ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM HỌC 20162017

21 16 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:09

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ( Thời gian làm bài:50 phút ) Mã đề 129 Câu : Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại 20π cm/s gia tốc cực đại vật m/s2 Lấy π2 = 10 Biên độ đao động vật : A 15 cm B cm C 20 cm D 10 cm Câu 2: Vận tốc dao động điều hòa A luôn không đổi B biến đổi theo hàm cosin theo thời gian với chu kỳ T/2 C đạt giá trị cực đại qua vị trí cân D ln ln hướng vị trí cân tỉ lệ với li độ Câu 3: Một vậtkhồi lượng m = 500 g dao động điều hòa với phương trình x 2 cos10 t (cm) Lấy  10 Năng lượng dao động vật bằng: A 0,02J B 0,1J C 0,01J D 0,2 J Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox Khi vừa khỏi vị trí cân đoạn s động chất điểm 13,95 mJ Đi tiếp đoạn s động 12,6 mJ Nếu thêm đoạn s động bao nhiêu? Biết trình khảo sát chất điểm chưa đổi chiều chuyển động: A 10,35 mJ B 11,25 mJ C 8,95 m J D 6,68 mJ Câu 5: Một vật nhỏ có khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k Kích thích để lắc dao động điều hoà với gia tốc cực đại 16 m/s 6,4.10 -2 J Vận tốc cực đại vật A 16 cm/s B 80 cm/s C 1,6 m/s D m/s Câu 6: Con lắc lò xo gồm vậtkhối lượng 400 g, lò xo có độ cứng 16 N/m dao động điều hòa Lấy g = π2 = 10 m/s2 Chu kì dao động lắc A T = s B T = s C T = s D T = s Câu 7: Một vật nhỏ khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 80 N/m Kích thích để lắc dao động điều hoà với 6,4.10-2 J Gia tốc cực đại vật A 16 cm/s2 B 3,2 cm/s2 C 0,8 m/s2 D 16 m/s2 Câu 8: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc A khối lượng lắc B chiều dài lắc C cách kích thích cho dao động D biên độ dao động Câu 9: Con lắc đơn có chiều dài l = m, cầu có khối lượng m = 100 g dao động với biên độ góc 300 nơi có g = 10 m/s2 Bỏ qua ma sát Cơ lắc đơn bằng: A 0,5 J B 125/9 J C 5/36 J D 0,134 J Câu 10: Một lắc đơn dài 25 cm, bi có khối lượng 10 g mang điện tích q = + 10-4 C Treo lắc vào kim loại phẳng, thẳng đứng , song song cách 22 cm Đặt vào hai hiệu điện chiều U = 88 V Lấy g = 10 m/s2 Chu kì dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ lắc đơn A.0,983 s B 0,389 s C 0,659 s D 0,956 s Câu 11: Dao động tắt dần dao động có A biên độ giảm dần ma sát B chu kỳ tăng tỉ lệ với thời gian C ma sát cực đại D tần số giảm dần theo thời gian Câu 12: Một xe chạy đường lát gạch, sau quãng 15 m đường lại có rãnh nhỏ Biết chu kì dao động riêng khung xe lò xo giảm xóc 1,5 s.Vận tốc xe xe bị xóc mạnh nhất: A 54 km/h B 27 km/h C 34 km/h D 36 km/h Mã đề 129 Câu 13: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x1  A1cos  t   3 cm x2  5cos  t    cm Phương trình dao động tổng hợp hai dao động x  Acos  t    cm Thay đổi A1 để biên độ A có giá trị lớn Giá trị A cm B 10 cm C cm D 10 cm Câu 14: Sóng ngang sóng có phương dao động phần tử A nằm theo phương ngang B vng góc với phương truyền sóng C nằm theo phương thẳng đứng D trùng với phương truyền sóng Câu 15: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = 4cos(8πt – π/4) (cm) Biết hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha cách m Tốc độ truyền sóng là: A v = m/s B v = m/s C v = 12 m/s D v = 0,75 m/s Câu 16: Trên mặt nước có hai nguồn giống A B dao động vng góc với mặt nước tạo sóng có bước sóng λ Điểm M vùng giao thoa cách A, B d1 d2 Điểm M dao động với biên độ cực đại khi: (k thuộc Z)    A d2 – d1 = k B d2 – d1 = kλ C d2 – d1 = (2k + 1) D d2 – d1 = (2k + 1) 2 Câu 17: Trên mặt chất lỏng, A B cách 16 cm bố trí nguồn đồng Hai sóng truyền có bước sóng cm.Trên đường thẳng xx’ song song với AB, cách AB đoạn cm, gọi C giao điểm xx’ với đường trung trực AB Khoảng cách ngắn từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm xx’ là? A 2,25 cm B 1,42 cm C 1,5 cm D 2,15 cm Câu 18: Trên mặt chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha với tần số 40 Hz, tốc độ truyền sóng 60 cm/s Khoảng cách hai nguồn sóng cm Số điểm dao động với biên độ cực đại AB là: A.7 B C D 10 Câu 19: Hai sóng kết hợp có đặc điểm đây? A Có biên độ B Có pha hiệu số pha khơng đổi C Có tần số D Có tần số, phương có hiệu số pha khơng đổi Câu 20: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách điểm nút điểm bụng cạnh bằng: A λ B 2λ C λ/4 D λ/2 Câu 21: Một sợi dây dài 150 cm, hai đầu cố định dây có sóng dừng với bó sóng Bước sóng A 3m B 1,5 m C 0,75 m D 0,5 m Câu 22: Sóng dừng sợi dây dài, hai điểm A,B cách 10 cm với A nút B bụng cạnh A C trung điểm AB Biết thời gian ngắn hai lần li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây bằng: A m/s B m/s C 0,5 m/s D m/s Câu 23: I0 cường độ âm chuẩn Mức cường độ âm L âm có cường độ âm I xác định công thức : I A L(dB )  10 lg I B L(dB )  I0 lg 10 I C L(dB )  10.lg I0 I I D L(dB)  10.lg I Câu 24: Mức cường độ âm điểm A môi trường truyền âm 50 dB Biết cường độ âm chuẩn I = 10-12 W/m2 Cường độ âm A A I = 10-5 W/m2 B I = 10-6 W/m2 C I = 10-7 W/m2 D I = 10-8 W/m2 Mã đề 129 Câu 25: Hai nguồn âm điểm phát sóng đồng với tần số 680 Hz đặt A B cách m khơng khí Tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s O điểm nằm đương trung trực AB cách AB 100 m M điểm nằm đường thẳng qua O song song với AB, gần O nhận âm to Tính khoảng cách OM A 40 m B 50 m C 57,7 m D 70 m Câu 26: Đặc tính sau khơng phải đặc tính vật lí âm A Độ cao B Đồ thị dao động âm C Tần số D Cường độ âm mức cường độ âm Câu 27: Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = cos100πt (A) Cường độ dòng điện hiệu dụng bằng: A I = A B I = A C I = 2 A D I = A Câu 28: Một mạng điện xoay chiều 220V – 50 Hz, chọn pha ban đầu hiệu điện biểu thức hiệu điện có dạng: A u = 220 cos100πt (V) B u = 220cos100πt (V) C u = 220cos50πt (V) D u = 220 cos50πt (V) Câu 29: Giá trị đo ampe kế xoay chiều giá trị cường độ dòng điện xoay chiều A giá trị tức thời B giá trị trung bình C giá trị hiệu dụng D giá trị cực đại  Câu 30: Tại thời điểm t, điện áp u 200 cos(100t  ) (V) có giá trị 100 (V) giảm Sau thời điểm s, điện áp có giá trị : 300 A 100 (V) B - 100 (V) C 200 (V) D - 200 (V) Câu 31: Đặt vào đầu cuộn cảm L = H hiệu điện xoay chiều 220 V – 50 Hz Cường độ dòng  điện hiệu dụng qua cuộn cảm : A I = 2,2 A B I = A C I = 1,6 A D I = 1,1 A Câu 32: Mạch điện xoay chiều có phần tử (R L C) Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện  u 50 cos(100t  ) (V) thấy dòng điện mạch i 2 cos(100t   / 6) (A) Phần tử 0,25 103 H F A R = 25 Ω B L = C C = D L = 25 H 2,5  Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft, có U0 khơng đổi f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi f = f0 mạch có cộng hưởng điện Giá trị f0 2 1 A f0 = B f0 = C f0 = D f0 = LC LC LC 2 LC Câu 34: Mạch điện RLC nối tiếp mắc vào mạng điện 100 V - 50 Hz Cho biết công suất mạch điện 30 W hệ số công suất 0,6 Giá trị R A 120 Ω B 330 Ω C 60 Ω D 100 Ω Câu 35: Đặt điện áp u = 400cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A Biết thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị 400 V, thời điểm t + 1/400 s , cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch giảm Công suất tiêu thụ điện mạch X là: A 400 W B 200 W C 160 W D 100 W Mã đề 129 Câu 36: Đặt hiệu điện xoay chiều vào mạch R, L, C mắc nối tiếp, có hiệu điện hiệu dụng khơng đổi Thấy hiệu điện hiệu dụng phần tử R, L, C 200 V Nếu nối tắt tụ hiệu điện hiệu dụng điện trở R là: A.100 V B 100 V C 200 V D 200V Câu 37: Đặt điện áp u = 120 cos2πft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C, với CR < 2L Khi f = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại Khi f = f o = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Khi f = f2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax Giá trị ULmax A 173 V B 80 V C 80 V D 85 V Câu 38: Nguyên tắc hoạt động máy biến dựa vào tượng A tự cảm B cảm ứng điện từ C cộng hưởng điện D tự cảm cảm ứng điện từ Câu 39: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng cuộn sơ cấp 1000 vòng, nối hai đầu cuộn sơ cấp với nguồn có hiệu điện hiệu dụng 220 V hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Số vòng cuộn thứ cấp là: A 454 vòng B 2000 vòng C 704 vòng D 2200 vòng Câu 40: Điện từ nhà máy điện nhỏ có cơng suất khơng đổi đưa đến xưởng sản xuất đường dây truyền tải Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp nơi sử dụng cung cấp đủ 60 máy hoạt động Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp nơi sử dụng cung cấp đủ 75 máy hoạt động Nếu đặt xưởng sản xuất nhà máy điện cung cấp cho máy? A 80 máy B 92 máy C 85 máy D 90 máy SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ( Thời gian làm bài:50 phút ) Mã đề 130 Câu 1: Một sợi dây dài 150 cm, hai đầu cố định dây có sóng dừng với bó sóng Bước sóng A 3m B 1,5 m C 0,75 m D 0,5 m Câu 2: Sóng dừng sợi dây dài, hai điểm A,B cách 10 cm với A nút B bụng cạnh A C trung điểm AB Biết thời gian ngắn hai lần li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây bằng: A m/s B m/s C 0,5 m/s D m/s Câu 3: I0 cường độ âm chuẩn Mức cường độ âm L âm có cường độ âm I xác định công thức : I A L(dB )  10 lg I B L(dB )  I0 lg 10 I C L(dB )  10.lg I0 I I D L(dB)  10.lg I Câu 4: Mức cường độ âm điểm A môi trường truyền âm 50 dB Biết cường độ âm chuẩn I = 10-12 W/m2 Cường độ âm A A I = 10-5 W/m2 B I = 10-6 W/m2 C I = 10-7 W/m2 D I = 10-8 W/m2 Câu 5: Hai nguồn âm điểm phát sóng đồng với tần số 680 Hz đặt A B cách m khơng khí Tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s O điểm nằm đương trung trực AB cách AB 100 m M điểm nằm đường thẳng qua O song song với AB, gần O nhận âm to Tính khoảng cách OM A 40 m B 50 m C 57,7 m D 70 m Câu 6: Đặc tính sau khơng phải đặc tính vật lí âm A Độ cao B Đồ thị dao động âm C Tần số D Cường độ âm mức cường độ âm Câu 7: Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = cos100πt (A) Cường độ dòng điện hiệu dụng bằng: A I = A B I = A C I = 2 A D I = A Câu 8: Một mạng điện xoay chiều 220V – 50 Hz, chọn pha ban đầu hiệu điện biểu thức hiệu điện có dạng: A u = 220 cos100πt (V) B u = 220cos100πt (V) C u = 220cos50πt (V) D u = 220 cos50πt (V) Câu 9: Giá trị đo ampe kế xoay chiều giá trị cường độ dòng điện xoay chiều A giá trị tức thời B giá trị trung bình C giá trị hiệu dụng D giá trị cực đại  Câu 10: Tại thời điểm t, điện áp u 200 cos(100t  ) (V) có giá trị 100 (V) giảm Sau thời điểm s, điện áp có giá trị : 300 A 100 (V) B - 100 (V) C 200 (V) D - 200 (V) Câu 11: Đặt vào đầu cuộn cảm L = H hiệu điện xoay chiều 220 V – 50 Hz Cường độ dòng  điện hiệu dụng qua cuộn cảm : A I = 2,2 A B I = A C I = 1,6 A D I = 1,1 A Mã đề 130 Câu 12: Mạch điện xoay chiều có phần tử (R L C) Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện  u 50 cos(100t  ) (V) thấy dòng điện mạch i 2 cos(100t   / 6) (A) Phần tử 0,25 103 H F C C = D L = 25 H  2,5 Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft, có U0 khơng đổi f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi f = f0 mạch có cộng hưởng điện Giá trị f0 2 1 A f0 = B f0 = C f0 = D f0 = LC LC LC 2 LC Câu 14: Mạch điện RLC nối tiếp mắc vào mạng điện 100 V - 50 Hz Cho biết công suất mạch điện 30 W hệ số công suất 0,6 Giá trị R A 120 Ω B 330 Ω C 60 Ω D 100 Ω Câu 15: Đặt điện áp u = 400cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A Biết thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị 400 V, thời điểm t + 1/400 s , cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch giảm Công suất tiêu thụ điện mạch X là: A 400 W B 200 W C 160 W D 100 W Câu 16: Đặt hiệu điện xoay chiều vào mạch R, L, C mắc nối tiếp, có hiệu điện hiệu dụng khơng đổi Thấy hiệu điện hiệu dụng phần tử R, L, C 200 V Nếu nối tắt tụ hiệu điện hiệu dụng điện trở R là: A.100 V B 100 V C 200 V D 200V A R = 25 Ω B L = Câu 17: Đặt điện áp u = 120 cos2πft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C, với CR < 2L Khi f = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại Khi f = f o = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Khi f = f2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax Giá trị ULmax A 173 V B 80 V C 80 V D 85 V Câu 18: Nguyên tắc hoạt động máy biến dựa vào tượng A tự cảm B cảm ứng điện từ C cộng hưởng điện D tự cảm cảm ứng điện từ Câu 19: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng cuộn sơ cấp 1000 vòng, nối hai đầu cuộn sơ cấp với nguồn có hiệu điện hiệu dụng 220 V hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Số vòng cuộn thứ cấp là: A 454 vòng B 2000 vòng C 704 vòng D 2200 vòng Câu 20: Điện từ nhà máy điện nhỏ có cơng suất khơng đổi đưa đến xưởng sản xuất đường dây truyền tải Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp nơi sử dụng cung cấp đủ 60 máy hoạt động Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp nơi sử dụng cung cấp đủ 75 máy hoạt động Nếu đặt xưởng sản xuất nhà máy điện cung cấp cho máy? A 80 máy B 92 máy C 85 máy D 90 máy Câu 21 : Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại 20π cm/s gia tốc cực đại vật m/s2 Lấy π2 = 10 Biên độ đao động vật : A 15 cm B cm C 20 cm D 10 cm Mã đề 130 Câu 22: Vận tốc dao động điều hòa A ln không đổi B biến đổi theo hàm cosin theo thời gian với chu kỳ T/2 C đạt giá trị cực đại qua vị trí cân D ln ln hướng vị trí cân tỉ lệ với li độ Câu 23: Một vậtkhồi lượng m = 500 g dao động điều hòa với phương trình x 2 cos10 t (cm) Lấy  10 Năng lượng dao động vật bằng: A 0,02J B 0,1J C 0,01J D 0,2 J Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox Khi vừa khỏi vị trí cân đoạn s động chất điểm 13,95 mJ Đi tiếp đoạn s động 12,6 mJ Nếu thêm đoạn s động bao nhiêu? Biết trình khảo sát chất điểm chưa đổi chiều chuyển động: A 10,35 mJ B 11,25 mJ C 8,95 m J D 6,68 mJ Câu 25: Một vật nhỏ có khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k Kích thích để lắc dao động điều hoà với gia tốc cực đại 16 m/s 6,4.10 -2 J Vận tốc cực đại vật A 16 cm/s B 80 cm/s C 1,6 m/s D m/s Câu 26: Con lắc lò xo gồm vậtkhối lượng 400 g, lò xo có độ cứng 16 N/m dao động điều hòa Lấy g = π2 = 10 m/s2 Chu kì dao động lắc A T = s B T = s C T = s D T = s Câu 27: Một vật nhỏ khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 80 N/m Kích thích để lắc dao động điều hoà với 6,4.10-2 J Gia tốc cực đại vật A 16 cm/s2 B 3,2 cm/s2 C 0,8 m/s2 D 16 m/s2 Câu 28: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc A khối lượng lắc B chiều dài lắc C cách kích thích cho dao động D biên độ dao động Câu 29: Con lắc đơn có chiều dài l = m, cầu có khối lượng m = 100 g dao động với biên độ góc 300 nơi có g = 10 m/s2 Bỏ qua ma sát Cơ lắc đơn bằng: A 0,5 J B 125/9 J C 5/36 J D 0,134 J Câu 30: Một lắc đơn dài 25 cm, bi có khối lượng 10 g mang điện tích q = + 10-4 C Treo lắc vào kim loại phẳng, thẳng đứng , song song cách 22 cm Đặt vào hai hiệu điện chiều U = 88 V Lấy g = 10 m/s2 Chu kì dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ lắc đơn A.0,983 s B 0,389 s C 0,659 s D 0,956 s Câu 31: Dao động tắt dần dao động có A biên độ giảm dần ma sát B chu kỳ tăng tỉ lệ với thời gian C ma sát cực đại D tần số giảm dần theo thời gian Câu 32: Một xe chạy đường lát gạch, sau quãng 15 m đường lại có rãnh nhỏ Biết chu kì dao động riêng khung xe lò xo giảm xóc 1,5 s.Vận tốc xe xe bị xóc mạnh nhất: A 54 km/h B 27 km/h C 34 km/h D 36 km/h x  A c Câu 33: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình 1 os  t    cm x2  5cos  t    cm Phương trình dao động tổng hợp hai dao động x  Acos  t    cm Thay đổi A1 để biên độ A có giá trị lớn Giá trị A cm B 10 cm C cm D 10 cm Câu 34: Sóng ngang sóng có phương dao động phần tử A nằm theo phương ngang B vng góc với phương truyền sóng C nằm theo phương thẳng đứng D trùng với phương truyền sóng Mã đề 130 Câu 35: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = 4cos(8πt – π/4) (cm) Biết hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha cách m Tốc độ truyền sóng là: A v = m/s B v = m/s C v = 12 m/s D v = 0,75 m/s Câu 36: Trên mặt nước có hai nguồn giống A B dao động vng góc với mặt nước tạo sóng có bước sóng λ Điểm M vùng giao thoa cách A, B d1 d2 Điểm M dao động với biên độ cực đại khi: (k thuộc Z)    B d2 – d1 = kλ C d2 – d1 = (2k + 1) D d2 – d1 = (2k + 1) 2 Câu 37: Trên mặt chất lỏng, A B cách 16 cm bố trí nguồn đồng Hai sóng truyền có bước sóng cm.Trên đường thẳng xx’ song song với AB, cách AB đoạn cm, gọi C giao điểm xx’ với đường trung trực AB Khoảng cách ngắn từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm xx’ là? A 2,25 cm B 1,42 cm C 1,5 cm D 2,15 cm Câu 38: Trên mặt chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha với tần số 40 Hz, tốc độ truyền sóng 60 cm/s Khoảng cách hai nguồn sóng cm Số điểm dao động với biên độ cực đại AB là: A.7 B C D 10 Câu 39: Hai sóng kết hợp có đặc điểm đây? A Có biên độ B Có pha hiệu số pha khơng đổi C Có tần số D Có tần số, phương có hiệu số pha khơng đổi Câu 40: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách điểm nút điểm bụng cạnh bằng: A λ B 2λ C λ/4 D λ/2 A d2 – d1 = k SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ( Thời gian làm bài:50 phút ) Mã đề 131 Câu 1: Đặt vào đầu cuộn cảm L = H hiệu điện xoay chiều 220 V – 50 Hz Cường độ dòng điện  hiệu dụng qua cuộn cảm : A I = 2,2 A B I = A C I = 1,6 A D I = 1,1 A Câu 2: Mạch điện xoay chiều có phần tử (R L C) Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện  u 50 cos(100t  ) (V) thấy dòng điện mạch i 2 cos(100t   / 6) (A) Phần tử 0,25 103 H F A R = 25 Ω B L = C C = D L = 25 H 2,5  Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft, có U0 khơng đổi f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi f = f0 mạch có cộng hưởng điện Giá trị f0 2 1 A f0 = B f0 = C f0 = D f0 = LC LC LC 2 LC Câu 4: Mạch điện RLC nối tiếp mắc vào mạng điện 100 V - 50 Hz Cho biết công suất mạch điện 30 W hệ số công suất 0,6 Giá trị R A 120 Ω B 330 Ω C 60 Ω D 100 Ω Câu 5: Đặt điện áp u = 400cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A Biết thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị 400 V, thời điểm t + 1/400 s , cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch giảm Công suất tiêu thụ điện mạch X là: A 400 W B 200 W C 160 W D 100 W Câu 6: Đặt hiệu điện xoay chiều vào mạch R, L, C mắc nối tiếp, có hiệu điện hiệu dụng không đổi Thấy hiệu điện hiệu dụng phần tử R, L, C 200 V Nếu nối tắt tụ hiệu điện hiệu dụng điện trở R là: A.100 V B 100 V C 200 V D 200V Câu 7: Đặt điện áp u = 120 cos2πft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C, với CR < 2L Khi f = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại Khi f = f o = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Khi f = f2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax Giá trị ULmax A 173 V B 80 V C 80 V D 85 V Câu 8: Nguyên tắc hoạt động máy biến dựa vào tượng A tự cảm B cảm ứng điện từ C cộng hưởng điện D tự cảm cảm ứng điện từ Câu 9: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng cuộn sơ cấp 1000 vòng, nối hai đầu cuộn sơ cấp với nguồn có hiệu điện hiệu dụng 220 V hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Số vòng cuộn thứ cấp là: A 454 vòng B 2000 vòng C 704 vòng D 2200 vòng Mã đề 131 Câu 10: Điện từ nhà máy điện nhỏ có cơng suất khơng đổi đưa đến xưởng sản xuất đường dây truyền tải Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp nơi sử dụng cung cấp đủ 60 máy hoạt động Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp nơi sử dụng cung cấp đủ 75 máy hoạt động Nếu đặt xưởng sản xuất nhà máy điện cung cấp cho máy? A 80 máy B 92 máy C 85 máy D 90 máy Câu 11 : Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại 20π cm/s gia tốc cực đại vật m/s2 Lấy π2 = 10 Biên độ đao động vật : A 15 cm B cm C 20 cm D 10 cm Câu 12: Vận tốc dao động điều hòa A ln ln không đổi B biến đổi theo hàm cosin theo thời gian với chu kỳ T/2 C đạt giá trị cực đại qua vị trí cân D ln ln hướng vị trí cân tỉ lệ với li độ Câu 13: Một vậtkhồi lượng m = 500 g dao động điều hòa với phương trình x 2 cos10 t (cm) Lấy  10 Năng lượng dao động vật bằng: A 0,02J B 0,1J C 0,01J D 0,2 J Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox Khi vừa khỏi vị trí cân đoạn s động chất điểm 13,95 mJ Đi tiếp đoạn s động 12,6 mJ Nếu thêm đoạn s động bao nhiêu? Biết trình khảo sát chất điểm chưa đổi chiều chuyển động: A 10,35 mJ B 11,25 mJ C 8,95 m J D 6,68 mJ Câu 15: Một vật nhỏ có khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k Kích thích để lắc dao động điều hồ với gia tốc cực đại 16 m/s 6,4.10 -2 J Vận tốc cực đại vật A 16 cm/s B 80 cm/s C 1,6 m/s D m/s Câu 16: Con lắc lò xo gồm vậtkhối lượng 400 g, lò xo có độ cứng 16 N/m dao động điều hòa Lấy g = π2 = 10 m/s2 Chu kì dao động lắc A T = s B T = s C T = s D T = s Câu 17: Một vật nhỏ khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 80 N/m Kích thích để lắc dao động điều hồ với 6,4.10-2 J Gia tốc cực đại vật A 16 cm/s2 B 3,2 cm/s2 C 0,8 m/s2 D 16 m/s2 Câu 18: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc A khối lượng lắc B chiều dài lắc C cách kích thích cho dao động D biên độ dao động Câu 19: Con lắc đơn có chiều dài l = m, cầu có khối lượng m = 100 g dao động với biên độ góc 300 nơi có g = 10 m/s2 Bỏ qua ma sát Cơ lắc đơn bằng: A 0,5 J B 125/9 J C 5/36 J D 0,134 J Câu 20: Một lắc đơn dài 25 cm, bi có khối lượng 10 g mang điện tích q = + 10-4 C Treo lắc vào kim loại phẳng, thẳng đứng , song song cách 22 cm Đặt vào hai hiệu điện chiều U = 88 V Lấy g = 10 m/s2 Chu kì dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ lắc đơn A.0,983 s B 0,389 s C 0,659 s D 0,956 s Câu 21: Dao động tắt dần dao động có A biên độ giảm dần ma sát B chu kỳ tăng tỉ lệ với thời gian C ma sát cực đại D tần số giảm dần theo thời gian Câu 22: Một xe chạy đường lát gạch, sau quãng 15 m đường lại có rãnh nhỏ Biết chu kì dao động riêng khung xe lò xo giảm xóc 1,5 s.Vận tốc xe xe bị xóc mạnh nhất: A 54 km/h B 27 km/h C 34 km/h D 36 km/h Mã đề 131 Câu 23: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x1  A1cos  t   3 cm x2  5cos  t    cm Phương trình dao động tổng hợp hai dao động x  Acos  t    cm Thay đổi A1 để biên độ A có giá trị lớn Giá trị A cm B 10 cm C cm D 10 cm Câu 24: Sóng ngang sóng có phương dao động phần tử A nằm theo phương ngang B vng góc với phương truyền sóng C nằm theo phương thẳng đứng D trùng với phương truyền sóng 10 Câu 25: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = 4cos(8πt – π/4) (cm) Biết hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha cách m Tốc độ truyền sóng là: A v = m/s B v = m/s C v = 12 m/s D v = 0,75 m/s Câu 26: Trên mặt nước có hai nguồn giống A B dao động vng góc với mặt nước tạo sóng có bước sóng λ Điểm M vùng giao thoa cách A, B d1 d2 Điểm M dao động với biên độ cực đại khi: (k thuộc Z)    A d2 – d1 = k B d2 – d1 = kλ C d2 – d1 = (2k + 1) D d2 – d1 = (2k + 1) 2 Câu 27: Trên mặt chất lỏng, A B cách 16 cm bố trí nguồn đồng Hai sóng truyền có bước sóng cm.Trên đường thẳng xx’ song song với AB, cách AB đoạn cm, gọi C giao điểm xx’ với đường trung trực AB Khoảng cách ngắn từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm xx’ là? A 2,25 cm B 1,42 cm C 1,5 cm D 2,15 cm Câu 28: Trên mặt chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha với tần số 40 Hz, tốc độ truyền sóng 60 cm/s Khoảng cách hai nguồn sóng cm Số điểm dao động với biên độ cực đại AB là: A.7 B C D 10 Câu 29: Hai sóng kết hợp có đặc điểm đây? A Có biên độ B Có pha hiệu số pha khơng đổi C Có tần số D Có tần số, phương có hiệu số pha khơng đổi Câu 30: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách điểm nút điểm bụng cạnh bằng: A λ B 2λ C λ/4 D λ/2 Câu 31: Một sợi dây dài 150 cm, hai đầu cố định dây có sóng dừng với bó sóng Bước sóng A 3m B 1,5 m C 0,75 m D 0,5 m Câu 32: Sóng dừng sợi dây dài, hai điểm A,B cách 10 cm với A nút B bụng cạnh A C trung điểm AB Biết thời gian ngắn hai lần li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây bằng: A m/s B m/s C 0,5 m/s D m/s Câu 33: I0 cường độ âm chuẩn Mức cường độ âm L âm có cường độ âm I xác định công thức : I A L(dB )  10 lg I B L(dB )  I0 lg 10 I C L(dB)  10.lg I0 I I D L(dB)  10.lg I Câu 34: Mức cường độ âm điểm A môi trường truyền âm 50 dB Biết cường độ âm chuẩn I = 10-12 W/m2 Cường độ âm A A I = 10-5 W/m2 B I = 10-6 W/m2 C I = 10-7 W/m2 D I = 10-8 W/m2 Câu 35: Hai nguồn âm điểm phát sóng đồng với tần số 680 Hz đặt A B cách m khơng khí Tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s O điểm nằm đương trung trực AB cách AB 100 m M điểm nằm đường thẳng qua O song song với AB, gần O nhận âm to Tính khoảng cách OM A 40 m B 50 m C 57,7 m D 70 m Mã đề 131 Câu 36: Đặc tính sau khơng phải đặc tính vật lí âm A Độ cao B Đồ thị dao động âm C Tần số D Cường độ âm mức cường độ âm Câu 37: Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = cos100πt (A) Cường độ dòng điện hiệu dụng bằng: A I = A B I = A C I = 2 A D I = A Câu 38: Một mạng điện xoay chiều 220V – 50 Hz, chọn pha ban đầu hiệu điện biểu thức hiệu điện có dạng: A u = 220 cos100πt (V) B u = 220cos100πt (V) 11 C u = 220cos50πt (V) D u = 220 cos50πt (V) Câu 39: Giá trị đo ampe kế xoay chiều giá trị cường độ dòng điện xoay chiều A giá trị tức thời B giá trị trung bình C giá trị hiệu dụng D giá trị cực đại  Câu 40: Tại thời điểm t, điện áp u 200 cos(100t  ) (V) có giá trị 100 (V) giảm Sau thời điểm s, điện áp có giá trị : 300 A 100 (V) B - 100 (V) C 200 (V) D - 200 (V) SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ( Thời gian làm bài:50 phút ) Mã đề 132 Câu 1: Dao động tắt dần dao động có A biên độ giảm dần ma sát B chu kỳ tăng tỉ lệ với thời gian C ma sát cực đại D tần số giảm dần theo thời gian Câu 2: Một xe chạy đường lát gạch, sau quãng 15 m đường lại có rãnh nhỏ Biết chu kì dao động riêng khung xe lò xo giảm xóc 1,5 s.Vận tốc xe xe bị xóc mạnh nhất: 12 A 54 km/h B 27 km/h C 34 km/h D 36 km/h Câu 3: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x1  A1cos  t   3 cm x2  5cos  t    cm Phương trình dao động tổng hợp hai dao động x  Acos  t    cm Thay đổi A1 để biên độ A có giá trị lớn Giá trị A cm B 10 cm C cm D 10 cm Câu 4: Sóng ngang sóng có phương dao động phần tử A nằm theo phương ngang B vng góc với phương truyền sóng C nằm theo phương thẳng đứng D trùng với phương truyền sóng Câu 5: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = 4cos(8πt – π/4) (cm) Biết hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha cách m Tốc độ truyền sóng là: A v = m/s B v = m/s C v = 12 m/s D v = 0,75 m/s Câu 6: Trên mặt nước có hai nguồn giống A B dao động vng góc với mặt nước tạo sóng có bước sóng λ Điểm M vùng giao thoa cách A, B d1 d2 Điểm M dao động với biên độ cực đại khi: (k thuộc Z)    A d2 – d1 = k B d2 – d1 = kλ C d2 – d1 = (2k + 1) D d2 – d1 = (2k + 1) 2 Câu 7: Trên mặt chất lỏng, A B cách 16 cm bố trí nguồn đồng Hai sóng truyền có bước sóng cm.Trên đường thẳng xx’ song song với AB, cách AB đoạn cm, gọi C giao điểm xx’ với đường trung trực AB Khoảng cách ngắn từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm xx’ là? A 2,25 cm B 1,42 cm C 1,5 cm D 2,15 cm Câu 8: Trên mặt chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha với tần số 40 Hz, tốc độ truyền sóng 60 cm/s Khoảng cách hai nguồn sóng cm Số điểm dao động với biên độ cực đại AB là: A.7 B C D 10 Câu 9: Hai sóng kết hợp có đặc điểm đây? A Có biên độ B Có pha hiệu số pha khơng đổi C Có tần số D Có tần số, phương có hiệu số pha khơng đổi Câu 10: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách điểm nút điểm bụng cạnh bằng: A λ B 2λ C λ/4 D λ/2 Câu 11: Một sợi dây dài 150 cm, hai đầu cố định dây có sóng dừng với bó sóng Bước sóng A 3m B 1,5 m C 0,75 m D 0,5 m Câu 12: Sóng dừng sợi dây dài, hai điểm A,B cách 10 cm với A nút B bụng cạnh A C trung điểm AB Biết thời gian ngắn hai lần li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây bằng: A m/s B m/s C 0,5 m/s D m/s Mã đề 132 Câu 13: I0 cường độ âm chuẩn Mức cường độ âm L âm có cường độ âm I xác định công thức : I A L(dB )  10 lg I B L(dB )  I0 lg 10 I C L(dB )  10.lg I0 I I D L(dB)  10.lg I Câu 14: Mức cường độ âm điểm A môi trường truyền âm 50 dB Biết cường độ âm chuẩn I = 10-12 W/m2 Cường độ âm A A I = 10-5 W/m2 B I = 10-6 W/m2 C I = 10-7 W/m2 D I = 10-8 W/m2 Câu 15: Hai nguồn âm điểm phát sóng đồng với tần số 680 Hz đặt A B cách m khơng khí Tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s O điểm nằm đương trung trực AB cách AB 13 100 m M điểm nằm đường thẳng qua O song song với AB, gần O nhận âm to Tính khoảng cách OM A 40 m B 50 m C 57,7 m D 70 m Câu 16: Đặc tính sau khơng phải đặc tính vật lí âm A Độ cao B Đồ thị dao động âm C Tần số D Cường độ âm mức cường độ âm Câu 17: Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = cos100πt (A) Cường độ dòng điện hiệu dụng bằng: A I = A B I = A C I = 2 A D I = A Câu 18: Một mạng điện xoay chiều 220V – 50 Hz, chọn pha ban đầu hiệu điện biểu thức hiệu điện có dạng: A u = 220 cos100πt (V) B u = 220cos100πt (V) C u = 220cos50πt (V) D u = 220 cos50πt (V) Câu 19: Giá trị đo ampe kế xoay chiều giá trị cường độ dòng điện xoay chiều A giá trị tức thời B giá trị trung bình C giá trị hiệu dụng D giá trị cực đại  Câu 20: Tại thời điểm t, điện áp u 200 cos(100t  ) (V) có giá trị 100 (V) giảm Sau thời điểm s, điện áp có giá trị : 300 A 100 (V) B - 100 (V) C 200 (V) D - 200 (V) Câu 21: Đặt vào đầu cuộn cảm L = H hiệu điện xoay chiều 220 V – 50 Hz Cường độ dòng  điện hiệu dụng qua cuộn cảm : A I = 2,2 A B I = A C I = 1,6 A D I = 1,1 A Câu 22: Mạch điện xoay chiều có phần tử (R L C) Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện  u 50 cos(100t  ) (V) thấy dòng điện mạch i 2 cos(100t   / 6) (A) Phần tử 0,25 103 H F A R = 25 Ω B L = C C = D L = 25 H 2,5  Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft, có U0 khơng đổi f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi f = f0 mạch có cộng hưởng điện Giá trị f0 2 1 A f0 = B f0 = C f0 = D f0 = LC LC LC 2 LC Câu 24: Mạch điện RLC nối tiếp mắc vào mạng điện 100 V - 50 Hz Cho biết công suất mạch điện 30 W hệ số công suất 0,6 Giá trị R A 120 Ω B 330 Ω C 60 Ω D 100 Ω Mã đề 132 Câu 25: Đặt điện áp u = 400cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A Biết thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị 400 V, thời điểm t + 1/400 s , cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch giảm Công suất tiêu thụ điện mạch X là: A 400 W B 200 W C 160 W D 100 W Câu 26: Đặt hiệu điện xoay chiều vào mạch R, L, C mắc nối tiếp, có hiệu điện hiệu dụng không đổi Thấy hiệu điện hiệu dụng phần tử R, L, C 200 V Nếu nối tắt tụ hiệu điện hiệu dụng điện trở R là: A.100 V B 100 V C 200 V D 200V 14 Câu 27: Đặt điện áp u = 120 cos2πft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C, với CR < 2L Khi f = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại Khi f = f o = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Khi f = f2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax Giá trị ULmax A 173 V B 80 V C 80 V D 85 V Câu 28: Nguyên tắc hoạt động máy biến dựa vào tượng A tự cảm B cảm ứng điện từ C cộng hưởng điện D tự cảm cảm ứng điện từ Câu 29: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng cuộn sơ cấp 1000 vòng, nối hai đầu cuộn sơ cấp với nguồn có hiệu điện hiệu dụng 220 V hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Số vòng cuộn thứ cấp là: A 454 vòng B 2000 vòng C 704 vòng D 2200 vòng Câu 30: Điện từ nhà máy điện nhỏ có cơng suất khơng đổi đưa đến xưởng sản xuất đường dây truyền tải Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp nơi sử dụng cung cấp đủ 60 máy hoạt động Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp nơi sử dụng cung cấp đủ 75 máy hoạt động Nếu đặt xưởng sản xuất nhà máy điện cung cấp cho máy? A 80 máy B 92 máy C 85 máy D 90 máy Câu 31 : Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại 20π cm/s gia tốc cực đại vật m/s2 Lấy π2 = 10 Biên độ đao động vật : A 15 cm B cm C 20 cm D 10 cm Câu 32: Vận tốc dao động điều hòa A ln ln khơng đổi B biến đổi theo hàm cosin theo thời gian với chu kỳ T/2 C đạt giá trị cực đại qua vị trí cân D ln ln hướng vị trí cân tỉ lệ với li độ Câu 33: Một vậtkhồi lượng m = 500 g dao động điều hòa với phương trình x 2 cos10 t (cm) Lấy  10 Năng lượng dao động vật bằng: A 0,02J B 0,1J C 0,01J D 0,2 J Câu 34: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox Khi vừa khỏi vị trí cân đoạn s động chất điểm 13,95 mJ Đi tiếp đoạn s động 12,6 mJ Nếu thêm đoạn s động bao nhiêu? Biết trình khảo sát chất điểm chưa đổi chiều chuyển động: A 10,35 mJ B 11,25 mJ C 8,95 m J D 6,68 mJ Mã đề 132 Câu 35: Một vật nhỏ có khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k Kích thích để lắc dao động điều hoà với gia tốc cực đại 16 m/s 6,4.10 -2 J Vận tốc cực đại vật A 16 cm/s B 80 cm/s C 1,6 m/s D m/s Câu 36: Con lắc lò xo gồm vậtkhối lượng 400 g, lò xo có độ cứng 16 N/m dao động điều hòa Lấy g = π2 = 10 m/s2 Chu kì dao động lắc A T = s B T = s C T = s D T = s Câu 37: Một vật nhỏ khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 80 N/m Kích thích để lắc dao động điều hoà với 6,4.10-2 J Gia tốc cực đại vật A 16 cm/s2 B 3,2 cm/s2 C 0,8 m/s2 D 16 m/s2 Câu 38: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc A khối lượng lắc B chiều dài lắc 15 C cách kích thích cho dao động D biên độ dao động Câu 39: Con lắc đơn có chiều dài l = m, cầu có khối lượng m = 100 g dao động với biên độ góc 300 nơi có g = 10 m/s2 Bỏ qua ma sát Cơ lắc đơn bằng: A 0,5 J B 125/9 J C 5/36 J D 0,134 J Câu 40: Một lắc đơn dài 25 cm, bi có khối lượng 10 g mang điện tích q = + 10-4 C Treo lắc vào kim loại phẳng, thẳng đứng, song song cách 22 cm Đặt vào hai hiệu điện chiều U = 88 V Lấy g = 10 m/s2 Chu kì dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ lắc đơn A.0,983 s B 0,389 s C 0,659 s D 0,956 s SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 129 130 131 132 D 21 C C 21 D A 21 A A 21 A C 22 A A 22 C A 22 D D 22 A B 23 D D 23 B D 23 B B 23 D A 24 C C 24 A A 24 B B 24 A B 25 C C 25 B B 25 C C 25 B 16 A 26 A A 26 A A 26 B B 26 A D 27 A A 27 D C 27 B B 27 C B 28 A A 28 B B 28 C C 28 B D 29 C C 29 D D 29 D D 29 D 10 D 30 B 10 B 30 D 10 A 30 C 10 C 30 A 11 A 31 A 11 A 31 A 11 D 31 C 11 C 31 D 12 D 32 A 12 A 32 D 12 C 32 A 12 A 32 C 13 B 33 D 13 D 33 B 13 B 33 D 13 D 33 B 14 B 34 A 14 A 34 B 14 A 34 C 14 C 34 A 15 C 35 B 15 B 35 C 15 B 35 C 15 C 35 B 16 B 36 A 16 A 36 B 16 A 36 A 16 A 36 A 17 B 37 C 17 C 37 B 17 D 37 A 17 A 37 D 18 C 38 B 18 B 38 C 18 B 38 A 18 A 38 B 19 D 39 D 19 D 39 D 19 D 39 C 19 C 39 D 20 C 40 A 20 A 40 C 20 D 40 B 20 B 40 D SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 Mã đề 129 Câu : Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại 20π cm/s gia tốc cực đại vật m/s2 Lấy π2 = vm2 ax 10 Biên độ đao động vật : Áp dụng A  chọn D 10 cm amax Câu 2: Vận tốc dao động điều hòa C đạt giá trị cực đại qua vị trí cân Câu 3: Một vậtkhồi lượng m = 500 g dao động điều hòa với phương trình x 2 cos10 t (cm) Lấy 2 Năng lượng dao động vật bằng: Áp dụng w= m A chọn B 0,1J  10 Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox Khi vừa khỏi vị trí cân đoạn s động chất điểm 13,95 mJ Đi tiếp đoạn s động 12,6 mJ Nếu thêm đoạn 17 s động bao nhiêu? Biết trình khảo sát chất điểm chưa đổi chiều chuyển động: 0, 01395  0.0126 m s  Vì khơng đổi ta dễ thấy Wđ= 0, 01395  4,5.104  9.4,5.104 chọn A 10,35 mJ Câu 5: Một vật nhỏ có khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k Kích thích để lắc dao động điều hoà với gia tốc cực đại 16 m/s 6,4.10 -2 J Vận tốc a2 m a cực đại vật là: ta có   max =400, tính A= max =0,04m từ chọn B 80 cm/s 2w 2 Câu 6: Con lắc lò xo gồm vậtkhối lượng 400 g, lò xo có độ cứng 16 N/m dao động điều hòa Lấy g = π2 m = 10 m/s2 Chu kì dao động lắc là: áp dụng cơng thức T= 2 chọn A T = s k Câu 7: Một vật nhỏ khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 80 N/m Kích thích để lắc dao động điều hoà với 6,4.10 -2 J Gia tốc cực đại vật là: 2w 2wk am2 ax   chọn D 16 m/s2 m m Câu 8: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc B chiều dài lắc Câu 9: Con lắc đơn có chiều dài l = m, cầu có khối lượng m = 100 g dao động với biên độ góc 300 nơi có g = 10 m/s2 Bỏ qua ma sát Cơ lắc đơn bằng: w=mgl(1-cos o ) D 0,134 J Câu 10: Một lắc đơn dài 25 cm, bi có khối lượng 10 g mang điện tích q = + 10-4 C Treo lắc vào kim loại phẳng, thẳng đứng, song song cách 22 cm Đặt vào hai hiệu điện chiều U = 88 V Lấy g = 10 m/s2 Chu kì dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ lắc đơn l T  2 D 0,956 s q 2U chọn g2  2 md Câu 11: Dao động tắt dần dao động có A biên độ giảm dần ma sát Câu 12: Một xe chạy đường lát gạch, sau quãng 15 m đường lại có rãnh nhỏ Biết chu kì dao động riêng khung xe lò xo giảm xóc 1,5 s.Vận tốc xe xe bị s xóc mạnh nhất: áp dụng cộng hưởng tính v  chọn D 36 km/h t Câu 13: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x1  A1cos  t   3 cm x2  5cos  t    cm Phương trình dao động tổng hợp hai dao động x  Acos  t    cm Thay đổi A1 để biên độ A có giá trị lớn Giá trị bằng: A2 A    Từ giản đồ véc tơ ta có , để A lớn sin  =1 chọn B 10 cm sin(  ) sin  Câu 14: Sóng ngang sóng có phương dao động phần tử B vng góc với phương truyền sóng Câu 15: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = 4cos(8πt – π/4) (cm) Biết hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha cách m Tốc độ truyền sóng là: v   f chọn C v = 12 m/s Câu 16: Trên mặt nước có hai nguồn giống A B dao động vng góc với mặt nước tạo sóng có bước sóng λ Điểm M vùng giao thoa cách A, B d d2 Điểm M dao động với biên độ cực đại khi: (k thuộc Z) B d2 – d1 = kλ Câu 17: Trên mặt chất lỏng, A B cách 16 cm bố trí nguồn đồng Hai sóng truyền có bước sóng cm.Trên đường thẳng xx’ song song với AB, cách AB đoạn cm, gọi C giao điểm xx’ với 18 đường trung trực AB Khoảng cách ngắn từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm xx’  là? Từ điều kiện đầu ta xác định d  d1  (2k  1) , chọn k=0 ta có d2-d1=2 2 2 Bấm máy tính (8  X )   (8  X )   xác định X=1,4198cm chọn B 1,42 cm Câu 18: Trên mặt chất lỏng, hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha với tần số 40 Hz, tốc độ truyền sóng 60 cm/s Khoảng cách hai nguồn sóng cm Số điểm dao động với biên độ cực đại l l AB là: Áp dụng  �k � , k nguyên chọn C   Câu 19: Hai sóng kết hợp có đặc điểm đây? D Có tần số, phương có hiệu số pha khơng đổi Câu 20: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách điểm nút điểm bụng cạnh bằng: Chọn C λ/4 Câu 21: Một sợi dây dài 150 cm, hai đầu cố định dây có sóng dừng với bó sóng Bước sóng l= 2λ chọn C 0,75 m Câu 22: Sóng dừng sợi dây dài, hai điểm A,B cách 10 cm với A nút B bụng cạnh A C trung điểm AB Biết thời gian ngắn hai lần li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây bằng:  2 d Xác định =10cm, biên độ dao động C 2asin =2a , biên độ dao động bụng  B 2a, từ xác định T=4.0,1s=0,4s chọn A.1 m/s Câu 23: I0 cường độ âm chuẩn Mức cường độ âm L âm có cường độ âm I xác định L(dB )  10.lg I I0 công thức : Chọn D Câu 24: Mức cường độ âm điểm A môi trường truyền âm 50 dB Biết cường độ âm chuẩn I = 10-12 W/m2 Cường độ âm A Chọn C I = 10-7 W/m2 Câu 25: Hai nguồn âm điểm phát sóng đồng với tần số 680 Hz đặt A B cách m khơng khí Tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s O điểm nằm đương trung trực AB cách AB 100 m M điểm nằm đường thẳng qua O song song với AB, gần O nhận âm to Tính khoảng cách OM: v Tính bước sóng  = =0,5m/s, d  d1  k  , chọn k=1 ta có d2-d1=0,5 f Bấm máy tính (0,5  X )  1002  (0,5  X )  1002  0,5 xác định X=57,7 chọn C 57,7 m Câu 26: Đặc tính sau khơng phải đặc tính vật lí âm A Độ cao Câu 27: Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = cos100πt (A) Cường độ dòng điện hiệu dụng bằng: chọn A I = A Câu 28: Một mạng điện xoay chiều 220V – 50 Hz, chọn pha ban đầu hiệu điện biểu thức hiệu điện có dạng: Chọn A u = 220 cos100πt (V) Câu 29: Giá trị đo ampe kế xoay chiều giá trị cường độ dòng điện xoay chiều: Chọn C giá trị hiệu dụng  Câu 30: Tại thời điểm t, điện áp u 200 cos(100t  ) (V) có giá trị 100 (V) giảm Sau thời điểm s, điện áp có giá trị : 300 19 uuur Vẽ vòng tròn lượng giác xác định vị trí véc tơ U O thời điểm t, tính chu kỳ T=0,02s, xác định uuur T sau tức sau thời gian , tương ứng với góc quay 60o véc tơ U O từ thời điểm t chọn B 300 100 (V) Câu 31: Đặt vào đầu cuộn cảm L = H hiệu điện xoay chiều 220 V – 50 Hz Cường độ dòng  điện hiệu dụng qua cuộn cảm : Chọn A I = 2,2 A Câu 32: Mạch điện xoay chiều có phần tử (R L C) Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện  u 50 cos(100t  ) (V) thấy dòng điện mạch i 2 cos(100t   / 6) (A) Phần tử  50� =25 Chọn A R = 25 Ω Dùng máy tính nhập tỷ số  2� Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft, có U0 khơng đổi f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi f = f0 mạch có cộng hưởng điện Giá trị f0 D f0 = 2 LC Câu 34: Mạch điện RLC nối tiếp mắc vào mạng điện 100 V - 50 Hz Cho biết công suất mạch điện 30 W hệ số công suất 0,6 Giá trị R là: P=UIcos tính I=0,5A mà P=RI2 từ chọn A 120 Ω Câu 35: Đặt điện áp u = 400cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A Biết thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị 400 V, thời điểm t + 1/400s, cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch giảm Công suất tiêu thụ điện mạch X là: Tính cơng suất tiêu thụ R P R=RI2=200W; dùng vòng tròn lượng giác xác định góc lệch  , tính P=UIcos từ chọn PX=P-PR B 200 W Câu 36: Đặt hiệu điện xoay chiều vào mạch R, L, C mắc nối tiếp, có hiệu điện hiệu dụng khơng đổi Thấy hiệu điện hiệu dụng phần tử R, L, C 200 V Nếu nối tắt tụ hiệu điện hiệu dụng điện trở R là: Từ điều kiện đầu xác định U=200V, UR=UL chọn A.100 V pha i u = Câu 37: Đặt điện áp u = 120 cos2πft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C, với CR < 2L Khi f = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại Khi f = f o = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại Khi f = f2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại U Lmax Giá trị ULmax C 80 V a)  thay đổi để URmax: cộng hưởng: o =  URmax = U=120V b)  thay đổi để UCmax: R2 = 1  LC L U c)  thay đổi để ULmax: ULmax = CR R 4C  L 4L2 20 o2 R 2C Từ điều kiện đề ta có =1 thay vào tính ULmax  12 , từ tìm L Câu 38: Ngun tắc hoạt động máy biến dựa vào tượng Chọn B cảm ứng điện từ Câu 39: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng cuộn sơ cấp 1000 vòng, nối hai đầu cuộn sơ cấp với nguồn có hiệu điện hiệu dụng 220 V hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Số vòng cuộn thứ cấp là: áp dụng công thức máy biến U1 N1  chọn U N2 D 2200 vòng Câu 40: Điện từ nhà máy điện nhỏ có công suất không đổi đưa đến xưởng sản xuất đường dây truyền tải Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp nơi sử dụng cung cấp đủ 60 máy hoạt động Nếu nhà máy điện dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp sơ cấp nơi sử dụng cung cấp đủ 75 máy hoạt động Nếu đặt xưởng sản xuất nhà máy điện cung cấp cho máy? Gọi P công suất nhà máy ta có P-P=60 P-P’=75; theo đề thấy U tăng 8/4=2 lần �p  P  60 P � P '  từ giải hệ � P tìm P=80 nên đặt xưởng sản xuất nhà máy điện hao p  75 � � phí điện khơng, chọn A 80 máy 21 ... 0,956 s SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM HỌC 2 016 -2 017 12 9 13 0 13 1 13 2 D 21 C C 21 D A 21 A A 21 A C 22 A A 22 C A 22 D D 22 A B 23 D D 23 B D 23... C 31 D 12 D 32 A 12 A 32 D 12 C 32 A 12 A 32 C 13 B 33 D 13 D 33 B 13 B 33 D 13 D 33 B 14 B 34 A 14 A 34 B 14 A 34 C 14 C 34 A 15 C 35 B 15 B 35 C 15 B 35 C 15 C 35 B 16 B 36 A 16 A 36 B 16 A... CHI TIẾT ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM HỌC 2 016 -2 017 Mã đề 12 9 Câu : Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại 20π cm/s gia tốc cực đại vật m/s2 Lấy π2 = vm2 ax 10 Biên độ đao động vật : Áp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM HỌC 20162017, ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM HỌC 20162017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay