ứng dụng mode 7 giải bài toán trung vân

1 203 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:31

ứng dụng mode 7 giải bài toán trung văn ứng dụng mode 7 giải bài toán trung văn ứng dụng mode 7 giải bài toán trung văn ứng dụng mode 7 giải bài toán trung văn ứng dụng mode 7 giải bài toán trung văn ứng dụng mode 7 giải bài toán trung văn ứng dụng mode 7 giải bài toán trung văn Câu 1: (QG2017_202C32) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Trên quan sát, tồn vị trí mà có ba xạ cho vân sáng ứng với bước sóng 440 nm, 660 nm λ Giá trị cùa λ gần với giá trị sau đây? A 570 nm D 550 nm B 560 nm C 540 nm Hướng dẫn: λ2 = 440; λ3 = 660 λ k = k = k3 λ2 Tương tự kλ kλ k λ1 = 2 → 380 ≤ 2 ≤ 760 → 0,86 ≤ ≤ 1, 73 k1 → k1 k1 k2 k ≤ k1 ≤ 1, 73 0,86 Dùng Mode 7, cho k2 chạy từ 3-45 step Chọn table giá trị cho k1 nguyên K3 … … K2 … … K2 K1 lamda K1lamda1=k2lamda2lamda1 660 528 440 Câu 38 [628587]: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Trên quan sát, điểm M có xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 nm; λ λ Tổng giá trị λ + λ A 1078 nm B 1080 nm C 1008 nm D 1181 nm k3 = k K3 = 2,4,6,8,… 735k3 735k3 k k k3 = λ → 380 ≤ ≤ 760 →≤ 0, 517 ≤ ≤ 1, 034 → ≤ k ≤ k k k 1, 034 0,517 Dùng mode 7, cho k3 chạy từ 216 (step 2), cho chọn k nguyên K3 k lamda Tổng=1008 nm 4 735 588 490 420
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng mode 7 giải bài toán trung vân, ứng dụng mode 7 giải bài toán trung vân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay