ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA VẬT LÝ 12

9 53 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:31

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA VẬT LÝ 12ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA VẬT LÝ 12ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA VẬT LÝ 12ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA VẬT LÝ 12ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA VẬT LÝ 12ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA VẬT LÝ 12ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA VẬT LÝ 12ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA VẬT LÝ 12 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định SỞ GD & ĐT BẮC GIANG THPT CHUYÊN BẮC GIANG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật Lý – Lần Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, quan sát vân sáng vị trí mà hai sóng ánh sáng A lệch pha 0,25π B pha C ngược pha D vng pha Câu 2: Khi nói phơtơn, phát biểu đúng? A Với ánh sáng đơn sắc có tần số f, phơtơn mang lượng B Phơtơn tồn trạng thái đứng yên C Năng lượng phôtôn lớn bước sóng ánh sáng ứng với phơtơn lớn D Năng lượng phơtơn ánh sáng tím nhỏ lượng phôtôn ánh sáng đỏ Câu 3: Cơng electron khỏi kim loại A = 6,625.10-19 J Giới hạn quang điện kim loại A 0,300 μm B 0,295 μm C 0,375 μm D 0,250 μm Câu 4: Cho chiết suất tuyệt đối nước n  Một người nhìn sỏi nhỏ S nằm đáy bể nước sâu 1,2 m theo phương gần vng góc với mặt nước, thấy ảnh S' nằm cách mặt nước khoảng A 90 cm B 80 cm C m D 1,5 m Câu 5: Khi lắc đơn dao động với phương trình s = 5cos10πt mm biến thiên với tần số A Hz B 2,5 Hz C 10 Hz D 20 Hz Câu 6: Chiếu tia sáng tới vuông góc với mặt bên lăng kính thủy tinh có chiết suất tuyệt đối n = 1,5, góc chiết quang A Tia ló hợp với tia tới góc D = 300 Góc chiết quang lăng kính A A = 23024' B A = 410 C A = 38016' D A = 660 Câu 7: Vai trò lăng kính máy quang phổ dùng lăng kính A giao thoa ánh sáng B khúc xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D phản xạ ánh sáng Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, khoảng cách hai khe 0,1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Nguồn sáng S phát ánh sáng có bước sóng từ 500 nm Tại điểm M vân sáng gần cách vân sáng trung tâm A 0,5 mm B mm C 0,25 m D 10 mm Câu 9: Dòng điện xoay chiều sử dụng gia đình có thơng số 200 V – 50 Hz Nếu sử dụng dòng điện để thắp sáng bóng đèn sợi đốt 220 V – 100 W giây đèn A tắt sáng lên 200 lần B sáng C tắt sáng lên 50 lần D tắt sáng lên 100 lần Câu 10: Chùm sáng laze không dùng A nguồn phát âm tần B dao mổ y học C truyền thông tin D đầu đọc đĩa CD Câu 11: Chọn kết luận nói dao động điều hòa lắc lò xo : A Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian B Quỹ đạo đường hình sin C Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian D Quỹ đạo đoạn thẳng Câu 12: Âm đàn ghi ta kèn phát mà tai người phân biệt khác khơng thể có A mức cường độ âm B đồ thị dao động âm C cường độ âm D tần số âm Câu 13: Trong thiết bị sau đây, thiết bị ta coi giống máy biến áp A Bộ kích điện ắc quy để sử dụng gia đình điện lưới B Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ C Bộ lưu điện sử dụng cho máy vi tính D Sạc pin điện thoại Câu 14: Trong phản ứng hạt nhân sau phản ứng phản ứng nhiệt hạch ? A 21 H  21 H  42 He B 11 p  94 Be  42 He  63 X 94 140 C 146 C  147 He  01 e D 01 n  235 92 U  39Y  53 He  n Câu 15: M nsinr ↔ i = nr ↔ → OS    0,9 m  OS OS n  Đáp án A Câu 5: + Con lắc dao động với tần số f = Hz → lắc biến thiên với tần số f' = 2f = 10 Hz  Đáp án C Câu 6: + Tại mặt bên thứ hai lăng kính, ta có góc tới i = A → Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng nsin A  sin r → r  ar sin  n sin A  + Mặc khác D = 900 – A – r ↔ 300 = 900 – A – arsin(1,5.sinA) → A = 23024'  Đáp án A Câu 7: + Vai trò lăng kính máy quang phổ để tán sắc ánh sáng  Đáp án C Câu 8: + Điểm M vân sáng gần vân trung tâm → vân sáng bậc Bùi Xuân Dương – 0914 082 600 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định D 1.500.109   mm a 0,1.103  Đáp án B Câu 9: + Nếu sử dụng nguồn điện để thắp sáng đèn đèn ln sáng  Đáp án B Câu 10: + Chùm sáng laze không dùng nguồn phát âm tần  Đáp án A Câu 11: + Con lắc lò xo dao động điều hòa có quỹ đạo đoạn thẳng  Đáp án D Câu 12: + Âm đàn ghita kèn phát mà tai người phân biệt khơng có đồ thị dao động âm  Đáp án B Câu 13: + Ta xem kích điện acquy máy biến áp  Đáp án A Câu 14: + Phản ứng nhiệt hạch 21 H  21 H  42 He  Đáp án A Câu 15: I + Ta có q   LCI0   Đáp án D Câu 16: + Dung kháng cảm kháng mạch ZC = 100 Ω, ZL = 100 Ω → cộng hưởng Ta xem điện áp hai đầu mạch tổng hợp hai điện áp, điện áp không đổi u1 = 100 V khơng qua tụ nên khơng có dòng khơng đổi gây tỏa nhiệt R Dòng điện xoay chiều u  100 cos100t → xM  U 1002   100 W R 100  Đáp án B Câu 17: → P + Ta có vmax = 4v ↔ ωA = 4v →   A  Đáp án C Câu 18: + Tiêu cực thấu kính  1  1  1   n  1    ↔  1,5  1    → f = 15 cm f f  10 30   R1 R   Đáp án B Câu 19: + Trong dao động trì, lượng cung cấp cho hệ bù đắp lại tiêu hao lượng lực cản mà khơng làm thay đổi chu kì dao động riêng hệ  Đáp án C Câu 20: + Dao động thứ ngược pha với dao động thứ hai  Đáp án B Câu 21: D 20.12,5 + Độ bội giác kính hiển vị ngắm chừng vô cực G     250 f1f 0,5.2  Đáp án B Câu 22: 30 + Phương trình phản ứng 42 X  27 13 Al  15 P  n → X hạt α  Đáp án B Câu 23: Bùi Xuân Dương – 0914 082 600 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định → với C2 = 4C1 f2 = 0,5f1 C  Đáp án C Câu 24: + Trong dòng điện chứa cuộn dây, dòng điện ln trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch  Đáp án D Câu 25: n + Chiết suất tỉ đối n 21  n1  Đáp án D Câu 26: v v 320 + Điều kiện để có sóng dừng dây với hai đầu cố định l  n → f n n  160n 2f 2l 2.1 → Với khoảng giá trị tần số: 300 Hz đến 450 Hz → n = → f = 320 Hz  Đáp án A Câu 27: + Trong tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp pha, số dãy cực tiểu giao thoa khoảng AB số chẵn  Đáp án D Câu 28: + Vật quãng đường 2A khoảng thời gian Δt = 0,5T = s → T = s → ω = π rad/s Tại t = vật chuyển động qua vị trí x = 0,5A theo chiều âm, đến thời điểm t  s ứng với phần chu kì vật đến vị trí biên âm → S = 1,5A = cm → A = cm  Đáp án A Câu 29: + Cảm kháng dung kháng đoạn mạch ZL = 60 Ω, ZC = 40 Ω Ta thấy r > ZL – ZC → P cực đại R = U2 r 2002.100 Công suất tiêu thụ cực đại mạch R thay đổi Pmax    277 W 2 r   Z L  ZC  100   60  40  + Ta có f    Đáp án C Câu 30: + Vật thật qua thấu kính phân kì ln cho ảnh ảo chiều với vật  Đáp án D Câu 31: + Năng lượng liên kết hạt nhân X xác định biểu thức W   Z.mp   A  Z mn  mX  c2  Đáp án A Câu 32: 1 + Năng lượng từ trường cực đại tập trung cuộn cảm E L  CU02  1.106.62  18.106 J 2  Đáp án C Câu 33: + Tại vị trí động lần năng, ta có x0 = 0,5A v0  A mv0 v  , Sau va chạm vị trí cân hệ khơng thay đổi, tần số góc → tốc độ vật sau va chạm v  mm 2 dao động giảm   2   v A  A 10     lần, biên độ dao động với vật A  x 02              2         Đáp án A Câu 34: + Độ biến dạng lò xo vị trí cân l0  Bùi Xuân Dương – 0914 082 600 mg 0,5.10   cm k 100 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định Từ vị trí cân bằng, kéo vật xuống theo phương thẳng đứng đoạn 10 cm thả nhẹ → A = 10 cm → thời gian lò T  xo bị né chu kì t   s 15  Đáp án B Câu 35: + Bảo toàn động lượng cho phản ứng hạt nhân pp  p  p → Hai hạt α có tốc độ nên vecto vận tốc chúng phải đối xứng qua p p Gọi φ góc hợp p  p + Ta có pp = 2pαcosφ → cos   pp pp    vp     p p    v     1 + Phản ứng hạt nhân toản lượng → 2Ed  Edp ↔ m v2  mp v p2 → 2  vp  2m 2.4     mp  v  pp pp    vp    → φ > 69,290 → 2φ > 138,60          p p    v     Đáp án D Câu 36: + Vì ảnh ln thật nên ta có L = d + d', với d = OA = x fx 10x 1 Áp dụng công thức thấu kính   → d   x  f x  10 x d f x2 + Thay vào phương trình đầu, ta thu L  ↔ x2 – Lx + 10L = x  10 → Từ đồ thị, ta thấy x = 15 cm x = x1 hai giá trị x cho giá trị L: 15  x1  L L  45 →  cm   x1  30 15x1  10L  Đáp án A Câu 37: D 1.600.109 + Khoảng vân giao thoa i    0,6 mm a 0,1.103 tan  Để mắt quan sát vân giao thoa người quan sát phải ngắm chừng vô cực G    10 tan 0 i → Góc trơng vân giao thoa qua kính lúp tan   10 tan 0  10  0, 24 OCC  Đáp án D Câu 38: + Biễu diễn vecto điện áp + Khi tổng UAM + UMB lớn UAM = UMB → Các vecto tạo thành tam giác → UMB = 220V → cos    Đáp án C Câu 39: + Vị trí ngồi xa ứng với khoảng cách từ mắt đến cực viễn OCV  1   m D 0,5  Đáp án B Câu 40: + Cường độ dòng điện mạch: Bùi Xuân Dương – 0914 082 600 Page 144 Mai Xuân Thưởng – TT Bình Dương – Phù Mỹ – Bình Định I 1  2L     R   L2     C   C   I  →   R   L   C   → Hai giá trị tần số góc cho dòng điện hiệu dụng mạch thõa mãn: 1   2LC  R C2 , với ω2 = 3ω1 1 2 → 10 10  2LC  R C2 → 1   91  2LC  R C2  + Với f = pn → n  10  41 10  104   9  1002     6 3 3      4  50 rad/s → f = 25 Hz f 50   10 vong/s p  Đáp án D Bùi Xuân Dương – 0914 082 600 Page ... A Câu 27: + Trong tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp pha, số dãy cực tiểu giao thoa khoảng AB số chẵn  Đáp án D Câu 28: + Vật quãng đường 2A khoảng thời gian Δt = 0,5T = s → T =... 1.600.109 + Khoảng vân giao thoa i    0,6 mm a 0,1.103 tan  Để mắt quan sát vân giao thoa người quan sát phải ngắm chừng vơ cực G    10 tan 0 i → Góc trơng vân giao thoa qua kính lúp... âm tần  Đáp án A Câu 11: + Con lắc lò xo dao động điều hòa có quỹ đạo đoạn thẳng  Đáp án D Câu 12: + Âm đàn ghita kèn phát mà tai người phân biệt khơng có đồ thị dao động âm  Đáp án B Câu 13:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA VẬT LÝ 12, ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA VẬT LÝ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay