ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12 CHƯƠNG 1

6 22 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:09

TRƯỜNG THPT THỐNG LINH TỔ VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ Môn: Vật lý 12 (12CB1 - 12CB6) Thời gian làm 45 phút Mã đề: 121 Câu Chu kỳ vật dao động điều hòa là: A khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu B khoảng thời gian để vật có lại vận tốc ban đầu C khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại trạng thái ban đầu D khoảng thời gian ngắn nhất để vật từ vị trí x = - A đến x = + A Câu Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A Cùng pha với vận tốc B Sớm pha π/2 so với vận tốc C Ngược pha với vận tốc D Trễ pha π/2 so với vận tớc Câu Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khới lượng m Chu kì dao động vật xác định bởi biểu thức A B C D Câu Cơ chất điểm dao động điều hoà tỉ lệ thuận với A biên độ dao động B bình phương li độ dao động C bình phương biên độ dao động D chu kì dao động Câu Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu nào sau đúng? A Biên độ dao động vật giảm dần theo thời gian B Cơ vật không thay đổi theo thời gian C Động vật biến thiên theo hàm bậc nhất thời gian D Lực cản mơi trường tác dụng lên vật càng nhỏ dao động tắt dần càng nhanh Câu Chọn phát biểu sai nói bước sóng: A Bước sóng là khoảng thời gian giữa hai điểm dao động pha gần nhất B Trên phương truyền sóng nguồn sóng bước sóng có độ dài C Bước sóng là quãng đường sóng truyền chu kỳ truyền sóng D Bước sóng là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng phương Câu Người ta phân loại sóng ngang và sóng dọc vào: A Tốc độ truyền sóng và phương truyền sóng B Phương truyền sóng và biên độ sóng C Phương dao động các phần tử và phương truyền sóng D Biên độ sóng và phương truyền các phần tử sóng Câu Hai nguồn sóng kết hợp là: A Hai sóng chuyển động chiều, tần số B Hai sóng chuyển động ngược chiều, tần số C Hai sóng phương, tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian D Hai sóng có bước sóng và độ lệch pha biến đổi tuần hoàn theo thời gian Câu Khi có sóng dừng xảy ra, khoảng cách giữa điểm bụng và điểm nút gần nhất là: A B C D Câu 10 Tai người có thể nghe những âm có tần số khoảng: A Từ 1Hz đến 100Hz B Từ 13Hz đến 100 kHz C Từ 1Hz đến 130kHz D Từ 16Hz đến 20.000Hz  Câu 11 Phương trình dao động điều hòa vật là x = 4cos(8t + ) (cm), với x tính cm, t tính s Biên độ dao động vật là A cm B 16 cm C cm D cm Câu 12 Một vật dao động với phương trình x = 2cos (10t + ) (cm) Vận tớc vật qua vị trí cân là: A 20cm/s B cm/s C 200 cm/s D 40 cm/s Câu 13 Một lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 5cm, có chu kỳ dao động là T = 2s Nếu cho lắc đó dao động với biên độ A = 10cm, chu kỳ dao động là: A 4s B 1s C 3s D 2s Câu 14 Chu kỳ dao động điều hoà lắc đơn không phụ thuộc vào A vĩ độ địa lý B chiều dài dây treo C gia tốc trọng trường D khối lượng quả nặng Câu 15 Dao động đồng hồ quả lắc là dao động A cưỡng B tự C trì D tắt dần Câu 16 Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần sớ và Biên độ dao động tổng hợp là A A = A1 + A2 + 2A1A2cos(φ2 - φ1) B A = C A = A1 + A2 - 2A1A2cos(φ2 - φ1) D A = Câu 17 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần sớ có phương trình: x1 = 2cos(4t + ) (cm); x2 = 2cos 4t (cm) Dao động tổng hợp vật có phương trình: A x = 2cos (4t +)(cm) B x = 2cos(4t +)(cm) C x = 2cos(4t +)(cm) D x = 2cos(4t -)(cm) Câu 18 Sóng truyền dây có chiều dài 4(m), với hai đầu cố định Khi xảy tượng sóng dừng ta thấy có 24 bó sóng Bước sóng là A B C D Câu 19 Một người nhận thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng biển liên tiếp là 2m và thấy 10 giây phao nhô lên lần Tính tốc độ truyền sóng biển A cm/s B 0,5 m/s C m/s D 0,8 m/s Câu 20 Một âm có tần số xác định truyền lần lượt sắt, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v3 Nhận định nào sau đúng? A v2>v1>v3 B v1>v2>v3 C v3>v2>v1 D v1>v3>v2 Câu 21 Trong buổi hòa nhạc, giả sử chiếc kèn đồng giống phát sóng âm, tại điểm M có mức độ âm là 50 dB Để tại điểm M có mức cường độ âm 60 dB sớ kèn đồng cần phải thêm là: A 45 B C 50 D 55 Câu 22 Hai âm đàn ghita và đàn pianô phát khác A Cường độ âm B Năng lượng C Âm sắc D Độ to Câu 23 Một chất điểm dao động điều hòa đoạn thẳng Trên đoạn thẳng đó có bảy điểm theo đúng thứ tự M1, M2, M3, M4, M5, M6 và M7 với M4 là vị trí cân Biết 0,05 giây chất điểm lại qua các điểm M 1, M2, M3, M4, M5, M6 và M7 Tốc độ nó lúc qua M là 20π (cm/s) Biên độ A bằng: A cm B cm C 12 cm D cm Câu 24 Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos6t (x tính cm, t tính s) Cơ dao động vật này A 32 mJ B.18 mJ C 3mJ D 4mJ Câu 25 Một lắc lò xo dao động với biên độ A = 20cm Tại li độ x = ± 5cm Tỉ số giữa thế và động lắc là: A B 15 C D Câu 26 Tại nơi mặt đất, lắc đơn có chiều dài dao động điều hòa với chu kì 2s Khi tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hòa nó là 2,2s Chiều dài A m B m C 2,55 m D 1,21 m Câu 27 Lò xo có chiều dài ban đầu 72,5cm, có độ cứng k = 40N/m Khi treo vật m = 200g lò xo dài 77,5cm Khi treo vật m2 lò xo dài 85cm Lấy g = 10m/s2 vật m2 có giá trị A 300g B 100g C 500g D 600g Câu 28 Sóng lan truyền sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ là 4(m/s) Hai điểm dây cách 40cm, người ta thấy chúng luôn dao động vuông pha Biết tần số f có giá trị khoảng từ 13Hz đến 18Hz Tính tần số: A 14 Hz B 17,5 Hz C 16,5 Hz D 15 Hz Câu 29 Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường lắc đơn, học sinh đo chiều dài lắc đơn là 119 ± (cm), chu kì dao động nhỏ nó là 2,20 ± 0,02 (s) Lấy π = 9,87 và bỏ qua sai số số π Gia tốc trọng trường học sinh đo tại nơi làm thí nghiệm là A 9,8 ± 0,2 (m/s2) B 9,8 ± 0,3 (m/s2) C 9,7 ± 0,3 (m/s2) D 9,7 ± 0,2 (m/s2) Câu 30 Một dây dài 100cm, hai đầu cố định Kích thích cho dây dao động với tần số 100Hz dây có sóng dừng Biết tốc độ truyền sóng dây là 40m/s Số bụng sóng là: A bụng B bụng C bụng D 10 bụng Câu 31 Hai nguồn sóng kết hợp: Biết hai nguồn cách 18cm và vận tốc truyền sóng là 50(cm/s) Số gợn lồi đoạn thẳng AB là A 14 B 15 C 29 D 30 Câu 32 Khi vật dao động điều hòa: Khi vật có li độ x = 3cm vận tớc là v1 = 4π (cm/s), vật có li độ x2 = 4cm vận tớc vật là v2 = 3π (cm/s) Tìm tần sớ góc? A π (rad/s) B 2π (rad/s) C 4π (rad/s) D 3π (rad/s) -HẾT - TRƯỜNG THPT THỐNG LINH TỔ VẬT LÝ – CƠNG NGHỆ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ Mơn: Vật lý 12 Thời gian làm 45 phút Mã đề: 126 Câu Dao động điều hoà là A chuyển động mà trạng thái chuyển động vật lặp lại cũ sau những khoảng thời gian B chuyển động vật tác dụng lực khơng đổi C hình chiếu chủn động tròn lên đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo D dao động mà li độ mô tả bởi hàm sin cosin theo thời gian Câu Trong dao động điều hoà, li độ biến đổi A Cùng pha với vận tốc B Sớm pha π/2 so với vận tốc C Ngược pha với vận tốc D Trễ pha π/2 so với vận tốc Câu Một lắc đơn gồm sợi dây có chiều dài và gia tớc trọng trường g Chu kì dao động vật xác định bởi biểu thức A B C D Câu Thế chất điểm dao động điều hoà tỉ lệ thuận với A biên độ dao động B bình phương li độ dao động C bình phương biên độ dao động D chu kì dao động Câu Khi xảy cộng hưởng hệ học A biên độ dao động hệ tăng nếu tần số ngoại lực tăng B biên độ dao động hệ biên độ ngoại lực C dao động hệ trì mà khơng cần ngoại lực D tần số ngoại lực với tần số dao động riêng hệ Câu Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm: A Trên phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó dao động ngược pha B Gần nhất phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó pha C gần nhất mà dao động tại hai điểm đó pha D phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó pha Câu Sóng dọc là sóng: A Các phần tử dao động có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng B Các phần tử dao động có phương dao động trùng với phương truyền sóng C Chỉ truyền chất lỏng và chất khí D Các phần tử dao động có phương dao động theo chiều dọc Câu Trong tượng giao thoa sóng với hai tâm phát sóng dao động pha, điểm M sẽ nằm đường cực đại nếu hiệu đường từ nguồn đến nó là A số lẻ lần bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số lẻ lần nửa bước sóng D số nguyên lần nửa bước sóng Câu Khi có sóng dừng xảy ra, khoảng cách giữa hai nút gần nhất sẽ cách nhau: A B C D Câu 10 Khi nói siêu âm, phát biểu nào sau đúng? A Siêu âm có tần số lớn 20 kHz B Siêu âm có thể bị khúc xạ gặp vật cản C Siêu âm không thể truyền chất rắn D Siêu âm có thể truyền chân khơng  Câu 11 Phương trình dao động điều hòa vật là x = 8cos(8t + ) (cm), với x tính cm, t tính s Biên độ dao động vật là A cm B 16 cm C cm D cm Câu 12 Một vật dao động với phương trình x = 2cos (10t + ) (cm) Gia tốc vật qua vị trí biên là: A 20cm/s2 B cm/s2 C 200 cm/s2 D 40 cm/s2 Câu 13 Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ dao động là T = 1s biên độ A = 4cm Nếu cho lắc đó dao động với chu kỳ dao động là T = 4s biên độ A 4cm B 16 cm C cm D cm Câu 14 Treo vật m vào lắc đơn và cho dao động với biên độ góc α0, lắc có chu kỳ T Treo thêm vào vật m vật m’ = m chu kỳ dao động T’ là: A T’ > T B T’ < T C T’ = T D T’ = 2T Câu 15 Dao động trì là dao động A phụ thuộc đặc tính hệ và các yếu tố bên ngoài B phụ thuộc đặc tính hệ, không phụ thuộc yếu tố bên ngoài C có biên độ không phụ thuộc vào cách kích thích dao động D cung cấp lượng để bù vào phần lượng đã mất ma sát mỗi chu kỳ Câu 16 Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động xác định biểu thức nào sau đây? A cos 1  A2 cos  A sin 1  A2 sin  tan   tan   A1 sin 1  A2 sin  A1 cos 1  A2 cos 2 A B A1 cos 1  A2 cos  A sin 1  A2 sin 2 tan   A1 sin 1  A2 sin  A1 cos 1  A2 cos 2 C D Câu 17 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần sớ có phương trình: x1 = 2cos(4t -) (cm); x2 = 2cos 4t (cm) Dao động tổng hợp vật có phương trình: A x = 2cos(4t + )(cm) B x = 2cos(4t + )(cm) C x =2cos (4t + )(cm) D x = 2cos(4t - )(cm) Câu 18 Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường lắc đơn, học sinh đo chiều dài lắc đơn là 99 ± (cm), chu kì dao động nhỏ nó là 2,0 ± 0,02 (s) Lấy π = 9,87 và bỏ qua sai số số π Gia tốc trọng trường học sinh đo tại nơi làm thí nghiệm là A 9,8 ± 0,2 (m/s2) B 9,8 ± 0,3 (m/s2) C 9,7 ± 0,3 (m/s2) D 9,7 ± 0,2 (m/s2) Câu 19 Một người nhận thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng biển liên tiếp là 2m và thấy 16 giây phao nhô lên lần Tính tốc độ truyền sóng biển A cm/s B 0,5 m/s C 0,8 m/s D m/s Câu 20 Một âm có tần số xác định truyền lần lượt nước, sắt, không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v3 Nhận định nào sau đúng? A v2>v1>v3 B v1>v2>v3 C v3>v2>v1 D v1>v3>v2 Câu 21 Hai nguồn sóng kết hợp cách khoảng 16cm, vận tốc truyền sóng v = 80(cm/s) Số điểm cực tiểu giao thoa giữa hai điểm AB là: A 19 B 21 C 20 D 22 Câu 22 Độ cao âm phụ thuộc vào đại lượng vật lý nào sau đây: A Tần số âm B Biên độ âm C Cường độ âm D Độ đàn hồi nguồn âm Câu 23 Khi vật dao động điều hòa: Khi vật có li độ x = cm vận tớc là v = 5π (cm/s), vật có li độ x2 = 2cm vận tớc vật là v2 = 3π (cm/s) Tìm tần sớ góc? A π (rad/s) B 2π (rad/s) C 4π (rad/s) D 3π (rad/s) Câu 24 Một vật nhỏ khới lượng 100 g dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos8t (x tính cm, t tính s) Cơ dao động vật này A 32 mJ B.18 mJ C 3mJ D mJ Câu 25 Một lắc lò xo dao động với biên độ A = 10cm Tại li độ x = ± 5cm Tỉ số giữa thế và động lắc là: A B 15 C D Câu 26 Tại nơi mặt đất, lắc đơn có chiều dài dao động điều hòa với chu kì 2,2s Khi giảm chiều dài lắc 21 cm chu kì dao động điều hòa nó là 2,0s Chiều dài A m B m C 2,55 m D 1,21 m Câu 27 Lò xo có chiều dài ban đầu 72,5cm, có độ cứng k = 40N/m Khi treo vật m = 200g lò xo dài 77,5cm Khi treo vật m2 lò xo dài 75cm Lấy g = 10m/s2 vật m2 có giá trị A 300g B 100g C 500g D 600g Câu 28 Sóng lan truyền sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ là 4(m/s) Hai điểm dây cách 40cm, người ta thấy chúng luôn dao động ngược pha Biết tần số f có giá trị khoảng từ 13Hz đến 18Hz Tính tần số: A 14 Hz B 17,5 Hz C 16,5 Hz D 15 Hz Câu 29 Sóng truyền dây có chiều dài 2(m), với hai đầu cố định Khi xảy tượng sóng dừng ta thấy có 24 bó sóng Bước sóng là A B C D Câu 30 Một dây dài 200(cm), hai đầu cố định Kích thích cho dây dao động với tần sớ 100(Hz) thấy có sóng dừng Biết tốc độ truyền sóng dây là 40(m/s) Số bụng sóng dừng là: A bụng B bụng C bụng D 10 bụng tan   Câu 31 Trong buổi hòa nhạc, giả sử chiếc kèn đồng giống phát sóng âm tại điểm M có mức độ âm là 50 dB Để tại điểm M có mức cường độ âm 60 dB sớ kèn đồng cần phải thêm là: A 50 B C 45 D 55 Câu 32 Một chất điểm dao động điều hòa đoạn thẳng Trên đoạn thẳng đó có bảy điểm theo đúng thứ tự M1, M2, M3, M4, M5, M6 và M7 với M4 là vị trí cân Biết 0,05 giây chất điểm lại qua các điểm M 1, M2, M3, M4, M5, M6 và M7 Tốc độ nó lúc qua M là 20π (cm/s) Biên độ A bằng: A cm B cm C 12 cm D cm -HẾT - ... khoảng từ 13 Hz đến 18 Hz Tính tần số: A 14 Hz B 17 ,5 Hz C 16 ,5 Hz D 15 Hz Câu 29 Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường lắc đơn, học sinh đo chiều dài lắc đơn là 11 9 ± (cm),... hợp là A A = A1 + A2 + 2A1A2cos(φ2 - 1) B A = C A = A1 + A2 - 2A1A2cos(φ2 - 1) D A = Câu 17 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần sớ có phương trình: x1 = 2cos(4t +... Câu 16 Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động xác định biểu thức nào sau đây? A cos 1  A2 cos  A sin 1  A2 sin  tan   tan   A1 sin 1  A2 sin  A1 cos 1  A2 cos 2 A B A1
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12 CHƯƠNG 1, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12 CHƯƠNG 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay