LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG

28 47 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:24

BÀI VIỆC LÀM VÀ HỌC NGHỀ I VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG - - KHÁI NIỆM VỀ VIỆC LÀM Việc làm công việc giao cho làm trả công Mọi hoạt động tạo nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm thừa nhận việc làm (Điều 13 - Bộ luật Lao động 1994) Điều khoản BLLĐ 2012 • Việc làm có hai đặc tính Một là, xét khía cạnh kinh tế, việc làm hoạt động người tạo thu nhập; Hai là, khía cạnh pháp lý, hoạt động tạo thu nhập coi việc làm hoạt động khơng bị pháp luật cấm VẤN ĐỀ GiẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐộNG THEO QUY ĐịNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Lao động quyền công dân ghi nhận Hiến pháp Giải việc làm, đảm bảo cho người có khả lao động có hội có việc làm trách nhiệm Nhà nước, doanh nghiệp toàn xã hội a Trách nhiệm Nhà nước việc giải việc làm cho người lao động - Nhà nước định tiêu việc làm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm - Nhà nước có sách hỗ trợ tài chính, cho vay vốn, giảm, miễn thuế biện pháp khuyến kích để người có khả lao động tự giải việc làm, để tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc thành phần kinh tế phát triển nhiều nghề nhằm tạo nhiều việc làm cho người lao động - Nhà nước có sách ưu đãi giải việc làm để thu hút sử dụng lao động người dân tộc thiểu số Nhiệm vụ cụ thể quan Nhà nước việc giải việc làm cho người lao động quy định sau: a1 Chính phủ: - Chính phủ lập chương trình quốc gia việc làm, - Dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội, di dân phát triển vùng kinh tế gắn với chương trình giải việc làm, - Lập quỹ quốc gia việc làm  Chương trình quốc gia việc làm Chỉ tiêu tạo việc làm hàng năm năm TTg CP RA QUYẾT ĐỊNH VỀ CTVL & CHỈ TIÊU TẠO VIỆC LÀM MỚI Bộ LĐTBXH: CTQG VỀ ViỆC LÀM, CHỈ TIÊU TẠO ViỆC LÀM MỚI (+ BỘ KHĐT) Quỹ quốc gia việc làm sử dụng vào mục đích sau : - Hỗ trợ tổ chức giới thiệu việc làm - Hỗ trợ đơn vị gặp khó khăn tạm thời để tránh cho người lao động không bị việc làm - Hỗ trợ cho đơn vị nhận người lao động bị việc làm theo đề nghị quan lao động địa phương - Hỗ trợ quỹ việc làm cho người lao động bị tàn tật dùng vay với lãi suất thấp để giải việc làm cho số đối tượng thuộc diện tệ nạn xã hội ( mại dâm, nghiện hút ) a2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập chương trình quỹ giải việc làm địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp định tổ chức thực định Định hướng, hỗ trợ kiểm tra chương trình việc làm cấp huyện cấp xã Lập quỹ giải việc làm b Trách nhiệm doanh nghiệp việc giải đảm bảo việc làm cho người lao động * Khi có nhu cầu nhân công lao động Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm giải 10 việc làm cho số đối tượng lao động đặc thù, trường hợp nhiều người có đủ điều kiện tuyển dụng phải ưu tiên tuyển dụng lao động thương, bệnh binh; liệt sĩ, thương bệnh binh, em gia đình có cơng; người tàn tật, phụ nữ, người có trình tham gia lực lượng vũ trang, người tham gia lực lượng niên xung phong, người bị việc làm từ năm trở lên c Trách nhiệm người lao động việc tự tạo việc làm bảo đảm việc làm 14 d Tổ chức giới thiệu việc làm với vấn đề giải việc làm cho người lao động Tổ chức giới thiệu việc làm gọi thống là: “Trung tâm giới thiệu việc làm” kèm theo tên địa phương tên bộ, tổ chức đoàn thể VD: Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên (thuộc Hội Liên hiệp niên TPHCM) Trung tâm giới thiệu việc làm đơn vị nghiệp có thu thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức đoàn thể, hội quần chúng thành lập, có tư cách pháp nhân, có dấu, mở tài khoản ngân hàng, kho bạc 15 Nhà nước Bộ Lao động thương binh xã hội thống quản lý Nhà nước Trung tâm giới thiệu việc làm nước Sở Lao động thương binh xã hội thống quản lý Nhà nước Trung tâm giới thiệu việc làm địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Trung tâm giới thiệu việc làm có quyền : - Tổ chức dạy nghề gắn với đào tạo việc làm - Tổ chức sản xuất để tận dụng sớ vật chất, kỹ thuật, kết hợp lý thuyết với thực hành, giải công việc làm chỗ theo quy định pháp luật - Thu học phí, lệ phí, phí theo quy định Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh Xã hội theo hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 16 Nhiệm vụ trung tâm giới thiệu việc làm - Tư vấn cho người lao động người sử dụng lao động sách lao động việc làm, hướng nghiệp đào tạo nghề - Giới thiệu việc làm học nghề nơi phù hợp - Tổ chức tuyển chọn cung ứng lao động cho người sử dụng lao động nước đưa người lao động Việt Nam làm việc có thời hạn nước ngồi - Cung cấp thơng tin thị trường lao động người sử dụng lao động hoạt động hợp pháp Việt Nam cung cấp thông tin cho quan quản lý Nhà nước lao động việc làm 17 Trợ cấp việc làm Trong trường hợp thay đổi cấu công nghệ mà người lao động làm việc thường xuyên doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên bị việc làm, người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại họ để tiếp tục sử dụng vào chỗ làm việc mới; giải việc làm mới, phải cho người lao động thơi việc người sử dụng lao động phải trả trợ cấp việc làm 18  Những trường hợp sau coi thay đổi cấu công nghệ: (Nghị định 39/CP 2003) - Thay đổi phần tồn máy móc, thiết bị, quy trình cơng nghệ tiên tiến có suất lao động cao - Thay đổi sản phẩm cấu sản phẩm dẫn đến sử dụng lao động - Thay đổi cấu tổ chức: sáp nhập, giải thể số phận đơn vị  Thay đổi cấu, công nghệ quy định Nghị định 05/CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012 gồm trường hợp sau đây:  a) Thay đổi cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;  b) Thay đổi sản phẩm, cấu sản phẩm;  c) Thay đổi quy trình, cơng nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh 19 người sử dụng lao động Trường hợp sau xem thay đổi cấu công nghệ dẫn đến người lao động bị việc? 1 Doanh nghiệp chuyển từ họat động lĩnh vực sản xuất sang họat động lĩnh vực kinh doanh (ví dụ, doanh nghiệp may mặc chuyển sang kinh doanh bất động sản) 2 Doanh nghiệp giải thể tổ bảo vệ để thuê bảo vệ chuyên nghiệp từ công ty bảo vệ 3 Doanh nghiệp nhập hai phòng chức phòng Tổ chức hành Phòng Nhân làm nên gỉam số lao động sử dụng xuống ½ 4 Tinh giản đội ngũ nhân viên 20  Dưới tháng khơng tính để hưởng trợ cấp việc làm  Từ đến tháng tính tháng làm việc để hưởng trợ cấp việc làm 1/2 tháng lương  Từ đủ tháng trở lên tính năm làm việc để hưởng trợ cấp việc làm tháng lương Tiền lương làm tính trợ cấp việc làm tiền lương theo hợp đồng lao động, tính bình qn tháng liền kề trước việc xảy ra, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có) Mức trợ cấp: Mỗi năm làm việc tháng lương (ít hai tháng lương) Trợ cấp việc làm trả trực tiếp lần cho người lao động nơi làm việc nơi thuận lợi cho người lao động chậm không ngày, kể từ ngày người lao động bị việc làm 21 Bài tập áp dụng Anh A làm việc cho cơng ty X từ 01/01/2008, thức ký hợp đồng lao động từ ngày 01/03/2008 (thử việc tháng), hợp đồng lao động thời hạn 12 tháng, lương theo hợp đồng A 2triệu/Tháng, tiền ăn trưa 500.000đ/tháng Tuy nhiên đến ngày 20/10/2008 cơng ty có sách cắt giảm nhân anh A nằm diện bị cắt giảm nhân Doanh nghiệp X cho A chưa đủ điều kiện nhận trợ cấp việc, anh A cho phải nhận khỏan trợ cấp tối thiểu hai tháng tiền lương Hỏi, trường hợp A có trả trợ cấp việc làm hay không ? Tại ? 22 Bài Ông Bùi Văn An làm việc doanh nghiệp nhà nước A từ tháng năm 1990 Đến tháng năm 1998 doanh nghiệp cổ phần hố trở thành cơng ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Đến tháng năm 2003 ông An bị chấm dứt hợp đồng lao động lý thay đổi cấu, cơng nghệ Ơng An có tiền lương bình qn tháng trước cổ phần hoá 300.000 đồng/tháng tháng trước chấm dứt hợp đồng lao động 800.000 đồng/tháng Hãy tính trợ cấp việc làm ơng An (nếu có) 23 Anh Nguyễn Văn A cơng nhân làm việc cho công ty TNHH sản xuất đồ hộp H từ ngày 01/01/2002 Ngày 31/12/2005, thay đổi cấu, tình hình sản xuất cơng ty gặp nhiều khó khăn nên cơng ty khơng thể giải việc làm cho anh A Do vậy, công ty cho anh A việc Hỏi theo quy định pháp luật, anh A trợ cấp việc làm bao nhiêu? (mức lương anh A từ 1/1/2005-30/7/2005 2.500.000/tháng, từ 1/8/0531/12/05 3.000.000 đ/tháng) 24 Chị B làm việc cho doanh nghiệp M từ 1/1/2002 theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn Đến ngày 30/10/2009 công ty xếp lại doanh nghiệp phận làm việc chị bị giải tán Chị không thuộc diện tái đào tạo để tiếp tục làm việc mà phải chấm dứt hợp đồng lao động Hãy tính mức trợ cấp mà chị hưởng, biết tiền lương trung bình theo hợp đồng năm 2009 chị 3.000.000đ/tháng, tiền lương trung bình năm 2008 2.700.000đ/tháng 25 Anh M ký hợp đồng lao động ngày 1.6.2008 đến 31/12/2009 anh bị việc thay đổi cấu Tiền lương bình quân sáu tháng liền kề trước việc triệu/tháng Hỏi M có trợ cấp việc làm hay khơng? Nếu có bao nhiêu? Nếu khơng sao? 26 II HỌC NGHỀ Quyền học nghề: Mọi người có quyền tự lựa chọn nghề nơi học nghề phù hợp với nhu cầu việc làm Người học nghề sở dạy nghề phải đủ 14 tuổi, trừ số nghề Bộ Lao động - Thương binh Xã hội quy định thu nhận người học nghề có độ tuổi thấp hơn, phải có đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu nghề theo học 27 Hợp đồng học nghề: Hợp đồng học nghề phải giao kết người học nghề với người dạy nghề sở dạy nghề Có loại hợp đồng đào tạo nghề Nội dung chủ yếu hợp đồng học nghề bao gồm mục tiêu nội dung đào tạo, địa điểm học, mức học phí, thời hạn học, mức bồi thường vi phạm hợp đồng 28
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG, LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG, a. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc giải quyết việc làm cho người lao động, b. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc giải quyết và đảm bảo việc làm cho người lao động, d. Tổ chức giới thiệu việc làm với vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động, Trợ cấp mất việc làm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay