pp thuyết trình pt sắc kí

32 44 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:28

môn sắc kí aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÂN TÍCH SẮC Xác định dư lượng thuốc BVTV rau phương pháp sắc ký khí GVHD: Th.S.Lê Thị Huỳnh Như SVTH : Nhóm Nguyễn Thị Huỳnh Anh Trần Thị Diễm Châu Phạm Phương Hải Thảo Nguyễn Thị Hồng Nhung Đào Thị Thanh Trúc Lê Thanh Tâm NỘI DUNG Định nghĩa sắc ký Tổng quan sắc ký khí Một số chất họ clo họ phốt Chỉ tiêu xác định dư lượng thuốc trừ sâu họ clo họ phốt phương pháp sắc ký khí Tài liệu tham khảo Định nghĩa sắc Sắc ký q trình tách liên tục vi phân hỗn hợp chất phân bố không đồng chúng pha tĩnh pha động cho pha động xuyên qua pha tĩnh Sắc ký trình trao đổi chất phương pháp hóa lý khác (chưng cất, chiết, kết tinh…) khác với phương pháp chỗ, phân chia sắc ký thực trình hấp thụ – giải hấp lặp lặp lại suốt trình tách Tổng quan sắc ký khí  Nguyên tắc sắc ký khí  Pha động sử dụng sắc ký khí  Pha tĩnh sử dụng sắc ký khí  Nguyên tắc hoạt động máy  Cột sắc ký khí  Detector máy sắc ký khí  Nguyên tắc sắc ký khí  Sắc ký khí phương pháp sắc ký mà pha động thường chất khí, pha tĩnh thường chất rắn hấp phụ Sắc ký khí thường dùng để xác định chất dễ 0 bay (t
- Xem thêm -

Xem thêm: pp thuyết trình pt sắc kí, pp thuyết trình pt sắc kí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay