LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG

24 47 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:25

Bài ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CƠNG ĐỒN I VỊ TRÍ, VAI TRỊ VÀ CHỨC NĂNG CỦA CƠNG ĐỒN Vị trí vai trò Cơng đồn Vị trí Cơng đồn hiểu địa vị Cơng đồn tổ chức khác hệ thống trị, xã hội mối quan hệ Cơng đồn với tổ chức  Vai trò Cơng đồn tác dụng Cơng đồn cơng đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động, Nhà nước thơng qua phát huy tác dụng toàn xã hội  Điều 10 Hiến pháp 1992 quy định : “ Cơng đồn tổ chức trị - xã hội giai cấp công nhân người lao động với quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, chăm lo bảo vệ quyền lợi cán bộ, công nhân viên chức người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức người lao động khác xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Tính chất, vị trí vai trò Cơng đồn khẳng định điều Luật Cơng đồn 1990 : “ Cơng đồn tổ chức trị-xã hội rộng rãi giai cấp công nhân người lao động Việt Nam tự nguyện lập lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, thành viên hệ thống trị xã hội Việt Nam, trường học Chủ nghĩa xã hội người lao động” Cơ cấu tổ chức Cơng đồn cơ cấu tổ chức Cơng đồn Việt Nam bao gồm : - Tổng liên đoàn lao động Việt Nam - Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung uơng Cơng đồn ngành Trung ương - Cơng đồn cấp trực tiếp Cơng đồn sở : + Liên đồn lao động quận, huyện + Cơng đồn Tổng cơng ty 91 + Cơng đồn Tổng cơng ty 90 - Cơng đồn sở, cơng đồn lâm thời nghiệp đoàn 1.Cơ quan Trung ương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Là quan lãnh đạo cao cấp Cơng đồn, Thay mặt cho công nhân, viên chức lao động, tham gia quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ sách liên quan đến quyền lơị, nghĩa vụ công nhân, viên chức lao động Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi Liên đồn Lao động tỉnh, thành phố) Cơng đồn ngành Trung ương  Là tổ chức Cơng đồn theo địa bàn, tỉnh, thành phố có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng đồn viên, cơng nhân lao động địa bàn Tổ chức phong trào thi đua, hoạt đông xã hội công nhân, viên chức lao động địa bàn Phối hợp với quan chức Nhà nước tổ chức kiểm tra việc thực pháp luật, sách lao động Liên đồn lao động quận huyện tương đương( Cơng đồn cấp sở) Cơng đồn cấp trực tiếp Cơng đồn sở gồm Cơng đồn Tổng cơng ty, Cơng đồn ngành nghề địa phương, Cơng đồn quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Cơng đồn quan Bộ + Cơng đồn ngành địa phương Cơng đồn cấp sở, tổ chức Cơng đồn cơng nhân, viên chức lao động ngành, nghề thuộc thành phần kinh tế địa bàn tỉnh, thành phố + Cơng đồn Tổng cơng ty Cơng đồn cấp sở, tổ chức Cơng đồn cơng nhân, viên chức lao động cơng ty Cơng đồn sở, nghiệp đồn + Cơng đồn sở thành lập doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, đơn vị nghiệp quan Nhà nước, tổ chức trị xã hội, tổ chức xã hội có đồn viên trở lên Cơng đồn cấp Quyết định cơng nhận + Nghiệp đoàn lao động tập hợp người lao động tự do, hợp pháp ngành, nghề thành lập theo địa bàn theo đơn vị lao động có mười đồn viên trở lên Cơng đồn cấp Quyết định công nhận 10 Chức Cơng đồn Điều Luật Cơng đồn 1990 quy định : - “ Cơng đồn đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp đáng người lao động, có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người lao động Cơng đồn đại diện tổ chức người lao động tham gia quản lý quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tếxã hội, quản lý Nhà nước phạm vi chức năng, nhiệm vụ minh thực quyền kiểm tra, giám sát hoạt động quan, đơn vị, tổ chức theo quy định pháp luật 11 Các chức công đòan: Thứ nhất, chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động Thứ hai, chức tham gia quản lý kinh tế-xã hội, quản lý Nhà nước Thứ ba, chức tổ chức, giáo dục, vận động người lao động 12 II THẨM QUYỀN CỦA CƠNG ĐỒN Khái niệm Thẩm quyền Cơng đồn tổng hợp quyền nghĩa vụ Cơng đồn pháp luật ghi nhận, thực phải thực cách độc lập với tư cách chủ thể giới hạn định 13 Thẩm quyền Cơng đồn mang đặc điểm sau : Thứ : thẩm quyền Cơng đồn khơng phải Cơng đồn sáng tạo mà ý chí Nhà nước Thứ hai, chịu điều chỉnh pháp luật song giới hạn thẩm quyền khơng pháp luật mà hành vi tổ chức Cơng đồn, bị chi phối luật pháp quốc tế Thứ ba, mặt hình thức, thẩm quyền Cơng đồn mối quan hệ với người sử dụng lao động quyền Cơng đồn phạm vi pháp luật ghi nhận 14 Phân loại quyền Cơng đồn a- Căn vào lĩnh vực tác động, quyền Cơng đồn thể hai lĩnh vực: - Tham gia quản lý nhà nước lao động, quản lý sản xuất kinh doanh, thực quyền làm chủ tập thể lao động - Chăm lo cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp người lao động 15 b- Căn tính chất quyền, quyền cơng đồn có ba loại :  + Loại quyền tham gia : Cơng đồn tham gia góp ý kiến hỏi ý kiến, quyền định quan Nhà nước, người sử dụng lao động (Vd: quyền xây dựng chương trình quốc gia bảo hộ lao động)  + Loại quyền chung : Cơng đồn có quyền ngang với quan Nhà nước, người sử dụng lao động định vấn đề (vd quyền không đồng ý với kỷ luật sa thải người lao động)  + Loại quyền độc lập : Cơng đồn có quyền định nghĩa vụ thuộc Nhà nước, người sử dụng lao động (Quyết định đình cơng) 16 c- Căn vào cấp cơng đồn có : + Quyền Cơng đồn trung ương : Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam + Quyền cơng đồn cấp sở : Cơng đồn tỉnh, ngành, quận, huyện + Quyền Cơng đồn sở : Cơng đồn đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ … 17 III QUYỀN CỦA CÔNG ĐOÀN TRUNG ƯƠNG VÀ CẤP TRÊN CƠ SỞ 1.Quyền Cơng đồn trung ương : a Quyền hỏi ý kiến : Khi Chính phủ cơng bố mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng, …( Điều 56, 131, 132 BLLĐ) Điều 57 BLLĐ Điều 106 BLLĐ 18 b- Quyền tham gia : - Khi Chính phủ xây dựng chương trình quốc gia bảo hộ lao động an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học xây dựng pháp luật bảo hộ lao động ( Điều 95 BLLĐ) - Khi Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội thành lập hệ thống tổ chức Bảo hiểm xã hội ( Điều 150 BLLĐ) - Khi Chính phủ ban hành quy chế hoạt động tổ chức cơng đồn lâm thời doanh nghiệp ( Điều 153 BLLĐ) 19 Quyền Cơng đồn cấp sở  - Xem xét, giúp đỡ để cơng đồn sở thực việc thương lượng ký kết thực thoả ước lao động tập thể ( Điều 47 BLLĐ)  - Tham gia với quan, nhà nước đại diện người sử dụng lao động bàn bạc, giải vấn đề quan hệ lao động ( Điều 56 BLLĐ)  - Lập tổ chức giới thiệu việc làm, học nghề, tư vấn pháp luật ( Điều 156 BLLĐ)  - Giám sát việc quản lý nhà nước lao động ( Đièu 181 BLLĐ )  - Là thành viên Hội đồng trọng tài cấp tỉnh ( Điều 161 BLLĐ ) 20 IV CÁC QUYỀN CỦA CƠNG ĐỒN CƠ SỞ Cơng đồn sở bao gồm cơng đồn doanh nghiệp, tổ chức đơn vị…Cơng đồn sở nơi trực tiếp liên hệ với người lao động bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người lao động, nơi cơng đồn trực tiếp tham gia vào việc quản lý sản xuất, kinh doanh với người sử dụng lao động 21 1 Quyền đại diện cho người lao động tham gia thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể 2 Quyền tham gia xây dựng nội quy lao động Pháp luật quy định trước ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến Ban chấp hành cơng đồn sở doanh nghiệp 3 Quyền tham gia giải việc làm, bảo đảm việc làm tiền lương cho người lao động cơng đồn có quyền trách nhiệm bàn bạc với người sử dụng lao động để nâng cao tay nghề, đào tạo lại nghề, tạo thêm việc làm để giúp cho người lao động có thu nhập … 22 4.Quyền tổ chức, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động 5 Quyền tham gia xử lý kỷ luật lao động.(nếu định sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng với người uỷ viên Ban chấp hành cơng đồn sở phải có thoả thuận Ban chấp hành cơng đồn sở; chủ tịch Ban chấp hành cơng đồn sở phải có thoả thuận tổ chức cơng đoàn cấp trên) 6 Quyền tham gia kiểm tra, giám sát thực pháp luật lao động 23 7 Quyền đệ đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp 8 Quyền tham gia giải tranh chấp lao động lãnh đạo tập thể lao động đình cơng Cơng đồn có thành phần Hội đồng hồ giải lao động sở (Đ 162 k1), thành viên Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh để giải tranh chấp lao động cá nhân tranh chấp lao động tập thể 24 ... xây dựng chương trình quốc gia bảo hộ lao động an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học xây dựng pháp luật bảo hộ lao động ( Điều 95 BLLĐ) - Khi Chính phủ... thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể 2 Quyền tham gia xây dựng nội quy lao động Pháp luật quy định trước ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến Ban... định quan Nhà nước, người sử dụng lao động (Vd: quyền xây dựng chương trình quốc gia bảo hộ lao động)  + Loại quyền chung : Cơng đồn có quyền ngang với quan Nhà nước, người sử dụng lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG, LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay