ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12 truong thpt chu van an ha noi nam 2018

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:09

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Đề thi gồm 04 trang ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM 2017 Mơn: VẬT LÍ - LỚP 12 Ngày thi: 13/12/2017 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề 501 Họ, tên thí sinh: Số báo danh Câu 1: Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng 200 V Khi xảy tượng cộng hưởng điện cường độ hiệu dụng mạch A Điện trở R đoạn mạch là: A 25Ω B 75Ω C 100Ω D 50Ω Câu 2: Để đun sơi hai lít nước ấm điện, ta dùng hết 0,25 số điện Điều có nghĩa A ta dùng 0,25kW.h điện B ta dùng 0,25kW điện C ta dùng 0,25kW/h điện D ta dùng 1,8.106J điện Câu 3: Một lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Chu kỳ dao động lắc tính cơng thức: l l g g A T = B T = C T = 2π D T = 2π 2π g g 2π l l Câu 4: Cơ vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A 4π mA2 π mA2 π mA2 2π mA2 A w= B C D w= w= w= T2 4T 2T T2 Câu 5: Một bóng đèn neon mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp u = 220 2cos ( 100π t ) V Đèn bật sáng điện áp đặt vào đèn vượt giá trị 100V Trong giây đèn bật sáng lần? A 100 B 120 C 50 D 60 Câu 6: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp A điện áp hai đầu cuộn cảm pha với điện áp hai đầu tụ điện B điện áp hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp hai đầu đoạn mạch C điện áp hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D điện áp hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 7: Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz Biết 1 điện trở R = 50 (Ω), cuộn cảm có độ tự cảm L = ( H ) , tụ điện có điện dung C = (mF) Hệ π 5π số công suất đoạn mạch là: 1 A B 0,5 C D Câu 8: Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A vectơ gia tốc vật đổi chiều vật có li độ cực đại B vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động phía vị trí cân C vectơ gia tốc vật hướng xa vị trí cân D vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động xa vị trí cân Câu 9: Đặt vào đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp điện áp xoay chiều có chu kỳ T Sự nhanh pha hay chậm pha dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào: A R,L,C,T B L,C,T C R,C,T D R,L,T Câu 10: Một vật nhỏ dao động điều hòa, chọn mốc vị trí cân Cơ vật A động vật vật tới vị trí cân B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật D tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi 2.10−4 Câu 11: Đặt điện áp u = U0cos100πt (t đo giây) vào hai đầu tụ điện có điện dung C = (F) 3π Dung kháng tụ điện A 200Ω B 150Ω C 67Ω D 300Ω Câu 12: Sóng truyền môi trường A chân không, rắn lỏng B rắn, lỏng khí C khí, chân khơng rắn D lỏng, khí chân khơng Câu 13: Cho đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua tổng trở đoạn mạch 2   A R + ( ωC ) B R − ( ωC ) C R +  D R −  ÷ ÷  ωC   ωC  Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos( ωt + ϕ ) Trong A, ω , ϕ , số Pha dao động chất điểm: A biến thiên theo hàm bậc hai với thời gian B biến thiên theo hàm bậc thời gian C biến thiên điều hòa theo thời gian D khơng đổi theo thời gian Câu 15: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 4cos(20πt – πx) (cm) với x đo cm; t đo giây (s) Phát biểu sau sai? A Bước sóng cm B Tần số sóng 10 Hz C Tốc độ truyền sóng 20 m/s D Biên độ sóng cm Câu 16: Đơn vị cường độ âm là: A Jun mét vuông (J/m2) B Oát mét (W/m) C Oát mét vuông (W/m ) D Ben (B) Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4πt+0,5π ) (cm) Tần số dao động A 0,5 Hz B 4πHz C Hz D Hz Câu 18: Một vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian? A Biên độ gia tốc B Biên độ tốc độ C Biên độ D Li độ tốc độ Câu 19: Trong tượng giao thoa sóng mặt chất lỏng với hai nguồn O 1,O2 có phương trình dao động u0 = acos( ω t) Biết bước sóng λ Khoảng cách điểm dao động với biên độ cực đại đoạn O1O2 bằng:(với k = 1,2,3…) λ λ λ A k B k λ C (2k + 1) D 2 Câu 20: Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian F = F0cos(2πft) Chu kì dao động vật 1 A 2πf B C f D 2f f Câu 21: Con người nghe âm có tần số A từ 16 Hz đến 2.104 Hz B từ thấp đến cao C 16 Hz D 2.104 Hz Câu 22: Ta phân biệt âm nhạc cụ khác phát âm khác A độ to B âm sắc C độ cao D Cường độ âm Câu 23: Trong dao động điều hòa vật, vận tốc biến thiên điều hòa A ngược pha so với li độ B ngược pha với gia tốc π C pha so với gia tốc D lệch pha so với li độ Câu 24: Một sóng có chu kỳ T, truyền sợi dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v bước sóng λ Hệ thức là: T λ A.v= 2πλ.T B.v= λ T C v = D v = λ T Câu 25: Hai lắc lò xo có khối lượng m1, m2; độ cứng k; chu kỳ dao động điều hòa T1 = 0,5 s T2 = s Chu kỳ dao động điều hòa lắc lò xo có khối lượng m = m1 + m2, lò xo có độ cứng k A 1,5 s B 0,75 s C 1,12 s D 0,87 s 2 2 Câu 26: Chọn phát biểu A Dòng điện xoay chiều có tần số lớn dễ qua cuộn cảm B Dòng điện xoay chiều có tần số lớn dễ “đi qua” tụ điện C Trong 1s dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz đổi chiều 50 lần D Dòng điện xoay chiều dùng để mạ điện Câu 27: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều cường độ dòng điện mạch i = I0 cos( ωt + ϕ ) Cường độ hiệu dụng mạch bằng: Io I A B I o C.2Io D o 2 Câu 28: Đo tốc độ truyền sóng sợi dây đàn hồi cách bố trí thí nghiệm cho có sóng dừng dây Tần số sóng hiển thị máy phát tần số f = 120 Hz, khoảng cách nút sóng liên tiếp 20 cm Kết đo tốc độ truyền sóng dây : A 16 m/s B 120 m/s C 12 m/s D 24 m/s Câu 29: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L điện trở R mắc nối tiếp điện áp xoay chiều có tần số góc ω Cường độ dòng điện cực đại mạch I 0, cường độ dòng điện tức thời mạch i, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch u, hai đầu R u R hai đầu cuộn cảm u L Hệ thức 2 u  uR   uL  2 i = A B u = u L + u R C u = i.R + i.ω.L D  ÷ + ÷ =1 R2 + ( ω L )  I o R   I oω L  Câu 30: Một lắc đơn dài l = m dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s với biên độ A = 10 cm Lấy π2 =10 Khi cầu vị trí có li độ góc α o = 4o tốc độ cầu là: A 28,9 cm/s B 25,1 cm/s C 19,5 cm/s D 22,5 cm/s Câu 31: Một lắc lò xo dao động điều hòa với tốc độ cực đại 60 cm/s Chọn gốc toạ độ vị trí cân bằng, mốc vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ x = cm theo chiều âm trục tọa độ động Phương trình dao động vật là: π π   A x = 2cos  2t + ÷cm B x = 6cos 10t − ÷cm 4 4   π π   C x = 6cos 10t + ÷cm D x = 2cos  2t − ÷cm 4 4   Câu 32: Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp số vòng dây cuộn thứ cấp 10 Mắc bóng đèn sợi đốt loại 24V – 24W vào hai đầu cuộn thứ cấp đèn sáng bình thường Cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp A 0,2 A B 0,5 A C 0,1 A D A Câu 33: Một chất điểm có khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo có biểu thức F = - 0,8cos4t (N) Biên độ dao động chất điểm bằng: A cm B 10 cm C 12 cm D cm Câu 34: Hai dao động điều hòa phương, có phương trình dao động x1 = 2cos5t (cm ); x2 = 4,8sin5t ( cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ bằng: A 5,2 cm B 3,6 cm C 3,2 cm D 6,8 cm Câu 35: Một đoạn mạch gồm có điện trở R = 50 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = (H) π −4 2.10 tụ điện có điện dung C = ( F ) mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều π u = 200 cos(100πt)(V) Điện áp tức thời hai đầu tụ điện là: π 3π    A uC = 200cos 100π t- ÷(V ) B uC = 100 2cos 100π t- ÷(V ) 4    π 3π    C uC = 100 2cos 100π t+ ÷(V ) D uC = 200cos 100π t- ÷(V ) 4    Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Khi giá trị biến trở 15 Ω 60 Ω cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 300 W Khi R = R o cơng suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại Pmax Giá trị Pmax A 330 W B 375 W C 440 W D 400 W Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S 1, S2 dao động với tần số 13 Hz pha Tại điểm M cách A đoạn 21 cm, cách B đoạn 19 cm sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực S1S2 khơng có cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước A 40 cm/s B 26 cm/s C 46 cm/s D 28 cm/s Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = U 2cosω t(V) vào hai đầu đoạn mạch nối thứ tự: biến trở R, cuộn dây cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở không phụ thuộc vào giá trị R Khi C = C điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa L R không phụ thuộc R Hệ thức liên hệ C1 C2 A C2 = 0,5C1 B C2 = C1 C C2 = 2C1 D C2 = C1 Câu 39: Một sóng dọc truyền mơi trường với tần số 20 Hz, tốc độ truyền sóng 120 cm/s, biên độ sóng cm Biết A B hai điểm nằm phương truyền sóng chưa có sóng cách nguồn 15 cm 23 cm Khoảng cách lớn hai phần tử môi trường A B có sóng truyền qua là: A 23,6 cm B 17 cm C 26 cm D 19,7 cm Câu 40: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có vận tốc khơng hai thời điểm liên tiếp t = 1,625 s t2 = 2,375 s; tốc độ trung bình khoảng thời gian 16 cm/s Ở thời điểm t = 0, vận tốc v0 (cm/s) li độ x0 (cm) vật thỏa mãn hệ thức: A xo vo = −12π 3cm / s B xo vo = 4π 3cm / s C xo vo = 12π 3cm / s D xo vo = −4π 3cm / s - - HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Mã đề: 501 Câu 10 Đáp án D A C D A D A B B A ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM 2017 Mơn: VẬT LÍ - LỚP 12 Ngày thi: 13/12/2017 Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B B C B C C C C A D Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án A B D D C B A D D D Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án C C B A D B B A A C ... D A B B A ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM 2 017 Mơn: VẬT LÍ - LỚP 12 Ngày thi: 13 /12 /2 017 Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B B C B C C C C A D Câu 21 22 23 24 25 26 27 28... Hai lắc lò xo có khối lượng m1, m2; độ cứng k; chu kỳ dao động điều hòa T1 = 0,5 s T2 = s Chu kỳ dao động điều hòa lắc lò xo có khối lượng m = m1 + m2, lò xo có độ cứng k A 1, 5 s B 0,75 s C 1, 12. .. sóng hiển thị máy phát tần số f = 12 0 Hz, khoảng cách nút sóng liên tiếp 20 cm Kết đo tốc độ truyền sóng dây : A 16 m/s B 12 0 m/s C 12 m/s D 24 m/s Câu 29: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12 truong thpt chu van an ha noi nam 2018 , ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12 truong thpt chu van an ha noi nam 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay