65 Đề thi thử thptqg nam 20 8 môn vật lí kiem tra hoc ki 1 truong thpt chu van an ha noi file word co loi giai chi tiet

10 35 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:09

Đề kiểm tra học trường THPT Chu Văn An - Nội - Năm 2018 Câu 1: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp điện áp xoay chiều điện áp hiệu dụng 200 V Khi xảy tượng cộng hưởng điện cường độ hiệu dụng mạch A Điện trở R đoạn mạch là: A 50 Ω B 25 Ω C 100 Ω D 75 Ω Câu 2: Hai lắc lò xo khối lượng m1, m2 độ cứng k, chu kỳ dao động điều hòa T1 = 0,5 s T2 = s Chu kỳ dao động điều hòa lắc lò xo khối lượng m = m1 + m2, lò xo độ cứng k A 1,5 s B 0,75 s C 1,12 s D 0,87 s Câu 3: Đặt vào đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp điện áp xoay chiều chu kỳ T Sự nhanh pha hay chậm pha dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào: A R, C, T B L, C, T C L, R, C, T D R, L, T Câu 4: Một bóng đèn neon mắc vào nguồn xoay chiều điện áp u = 220 cos ( 100πt ) V Đèn bật sáng điện áp đặt vào đèn vượt giá trị 100 V Trong giây đèn bật sáng lần? A 50 B 120 C 60 D 100 Câu 5: Sóng truyền mơi trường A rắn, lỏng khí B chân khơng, rắn lỏng C lỏng, khí chân khơng D khí, chân khơng rắn Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ) Trong A, ω, φ số Pha dao động chất điểm A biến thiên theo hàm bậc hai với thời gian B không đổi theo thời gian C biến thiên điều hòa theo thời gian D biến thiên theo hàm bậc thời gian Câu 7: Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian F = F0cos(2πft) Chu kỳ dao động vật A 2πf B f C 2f D f Câu 8: Một sóng chu kỳ T, truyền sợi dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v bước sóng λ Hệ thức là: A v = 2πλT B v = λT C v = T λ D v = λ T Câu 9: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A điện áp hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch B điện áp hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp hai đầu đoạn mạch C điện áp hai đầu cuộn cảm trễ pha pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D điện áp hai đầu cuộn cảm pha với điện áp hai đầu tụ điện Câu 10: Chọn phát biểu A Dòng điện xoay chiều tần số lớn dễ qua cuộn cảm B Dòng điện xoay chiều tần số lớn dễ qua tụ điện C Trong s dòng điện xoay chiều tần số 50 Hz đổi chiều 50 lần D Dòng điện xoay chiều dùng để mạ điện Câu 11: Đơn vị cường độ âm là: A Oát mét vuông (W/m2) B Ben (B) C Jun mét vuông (J/m2) D Oát mét (W/m) Câu 12: vật khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A A W = 4π2 mA T2 B W = 2π2 mA T2 C W = π2 mA 2T D W = π2 mA 4T Câu 13: Một vật nhỏ dao động điều hòa, chọn mốc vị trí cân vật A động vật vật tới vị trí cân B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đơi C biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 14: Trong tượng giao thoa sóng mặt chất lỏng với hai nguồn O 1, O2 phương trình dao động u0 = acosωt Biết bước sóng λ Khoảng cách điểm dao động với biên độ cực đại đoạn O1O2 bằng: A k λ (với k = 1, 2, ) C kλ (với k = 1, 2, ) B λ (với k = 1, 2, ) D ( 2k + 1) λ (với k = 1, 2, ) Câu 15: Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A véctơ gia tốc vật hướng xa vị trí cân B véctơ vận tốc véctơ gia tốc vật chiều vật chuyển động xa vị trí cân C véctơ gia tốc vật đổi chiều vật li độ cực đại D véctơ vận tốc véctơ gia tốc vật chiều vật chuyển động phía vị trí cân Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 16: Để đun sơi hai lít nước ấm điện, ta dùng hết 0,25 số điện Điều nghĩa A ta dùng 1,8.106 J điện B ta dùng 0,25 kWh điện C ta dùng 0,25 kW/h điện D ta dùng 0,25 kW điện Câu 17: Một lắc đơn chiều dài ℓ dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g Chu kỳ dao động lắc tính cơng thức: A T = 2π g l B T = l g C T = 2π l g D T = g 2π l Câu 18: Trong dao động điều hòa vật, vận tốc biến thiên điều hòa A ngược pha so với li độ B ngược pha với gia tốc C pha so với gia tốc D lệch pha 0,5π so với li độ Câu 19: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp điện áp xoay chiều tần số 50 Hz Biết điện trở R = 50 Ω, cuộn cảm độ tự cảm L = dung C = A H tụ điện điện π mF Hệ số công suất đoạn mạch 5π B 0,5 C D Câu 20: Một vật dao động tắt dần đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian? A Biên độ gia tốc B Li độ tốc độ C Biên độ D Biên độ tần số Câu 21: Cho đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện điện dung C Khi dòng điện xoay chiều tần số góc ω chạy qua tổng trở đoạn mạch A R + ( ωC ) 2 B   R + ÷  ωC  2 C   R − ÷  ωC  D R − ( ωC ) Câu 22: Đặt điện áp u = U0cos100πt (t đo giây) vào hai đầu tụ điện điện dung C= 2.10−4 F Dung kháng tụ điện 3π A 150 Ω B 200 Ω C 300 Ω D 67 Ω Câu 23: Ta phân biệt âm nhạc cụ khác phát âm khác A độ cao B độ to C âm sắc D cường độ âm Câu 24: Con người nghe âm tần số Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A 2.104 Hz B từ 16 Hz đến 2.104 Hz C 16 Hz D từ thấp đến cao Câu 25: Đo tốc độ truyền sóng sợi dây đàn hồi cách bố trí thí nghiệm cho sóng dừng dây Tần số sóng hiển thị máy phát tần số f = 120 Hz, khoảng cách nút sóng liên tiếp 20 cm Kết đo tốc độ truyền sóng dây là: A 16 m/s B 120 m/s C 12 m/s D 24 m/s Câu 26: Một sóng truyền dọc theo trục Ox phương trình u = 4cos(20πt – πx) cm (với x đo cm; t đo giây s) Phát biểu sau sai? A Bước sóng cm B Tần số sóng 10 Hz C Tốc độ truyền sóng 20 m/s D Biên độ sóng cm Câu 27: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều cường độ dòng điện mạch i = I0cos(ωt + φ) Cường độ hiệu dụng mạch bằng: A I0 B I0 C I0 D 2I0 Câu 28: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4πt + 0,5π) cm Tần số dao động A 4π Hz B Hz C 0,5 Hz D Hz Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Khi giá trị biến trở 15 Ω 60 Ω cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 300 W Khi R = R cơng suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại Pmax Giá trị Pmaxlà A 440 W B 330 W C 400 W D 375W Câu 30: Một lắc đơn dài l = m dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 với biên độ 10 cm Lấy π = 10 Khi cầu vị trí li độ góc α = tốc độ cầu là: A 28,9 cm/s B 22,5 cm/s C 19,5 cm/s D 25,1 cm/s Câu 31: Một sóng dọc truyền môi trường với tần số 20 Hz, tốc độ truyền sóng 120 cm/s, biên độ sóng cm Biết A B hai điểm nằm phương truyền sóng chưa sóng cách nguồn 15 cm 23 cm Khoảng cách lớn hai phần tử mơi trường A B sóng truyền qua là: A 26 cm B 23,6 cm C 19,7 cm D 17 cm Câu 32: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L điện trở R mắc nối tiếp điện áp xoay chiều tần số góc ω Cường độ dòng điện cực đại mạch I 0, cường Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải độ dòng điện tức thời mạch i, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch u, hai đầu R UR hai đầu cuộn cảm UL Hệ thức 2 A u = u L + u R B u = iR + iωL u   u  C  R ÷ +  L ÷ =  I R   I ωL  D i = u R + ( ωL ) Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos ( ωt ) V vào hai đầu đoạn mạch nối thứ tự: biến trở R, cuộn dây cảm L tụ điện điện dung C thay đổi Khi C = C điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở không phụ thuộc vào giá trị R Khi C = C điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa L R không phụ thuộc vào R Hệ thức liên hệ C1 C2 A C = 2C1 B C2 = 2C1 C C2 = 0,5C1 D C2 = C1 Câu 34: Một lắc lò xo dao động điều hòa với tốc độ cực đại 60 cm/s Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, mốc vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc vật qua vị trí li độ x = cm theo chiều âm trục tọa độ động Phương trình dao động vật là: π  A x = cos  10t + ÷cm 4  π  B x = cos 10t − ÷cm 4  π  C x = cos  2t + ÷cm 4  π  D x = cos  2t − ÷cm 4  Câu 35: Hai dao động điều hòa phương, phương trình dao động x = 2cos(5t) cm x2 = 4,8sin(5t) cm Dao động tổng hợp hai dao động biên độ bằng: A 3,6 cm B 6,8 cm C 3,2 cm D 5,2 cm Câu 36: Một máy biến áp tưởng tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp số vòng dây cuộn thứ cấp 10 Mắc bóng đèn sợi đốt loại 24 V – 24 W vào hai đầu cuộn thứ cấp đèn sáng bình thường Cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp A 0,2 A B 0,5 A C 0,1 A D A Câu 37: Một chất điểm khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo biểu thức F = -0,8cos(4t) N Biên độ dao động chất điểm bằng: A 10 cm B cm C cm D 12 cm Câu 38: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox vận tốc không hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,625 s t2 = 2,375 s, tốc độ trung trình khoảng thời gian 16 cm/s Ở thời điểm t = 0, vận tốc v0 cm/s li độ x0 cm vật thỏa mãn hệ thức: Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A x v0 = 12π cm / s B x v = 4π cm / s C x v = −4π cm / s D x v = −12π cm / s Câu 39: Một đoạn mạch gồm điện trở R = 50 Ω, cuộn cảm độ tự cảm L = 2.10−4 H tụ điện điện dung C = F mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch π π điện áp xoay chiều u = 200 cos ( 100πt ) V Điện áp tức thời hai đầu tụ điện 3π   A u C = 100 cos 100πt − ÷V   3π   B u C = 200 cos 100πt − ÷V   π  C u C = 200 cos 100 πt − ÷V 4  π  D u C = 100 cos 100πt + ÷V 4  Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S 1; S2 dao động với tần số 13 Hz pha Tại điểm M cách A đoạn 21 cm, cách B đoạn 19 cm sóng biên độ cực đại Giữa M đường trung trực S 1S2 khơng cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước A 46 cm/s B 28 cm/s C 40 cm/s D 26 cm/s Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải MA TRẬN ĐỀ THI Chủ đề - Dao động – Sóng âm - Sóng - Dòng điện xoay chiều - Dao động sóng LỚP điện từ 12 - Tính chất sóng ánh sáng - Lượng tử ánh sáng - Hạt nhân - Điện tích, điện trường - Dòng điện khơng đổi – Dòng điện mơi trường – Từ trường LỚP – Cảm ứng điện từ 11 – Khúc xạ ánh sáng - Mắt dụng cụ quang học TỔNG Mức độ nhận thức Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Nhận biết Thông hiểu 1,5 4 0,75 1,0 Vận dụng cao 1,0 0,75 1,25 Vận dụng 0,5 0,5 0,75 15 Tổng 3,75 10 0,25 1,0 2,5 15 0,75 3,75 Điểm Số câu 15 10 Điểm 3,75 2,25 2,5 1,5 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đáp án 1-B 11-A 21-B 31-B 2-C 3-B 4-D 5-A 6-D 7-B 8-D 9-A 32-C 33-C 34-A 35-D 36-C 37-A 38-A 39-B 10-B 20-C 30-B 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B + Khi xảy cộng hưởng Z = R → R = U = 50Ω I Câu 2: Đáp án C + Ta T − m → với m = m1 + m T = T12 + T22 = 1,12 s Câu 3: Đáp án B + Sự sớm pha hay trễ pha điện áp dòng điện phụ thuộc vào L, C T Câu 4: Đáp án D + Chu dòng điện T = 2π = 0, 02s → ∆t = 50T = 1s ω + Trong chu lần đèn bật sáng → khoảng thời gian ∆t 100 lần đèn bật sáng Câu 5: Đáp án A + Sóng lan truyền mơi trường rắn, lỏng, khí Câu 6: Đáp án D + Pha dao động chất điểm biến thiên theo hàm bật thời gian Câu 7: Đáp án B + Chu dao động vật T = f Câu 8: Đáp án D + Hệ thức liên hệ vận tốc truyền sóng v, bước sóng λ chu T: v = λ T Câu 9: Đáp án A + Trong đoạn mạch RLC nối tiếp điện áp hai đầu tụ điện ln trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 10: Đáp án B + Dòng điện tần số lớn dung kháng tụ dòng nhỏ → dòng điện qua dễ Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Q thầy vui lòng xem đầy đủ website http://tailieugiangday.com/ Câu 37: Đáp án A + Ta F0 = mω A → A = 10 cm Câu 38: Đáp án A + Khoảng thời gian liên tiếp để vận tốc vật 0,5T = t − t1 = 0, 75s → T = 1,5s rad/s ω = 4π rad/s + Tốc độ trung bình chu v tb 2A = 16 cm/s → A=6 cm ∆t + Giả sử t = t1 vật vị trí biên dương → thời điểm t = ứng với góc lùi ∆ϕ = ωt1 = 13π π = 2π + 6  1 A÷ ( ωA ) = 12 cm / s + Biểu diễn tương ứng đường tròn, ta x v =  ÷  2 Câu 39: Đáp án B + Biểu diễn điện áp tức thời hai đầu tụ điện dạng số phức uC = u 200 2∠0 ZC = ( −50i ) = 200∠ − 135° Z 50 + ( 100 − 50 ) i Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 3π   → u C = 200 cos 100πt − ÷V   Câu 40: Đáp án D + Khi xảy giao thoa với hai nguồn pha trung trực S1S2 cực đại ứng với k = M cực đại, M trung trực S1S2 khơng cực đại khác → M cực đại k = →Ta d1 − d = λ = v ⇒ v = ( d1 − d ) f = 26 cm/s f Trang 10 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... 1, 5 4 0,75 1, 0 Vận dụng cao 1, 0 0,75 1, 25 Vận dụng 0,5 0,5 0,75 15 Tổng 3,75 10 0,25 1, 0 2,5 15 0,75 3,75 Điểm Số câu 15 10 Điểm 3,75 2,25 2,5 1, 5 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên... 200 cos ( 10 0πt ) V Điện áp tức thời hai đầu tụ điện 3π   A u C = 10 0 cos 10 0πt − ÷V   3π   B u C = 200 cos 10 0πt − ÷V   π  C u C = 200 cos 10 0 πt − ÷V 4  π  D u C = 10 0 cos 10 0πt... chuyên đề thi thử file word có lời giải Đáp án 1- B 11 -A 21- B 31- B 2-C 3-B 4-D 5-A 6-D 7-B 8- D 9-A 32-C 33-C 34-A 35-D 36-C 37-A 38- A 39-B 10 -B 20- C 30-B 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B
- Xem thêm -

Xem thêm: 65 Đề thi thử thptqg nam 20 8 môn vật lí kiem tra hoc ki 1 truong thpt chu van an ha noi file word co loi giai chi tiet, 65 Đề thi thử thptqg nam 20 8 môn vật lí kiem tra hoc ki 1 truong thpt chu van an ha noi file word co loi giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay