Bộ đề ôn thi i hk1 2017

59 22 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:09

ĐỀ ƠN THI HỌC KÌ I – ĐỀ (ĐỒNG NAI – 2008/2009) Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ 3cm chu kì 0,4s Nếu kích thích cho biên độ dao động lắc tăng thêm 1cm chu kì dao động là: A 0,4s B 0,5s C 0,2s D 0,3s Câu 2: Một lắc lò xo gồm cầu nhỏ có khối lượng m, lò xo có độ cứng k, dđ đh theo phương trình thẳng đứng nói có gia tốc rơi tự g Khi cầu vị trí cân bằng, lò xo dãn đoạn ∆ l Chu kì dao động lắc: Câu 1: A T = 2π Câu 3: k m B T = 2π g ∆l C T = 2π k m D T = 2π ∆l g Một sóng truyền dọc theo sợi dây đàn hồi có phương trình sóng   t x  u = 8cos  2π  − ÷ ( cm ) , x tính cm, t tính giây Bước   0,1 50  sóng λ A 12,5cm B 4cm C 50cm D 1m Câu 4: Biên độ dao động học cưỡng không phụ thuộc vào… A biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D lực cản môi trường tác dụng lên vật Câu 5: Để phân biết sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào: A phương truyền sóng phương dao động B chu kỳ sóng biên độ sóng C phương truyền sóng chu kỳ sóng D vần tốc truyền sóng phương truyền sóng Câu 6: Một dòng điện xoay chiều hinh sin có tần số f = 100Hz Trong 1s, dòng điện xoay chiều đổi chiều: A 200 lần B 100 lần C 50 lần D 10 lần Câu 7: Mạch điện xoay chiều sau có hệ số cơng suất lớn A điện trở R nối tiếp với cuộn cảm L B điện trở R nối tiếp với tụ điện C C điện trở R1 nối tiếp với điện trở R2 D cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C Câu 8: Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm nhỏ điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch A sớm pha cường độ dòng điện B ngược pha với cường độ dòng điện C pha với cường độ dòng điện D trễ pha cường độ dòng điện Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu tụ điện hai đầu cuộn dây cảm 30V; 40V 70V Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch điện A 60V B 30 V C 140V D 30V Câu 10: Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước thì… A tần số khơng thây đổi B chu kì giảm C tốc độ truyền sóng khơng thay đổi D chu kì tăng Câu 11: Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp có điện áp hai đầu mạch Câu 9: π  u = 120 2cos 100π t − ÷( V ) cường độ dòng điện qua mạch 4  π   i = 2cos 100π t + ÷( A ) Cơng suất tiêu thụ mạch 12   A 360W B 180W C 180 W D 360 W Câu 12: Một lắc lò xo dao động điều hòa, vật nặng năng khi… A vật cách vị trí cân đoạn nửa biên độ B vật vị trí cân C vật có vận tốc cực đại D vật vị trí biên Câu 13: Hai nguồn sóng hai nguồn kết hợp chúng… A tần số, hiệu số pha không thay đổi theo thời gian B phương, hiệu số pha không thay đổi theo thời gian C tần số phương D phương, tần số hiệu số pha không thay đổi theo thời gian Câu 14: Phát biểu sau mạch điện xoay chiều chứa tụ điện? A dòng điện trễ pha /2 so với điện áp B dòng điện sớm pha /4 so với điện áp C dòng điện sớm pha /2 so với điện áp D dòng điện trễ pha /4 so với điện áp Câu 15: Khái niệm cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều xây dựng dựa vào tác dụng… A hóa học dòng điện B từ dòng điện C nhiệt dòng điện D học dòng điện Câu 16: Máy phát điện xoay chiều pha có rơto gồm đơi cực Muốn dòng điện xoay chiều phát có tần số 50Hz vận tốc quay rơto A 750 vòng/phút B 400 vòng/phút C 500 vòng/phút D 600 vòng/phút Câu 17: Một lắc lò xo có khối lượng vật nặng m = 400g, độ cứng lò xo k = 40N/m, dao động điều hòa với biên độ A = 8cm vật vị trí lần động tốc độ vật A 4m/s B 1,6m/s C 0,2m/s D 0,4m/s Câu 18: Một biến có số vòng dây cuộn sơ cấp nhỏ số vòng dây cuộn thứ cấp Biến có tác dụng: A tăng cường độ dòng điện tăng điện áp B tăng cường độ dòng điện giảm điện áp C giảm cường độ dòng điện tăng điện áp D giảm cường độ dòng điện giảm điện áp Câu 19: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω Chọn gốc thời gian lúc vật ngang qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật π  A x = A cos  ωt − ÷ B x = A cos ω t 2    C x = A cos  ωt + π ÷ 2   D x = A cos  ωt − π ÷ 4 Câu 20: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi khoảng cách hai bụng sóng liên tiếp A phần tư bước sóng B nửa bước sóng C hai bước sóng D bước sóng Câu 21: Cơ vật dao động điều hòa… A tăng gấp đơi biên độ đao động vật tăng gấp đôi B động vật vật vị trí cân C biên thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật D biên thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 22: Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào A mơi trường truyền âm B bước sóng âm C tần số dao động âm D lượng âm Câu 23: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi … A trễ pha /2 so với li độ B sớm pha /2 so với li độ C ngược pha với li độ D pha với li độ Câu 24: Một sóng âm truyền sợi dây đàn hồi dài với tần số 50Hz, người ta thấy khoảng cách hai điểm gần dao động pha 8cm Tốc độ truyền sóng dây A 40cm/s B 6,25m/s C 16cm/s D 400cm/s Câu 25: Một lắc lò xo nằm ngang dao động với biên độ 8cm chu kì 0,5s biết khối lượng vật nặng m = 0,4 kg lấy π =10 Lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực đại A 5,12N B 256N C 525N D 2,56N Câu 26: Khảo sát tượng sóng dừng xảy sợi dây đàn hồi AB Đầu A nối với nguồn dao động Nếu đầu B cố định sóng tới sóng phản xạ B sẽ… A ngược pha B pha C có pha vng góc D lệch pha /4 Câu 27: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L ,C mắc nối tiếp, độ lệch pha cường độ dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào A cách chọn gốc tính thời gian B tính chất mạch điện C cường độ dòng điện mạch D điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Câu 28: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp đặt điện áp xoay chiều u = 100 2cosωt ( V ) Biết R = 50 Ω , L C chọn cho LC = Công suất tiêu thụ đoạn mạch là: ω2 A 100W B 150W C 200W D 250W Câu 29: Đặt vào hai đầu cuộn cảm L điện áp U = 220 V, tần số f = 60Hz Dòng điện qua cuộn cảm có cường độ 2,4 A dòng điện qua cuộn cảm có cường độ 7,2 A tần số dòng điện phải bằng: A 120 Hz B 20 Hz C 60 Hz D 180 Hz Câu 30: Trong dao động điều hòa, vật nặng m ngang qua vị trí cân thì… A vận tốc vật không gia tốc vật có li độ cực đại B vận tốc gia tốc vật không C vận tốc gia tốc vật có độ lớn cực đại D vận tốc vật có độ lớn cực đại gia tốc vật không Câu 31: Trong việc truyền tải điện xa, để giảm cơng suất hao phí đường dây k lần thì: A phải giảm điện áp hiệu dụng hai cực máy phát k lần B phải tăng điện áp hiệu dụng hai cực máy phát lên k lần C phải tăng tiết diện dây dẫn lên k lần D phải giảm điện áp hiệu dụng hai cực máy phát k lần Câu 32: Một dao động điều hòa có phương trình x = A cos ( ω t + ϕ ) , động biến thiên biến thiên tuần hồn với tần số góc bằng: A ω /2 B ω C ω D ω Câu 33: Khảo sát tượng sóng dừng xảy dây đàn hồi AB có chiều dài l hai đầu dây cố định Điều kiện để có sóng dừng dây AB là: A l = ( 2k + 1) λ B l = ( 2k + 1) λ λ C l = k D l = k λ Câu 34: Pha dao động điều hòa dùng để xác định A lượng dao động C chu kỳ dao động B tần số dao động D trạng thái dao động Câu 35: Một lò xo có đầu cố định, đầu lại treo cầu có khối lượng m hệ dao động với chu kỳ 0,3s, thay cầu m1 cầu có khối lượng m2 hệ dao động với chu kỳ 0,4s Nếu treo vào lò xo cầu chu kỳ dao động hệ bằng: A 0,7s B 0,1s C 0,5s D 0,24s Câu 36: Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L, biến tụ C biết ZL = 100 Ω f = 50Hz Khi có cộng hưởng điện giá trị điện dung C tụ điện là: A 10−4 F π B 10−4 µF π C π 10−4 µ F D π 104 µ F Câu 37: Phát biểu sau không ? Cho hai dao động điều hòa phương tần số Biên độ dao động tổng hợp chúng… A phụ thuộc độ lệch pha hai dao động thành phần B phụ thuộc tần số hai dao động thành phần C nhỏ hai dao động thành phần ngược pha D lớn hai dao động thành phần pha Câu 38: Trong tượng giao thao sóng mặt nước, đoạn thẳng nối hai tâm phát sóng, khoảng cách hai cực đại liên tiếp bằng: A phần tư bước sóng B bước sóng C nửa bước sóng D hai lần bước sóng Câu 39: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 50 2cos100π t (V) Điện áp hiệu dụng hai đầu R 30V Hệ số công suất cos ϕ mạch là: A 0,75 B 0,7 C 0,8 D 0,6 Câu 40: Một lắc đơn dao động điều hòa nơi có g = π (m/s2), thời gian ngắn lần lắc qua vị trí cân 1s Dây treo có chiều dài bằng: A 0,5m B 1m C 2m D 1,57m ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ I – ĐỀ (ĐỒNG NAI -2009/2010) Câu 1: Một lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình li độ x = 8cos ( 10t ) ( cm ) Biết cầu gắn vào lò xo có khối lượng m = 400g Biểu thức lực kéo tác dụng vào cầu là: A F = 320cos ( 10t ) ( N ) B F = −320 cos ( 10t ) ( N ) D F = 3, cos ( 10t ) ( N ) C F = −3, cos ( 10t ) ( N ) Câu 2: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2 cos ( 100π t ) ( A ) chạy qua mạch điện có điện trở R Trong thời gian chu kỳ, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối A A B C D π ÷( V ) vào đầu đoạn mạch có tụ 4 điện cường độ dòng điện tức thời mạch i = I cos ( ω t + ϕ ) ( A ) Câu 3:   Đặt điện áp u = U cos  ωt + Kết luận sâu đúng? π 3π π 3π A ϕ = − B ϕ = C ϕ = D ϕ = − 4 Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa có A vận tốc li độ biến thiên pha B vận tốc li độ biến thiên ngược pha C gia tốc li độ biến thiên ngược pha D gia tốc li độ biến thiên pha Câu 5: Một sóng lan truyền dọc sợi dây đàn hồi dài, bước sóng Hai phần tử dây có dao động ngược pha cách đoạn bằng: A k λ ; với k = 1,2,3,… B (2k + 1) λ ; với k = 0,1,2,… C k Câu 6: λ λ ; với k = 0,1,2,… Đặt điện áp xoay chiều xoay chiều có biểu thức u = U cos ( 2π ft ) ( V ) λ ; với k = 1,2,3,… D (2k + 1) vào hai đầu điện trở R dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng I Nếu tăng tần số điện áp đến giá trị f’ = 1,5f dòng điện mạch có cường độ hiệu dụng bằng: A I B I/2 C I/ D I Câu 7: Tốc độ truyền sóng âm mơi trường đàn hồi phụ thuộc vào A bước sóng âm B chất mơi trường C lượng sóng âm D tần số âm cường độ âm Sóng học khơng truyền A chất khí B chất rắn C chất lỏng D chân không Câu 9: Dao động cưỡng có đặc điểm: A tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ B biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số lực cưỡng C biên độ dao động cưỡng tỉ lệ thuận với biên độ lực cưỡng D tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng π  Câu 10: Cho hai dao động tần số: x1 = 5cos 10t + ÷( cm ) 3  Câu 8: x2 = 5cos ( 10t + π ) ( cm ) Phương trình dao động tổng hợp x = x1 + x2 có dạng:   A x = 5cos  10t + 2π  ÷( cm )  2π   B x = 5cos 10t − ÷( cm )   π π   C x = 5cos  10t + ÷( cm ) D x = 5cos  10t − ÷( cm ) 3    Câu 11: Một sóng âm truyền khơng khí với vận tốc 340m/s, khoảng cách gần hai điểm dao động ngược pha gần phương trình truyền sóng 0,85m Tần số âm bằng: A 200Hz B 255Hz C 170Hz D 85Hz Câu 12: Hiện tượng cộng hưởng xảy hệ dao động A có ngoại lực cưỡng tuần hồn tác dụng vào hệ B ngoại lực cưỡng tuần hoàn tác dụng vào hệ có biên độ cực đại C khơng có lực ma sát tác dụng vào hệ D ngoại lực cưỡng tuần hoàn tác dụng vào hệ có tần số tần số riêng hệ Câu 13: Dao động lắc đồng hồ (đồng hồ lắc) là: A dao động trì B cộng hưởng dao động C dao động tắt dần D dao động cưỡng Câu 14: Các đại lượng sau đặc trưng vật lý âm A độ cao, âm sắc, cường độ âm B độ cao, âm sắc, lượng sóng âm C tần số, cường độ âm, đồ thị dao động âm D độ cao, âm sắc, độ to Câu 15: Chọn phát biểu sai Cơ chất điểm dao động điều hòa A tổng động thời điểm B động thời điểm ban đầu C động vị trí cân D vị trí biên Câu 16: Bước sóng A khoảng cách hai điểm dao động pha B quãng đường sóng truyền giây C khoảng cách hai điểm dao động ngược pha D quãng đường mà sóng truyền chu kì sóng Câu 17: Một lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 10cm , tốc độ cực đại 1,2 m/s Tần số dao động lắc: A 3,8Hz B 12Hz C 1,9Hz D 18,8Hz Câu 18: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng đứng yên cân lò xo dãn đoạn cm Lấy g = π (m/s2) Chu kỳ dao động điều hòa lắc A 0,6s B 3,3s C 6s D 6,67s Câu 19: Phương trình sóng ngang truyền sợi dây đàn hồi πx  u = 5cos  50π t − ÷ x đo cm; t đo giây Tốc độ truyền 10   sóng dây A 5m/s B 2,5 m/s C 500m/s D 25m/s Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa, chất điểm có li độ khơng A vận tốc gia tốc có độ lớn cực đại B vận tốc khơng, gia tốc có độ lớn cực đại C vận tốc có độ lớn đạt cực đại, gia tốc không D vận tốc gia tốc không Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x = 6cos 4π t ; đố x đo cm, t đo s Tại thời điểm t = 1/8 s, chất điểm có vận tốc A 24 cm/s B C 24 π cm/s D -24 π cm/s Câu 22: Năng lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị điện tích đặt vng góc với phương truyền âm đơn vị thời gian gọi A mức cường độ âm B cường độ âm C công suất âm C độ to âm Câu 23: Một lắc đơn dao động điều hòa; Biết thời gian nhỏ lắc chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên 0,5s Lấy g = π (m/s2) Chiều dài lắc bằng: A 1,5m B 0,5m C 1m D 0,25m Câu 24: Một sóng âm có chu kì khơng đổi 0,075s Âm A âm tai người nghe B nhạc âm C hạ âm D siêu âm Câu 25: Một lắc đơn dao động điều hòa với tần số f Nếu tăng khối lượng vật treo lên lần tần số dao động điều hòa lắc A f/2 B f C f/4 D 2f Câu 26: Trên sợi dây đàn hồi AB dài 1,5m; hai đầu A B cố định, có sóng dừng với bụng sóng Biết sóng truyền dây có tần số 100Hz Tốc độ truyền sóng dây A 30 m/s B 60 m/s C 50 m/s D 75 m/s Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = A cos ( ω t + ϕ ) Chọn gốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí có li độ x = A hướng theo chiều dương trục tọa độ Pha ban đầu ϕ dao động A /6 B /3 C - /3 D - /6 π   Câu 28: Đặt điện áp u = U cos  ωt + ÷ vào hai đầu đoạn mạch có cuộn cảm   cường độ tức thời mạch i = I cos ( ωt + ϕ ) Kết luận sau π 3π π π A ϕ = − B ϕ = − C ϕ = D ϕ = 2 4 Câu 29: Phát biểu sau sai Một chất điểm dao động điều hòa, sau khoảng thời gian chu kỳ dao động A gia tốc chất điểm trở giá trị ban đầu B vận tốc chất điểm trở vị trí ban đầu C chất điểm trở lại trí ban đầu D pha dao động chất điểm trở giá trị ban đầu Câu 30: Một âm có tần số 680Hz Âm có tần số sau họa âm âm A 2040Hz B 1020Hz C 1700Hz D 2380Hz Câu 31: Trong việc truyền tải điện xa, để công suất hao phí tỏa nhiệt đường dây tải giảm lần, ta thực cách sau đây? A giảm trở đường dây lần B tăng công suất phát lên lần C giảm điện áp hiệu dụng hai cực máy phát điện lần D tăng điện áp hiệu dụng hai cực máy phát điện lên lần Câu 32: Khi có tượng cộng hưởng điện xảy đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp Phát biểu sau A đoạn mạch không tiêu thụ điện B điện áp tức thời hai đầu điện trở điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch C điện áp thức thời hai đầu cuộn cảm điện áp tức thời hai tụ điện D hệ số công suất đoạn mạch Câu 33: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp Cường độ dòng điện mạch điện áp hai đầu mạch có phương trình: π π   i = cos  ωt + ÷( A ) u = 100 cos  ωt − ÷( V ) Trong giờ, điện tiêu 6 6   thụ mạch A 90kJ B 180kJ C 180 kJ D 360kJ Câu 34: Một mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp có xảy cộng hưởng điện Nếu tăng điện trở mạch lên lần giữ nguyên thông số khác mạch cơng suất tiêu thụ mạch A khơng thay đổi B giảm hai lần C tăng lên bốn lần D tăng lên hai lần Câu 35: Dòng điện có đặc điểm sau gọi dòng điện xoay chiều A chiều dòng điện biến thiên tuần hồn với thời gian B chiều dòng điện biến thiên theo quy luật hàm số sin thời gian C cường độ dòng điện biến thiên theo quy luật hàm số sin thời gian D cường độ hiệu dụng dòng điện biến thiên tuần hoàn thời gian Câu 36: Trong đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp sau đây, đoạn mạch có hệ số cơng suất nhỏ A đoạn mạch gồm cuộn cảm tụ điện B đoạn mạch có điện trở C đoạn mạch gồm điện trở cuộn cảm D đoạn mạch gồm điện trở tụ điện Câu 37: Nguyên tắc chung dòng điện xoay chiều dựa theo tượng A cảm ứng điện từ B cộng hưởng điện C tương tác từ D tự cảm Câu 38: Cho đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp AB gồm điện trở R, cuộn cảm L, tụ điện C; điện áp hiệu dụng hai đầu L, hai đầu C hai đầu đoạn mạch UL = 80V; UC = 50V; UAB = 50V Hệ số công suất đoạn đoạn mạch AB A B 1,6 C 0,8 D 0,6 Câu 39: Trong máy biến áp xoay chiều, từ thông tức thời qua cuộn sơ cấp qua cuộn thứ cấp A biến thiên pha B biên thiên tuân theo tần số khác C có độ lớn D biến thiên lệch pha Câu 40: Cho mạch điện gồm điện trở R tụ điện C mắc nối tiếp đặt điện áp u = 100 cos ( 100π t ) ( V ) vào hai đầu mạch cường độ dòng điện π  mạch i = 2cos 100π t + ÷( A ) Tụ điện có dung kháng 3  A 25 Ω B 7,35.10-5 F C 75 Ω D 25 3Ω 10 A Dòng điện có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian gọi dòng điện xoay chiều B Cho dòng điện chiều dòng điện xoay chiều qua điện trở chúng toả nhiệt lượng C Điện áp biến đổi điều hoà theo thời gian gọi điện áp xoay chiều D Suất điện động biến đổi điều hoà theo thời gian gọi suất điện động xoay chiều Câu 9: Trong dao động điều hoà, vận tốc biến đổi điều hoà theo phương trình A v =- Aωsin(ωt + ϕ) B x = - Aωsin(ωt + ϕ) C v = - Asin(ωt + ϕ) D v = Acos(ωt + ϕ) Câu 10: Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i = 2cos100πt (A), điện áp đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 12 V, trể pha π/3 so với dòng điện Biểu thức điện áp đầu đoạn mạch A u = 12 cos(100t − π/3)(V) B u = 12cos100πt (V) C u = 12 cos100πt (V) D u = 12 cos(100t + π/3) (V) Câu 11: Khi điện áp đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha π/4 dòng điện mạch A tổng trở mạch lần thành phần điện trở R mạch B tần số dòng điện mạch nhỏ giá trị cần xảy tượng cộng hưởng C điện áp đầu điện trở sớm pha π/4 so với điện áp đầu tụ điện D hiệu số cảm kháng dung kháng điện trở R mạch Câu 12: Một tụ điện có điện dung C = 15,9 µF mắc nối tiếp với điện trở R = 200 Ω thành đoạn mạch Mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz Hệ số công suất mạch A B 0,5 C 0,707 D 0,505 Câu 13: Một máy biến có số vòng cuộn sơ cấp 600 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng, mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 50 Hz, cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp 1A Cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp A 2,00 A B 12 A C 24 A D 1,41 A Câu 14: Cho đoạn mạch: R = 40Ω ; L = 0,318 H; C thay đổi Dòng điện qua mạch là: i = 4cos100πt (A).Tìm C để dòng điện pha với điện áp A 0,158 F B 31,8 µF C 0,318 F D 15,8 µF Câu 15: Đặt vào đầu tụ điện C = 10−4 (F) điện áp xoay chiều u = π 200cos(100πt) V Cường độ dòng điện qua tụ điện A I = 1,41 A B I = 100 A C I = 2,00 A D I = 1,00 A Câu 16: Phát biểu sau không đúng? Hiện tượng giao thoa sóng xảy sóng tạo từ tâm sóng có đặc điểm sau: A tần số, pha B biên độ, pha 45 C tần số, ngược pha D tần số, lêch pha góc khơng đổi Câu 17: Phát biểu sau không ? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh điện dung tụ điện thay đổi thoả mãn điều kiện ωL = ωC A điện áp hiệu dụng đầu tụ điện cuộn cảm B điện áp hiệu dụng đầu cuộn cảm đạt cực đại C điện áp hiệu dụng đầu điện trở đạt cực đại D tổng trở mạch đạt giá trị lớn Câu 18: Con lắc đơn dao động điều hồ với chu kì 1s nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, chiều dài lắc A l = 2,45 m B l = 1,56 m C l = 0,248 m D l = 2,48 m Câu 19: Con lắc lò xo ngang dao động điều hồ với biên độ A = cm, chu kỳ T = 0,5s, khối lượng nặng m = 0,4kg, (lấy π2=10) Giá trị cực đại lực đàn hồi tác dụng vào vật A Fmax = 525 N B Fmax = 5,12 N C Fmax = 256 N D Fmax = 2,56 N Câu 20: Dung kháng mạch RLC mắc nối tiếp có giá trị nhỏ cảm kháng Muốn xảy tượng cộng hưởng điện mạch, ta phải A tăng hệ số tự cảm cuộn dây B giảm điện dung tụ điện C giảm điện trở mạch D tăng tần số dòng điện xoay chiều Câu 21: Chọn câu khơng Trong mạch R,L,C nối tiếp: A UR > U B UL > U C UC > U D UL = UC Câu 22: Phát biểu sau với mạch điện xoay chiều chứa tụ điện? A Dđiện trễ pha điện áp góc π/4 B Dđiện trễ pha điện áp góc π/2 C D.điện sớm pha điện áp góc π/2.D Dđiện sớm pha điện áp góc π/4 Câu 23: Một vật khối lượng 500g dao động điều hoà với biên độ cm, tần số Hz, (lấy π2=10) Năng lượng dao động vật A J B mJ C kJ D 0,1 J Câu 24: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100 Ω, tụ điện C = 10−4 (F) cuộn cảm L = (H) mắc nối tiếp Đặt vào đầu đoạn mạch AB π π điện áp xoay chiều có dạng u = 100cos100πt (V) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A I = 1,41 A B I = A C I = A D I = 0,5 A Câu 25: Một điện trở 50 Ω tụ điện C mắc nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha điện áp hai tụ điện góc π / Dung kháng tụ 46 A 50/ Ω B 50 Ω C 25 Ω D 50 Ω Câu 26: Phát biểu sau đúng? A Người ta tạo từ trường quay cách cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện B Người ta tạo từ trường quay cách cho dòng điện xoay chiều pha chạy qua cuộn dây stato động khơng đồng pha C Người ta tạo từ trường quay cách cho dòng điện chiều chạy qua nam châm điện D Người ta tạo từ trường quay cách cho dòng điện xoay chiều pha chạy qua cuộn dây stato động không đồng pha Câu 27: Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây cảm L= (H), tụ điện có π 10−4 điện dung C = (F) mắc nối tiếp với điện trở có giá trị thay đổi Đặt π vào đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có dạng u = 220cos(100πt) V Khi công suất tiêu thụ mạch đạt giá trị cực đại điện trở phải có giá trị A R = 150 Ω B R = 100 Ω C R = 200 Ω D R = 50 Ω Câu 28: Rôto máy phát điện xoay chiều nam châm có cặp cực từ, quay với tốc độ 1200vòng/phút Tần số suất điện động máy tạo bao nhiêu? A f = 70 Hz B f = 40 Hz C f = 60 Hz D f = 50 Hz Câu 29: Phát biểu sau với mạch điện xoay chiều chứa cuộn cảm? A dòng điện trễ pha điện áp góc π/2 B dòng điện sớm pha điện áp góc π/2 C dòng điện sớm pha điện áp góc π/4 D dòng điện trễ pha điện áp góc π/4 Câu 30: Nhận xét sau máy biến áp không đúng? A Máy biến áp giảm điện áp B Máy biến áp thay đổi tần số dòng điện xoay chiều C Máy biến áp tăng điện áp D Máy biến áp có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện Câu 31: Một cuộn dây mắc vào điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz cường độ dòng điện qua cuộn dây A công suất tiêu thụ cuộn dây 150 W Hệ số công suất mạch bao nhiêu? A 0,25 B 0,75 C 0,54 D 0,34 Câu 32: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40N/m Người ta kéo nặng khỏi vị trí cân đoạn cm thả nhẹ cho dao động.Chọn gốc thời gian lúc thả vật Phương trình dao động vật nặng 47 A x = 4cos(10t) cm B x = 2cos(10πt - π ) cm π ) cm D x = 2cos(10t ) cm Câu 33: Nhận xét sau không đúng? A Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng B Dao động trì có chu kì chu kì dao động riêng lắc C Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn D Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng Câu 34: Trong tượng giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách cực đại liên tiếp nằm đường nối tâm sóng bao nhiêu? A 1/4 bước sóng B nửa bước sóng C lần bước sóng D bước sóng Câu 35: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hồ phương, tần số vng pha nhau, biên độ 3cm 4cm Biên độ dao động tổng hợp A cm B cm C cm D cm Câu 36: Hiện người ta thường dùng cách sau để làm giảm hao phí điện q trình truyền tải điện xa? A Tăng điện áp trước truyền tải điện xa B Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyển tải C Dùng dây dẫn vật liệu siêu dẫn D Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ Câu 37: Phát biểu sau đúng? A Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động tắt dần B Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động cưỡng C Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động riêng D Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động điều hoà Câu 38: Máy phát điện pha có p cặp cực, roto quay với tốc độ n dòng điện có tần số 50Hz, để máy phát dòng điện có tần số 100 Hz mà tốc độ quay roto không đổi số cặp cực A 2p B 3p C p/2 D 4p Câu 39: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp UR = 40 V ; UL = 50 V ; UC = 80 V Điện áp hiệu dụng đầu mạch A 10 V B 170 V C 50 V D 70 V Câu 40: Đặt vào đầu cuộn cảm L = 2/π (H) điện áp xoay chiều 220 V – 50Hz Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm A I = 2,0 A B I = 1,6 A C I = 2,2 A D I = 1,1 A C x = 4cos(10πt + 48 ĐỀ ƠN THI HỌC KÌ I - ĐỀ 11 Câu 1: Một chất điểm dao động điều hồ với biên độ A, tần số góc ω Ở li độ x chất điểm có vận tốc v Hệ thức sau sai? A ω2 = A2 − x v2 B A = x + C v2 = ω2(A2 - x2) D ω2 = v2 ω2 v2 A2 − x Câu 2: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = cm Quãng đường vật suốt khoảng thời gian ∆t = π (s) bao nhiêu? 10 A 24 cm B 12 cm C cm D cm Câu 3: Hai lắc đơn có chiều dài l l , dao động tự nơi Trái Đất với tần số tương ứng f f2 Biết l = l , hệ thức sau đúng? A f2 = f1 B f1 = f2 C f1 = f2 D f1 = f2 Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa quỹ đạo đoạn thẳng dài 10 cm Vận tốc chất điểm ngang qua vị trí cân 40 cm/s Tần số góc chất điểm có giá trị sau đây? A rad/s B 10 rad/s C rad/s D rad/s Câu 5: Một lắc đơn có chiều dài l = m, dao động với góc lệch cực đại αm = 100 nơi có gia tốc rơi tự g = π2 m/s2 Bỏ qua ma sát lực cản mơi trường Chu kì dao động lắc có giá trị sau đây? A 2,0 (s) B 1,0 (s) C 0,5 (s) D 2π (s) Câu 6: Một vật thực hai đồng thời dao động điều hòa phương, tần số biên độ Biên độ dao động tổng hợp độ lệch pha hai dao động thành phần (∆ϕ) có giá trị sau đây? (n số nguyên) A ∆ϕ = (2n +1)π B ∆ϕ = (2n +1)π/2C ∆ϕ = 2nπ D ∆ϕ = Câu 7: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, gốc vị trí cân vật Li độ vật động năng? A x = ± A B x = A C x = A D x = − A Câu 8: Hai dao động điều hòa phương có phương trình x = Asin10t (dao động 1) x = Acos10t (dao động 2) Nhận định sau đúng? 49 π so với dao động 2 π B Dao động sớm pha so với dao động 2 A Dao động chậm pha C Dao động pha với dao động D Không thể so sánh “pha” hai dao động chúng mơ tả hai phương trình có dạng khác Câu 9: Một vật thực dao động điều hòa trục Ox, nhận định sau đúng? A Vật đổi chiều chuyển động cường độ lực tác dụng lên vật đạt giá trị cực đại B Quĩ đạo vật đường sin (hoặc cos) theo thời gian C Vận tốc vật biến thiên điều hòa tần số chậm pha π so với li độ D Cơ vật tỉ lệ với biên độ dao động Câu 10: Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω, vật biến thiên tuần hồn với chu kì: A T’ = π ω B T’ = ω 2π ω π C T’ = D T’ = 2π ω Câu 11: Hai lắc đơn có chiều dài, dao động tự nơi Trái Đất Nếu lắc có khối lượng m dao động với tần số f lắc có khối lượng 2m dao động với tần số bao nhiêu? A f B 2f C f D 2f Câu 12: Trong nhận định sau đây, nhận định sai? A Tần số dao động cưỡng luôn tần số riêng hệ dao động B Dao động trì dao động có biên độ khơng đổi có chu kì chu kì dao động riêng hệ C Khi có cộng hưởng dao động tần số ngoại lực tần số riêng hệ dao động D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng Câu 13: Chọn câu phát biểu sai? A Khi xảy cộng hưởng biên độ dao động cưỡng khơng phụ thuộc vào lực ma sát môi trường mà phụ thuộc vào biên độ ngoại lực cưỡng B Nguyên nhân dao động tắt dần ma sát lực cản môi trường ngược hướng chuyển động, lực sinh công âm làm hệ giảm dần 50 C Khi có cộng hưởng biên độ dao động cưỡng tăng đến giá trị cực đại D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào độ chênh lệch tần số f ngoại lực tần số riêng f0 hệ Câu 14: Một vật thực đồng thời DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA phương: x π = 6cos(5πt + ) cm; x2 = 6cos ( 5πt) sau đây? A π B – π cm Pha ban đầu dao động tổng hợp có giá trị C − π D π Câu 15: Trong dao động điều hòa, li độ gia tốc ln biến thiên điều hòa tần số và: A Ngược pha B Cùng pha C Lệch pha π D Lệch pha π Câu 16: Để phân biệt sóng ngang sóng dọc người ta vào: A Phương dao động phương truyền sóng B Vận tốc truyền sóng C Mơi trường truyền sóng D Phương truyền sóng Câu 17: Trong q trình truyền sóng, vận tốc truyền sóng mơi trường phụ thuộc vào yếu tố sau đây? A Tính chất mơi trường B Năng lượng sóng C Biên độ dao động sóng D Tần số sóng Câu 18: Nhận định sai? Một sóng truyền dây đàn hồi mảnh dài với biên độ không đổi Hai điểm A B dây dao động pha với thì: A Khi A qua vị trí cân theo chiều dương B qua vị trí cân theo chiều âm B Li độ chúng thời điểm C Khoảng cách hai điểm số nguyên lần bước sóng D Hiệu số pha hai điểm số chẵn lần π Câu 19: Khi nói sóng học phát biểu đúng? A Khi có sóng truyền qua phần tử vật chất môi trường dao động chu kì gọi chu kì sóng B Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào tần số sóng C Càng xa nguồn phát sóng tần số sóng giảm D Càng xa nguồn phát sóng vận tốc truyền sóng giảm Câu 20: Một sóng truyền dây dài Biết nguồn phát thực dao động tồn phần sóng lan truyền đoạn đường 20 cm Bước sóng dây có giá trị sau đây? A 20 cm B 10 cm C 40 cm D cm 51 Câu 21: Một sóng lan truyền mặt thống chất lỏng với bước sóng λ = 10 cm Hai điểm A, B nằm gần phương truyền sóng ln ln dao động ngược pha Khoảng cách hai điểm AB là: A cm B 10 cm C 15 cm D 20 cm Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S 1, S2 có độ biên độ 2,0 cm không đổi Những điểm vùng giao thoa mà có hai sóng tới tăng cường dao động với biên độ: A 4,0 cm B 2,0 cm C 2,8 cm D 1,2 cm Câu 23: Một dây đàn hồi AB, đầu A gắn vào âm thoa dao động Phát biểu sai? A Sóng tới sóng phản xạ B luôn pha B Nếu B vật cản tự sóng tới sóng phản xạ B pha C Nếu B vật cản cố định sóng tới sóng phản xạ B ngược pha D Sóng phản xạ có chu kì bước sóng với sóng tới Câu 24: Giá trị bước sóng sau khơng thể tạo sóng dừng dây đàn hồi có chiều dài 1,0 m với đầu dây cố định? A 0,7 m B 1,0 m C 0,5 m D 2,0 m Câu 25: Nhận định sau sai nói dao động âm? A Sóng âm sóng học truyền mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng B Độ cao âm đặc trưng sinh lí âm phụ thuộc vào tần số âm Âm có tần số cao nghe thanh, âm có tần số thấp nghe trầm C Khơng thể lấy mức cường độ âm làm số đo cho độ to âm Vì hạ âm siêu âm có mức cường độ âm, lại khơng có độ to D Âm sắc đặc trưng sinh lí âm, giúp ta phân biệt âm nguồn khác phát ra.Âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm Câu 26: Cho mạch điện AB hình vẽ Hộp X chứa ba phần tử: Điện trở R, cuộn cảm thuần, tụ điện Biết dòng điện qua mạch sớm X A B pha điện áp hai đầu mạch điện AB π Kết luận sau đúng? A Hộp X chứa tụ điện B Hộp X chứa cuộn cảm C Hộp X chứa điện trở R D Không thể xác định phần tử hộp X kiện chưa đầy đủ Câu 27: Đồ thị mô tả biến thiên cường độ dòng điện i theo theo thời gian t i(A) hình vẽ Cường độ dòng điện i xác định từ phương trình sau đây? 0,04 O 52 − 0,08 sato roto B t(s) → B B A A i = cos25πt (A) B i = cos50πt (A) C i = cos100πt(A) D i = → n x x’ O π cos(100πt + ) (A) Câu 28: Cho mạch điện xoay chiều AB hình vẽ Điện trở mạch R, cuộn cảm có hệ số tự cảm L, tụ điện có điện có điện dung C Biết mạch có tính cảm kháng Nhận định sau đúng? A Điện áp điểm M,B sớm pha A L,r ≠ R M N C B π x so với dòng điện mạch B Điện áp điểm A,B chậm pha so với dòng điện mạch π C Điện áp điểm N,B sớm pha so với dòng điện mạch x’ π D Điện áp điểm M,N chậm pha so với dòng điện mạch Câu 29: Đặt khung dây phẳng từ trường cho trục đối xứng xx’ ur khung vuông góc với vectơ cảm ứng từ B Khi khung dây quay quanh trục xx’ với tốc độ vòng/s suất điện động cảm ứng xuất `trong khung biến thiên tuần hồn với chu kì: A 0,20 s B 5,00 s C 3,14 s D 0,02 s Câu 30: Đặt điện áp u = 200cos(100πt + π )V vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,318 H Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là: π A i = 2cos(100πt − )A π C i = 2 cos(100πt − )A B i = 1,41cos(100πt + D i = 2cos(100πt + π )A π )A Câu 31: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm Điện áp tức thời hai đầu mạch điện u = 120cos100πt (V), điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 60 V Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch A A B A C 2 D A Câu 32: Một mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử mắc nối tiếp: Điện trở R, cuộn cảm có cảm kháng Z L tụ điện có dung kháng ZC Tổng trở 53 → B mạch Z Điện áp hai đầu mạch điện cường độ dòng điện qua mạch là: u = U0cosωt i = I0cos(ωt −ϕ) Nhận định sau sai? ZC − ZL A ϕ = B tanϕ = − R C Hệ số công suất cosϕ = Z D Độ lệch pha u i ϕ R Câu 33: Trong dụng cụ tiêu thụ điện quạt, tủ lạnh, động v.v cần phải nâng cao hệ số công suất để: A Giảm cường độ dòng điện B Tăng cường độ dòng điện C Tăng cơng suất tỏa nhiệt D Giảm công suất tiêu thụ Câu 34: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 200Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Biết công suất tiêu thụ mạch 50W Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị sau đây? A 0,5 A B 0,5 A C 0,25 A D 0,5 A Câu 35: Cho mạch điện hình vẽ Cuộn cảm có độ tự cảm L = C= H, tụ điện có điện dung π A R M C 10−4 F Tần số dòng điện f = 50 Hz Chỉ số π L,r=0 V vơn kế có giá trị sau đây? A B 50V C 25V D 100V Câu 36: Một mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch điện, cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tổng trở mạch là: U, I, Z Với P cộng suất tiêu thụ mạch điện hệ thức sai? A P = UI2 B P = RI2 C P = U2 cos ϕ D P = URI Z Câu 37: Chọn phát biểu sai Trong trình tải điện xa, cơng suất hao phí: A Tỉ lệ với thời gian truyền điện B Tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện C Tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp hai đầu trạm phát điện D Tỉ lệ với bình phương cơng suất truyền Câu 38: Trên đường dây tải điện, dùng máy biến để tăng điện áp trước truyền lên 1000 lần cơng suất hao phí tỏa nhiệt đường dây sẽ: A Giảm 106 lần B Giảm 103 lần C Tăng 103 lần D Giảm 100 lần Câu 39: Một máy phát điện xoay chiều pha có tốc độ quay roto n = 360 vòng/phút Với máy có 10 cặp cực tần số dòng điện mà máy phát là: A 60 Hz B 30 Hz C 90 Hz D 120 Hz 54 B Câu 40: Một đường tải điện ba pha hình vẽ Một bóng đèn mắc vào hai dây sáng bình thường Nếu dùng bóng đèn mắc vào hai dây thì: A Đèn bị cháy B Đèn sáng bình thường C Đèn sáng lên từ từ D Đèn sáng yếu bình thường ~ ~ ~ ĐỀ ƠN THI HỌC KÌ I - ĐỀ 12 Câu 1: Khi sóng truyền từ mơi trường sang môi trường khác, đại lượng sau không đổi ? A Vận tốc B Biên độ C Tần số D Bước sóng Câu 2: Một vật dao động điều hòa, khoảng thời gian hai lần liên tiếp vận tốc triệt tiêu 0,2 s Tần số dao động là: A 1,25 Hz B 2,5 Hz C 0,4 Hz D 10 Hz Câu 3: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa vào tượng: A Cảm ứng điện từ B Cộng hưởng điện C Tương tác điện từ D Tự cảm Câu 4: Một chất điểm dao động theo phương trình x = Acos(ωt - π/2)(cm) Gốc thời gian chọn lúc: A chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương B chất điểm vị trí biên x = + A C chất điểm qua vị trí cân theo chiều âm D chất điểm vị trí biên x = - A Câu 5: Đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây cảm kháng ZL = 30 Ω tụ điện có dung kháng Z C = 70 Ω mắc nối tiếp Để công suất tiêu thụ mạch lớn điện trở R có giá trị là: A 40Ω B 100Ω C 70Ω D 30Ω Câu 6: Một lắc lò có W = 0,9 J biên độ dao động A = 15 cm Động lắc li độ x = - cm là: A 0,8 J B 0,3 J C 0,6 J D.800 J t x − Câu 7: Một sóng ngang có phương trình u = 4cos(π ) (mm) , 0,2 25 x tính cm, t tính giây Chu kỳ sóng là: A 2,5 s B 0,4 s C 0,1 s D 0,2 s Câu 8: Vật nặng lắc dao động điều hòa trục Ox Trong giai đoạn vật nặng m lắc vị trí có li độ x > chuyển động chiều trục Ox lắc: 55 A động tăng B tăng, động giảm C giảm, động tăng D động giảm Câu 9: Một đoạn mạch xoay chiều RLC có điện áp hai đầu mạch u = 200 cos(100πt + π/2) (V) , cường độ dòng điện qua mạch i = cos( 100πt + π/6 ) (A) Công suất tiêu thụ mạch là: A 300 W B 600 W C 240 W D 120 W Câu 10: Vận tốc li độ dao động điều hòa biến thiên điều hòa: A Cùng tần số pha B Cùng tần số ngược pha C Cùng tần số lệch pha π /2 D Khác tần số đồng pha Câu 11: Con lắc đơn có chiều dài 1,44 m dao động điều hòa nơi có gia tốc g = π2 m/s2 Thời gian ngắn để nặng lắc từ vị trí biên đến vị trí cân là: A 1,2 s B 0,5 s C 0,6 s D 0,4s Câu 12: Trong mạch điện xoay chiều chứa tụ điện: A điện áp u pha với dòng điện i B điện áp u nhanh pha π/2 so với i C dòng điện i chậm pha đện áp u D dòng điện i nhanh pha π/2 so với u Câu 13: Một lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ ( α0 < 150 ) Chọn câu sai nói chu kì lắc A Chu kì phụ thuộc chiều dài lắc B Chu kì phụ thuộc vào gia tốc trọng trường g C Chu kì phụ thuộc vào biên độ dao động D Chu kì khơng phụ thuộc khối lượng lắc Câu 14: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình li độ x1 = A1 cos(4t - π 2π ) x2 = A2cos(4t + ) Đó hai dao động: 3 A pha B ngược pha C vuông pha D lệch pha π/3 Câu 15: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp R,L,C có giá trị khơng đổi Điện áp hai đầu mạch u = 200 cos2πft (V) Thay đổi tần số f lúc cộng hưởng điện xảy ra, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R có giá trị: A UR = 100 V B UR = C UR = 200 V D UR = 100 V Câu 16: Cho hai dao động phương: x1 = 4cos (10t +ϕ1)( cm ) x2 = 10cos( 10t + π ) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ cm khi: A ϕ1 = B ϕ1 = π C ϕ1 = 56 π D ϕ1 = - π Câu 17: Một sóng lan truyền sợi dây đàn hồi, khoảng thời gian s sóng truyền m Vận tốc truyền sóng dây là: A.10 m/s B 20 cm/s C 100 cm/s D 200 cm/s Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S 1, S2 dao động với tần số 15 Hz Vận tốc truyền sóng mặt nước 30 cm/s Một điểm M vùng gặp sóng cách nguồn khoảng d 1, d2 dao động với biên độ cực đại khi: A d1 = 24 cm d2 = 20 cm B d1 = 25 cm d2 = 20 cm C d1 = 25 cm d2 = 22 cm D d1 = 23 cm d2 = 26 cm Câu 19: Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa với biên độ cm, tần số Hz Cho π2 = 10 Động cực đại vật có giá trị: A 0,002 J B 0,02 J C 0,05 J D 0,025 J Câu 20: Trong giao thoa sóng nước, khoảng cách ngắn từ trung điểm O hai nguồn kết hợp A,B đến điểm dao động với biên độ cực đại đoạn AB là: A λ B λ C 3λ D λ Câu 21: Dây AB dài m căng nằm ngang với hai đầu A B cố định Khi dây dao động với tần số 50 Hz ta thấy dây có sóng dừng với nút sóng ( kể A B) Vận tốc truyền sóng dây là: A 10 m/s B 50 m/s C 25 m/s D 12,5 m/s Câu 22: Một sóng truyền có chu kỳ 0,01 s truyền khơng khí Sóng gọi là: A âm nghe B sóng hạ âm C sóng siêu âm D sóng điện từ Câu 23: Rơto máy phát điện xoay chiều pha có cặp cực, quay với vận tốc 15 vòng/giây dòng điện máy phát có tần số là: A Hz B 360 Hz C 60 Hz D f = 50 Hz Câu 24: Phương sau khơng phải phương trình sóng? x ) λ t x C u = Acos 2π( - ) T λ A u = Acos2π(ft - t x - ) T v x D u = Acosω(t - ) v B u = Acos2π( Câu 25: Tại điểm phản xạ, sóng phản xạ sẽ: A ln ngược pha với sóng tới B ngược pha với sóng tới vật cản cố định C pha với sóng tới vật cản cố đđịnh D ngược pha với sóng tới vật cản tự Câu 26: Mạch R,L,C nối tiếp, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn cảm tụ điện UR = 80V, UL = 80V, UC = 20V điện áp hiệu dụng đầu mạch là: A 180V B 120V C 100V D 80V 57 Câu 27: Một lắc đơn dao động điều hòa, tăng chiều dài lắc lên lần tần số dao động sẽ: A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 28: Điện áp u = 200 cos100πt (V) đặt vào hai đầu cuộn cảm tạo dòng điện có cường độ hiệu dụng I = A Cảm kháng đoạn mạch là: A 100 Ω B 200 Ω C 100 Ω D 200 Ω Câu 29: Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng là: A biên độ lực cưỡng biên độ hệ dao động B chu kỳ dao động cưỡng chu kỳ riêng hệ dao động C tần số hệ tự dao động tần số riêng hệ dao động D tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng Câu 30: Một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn dây, tụ điện đo U R = 56 V, UL = 36 V, Uc = 92V Độ lệch pha điện áp u hai đầu mạch dòng điện i là: A ϕ = 160 B ϕ = -450 C ϕ = -160 D ϕ = 450 Câu 31: Trong dao động điều hòa lắc lò xo nhận định sai: A Thế cực đại vật hai biên B Cơ dao động tỉ lệ với bình phương biên độ dao động C Lực hồi phục triệt tiêu đổi chiều vị trí cân D Động nhỏ vật vị trí cân Câu 32: Đoạn mạch mắc nối tiếp có điện trở R = 50 Ω; cảm kháng 90 Ω ; dung kháng 40 Ω Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 200 cos100πt (V) Biểu thức dòng điện tức thời mạch là: A i = cos100πt (A) C i = cos(100πt - π ) (A) π D i =4 cos(100πt - ) (A) B i = cos(100πt + π ) (A) Câu 33: Cường độ hiệu dụng I cường độ cực đại I0 liên hệ theo biểu thức: A I = I0 B I = I0 C I = I0 D I = I0 Câu 34: Phát biểu sau động không đồng pha SAI: A Trong động pha, từ trường quay dòng điện pha tạo B Công suất động pha lớn công suất động pha C Đổi chiều quay động cách đổi chỗ dây nối động vào mạng điện pha D Rôto quay đồng với từ trường 58 Câu 35: Một ống sáo dài 80 cm, hở hai đầu, tạo sóng dừng ống sáo với âm cực đại hai đầu ống Trong khoảng ống sáo có hai nút sóng Bước sóng âm là: A λ =20 cm B λ = 40 cm C λ = 160 cm D λ = 80 cm Câu 36: Chọn câu phát biểu sai máy biến áp: A Máy biến áp chế tạo dựa vào tượng cảm ứng điện từ B Khung thép biến gồm nhiều thép mỏng ghép cách điện để giảm hao phí điện C Hai cuộn dây đồng quấn vào khung thép gọi cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp có số vòng dây giống D Tần số dòng điện cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp giống Câu 37: Sóng học lan truyền: A vật chất môi trường theo thời gian B pha dao động môi trường vật chất theo thời gian C biên độ dao đọng môi trường vật chất theo thời gian D tần số dao động môi trường vật chất theo thời gian Câu 38: Hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có điện áp u = 120 cosωt (V) Điện trở R = 100Ω Khi có cộng hưởng điện cơng suất tiêu thụ mạch là: A 144 W B 72 W C 288 W D 576 W Câu 39: Phát biểu sau khơng với q trình sóng? A Sóng dọc truyền mơi trường rắn, lỏng, khí B Càng xa nguồn tần số sóng giảm C Q trình truyền sóng q trình truyền pha dao động D Càng xa nguồn biên độ sóng giảm Câu 40: Máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây có 10 000 vòng 200 vòng Nếu máy tăng áp có điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp 220 V điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp: A 50 kV B 11 kV C 50 V D 44 000 V 59 ... điểm dao động điều hòa có A vận tốc li độ biến thi n pha B vận tốc li độ biến thi n ngược pha C gia tốc li độ biến thi n ngược pha D gia tốc li độ biến thi n pha Câu 5: Một sóng lan truyền dọc sợi... 0,8 D 0,6 Câu 39: Trong máy biến áp xoay chiều, từ thông tức thời qua cuộn sơ cấp qua cuộn thứ cấp A biến thi n pha B biên thi n tuân theo tần số khác C có độ lớn D biến thi n lệch pha Câu 40:... điện xoay chiều A chiều dòng điện biến thi n tuần hồn với thời gian B chiều dòng điện biến thi n theo quy luật hàm số sin thời gian C cường độ dòng điện biến thi n theo quy luật hàm số sin thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề ôn thi i hk1 2017, Bộ đề ôn thi i hk1 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay