ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM HỌC 20162017

20 15 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:09

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 ( Thời gian làm bài:50 phút ) Mã đề 121 Câu 1: Pha dao động dùng để xác định : A Biên độ dao động B Tần số dao động C Trạng thái dao động D Chu kì dao động Câu Gia tốc tức thời dao động điều hòa biến đổi A Ngược pha với li độ C Lệch pha B Cùng pha với li độ  so với li độ D Lệch pha π/4 so với li độ Câu 3: Một vật thực dao động điều hòa xung quanh vị trí cân theo phương trình � � 4 t  �cm Chu kì dao động vật x = 2cos � 2� � A (s) B 1/2 (s) C 2 (s) D 0,5 (s) 3 Câu 4: Một vật dao động với phương trình x  cos(5t  )cm Quãng đường vật từ thời điểm t =1/10s đến t  6s A 84,4cm B 333,8cm C 331,4cm D 337,5cm Câu 5: Chọn phát biểu Biên độ dao động lắc lò xo khơng ảnh hưởng đến A tần số dao động B vận tốc cực đại C gia tốc cực đại D động cực đại Câu Mét lắc lò xo dao động iu hũa với chu kỳ T = 0,5 s, khối lợng nặng m = 0,4 kg Lấy 2 = 10 độ cứng lò xo A.0,156N/m B.32N/m C.64N/m D.6400N/m Câu 7: Một lò xo có độ cứng k = 20N/m treo thẳng đứng Treo vào đầu lò xo vậtkhối lượng m = 200g Từ VTCB nâng vật lên 5cm buông nhẹ Lấy g = 10m/s Trong trình vật dao động, giá trị cực tiểu cực đại lực đàn hồi lò xo A 2N 5N B 2N 3N C 1N 5N D 1N 3N Câu : Tần số lắc đơn cho công thức : l g g C f 2 D f  g l 2 l Câu 9: Một ℓắc đơn có chu kì dao động với biên độ nhỏ ℓà 1s dao động nơi có g= π2 m/s2 Chiều dài dây treo ℓắc ℓà: A 15cm B 20cm C 25cm D 30cm Câu 10 Một lắc đơn gồm sợi dây dài có khối lượng khơng đáng kể, đầu sợi dây treo bi kim loại khối lượng m = 0,01kg mang điện tích q = 2.10 -7C Đặt lắc điện trường E có phương thẳng đứng hướng xuống Chu kì lắc E = T = 2s Tìm chu kì dao động lắc E = 104V/m Cho g = 10m/s2 A 2,02s B 1,98s C 1,01s D 0,99s A f  2 l g B f 2 Câu 11 Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn khơng khí A Do trọng lực tác dụng lên vật B Do lực căng dây treo C Do lực cản mơi trường D Do dây treo có khối lượng đáng kể Câu 12 Một xe máy đường có mơ cao cách đoạn 5m Khi xe chạy với tốc độ 15km/h bị xóc mạnh Tính chu kì dao động riêng xe A 2s B 2,2s C 2,4s D 1,2s Mã đề 121 Câu 13 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình : x1 = A1cos(20t +  /6)(cm) x2 = 3cos(20t +5  /6)(cm) Biết vận tốc vật qua vị trí cân có độ lớn 140cm/s Biên độ dao động A1 có giá trị ; A 7cm B 8cm C 5cm D 4cm Câu 14 Phát biểu sau sóng sai? A Sóng trình lan truyền dao động mơi trường liên tục B Sóng ngang sóng có phần tử dao động theo phương ngang C Sóng dọc sóng có phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng D Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kì Câu 15: Một sóng học lan truyền phương truyền sóng với vận tốc 5m/s Phương trình sóng  điểm O phương truyền là: uO  cos(5 t  )cm Phương trình sóng M nằm trước O cách O khoảng 50cm là:   A u M 6 cos 5t (cm) B u M 6 cos(5t  )cm C u M 6 cos(5t  )cm D uM = cos(5pt + p)cm 2 Câu 16 Để hai sóng giao thoa với chúng phải có: A Cùng tần số, biên độ pha B Cùng tần số, biên độ hiệu pha không đổi theo thời gian C Cùng tần số pha D Cùng phương, tần số hiệu pha không đổi theo thời gian Câu 17 Thực giao thoa mặt chất ℓỏng với hai nguồn S 1, S2 giống Phương trình dao động S S2 ℓà: u = 2cos(40πt) cm Vận tốc truyền sóng mặt chất ℓỏng ℓà 8m/s Bước sóng có giá trị giá trị sau? A 12cm B 40cm C 16cm D 8cm Câu 18: Hai mũi nhọn S1 S2 cách 8cm, gắn đầu cầu rung có tần số f = 100Hz đặt cho chạm nhẹ vào mặt chất lỏng Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng v = 0,8m/s Gõ nhẹ cho cần rung điểm S1S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng: u = a.cos2  ft Phương trình dao động điểm M mặt chất lỏng cách S1S2 khoảng d= 8cm A uM = 2a.cos ( 200  t - 20  ) B uM = a.cos( 200  t)  C.uM = 2a.cos ( 200  t - ) D uM = a.cos ( 200  t + 20  ) Câu 19: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = u B = acos50t (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực AB gần O cho phần tử chất lỏng M dao động pha với phần tử chất lỏng O Khoảng cách MO A 10 cm B cm C cm D cm Câu 20 Sóng dừng trường hợp đặc biệt giao thoa sóng A Sóng dừng xuất chồng chất sóng có phương truyền sóng B Sóng dừng xuất gặp sóng phản xạ C Sóng dừng giao thoa sóng tới sóng phản xạ phương truyền sóng D sóng dừng giao thoa hai sóng có tần số Mã đề 121 Câu 21 Một dây thép AB dài 60cm hai đầu gắn cố định, kích thích cho dao động nam châm điện nuôi dòng điện xoay chiều tần số f’ = 50Hz Trên dây có sóng dừng với bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây A 18m/s B 20m/s C 24m/s D 28m/s Câu 22 Sóng dừng xảy dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng 4cm dây có A bụng, nút B bụng, nút C bụng, nút D bụng, nút Câu 23 Đối với âm hoạ âm bậc dây đàn ghi ta phát A hoạ âm bậc có cường độ lớn cường độ âm B tần số hoạ âm bậc gấp đôi tần số âm C tần số âm lớn gấp đôi tần số hoạ âm bậc D tốc độ âm gấp đôi tốc độ âm bậc Câu 24 Cho cường độ âm chuẩn I 0=10-12 W/m2 Tính cường độ âm sóng âm có mức cường độ âm 80 dB A.10-2W/m2 B 10-4W/m2 C 10-3W/m2 D 10-1 W/m2 Câu 25: Tại điểm O môi trường đẳng hướng, khơng hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D Câu 26: Độ to âm đặc trưng A đồ thị dao động B biên độ dao động âm C mức cường độ âm D áp suất âm Câu 27 Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa A từ trường quay B tượng quang điện C tượng tự cảm D tượng cảm ứng điện từ  Câu 28 Một dòng điện xoay chiều hình sin có biểu thức i  cos(100t  )( A) , t tính giây (s) Kết luận sau không ? A Tần số dòng điện 50 Hz B Chu kì dòng điện 0,02 s C Biên độ dòng điện A D Cường độ hiệu dụng dòng điện A Câu 29 Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i = 2cos 100 t (A), hiệu điện hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 12V, sớm pha  / so với dòng điện Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch A u = 12cos100 t (V) B u = 12 cos100 t (V) C u = 12 cos(100t   / 3) (V) D u = 12 cos(100t   / 3) (V)  Câu 30 Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức i  I cos(120 t  ) A Thời điểm thứ 2009 cường độ dòng điện tức thời cường độ hiệu dụng là: A 12049 s 1440 B 24097 s 1440 C 24113 s 1440 D Đáp án khác Câu 31 Điều sau nói đoạn mạch xoay chiều có điện trở thuần? A Dòng điện qua điện trở điện áp hai đầu điện trở pha B Pha dòng điện qua điện trở ln khơng C Mối liên hệ cường độ dòng điện điện áp hiệu dụng U = I/R  D Nếu điện áp hai đầu điện trở u = U 0sin(ωt + ) V biểu thức dòng điện qua điện trở i = I0sin(ωt) A Câu 32 Một cuộn dây dẫn điện trở không đáng kể cuộn lại nối vào mạng điện xoay chiều 127 V – 50 Hz Dòng điện cực đại qua 10A Độ tự cảm cuộn dây A 0,043 (H) B.0,081 (H) C 0,0572 (H) D 0,1141 (H) Mã đề 121 Câu 33 Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha dòng điện điện áp phụ thuộc vào A Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch B Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Cách chọn gốc tính thời gian D Tính chất mạch điện 10  Câu 34 Cho mạch điện RLC có R = 10 , L = (H), C= (F) Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay 2 chiều có tần số 50 Hz Tổng trở mạch A Z = 20 Ω B Z = 30 Ω C Z = 40 Ω D Z = 50 Ω Câu 35 Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có điện trở 50 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm 1/ H, đoạn mạch MB có tụ điện với điện dung thay đổi Đặt điện áp u = U 0cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C1 cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha /2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM Giá trị C1 A 4.10-5/π F B 8.10-5/π F C 2.10-5/π F D 10-5/π F Câu 36 Cơng suất dòng điện xoay chiều đoạn mạch RLC nối tiếp không phụ thuộc vào đại lượng sau đây? A Tỉ số điện trở tổng trở mạch B Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Độ lệch pha dòng điện điện áp hai tụ D Cường độ dòng điện hiệu dụng Câu 37 Cho mạch xoay chiều R, L, C khơng phân nhánh có R = 50 , U = URL = 100 V, UC = 200 V Công suất tiêu thụ mạch A P = 100 W B P = 200 W C P = 200 W D P = 100 W Câu 38 Nhận xét sau máy biến áp khơng đúng? A Máy biến áp có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện B Máy biến áp giảm điện áp C Máy biến áp thay đổi tần số dòng điện xoay chiều D Máy biến áp tăng điện áp Câu 39: Một máy biến có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng 220 V Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Bỏ qua hao phí máy biến Số vòng dây cuộn thứ cấp A 2500 B 1100 C 2000 D 2200 Câu 40: Ta cần truyền công suất điện MW điện áp hiệu dụng 10 kV xa đường dây pha Mạch có hệ số công suất cosφ = 0,8 Muốn cho tỉ lệ lượng mát đường dây khơng q 10% điện trở đường dây phải có giá trị A R  6,4  B R  3,2 C R  6,4 k D R  3,2 k SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ( Thời gian làm bài:50 phút ) Mã đề 122 Câu Một dây thép AB dài 60cm hai đầu gắn cố định, kích thích cho dao động nam châm điện nuôi dòng điện xoay chiều tần số f’ = 50Hz Trên dây có sóng dừng với bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây A 18m/s B 20m/s C 24m/s D 28m/s Câu Sóng dừng xảy dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng 4cm dây có A bụng, nút B bụng, nút C bụng, nút D bụng, nút Câu Đối với âm hoạ âm bậc dây đàn ghi ta phát A hoạ âm bậc có cường độ lớn cường độ âm B tần số hoạ âm bậc gấp đôi tần số âm C tần số âm lớn gấp đôi tần số hoạ âm bậc D tốc độ âm gấp đôi tốc độ âm bậc Câu Cho cường độ âm chuẩn I 0=10-12 W/m2 Tính cường độ âm sóng âm có mức cường độ âm 80 dB A.10-2W/m2 B 10-4W/m2 C 10-3W/m2 D 10-1 W/m2 Câu 5: Tại điểm O môi trường đẳng hướng, khơng hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D Câu 6: Độ to âm đặc trưng A đồ thị dao động B biên độ dao động âm C mức cường độ âm D áp suất âm Câu Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa A từ trường quay B tượng quang điện C tượng tự cảm D tượng cảm ứng điện từ  Câu Một dòng điện xoay chiều hình sin có biểu thức i cos(100t  )( A) , t tính giây (s) Kết luận sau không ? A Tần số dòng điện 50 Hz B Chu kì dòng điện 0,02 s C Biên độ dòng điện A D Cường độ hiệu dụng dòng điện A Câu Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i = 2cos 100 t (A), hiệu điện hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 12V, sớm pha  / so với dòng điện Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch A u = 12cos100 t (V) B u = 12 cos100 t (V) C u = 12 cos(100t   / 3) (V) D u = 12 cos(100t   / 3) (V)  Câu 10 Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức i  I cos(120 t  ) A Thời điểm thứ 2009 cường độ dòng điện tức thời cường độ hiệu dụng là: A 12049 s 1440 B 24097 s 1440 C 24113 s 1440 D Đáp án khác Câu 11 Điều sau nói đoạn mạch xoay chiều có điện trở thuần? A Dòng điện qua điện trở điện áp hai đầu điện trở pha B Pha dòng điện qua điện trở ln khơng C Mối liên hệ cường độ dòng điện điện áp hiệu dụng U = I/R  D Nếu điện áp hai đầu điện trở u = U 0sin(ωt + ) V biểu thức dòng điện qua điện trở i = I0sin(ωt) A Mã đề 122 Câu 12 Một cuộn dây dẫn điện trở không đáng kể cuộn lại nối vào mạng điện xoay chiều 127 V – 50 Hz Dòng điện cực đại qua 10A Độ tự cảm cuộn dây A 0,043 (H) B.0,081 (H) C 0,0572 (H) D 0,1141 (H) Câu 13 Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha dòng điện điện áp phụ thuộc vào A Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch B Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Cách chọn gốc tính thời gian D Tính chất mạch điện 10  Câu 14 Cho mạch điện RLC có R = 10 , L = (H), C= (F) Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay 2 chiều có tần số 50 Hz Tổng trở mạch A Z = 20 Ω B Z = 30 Ω C Z = 40 Ω D Z = 50 Ω Câu 15 Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có điện trở 50 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm 1/ H, đoạn mạch MB có tụ điện với điện dung thay đổi Đặt điện áp u = U 0cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C1 cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha /2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM Giá trị C1 A 4.10-5/π F B 8.10-5/π F C 2.10-5/π F D 10-5/π F Câu 16 Cơng suất dòng điện xoay chiều đoạn mạch RLC nối tiếp không phụ thuộc vào đại lượng sau đây? A Tỉ số điện trở tổng trở mạch B Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Độ lệch pha dòng điện điện áp hai tụ D Cường độ dòng điện hiệu dụng Câu 17 Cho mạch xoay chiều R, L, C khơng phân nhánh có R = 50 , U = URL = 100 V, UC = 200 V Công suất tiêu thụ mạch A P = 100 W B P = 200 W C P = 200 W D P = 100 W Câu 18 Nhận xét sau máy biến áp khơng đúng? A Máy biến áp có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện B Máy biến áp giảm điện áp C Máy biến áp thay đổi tần số dòng điện xoay chiều D Máy biến áp tăng điện áp Câu 19: Một máy biến có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng 220 V Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Bỏ qua hao phí máy biến Số vòng dây cuộn thứ cấp A 2500 B 1100 C 2000 D 2200 Câu 20: Ta cần truyền công suất điện MW điện áp hiệu dụng 10 kV xa đường dây pha Mạch có hệ số cơng suất cosφ = 0,8 Muốn cho tỉ lệ lượng mát đường dây khơng q 10% điện trở đường dây phải có giá trị A R  6,4  B R  3,2 C R  6,4 k D R  3,2 k Câu 21: Pha dao động dùng để xác định : A Biên độ dao động B Tần số dao động C Trạng thái dao động D Chu kì dao động Câu 22 Gia tốc tức thời dao động điều hòa biến đổi A Ngược pha với li độ C Lệch pha  so với li độ B Cùng pha với li độ D Lệch pha π/4 so với li độ Câu 23: Một vật thực dao động điều hòa xung quanh vị trí cân theo phương trình � � 4 t  �cm Chu kì dao động vật x = 2cos � 2� � A (s) B 1/2 (s) C 2 (s) D 0,5 (s) Mã đề 122 3 )cm Quãng đường vật từ thời điểm t =1/10s đến t  6s A 84,4cm B 333,8cm C 331,4cm D 337,5cm Câu 25: Chọn phát biểu Biên độ dao động lắc lò xo không ảnh hưởng đến A tần số dao động B vận tốc cực đại C gia tốc cực đại D động cực đại Câu 24: Một vật dao động với phương trình x  cos(5t  Câu 26 Một lắc lò xo dao động iu hũa với chu kỳ T = 0,5 s, khối lợng nỈng m = 0,4 kg Lấy 2 = 10 độ cứng lò xo A.0,156N/m B.32N/m C.64N/m D.6400N/m Câu 27: Một lò xo có độ cứng k = 20N/m treo thẳng đứng Treo vào đầu lò xo vậtkhối lượng m = 200g Từ VTCB nâng vật lên 5cm buông nhẹ Lấy g = 10m/s Trong trình vật dao động, giá trị cực tiểu cực đại lực đàn hồi lò xo A 2N 5N B 2N 3N C 1N 5N D 1N 3N Câu 28 : Tần số lắc đơn cho công thức : l g g C f 2 D f  g l 2 l Câu 29: Một ℓắc đơn có chu kì dao động với biên độ nhỏ ℓà 1s dao động nơi có g= π2 m/s2 Chiều dài dây treo ℓắc ℓà: A 15cm B 20cm C 25cm D 30cm Câu 30 Một lắc đơn gồm sợi dây dài có khối lượng khơng đáng kể, đầu sợi dây treo bi kim loại khối lượng m = 0,01kg mang điện tích q = 2.10 -7C Đặt lắc điện trường E có phương thẳng đứng hướng xuống Chu kì lắc E = T = 2s Tìm chu kì dao động lắc E = 104V/m Cho g = 10m/s2 A 2,02s B 1,98s C 1,01s D 0,99s A f  2 l g B f 2 Câu 31 Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn khơng khí A Do trọng lực tác dụng lên vật B Do lực căng dây treo C Do lực cản môi trường D Do dây treo có khối lượng đáng kể Câu 32 Một xe máy đường có mơ cao cách đoạn 5m Khi xe chạy với tốc độ 15km/h bị xóc mạnh Tính chu kì dao động riêng xe A 2s B 2,2s C 2,4s D 1,2s Câu 33 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình : x1 = A1cos(20t +  /6)(cm) x2 = 3cos(20t +5  /6)(cm) Biết vận tốc vật qua vị trí cân có độ lớn 140cm/s Biên độ dao động A1 có giá trị ; A 7cm B 8cm C 5cm D 4cm Câu 34 Phát biểu sau sóng sai? A Sóng q trình lan truyền dao động môi trường liên tục B Sóng ngang sóng có phần tử dao động theo phương ngang C Sóng dọc sóng có phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng D Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kì Câu 35: Một sóng học lan truyền phương truyền sóng với vận tốc 5m/s Phương trình sóng  điểm O phương truyền là: uO  cos(5 t  )cm Phương trình sóng M nằm trước O cách O khoảng 50cm là:  A u M 6 cos 5t (cm) B u M 6 cos(5t  )cm  C u M 6 cos(5t  )cm D uM = cos(5pt + p)cm Mã đề 122 Câu 36 Để hai sóng giao thoa với chúng phải có: A Cùng tần số, biên độ pha B Cùng tần số, biên độ hiệu pha không đổi theo thời gian C Cùng tần số pha D Cùng phương, tần số hiệu pha không đổi theo thời gian Câu 37 Thực giao thoa mặt chất ℓỏng với hai nguồn S 1, S2 giống Phương trình dao động S1 S2 ℓà: u = 2cos(40πt) cm Vận tốc truyền sóng mặt chất ℓỏng ℓà 8m/s Bước sóng có giá trị giá trị sau? A 12cm B 40cm C 16cm D 8cm Câu 38: Hai mũi nhọn S1 S2 cách 8cm, gắn đầu cầu rung có tần số f = 100Hz đặt cho chạm nhẹ vào mặt chất lỏng Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng v = 0,8m/s Gõ nhẹ cho cần rung điểm S1S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng: u = a.cos2  ft Phương trình dao động điểm M mặt chất lỏng cách S1S2 khoảng d= 8cm A uM = 2a.cos ( 200  t - 20  ) B uM = a.cos( 200  t)  C.uM = 2a.cos ( 200  t - ) D uM = a.cos ( 200  t + 20  ) Câu 39: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = u B = acos50t (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực AB gần O cho phần tử chất lỏng M dao động pha với phần tử chất lỏng O Khoảng cách MO A 10 cm B cm C cm D cm Câu 40 Sóng dừng trường hợp đặc biệt giao thoa sóng A Sóng dừng xuất chồng chất sóng có phương truyền sóng B Sóng dừng xuất gặp sóng phản xạ C Sóng dừng giao thoa sóng tới sóng phản xạ phương truyền sóng D sóng dừng giao thoa hai sóng có tần số SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 ( Thời gian làm bài:50 phút ) Mã đề 123 Câu Điều sau nói đoạn mạch xoay chiều có điện trở thuần? A Dòng điện qua điện trở điện áp hai đầu điện trở pha B Pha dòng điện qua điện trở ln khơng C Mối liên hệ cường độ dòng điện điện áp hiệu dụng U = I/R  D Nếu điện áp hai đầu điện trở u = U 0sin(ωt + ) V biểu thức dòng điện qua điện trở i = I0sin(ωt) A Câu Một cuộn dây dẫn điện trở không đáng kể cuộn lại nối vào mạng điện xoay chiều 127 V – 50 Hz Dòng điện cực đại qua 10A Độ tự cảm cuộn dây A 0,043 (H) B.0,081 (H) C 0,0572 (H) D 0,1141 (H) Câu Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha dòng điện điện áp phụ thuộc vào A Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch B Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Cách chọn gốc tính thời gian D Tính chất mạch điện 10  Câu Cho mạch điện RLC có R = 10 , L = (H), C= (F) Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều 2 có tần số 50 Hz Tổng trở mạch A Z = 20 Ω B Z = 30 Ω C Z = 40 Ω D Z = 50 Ω Câu Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có điện trở 50 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm 1/ H, đoạn mạch MB có tụ điện với điện dung thay đổi Đặt điện áp u = U 0cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C1 cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha /2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM Giá trị C1 A 4.10-5/π F B 8.10-5/π F C 2.10-5/π F D 10-5/π F Câu Công suất dòng điện xoay chiều đoạn mạch RLC nối tiếp không phụ thuộc vào đại lượng sau đây? A Tỉ số điện trở tổng trở mạch B Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Độ lệch pha dòng điện điện áp hai tụ D Cường độ dòng điện hiệu dụng Câu Cho mạch xoay chiều R, L, C khơng phân nhánh có R = 50 , U = URL = 100 V, UC = 200 V Công suất tiêu thụ mạch A P = 100 W B P = 200 W C P = 200 W D P = 100 W Câu Nhận xét sau máy biến áp không đúng? A Máy biến áp có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện B Máy biến áp giảm điện áp C Máy biến áp thay đổi tần số dòng điện xoay chiều D Máy biến áp tăng điện áp Câu 9: Một máy biến có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng 220 V Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Bỏ qua hao phí máy biến Số vòng dây cuộn thứ cấp A 2500 B 1100 C 2000 D 2200 Câu 10: Ta cần truyền công suất điện MW điện áp hiệu dụng 10 kV xa đường dây pha Mạch có hệ số cơng suất cosφ = 0,8 Muốn cho tỉ lệ lượng mát đường dây khơng q 10% điện trở đường dây phải có giá trị A R  6,4  B R  3,2 C R  6,4 k D R  3,2 k Mã đề 123 Câu 11: Pha dao động dùng để xác định : A Biên độ dao động B Tần số dao động C Trạng thái dao động D Chu kì dao động Câu 12 Gia tốc tức thời dao động điều hòa biến đổi A Ngược pha với li độ C Lệch pha B Cùng pha với li độ  so với li độ D Lệch pha π/4 so với li độ Câu 13: Một vật thực dao động điều hòa xung quanh vị trí cân theo phương trình � � 4 t  �cm Chu kì dao động vật x = 2cos � 2� � A (s) B 1/2 (s) C 2 (s) D 0,5 (s) 3 Câu 14: Một vật dao động với phương trình x  cos(5t  )cm Quãng đường vật từ thời điểm t =1/10s đến t  6s A 84,4cm B 333,8cm C 331,4cm D 337,5cm Câu 15: Chọn phát biểu Biên độ dao động lắc lò xo khơng ảnh hưởng đến A tần số dao động B vận tốc cực đại C gia tốc cực đại D động cực đại Câu 16 Mét lắc lò xo dao động iu hũa với chu kỳ T = 0,5 s, khối lợng nặng m = 0,4 kg Lấy 2 = 10 độ cứng lò xo A.0,156N/m B.32N/m C.64N/m D.6400N/m Câu 17: Một lò xo có độ cứng k = 20N/m treo thẳng đứng Treo vào đầu lò xo vậtkhối lượng m = 200g Từ VTCB nâng vật lên 5cm buông nhẹ Lấy g = 10m/s Trong trình vật dao động, giá trị cực tiểu cực đại lực đàn hồi lò xo A 2N 5N B 2N 3N C 1N 5N D 1N 3N Câu 18 : Tần số lắc đơn cho công thức : l g g C f 2 D f  g l 2 l Câu 19: Một ℓắc đơn có chu kì dao động với biên độ nhỏ ℓà 1s dao động nơi có g= π2 m/s2 Chiều dài dây treo ℓắc ℓà: A 15cm B 20cm C 25cm D 30cm Câu 20 Một lắc đơn gồm sợi dây dài có khối lượng khơng đáng kể, đầu sợi dây treo bi kim loại khối lượng m = 0,01kg mang điện tích q = 2.10 -7C Đặt lắc điện trường E có phương thẳng đứng hướng xuống Chu kì lắc E = T = 2s Tìm chu kì dao động lắc E = 104V/m Cho g = 10m/s2 A 2,02s B 1,98s C 1,01s D 0,99s A f  2 l g B f 2 Câu 21 Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn khơng khí A Do trọng lực tác dụng lên vật C Do lực cản môi trường B Do lực căng dây treo D Do dây treo có khối lượng đáng kể Câu 22 Một xe máy đường có mơ cao cách đoạn 5m Khi xe chạy với tốc độ 15km/h bị xóc mạnh Tính chu kì dao động riêng xe A 2s B 2,2s C 2,4s D 1,2s Câu 23 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hồ phương, tần số có phương trình : x1 = A1cos(20t +  /6)(cm) x2 = 3cos(20t +5  /6)(cm) Biết vận tốc vật qua vị trí cân có độ lớn 140cm/s Biên độ dao động A1 có giá trị ; A 7cm B 8cm C 5cm D 4cm 10 Mã đề 123 Câu 24 Phát biểu sau sóng sai? A Sóng q trình lan truyền dao động mơi trường liên tục B Sóng ngang sóng có phần tử dao động theo phương ngang C Sóng dọc sóng có phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng D Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kì Câu 25: Một sóng học lan truyền phương truyền sóng với vận tốc 5m/s Phương trình sóng  điểm O phương truyền là: uO  cos(5 t  )cm Phương trình sóng M nằm trước O cách O khoảng 50cm là:  A u M 6 cos 5t (cm) B u M 6 cos(5t  )cm  C u M 6 cos(5t  )cm D uM = cos(5pt + p)cm Câu 26 Để hai sóng giao thoa với chúng phải có: A Cùng tần số, biên độ pha B Cùng tần số, biên độ hiệu pha không đổi theo thời gian C Cùng tần số pha D Cùng phương, tần số hiệu pha không đổi theo thời gian Câu 27 Thực giao thoa mặt chất ℓỏng với hai nguồn S 1, S2 giống Phương trình dao động S1 S2 ℓà: u = 2cos(40πt) cm Vận tốc truyền sóng mặt chất ℓỏng ℓà 8m/s Bước sóng có giá trị giá trị sau? A 12cm B 40cm C 16cm D 8cm Câu 28: Hai mũi nhọn S1 S2 cách 8cm, gắn đầu cầu rung có tần số f = 100Hz đặt cho chạm nhẹ vào mặt chất lỏng Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng v = 0,8m/s Gõ nhẹ cho cần rung điểm S1S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng: u = a.cos2  ft Phương trình dao động điểm M mặt chất lỏng cách S1S2 khoảng d= 8cm A uM = 2a.cos ( 200  t - 20  ) B uM = a.cos( 200  t)  C.uM = 2a.cos ( 200  t - ) D uM = a.cos ( 200  t + 20  ) Câu 29: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = u B = acos50t (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực AB gần O cho phần tử chất lỏng M dao động pha với phần tử chất lỏng O Khoảng cách MO A 10 cm B cm C cm D cm Câu 30 Sóng dừng trường hợp đặc biệt giao thoa sóng A Sóng dừng xuất chồng chất sóng có phương truyền sóng B Sóng dừng xuất gặp sóng phản xạ C Sóng dừng giao thoa sóng tới sóng phản xạ phương truyền sóng 11 D sóng dừng giao thoa hai sóng có tần số Mã đề 123 Câu 31 Một dây thép AB dài 60cm hai đầu gắn cố định, kích thích cho dao động nam châm điện nuôi dòng điện xoay chiều tần số f’ = 50Hz Trên dây có sóng dừng với bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây A 18m/s B 20m/s C 24m/s D 28m/s Câu 32 Sóng dừng xảy dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng 4cm dây có A bụng, nút B bụng, nút C bụng, nút D bụng, nút Câu 33 Đối với âm hoạ âm bậc dây đàn ghi ta phát A hoạ âm bậc có cường độ lớn cường độ âm B tần số hoạ âm bậc gấp đôi tần số âm C tần số âm lớn gấp đôi tần số hoạ âm bậc D tốc độ âm gấp đôi tốc độ âm bậc Câu 34 Cho cường độ âm chuẩn I 0=10-12 W/m2 Tính cường độ âm sóng âm có mức cường độ âm 80 dB A.10-2W/m2 B 10-4W/m2 C 10-3W/m2 D 10-1 W/m2 Câu 35: Tại điểm O môi trường đẳng hướng, khơng hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D Câu 36: Độ to âm đặc trưng A đồ thị dao động B biên độ dao động âm C mức cường độ âm D áp suất âm Câu 37 Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa A từ trường quay B tượng quang điện C tượng tự cảm D tượng cảm ứng điện từ  Câu 38 Một dòng điện xoay chiều hình sin có biểu thức i cos(100t  )( A) , t tính giây (s) Kết luận sau không ? A Tần số dòng điện 50 Hz B Chu kì dòng điện 0,02 s C Biên độ dòng điện A D Cường độ hiệu dụng dòng điện A Câu 39 Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i = 2cos 100 t (A), hiệu điện hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 12V, sớm pha  / so với dòng điện Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch A u = 12cos100 t (V) B u = 12 cos100 t (V) C u = 12 cos(100t   / 3) (V) D u = 12 cos(100t   / 3) (V)  Câu 40 Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức i  I cos(120 t  ) A Thời điểm thứ 2009 cường độ dòng điện tức thời cường độ hiệu dụng là: A 12049 s 1440 B 24097 s 1440 C 12 24113 s 1440 D Đáp án khác SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 ( Thời gian làm bài:50 phút ) Mã đề 124 Câu Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn khơng khí A Do trọng lực tác dụng lên vật B Do lực căng dây treo C Do lực cản môi trường D Do dây treo có khối lượng đáng kể Câu Một xe máy đường có mô cao cách đoạn 5m Khi xe chạy với tốc độ 15km/h bị xóc mạnh Tính chu kì dao động riêng xe A 2s B 2,2s C 2,4s D 1,2s Câu Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình : x1 = A1cos(20t +  /6)(cm) x2 = 3cos(20t +5  /6)(cm) Biết vận tốc vật qua vị trí cân có độ lớn 140cm/s Biên độ dao động A1 có giá trị ; A 7cm B 8cm C 5cm D 4cm Câu Phát biểu sau sóng sai? A Sóng trình lan truyền dao động mơi trường liên tục B Sóng ngang sóng có phần tử dao động theo phương ngang C Sóng dọc sóng có phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng D Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kì Câu 5: Một sóng học lan truyền phương truyền sóng với vận tốc 5m/s Phương trình sóng  điểm O phương truyền là: uO  cos(5 t  )cm Phương trình sóng M nằm trước O cách O khoảng 50cm là:  A u M 6 cos 5t (cm) B u M 6 cos(5t  )cm  C u M 6 cos(5t  )cm D uM = cos(5pt + p)cm Câu Để hai sóng giao thoa với chúng phải có: A Cùng tần số, biên độ pha B Cùng tần số, biên độ hiệu pha không đổi theo thời gian C Cùng tần số pha D Cùng phương, tần số hiệu pha không đổi theo thời gian Câu Thực giao thoa mặt chất ℓỏng với hai nguồn S 1, S2 giống Phương trình dao động S S2 ℓà: u = 2cos(40πt) cm Vận tốc truyền sóng mặt chất ℓỏng ℓà 8m/s Bước sóng có giá trị giá trị sau? A 12cm B 40cm C 16cm D 8cm Câu 8: Hai mũi nhọn S1 S2 cách 8cm, gắn đầu cầu rung có tần số f = 100Hz đặt cho chạm nhẹ vào mặt chất lỏng Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng v = 0,8m/s Gõ nhẹ cho cần rung điểm S1S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng: u = a.cos2  ft Phương trình dao động điểm M mặt chất lỏng cách S1S2 khoảng d= 8cm A uM = 2a.cos ( 200  t - 20  ) B uM = a.cos( 200  t) 13 C.uM = 2a.cos ( 200  t -  ) D uM = a.cos ( 200  t + 20  ) Mã đề 124 Câu 9: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = u B = acos50t (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực AB gần O cho phần tử chất lỏng M dao động pha với phần tử chất lỏng O Khoảng cách MO A 10 cm B cm C cm D cm Câu 10 Sóng dừng trường hợp đặc biệt giao thoa sóng A Sóng dừng xuất chồng chất sóng có phương truyền sóng B Sóng dừng xuất gặp sóng phản xạ C Sóng dừng giao thoa sóng tới sóng phản xạ phương truyền sóng D sóng dừng giao thoa hai sóng có tần số Câu 11 Một dây thép AB dài 60cm hai đầu gắn cố định, kích thích cho dao động nam châm điện ni dòng điện xoay chiều tần số f’ = 50Hz Trên dây có sóng dừng với bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây A 18m/s B 20m/s C 24m/s D 28m/s Câu 12 Sóng dừng xảy dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng 4cm dây có A bụng, nút B bụng, nút C bụng, nút D bụng, nút Câu 13 Đối với âm hoạ âm bậc dây đàn ghi ta phát A hoạ âm bậc có cường độ lớn cường độ âm B tần số hoạ âm bậc gấp đôi tần số âm C tần số âm lớn gấp đôi tần số hoạ âm bậc D tốc độ âm gấp đôi tốc độ âm bậc Câu 14 Cho cường độ âm chuẩn I 0=10-12 W/m2 Tính cường độ âm sóng âm có mức cường độ âm 80 dB A.10-2W/m2 B 10-4W/m2 C 10-3W/m2 D 10-1 W/m2 Câu 15: Tại điểm O môi trường đẳng hướng, khơng hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D Câu 16: Độ to âm đặc trưng A đồ thị dao động B biên độ dao động âm C mức cường độ âm D áp suất âm Câu 17 Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa A từ trường quay B tượng quang điện C tượng tự cảm D tượng cảm ứng điện từ  Câu 18 Một dòng điện xoay chiều hình sin có biểu thức i cos(100t  )( A) , t tính giây (s) Kết luận sau không ? A Tần số dòng điện 50 Hz B Chu kì dòng điện 0,02 s C Biên độ dòng điện A D Cường độ hiệu dụng dòng điện A Câu 19 Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i = 2cos 100 t (A), hiệu điện hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 12V, sớm pha  / so với dòng điện Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch A u = 12cos100 t (V) B u = 12 cos100 t (V) C u = 12 cos(100t   / 3) (V) D u = 12 cos(100t   / 3) (V) 14 Mã đề 124  Câu 20 Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức i  I cos(120 t  ) A Thời điểm thứ 2009 cường độ dòng điện tức thời cường độ hiệu dụng là: A 12049 s 1440 B 24097 s 1440 C 24113 s 1440 D Đáp án khác Câu 21 Điều sau nói đoạn mạch xoay chiều có điện trở thuần? A Dòng điện qua điện trở điện áp hai đầu điện trở ln pha B Pha dòng điện qua điện trở không C Mối liên hệ cường độ dòng điện điện áp hiệu dụng U = I/R  D Nếu điện áp hai đầu điện trở u = U 0sin(ωt + ) V biểu thức dòng điện qua điện trở i = I0sin(ωt) A Câu 22 Một cuộn dây dẫn điện trở không đáng kể cuộn lại nối vào mạng điện xoay chiều 127 V – 50 Hz Dòng điện cực đại qua 10A Độ tự cảm cuộn dây A 0,043 (H) B.0,081 (H) C 0,0572 (H) D 0,1141 (H) Câu 23 Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha dòng điện điện áp phụ thuộc vào A Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch B Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Cách chọn gốc tính thời gian D Tính chất mạch điện 10  Câu 24 Cho mạch điện RLC có R = 10 , L = (H), C= (F) Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay 2 chiều có tần số 50 Hz Tổng trở mạch A Z = 20 Ω B Z = 30 Ω C Z = 40 Ω D Z = 50 Ω Câu 25 Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có điện trở 50 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm 1/ H, đoạn mạch MB có tụ điện với điện dung thay đổi Đặt điện áp u = U 0cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C1 cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha /2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM Giá trị C1 A 4.10-5/π F B 8.10-5/π F C 2.10-5/π F D 10-5/π F Câu 26 Cơng suất dòng điện xoay chiều đoạn mạch RLC nối tiếp không phụ thuộc vào đại lượng sau đây? A Tỉ số điện trở tổng trở mạch B Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Độ lệch pha dòng điện điện áp hai tụ D Cường độ dòng điện hiệu dụng Câu 27 Cho mạch xoay chiều R, L, C không phân nhánh có R = 50 , U = URL = 100 V, UC = 200 V Công suất tiêu thụ mạch A P = 100 W B P = 200 W C P = 200 W D P = 100 W Câu 28 Nhận xét sau máy biến áp không đúng? A Máy biến áp có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện B Máy biến áp giảm điện áp C Máy biến áp thay đổi tần số dòng điện xoay chiều D Máy biến áp tăng điện áp Câu 29: Một máy biến có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng 220 V Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Bỏ qua hao phí máy biến Số vòng dây cuộn thứ cấp A 2500 B 1100 C 2000 D 2200 Câu 30: Ta cần truyền công suất điện MW điện áp hiệu dụng 10 kV xa đường dây pha Mạch có hệ số công suất cosφ = 0,8 Muốn cho tỉ lệ lượng mát đường dây không 10% điện trở đường dây phải có giá trị 15 A R  6,4  B R  3,2 C R  6,4 k D R  3,2 k Mã đề 124 Câu 31: Pha dao động dùng để xác định : A Biên độ dao động B Tần số dao động C Trạng thái dao động D Chu kì dao động Câu 32 Gia tốc tức thời dao động điều hòa biến đổi A Ngược pha với li độ C Lệch pha B Cùng pha với li độ  so với li độ D Lệch pha π/4 so với li độ Câu 33: Một vật thực dao động điều hòa xung quanh vị trí cân theo phương trình � � 4 t  �cm Chu kì dao động vật x = 2cos � 2� � A (s) B 1/2 (s) C 2 (s) D 0,5 (s) 3 Câu 34: Một vật dao động với phương trình x  cos(5t  )cm Quãng đường vật từ thời điểm t =1/10s đến t  6s A 84,4cm B 333,8cm C 331,4cm D 337,5cm Câu 35: Chọn phát biểu Biên độ dao động lắc lò xo khơng ảnh hưởng đến A tần số dao động B vận tốc cực đại C gia tốc cực đại D động cc i Cõu 36 Một lắc lò xo dao ®éng điều hòa víi chu kú T = 0,5 s, khối lợng nặng m = 0,4 kg Ly = 10 độ cứng lò xo A.0,156N/m B.32N/m C.64N/m D.6400N/m Câu 37: Một lò xo có độ cứng k = 20N/m treo thẳng đứng Treo vào đầu lò xo vậtkhối lượng m = 200g Từ VTCB nâng vật lên 5cm buông nhẹ Lấy g = 10m/s Trong trình vật dao động, giá trị cực tiểu cực đại lực đàn hồi lò xo A 2N 5N B 2N 3N C 1N 5N D 1N 3N Câu 38 : Tần số lắc đơn cho công thức : l g g C f 2 D f  g l 2 l Câu 39: Một ℓắc đơn có chu kì dao động với biên độ nhỏ ℓà 1s dao động nơi có g= π2 m/s2 Chiều dài dây treo ℓắc ℓà: A 15cm B 20cm C 25cm D 30cm Câu 40 Một lắc đơn gồm sợi dây dài có khối lượng khơng đáng kể, đầu sợi dây treo bi kim loại khối lượng m = 0,01kg mang điện tích q = 2.10 -7C Đặt lắc điện trường E có phương thẳng đứng hướng xuống Chu kì lắc E = T = 2s Tìm chu kì dao động lắc E = 104V/m Cho g = 10m/s2 A 2,02s B 1,98s C 1,01s D 0,99s A f  2 l g B f 2 16 SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN 121 C 21 C A 22 C D 23 B C 24 B A 25 B C 26 C D 27 D D 28 D C 29 D 10 B 30 B 10 11 C 31 A 11 12 D 32 C 12 13 B 33 D 13 14 B 34 A 14 15 D 35 B 15 16 D 36 C 16 17 B 37 A 17 18 A 38 C 18 19 D 39 D 19 20 C 40 A 20 C C B B B C D D D B A C D A A C A C D A 122 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 123 124 C A 21 C C 21 A A C 22 D D 22 C D D 23 B B 23 D C A 24 B B 24 A A B 25 D D 25 B C C 26 D D 26 C D A 27 B B 27 A D C 28 A A 28 C C D 29 D D 29 D B 10 A 30 C 10 C 30 A C 11 C 31 C 11 C 31 C D 12 A 32 C 12 C 32 A B 13 D 33 B 13 B 33 D B 14 C 34 B 14 B 34 C D 15 A 35 B 15 B 35 A D 16 C 36 C 16 C 36 C B 17 D 37 D 17 D 37 D A 18 D 38 D 18 D 38 D D 19 C 39 D 19 D 39 C C 20 B 40 B 20 B 40 B GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 Mã đề 121 Câu 1: Pha dao động dùng để xác định : C Trạng thái dao động Câu Gia tốc tức thời dao động điều hòa biến đổiA Ngược pha với li độ Câu 3: Một vật thực dao động điều hòa xung quanh vị trí cân theo phương trình � � 4 t  �cm Chu kì dao động vật x = 2cos � D 0,5 (s) 2� � Câu 4: Một vật dao động với phương trình x  cos(5t  đến t  6s Nhận thấy 3 )cm Quãng đường vật từ thời điểm t =1/10s t  0,1   14, 75 ( dùng vòng tròn để xác định) dùng máy tính bấm T 0, 0.3   S� 20 cos(5 t  ) dt S  14.4.4  � 20 cos(5 t  ) dt tính C 331,4cm 4 0,1 Câu 5: Chọn phát biểu Biên độ dao động lắc lò xo khơng ảnh hưởng đến A.tần số dao ng Cõu Một lắc lò xo dao động điều hòa víi chu kú T = 0,5 s, khèi lợng nặng m = 0,4 kg Ly = 10 độ cứng lò xo Áp dụng cơng thức tính T lắc lò xo, tính k, chọn C.64N/m Câu 7: Một lò xo có độ cứng k = 20N/m treo thẳng đứng Treo vào đầu lò xo vậtkhối lượng m = 200g Từ VTCB nâng vật lên 5cm buông nhẹ Lấy g = 10m/s Trong trình vật dao động, giá trị cực tiểu cực đại lực đàn hồi lò xo Tính FMax  K (lo  A) ; lo  A � Fmin  K (lo  A) chọn D 1N 3N Câu : Tần số lắc đơn cho công thức :D f  17 2 g l Câu 9: Một ℓắc đơn có chu kì dao động với biên độ nhỏ ℓà 1s dao động nơi có g= π2 m/s2 Chiều dài dây treo ℓắc ℓà: Áp dụng cơng thức tính chu kỳ lắc đơn, tính l, chọn C 25cm Câu 10 Một lắc đơn gồm sợi dây dài có khối lượng khơng đáng kể, đầu sợi dây treo bi kim loại khối lượng m = 0,01kg mang điện tích q = 2.10 -7C Đặt lắc điện trường E có phương thẳng đứng hướng xuống Chu kì lắc E = T = 2s Tìm chu kì dao động lắc E = 10 V/m Cho g = 10m/s To  T qE m tính T g g B 1,98s Câu 11 Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn khơng khí C Do lực cản môi trường Câu 12 Một xe máy đường có mơ cao cách đoạn 5m Khi xe chạy với tốc độ 15km/h bị xóc mạnh Tính chu kì dao động riêng xe l chọn D 1,2s v Câu 13 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hồ phương, tần số có phương trình : x1 = A1cos(20t +  /6)(cm) x2 = 3cos(20t +5  /6)(cm) Biết vận tốc vật qua vị trí cân có độ lớn v 140cm/s Biên độ dao động A1 có giá trị là: Biên độ dao động tổng hợp A= max =7cm,  Áp dụng cơng thức tính biên độ dao động tổng hợp theo A A2 tính A1 B 8cm Xe bị sóc mạnh xảy cộng hưởng cơ, tính chu kỳ T= Câu 14 Phát biểu sau sóng sai? B Sóng ngang sóng có phần tử dao động theo phương ngang Câu 15: Một sóng học lan truyền phương truyền sóng với vận tốc 5m/s Phương trình sóng  )cm Phương trình sóng M nằm trước O cách O v 2 d ) D uM = cos(5pt + p)cm khoảng 50cm là: tính   =2m áp dụng uM= a cos(t    f  điểm O phương truyền là: uO  cos(5 t  Câu 16 Để hai sóng giao thoa với chúng phải có: D Cùng phương, tần số hiệu pha không đổi theo thời gian Câu 17 Thực giao thoa mặt chất ℓỏng với hai nguồn S 1, S2 giống Phương trình dao động S1 S2 ℓà: u = 2cos(40πt) cm Vận tốc truyền sóng mặt chất ℓỏng ℓà 8m/s Bước sóng có giá trị v giá trị sau? Áp dụng   B 40cm f Câu 18: Hai mũi nhọn S1 S2 cách 8cm, gắn đầu cầu rung có tần số f = 100Hz đặt cho chạm nhẹ vào mặt chất lỏng Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng v = 0,8m/s Gõ nhẹ cho cần rung điểm S 1S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng: u = a.cos2  ft Phương trình dao động điểm M mặt chất lỏng cách S1S2 khoảng d= 8cm 2 d ) A uM = 2a.cos ( 200  t - 20  ) Vì M cách S1 S2 áp dụng uM=2a cos(2 ft   Câu 19: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = u B = acos50t (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực AB gần O cho phần tử chất lỏng M dao động pha với phần tử chất lỏng O Khoảng cách MO là: áp dụng uo=2a 2 2 d 2 d  cos(2 ft  )  2a cos(2 ft   ) ; M=2a cos(2 ft  ) =>      2k  d  k      =>k>4 chọn k=5=>d=11cm từ tính MO D cm Câu 20 Sóng dừng trường hợp đặc biệt giao thoa sóng 18 C Sóng dừng giao thoa sóng tới sóng phản xạ phương truyền sóng Câu 21 Một dây thép AB dài 60cm hai đầu gắn cố định, kích thích cho dao động nam châm điện ni dòng điện xoay chiều tần số f’ = 50Hz Trên dây có sóng dừng với bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây là: tần số sóng f=2f’=100Hz; dựa vào đầu tính   24cm từ tính tốc độ C 24m/s Câu 22 Sóng dừng xảy dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng 4cm dây có AB=5,5  , với đầu B tự C bụng, nút Câu 23 Đối với âm hoạ âm bậc dây đàn ghi ta phát B tần số hoạ âm bậc gấp đôi tần số âm Câu 24 Cho cường độ âm chuẩn I 0=10-12 W/m2 Tính cường độ âm sóng âm có mức cường độ âm 80 �I � dB Áp dụng L= 10 log � �tính I B 10-4W/m2 I �o � Câu 25: Tại điểm O môi trường đẳng hướng, khơng hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O � � � � � 2p � np �=>n=5 LA=20dB=10 log � 12 �; LM=30dB=10 log � B RA2 12 � � �4 RA 10 � 10 � �4 � � Câu 26: Độ to âm đặc trưng C mức cường độ âm Câu 27 Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa D tượng cảm ứng điện từ Câu 28 Một dòng điện xoay chiều hình sin có biểu thức i cos(100t   )( A) , t tính giây (s) Kết luận sau không ? D Cường độ hiệu dụng dòng điện A Câu 29 Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i = 2cos 100 t (A), hiệu điện hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 12V, sớm pha  / so với dòng điện Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch D u = 12 cos(100t   / 3) (V)  Câu 30 Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức i  I cos(120 t  ) A Thời điểm thứ 2009 cường độ dòng điện tức thời cường độ hiệu dụng là: Trong chu kỳ có lần cường độ dòng điện tức thời 60  45 24097 T = B s cường độ hiệu dụng I Vẽ vòng tròn lượng giác xác định t=1004.T+ 1440 360 Câu 31 Điều sau nói đoạn mạch xoay chiều có điện trở thuần? A Dòng điện qua điện trở điện áp hai đầu điện trở pha Câu 32 Một cuộn dây dẫn điện trở không đáng kể cuộn lại nối vào mạng điện xoay chiều 127 V – 50 Hz Dòng điện cực đại qua 10A Độ tự cảm cuộn dây U 127  17,96 =>L C 0,0572 (H) Tính ZL=  I Câu 33 Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha dòng điện điện áp phụ thuộc vào D Tính chất mạch điện 10  Câu 34 Cho mạch điện RLC có R = 10 , L = (H), C= (F) Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có 2 2 ) tần số 50 Hz Tổng trở mạch Áp dụng công thức Z= R  (2 fL  A.Z = 20 Ω Câu 35 Một 2 fC đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có điện trở 50  mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm 1/ H, đoạn mạch MB có tụ điện với điện dung thay đổi Đặt điện áp u = U0cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha /2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM Giá trị C bằng: từ đầu ta có 19 Z  Z AM  Z C2 tính Z C  125 =>C B 8.10-5/π F Câu 36 Cơng suất dòng điện xoay chiều đoạn mạch RLC nối tiếp không phụ thuộc vào đại lượng sau đây? C Độ lệch pha dòng điện điện áp hai tụ Câu 37 Cho mạch xoay chiều R, L, C khơng phân nhánh có R = 50 , U = URL = 100 V, UC = 200 V Công suất 2 tiêu thụ mạch là: áp dụng U  U RL  2U LU C U C , tính UL=UR=100V từ tính I= (A) , tính P A P = 100 W Câu 38 Nhận xét sau máy biến áp khơng đúng? C Máy biến áp thay đổi tần số dòng điện xoay chiều Câu 39: Một máy biến có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng 220 V Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Bỏ qua hao phí máy biến Số vòng dây cuộn thứ cấp U1 N1  Áp dụng công thức máy biến tính N2 D 2200 U N2 Câu 40: Ta cần truyền công suất điện MW điện áp hiệu dụng 10 kV xa đường dây pha Mạch có hệ số công suất cosφ = 0,8 Muốn cho tỉ lệ lượng mát đường dây khơng q 10% điện trở đường dây phải có giá trị Áp dụng cơng thức tính A R  6,4  P2 P  R 2 �0,1.P U cos  20 ... C 11 C 31 C 11 C 31 C D 12 A 32 C 12 C 32 A B 13 D 33 B 13 B 33 D B 14 C 34 B 14 B 34 C D 15 A 35 B 15 B 35 A D 16 C 36 C 16 C 36 C B 17 D 37 D 17 D 37 D A 18 D 38 D 18 D 38 D D 19 C 39 D 19 ... 2 16 SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN 12 1 C 21 C A 22 C D 23 B C 24 B A 25 B C 26 C D 27 D D 28 D C 29 D 10 B 30 B 10 11 C 31 A 11 12 D 32 C 12 13 B 33 D 13 14 B 34 A 14 15 D 35 B 15 16 D... 14 40 B 24097 s 14 40 C 12 2 411 3 s 14 40 D Đáp án khác SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM HỌC 2 016 -2 017 ( Thời gian làm bài:50 phút ) Mã đề 12 4 Câu Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM HỌC 20162017, ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM HỌC 20162017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay