Hình ảnh cái tôi của sinh viên qua facebook cá nhân (Luận án tiến sĩ)

192 161 4
  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:46

Hình ảnh cái tôi của sinh viên qua facebook cá nhânHình ảnh cái tôi của sinh viên qua facebook cá nhânHình ảnh cái tôi của sinh viên qua facebook cá nhânHình ảnh cái tôi của sinh viên qua facebook cá nhânHình ảnh cái tôi của sinh viên qua facebook cá nhân VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐÀO LÊ HỊA AN HÌNH ẢNH CÁI TÔI CỦA SINH VIÊN QUA FACEBOOK NHÂN Chuyên ngành: TÂM LÝ HỌC Mã số : 9.31.04.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Phan Thị Mai Hương PGS.TS Huỳnh Văn Sơn HÀ NỘI - 2018 HÀ NỘI-năm LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng xin chịu trách nhiệm hoàn toàn nội dung luận án trước Hội đồng trước pháp luật Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018 Tác giả Đào Lê Hòa An MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HÌNH ẢNH CÁI TÔI CỦA SINH VIÊN QUA FACEBOOK NHÂN 1.1 Các nghiên cứu hình ảnh tơi sinh viên qua Facebook nước 1.2 Các nghiên cứu hình ảnh tơi sinh viên qua Facebook Việt Nam 17 Tiểu kết chương 22 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH ẢNH CÁI TƠI CỦA SINH VIÊN QUA FACEBOOK NHÂN 24 2.1 Lý luận hình ảnh 24 2.2 Lý luận Facebook nhân tính giới thiệu hình ảnh tơi 35 2.3 Lý luận hình ảnh sinh viên qua Facebook nhân 40 Tiểu kết chương 53 CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 55 3.1 Tổ chức nghiên cứu 55 3.2 Phương pháp nghiên cứu 59 Tiểu kết chương 68 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HÌNH ẢNH CÁI TƠI CỦA SINH VIÊN QUA FACEBOOK NHÂN 69 4.1 Thực trạng hình ảnh tơi sinh viên qua Facebook nhân 69 4.2 Mối quan hệ hình ảnh tơi sinh viên qua Facebook nhân với yếu tố 107 4.3 Nghiên cứu trường hợp hình ảnh tơi sinh viên qua Facebook nhân 121 Tiểu kết chương 140 KẾT LUẬN - KHUYẾN NGHỊ 142 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 146 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 147 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Các chữ viết tắt Đọc ĐH Đại học CĐ Cao đẳng MXH Mạng xã hội SV Sinh viên FB Facebook HACT Hình ảnh tơi TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 57 Bảng 3.2 Bộ mã HACT 62 Bảng 3.3 Các khía cạnh HACT qua chức cụ thể FB 66 Bảng 4.1 Phân bố đặc trưng HACT - nhận diện bề 70 Bảng 4.2 Tỷ lệ phân bố HACT - lực 77 Bảng 4.3 Tỷ lệ thường xuyên đăng HACT - cảm xúc 80 Bảng 4.4 Phân bố đặc trưng HACT - xã hội 83 Bảng 4.5 Đối tượng kết bạn FB SV (trên tổng mẫu) 85 Bảng 4.6 Mức độ chủ động kết bạn FB SV 86 Bảng 4.7 Mức độ chấp nhận lời mời kết bạn FB SV 86 Bảng 4.8 Nguyên nhân từ chối lời mời kết bạn FB SV 87 Bảng 4.9 Các nguyên nhân dẫn đến hành động hủy kết bạn FB SV 88 Bảng 4.10 HACT - tương lai thể qua chức FB 97 Bảng 4.11 Sự bộc lộ HACT - hưởng thụ trải nghiệm sống 101 Bảng 4.12 Các khía cạnh HACT chung từ tổng báo 105 Bảng 4.13 Tỷ lệ biểu khía cạnh HACT nhóm SV nam SV nữ 107 Bảng 4.14 Tỷ lệ biểu khía cạnh HACT nhóm SV xuất thân thành phố khác 108 Bảng 4.15 Tỷ lệ biểu khía cạnh HACT thứ tự sinh SV 110 Bảng 4.16 Tỷ lệ biểu khía cạnh HACT mức độ tham gia hoạt động xã hội SV 112 Bảng 4.17 Tỷ lệ biểu khía cạnh HACT chức vụ hoạt động xã hội SV 114 Bảng 4.18 Tỷ lệ biểu khía cạnh HACT thời gian truy cập FB SV115 Bảng 4.19 Tỷ lệ biểu khía cạnh HACT thiết lập chế độ bạn bè SV 117 Bảng 4.20 Tỷ lệ biểu khía cạnh HACT tự đánh giá SV 119 Bảng 4.21 Tỷ lệ biểu khác khía cạnh HACT tơi sai lệch SV 120 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Cấu trúc khái niệm 33 Hình 2.2 Cấu trúc HACT học thuật 34 DANH MỤC CÁC HỘP Hộp 4.1 HACT - nhận diện hình thức ý nghĩa tên FB, ảnh đại diện dòng trạng thái .72 Hộp 4.2 HACT - nhận diện hình thức ảnh đăng tải kèm lời bình qua FB 73 Hộp 4.3 Các mô tả HACT - lực bình diện qua FB 78 Hộp 4.4 HACT - cảm xúc dòng trạng thái qua FB 81 Hộp 4.5 HACT - cảm xúc ảnh đăng tải kèm lời bình qua FB 82 Hộp 4.6 HACT - bạn bè dòng trạng thái qua FB 89 Hộp 4.7 HACT - bạn bè ảnh đăng tải kèm lời bình qua FB 90 Hộp 4.8 HACT - gia đình dòng trạng thái qua FB 91 Hộp 4.9 HACT - gia đình ảnh đăng tải kèm lời bình qua FB 91 Hộp 4.10 HACT - xã hội bình diện quan điểm sống qua FB 94 Hộp 4.11 HACT - xã hội bình diện quan điểm trị, xã hội qua FB 95 Hộp 4.12 HACT - xã hội bình diện quan điểm tơn giáo qua FB 95 Hộp 4.13 Các mô tả HACT - tương lai thể hồ sơ nhân dòng trạng thái qua FB 98 Hộp 4.14 HACT - tương lai thể ảnh đăng tải kèm lời bình qua FB 98 Hộp 4.15 Các mô tả HACT - tính cách qua FB 100 Hộp 4.16 HACT - hưởng thụ trải nghiệm sống thể qua ảnh đăng tải kèm lời bình FB 102 Hộp 4.17 HACT - thể chất P.H qua ảnh đăng FB 122 Hộp 4.18 HACT – nhận diện bề P.H qua mục giới thiệu FB 122 Hộp 4.19 HACT - xã hội P.H qua ảnh kèm lời bình FB 124 Hộp 4.20 HACT - hưởng thụ - trải nghiệm P.H qua ảnh FB 124 Hộp 4.21 HACT - tính cách P.H qua dòng chia sẻ FB 125 Hộp 4.22 HACT - thể chất H.L qua ảnh đăng FB 128 Hộp 4.23 HACT - vật chất H.L qua ảnh đăng FB 128 Hộp 4.24 HACT – nhận diện bề H.L qua mục giới thiệu FB 128 Hộp 4.25 HACT - cảm xúc H.L qua ảnh kèm lời bình FB 129 Hộp 4.26 HACT - xã hội H.L qua ảnh kèm lời bình FB 130 Hộp 4.27 HACT – tương lai H.L qua ảnh kèm lời bình FB 130 Hộp 4.28 HACT - hưởng thụ - trải nghiệm H.L qua ảnh kèm lời bình FB 131 Hộp 4.29 HACT - tính cách H.L qua dòng chia sẻ FB 131 Hộp 4.30 HACT – thể chất G.L thể qua hình ảnh FB 135 Hộp 4.31 HACT – nhận diện bề G.L qua mục giới thiệu FB 135 Hộp 4.32 HACT - cảm xúc G.L qua hình ảnh, dòng trạng thái FB 136 Hộp 4.33 HACT – hưởng thụ, trải nghiệm G.L qua hình ảnh FB 137 Hộp 4.34 HACT - tính cách G.L qua dòng chia sẻ FB 137 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mạng xã hội (MXH) dịch vụ kết nối thành viên có sở thích Internet với nhiều mục đích khác nhau, khơng phân biệt khơng gian, thời gian MXH có tính chat, e-mail, phim ảnh, voice chat, blog,… đổi cách người liên kết với nhau, thể thân trở thành phần tất yếu ngày cho trăm triệu thành viên khắp giới Trong trang MXH xuất giới Classmates.com (1995), Myspace (2003), Facebook (2004), Twitter (2006),… Facebook (FB) thường xem trang MXH dẫn đầu người dùng độ tuổi thiếu niên [40] FB giúp người dùng dễ dàng thể thân, kết nối bạn bè, tiếp nhận thông tin, học hỏi kiến thức kỹ năng, bày tỏ quan điểm nhân vấn đề sống,… thông qua chức đăng tải hồ sơ nhân, hình ảnh, dòng trạng thái, bình luận, lượt yêu thích,… Tại Việt Nam, FB trở nên phổ biến Theo thống kê nhất, có khoảng 35 triệu người sử dụng FB tháng nước ta Như với dân số 90 triệu dân khoảng 1/3 dân số Việt Nam có tài khoản mạng xã hội FB [91] Những người tham gia MXH (còn gọi cư dân mạng) có độ tuổi trẻ, tiêu biểu học sinhsinh viên Sinh viên (SV) - lực lượng trí thức trẻ, người thường xuyên sử dụng FB nhân công cụ giao tiếp xã hội, trình diễn thân, thể quan điểm, tính cách, thái độ, tình cảm nhân điều có ảnh hưởng lớn đến hình ảnh tương lai SV mối quan hệ xã hội sống Khơng thế, số trào lưu tự phát có khuynh hướng hấp dẫn giới trẻ, mà SV nằm số đó, phát biểu mang tính giật gân thể họ coi mạnh mẽ thân có nguy ảnh hưởng tiêu cực đến SV hành trình hồn thiện nhân cách Một ví dụ minh họa cụ thể cho điều trào lưu “Nói làm” bắt đầu nở rộ sau vụ thách thức anh chàng tên N.T FB vào tối 20/9/2016 Nguyên văn lời thách thức “Bức hình đủ 40k like đổ xăng từ người xuống, lấy hộp quẹt tự đốt người nhảy kênh Tân Hóa! Đủ like làm, tơi nói làm Share mạnh để có hay hấp dẫn mà xem” Sau dòng trạng thái nhận 90,000 like anh chàng thực giữ lời hứa cách châm lửa lên người nhảy thật nhanh xuống kênh Tân Hóa để dập lửa [24] Những hiệu dạng “Việt Nam nói làm”, “đủ like cởi”, “đủ like đốt trường” bạn trẻ hưởng ứng cách rầm rộ FB nhằm thể tơi trình diễn, sắc nhân lại mang tính tiêu cực, cường điệu hóa thách thức dư luận nhằm thỏa mãn nhu cầu tự khẳng định, tiếng nhiều người biết đến Theo tác giả Trần Hữu Luyến cộng (2015): “Nhu cầu sử dụng MXH thiếu niên có tiến triển Nếu trước đây, giới trẻ sử dụng MXH để tìm kiếm thơng tin cho thân họ sử dụng để quảng bá thân” [19] Borders (2008) cho tính FB tạo làm thay đổi khuếch đại ý thức thân giới trẻ, điều thể qua việc cập nhật dòng trạng thái (Status) người dùng thông qua hồi đáp (comment) khách ghé thăm [dẫn theo 19] Nghiên cứu Valkenburg Peter (2007); Valkenburg Soetes (2011) phát ngày nay, mục đích việc sử dụng Internet hay MXH có thay đổi Nếu trước kia, thời kì đầu Internet đời, giới trẻ sử dụng Internet cơng cụ để tìm kiếm thơng tin giải trí ngày họ lại sử dụng Internet phương tiện để trình diễn quảng bá hình ảnh nhân nhằm làm tăng khả nhận diện thân với cộng đồng [81] HACT hình dung định thân Nó đối tượng nghiên cứu nhiều phân ngành tâm lý học: tâm lý học nhân cách, tâm lý học xã hội, tâm lý học văn hóa Ở đó, HACT nhìn nhận nhiều góc độ khác Tuy nhiên, điểm chung tất coi cốt lõi nhân cách, phản ánh tự ý thức mối quan hệ với người xung quanh, với nhóm, với cộng đồng HACT khơng phản ánh tự ý thức chủ thể mà tác động mạnh mẽ đến cảm giác hạnh phúc người, ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận sống người xung quanh Những dẫn chứng đề cập cho thấy HACT người đời sống thực hàng ngày mà giới ảo phong phú, đa dạng, góp phần xây dựng quảng bá hình ảnh, thương hiệu nhân cách dễ dàng hơn, để lại hệ lụy khó lường Điều cho thấy HACT ảo SV có ảnh hưởng tích cực tạo cho SV nhiều hội, giao lưu, thể hiện, rèn luyện, tìm kiếm hội Nhưng ảo FB ảnh hưởng tiêu cực đời sống SV như: lệ thuộc vào FB, khơng nhận diện thân, dễ nảy sinh thái độ bi quan, hành vi kỷ mức Trên giới, nghiên cứu HACT nhóm khách thể khác khơng phải Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu người dùng FB trang MXH tập trung lý giải khái niệm tự ý thức, kỷ, tự biểu đạt, tự đánh giá… mà chưa có nhiều nghiên cứu quan tâm trực tiếp đến HACT SV, HACT mạng ảo Thông thường, nghiên cứu xem HACT cấu thành tự ý thức hay tự đánh giá Các nghiên cứu Việt Nam vấn đề ít, thực đời sống thực, đó, HACT mạng ảo lại vấn đề mới, chưa khám phá cách có hệ thống, có lẽ việc nghiên cứu HACT MXH phức tạp, bị chi phối tính ẩn danh, tính ảo,… Trang nhân MXH “bản sao, chụp” thể sinh động tâm lý người, qua cho thấy tính người dùng Nói cách khác, “bộ mặt” người dùng Việc thể “bộ mặt” tùy thuộc vào lựa chọn người Với lợi ích tổn hại FB đem lại cho giới trẻ, cụ thể SV Việt Nam, việc nghiên cứu HACT SV qua FB nhân hồn tồn có tính cấp thiết lý luận thực tiễn Kết nghiên cứu có đóng góp có ý nghĩa mặt lý luận vào hệ thống tri thức nội hàm HACT, biểu HACT FB yếu tố ảnh hưởng Xuất phát từ lý nêu trên, đề tài nghiên cứu “HACT SV qua FB nhân” xác lập Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực nhằm đối chiếu cấu trúc HACT phát qua lý thuyết với HACT SV giới thiệu qua FB nhân, đồng thời giúp SV nâng cao nhận thức xây dựng HACT FB phù hợp 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan tài liệu có liên quan đến HACT SV qua FB nhân - Hệ thống hóa sở lý luận HACT SV qua FB nhân ... VỀ HÌNH ẢNH CÁI TÔI CỦA SINH VIÊN QUA FACEBOOK CÁ NHÂN 69 4.1 Thực trạng hình ảnh tơi sinh viên qua Facebook cá nhân 69 4.2 Mối quan hệ hình ảnh tơi sinh viên qua Facebook cá nhân. .. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HÌNH ẢNH CÁI TƠI CỦA SINH VIÊN QUA FACEBOOK CÁ NHÂN 1.1 Các nghiên cứu hình ảnh tơi sinh viên qua Facebook nước 1.2 Các nghiên cứu hình ảnh tơi sinh viên qua Facebook. .. HACT SV qua FB cá nhân CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HÌNH ẢNH CÁI TƠI CỦA SINH VIÊN QUA FACEBOOK CÁ NHÂN 1.1 Các nghiên cứu hình ảnh tơi sinh viên qua Facebook nước 1.1.1 Một số nghiên cứu Cái khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình ảnh cái tôi của sinh viên qua facebook cá nhân (Luận án tiến sĩ), Hình ảnh cái tôi của sinh viên qua facebook cá nhân (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay