KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1

9 40 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:09

TRƯỜNG PTDTNT TỈNH Họ tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ - KHỐI 12 Năm học: 2017-2018 Thời gian: 45 phút Đề 123 Câu TL 10 Câu TL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu Ứng dụng sóng dừng dây xác định A tần số dao động dây B tốc độ dao động dây C tốc độ truyền sóng dây D bước sóng dây Câu Một lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn vào lò xo có độ cứng 40 N/m Con lắc dao động điều hòa, mốc vị trí cân Khoảng thời gian hai lần liên tiếp động 0,15 s Lấy π = 10 Khối lượng vật nhỏ A 400 g B 40 g C 90 g D 360 g Câu Trong vùng giao thoa hai sóng kết hợp có bước sóng cm Khoảng cách ngắn hai điểm có biên độ cực tiểu A cm B cm C cm D 0,5 cm Câu Đại lượng đặc trưng vật lý âm gắn liền với độ cao? A Đồ thị dao động âm B Mức cường độ âm C Tần số D Âm sắc Câu Một vật dao động điều hoà: x = Acos(ωt + φ) Gọi v, a vận tốc gia tốc thời điểm t Hệ thức đúng A v2 a + = A2 ω ω B ω a2 + = A2 v ω C v2 a2 + = A2 ω ω D v2 a2 + = A2 ω ω Câu Hai nguồn kết hợp S1, S2 cách 10 cm có phương trình sóng: u = u2 = 2cos20πt (cm), tốc độ truyền sóng m/s Phương trình sóng điểm M trung điểm đoạn S1S2 A u = 4cos(20πt – π/2) cm B u = 2cos(20πt – π) cm C u = 4cos(20πt + π) cm D u = 4cos(20πt – π) cm Câu Trong dao động tắt dần, hồn tồn biến thành A hố B điện C nhiệt D quang Câu Một chất điểm dao động điều hoà, gốc toạ độ vị trí cân Khi chất điểm A vị trí biên li độ khơng, gia tốc cực đại B qua vị trí cân tốc độ không, gia tốc cực đại C vị trí biên li độ cực đại, gia tốc khơng D qua vị trí cân gia tốc không, tốc độ cực đại Câu Cho hai dao động điều hồ phương có phương trình dao động x = 3 cos(5πt + π )(cm) Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A 3 cm B cm C cm π )(cm) x2 = 3 cos(5πt + D cm Câu 10 Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí cân vị trí biên chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 11 Hai điểm phương truyền sóng dao động ngược pha cách A số nguyên lẻ lần phần tư bước sóng B số nguyên lẻ lần nửa bước sóng C số nguyên lần bước sóng D số nguyên lần nửa bước sóng Câu 12 Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 10 cm Dao động có biên độ A 2,5 cm B 20 cm C cm D 10 cm Câu 13 Một người quan sát phao mặt nước thấy nhơ cao lần 15 s Sóng nước có chu kì A s B s C 2,5 s D s Câu 14 Một vật dao động điều hoà với chu kì 1,2 s quỹ đạo dài cm, gốc toạ độ vị trí cân Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ – cm đến li độ cm A 0,6 s B 1,2 s C 0,4 s D 0,8 s Câu 15 Một lắc đơn có chiều dài 100 cm, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = π2 m/s2 Lấy π2 = 10 Chu kì dao động nhỏ lắc A 0,5 s B s C 2,2 s D s -12 -7 Câu 16 Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10 W/m Âm có cường độ 10 W/m mức cường độ âm A 50 dB B 40 dB C 60 dB D 70 dB Câu 17 Sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền môi trường với vận tốc 1500 m/s Bước sóng sóng âm mơi trường có giá trị A 7,5 m B 75 m C 7,5 km D 750 m Câu 18 Sợi dây AB căng ngang dài m, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động với tần số 40 Hz Trên dây AB có sóng dừng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Kể A B dây có A nút, bụng B nút, bụng C nút, bụng D nút, bụng Câu 19 Con lắc lò xo dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với chu kì 0,3 s nơi có gia tốc g = π m/s2 Khi cầu vị trí cân lò xo có độ dãn A 22,5 mm B 10 mm C 17,5 mm D 22 mm Câu 20 Một vật khối lượng 125 g dao động điều hồ với chu kì s, biên độ cm Lấy π = 10 Năng lượng dao động vật A 0,1 mJ B mJ C 0,4 mJ D mJ Câu 21 Sóng dọc sóng có phương dao động A nằm dọc theo mơi trường B vng góc với phương truyền sóng C nằm ngang theo mơi trường D dọc theo phương truyền sóng Câu 22 Sóng ngang lan truyền dây đàn hồi dài: khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp 20 cm Dây rung với tần số 40 Hz Tốc độ truyền sóng dây A 1,2 m/s B m/s C m/s D 1,6 m/s Câu 23 Sóng ngang có đặc điểm A truyền chất rắn, lỏng, khí chân khơng B truyền chất khí C truyền chất rắn mặt thoáng chất lỏng D truyền chất rắn Câu 24 Con lắc lò xo có khối lượng m, lò xo có độ cứng k Cơng thức tính chu kì dao động A 2π k m B 2π k m C 2π m k D 2π m k Câu 25 Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Tại vị trí cân bằng, lò xo dãn 6,25 cm Lấy g = π2 m/s2 Chu kì dao động có giá trị A 1,0 s B 0,25 s C 0,5 s D 0,4 s Câu 26 Con lắc lò xo có độ cứng 100N/m, cầu khối lượng 0,1 kg, lấy π = 10 Chu kì lắc có giá trị A 2,0 s B 0,20 s C 0,14 s D 0,50 s Câu 27 Chất điểm dao động điều hồ với phương trình: x = 8cos(πt - π) cm; t: giây Gốc toạ độ vị trí cân Quãng đường chất điểm 1/12 s kể từ lúc t = A cm B cm C cm D cm Câu 28 Cơ lắc lò xo dao động điều hồ, ma sát khơng đáng kể A động vị trí cân B phụ thuộc vào đặc tính hệ C biến thiên điều hoà theo thời gian D khơng phụ thuộc vào cách kích thích Câu 29 Một nguồn âm phát sóng âm đẳng hướng cơng suất 20 W Biết cường độ âm chuẩn 10 -12 W/m2 Điểm cách nguồn âm 10 m có mức cường độ âm A 102 dB B 108 dB C 104 dB D 106 dB Câu 30 Một chất điểm dao động điều hoà: x = 6cos(πt + π/2) cm; t: giây Ở thời điểm 1,0 s, chất điểm có li độ vận tốc A x = - cm; v = -6π cm/s B x = 0; v = -6π cm/s C x = 0; v = 6π cm/s D x = -6 cm; v = -Hết - TRƯỜNG PTDTNT TỈNH Họ tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ - KHỐI 12 Năm học: 2017-2018 Thời gian: 45 phút Đề 234 Câu TL 10 Câu TL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu Sợi dây AB căng ngang dài m, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động với tần số 40 Hz Trên dây AB có sóng dừng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Kể A B dây có A nút, bụng B nút, bụng C nút, bụng D nút, bụng Câu Con lắc lò xo có độ cứng 100N/m, cầu khối lượng 0,1 kg, lấy π = 10 Chu kì lắc có giá trị A 0,14 s B 0,50 s C 2,0 s D 0,20 s Câu Một vật dao động điều hồ với chu kì 1,2 s quỹ đạo dài cm, gốc toạ độ vị trí cân Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ – cm đến li độ cm A 0,4 s B 0,6 s C 0,8 s D 1,2 s Câu Sóng ngang lan truyền dây đàn hồi dài: khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp 20 cm Dây rung với tần số 40 Hz Tốc độ truyền sóng dây A 1,6 m/s B m/s C m/s D 1,2 m/s Câu Sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền môi trường với vận tốc 1500 m/s Bước sóng sóng âm mơi trường có giá trị A 7,5 km B 750 m C 75 m D 7,5 m Câu Một vật dao động điều hoà: x = Acos(ωt + φ) Gọi v, a vận tốc gia tốc thời điểm t Hệ thức đúng A ω a2 + = A2 v ω B v2 a + = A2 ω ω C v2 a2 + = A2 ω ω D v2 a2 + = A2 ω ω Câu Trong vùng giao thoa hai sóng kết hợp có bước sóng cm Khoảng cách ngắn hai điểm có biên độ cực tiểu A cm B cm C cm D 0,5 cm Câu Một chất điểm dao động điều hoà: x = 6cos(πt + π/2) cm; t: giây Ở thời điểm 1,0 s, chất điểm có li độ vận tốc A x = 0; v = 6π cm/s B x = -6 cm; v = C x = 0; v = -6π cm/s D x = - cm; v = -6π cm/s Câu Chất điểm dao động điều hồ với phương trình: x = 8cos(πt - π) cm; t: giây Gốc toạ độ vị trí cân Quãng đường chất điểm 1/12 s kể từ lúc t = A cm B cm C cm D cm Câu 10 Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 10 cm Dao động có biên độ A 2,5 cm B 10 cm C 20 cm D cm Câu 11 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn vào lò xo có độ cứng 40 N/m Con lắc dao động điều hòa, mốc vị trí cân Khoảng thời gian hai lần liên tiếp động 0,15 s Lấy π = 10 Khối lượng vật nhỏ A 90 g B 360 g C 40 g D 400 g Câu 12 Sóng dọc sóng có phương dao động A vng góc với phương truyền sóng B nằm dọc theo môi trường C nằm ngang theo môi trường D dọc theo phương truyền sóng Câu 13 Con lắc lò xo có khối lượng m, lò xo có độ cứng k Cơng thức tính chu kì dao động A 2π m k B 2π k m C 2π k m D 2π m k Câu 14 Một nguồn âm phát sóng âm đẳng hướng công suất 20 W Biết cường độ âm chuẩn 10 -12 W/m2 Điểm cách nguồn âm 10 m có mức cường độ âm A 104 dB B 108 dB C 102 dB D 106 dB Câu 15 Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí cân vị trí biên chuyển động A nhanh dần B chậm dần C chậm dần D nhanh dần Câu 16 Trong dao động tắt dần, hoàn toàn biến thành A hoá B điện C nhiệt D quang Câu 17 Một chất điểm dao động điều hồ, gốc toạ độ vị trí cân Khi chất điểm A vị trí biên li độ cực đại, gia tốc không B qua vị trí cân gia tốc khơng, tốc độ cực đại C vị trí biên li độ không, gia tốc cực đại D qua vị trí cân tốc độ khơng, gia tốc cực đại Câu 18 Sóng ngang có đặc điểm A truyền chất rắn, lỏng, khí chân khơng B truyền chất khí C truyền chất rắn mặt thoáng chất lỏng D truyền chất rắn Câu 19 Một vật khối lượng 125 g dao động điều hồ với chu kì s, biên độ cm Lấy π = 10 Năng lượng dao động vật A mJ B 0,1 mJ C 0,4 mJ D mJ Câu 20 Ứng dụng sóng dừng dây xác định A tần số dao động dây B tốc độ truyền sóng dây C tốc độ dao động dây D bước sóng dây Câu 21 Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Âm có cường độ 10-7 W/m2 mức cường độ âm A 40 dB B 60 dB C 50 dB D 70 dB Câu 22 Hai nguồn kết hợp S1, S2 cách 10 cm có phương trình sóng: u = u2 = 2cos20πt (cm), tốc độ truyền sóng m/s Phương trình sóng điểm M trung điểm đoạn S1S2 A u = 4cos(20πt – π) cm B u = 2cos(20πt – π) cm C u = 4cos(20πt – π/2) cm D u = 4cos(20πt + π) cm Câu 23 Hai điểm phương truyền sóng dao động ngược pha cách A số nguyên lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần nửa bước sóng C số nguyên lần bước sóng D số nguyên lẻ lần phần tư bước sóng Câu 24 Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Tại vị trí cân bằng, lò xo dãn 6,25 cm Lấy g = π2 m/s2 Chu kì dao động có giá trị A 0,5 s B 0,4 s C 1,0 s D 0,25 s Câu 25 Một lắc đơn có chiều dài 100 cm, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = π2 m/s2 Lấy π2 = 10 Chu kì dao động nhỏ lắc A s B 2,2 s C s D 0,5 s Câu 26 Cơ lắc lò xo dao động điều hồ, ma sát khơng đáng kể A động vị trí cân B biến thiên điều hồ theo thời gian C khơng phụ thuộc vào cách kích thích D phụ thuộc vào đặc tính hệ Câu 27 Đại lượng đặc trưng vật lý âm gắn liền với độ cao? A Tần số B Âm sắc C Mức cường độ âm D Đồ thị dao động âm Câu 28 Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với chu kì 0,3 s nơi có gia tốc g = π m/s2 Khi cầu vị trí cân lò xo có độ dãn A 17,5 mm B 10 mm C 22,5 mm D 22 mm Câu 29 Một người quan sát phao mặt nước thấy nhơ cao lần 15 s Sóng nước có chu kì A s B 2,5 s C s D s Câu 30 Cho hai dao động điều hồ phương có phương trình dao động x = 3 cos(5πt + π )(cm) Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A 3 cm B cm C cm 3 cos(5πt + D cm -Hết - TRƯỜNG PTDTNT TỈNH ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ - KHỐI 12 π )(cm) x2 = Họ tên: Lớp: Năm học: 2017-2018 Thời gian: 45 phút Đề 345 Câu TL 10 Câu TL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 15 16 17 Câu Cho hai dao động điều hồ phương có phương trình dao động x = 3 cos(5πt + cos(5πt + π )(cm) Biên độ dao động tổng hợp hai dao động 18 19 20 π )(cm) x2 = A cm B cm C cm D 3 cm Câu Sóng ngang lan truyền dây đàn hồi dài: khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp 20 cm Dây rung với tần số 40 Hz Tốc độ truyền sóng dây A m/s B 1,6 m/s C 1,2 m/s D m/s Câu Sóng ngang có đặc điểm A truyền chất khí B truyền chất rắn mặt thoáng chất lỏng C truyền chất rắn, lỏng, khí chân khơng D truyền chất rắn Câu Cơ lắc lò xo dao động điều hồ, ma sát khơng đáng kể A biến thiên điều hồ theo thời gian B phụ thuộc vào đặc tính hệ C khơng phụ thuộc vào cách kích thích D động vị trí cân Câu Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 10 cm Dao động có biên độ A cm B 20 cm C 2,5 cm D 10 cm Câu Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí cân vị trí biên chuyển động A chậm dần B nhanh dần C chậm dần D nhanh dần Câu Một vật dao động điều hoà: x = Acos(ωt + φ) Gọi v, a vận tốc gia tốc thời điểm t Hệ thức đúng A v2 a2 + = A2 ω2 ω2 B v2 a2 + = A2 ω4 ω2 C ω a2 + = A2 v2 ω D v2 a + = A2 ω2 ω4 Câu Một người quan sát phao mặt nước thấy nhơ cao lần 15 s Sóng nước có chu kì A 2,5 s B s C s D s Câu Đại lượng đặc trưng vật lý âm gắn liền với độ cao? A Mức cường độ âm B Tần số C Đồ thị dao động âm D Âm sắc Câu 10 Trong vùng giao thoa hai sóng kết hợp có bước sóng cm Khoảng cách ngắn hai điểm có biên độ cực tiểu A cm B cm C cm D 0,5 cm Câu 11 Sợi dây AB căng ngang dài m, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động với tần số 40 Hz Trên dây AB có sóng dừng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Kể A B dây có A nút, bụng B nút, bụng C nút, bụng D nút, bụng Câu 12 Sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền môi trường với vận tốc 1500 m/s Bước sóng sóng âm mơi trường có giá trị A 75 m B 750 m C 7,5 km D 7,5 m Câu 13 Sóng dọc sóng có phương dao động A vng góc với phương truyền sóng B dọc theo phương truyền sóng C nằm ngang theo môi trường D nằm dọc theo môi trường Câu 14 Trong dao động tắt dần, hoàn toàn biến thành A điện B nhiệt C hoá D quang Câu 15 Chất điểm dao động điều hồ với phương trình: x = 8cos(πt - π) cm; t: giây Gốc toạ độ vị trí cân Quãng đường chất điểm 1/12 s kể từ lúc t = A cm B cm C cm D cm Câu 16 Con lắc lò xo có độ cứng 100N/m, cầu khối lượng 0,1 kg, lấy π = 10 Chu kì lắc có giá trị A 0,20 s B 0,50 s C 0,14 s D 2,0 s Câu 17 Một vật khối lượng 125 g dao động điều hồ với chu kì s, biên độ cm Lấy π = 10 Năng lượng dao động vật A 0,4 mJ B 0,1 mJ C mJ D mJ Câu 18 Một lắc đơn có chiều dài 100 cm, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = π2 m/s2 Lấy π2 = 10 Chu kì dao động nhỏ lắc A 0,5 s B s C 2,2 s D s Câu 19 Một chất điểm dao động điều hoà, gốc toạ độ vị trí cân Khi chất điểm A qua vị trí cân gia tốc khơng, tốc độ cực đại B qua vị trí cân tốc độ khơng, gia tốc cực đại C vị trí biên li độ cực đại, gia tốc khơng D vị trí biên li độ không, gia tốc cực đại Câu 20 Ứng dụng sóng dừng dây xác định A tốc độ dao động dây B tần số dao động dây C bước sóng dây D tốc độ truyền sóng dây Câu 21 Hai điểm phương truyền sóng dao động ngược pha cách A số nguyên lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số nguyên lẻ lần phần tư bước sóng D số nguyên lần nửa bước sóng Câu 22 Một nguồn âm phát sóng âm đẳng hướng công suất 20 W Biết cường độ âm chuẩn 10 -12 W/m2 Điểm cách nguồn âm 10 m có mức cường độ âm A 104 dB B 106 dB C 108 dB D 102 dB Câu 23 Con lắc lò xo dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với chu kì 0,3 s nơi có gia tốc g = π m/s2 Khi cầu vị trí cân lò xo có độ dãn A 10 mm B 22 mm C 22,5 mm D 17,5 mm Câu 24 Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Âm có cường độ 10-7 W/m2 mức cường độ âm A 50 dB B 70 dB C 40 dB D 60 dB Câu 25 Con lắc lò xo có khối lượng m, lò xo có độ cứng k Cơng thức tính chu kì dao động A 2π k m B 2π m k C 2π k m D 2π m k Câu 26 Hai nguồn kết hợp S1, S2 cách 10 cm có phương trình sóng: u = u2 = 2cos20πt (cm), tốc độ truyền sóng m/s Phương trình sóng điểm M trung điểm đoạn S1S2 A u = 4cos(20πt – π) cm B u = 2cos(20πt – π) cm C u = 4cos(20πt – π/2) cm D u = 4cos(20πt + π) cm Câu 27 Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Tại vị trí cân bằng, lò xo dãn 6,25 cm Lấy g = π2 m/s2 Chu kì dao động có giá trị A 1,0 s B 0,5 s C 0,25 s D 0,4 s Câu 28 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn vào lò xo có độ cứng 40 N/m Con lắc dao động điều hòa, mốc vị trí cân Khoảng thời gian hai lần liên tiếp động 0,15 s Lấy π = 10 Khối lượng vật nhỏ A 360 g B 400 g C 90 g D 40 g Câu 29 Một vật dao động điều hồ với chu kì 1,2 s quỹ đạo dài cm, gốc toạ độ vị trí cân Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ – cm đến li độ cm A 0,8 s B 1,2 s C 0,6 s D 0,4 s Câu 30 Một chất điểm dao động điều hoà: x = 6cos(πt + π/2) cm; t: giây Ở thời điểm 1,0 s, chất điểm có li độ vận tốc A x = 0; v = -6π cm/s B x = -6 cm; v = C x = 0; v = 6π cm/s D x = - cm; v = -6π cm/s -Hết - TRƯỜNG PTDTNT TỈNH Họ tên: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ - KHỐI 12 Năm học: 2017-2018 Lớp: Thời gian: 45 phút Đề 456 Câu TL 10 Câu TL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu Một lắc đơn có chiều dài 100 cm, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = π2 m/s2 Lấy π2 = 10 Chu kì dao động nhỏ lắc A s B 2,2 s C s D 0,5 s Câu Chất điểm dao động điều hồ với phương trình: x = 8cos(πt - π) cm; t: giây Gốc toạ độ vị trí cân Quãng đường chất điểm 1/12 s kể từ lúc t = A cm B cm C cm D cm Câu Một chất điểm dao động điều hoà, gốc toạ độ vị trí cân Khi chất điểm A qua vị trí cân gia tốc khơng, tốc độ cực đại B vị trí biên li độ khơng, gia tốc cực đại C qua vị trí cân tốc độ khơng, gia tốc cực đại D vị trí biên li độ cực đại, gia tốc khơng Câu Trong vùng giao thoa hai sóng kết hợp có bước sóng cm Khoảng cách ngắn hai điểm có biên độ cực tiểu A cm B cm C 0,5 cm D cm Câu Một lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn vào lò xo có độ cứng 40 N/m Con lắc dao động điều hòa, mốc vị trí cân Khoảng thời gian hai lần liên tiếp động 0,15 s Lấy π = 10 Khối lượng vật nhỏ A 400 g B 40 g C 360 g D 90 g Câu Đại lượng đặc trưng vật lý âm gắn liền với độ cao? A Mức cường độ âm B Âm sắc C Tần số D Đồ thị dao động âm Câu Một nguồn âm phát sóng âm đẳng hướng cơng suất 20 W Biết cường độ âm chuẩn 10 -12 W/m2 Điểm cách nguồn âm 10 m có mức cường độ âm A 106 dB B 102 dB C 104 dB D 108 dB Câu Sợi dây AB căng ngang dài m, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động với tần số 40 Hz Trên dây AB có sóng dừng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Kể A B dây có A nút, bụng B nút, bụng C nút, bụng D nút, bụng Câu Một chất điểm dao động điều hoà: x = 6cos(πt + π/2) cm; t: giây Ở thời điểm 1,0 s, chất điểm có li độ vận tốc A x = - cm; v = -6π cm/s B x = -6 cm; v = C x = 0; v = 6π cm/s D x = 0; v = -6π cm/s Câu 10 Con lắc lò xo dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với chu kì 0,3 s nơi có gia tốc g = π m/s2 Khi cầu vị trí cân lò xo có độ dãn A 17,5 mm B 10 mm C 22,5 mm D 22 mm Câu 11 Sóng dọc sóng có phương dao động A dọc theo phương truyền sóng B vng góc với phương truyền sóng C nằm ngang theo môi trường D nằm dọc theo mơi trường Câu 12 Con lắc lò xo có độ cứng 100N/m, cầu khối lượng 0,1 kg, lấy π = 10 Chu kì lắc có giá trị A 0,14 s B 0,20 s C 0,50 s D 2,0 s Câu 13 Cơ lắc lò xo dao động điều hồ, ma sát khơng đáng kể A biến thiên điều hoà theo thời gian B động vị trí cân C khơng phụ thuộc vào cách kích thích D phụ thuộc vào đặc tính hệ Câu 14 Hai nguồn kết hợp S1, S2 cách 10 cm có phương trình sóng: u = u2 = 2cos20πt (cm), tốc độ truyền sóng m/s Phương trình sóng điểm M trung điểm đoạn S1S2 A u = 4cos(20πt – π/2) cm B u = 2cos(20πt – π) cm C u = 4cos(20πt – π) cm D u = 4cos(20πt + π) cm Câu 15 Một người quan sát phao mặt nước thấy nhơ cao lần 15 s Sóng nước có chu kì A s B s C 2,5 s D s Câu 16 Sóng ngang lan truyền dây đàn hồi dài: khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp 20 cm Dây rung với tần số 40 Hz Tốc độ truyền sóng dây A 1,2 m/s B m/s C m/s D 1,6 m/s Câu 17 Cho hai dao động điều hoà phương có phương trình dao động x = 3 cos(5πt + 3 cos(5πt + π )(cm) Biên độ dao động tổng hợp hai dao động π )(cm) x2 = A 3 cm B cm C cm D cm Câu 18 Hai điểm phương truyền sóng dao động ngược pha cách A số nguyên lẻ lần phần tư bước sóng B số nguyên lần nửa bước sóng C số nguyên lẻ lần nửa bước sóng D số nguyên lần bước sóng Câu 19 Một vật khối lượng 125 g dao động điều hồ với chu kì s, biên độ cm Lấy π = 10 Năng lượng dao động vật A mJ B mJ C 0,4 mJ D 0,1 mJ Câu 20 Sóng ngang có đặc điểm A truyền chất khí B truyền chất rắn, lỏng, khí chân không C truyền chất rắn D truyền chất rắn mặt thoáng chất lỏng Câu 21 Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Tại vị trí cân bằng, lò xo dãn 6,25 cm Lấy g = π2 m/s2 Chu kì dao động có giá trị A 0,4 s B 0,5 s C 0,25 s D 1,0 s Câu 22 Ứng dụng sóng dừng dây xác định A bước sóng dây B tần số dao động dây C tốc độ truyền sóng dây D tốc độ dao động dây Câu 23 Một vật dao động điều hồ với chu kì 1,2 s quỹ đạo dài cm, gốc toạ độ vị trí cân Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ – cm đến li độ cm A 0,4 s B 0,6 s C 1,2 s D 0,8 s Câu 24 Sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền mơi trường với vận tốc 1500 m/s Bước sóng sóng âm mơi trường có giá trị A 7,5 km B 75 m C 750 m D 7,5 m Câu 25 Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 10 cm Dao động có biên độ A 10 cm B 20 cm C cm D 2,5 cm Câu 26 Trong dao động tắt dần, hoàn toàn biến thành A hoá B quang C nhiệt D điện Câu 27 Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Âm có cường độ 10-7 W/m2 mức cường độ âm A 70 dB B 50 dB C 60 dB D 40 dB Câu 28 Một vật dao động điều hoà: x = Acos(ωt + φ) Gọi v, a vận tốc gia tốc thời điểm t Hệ thức đúng A ω a2 + = A2 v2 ω B 2π B v2 a2 + = A2 ω2 ω2 C v2 a2 + = A2 ω4 ω2 2π C 2π D v2 a + = A2 ω2 ω4 Câu 29 Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí cân vị trí biên chuyển động A chậm dần B nhanh dần C chậm dần D nhanh dần Câu 30 Con lắc lò xo có khối lượng m, lò xo có độ cứng k Cơng thức tính chu kì dao động A m k k m k m -Hết - D 2π m k Đề 1 C D C C A D C D B 10 D 11 B 12 C 13 B 14 A 15 B 16 A 17 A 18 B 19 A 20 D 21 D 22 B 23 C 24 D 25 C 26 B 27 A 28 A 29 A 30 C Đề123 Đề234 Đề345 Đề456 Đề B D B B D B B A A 10 D 11 B 12 D 13 D 14 C 15 B 16 C 17 B 18 C 19 D 20 B 21 C 22 A 23 A 24 A 25 C 26 A 27 A 28 C 29 D 30 B C D B C A A A B D B D A A D B C Đề A A B D A C D B B 10 C 11 C 12 D 13 B 14 B 15 B 16 A 17 D 18 D 19 A 20 D 21 A 22 D 23 C 24 A 25 D 26 A 27 B 28 A 29 C 30 C Đề A B A A C C B C C 10 C 11 A 12 B 13 B 14 C 15 A 16 B 17 D 18 C 19 A 20 D 21 B 22 C 23 B 24 D 25 C 26 C 27 B 28 D 29 A 30 D C C B A B C A B A C D C A D C C C D B A D A A D D B B A C A C C C A B A D B B B D A A C B A C D B A A D B C C A D C D B C C C D B C B A B A A B A D B D D C B C B C D B C D B B B A D D A D A B B C A B D C A D ... 1 C D C C A D C D B 10 D 11 B 12 C 13 B 14 A 15 B 16 A 17 A 18 B 19 A 20 D 21 D 22 B 23 C 24 D 25 C 26 B 27 A 28 A 29 A 30 C Đ 12 3 Đề234 Đề345 Đề456 Đề B D B B D B B A A 10 D 11 B 12 D 13 D 14 ... C 15 B 16 C 17 B 18 C 19 D 20 B 21 C 22 A 23 A 24 A 25 C 26 A 27 A 28 C 29 D 30 B C D B C A A A B D B D A A D B C Đề A A B D A C D B B 10 C 11 C 12 D 13 B 14 B 15 B 16 A 17 D 18 D 19 A 20 D 21. .. ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ - KHỐI 12 Năm học: 2 017 -2 018 Lớp: Thời gian: 45 phút Đề 456 Câu TL 10 Câu TL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu Một lắc đơn có chiều dài 10 0 cm,
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 , KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay