ĐỀ CƯƠNG TOÁN 9 HK2 DICH VONG

7 31 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:00

ĐỀ CƢƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ II – TỐN A- TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Diện tích xung quanh hình nón có chiều cao h = 16 cm bán kính đường tròn đáy r = 12 cm : a) 200  cm ; b) 220  cm ; c) 240  cm ; d) 192  cm Câu : Độ dài cung 60 đường tròn có bán kính cm : a) 9,42cm ; b) 6,28cm ; c) 3,14cm ; d)  cm Câu : Cho  ABC vuông A, AB = 16cm , AC = 12cm Quay tam giác vòng quanh cạnh AB hình nón , diện tích xung quanh hình nón là: a/ 240  (cm2) ; b/ 192  (cm2) ; c/ 320  (cm2) ; d/ 280  (cm2) Câu : Một hình trụ có chiều cao 7cm, đường kính đường tròn đáy 6cm Thể tích hình trụ bằng: A 63 (cm3); B 147 (cm3) ; C 21 (cm3) ; D 42 (cm3) Câu : Diện tich giới hạn (O; 4cm) tam giác nội tiếp : a)  - 12 ; b)  - 12 ; c) 16  - 12 ; d) 12 - 16  Câu : Một hình nón có độ dài đường kính đáy 16dm, độ dài đường sinh 30dm Diện tích xung quanh hình là: a) 140 dm2 b) 240 dm2 c) 239 dm2 d) 345 dm2 Câu : Độ dài cung 700 đường tròn (O;5cm) cho kết : a/ 10  cm ; b/ 10 cm ; c/ 5 cm ; d) Một kết khác Câu : Cho hình vng nội tiếp đường tròn (O;R), chu vi hình vuông : ; b/ 3R ; c/ 4R ; d/ 6R a/ 2R Câu : Diện tích hình quạt có số đo cung 360 , hình tròn có bán kính 10dm : a/  (dm2) ; b/ 10  (dm2) ; c/ 20  (dm2) ; d/ 100  (dm2) Câu 10 : Biết x1 = -3 nghiệm Pt : x2 + 2x - m + = ( m tham số ) a/ Khi: m = 18 x2 = ; b/Khi: m = -12 x2 = -5 ; c/ Khi: m = x2 = ; d/ Khi: m = x2= -1 Câu 11: Tổng tích nghiệm Pt : 3x2 - x + = : a/ x1+ x2 = 1 ; b/ x1 + x2 = ; c/ x1.x2 = ; d/ Cả câu sai Câu 12: Cho phương trình x2 – (a + 1)x + a = Khi phương trình có nghiệm là: A x1 = 1; x2 = - a B x1 = -1; x2 = - a C x1 = -1; x2 = a D x1 = 1; x2 = a Câu 13: Gọi x1; x2 nghiệm phương trình x + x – = Khi biểu thức x12 + x22 có giá trị là: A B C -1 D -3 Câu 14.Cho hai đường tròn đồng tâm O có bán kính R r (R > r) Diện tích phần nằm hai đường tròn – hình vành khăn tính ? A   r  R  ĐỀ CƢƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ II – TỐN B   R  r  C   R  r  D Kết khác Câu 15: Cho hình vng cạnh a, vẽ vào phía hình vng cung tròn 900 có tâm đỉnh hình vng Hãy cho biết diện tích phần tạo cung tròn hình vng ?      A a 1   B a 1   C a 1    D a  2 4   B- TỰ LUẬN PHẦN I - PHẦN ĐẠI SỐ Dạng 1: Rút gọn biểu thức x 1 x 1 x 1   x 1 x 1 x 1 Bài 1: Cho biểu thức: A = a) b) Rút gọn biểu thức A Tính giá trị A x = 9; x = + c) Tìm giá trị x để A = d) e) f) Tim giá trị nguyên x để A số nguyên Tìm giá trị x để A < Tìm giá trị nhỏ biểu thức A Bài 2: Cho biểu thức P  x x  26 x  19 x + x  x 3 x 1 x 3 x 3 a) Rút gọn P b) Tính giá trị P x = – c) Với giá trị x P đạt giá trị nhỏ tính giá trị nhỏ  x  x  10  N =   : x 9 x 3 x 3  Bài 3: Cho hai biểu thức M =  a) b) c) Tính giá trị N x = 16 Rút gọn M Tìm x để M < N  x 4   2 x x     :   x x    x 2 x x  Bài 4: Cho biểu thức : P   a) Rút gọn P b) Tính giá trị P x = 3 c) Tìm m để có x thỏa mãn P = m.x Bài 5: Cho biểu thức P  a) b) Rút gọn P So sánh P với P x - 2.m.x + x 2  x 1 x2  :     x 1  x  x 1 x x 1 x   x 1 ĐỀ CƢƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ II – TỐN c) Tìm m để phương trình ẩn x : P  m x có nghiệm phân biệt x 1 3 x  x   9 x x 3 x 2  1 :     x    9 x   x x 6 2 x Bài 6:Cho biểu thức : P   a) b) c) Rút gọn P Tìm giá trị nguyên x để P nguyên Tìm giá trị x để P > x 3 x2 x   B   x  0; x  1 x 1 x 1 x x 2 x 2 A a)Rút gọn A; B chứng minh  b)Tìm x để A  B B Bài 7: Cho A  Bài 8:Cho biểu thức : P  x 1 x 3 x  x 1   B  x 2 x 3 x x 6 x 1 a)Rút gọn P b)Tính giá trị biểu thức P x thỏa mãn x2 – 20x + 64= c)CMR A > B  Dạng 2: Phƣơng trình bậc hai quan hệ (d), (P) Bài 1:Cho phương trình : mx2 + 2(m + 1)x + m + = Tìm m để phương trình : a) Có nghiệm b) Có nghiệm Bài 2: Cho phương trình: x2  2(m + 1)x + m  = (1) a) Giải phương trình với m = b) Chứng minh phương trình (1) có nghiệm phân biệt với m c) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm dương d) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm trái dấu e) Chứng minh M = x1(1  x2) + x2(1  x1) không phụ thuộc vào m f) Lập phương trình bậc có nghiệm 1 ( x1; x2 nghiệm pt(1)) ; x1 x2 Bài 3: Cho phương trình x2 + 2mx + 2m  = (1) 1) Tìm m để phương tình có hai nghiệm x1 ;x2 thỏa mãn x1  x2 = 2) Với x1, x2 nghiệm phương trình (1) a)Tìm hệ thức liên hệ nghiệm không phụ thuộc vào m b) Tìm giá trị lớn A = x12.x2 + x22.x1 3) Tìm m để phương trình có nghiệm nghiệm nhỏ Bài 4: Cho phương trình: x2  3x + m  = Tìm m để phương trình có nghiệm x1; x2 thỏa mãn a) x12 + x22 = e) |x1  x2| = b) 2x1  5x2 = -8 f) |x1| + |x2| = ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II – TỐN c) x12  x22 = 15 g) x1 x2   0 x2 x1 d) x13 + x23 = 11 h) |x1  x2| ≥ 2 Bài 5: Cho phương trình: x  2(m + 1)x + 2m + = Tìm m để phương trình có nghiệm x1; x2 độ dài cạnh góc vng tam giác vng có cạnh huyền Bài 6: Cho (P): y =  x2 (d) y =2x + a) Vẽ (P) (D) hệ trục tọa độ b) Tìm Tìm tọa độ giao điểm (P) (D) c) Tìm tọa độ giao điểm (P) (D) d) Viết phương trình đường thẳng (d) cắt (P) hai điểm A, B có hoành độ -4 2 Bài 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P) đồ thị hàm số y  x đường thẳng (d) có hệ số góc m qua điểm I ( ; ) a) Viết phương trình đường thẳng (d) b) Chứng minh (d) cắt (P) hai điểm phân biệt với m c) Gọi x1 , x2 hoành độ hai giao điểm (d) (P) Tìm giá trị m để x13  x32  32 Bài 8: Cho Parabool (P): y = x2 đường thẳng (d): y = 3x - m a) Tìm a để (d) cắt (P) điểm phân biệt b) Gọi x1; x2 hoành độ giao điểm (d) (P) Tìm giá trị m thỏa mãn x1 x2  x1 x2  11 3 Bài 9: Cho hàm số : y  x có đồ thị parabol (P), đường thẳng d: y = -mx – m +1 Tìm m để (d ) cắt(P) điểm A B phân biệt với A( x1 ; y1 ), B( x2 ; y2 ) mà ( y1  y2 ) nhỏ Dạng 3: Hệ phƣơng trình bậc hai ẩn Bài1: Giải hệ phương trình sau: 1) x 2y 3x y 2) 3) 8) 7x 13y 5x 11y x2 xy 2y 3x y x2 2y 4) y 2 5) 2x x x2 y y2 39 y y x 33 x y x 9) 2x 10) y y 4 y 2x 1 x 7x 7y y 13) x x 14) x x y 1 y y y 12 y 12 13 24 x 15) y x y 6 ĐỀ CƢƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ II – TỐN 6) 3(x 1) 2(x 4(x 1) (x 2y ) 2y ) 11) 2   x  xy  y     x  xy  y  (x 7) (x 1)(y 1) xy (x 3)(y 3) xy 12) x y )2 y 3(x 16) y) y xy 6x x 2y 5x (NC ) 0 2 x  ay  b ax  by  Bài 10: Cho hệ phương trình  a) Giải hệ a =3 ; b =-2 b) Tìm a;b để hệ có nghiệm (x;y) = ( ; ) ax  y  a 2 x  y  a  Bài 11: Cho hệ PT  a) Giải hệ PT với a = -2 b) Tìm a để hệ PT có nghiệm (x;y) thỏa mãn điều kiện x – y = ax  y  4 x  ay  Bài 12: Cho hệ PT  a) Giải biện luận hệ PT b) Tìm a để hệ PT có nghiệm (x;y) thỏa mãn điều kiện x +yCB) Dựng d  AB I, d cắt BC E, cắt AC F a)CM: A, I, C, E thuộc đường tròn b)IE.IF = IA.IB c)Đường tròn ngoại tiếp CEF cắt AE N Chứng minh N  (O;R) d)Gọi K tâm đường tròn ngoại tiếp AEF CMR: C chuyển động đường tròn O K ln thuộc đường tròn cố định Bài 4: Cho đường tròn (O;R) đường kính AB, C điểm cung AB, E chuyển động đoạn BC Nối AE cắt cung BC H Nối BH cắt AC K Nối KE cắt AB M a)CM: KCEH nội tiếp ĐỀ CƢƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ II – TỐN b)CM: CHK không đổi c)Gọi I,J trung điểm AE, BK CM: IJ  CM d)CM: E chuyển động BC tổng BE.BC+AE.AH khơng đổi Bài 5: Cho đường tròn (O), Điểm A cố định ngồi đường tròn (O) Qua A kẻ cát tuyến d cắt (O) điểm B C ( B nằm A C ) Tiếp tuyến AM, AN tiếp xúc (O) M; N, I trung điểm BC a) CM: AM2 = AB.AC b) CM: Tứ giác OMAN IMAN nội tiếp c) Đường thẳng qua B song song MA cắt MN E CM: IE //MC d) Khi cát tuyến d quay quanh A trọng tâm G tam giác MBC chạy đường Bài 6:Cho đường tròn (O ; R) dây AB = R , K điểm cung nhỏ AB I trung điểm đoạn thẳng AB E điểm di động đoạn AB (E khác A khác B) Gọi F giao điểm thứ hai KE với (O) Qua B kẻ đường thẳng vng góc với KE, đường thẳng cắt KE H cắt AF M 1) Chứng minh điểm K, I, H, B nằm đường tròn 2) Chứng minh tích KE.KF có giá trị khơng phụ thuộc vào vị trí điểm E 3) Nếu E điểm thỏa mãn BF = R tính chu vi tứ giác KMFB 4) Xác định vị trí điểm E để góc KMB 750 Bài 7: Cho đường tròn (O) có đường kính AB = 2R điểm C thuộc đường tròn (C khác A, B) Lấy điểm D thuộc dây BC (D khác B, C) Tia AD cắt cung nhỏ BC điểm E, tia AC cắt tia BE điểm F a) Chứng minh FCDE l tứ giác nội tiếp b) Chứng minh DA.DE = DB.DC c) Chứng minh CFD  OCB d) Gọi I tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCDE, chứng minh IC tiếp tuyến đường tròn (O) ... thành dãy? Bài 6: Hai lớp 9A 9B có tổng số 80 bạn Trong đợt quyên góp sách ủng hộ bạn HS vùng núi, bình quân bạn lớp 9A ủng hộ quyển, bạn 9B ủng hộ Vì lớp ủng hộ tất 198 Tính sơ HS lớp Bài 7:... x2 xy 2y 3x y x2 2y 4) y 2 5) 2x x x2 y y2 39 y y x 33 x y x 9) 2x 10) y y 4 y 2x 1 x 7x 7y y 13) x x 14) x x y 1 y y y 12 y 12 13 24 x 15) y x y 6 ĐỀ CƢƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ II – TỐN 6) 3(x 1) 2(x... x x 1 x   x 1 ĐỀ CƢƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ II – TỐN c) Tìm m để phương trình ẩn x : P  m x có nghiệm phân biệt x 1 3 x  x   9 x x 3 x 2  1 :     x    9 x   x x 6 2
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG TOÁN 9 HK2 DICH VONG , ĐỀ CƯƠNG TOÁN 9 HK2 DICH VONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay