = D L = 25 H  2,5 Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt, có U0 khơng đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi ω = ω0 mạch có cộng hưởng điện Giá trị ω0 2 1 A ω = B ω = C ω = D ω = LC LC LC 2 LC Mã đề 136 14 Câu 25: Điện áp hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp u = 200 cos(100πt - π/3) (V) cường độ dòng điện qua đoạn mạch i = cos100πt (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 100 W B 141 W C 143 W D 200 W Câu 26: Đặt hiệu điện xoay chiều vào mạch R, L, C mắc nối tiếp, có hiệu điện hiệu dụng không đổi Thấy hiệu điện hiệu dụng phần tử R, L, C 150 V Nếu nối tắt tụ hiệu điện hiệu dụng điện trở R là: A 100 V B 100 V C 75 V D 50 V Câu 27: Đặt điện áp u = 400cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A Biết thời điểm t , điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị 400 V, thời điểm t + 1/400 s, cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch giảm Công suất tiêu thụ điện mạch X là: A P = 400 W B 200 W C 160 W D 100 W Câu 28: Đặt điện áp u = 120 cos2πft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C, với CR < 2L Khi f = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại Khi f = f o = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Khi f = f2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax Giá trị ULmax A 173 V B 57 V C 80 V D 85 V Câu 29: Máy biến dùng biến đổi hiệu điện nguồn sau đây? A Pin B Ắc quy C Nguồn điện xoay chiều D Nguồn điện chiều Câu 30: Cuộn sơ cấp máy biến có 2200 vòng mắc vào mạng điện có hiệu điện hiệu dụng 110 V Để thắp sáng bình thường bóng đèn V số vòng cuộn thứ cấp A 80 vòng B 60 vòng C 45 vòng D 50 vòng Câu 31: Điện từ nhà máy điện nhỏ có cơng suất khơng đổi đưa đến xưởng sản xuất đường dây truyền tải Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp nơi sử dụng cung cấp đủ 64 máy hoạt động Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp 10 nơi sử dụng cung cấp đủ 76 máy hoạt động Nếu đặt xưởng sản xuất nhà máy điện cung cấp cho máy? A 80 máy B 92 máy C 85 máy D 90 máy Câu 32: Một vật dao động điều hồ có quỹ đạo đoạn thẳng dài 10 cm Biên độ dao động vật A 2,5 cm B cm C 10 cm D 20 cm x  cos  Câu 33: Một vật dao động dao động điều hòa có phương trình t (cm ) Lấy π2 = 10 Gia tốc cực đại vật có độ lớn: A 1,2 m/s2 B 6π cm/s2 C 3,6 m/s2 D 18π m/s2 Câu 34: Một vậtkhối lượng 400 g dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(10πt + π) (cm) Lấy π2 = 10 Năng lượng dao động vật là: A J B 200 J C 20 J D 0,2 J Câu 35: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox Khi vừa khỏi vị trí cân đoạn s động chất điểm 1,8 J Đi tiếp đoạn s động 1,5 J Nếu thêm đoạn s động bao nhiêu? Biết trình khảo sát chất điểm chưa đổi chiều chuyển động A 0,9 J B J C 0,8 J D 1,2 J Câu 36: Công thức sau dùng để tính tần số dao động lắc lò xo? k m k m A f 2 B f  C f  D f  m  k 2 m 2 k Mã đề 136 15 Câu 37: Con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100 g lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với chu kì 0,2 s Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo A k = 50 N/m B k = 100 N/m C k = 62.8 N/m D k = 200 N/m Câu 38: Một vật nhỏ có khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k Kích thích để lắc dao động điều hoà với gia tốc cực đại 16 m/s 6,4.10 -2 J Vận tốc cực đại vật A 16 cm/s B 80 cm/s C 1,6 m/s D m/s Câu 39: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s, nơi có g = 10 m/s2 Lấy π2 = 10 Chiều dài lắc: A l = 1,21 m B l = m C l = 0,55 m D l = 1,1 m Câu 40: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc A khối lượng lắc B chiều dài lắc C cách kích thích cho dao động D biên độ dao động SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 16 133 134 135 136 B 21 A D 21 A B 21 C C 21 B A 22 A A 22 B C 22 D D 22 C A 23 A A 23 A B 23 A A 23 B B 24 C A 24 A C 24 C C 24 C C 25 C C 25 B A 25 D D 25 A B 26 D C 26 C C 26 A A 26 C B 27 B D 27 B B 27 C C 27 B A 28 A B 28 B C 28 D D 28 C B 29 B A 29 A C 29 D D 29 C 10 C 30 B 10 B 30 B 10 B 30 D 10 D 30 B 11 D 31 C 11 B 31 C 11 A 31 D 11 D 31 A 12 A 32 B 12 C 32 D 12 B 32 A 12 A 32 B 13 C 33 C 13 B 33 A 13 A 33 A 13 A 33 A 14 D 34 A 14 C 34 C 14 A 34 A 14 A 34 A 15 A 35 C 15 A 35 D 15 B 35 C 15 C 35 B 16 C 36 B 16 C 36 A 16 C 36 C 16 C 36 C 17 D 37 C 17 B 37 C 17 B 37 D 17 D 37 B 18 D 38 C 18 C 38 D 18 B 38 B 18 B 38 B 19 D 39 B 19 C 39 D 19 A 39 A 19 A 39 A 20 D 40 A 20 B 40 D 20 B 40 B 20 B 40 B GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 Mã đề 133 Câu 1: Một vật dao động điều hồ có quỹ đạo đoạn thẳng dài 10 cm Biên độ dao động vật 17 L chọn B cm Câu 2: Một vật dao động dao động điều hòa có phương trình x 3 cos 2 t (cm ) Lấy π2 = 10 Gia tốc cực đại vật có độ lớn: amax   A chọn A 1,2 m/s2 A= Câu 3: Một vậtkhối lượng 400 g dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(10πt + π) (cm) Lấy π2 2 = 10 Năng lượng dao động vật là: w  m A chọn A J Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox Khi vừa khỏi vị trí cân đoạn s động chất điểm 1,8 J Đi tiếp đoạn s động 1,5 J Nếu thêm đoạn s động bao nhiêu? Biết trình khảo sát chất điểm chưa đổi chiều chuyển động 1,8  1,5 2 Vì khơng đổi ta dễ thấy m s  Wđ=1.8  0,1  9.0,1 chọn B J Câu 5: Công thức sau dùng để tính tần số dao động lắc lò xo? k Chọn C f  2 m Câu 6: Con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100 g lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với chu m kì 0,2 s Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo Áp dụng cơng thức T  2 chọn B k = 100 N/m k Câu 7: Một vật nhỏ có khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k Kích thích để lắc dao động điều hoà với gia tốc cực đại 16 m/s 6,4.10 -2 J Vận tốc cực đại vật am2 ax m a Vận tốc cực đại vật là: ta có   =400, tính A= max2 =0,04m từ chọn B 80 cm/s 2w  Câu 8: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s, nơi có g = 10 m/s2 Lấy π2 = 10 Chiều dài l lắc: Áp dụng công thức T  2 chọn A.l = 1,21 m g Câu 9: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc Ch ọn B chiều dài lắc Câu 10: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ có khối lượng 10 g mang điện tích q = + 5.10-6 C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s 2, π = 3,14 Chu kì dao l T  2 động lắc C 1,15 s qE chọn g m Câu 11: Phát biểu sau đúng? Trong dao động tắt dần, phần biến thành Chọn D nhiệt Câu 12: Một lắc đơn có độ dài 16 cm treo toa tầu vị trí phía trục bánh xe Chiều dài ray 12 m Coi đoàn tầu chuyển động thẳng Con lắc dao động điều hòa mạnh L v l chọn A 15 m/s vận tốc đồn tầu bằng: Vận dụng cộng hưởng tính 2 g 18 Câu 13: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x = A1cos(πt +  ) cm x2 =  ) cm Phương trình dao động tổng hợp hai dao động x = Acos(πt +φ) cm Thay đổi A để biên độ A có giá trị cực tiểu thì: uu r uur uur  Vẽ giản đồ véc tơ, biểu diễn A1 , A2 A , vận dụng định hàm số sin chọn C.φ=- rad Câu 14: Một sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử mơi trường Chọn D trùng với phương truyền sóng Câu 15: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = 4cos(4πt – π/4) (cm) Biết hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha cách m Tốc độ truyền sóng là: v=f chọn A v = m/s Câu 16: Trên mặt nước có hai nguồn giống A B dao động vng góc với mặt nước tạo sóng có bước sóng λ Điểm M vùng giao thoa cách A, B d1 d2 Điểm M dao động với biên  độ cực tiểu khi: (k thuộc Z) Chọn C d2 – d1 = (2k + 1) Câu 17: Trên mặt chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha với tần số 40 Hz, vận tốc truyền sóng 60 cm/s Khoảng cách hai nguồn sóng cm Số điểm dao động với biên độ cực tiểu l l AB là: Áp dụng    k p  , k nguyên chọn D 10   Câu 18: Hai sóng kết hợp có đặc điểm đây? Chọn D Có tần số, phương có hiệu số pha khơng đổi Câu 19: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A B cách 30 cm dao động pha Biết sóng nguồn phát có tần số 10 Hz, vận tốc truyền sóng m/s Gọi M điểm nằm đường thẳng vng góc với AB A dao động với biên độ cực đại Đoạn AM có giá trị nhỏ là: v l l Tính   =10cm, vận dụng đếm số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn AB  �k � f    � k �  xác định , theo đầu chọn k=2, ta có d2-d1=2 =20cm, từ giải hệ phương trình d  d  20 �2 tìm d1=12,5cm Chọn D 12,5 cm �2 d  d12  AB � Câu 20: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách điểm nút liên tiếp Chọn D λ/2 Câu 21: Một sợi dây dài 200 cm, hai đầu cố định dây có sóng dừng với bó sóng Bước sóng bó sóng ứng với  chọn A m Câu 22: Sóng dừng sợi dây dài, hai điểm A, B cách 15 cm với A nút B bụng cạnh A C trung điểm AB Biết thời gian ngắn hai lần li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây bằng:  2 d Xác định =15cm, biên độ dao động C 2asin =a , biên độ dao động phần tử B  2a, từ xác định T=4.0,1s=0,4s chọn A 1,5 m/s Câu 23: Đơn vị thông dụng để đo mức cường độ âm là: Chọn A Đềxiben (dB) Câu 24: Cường độ âm điểm A môi trường truyền âm 10 -5 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I = �I � 10-12 W/m2 Mức cường độ âm A bằng: Áp dụng công thức L  10 log � �chọn C L = 70 dB �I o � 6cos(πt - Câu 25: Hai nguồn âm điểm phát sóng đồng với tần số 680 Hz đặt A B cách m khơng khí Tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s O điểm nằm đương trung trực AB cách AB 19 100 m M điểm nằm đường thẳng qua O song song với AB, gần O nhận âm to Tính khoảng cách OM v Tính bước sóng  = =0,5m/s, d  d1  k  , chọn k=1 ta có d2-d1=0,5 f Bấm máy tính (0,5  X )  100  (0,5  X )  1002  0,5 xác định X=57,7 chọn C 57,7 m Câu 26: Đặc tính sau khơng phải đặc tính sinh lí âm Chọn D Cường độ âm Câu 27: Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = 2 cos100πt (A) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch là: Chọn B I = A Câu 28: Mạng điện xoay chiều 220V – 50 Hz, chọn pha ban đầu điện áp biểu thức điện áp có dạng: Chọn A u = 220 cos100πt (V) Câu 29: Cách tạo dòng điện xoay chiều dựa tượng Chọn B cảm ứng điện từ  Câu 30: Tại thời điểm t, điện áp u 200 cos(100t  ) (V) có giá trị 100 (V) giảm Sau thời điểm s, điện áp có giá trị: 300 uuur Vẽ vòng tròn lượng giác xác định vị trí véc tơ U O thời điểm t, tính chu kỳ T=0,02s, xác định uuur T sau tức sau thời gian , tương ứng với góc quay 60o véc tơ U O từ thời điểm t chọn B 300 100 (V) 10  Câu 31: Đặt vào đầu tụ điện C = F hiệu điện xoay chiều u = 141cos100πt (V) Cường độ dòng  U điện hiệu dụng qua tụ là: I  chọn C I = A ZC Câu 32: Mạch điện xoay chiều có phần tử (R L C) Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện 2 u 50 cos(100t  ) (V) thấy dòng điện mạch i 2 cos(100t   / 6) (A) Phần tử là: 2 50� =25i chọn B L = 0,25 H Dùng máy tính nhập tỷ số   2� Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt, có U0 khơng đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi ω = ω0 mạch có cộng hưởng điện Giá trị ω0 Chọn C ω = LC Câu 34: Điện áp hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp u = 200 cos(100πt - π/3) (V) cường độ dòng điện qua đoạn mạch i = cos100πt (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch Áp dụng công thức P=UIcos  chọn A 100 W Câu 35: Đặt hiệu điện xoay chiều vào mạch R, L, C mắc nối tiếp, có hiệu điện hiệu dụng không đổi Thấy hiệu điện hiệu dụng phần tử R, L, C 150 V Nếu nối tắt tụ hiệu điện hiệu dụng điện trở R là: Từ điều kiện đầu xác định U=150V, UR=UL chọn C 75 V Câu 36: Đặt điện áp u = 400cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A Biết thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị 400 V, thời điểm t + 1/400 s, cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch giảm Công suất tiêu thụ điện mạch X là: 20 Tính cơng suất tiêu thụ R P R=RI2=200W; dùng vòng tròn lượng giác xác định góc lệch  pha i u = , tính P=UIcos từ chọn PX=P-PR chọn B 200 W Câu 37: Đặt điện áp u = 120 cos2πft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C, với CR < 2L Khi f = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại Khi f = f o = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Khi f = f2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại U Lmax Giá trị ULmax C 80 V a)  thay đổi để URmax: cộng hưởng: o =  URmax = U=120V b)  thay đổi để UCmax: R2 = 1  LC L2 U c)  thay đổi để ULmax: ULmax = CR R 4C  L 4L2 o2 R 2C =1 thay vào tính ULmax  12 , từ tìm L Câu 38: Máy biến dùng biến đổi hiệu điện nguồn sau đây? Chọn C Nguồn điện xoay chiều Câu 39: Cuộn sơ cấp máy biến có 2200 vòng mắc vào mạng điện có hiệu điện hiệu dụng 110 V Để thắp sáng bình thường bóng đèn V số vòng cuộn thứ cấp là: U1 N1  Áp dụng công thức chọn B 60 vòng U N2 Câu 40: Điện từ nhà máy điện nhỏ có cơng suất không đổi đưa đến xưởng sản xuất đường dây truyền tải Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp nơi sử dụng cung cấp đủ 64 máy hoạt động Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp 10 nơi sử dụng cung cấp đủ 76 máy hoạt động Nếu đặt xưởng sản xuất nhà máy điện cung cấp cho máy? Gọi P công suất nhà máy ta có P-P=64 P-P’=76; theo đề thấy U tăng 10/5=2 lần �p  P  64 P � P '  từ giải hệ � P tìm P=80 nên đặt xưởng sản xuất nhà máy điện hao p   76 � � phí điện khơng, chọn A 80 máy Từ điều kiện đề ta có 21 ... 10 C 30 B 10 B 30 B 10 B 30 D 10 D 30 B 11 D 31 C 11 B 31 C 11 A 31 D 11 D 31 A 12 A 32 B 12 C 32 D 12 B 32 A 12 A 32 B 13 C 33 C 13 B 33 A 13 A 33 A 13 A 33 A 14 D 34 A 14 C 34 C 14 A 34 A 14 ... CHI TIẾT ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM HỌC 2 016 -2 017 Mã đề 13 3 Câu 1: Một vật dao động điều hồ có quỹ đạo đoạn thẳng dài 10 cm Biên độ dao động vật 17 L chọn B cm Câu 2: Một vật dao động... NỘI ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM HỌC 2 016 -2 017 12 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ( Thời gian làm bài:50 phút ) Mã đề 13 6 Câu 1: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ có khối lượng 10 g mang
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM HỌC 20162017, ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM HỌC 20162017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay