ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12

61 26 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:30

ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12 §8 Sử dụng máy tính cầm tay tốn th dao ộng iều hoà i i n ph h m i h ph x  a  bi ầ ầ ả i i n ph x  a  bi i h i i m ả = – 1) b O + OM  r  a  b b + tan   :  a c Phương pháp ph : Tạ ể t 0 x  A cos(ωt  φ)    x  a  bi V A  a2  b2 a  A cos     b b  A sin  tan   a  M r φ a x OM M O ω K φ x x(0)  Acosφ x  A cos(ωt  φ)  t 0    v  ωA sin(ωt  φ)  v(0)  ωAsinφ x(0)  Acosφ  a    v(0)  Asinφ  b   ω v  x  x(0)  (0) i  A  φ  x  A cos( ωt  φ) ω x  x  A  x2 i v  (0) (0)  v 2    A  x(0)   N xv  x  x(0)  A  x(0) i v   Mở F v  ωA sin( ωt  φ ) V   N G N v a   2 vmax  v(0) i a  ω2 A cos(ωt  φ)  ω2x av a  a(0)   Fv F  F(0)    2 amax  a(0) i F  F0 cos(ωt  φ) L N v  v(0)     2 Fmax  F(0) i C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 -179- Giá rị C d h i ò i lượng iến hiên i h : x  Acos  t   - Tại thờ ểm t1 ọ x1 - Hỏi thờ ểm t2 = t1 ọ x2 = ? Phương pháp giải nhanh: * Tí lệch pha x1 x2:   t (x2 lệch pha  so v i x1) *X lệch pha: +N ường hợ c biệt):   k2 2 d ng pha  x2 = x1   (2k  1)  d ược pha  x2 = - x1     2k  1  d ng vuông pha  x12  x 22  A 2 + N u  (không thu ường hợp trên), ta sử dụng máy tính: V áy Casio fx-570VN PLUS Vinacal 570 ES PLUS II Chú ý: + Đơn vị tính pha Rad, bấm phím: qw4 Màn hình xuất hiện: R + Nhập phân số bấm phím: qw11 Màn hình xuất hiện: Math + Nhập hàm số ngược: qk, qj, ql * Tính x2: Ta có: x2  A cos   t1  t     A cos  t1    t   A cos  t1     x  Hay x  Acos[ qk   ] A K t hiển th : x2 … Q y c dấ c q: Dấu (+) n u x1 ảm Dấu (  ) n u x1 ă N ă y ảm, ta lấy dấu (+) Khoảng h i gi n v h i i m rong iến hiên i h T  Gả ả t  t  t1  t   2  x1 x2 T ệ ữ d ò yể x  x1 Tạ ể 1:    M1 v  v1 x  x2 Tạ ể 2:    M2 v  v -180- C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 í ò x  x1  x2  rư ng hợp x  x1  x2  x   x1  A  x2  x  x1  A  x2  b   x2   x1    arccos    arccos    A  A   t  T arccos  x2   arccos  x1   A A 2     2    t  T t  2f.t rư ng hợp 2: x   x1  A  x2  c   x2   x1    arccos    arccos    A  A   t  T arccos  x2   arccos  x1   A A 2     2    t  T t  2f.t rư ng hợp 3: x  x1  A  x    x2   x1    arccos    arccos    2 T x  x   A A  t  arccos    arccos    2  2 A A 2    t  T t  2f.t Lưu ý: N y ầ x1  x ả T T T t  t '  m  t t  2 Q ãng ng rong o ộng i h T Gả ả ượ í x1 í t  x2 C ườ ợ ể xảy T S  x1  x2 S  x1  x2  2A S  x1  x2  2A C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 -181- N N x   x1  x   S  x1  x T  t   x   x1  A  x   S  x1  x  2A  x   x1  A  x   S  x1  x  2A T T t '   t '  m  t  S'  m.2A  S 2 Đồ hị o ộng X d ụ ọ í ợ ể dễ x ω t  2   3 2 2  t L dư x Đồ A x  A cos(t  ) v φ biểu diễ ự o ánh ph o ộng i h x  A cos(t  ) d ườ v 0 A A A2 A A A2 x, v, ợ φ x a A2 A O T T 3T T ọ ả A 3 2 x A φ x A   Đồ hị v V x  A cos(t  ) T -A v T 3T T t Aω O t -A a A2 O t -A2 Nhận xét: N d x ù -182- yể í C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 dư ụ O N ĩ  x N d yể ù au y í dư  N ĩ N x ượ Đồ hị x, v v o ộng i h V ườ ợ φ t x A v a A2 T T 3T T A A A2 A A A2 y T ụ O ả T dấ vẽ h ng rên mộ hệ rụ Đồ hị lượng rong o ộng i h ự ảo o n D ắ ắ ò x dư … ă ượ ượ ả i h hế X ắ ò x Tạ ể ấ ỳ x  A cos(t  ) ă ắ òx ọ V y ọ ộ ă d 1 E t  kx  kA cos (t  ) 2  m2 A cos (t  ) T Et ườ ợ φ C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 -183- i h Ở C i ă ể ộng ấ v  A sin(t  ) ă 1 Wñ = mv2  mω2 A sin (ωt + φ) 2 T ườ ợ φ Wñ h ể W = Wñ + Wt  m2 A 2 T Wñ Et ù ệ ụ Phương pháp xá ịnh phương rình hị Xá ịnh iên ộ N VTCB x + x  xmax  A Từ ệ xá + v  vmax  A Từ ượ A ệ xá ượ vmax ) + a  a max   A Từ ệ Xá ịnh ph n ầ φ N dù xá ượ a max ) cos   x0 v a , cos v  , cos a  A vmax a max Xá N ể D ù q ịnh h kì ( y r ần f hoặ ần gó ω): ể ạ y chu kì T ả ầ ấ Rồ y ầ f ầ ω) ầ ườ ò F ữ ể xác  ω:   t dụ Lưu ý: - Các đồ thị dao động điều hòa li độ (x), vận tốc (v) gia tốc (a) biến thiên điều hòa theo hàm số sin cos với chu kì T - Các đồ thị đồng biến thiên tuần hoàn theo hàm số sin cos với chu kì T ⋇ V dụ ả d q y T d d  A A ωA ) -184- C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 ú ụ q ắ ể ụ ượ T d d ả ầ ấ ù ể Tạ ể x ? ? ? S y ầ ω D ườ ò dụ á y ầ Xá T y ầ f ệ ụ ụ ằ ầ T ω T ườ ượ ă x A T t 3T T T A T T 3T t T A t = 0; x0 = 0; v0 > 0;  = -π/2 t = 0; x0= A; =0 x x A A T T t 3T T T T 3T T t A A t = 0; x0= 0; v0 < 0;  π/2 t = 0; x0= -A;  x x A A A A 2 7T 12 T 12 t 13T 12 A π 5T t T 9T A t = 0; x0  A ;  = - π/6 t = 0; x0  A ;  = - π/4 A A A ầ φ d A x d ượ x 2T T t 7T A t = 0; x0  A ;  = - π/3 A A  5T T T/3 12 t 4T t = 0; x0= -A/2; v0 > 0;  = - 2π/3 C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 -185- A 7T A 2  t T 3T/8 11T A (M ệ x = 0; x = - A; x = A) t = 0; x0= - A ; v0 > 0;  = - 3π/4 ượ x F ể a max  2 A Fmax  kA vmin  a max  2 A Fmax  kA vmin  V t ổ chi qua biên Gia t giá tr c A O Câu 1: M P ắ òx d d   A x  3cos  4t   cm 3    B x  3cos  4t   cm 3    C x  3cos  2t   cm 3    D x  3cos  2t   cm 3  Cá h giải ó hỗ rợ -186- A vmax  A Fmin  a  A va F ổ chi D ệ qua VTCB ò Hướng dẫn giải: máy ính x0  1,5cm ể  A  3cm C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 V t ổ chi qua biên Gia t giá tr c tiể ụ Lú x  1,5cm  y  2 A2  x(0) i  1,5   32  1,5  i   V i máy Casio fx-570VN PLUS Vinacal 570 ES PLUS II: Bấ w2 ể ọ ườ ệ C ọ R d R ấ qw4 ể x  x(0)  R Bấ : 1.5p(s3dp(1.5)d$)Q b= T ụ q23= ấ π rad T  3  1,5  arccos    arccos   Xá ω: x  1,5  3  t  2     12 V áy Casio fx-570VN PLUS Vinacal 570 ES PLUS II N áy í aQ)R2qK$qcqka3R 3$)pqka1.5R3$)$Qra1R1 2qr= K q ả ể Từ y A  cm Suy T  0,5s    V y Câu 2: Đồ d ầ φ 2  4 rad/s 0,5 d ể dễ d   x  3cos  4t   cm 3  ò Ch n đáp án P 5  5 A x  cos  t  cm  2 C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 -187-  5 B x  cos  t   cm 6 2 5   C x  cos  4t  cm     D x  cos  4t   cm 6  Cá h giải ó hỗ rợ D Lú x  2 3cm Hướng dẫn giải: máy ính  x0  2 3cm ể   A  4cm   y 2  A2  x(0) i  2   42  2  i   V áy Casio fx-570VN PLUS Vinacal 570 ES PLUS II: Bấ w2 ể ọ ườ ệ C ọ R d R ấ qw4 ể x  x(0)    R Bấ : p2s3$+(s4dp(p2s3$) d$)qb= ấ q23= T ụ Từ y Xá ω: x  2  4  2    A  cm ầ φ 5π rad  2   2  T arccos    arccos    2  2 15     V áy Casio fx-570VN PLUS Vinacal 570 ES PLUS II N áy í aQ)R2qK$Oqcqkap2s  t  -188- C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 x1  x1    A12  x12 i , v Khi t = v   lấy dấ x2  x2     A x i , v 2 2 A1  8cm  x1  3cm A  3cm   3 cm x   Khi t = v   lấy dấ  V áy Casio fx-570VN PLUS Vinacal 570 ES PLUS II N áy ụ w24s3$p(s8dp(4s3 $)d$)b+ap3s3R2$+(s3dp (ap3s3R2$)d$)b= K q ả ể  A  cm  Suy ra:      rad  Tìm : x1  4  A1   0   t  4 3 0 T  cos1    cos1     15 2 8   V áy Casio fx-570VN PLUS Vinacal 570 ES PLUS II N áy ụ a1R15$QraQ)R2qK $qcqka0R8$)+qka4s3R8 $)qr= K q ả ể Suy ra: T  0,2s    Phư ng trình d c 2  10 rad/s T   v : x  5cos 10t   cm 6  Ch n đáp án B C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 -225- Câu 29: M d V t c t  2,75s A 32 cm/s B 32 cm/s C 30 cm/s D 30 cm/s ệ ò x1, x2 v tạ thờ iểm Hướng dẫn giải: máy ính Cá h giải ó hỗ rợ  Xá A  Ta có: x  x1  x2 x1  x1   Khi t = v   lấy dấ x2  x2    A1  6cm  x1  2cm  A  2cm  x2  4,5cm A12  x12 i , v  A22  x22 i , v Khi t = v   lấy dấ  V áy Casio fx-570VN PLUS Vinacal 570 ES PLUS II N áy ụ w23s2$p(s6dp(3s2 $)d$)b+4.5p(s(3s2$)dp (4.5)d$)b= K q ả ể  A 11,09 cm  Suy ra:      rad  Tìm : x1  3  A1   0   t  V -226- 3  0 T  cos1    cos1     2 6   máy Casio fx-570VN PLUS Vinacal 570 ES PLUS II C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 N áy ụ a3R4$QraQ)R2qK $qcqka0R6$)+qka3s2R6 $)qr= K q ả ể Suy ra: T  2s    V nt 2   rad/s T c v lúc t = 2,75s:       v  A cos  t     11,09.cos  .2,75    2 2   Câu 30: M ụ P d ệ ờ d d ổ ợ 32cm/s Ch n đáp án A ò x1, x2 Đồ ể dễ ầ x1 ầ π  A x2  cos  t   cm 6  π  B x2  cos  t   cm 6  π  C x2  cos  t   cm 6  π  D x2  cos  t   cm 6  Hướng dẫn giải: Cá h giải ó hỗ rợ máy ính  Xá  3T 2 1,5   T  2s      rad/s T  Xá A   xt x t  A cos  cos1  A       t  , v     x t  4cm  x t   t  1,5   s  Khi t  t  1,5s v   lấy dấ  V áy Casio fx-570VN PLUS Vinacal 570 ES PLUS II N áy ụ 4QrQ)Okpqka0RQ) C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 -227- $)pqKOa7R6$)qr= K q ả ể Suy ra: A  cm A2 2  Xá Ta có: x2  x  x1 x x  Khi t = v   lấy dấ x1  x1    A  8cm  x  8cm  A1  4cm  x1  2cm A2  x i , v  A12  x12 i , v Khi t = v   lấy dấ  V áy Casio fx-570VN PLUS Vinacal 570 ES PLUS II N áy ụ w28+(s8dp8d$)bp2 p(s4dp2d$)b= K q ả ể A  cm  Suy ra:      rad  Phư ng trình d c   x2 là: x2  cos  t   cm 6  Ch n đáp án D -228- C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 ÀI ẬP Ự LUYỆN 8.1 (Ph n ội Châ – 2017): H d Tổ d A π cm/s B π cm/s 8.2 (Cẩm Lý – 2017) Đồ sau: P d ổ ợ ò d ấ C 25π cm/s ò ù - D π cm/s ầ ượ ú   B x  5cos  t   cm 2      C x  cos  t   cm D x  cos  t   cm 2  2 2 8.3 M ệ d ò ù ư P d ổ ợ A x  5cos  t cm    cm 3  2   B x  2cos  2ft   cm   5   C x  2cos  2ft   cm   A x  2cos  2ft  x1 x2 ụ x(cm) x2 t(ms) x1 -1  0,1 0,15 C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 -229-   D x  2cos  2ft    cm 6 8.4 ( ình h ận – 2017) M ụ x Tạ ể ấ ể A 8,32 cm/s B 1,98 cm/s 8.5 C d x1 x2 Tổ d ù ể ấ A 14 π / B π / C π / D 28 π / ấ ể d xấ xỉ ằ C cm/s ò D 5, 24 cm/s 8.6 (QG – 2015): Đồ ấ ể ườ ấ ể ườ ấ ể 4π / K ể ể ể ấ ể ù ầ A 4s B 3,25s C 3,75 D 3,5s 8.7 C d ò ượ ể dễ ằ Đườ d ườ d Hãy xá ệ ữ d d d A  1s -230- B  1s C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 C  0,5s ể dễ D   2s 8.8 Cho d d ầ ò ượ x1  A1 cos  t  1  ; x  A2 cos  t  2  x3  A3 cos  t  3  x(cm) t(s) A1 = 3A3; 1/2 5/6 3/2 d φ3 – φ1  π Gọ x12  x1  x2 x23 -4 ổ ợ d ấ d x12 -8 ; x23  x2  x3 d ổ ợ d d Đồ ể dễ ụ d ổ ợ Gá A2 gần giá rị n o nhấ ây? A 4,36 cm B 4,87 cm C 4,18 cm D 6,93 cm 8.9 (QG – 2016): Cho d ò v ườ ụ x V í (1) â ằ ỗ ằ ườ x O T ệ ụ x ườ ể dễ q ệ ữ x O ườ ể dễ (2) q ệ ữ B dụ q d ằ Tỉ ữ ượ ượ 1 A B C 27 D 27 8.10 C ấ ể d ò ườ ù ụ Ox V í â ằ ấ ể ằ ườ q O ụ Ox Đồ - ấ ể ượ ễ d ễ B d ù ể ầ A 0,0756 s C 0,0856 s Câu 8.11 Đồ T ấ - ể x ấ ể B 0,0656 s D 0,0556 s ấ ể ể ầ ượ C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 -231- B ấ ể 162 cm/s2 K C 3,75 s ể ấ ể ù ầ A s B 3,25 s 8.12 H ắ ò x ù ượ ù ò x H ắ d ườ í â ằ ù ọ C ọ ă í â ằ - d ượ Ở ể ắ ấ ă 6J ắ 3 ă 4.10 J K ượ A kg B 3kg C 2kg 8.13 ( Q ảng Ninh – 2017) H ắ òx ằ ù ầ dọ ườ V í â ằ d ằ ườ Ox Đồ ầ ượ ể d ễ ệ ữ x ắ ắ B ể ắ ằ ắ ể ả Ox ấ ể Tỉ ữ A -232- ă ắ B C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 ă ắ C t 0 ể D 3,5 s kg D d ò ụ Ox q ù O Fkv ú ữ D ể 8.14 (Chuyên Long An – 2017) M q í â ằ x0 ượ ợ ụ d dụ ò C d A 0,256 s B 0,152 s C 0,314 s D 1,255 s 8.15 H ắ òx C dư x dụ ỗ ắ ụ C ă ắ ầ ượ A 0,18 B 0,36 8.16 ( hị Xã Q ãng rị - 2017) H ă ườ V ă ể ắ ă ắ ằ W1 W2 Tỉ ắ W1 W2 C 0,54 òx d ắ ườ ỉ ă D 0,72 ò ắ ắ C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 -233- A 8.17 (Q ọ H 81 25 B gi – 2017) M ắ 2 ườ g   m/s C ể dễ C òx ắ d ụ D ể ò ă W òx K ượ ắ gần nhấ ây A 0,45 kg B 0,55 kg C 0,35 kg D 0,65 kg 8.18 (Ch yên Lương Văn Chánh – 2017) M ò x ẹ N/ ượ ể ầ dư ỏ ượ Gữ í òx ẹ ể d ò d dọ ụ òx C ọ ụ ọ dư x ú Tạ ể ườ F ể dễ dụ B ể ỉ ầ ỏ ể A 20 cm/s -234- ượ B cm/s C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 N Tạ C 20 cm/s ể òx D 40 cm/s ắ MỜI QUÝ THẦY VÀ CÁC EM HỌC SINH THAM KHẢO C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 -235- -236- C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 -237- -238- C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 -239- ... A A A A 2 7T 12 T 12 t 13T 12 A π 5T t T 9T A t = 0; x0  A ;  = - π/6 t = 0; x0  A ;  = - π/4 A A A ầ φ d A x d ượ x 2T T t 7T A t = 0; x0  A ;  = - π/3 A A  5T T T/3 12 t 4T t = 0;... ra:  x12          2  A2  x12 i    42   i   V áy Casio fx-570VN PLUS Vinacal 570 ES PLUS II Bấ w2 ể ọ ườ ệ C ọ R d R ấ qw4 ể x1  x1    R C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 -191-... cos1    cos1   12 2   V áy Casio fx-570VN PLUS Vinacal 570 ES PLUS II N áy ụ 5R12$QraQ)R2qK$ qcqk0)+qka2.5R5$)qr= K q ả ể t  -200- C/IV: Sử dụng MTCT CT Vật Lý 12 : T  1s    Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12, ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ CASIO LÝ 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay