BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐIỆN XOAY CHIỀU LỚP 12

73 29 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:31

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐIỆN XOAY CHIỀU LỚP 12BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐIỆN XOAY CHIỀU LỚP 12BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐIỆN XOAY CHIỀU LỚP 12BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐIỆN XOAY CHIỀU LỚP 12BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐIỆN XOAY CHIỀU LỚP 12BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐIỆN XOAY CHIỀU LỚP 12BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐIỆN XOAY CHIỀU LỚP 12BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐIỆN XOAY CHIỀU LỚP 12BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐIỆN XOAY CHIỀU LỚP 12BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐIỆN XOAY CHIỀU LỚP 12BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐIỆN XOAY CHIỀU LỚP 12 R THAY ĐỔI Câu 1: Đoạn mạch RLC có R thay đổi mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng tần số không đổi Xác định R để điện áp hai đầu cuộn cảm đạt cực đại? A R tiến ∞ B R tiến C R = |ZL - ZC| D R = ZL - ZC Câu 2: Đoạn mạch RLC có R thay đổi mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng tần số khơng đổi Xác định R để điện áp hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại? A R tiến ∞ B R tiến C R = |ZL - ZC| D R = ZL - ZC Câu 3: Đoạn mạch RLC có R thay đổi mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng tần số không đổi Xác định R để điện áp hai đầu tụ điện đạt cực đại? A R tiến ∞ B R tiến C R = |ZL - ZC| D R = ZL - ZC Câu 4: Một mạch điện xoay chiều gồm linh kiện lý tưởng R, L, C mắc nối tiếp Tần số góc riêng mạch ω0, điện trở R thay đổi Hỏi cần phải đặt vào mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, có tần số góc ω để điện áp hiệu dụng URL không phụ thuộc vào R? A ω = B ω = ω0 C ω = ω0 D ω = 2ω0 Câu 5: Mạch AB gồm hai đoạn, AM cuộn dây cảm có L = H, biến trở R, đoạn MB gồm tụ điện có điện dung thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có U khơng đổi tần số 50Hz Điều chỉnh C = C1 sau điều chỉnh R thấy UAM khơng đổi Xác định giá trị C1? A 10 −4 F π B 10 −4 F 2π C Câu 6: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp.Biết L = 2.10 −4 F π D 10 −4 F 3π 0.2 H , C = 31.8µ F , f = 50Hz, hiệu điện hiệu π dụng hai đầu đoạn mạch U = 200 2(V ) Nếu công suất tiêu thụ mạch 400W R có giá trị sau đây: A R = 160ΩhayR = 40Ω C R = 60Ω B R = 80ΩhayR = 120Ω D R = 30ΩhayR = 90Ω Câu 7: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U, cuộn dây có điện trở r , dung kháng Z C (với ZC ≠ ZL) tần số dòng điện khơng đổi thay đổi R cơng suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pm, A ZL = ZC P = Pmax = U2 B R0 = Z L − Z C PAB max = R0 C R + r = Z L − Z C PAB max = D R = U2 2R U2 2( R + r ) r + ( Z L − Z C ) PR max = U 2R ( R + r ) + (Z L − Z C ) Câu 8: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U, cảm kháng ZL, dung kháng ZC (với ZC ≠ ZL) tần số dòng điện khơng đổi thay đổi R cơng suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pm, A ZL = ZC P = Pmax = U2 B R0 = Z L − Z C PAB max = R0 C R + r = Z L − Z C PAB max = D R = U2 2R U2 2( R + r ) r + ( Z L − Z C ) PR max = U 2R ( R + r ) + (Z L − Z C ) Câu :Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U, cuộn dây có điện trở r , dung kháng Z C (với ZC ≠ ZL) tần số dòng điện khơng đổi, thay đổi R cơng suất tiêu thụ điện trở R đạt giá trị cực đại Pm, A ZL = ZC P = Pmax = U2 R0 B R0 = Z L − Z C PAB max = U2 2R C R + r = Z L − Z C PAB max = r + ( Z L − Z C ) PR max = D R = Câu 10: U2 2( R + r ) U 2R ( R + r ) + (Z L − Z C ) Đặt điện áp u = U 0sinωt (U0 ω) không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phấn nhánh Biết độ tự cảm điện dung giữ không đổi Điều chỉng trị số điện trở R để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại Khi hệ số cơng suất đoạn mạch A 0,85 Câu 11: B 0,5 C D 10 −4 Mạch điện AB gồm R nối tiếp với tụ điện có điện dụng C = (F), uAB = 50 sin100πt (V) π Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ mạch cực đại Giá trị R công suất tiêu thụ lúc A 100Ω 12,5W B 75Ω 12W C 100Ω 20W D Tất sai Câu 12: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R thay đổi Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U Khi R thay đổi có hai giá trị R R2 R để mạch có cơng suất độ lệch pha u i tương ứng ϕ1 ϕ a) Tìm hệ thức liên hệ R1 R2 A R1 + R2 = U / P ; R1.R2 = ( Z L − Z C ) 2 B R1 + R2 = 2U / P ; R1.R2 = ( Z L − Z C ) 2 C R1 + R2 = U / P ; R1.R2 = ( Z L + Z C ) 2 D R1 + R2 = U / P ; R1.R2 = ( Z L − Z C ) b) Tìm hệ thức liên hệ ϕ1 ϕ A ϕ1 + ϕ2 = π Câu 13: B ϕ1.ϕ = π / C ϕ1 + ϕ2 = π / D ϕ1 + ϕ2 = π / Cho u AB = 220 2cos100π t (V) đặt vào đoạn mạch gồm phần tử R, L = / π (H), C = 10−4 / π (F) Khi R = R1 cơng suất mạch đạt cực đại P Khi R = R2 R = R3 PAB = P2 = P3 < P1 Tìm quan hệ R1, R2, R3 A R1 = R2 + R3 B R1 = R2 R3 R2 + R3 C R1 = R2 R3 D R1 = R2 R3 Câu 14: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm L= 10 −3 H tụ điện C= F mắc nối tiếp π 4π Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u=120 cos100πt(V) Điện trở biến trở phải có giá trị để công suất mạch đạt giá trị cực đại? A R=120Ω B R=60Ω C R=400Ω D R=60Ω 10 −3 Câu 15: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm L= H tụ điện C= F mắc nối tiếp π 4π Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u=120 cos100πt(V) Điều chỉnh giá trị biến trở để công suất mạch đạt giá trị cực đại Giá trị cực đại công suất bao nhiêu? A Pmax=60W B Pmax=120W C Pmax=180W D Pmax=1200W Câu 16: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây cảm kháng có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C, R điện trở thay đổi Đặt hai đầu mạch điện áp xoay chiều ổn định Điều chỉnh điện trở đến giá trị R=60Ω mạch tiêu thụ cơng suất cực đại Xác định tổng trở mạch lúc này? A 30 Ω B 120Ω C 60Ω D 60 Ω Câu 17: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 20Ω độ tự cảm L = 2H, tụ điện có điện dung C = 100μF điện trở R thay đổi mắc nối tiếp với Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều u = 240cos(100t)V Khi R = R o cơng suất tiêu thụ tồn mạch đạt giá trị cực đại Khi cơng suất tiêu thụ điện thở R : A P = 115,2W C P = 230,4W B P = 224W D P = 144W Câu 18 Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết R thay đổi Điều chỉnh cho R = 200 Ω cơng suất tiêu thụ mạch lớn có giá trị 50 W Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch có giá trị A 50 V B 50 V C 100 V D 100 V Câu 19 Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây khơng cảm có điện trở r = 10 Ω tụ C có dung kháng 100 Ω, ZL < ZC Điều chỉnh giá trị R người ta nhận thấy R = R1 = 30 Ω cơng suất mạch cực đại, R = R2 cơng suất R cực đại Giá trị cảm kháng ZL R2 A ZL = 60 Ω ; R2 = 60 Ω B ZL = 60 Ω ; R2 = 56,6 Ω C ZL = 40 Ω ; R2 = 60 Ω D D ZL = 60 Ω; R2 = 41,2 Ω Câu 20 Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có R thay đổi điện áp xoay chiều ln ổn định có biểu thức u = U0cos(ωt) V Mạch tiêu thụ công suất P có hệ số cơng suất cosφ Thay đổi R giữ nguyên C L để công suất mạch đạt cực đại U2 A Pmax = , cos = Z L − ZC U2 B Pmax = , cos = Z L − ZC U2 C Pmax = Z − Z , cos = U L C U2 D Pmax = , cos = Z L − ZC Câu 21 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100 V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm kháng, R có giá trị thay đổi Điều chỉnh R hai giá trị R1 R2 cho R1 + R2 = 100 Ω thấy cơng suất tiêu thụ đoạn mạch ứng với hai trường hợp Cơng suất có giá trị A 100 W B 200 W C 50 W D 400 W Câu 22 Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết ZL = 300 Ω, ZC = 200 Ω, R biến trở Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch có dạng u = 200 cos100πt V Điều chỉnh R để cường độ dòng điện hiệu dụng đạt cực đại A Imax = A B Imax = 2A C Imax= A D Imax= 2 A Câu 23 Một đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn dây không cảm có cảm kháng 44 Ω điện trở R, tụ C có dung kháng 102 Ω Khi điều chỉnh giá trị R = 56 Ω cơng suất tiêu thụ mạch cực đại Giá trị r A Ω B Ω C Ω D Ω Câu 24 Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R thay đổi được, điện áp hai đầu đoạn mạch u = 60 sin100πt V Khi R = R1 = Ω R = R2 = 16 Ω cơng suất mạch Hỏi với giá trị R cơng suất mạch cực đại, giá trị cực đại đó? A 10 Ω; 100 W B 10 Ω; 150 W C 12 Ω; 150 W D 12 Ω; 100 W Câu 25 Mạch RLC nối tiếp có R biến thiên Khi R = R0 công suất R đạt cực đại 200W Khi R = 3R0 cơng suất tiêu thụ mạch là: A 120W B 160W C 100 W D 120 W Câu 26: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp RLC, cuộn dây cảm Điện trở R tần số dòng điện f thay đổi Ban đầu ta thay đổi R đến giá trị R = R để công suất tiêu thụ mạch cực đại P Cố định cho R = R0 thay đổi f đến giá trị f = f0 để công suất mạch cực đại P2 So sánh P1 P2 A P1 = P2 B P2 = 2P1 C P2 = P1 D P2 = P1 Câu 27: Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm tụ điện C, biến trở R, cuộn dây không cảm có r = 40 Ω L = 0, H Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u = 200cos100πt (V) Thay đổi biến trở R để công suất π biến trở đạt cực đại, lúc điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở A mF 3π B mF 5π C mF 7π 100 V Điện dung C tụ điện D mF π Câu 28 Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp RLC, cuộn dây cảm Điện trở R tần số dòng điện f thay đổi Ban đầu ta thay đổi R đến giá trị R = R để công suất tiêu thụ mạch cực đại P Cố định cho R = R0 thay đổi f đến giá trị f = f0 để công suất mạch cực đại P2 So sánh P1 P2? A P1 = P2 B P2 = 2P1 C P2 = P1 D P2 = P1 Câu 29: Đoạn mạch AB gồm đoạn AM (chứa tụ điện C nối tiếp điện trở R) đoạn MB (chứa cuộn dây) Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều ổn định Đồ thị theo thời gian u AM uMB hình vẽ Lúc t = 0, dòng điện có giá trị i = +I0/ giảm Biết C = mF , công suất tiêu thụ mạch 5π A 200 W B 100 W C 400 W D 50 W Câu 30: Lần lượt đặt vào đầu đoạn RLC (R biến trở, L cảm) điện P(W) u1 = U 2cos(ω1t + π) P1max u2 = U 2cos(ω2t − π / 2) , người ta thu suất mạch điện xoay chiều toàn mạch theo hình Biết A đỉnh đồ thị P(1) thị P(2) Giá trị R P1max gần là: A mạch xoay chiều áp xoay chiều: P(1) đồ thị công B 100 biến trở R B đỉnh đồ P(2) A 100Ω;160W B 200Ω; C 100Ω; 100W D 200Ω; 125W 100 R? 250 R(Ω) 250W Câu 31: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, L cuộn dây cảm thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện áp có giá trị hiệu dụng U tần số f không đổi Điều chỉnh giá trị L để tổng điện áp hiệu dụng URC+UL lớn tổng 2 U cơng suất tiêu thụ mạch 140W Hỏi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ mạch lớn cơng suất lớn A 150W B 160W C 170W D 180W Câu 32 Đặt điện áp xoay chiều u = U cos ωt (V ) vào hai đầu R0 L đoạn mạch AB (hình vẽ bên) Biết tụ điện có dung kháng ZC= 60Ω , A cuộn cảm có cảm kháng ZL= 20Ω , điện trở R0 có giá trị R C B xác định R biến trở Điều chỉnh biến trở để cơng suất toả n hiệt đạt lớn nhất, cơng suất toả nhiệt R lần công suất toả nhiệt R0 Hỏi phải điều chỉnh biến trở Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB lớn giá trị biến trở điều chỉnh giá trị xấp xỉ A 80 Ω B 94, 6Ω C 60 Ω D 60,4 Ω Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Gọi điện áp hiệu dụng hai đàu biến trở, hai đầu tụ điện hệ số công suất đoạn mạch biến trở có giá trị R1 U R1 , U C1 , cosϕ1 Khi biến trở có giá trị R2 giá trị tương ứng nói U R2 ,U C2 , cosϕ2 biết liên hệ: U R1 U R2 = 0,75 U C2 U C1 = 0, 75 Giá trị cosϕ1 là: A B C 0,49 D Câu 34: Đặt điện áp u = 120 cos(100πt ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C = 1/(4π) mF Và cuộn cảm L= 1/π H mắc nối tiếp Khi thay đổi R ứng với R1 R2 mạch tiêu thụ cơng suất P độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện mạch tương ứng ϕ1 ϕ2 với ϕ1 =2.ϕ2 Giá trị công suất P A 120 W B 240 W C 60 W D 120 W Câu 35: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở r mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt vào AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω cơng suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại tổng trở đoạn mạch AB chia hết cho 40 Khi hệ số công suất đoạn mạch MB đoạn mạch AB tương ứng A 3/8 5/8 B 33/118 113/160 C 1/17 /2 D 1/8 3/4 Câu 36: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm biến trở R , cuộn dây cảm L tụ điện C Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100 V tần số f không đổi Điều chỉnh để R = R1 = 50 Ω cơng suất tiêu thụ mạch P1 = 60 W góc lệch pha điện áp dòng điện ϕ1 Điều chỉnh để R = R2 = 25 Ω cơng suất tiêu thụ mạch P2 góc lệch pha điện áp dòng điện P ϕ2 với cos ϕ1 + cos ϕ = Tỉ số P1 A B C D Câu 37: Đặt điện áp u = 120 cos(100πt ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C = 1/(4π) mF Và cuộn cảm L= 1/π H mắc nối tiếp Khi thay đổi R ứng với R1 R2 mạch tiêu thụ công suất P độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện mạch tương ứng ϕ1 ϕ2 với ϕ1 =2.ϕ2 Giá trị công suất P A 120 W B 240 W C 60 W D 120 W Câu 38: Trong học thực hành, học sinh mắc nối tiếp quạt điện xoay chiều với điện trở R mắc hai đầu đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380V Biết quạt có giá trị định mức : 220V 88W hoạt động cơng suất định mức độ lệch pha điện áp hai đầu quạt cường độ dòng điện qua ϕ, với cosϕ = 0,8 Để quạt điện chạy cơng suất định mức R A 180 Ω B 354Ω C 361Ω D 267Ω Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60V vao đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây có r = 20Ω ; ZL = 50Ω, tụ điện Z C = 65Ω biến trở R Điều chỉnh R thay đổi từ đến ∞ thấy cơng suất tồn mạch đạt cực đại là: A 120W B 115,2W C 40W D 105,7W Câu 40: Đặt điện áp u=100cos( 100π t )V vào đầu đoạn mạch gồm điện trở tụ điện mắc nối tiếp Cho R thay đổi thấy cơng suất mạch đạt cực đại 100W Điện dung C bằng: A 10-4/ π F B 10-4/2 π F C 1/5 π mF D 1/5 π µ F Câu 41: Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở r = 100 Ω độ tự cảm L = 0,191 H, tụ điện có điện dung C = 1/4π(mF), điện trở R có giá trị thay đổi Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u = 200 cos(100πt) V Thay đổi giá trị R để công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại Xác định giá trị cực đại công suất mạch A 200 W B 228W C 100W D 50W Câu 42: Cho đoạn mạch gồm cuộn cảm biến trở mắc nối tiếp với điện áp hiệu dụng đầu đoạn mạch U = 24 V khơng đổi Khi biến trở có giá trị R =18Ω R =128Ω cơng suất tiêu thụ đoạn mạch P Cảm khẳng Z cuộn dây công suất cực đại đoạn mạch thay đổi biến trở tương ứng là: A Z= 24Ω P = 12W B Z= 24Ω P = 24W C Z= 48Ω P = 6W D Z= 48Ω P = 12W Câu 43: Mạch điện gồm biến trở R, cuộn dây cảm có L = , tụ có điện dung C = F mắc nối tiếp vào điện áp xoay chiều có f = 50Hz Để mạch có cơng suất P = P ( P cơng suất tối đa mạch) giá trị R là: A 360Ω 40Ω B 320Ω 80Ω C 340Ω 60Ω D 160Ω 240Ω Câu 44: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở, cuộn dây không cảm tụ điện ghép nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức u = Usinωt (V) Trong U omega khơng đổi Khi biến trở R = 75Ω cơng suất tiêu thụ biến trở đạt giá trị lớn Xác định điện trở cuộn dây tổng trở mạch AB Biết chúng có giá trị nguyên A r = 21 Z = 120 B r = 15 Z = 100 C r = 12 Z = 157 D r = 35 Z = 150 Câu 45 Cho mạch điện gồm biến trở Rx mắc nối tiếp với tụ điện có C = 63,8µ F cuộn dây có điện H Đặt vào hai đầu điện áp U=200V có tần số f = 50Hz Giá trị Rx π để công suất mạch cực đại giá trị cực đại trở r = 70Ω, độ tự cảm L = A 0Ω ;378, 4W B 20Ω ;378, 4W C 10Ω ;78, 4W D 30Ω ;100W Câu 46 Cho mạch điên AB gồm tụ điện C,R,L (mắc theo thứ tự trên) Đặt vào A,B điện áp u=U0cos2πft vói U0 không đổi f thay đổi Khi f=f1= 72 điện áp hiệu dụng hai đầu đoan mạch chứa C R có giá trị hiệu dụng U Khi f=f2 Thì hệ số công suất mạch AB không phụ thuộc giá trị R tần số f2 có giá trị bao nhiêu? Câu 47: Trong thực hành học sinh muốn quạt điện loại 180 V - 120W hoạt động bình thường điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, nên mắc nối tiếp với quạt biến trở Ban đầu học sinh để biến trở có giá trị 70 Ω đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 0,75A công suất quạt điện đạt 92,8% Muốn quạt hoạt động bình thường phải điều chỉnh biến trở nào? ♦ A giảm 12 Ω B tăng thêm 20 Ω C giảm 20 Ω D tăng thêm 12 Ω Câu 48 Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở r mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt vào AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω cơng suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại tổng trở đoạn mạch AB chia hết cho 40 Khi hệ số cơng suất đoạn mạch MB đoạn mạch AB tương ứng ♦ A 8 B C 17 D 33 113 118 160 Câu 48 Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM BM mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt điện áp xoay chiều u = U 0cos ω t (U0 ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB cơng độ lệch pha uAM uMB 900 Nếu đặt điện áp LC vào hai đầu đoạn mạch MB đoạn mạch tiêu thụ công suất bằng: suất tiêu thụ đoạn mạch AB 85 W Khi ω = A 85 W B 135 W C 110 W D 170 W Câu 49 Cho mạch điện gồm biến trở Rx mắc nối tiếp với tụ điện có C = 63,8µ F cuộn dây có điện H Đặt vào hai đầu điện áp U=200V có tần số f = 50Hz Giá trị Rx π để công suất mạch cực đại giá trị cực đại trở r = 70Ω, độ tự cảm L = ♦ A 0Ω ;378, 4W B 20Ω ;378, 4W C 10Ω ;78, 4W D 30Ω ;100W Câu 50 Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh R, C, L mắc nối tiếp điện áp u = U cos100πt (V ) Khi điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 100V cường độ dòng điện trễ pha với π cơng suất tỏa nhiệt đoạn mạch 50W Khi điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 100 3V để giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng khơng đổi phải ghép nối tiếp đoạn mạch với điện trở khác có giá trị điện áp - A 73,2 Ω B 50 Ω C 100 Ω D 200 Ω A B C D Câu 77: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rôto máy quay với tốc độ n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch 1A Khi rôto máy quay với tốc độ 3n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch 3A Nếu rơto máy quay với tốc độ 2n vòng/phút cường độ dòng điện hiệu mạch A 3A B 3A C A D A Câu 78: Một mạch điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch không đổi, tần số thay đổi Mạch gồm phần tử điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C.Biết biểu thức L = CR.Chỉnh f đến giá trị f = f f = f = 2f mạch có hệ số cơng suất Giá trị hệ số công suất là: A B C D Câu 130: Câu 79: Hai máy phát điện xoay chiều pha hoạt động bình thường tạo hai suất điện động có tần số f Rơto máy thứ có p1 cặp cực quay với tốc độ n1 = 1800 vòng/phút.Rơto máy thứ hai có p2 = cặp cực quay với tốc độ n2 Biết n2 có giá trị khoảng từ 12 vòng/giây đên 18 vòng/giây Giá trị f A 54 Hz B 60 Hz C 48 Hz D 50 Hz Câu 80 Hai máy phát điện xoay chiều pha A B (có phần cảm rôto) hoạt động ổn định, phát hai suất điện động có tần số 60 Hz Biết phần cảm máy A nhiều phần cảm máy B cặp cực (2 cực bắc, cực nam) số vòng quay rơto hai máy chênh lệch 18000 vòng Số cặp cực máy A máy B A B C D Câu 135: Đặt điện áp u =U cos(2 π ft) V (U không đổi, f thay đổi) vào đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (2L> R C) Khi f = f U C = U ( R + Z L ) ( Z L + Z C ) = R ( R + Z C ) Khi f = f + 120 Hz , U L = U Tần số f nhận giá trị sau đây: A 80Hz B 60Hz C 50Hz D 100Hz Câu 81: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số góc ω thay Điện áp hiệu dụng hai tụ điện điện áp hiệu dụng đầu cuộn cảm UC, UL phụ thuộc vào ω, chúng biểu đồ thị hình vẽ, tương ứng với đường U C, UL Khi ω1 UC đạt cực đại Um ω = ω2 UL đạt cực đại Um Hệ số công suất đoạn mạch ω = ω2 gần giá trị sau : A 0,70 B 0,86 C 0,82 điện đổi hai diễn ω = D 0,5 Câu 82: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R =100Ω, cuộn cảm L=1/π (H) tụ điện C = C= 10−4 F mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = 200 cos ωt (V ) tần số góc π ω thay đổi Vẽ đồ thị điện áp hiệu dụng hai tụ điện , điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở UC, UL UR phụ thuộc vào ω, tương ứng với đường UC, UL UR Khi ω = ωC UC đạt cực đại Um, Khi ω = ωL UL đạt cực đại Um Giá trị Um gần giá trị sau : A 240V B 250V Câu 83: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần góc ω thay đổi Điện áp hiệu dụng hai tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UC, UL phụ thuộc vào ω, chúng biểu diễn đồ thị hình vẽ, tương ứng với đường UC, UL Khi ω = ω1 UC đạt cực đại Khi ω = ω2 UL đạt cực đại Um Giá trị Um gần giá trị sau : A 140V B 160V C 147V D 130V Câu 84: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá C 220V D 230V số Um, trị hiệu dụng không đổi tần số góc ω thay đổi Điện áp hiệu dụng hai tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UC, UL phụ thuộc vào ω, chúng biểu diễn đồ thị hình vẽ bên, tương ứng với đường UC, UL Khi ω = ω1 UC đạt cực đại Um Các giá trị Um ω1 A 150 2V, 330 3rad / s B 100 3V, 330 3rad / s C 100 3V, 330 2rad / s D 150 2V, 330 2rad / s Câu 85:(THPTQG2015)Lần lượt đặt điện áp u = U cos ωt (U không thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch X vào hai đầu mạch Y; với X Y đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp hình vẽ, PX PY biểu diễn quan hệ công suất tiêu thụ với ω Y với ω Sau đó, đặt điện áp u lên hai đầu đoạn AB gồm X Y mắc nối tiếp Biết cảm kháng hai cuộn cảm mắc nối tiếp (có cảm kháng Z L1 Z L ) Z L = Z L1 + Z L kháng hai tụ điện mắc nối tiếp (có dung kháng Z C1 Z C ) Z C = Z C1 + Z C Khi ω = ω2 , công suất tiêu thụ đoạn mạch giá trị gần giá trị sau đây? A 14 W B 10 W.C 22 W D 18 W đổi, ω đoạn Trên X mạch dung AB có Câu 86 Một mạch xoay chiều có ba hộp kín mắc nối tiếp, hộp kín chứa ba linh kiện: điện trở thuần, cuộn dây cảm, tụ điện Đặt vào hai đầu mạch điện áp u=U cosωt (V) có ω thay đổi, vơn kế có điện trở vơ lớn Khi cho ω thay đổi, dựa vào số Vôn kế người ta vẽ đồ thị điện áp hai đầu hộp kín đồ thị hình vẽ Biết ω2=100π rad/s ; ω3=150π rad/s Chọn đáp án sai A X ≈ 224 V B ω1 = 200π rad/s C ω4 = 100 2π rad/s D ω = 75π rad/s Câu 87: Đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB Đoạn AM gồm điện trở R nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L, đoạn MB có tụ điện có điện dung C với CR < L Đặt vào AB điện áp u AB = U cos ωt , U ổn định ω thay đổi Khi ω = ωc điện áp hai đầu tụ C cực đại, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM AB llệnh pha α Giá trị nhỏ tan α A 2,5 B 2 C 0,5 D Câu 88 Đặt điện áp xoay chiều u = U 2cos ( ωt ) V ( U khơng đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu mạch điện gồm linh kiện R, L, C mắc nối tiếp Đồ thị điện áp hiệu dụng cuộn dây hệ số cơng suất tồn mạch phụ thuộc ω hình vẽ Giá trị k0 A C B D 3 TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG Câu Trong trình truyền tải điện xa, cuối nguồn không dùng máy hạ Cần phải tăng điện áp nguồn lên lần để giảm cơng suất hao phí đường dây 100 lần đảm bảo công suất nơi tiêu thụ nhận không đổi Biết điện áp tức thời u pha với dòng điện tức thời i ban đầu độ giảm điện áp đường dây 10% điện áp tải tiêu thụ A 9,1 lần B 10 lần C 10 lần D 9,78 lần Câu 2: Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện ap hiệu dụng 200V sinh công suất 320W Biết điện trở day quấn động 20 ôm hệ số công suất động 0,89 Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy động A.4,4A B.1,8A C.2,5A D.4A Câu 3: Với công suất cần truyền tải mạch tiêu thụ, lúc đầu hiệu điện hiệu dụng nơi truyền U hiệu suất truyền tải điện 60% Nếu tăng hiệu điện hiệu dung nơi truyền tải lên 100U hiệu suất truyền tải điện là: A 94% B 99,6% C.99,9% D.99,994% Câu 4: Trong trình truyền tải điện từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ (tải) giữ không đổi Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu tải U độ giảm đường dây 0,1U Giả sử hệ số công suất nơi tiêu thụ Để hao phí truyền tải giảm 100 lần so với trường hợp đầu phải nâng hiệu điện hai đầu máy phát điện lên đến A 20,01U B 10,01U C 9,1U D 100U Câu 5: Điện từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ điện đường dây truyền tải pha có điện trở khơng đổi Khi điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây truyền tải U hiệu suất truyền tải điện 80% Coi hệ số công suất mạch truyền tải công suất tới nơi tiêu thụ không đổi Để hiệu suất truyền tải điện 90% điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây truyền tải A U B U C U D 1,5U Câu : Cơng suất hao phí đường dây tải 500W Sau người ta mắc vào mạch tụ điện nên cơng suất hao phí giảm đến cực tiểu 245W Tìm hệ số công suất lúc đầu A 0,65 B 0,80 C 0,75 D 0,70 Câu 7: Khi mắc động điện xoay chiều có hệ số cơng suất cosϕ = 0,9 vào mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U = 200 V sinh công suất học P = 324W Hiệu suất động H = 90% Điện trở động là: A 10Ω B 100Ω C 90Ω D 9Ω Câu Một nhà máy thủy điện cung cấp điện cho thành phố cách 80 km đường dây tải điện pha, hệ số công suất đường dây Đường dây tải làm tiêu hao 5% cơng suất cần tải thành phố nhận công suất 47500 kW với điện áp hiệu dụng 190 kV Đường dây làm đồng có điện trở suất 1,6.10 – Ω.m khối lượng riêng 8800 kg/m³ Khối lượng đồng dùng làm đường dây A 190 B 90 C 180 D 80 Câu 9: Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A hệ số công suất động 0,8 Biết cơng suất hao phí động 11 W Hiệu suất động (tỉ số cơng suất hữu ích cơng suất tiêu thụ toàn phần) A 80% B 90% C 92,5% D 87,5 % Câu 10: Đặt vào hai đầu điện trở hiệu điện xoay chiều có giá trị cực đại U công suất tiêu thụ R P Khi đặt vào hai đầu điện trở hiệu điện khơng đổi có giá trị U cơng suất tiêu thụ R A P B 2P C 2P D 4P Câu 11: Cho mạch điện gồm động điện ghép nối tiếp với tụ điện Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100 V , tần số khơng đổi hệ số công suất mạch 0,9 Động hoạt động bình thường với hiệu suất 80 %, hệ số cơng suất 0,75 Động có điện trở hoạt động r = 10 Ω Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động A 2, A B 1, A C 2, A D 1,8 A Câu 12: Điện trạm điện truyền hiệu điện 20kV Hiệu suất trình tải điện H1 = 80% Biết công suất truyền tải đến nơi tiêu thụ không đổi muốn hiệu suất tăng lên đến H = 95% ta phải: A Tăng hiệu điện lên đến 36,7 kV B Tăng hiệu điện lên đến 40 kV C Giảm hiệu điện xuống kV D Giảm hiệu điện xuống 10 kV Câu 13: Người ta truyền tải điện từ A đến B.ở A dùng máy tăng B dùng hạ thế, dây dẫn từ A đến B có điện trở 40Ω.cường độ dòng điện dây 50A.cơng suất hao phí dây 5% cơng suất tiêu thụ B hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp hạ 200V biết dòng điện hiệu ln pha bỏ qua hao phí máy biến thế.tỉ số biến đổi hạ là: A 0,005 B 0.05 C 0,01 D 0.004 Câu 14 Một động điện xoay chiều sản cơng suất học 7,5kW có hiệu suất 80% Mắc động nối tiếp với cuộn cảm mắc chúng vào mạng điện xoay chiều.giá trị hiệu điện hiệu dụng hai đầu động UM biết dòng điện qua động có cường độ hiệu dụng I = 40A trễ pha với u M góc π / Hiệu điện hai đầu cuộn cảm UL = 125V sớm pha so với dòng điện qua cuộn cảm π / Tính hiệu điện hiệu dụng mạng điện độ lệch pha so với dòng điện A 383V; 400 B 833V; 450 C 383V; 390 D 183V; 390 Câu 15: Một máy tăng áp lí tưởng có điện áp hai đầu cuộn sơ cấp ổn định Nếu ta tăng số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp lên số vòng điện áp hai đầu cuộn thứ sẽ: A tăng B Giảm C tăng giảm D chưa kết luận Câu 16: Một người định biến từ hiệu điên U1 = 110V lên 220V với lõi không phân nhánh, khơng mát lượng cuộn dây có điện trở nhỏ , với số vòng cuộn ứng với 1,2 vòng/Vơn Người hồn tồn cuộn thứ cấp lại ngược chiều vòng cuối cuộn sơ cấp Khi thử máy với nguồn thứ cấp đo U2 = 264 V so với cuộn sơ cấp yêu cầu thiết kế, điện áp nguồn U1 = 110V Số vòng dây bị ngược là: A 20 B 11 C 10 D 22 Câu 17: Khi truyền điện có cơng suất P từ nơi phát điện xoay chiều đến nơi tiêu thụ cơng suất hao phí ∆P (với n > 1), nơi phát điện người n ta sử dụng máy biến áp (lí tưởng) có tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp số vòng dây cuộn thứ cấp đường dây ∆P Để cho cơng suất hao phí đường dây A n B n C n D n Câu 18: Trong học thực hành , học sinh quấn máy biến áp với điện áp sơ cấp khơng đổi Khi quấn vòng dây thứ cấp sơ ý, học sinh quên khơng đếm số vòng dây nên dừng lại đo điện áp thứ cấp để hở 13V Học sinh tiếp tục quấn thêm 27 vòng cho cuộn thứ cấp đo điện áp thứ cấp 17,5 V Biết hao phí biến áp khơng đáng kể Số vòng dây quấn cho cuộn thứ cấp là: A 78 vòng dây B 105 vòng dây C 51 vòng dây D 130 vòng dây Câu 19: Một máy biến áp gồm cuộn sơ cấp ống dây có N1 = 1000 vòng dây, điện trở hoạt động r = 30Ω, hệ số tự cảm L = H Cuộn thứ cấp có N2 = 50 vòng dây Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp 2,5π xoay chiều có phương trình u = 220 cos100πt (V) Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là: A 8,8V B 11 V C 11V D 8,8 V Câu 20: Một máy biến lõi đối xứng gồm ba nhánh có tiết diện nhau, hai nhánh hai cuộn dây Khi mắc hiệu điện xoay chiều vào cuộn đường sức sinh khơng bị ngồi chia cho hai nhánh lại Khi mắc cuộn vào hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 240V cuộn để hở có hiệu điện U Hỏi mắc vào cuộn hiệu điện U cuộn để hở có hiệu điện bao nhiêu? Biết điện trở cuộn dây không đáng kể A 40V B 60V C 120V D 30V Câu 21 Máy biến gồm cuộn sơ cấp N1=1000 vòng, r1=1 (ơm); cuộn thứ cấp với N2=200 vòng, r2=1,2 (ơm) Nguồn sơ cấp có hiệu điện hiệu dụng U1, tải thứ cấp trở R=10 (ôm); hiệu điện hiệu dụng U2 Bỏ qua mát lượng lõi từ Tính tỉ số U1/U2 tính hiệu suất máy A K=5, H= 98% B K=5, H= 89% C K=5, H= 78% D K=5, H=99% Câu 22 Một máy biến áp lí tưởng có hiệu suất nối vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 5V Biết số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp 100 vòng 150 vòng Do cuộn sơ cấp có 10 vòng bị quấn ngược nên điện áp thu cuộn thứ cấp là: A 7,5V B 9,37 V C 8,33V D 7,78V Câu 23 Trong máy biến hình 2, cuộn sơ cấp có n 1=1320 vòng, hiệu điện U1= 220V, cuộn thứ cấp có U2 = 10V, I2 = 0,5 A cuộn thứ cấp thứ hai có n3 = 36 vòng, I3 = 1,2A Như cường độ dòng điện cuộn sơ cấp số vòng cuộn thứ cấp thứ là: A I1= 0,023 A n2= 60 vòng B I1=0,055A n2 = 60 vòng C I1 = 0,055A n2 = 86 vòng D I1 = 0,023 A n2 = 86 vòng Câu 24 Cuộn sơ cấp máy biến có N1 = 1000 vòng, cuộn thứ cấp có N2 = 2000 vòng Hiệu điện hiệu dụng cuộn sơ cấp U1= 110V cuộn thứ cấp để hở U2 = 216 V Tỉ số cảm kháng cuộn sơ cấp điện trở cuộn là: A 0,19 B 5,2 C 0,1 D 4,2 Câu 25: Một máy biến có hiệu suất 80% Cuộn sơ cấp có 150vòng, cuộn thứ cấp có 300vòng Hai đầu cuộn thứ cấp nối với cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω, độ tự cảm 318mH Hệ số công suất mạch sơ cấp Hai đầu cuộn sơ cấp đặt hiệu điện xoay chiều có U = 100V, tần số 50Hz Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp A 1,8A B 2,0A C 1,5A D 2,5A Câu 26: Trong trình truyền tải điện xa, độ giảm điện áp đường dây tải điện pha n lần điện áp lại cuối đường dây Coi cường độ dòng điện mạch ln pha với điện áp Để cơng suất hao phí đường dây giảm a lần đảm bảo công suất truyền đến nơi tiêu thụ không đổi, cần phải tăng điện áp nguồn lên lần ? A n+a a ( n + 1) B n n+a n+1 C a( n + ) D n+ a a ( n + 1) Câu 27: Trong trình truyền tải điện xa cần tăng điện áp nguồn lên lần để giảm công suất hao phí đường dây 100 lần Giả thiết công suất nơi tiêu thụ nhận không đổi, điện áp tức thời u pha với dòng điện tức thời i Biết ban đầu độ giảm điện đường dây 15% điện áp tải tiêu thụ A.8,7 B.8,5 C.9,5 D.9,7 Câu 28: Một máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp lần số vòng dây cuộn thứ cấp Cuộn sơ cấp có điện trở r1 = 1,5Ω độ tự cảm L = 6,366(mH); cuộn thứ cấp có điện trở r2 = 2Ω Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều 220V-50Hz điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là: A 50V B 40V C 44V D 55V Câu 29: Trong thực hành học sinh muốn quạt điện loại 180 V - 120W hoạt động bình thường điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, nên mắc nối tiếp với quạt biến trở Ban đầu học sinh để biến trở có giá trị 70 Ω đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 0,75A công suất quạt điện đạt 92,8% Muốn quạt hoạt động bình thường phải điều chỉnh biến trở nào? A giảm 12 Ω B tăng thêm 12 Ω C giảm 20 Ω D tăng thêm 20 Ω Câu 30 Xét mạch điện gồm động điện ghép nối tiếp với tụ điện Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U= 100V mạch có hệ số cơng suất 0,9 Lúc động hoạt động bình thường với hiệu suất 80% hệ số công suất 0,75 Biết điện trở động 10Ω Điện áp hiệu dụng hai đầu động cường độ dòng điện hiệu dụng qua động lần lượt: A 120V, 6A B 125V, 6A C 120V, 1,8A D 125V, 1,8A Câu 31 Điên áp cực máy phát điện cần tăng lên lần để công suất hao phí giảm 100 lần với điều kiện cơng suất truyền đến tải tiêu thu không đổi chưa tăng thi độ giảm điện áp đường dây 15% điện hai cực máy phát Coi cường độ dòng điện ln pha với điện áp A 10 lần B 8,515 lần C 10,515 lần D Đáp án khác Câu 32: Một máy biến áp mà cuộn dây sơ cấp gồm N1 = 900 vòng, điện trở cuộn sơ cấp r1 = 36Ω ; cuộn thứ cấp có N = 100 vòng, điện trở r2 = 0, 2Ω Mắc hai đầu cuộn dây thứ cấp với tải trở R = 0,8Ω , mắc hai đầu cuộn dây sơ cấp vào nguồn điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 = 360V Bỏ qua hao phí điện dòng Fuco, coi hầu hết đường sức từ chạy lõi sắt Tính hiệu điện hai đầu R hiệu suất truyền tải điện A.80% B.90% C.85% D.98% Câu 33 : Có hai máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) cuộn sơ cấp có số vòng dây cuộn thứ cấp có số vòng dây khác Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu cuộn thứ cấp máy thứ tỉ số điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở cuộn sơ cấp máy 1,5 Khi đặt điện áp xoay chiều nói vào hai đầu cuộn sơ cấp máy thứ hai tỉ số Khi thay đổi số vòng dây cuộn thứ cấp máy 50 vòng dây lặp lại thí nghiệm tỉ số điện áp nói hai máy Số vòng dây cuộn sơ cấp máy A 200 vòng B 100 vòng C 150 vòng D 250 vòng Câu 34.Bằng đương dây truyền tải pha điện từ nhà may phát điện dc truyền đen nơi tieu thụ la khu chung cư ng ta thấy tawnghdt nơi phát từ U lên 2U số hộ dân có đủ điện để thiêu thụ tăng từ 80 lên 95 hộ.biết có hao phí đường truyền dáng kể hộ dân tiêu thụ điện nhau.nếu thay sợi dây sợi siêu dẫn để tải điện số hộ dân cư đủ điện tiêu thụ Công suất nơi phát không đổi A.100 B.110 C.160 D.175 Câu 35: Người ta truyền tải điện đến nơi tiêu thụ đường dây pha có điện trở R Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây U = 220 V hiệu suất truyền tải điện 60% Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ khơng thay đổi điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bao nhiêu? A 359,26 V B 330 V C 134,72 V D.146,67 V Câu 36 Điện truyền tỉ từ nhà máy đến khu công nghiepj đường dây tải pha Nếu điện áp 54 12 để đáp ứng nhu cầu điện 13 khu công nghiệp Nếu muốn cung cấp đủ điện cho khu cơng nghiệp điện áp truyền phải 2U cần dùng máy biến áp với tỉ số truyền U khu cơng nghiệp phải lắp máy hạ áp có tỉ số vòng dây A 117 B 119 C 171 D 219 Câu 37 : Một máy biến áp lý tưởng gồm cuộn sơ cấp hai cuộn thứ cấp Cuộn sơ cấp có n = 1320 vòng , điện áp U1 = 220V Cuộn thứ cấp thứ có U2 = 10V, I2 = 0,5A; Cuộn thứ cấp thứ 2có n = 25 vòng, I3 = 1,2A Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp : A I1 = 0,035A B I1 = 0,045A C I1 = 0,023A D I1 = 0,055A Câu 38 Một trạm hạ áp cấp điện cho nông trại để thắp sáng bóng đèn sợi đốt loại có điện áp định mức 220 V Nếu dùng 500 bóng chúng hoạt động định mức, dùng 2000 bóng chúng đạt 85 % công suất định mức Coi điện trở bóng đèn khơng đổi Điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp máy hạ áp có giá trị gần : A 210 V B 250 V C 231 V D 225 V Câu 39 Stato động không đồng ba pha gồm cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50Hz vào động Rơto lồng sóc động quay với tốc độ sau đây? A 1000vòng/min B 900vòng/min C 3000vòng/min D 1500vòng/min Câu 40: Ba điện trở giống đấu hình nối vào nguồn ổn định đấu hình nhờ đường dây dẫn Nếu đổi cách đấu ba điện trở thành tam giác (nguồn đấu hình sao) cường độ dòng điện hiệu dụng qua đường dây dẫn: A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Câu 41: Trong máy phát điện xoay chiều pha, có suất điện động cực đại E0 , suất điện động tức thời cuộn triệt tiêu suất điện động tức thời cuộn tương ứng A − E0 ; E0 B E0 / 2; − E0 / C − E0 / 2; E0 / D E0 / 2; − E0 / Câu 42: Tại điểm M có máy phát điện xoay chiều pha có cơng suất phát điện hiệu điện hiệu dụng hai cực máy phát không đổi Nối hai cực máy phát với trạm tăng áp có hệ số tăng áp k đặt Từ máy tăng áp điện đưa lên dây tải cung cấp cho xưởng khí cách xa điểm M Xưởng khí có máy tiện loại, cơng suất hoạt động Khi hệ số k = xưởng khí có tối đa 120 máy tiện hoạt động Khi hệ số k = xưởng khí có tối đa 130 máy tiện hoạt động Do xẩy cố trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào hai cực máy phát điện Khi xưởng khí cho tối đa máy tiện hoạt động Coi có hao phí dây tải điện đáng kể Điện áp dòng điện dây tải điện ln pha A 93 B 102 C 84 D 66 Câu 43 Xét mạch điện gồm động điện ghép nối tiếp với tụ điện Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U= 100V mạch có hệ số công suất 0,9 Lúc động hoạt động bình thường với hiệu suất 80% hệ số cơng suất 0,75 Biết điện trở động 10Ω Điện áp hiệu dụng hai đầu động cường độ dòng điện hiệu dụng qua động lần lượt: A 120V, 6A B 125V, 6A C 120V, 1,8A D 125V, 1,8A Câu 44.Một trạm phát điện xoay chiều có cơng suất khơng đổi (P), truyền điện xa với điện áp hai đầu dây nơi truyền 200 kV, tổn hao điện truyền 30%.Nếu tăng điện áp truyền tải lên 500 kV tổn hao điện truyền A 6% B 75% C 12% D 4,8% Câu 45: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tượng điện áp xoay chiều có giá trị khơng đổi hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch thứ cấp để hở 100V.Ở cuộn sơ cấp ,khi ta giảm bớt n vòng dây hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch thứ cấp để hở U;nếu tăng n vòng dây cuộn sơ cấp hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch thứ cấp để hở U/2.Gía trị U là: A 150V B 200V C 100V D 50V Câu 46 Từ nguồn U = 6200V điện truyền dây đến nơi tiêu thụ Điện trở đường dây 10Ω Cơng suất nơi tiêu thụ 120kW Tính độ giảm đường dây, cơng suất hao phí dây hiệu suất tải điện Biết công suất hao phí dây nhỏ cơng suất nơi tiêu thụ? Câu 47: Một máy biến áp có lõi đối xứng gồm bốn nhánh có hai nhánh quấn hai cuộn dây Khi mắc cuộn dây vào điện áp xoay chiều đường sức từ sinh khơng bị ngồi chia cho ba nhánh lại Khi mắc cuộn (có 1000 vòng) vào điện áp hiệu dụng 60 V cuộn để hở có điện áp hiệu dụng 40 V Số vòng dây cuộn là: A 2000 vòng B 200 vòng C 600 vòng D.400 vòng Câu 48: Trong q trình truyền tải điện xa, ban đầu độ giảm điện áp đường dây tải điện pha n lần điện áp nơi truyền Coi cường độ dòng điện mạch ln pha với điện áp Để cơng suất hao phí đường dây giảm a lần đảm bảo công suất truyền đến nơi tiêu thụ không đổi, cần phải tăng điện áp nguồn lên lần? A n a (n + 1) B n+ a a (n +1) C n+a a ( n + 1) D a (1 − n) + n a Câu 49: Một khu tập thể tiêu thụ công suất điện 14289 W, dụng cụ điện khu hoạt động bình thường hiệu điện hiệu dụng 220 V Điện trở dây tải điện từ nơi cấp điện đến khu tập thể r Khi khu tập thể không dùng máy biến áp hạ thế, để dụng cụ điện khu hoạt động bình thường hiệu điện hiệu dụng nơi cấp điện 359 V, hiệu điện tức thời đầu dây khu tập thể nhanh pha π/6 so với dòng điện tức thời chạy trọng mạch Khi khu tập thể dùng máy biến áp hạ lí tưởng có tỉ số N1/N2 =15, để dụng cụ điện khu hoạt động bình thường giống khơng dùng máy biến áp hạ hiệu điện hiệu dụng nơi cấp điện (biết hệ số công suất mạch sơ cấp máy biến áp hạ 1): A 1654 V B 3309 V C 4963 V D 6616 V Câu 50:Trong trình truyền tải điện xa, điện nơi tiêu thụ không đổi Coi cường độ dòng điện q trình truyền tải pha với điện áp Ban đầu độ giảm điện áp dây n lần điện áp nơi truyền Sau đó, người ta muốn giảm cơng suất hao phí đường dây m lần phải tăng điện áp nơi truyền lên lần? A [m(1 − n ) + n ] / m B [mn (1 − n ) + 1] / n m C [m + n (1 − n )] / m D [m + n ] / n m Câu 51: điên tiêu thụ trạm phát điện truyền dướ điện áp hiệu dụng 2kV.công suất 200kw.hiệu số công to điện nơi phát nơi thu sau ngày đêm chênh lệch 480 kW.h.hiệu suất trinh tải điện là: A:94,24% B:76% C:90% D:41,67% Câu 52: Một máy biến có số vòng cuộn sơ cấp gấp 10 lần cuộn thứ cấp Hai đầu cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1 = 220V Điện trở cuộn sơ cấp r1 ≈ cuộn thứ cấp r2 ≈ 2Ω Mạch từ khép kín; bỏ qua hao phí dòng Fuco xạ Khi hai đầu cuộn thứ cấp mắc với điện trở R = 20Ω điện áp hiệu dụng hai đầu cuôn thứ cấp bao nhiêu? A 18V; B 22V; C 20V; D 24V Câu 53: Một máy biến có số vòng cuộn sơ cấp 10 lần số vòng cuộn thứ cấp.Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vàonguồn điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng U 1=220V Điện trở cuộn sơ cấp r1=0 Ω cuộn thứ cấp r2=2 Ω Nếu nối mạch thứ cấp với điện trở R=20 Ω hiệu suất máy biến là: A H=0,87 B H=0,97 C H=0,91 D H=0,81 Câu 54.Người ta truyền tải điện đến nơi tiêu thụ đường dây pha có điện trở R Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây U cường độ dòng điện I hiệu suất truyền tải điện 60% Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ khơng thay đổi cần điều chỉnh cường độ dòng điện dây nào? A 0,41I B 0,25I C 0,5I D I Câu 55: Điện truyền từ nơi phát đến xưởng sản xuất đường dây pha với hiệu suất truyền tải 90% Ban đầu xưởng sản xuất có 90 máy hoạt động, muốn mở rộng quy mô sản xuất nên xưởng sản xuất nhập thêm số máy Hiệu suất truyền tải lúc sau giảm 10% so với ban đầu Coi hao phí điện tỏa nhiệt đường dây, công suất tiêu thụ điện máy hoạt động (kể máy nhập về) hệ số công suất trường hợp Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát số máy hoạt động nhập thêm A 50 B 30 C 100 D 70 Câu 56 : Một máy phát điện xoay chiều tạo suất điện động có giá trị 100 V Khi tăng tốc độ quay thêm n vòng/s suất điện động hiệu dụng mà máy tạo E, giảm tốc độ quay n vòng/s suất điện động hiệu dụng mà máy tạo E/3 Nếu tăng tốc độ quay lên thêm 2n vòng/s suất điện động tạo bao nhiêu? A 100 V B 150 V C 200 V D 300 V Câu 57: Trong máy phát điện xoay chiều pha, tốc độ rơto tăng thêm 60 vòng/phút tần số dòng điện xoay chiều máy phát tăng từ 50 Hz đến 60 Hz suất điện động hiệu dụng máy thay đổi 40 V so với ban đầu Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay rơto thêm 60 vòng /phút suất điện động hiệu dụng máy phát điện phát A 280 V B 320 V C 240 V D 400 V Câu 58: Điện truyền từ nơi phát đến xưởng sản xuất đường dây pha với hiệu suất truyền tải 90% Ban đầu xưởng sản xuất có 90 máy hoạt động, muốn mở rộng quy mơ sản xuất nên xưởng sản xuất nhập thêm số máy Hiệu suất truyền tải lúc sau giảm 10% so với ban đầu Coi hao phí điện tỏa nhiệt đường dây, công suất tiêu thụ điện máy hoạt động (kể máy nhập về) hệ số công suất trường hợp Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát số máy hoạt động nhập thêm A 50 B 30 C 100 D 70 Câu 59.Người ta truyền tải điện đến nơi tiêu thụ đường dây pha có điện trở R Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây U cường độ dòng điện I hiệu suất truyền tải điện 60% Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ khơng thay đổi cần điều chỉnh cường độ dòng điện dây nào? A 0,41I B 0,25I C 0,5I D I Câu 60: Một khu tập thể tiêu thụ công suất điện 14289 W, dụng cụ điện khu hoạt động bình thường hiệu điện hiệu dụng 220 V Điện trở dây tải điện từ nơi cấp điện đến khu tập thể r Khi khu tập thể không dùng máy biến áp hạ thế, để dụng cụ điện khu hoạt động bình thường hiệu điện hiệu dụng nơi cấp điện 359 V, hiệu điện tức thời đầu dây khu tập thể nhanh pha π/6 so với dòng điện tức thời chạy trọng mạch Khi khu tập thể dùng máy biến áp hạ lí tưởng có tỉ số N1/N2 =15, để dụng cụ điện khu hoạt động bình thường giống không dùng máy biến áp hạ hiệu điện hiệu dụng nơi cấp điện (biết hệ số công suất mạch sơ cấp máy biến áp hạ 1): A 1654 V B 3309 V C 4963 V D 6616 V Câu 61: (ĐH 2012): Điện từ trạm phát điện đưa đến khu tái định cư đường dây truyền tải pha Cho biết, điện áp đầu truyền tăng từ U lên 2U số hộ dân trạm cung cấp đủ điện tăng từ 120 lên 144 Cho chi tính đến hao phí đường dây, cơng suất tiêu thụ điện hộ dân nhau, công suất trạm phát không đổi hệ số công suất trường hợp Nếu điện áp truyền 4U trạm phát huy cung cấp đủ điện cho A 168 hộ dân B 150 hộ dân C 504 hộ dân D 192 hộ dân Câu 62: Từ trạm điện, điện truyền tải đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Biết công suất truyền đến nơi tiêu thụ không đổi, điện áp cường độ dòng điện ln pha Ban đầu, trạm điện chưa sử dụng máy biến áp điện áp hiệu dụng trạm điện 1,2375 lần điện áp hiệu dụng noi tiêu thụ Để công suất hao phí đường dây truyền tải giảm 100 lần so với lúc đầu trạm điện cần sử dụng máy biến áp có tỉ lệ số vòng dây cuộn thứ cấp với cuộn sơ cấp alf ♦ A 8,1 B 6,5 C 7,6 D 10 Câu 63: Hai máy phát điện xoay chiều pha hoạt động bình thường tạo hai suất điện động có tần số f Rơto máy thứ có p1 cặp cực quay với tốc độ n1 = 1800 vòng/phút.Rơto máy thứ hai có p2 = cặp cực quay với tốc độ n2 Biết n2 có giá trị khoảng từ 12 vòng/giây đên 18 vòng/giây Giá trị f ♦ A 54 Hz B 60 Hz C 48 Hz D 50 Hz Câu 64: Tại điểm M có máy phát điện xoay chiều pha có cơng suất phát điện hiệu điện hiệu dụng hai cực máy phát không đổi Nối hai cực máy phát với trạm tăng áp có hệ số tăng áp k đặt Từ máy tăng áp điện đưa lên dây tải cung cấp cho xưởng khí cách xa điểm M Xưởng khí có máy tiện loại cơng suất hoạt động Khi hệ số k = xưởng khí có tối đa 120 máy tiện hoạt động Khi hệ số k = xưởng khí có tối đa 125 máy tiện hoạt động Do xẩy cố trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào hai cực máy phát điện Khi xưởng khí cho tối đa máy tiện hoạt động Coi có hao phí dây tải điện đáng kể Điện áp dòng điện dây tải điện ln pha A 93 B 102 C D 66 Câu 65: Một động 200W – 50V, có hệ số cơng suất 0,8 mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp máy hạ áp có tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp Mất mát lượng máy biến áp không đáng kể Nếu động hoạt động bình thường cường độ hiệu dụng cuộn sơ cấp A 0,8 A B A C 1,25 A D 1,6 A Câu 66: Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp 2:3 Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 60Ω, tụ điện có điện dung C = 10 −3 F cuộn dây 12π 0, H , cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V tần số π 50Hz Công suất toả nhiệt tải tiêu thụ cảm có cảm kháng L = ♦ A 180W B 135W C 26,7W D 90W Câu 67: Trong trình truyền tải điện từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ (tải) giữ không đổi Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu tải U độ giảm đường dây 0,1U Giả sử hệ số công suất nơi tiêu thụ Để hao phí truyền tải giảm 100 lần so với trường hợp đầu phải nâng hiệu điện hai đầu máy phát điện lên đến A 20,01U B 10,01U C 9,1U D 100U Câu 68: Một máy biến áp , cuộn sơ cấp có 500 vòng dây, cuộn thứ cấp có 50 vòng dây Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 100V Hiệu suất máy biến áp 95% Mạch thứ cấp bóng đèn dây tóc tiêu thụ cơng suất 25W Cường độ dòng điện qua đèn bằng: ♦ A 25A B 2,5A C 1,5A D 3A Câu 69: Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp hai cuộn thứ cấp quấn lỏi thép chung hình khung chữ nhật Cuộn sơ cấp có N1 = 1320 vòng dây; cuộn thứ cấp thứ hai có N = 25 vòng dây Khi mắc vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220 V hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp thứ U = 10 V; cường độ dòng điện chạy cuộn thứ cấp thứ thứ hai có giá trị I2 = 0,5 A I3 = 1,2 A Coi hệ số công suất mạch điện Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy cuộn sơ cấp có giá trị ♦ A 1/22 A B 1/44 A C 3/16 A D 2/9 A Câu 70: người ta truyền tải điện từ A đến B.ở A dùng máy tăng B dùng hạ thế, dây dẫn từ A đến B có điện trở 40Ω.cường độ dòng điện dây 50A.cơng suất hao phí dây 5% công suất tiêu thụ B hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp hạ 200V biết dòng điện hiệu pha bỏ qua hao phí máy biến thế.tỉ số biến đổi hạ là: ♦ A:0,005 B:0.05 c:0,01 D:0.004 Câu 71 Một học sinh định quấn máy biến áp lí tưởng gồm cuộn sơ cấp có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 2000 vòng Do sơ ý , cuộn thứ cấp có số vòng bị quấn ngược chiều so với đa số vòng lại.Khi đặt vào đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dung 220V điện áp đầu cuộn thứ cấp để hở 330V Số vòng quấn ngược cuộn thứ cấp là: ♦ A 250 ♦ B 400 V C.300 D 500 Câu 72: Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp 2:3 Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 60Ω, tụ điện có điện dung C = 10 −3 F cuộn dây 12π 0, H , cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V tần số π 50Hz Công suất toả nhiệt tải tiêu thụ cảm có cảm kháng L = ♦ A 180W B 135W C 26,7W Lấy lời giải chi tiết liên hệ mail: thanhdat09091983@gmail.com Trọn có chương D 90W ... Giá trị công suất P A 120 W B 240 W C 60 W D 120 W Câu 38: Trong học thực hành, học sinh mắc nối tiếp quạt điện xoay chiều với điện trở R mắc hai đầu đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có giá trị... Ω; 150 W C 12 Ω; 150 W D 12 Ω; 100 W Câu 25 Mạch RLC nối tiếp có R biến thiên Khi R = R0 cơng suất R đạt cực đại 200W Khi R = 3R0 cơng suất tiêu thụ mạch là: A 120 W B 160W C 100 W D 120 W Câu... đại? A R =120 Ω B R=60Ω C R=400Ω D R=60Ω 10 −3 Câu 15: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm L= H tụ điện C= F mắc nối tiếp π 4π Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u =120 cos100πt(V)
- Xem thêm -

Xem thêm: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐIỆN XOAY CHIỀU LỚP 12, BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐIỆN XOAY CHIỀU LỚP 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay