luat lao dong quan trọng

27 45 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:25

LUẬT LAO ĐỘNG Giảng viên : TS ĐOÀN THỊ PHƯƠNG DIỆP BÀI KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM Yêu cầu Tài liệu: BLLĐ 2012, Luật Việc làm 2013, Nghị định 44/2013/CP giao kết HĐLĐ, Nghị định 55/2013/CP cho thuê lại lao động, Nghị định 45/CP (2013), Nghị định 05/CP (2015), Nghị định 49/CP (2013) tiền lương, Nghị định 95/CP (2013) Nghị định 88/CP (2015) xử phạt vi phạm hành lĩnh vực lao động… LUẬT LAO ĐỘNG LÀ MỘT NGÀNH LUẬT NGÀNH LUẬT ĐỒI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH I Đối tượng phương pháp điều chỉnh Luật lao động Đối tượng điều chỉnh LLĐ Đối tượng điều chỉnh ngành luật nhóm quan hệ xã hội loại có tính chất giống quy phạm ngành luật điều chỉnh Đối tượng điều chỉnh Luật lao động Quan hệ lao động Các quan hệ liên quan đến quan hệ lao động a - Quan hệ lao động Quan hệ người với người lao động nhằm tạo giá trị vật chất, tinh thần phục vụ thân xã hội gọi quan hệ lao động Các quan hệ lao động đặc thù Quan hệ Nhà nước cán công chức Quan hệ HTX xã viên hợp tác xã Quan hệ người lao động làm công ăn lương NSD LĐ Quan Quan hệ hệ về việc việc làm làm bCác quan hệ liên quan đến quan hệ lao động Quan Quan hệ hệ học học nghề nghề Quan Quan hệ hệ về bồi bồi thường thường thiệt thiệt hại hại Quan Quan hệ hệ về bảo bảo hiểm hiểm xã xã hội hội Quan Quan hệ hệ về giải giải quyết các tranh tranh chấp lao lao động động và các cuộc đình đình cơng cơng chấp Quan Quan hệ hệ về quản quản lý lý lao lao động động Quan Quan hệ hệ giữa người người sử sử dụng dụng lao lao động với với tổ tổ chức chức Cơng Cơng đồn, đồn, đại đại diện diện động tập tập thể thể người người lao lao động động (1) Quan hệ việc làm Quan hệ việc làm thể ba loại chủ yếu sau : - Quan hệ đảm bảo việc làm Nhà nước người lao động; - Quan hệ đảm bảo việc làm người sử dụng lao động người lao động; - Quan hệ người lao động trung tâm giới thiệu việc làm (2) Quan hệ học nghề 10 Quan hệ bồi thường thiệt hại Quan hệ bồi thường thiệt hại tài sản 13 Quan hệ bồi thường vi phạm hợp đồng Quan hệ bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe người lao động (4) Quan hệ bảo hiểm xã hội Việc bảo đảm đời sống cho người lao động họ giảm khả lao động, hay hết tuổi lao động Nhà nước đảm bảo nhiều loại quỹ khác nhau, có quỹ bảo hiểm xã hội 14 Quan hệ pháp luật bảo hiểm xã hội 15 Quan hệ pháp luật việc tạo thành quỹ bảo hiểm Quan hệ pháp luật việc chi trả bảo hiểm xã hội (5) Quan hệ người sử dụng lao động với tổ chức Cơng đồn, đại diện tập thể người lao động Cơng đồn với tư cách đại diện cho tập thể người lao động, tham gia vào mối quan hệ với bên sử dụng lao động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người lao động : việc làm, tiền lương, tiền thưởng chế độ khác 16 (6) Quan hệ giải tranh chấp lao động đình cơng Trong trình thực quyền nghĩa vụ lao động chủ thể quan hệ lao động phát sinh bất đồng quyền lợi ích Sự bất đồng làm phát sinh tranh chấp lao động, chí số trường hợp làm phát sinh đình cơng 17 (7) - Quan hệ quản lý lao động Quan hệ quản lý lao động quan hệ Nhà nước quan Nhà nước có thẩm quyền với cấp, ngành, doanh nghiệp người sử dụng lao động việc chấp hành quy định pháp luật sử dụng lao động Mục đích quan hệ nhằm đảm bảo quyền lợi bên quan hệ lao động lợi ích chung xã hội 18 - Phương pháp điều chỉnh luật lao động Phương pháp điều chỉnh ngành luật cách thức, biện pháp mà Nhà nước thông qua pháp luật sử dụng chúng để điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội, xếp nhóm quan hệ xã hội theo trật tự định để chúng phát triển theo hướng định trước 19 Phương pháp pháp điều điều chỉnh chỉnh của Luật Luật lao lao động động Phương Phương Phương pháp pháp thỏa thỏa thuận thuận 20 Phương Phương pháp pháp mệnh mệnh lệnh lệnh Phương pháp pháp Phương thông qua qua thơng hoạt hoạt động động Cơng đồn đồn Cơng Tác động động Tác vào các vào quan hệ hệ phát phát quan sinh trong sinh trình trình lao động động lao II - CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT LAO ĐỘNG Nguyên tắc Luật lao động nguyên lý, tư tưởng đạo quán triệt xuyên suốt toàn hệ thống quy phạm pháp luật lao động việc điều chỉnh quan hệ xã hội sử dụng lao động 21 Các nguyên nguyên tắc tắc của Luật Luật lao lao động động Các Nguyên tắc tắc Nguyên bảo vệ vệ bảo người người lao động động lao 22 Nguyên tắc tắc Nguyên bảo vệ vệ quyền quyền bảo lợi lợi ích ích Hợp pháp pháp Hợp người người sử dụng dụng sử lao động động lao Nguyên tắc tắc Nguyên kết hợp hợp kết hài hòa hòa giữa hài sách sách kinh tế tế và kinh sách sách xã hội hội xã - Nguyên tắc bảo vệ người lao động  a - Đảm bảo quyền tự lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử người lao động  b - Trả lương (tiền công) theo thỏa thuận  c - Thực bảo hộ lao động người lao động  d - Đảm bảo quyền nghỉ ngơi người lao động  đ - Tôn trọng quyền đại diện tập thể lao động  e - Thực bảo hiểm xã hội người lao động 23 - Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng lao động Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người sử dụng lao động tư tưởng chủ đạo xuyên suốt trình xây dựng áp dụng pháp luật lao động 24 - Nguyên tắc kết hợp hài hòa sách kinh tế sách xã hội Quan hệ lao động vừa có tính kinh tế, vừa có tính xã hội Khi điều tiết quan hệ lao động, Nhà nước phải ý đến bên quan hệ này, người lao động, tất phương diện : lợi ích vật chất, tinh thần, nhu cầu xã hội v v 25 Nếu pháp luật lao động tách rời coi nhẹ sách xã hội không hạn chế tiêu cực chế thị trường; ngược lại, coi trọng vấn đề xã hội mức so với điều kiện kinh tế khơng có tính khả thi 26 Câu hỏi  Câu Tại quan hệ pháp luật lao động thay người sử dụng lao động mà thay người lao động?  Câu Các quan hệ xã hội xem quan hệ có liên quan đến quan hệ lao động?  Câu Có quan điểm cho tách riêng Luật việc làm phần việc làm khơng nên tìm hiểu khuôn khổ luật lao động, theo bạn quan điểm phù hợp không? Tại sao?  Câu Cho thuê lao động gì?  Câu Doanh nghiệp A cho doanh nghiệp B sử dụng tạm 100 lao động vòng tháng Hỏi quan hệ 100 lao động doanh nghiệp B có phải quan hệ lao động hay không? sao? 27 ... nhóm quan hệ xã hội loại có tính chất giống quy phạm ngành luật điều chỉnh Đối tượng điều chỉnh Luật lao động Quan hệ lao động Các quan hệ liên quan đến quan hệ lao động a - Quan hệ lao động Quan. .. tác xã Quan hệ người lao động làm công ăn lương NSD LĐ Quan Quan hệ hệ về việc việc làm làm bCác quan hệ liên quan đến quan hệ lao động Quan Quan hệ hệ học học nghề nghề Quan Quan hệ hệ về bồi bồi... Câu hỏi  Câu Tại quan hệ pháp luật lao động thay người sử dụng lao động mà thay người lao động?  Câu Các quan hệ xã hội xem quan hệ có liên quan đến quan hệ lao động?  Câu Có quan điểm cho tách
- Xem thêm -

Xem thêm: luat lao dong quan trọng, luat lao dong quan trọng, I. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay