LUẬT MÔI TRƯỜNG BÀI 1 KHÁI NIỆM LUẬT MÔI TRƯỜNG

37 17 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:24

LUẬT MÔI TRƯỜNG ThS PHAN THỴ TƯỜNG VI Khoa Luật ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG TPHCM GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MƠN HỌC • Sớ lượng: 30 tiết (2 đơn vị học trình) • Trình độ: Dành cho HS-SV năm 3, • Phân bở thời gian: + Thuyết giảng: 24 tiết + Thảo luận: tiết • Điều kiện tiên quyết: Môn học được giảng dạy sau mơn Ḷt Hiến pháp, Ḷt Hành chính, Ḷt Q́c tế, Luật Kinh tế, Luật Hình sự, Luật dân sự,… PHAN THỴ TƯỜNG VI GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC Mục tiêu của môn học: Trang bị cho người học những kiến thức sau: - Những khái niệm bản về môi trường, luật môi trường, thấy được mối liên hệ giữa khoa học pháp lý về môi trường với khoa học khác về môi trường - Kỹ tìm kiếm văn bản pháp ḷt mơi trường để vận dụng vào những vấn đề thực tiễn về môi trường đời sống cũng hoạt động sản xuất, kinh doanh PHAN THỴ TƯỜNG VI GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MƠN HỌC Mơ tả vắn tắt nội dung môn học: Chương I: Tổng quan về luật mơi trường Chương II:Pháp ḷt về kiểm sốt nhiễm môi trường Chương III: Pháp luật về tài nguyên thiên nhiên Chương IV: Tranh chấp môi trường và xử lý vi phạm pháp luật về môi trường Chương V: Luật môi trường quốc tế PHAN THỴ TƯỜNG VI GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC Tài liệu học tập: Giáo trình ḷt mơi trường ĐH Ḷt Hà Nợi, 2014  Hệ thống văn bản pháp luật về môi trường  Các tài liệu về môi trường của khối kỹ thuật hoặc kinh tế Website:  www.unep.org  www.imo.org  www.monre.gov.vn  www.noccop.org.vn  www.nea.gov.vn  www.epa.gov PHAN THỴ TƯỜNG VI CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ LUẬT MÔI TRƯỜNG I Khái niệm về Luật môi trường 1.1 Khái niệm môi trường 1.2 Các biện pháp bảo vệ môi trường 1.3 Khái niệm Luật môi trường 1.4 Đối tượng điều chỉnh của Luật môi trường 1.5 Phương pháp điều chỉnh của Luật môi trường PHAN THỴ TƯỜNG VI CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ LUẬT MÔI TRƯỜNG II Các nguyên tắc của Luật môi trường 2.1 Nguyên tắc “Đảm bảo quyền người được sống môi trường lành” 2.2 Nguyên tắc “Phát triển bền vững” 2.3 Nguyên tắc “Phòng ngừa” 2.4 Ngun tắc “Người gây nhiễm phải trả tiền” 2.5 Nguyên tắc “Xem môi trường là một thể thống nhất” III Nguồn của Luật môi trường và sách mơi trường PHAN THỴ TƯỜNG VI I Khái niệm Luật môi trường 1.1 Khái niệm môi trường - Môi trường là hệ thống yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác đợng đới với sự tồn tại và phát triển của người và sinh vật (Khoản Điều Luật BVMT 2014)  Các yếu tố tự nhiên Thành phần môi trường Các yếu tố vật chất nhân tạo PHAN THỴ TƯỜNG VI I Khái niệm Luật Môi trường 1.1 Khái niệm môi trường - Các yếu tố tự nhiên đất, nước, khơng khí, ánh sáng, âm thanh, hệ thực vật, hệ động vật, tài nguyên thiên nhiên: là những thành phần bản của môi trường, là sở cho sự tồn tại của sinh vật và người - Các yếu tố vật chất nhân tạo người tạo nhằm tác động tới yếu tố thiên nhiên để phục vụ cho nhu cầu của người PHAN THỴ TƯỜNG VI I Khái niệm Luật môi trường 1.2 Các biện pháp bảo vệ môi trường Biện pháp khoa học - công nghệ Biện pháp kinh tế Biện pháp trị - tở chức Biện pháp giáo dục Bảo vệ môi Biện pháp pháp lý trường 10 PHAN THỴ TƯỜNG VI II Các nguyên tắc của Luật môi trường 2.1 Nguyên tắc “Đảm bảo quyền người được sống môi trường lành”  Khái niệm: - Quyền người được sống môi trường lành là quyền người được sống một môi trường an toàn về môi trường, hài hòa với thiên nhiên  Nguyên tắc trở thành mục đích ḷt mơi trường chi phối việc xây dựng pháp luật sách quốc gia 23 PHAN THỴ TƯỜNG VI II Các nguyên tắc của Luật môi trường 2.1 Nguyên tắc “Đảm bảo quyền người được sống môi trường lành”  Yêu cầu: - Nhà nước có trách nhiệm thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ và đảm bảo chất lượng môi trường; - Tạo sở pháp lý để người dân bảo vệ quyền được sống môi trường lành của thơng qua những qùn và nghĩa vụ bản của công dân 24 PHAN THỴ TƯỜNG VI II Các nguyên tắc của Luật môi trường 2.2 Nguyên tắc “Phát triển bền vững” (Sustainable Development)  Cơ sở xác lập: - Mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế và môi trường; - Mối quan hệ tương tác giữa quyền được sống môi trường lành và quyền được phát triển của người 25 PHAN THỴ TƯỜNG VI II Các nguyên tắc của Luật môi trường 2.2 Nguyên tắc “Phát triển bền vững” (Sustainable Development)  Khái niệm: - Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bợ xã hội và bảo vệ môi trường (Khoản Điều Luật BVMT 2014) 26 PHAN THỴ TƯỜNG VI II Các nguyên tắc của Luật môi trường 2.2 Nguyên tắc “Phát triển bền vững” (Sustainable Development)  Yêu cầu: - Kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảm đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường; - Hoạt động sức chịu đựng của trái đất; - Phát triển giới hạn của môi trường; - Bảo đảm công bằng xã hội việc khai thác, sử dụng thành phần của môi trường 27 PHAN THỴ TƯỜNG VI II Các nguyên tắc của Luật môi trường 2.3 Nguyên tắc “Phòng ngừa” (Prevention)  Cơ sở xác lập: - Chi phí phòng ngừa bao giờ cũng rẻ chi phí khắc phục; - Có những tởn hại gây cho môi trường không thể khắc phục được mà có thể phòng ngừa 28 PHAN THỴ TƯỜNG VI II Các nguyên tắc của Luật môi trường 2.3 Nguyên tắc “Phòng ngừa” (Prevention)  Khái niệm: - Phòng ngừa thể hiện nguyên tắc này là đề phòng những rủi ro có thể xảy ra, dựa những sở khoa học để làm lường trứơc những bất trắc, hậu quả có thể xảy cho môi trường 29 PHAN THỴ TƯỜNG VI II Các ngun tắc của Luật mơi trường 2.3 Ngun tắc “Phòng ngừa” (Prevention)  Yêu cầu: - Lường trước những rủi ro có thể xảy cho mơi trường dựa vào những sở khoa học kĩ thuật; - Tiến hành những biện pháp ngăn chặn dự phòng nhằm lọai trừ rủi ro có thể xảy hoặc có sự chuẩn bị về mặt nhân lực, phương tiện, lên phương án sẵn sàng chấp nhận đới phó trường hợp để xảy rủi ro cho môi trường 30 PHAN THỴ TƯỜNG VI II Các nguyên tắc của Luật môi trường 2.4 Nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền” (Polluter Pays Priciple - PPP)  Cơ sở xác lập: - Xem mơi trường là mợt loại hàng hóa; - Ưu điểm của cơng cụ tài chính: mềm dẻo, linh hoạt 31 PHAN THỴ TƯỜNG VI II Các nguyên tắc của Luật môi trường 2.4 Nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”  Khái niệm: - Người gây ô nhiễm phải trả tiền bao gồm người khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; người có hành vi xả thải vào mơi trường và những người có hành vi khác gây tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật 32 PHAN THỴ TƯỜNG VI II Các nguyên tắc của Luật môi trường 2.4 Nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”  Yêu cầu: - Tiền phải trả cho hành vi gây ô nhiễm phải tương ứng với tính chất và mức độ gây tác động xấu đến môi trường; - Tiền phải trả cho hành vi gây ô nhiễm phải đủ sức tác đợng đến lợi ích và hành vi của chủ thể có liên quan 33 PHAN THỴ TƯỜNG VI II Các nguyên tắc của Luật môi trường 2.4 Nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”  Các hình thức trả tiền theo Nguyên tắc: - Thuế tài ngun, th́ mơi trường; - Phí bảo vệ mơi trường; - Chi phí phục hồi mơi trường khai thác tài nguyên thiên nhiên; - Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra,… 34 PHAN THỴ TƯỜNG VI II Các nguyên tắc của Luật môi trường 2.5 Nguyên tắc “Xem môi trường là thể thống nhất”  Cơ sở xác lập: - Sự thống nhất về mặt không gian: môi trường không bị chia cắt biên giới quốc gia và địa giới hành chính; - Sự thớng nhất nợi tại giữa yếu tố cấu thành môi trường 35 PHAN THỴ TƯỜNG VI II Các nguyên tắc của Luật môi trường 2.5 Nguyên tắc “Xem môi trường là thể thống nhất”  Yêu cầu: - Việc bảo vệ môi trường không bị chia cắt biên giới quốc gia và địa giới hành chính; - Đảm bảo mới quan hệ tương tác giữa ngành, văn bản quy phạm pháp luật việc bảo vệ môi trường 36 PHAN THỴ TƯỜNG VI III Nguồn của Luật môi trường và sách mơi trường 3.1 Nguồn của Luật môi trường - Nguồn của Luật môi trường gồm văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật về môi trường, cụ thể: + Các văn bản quy phạm pháp luật của VN về môi trường; + Các điều ước q́c tế về mơi trường 3.2 Chính sách mơi trường (Điều Luật BVMT 2014) -HẾT - 37 PHAN THỴ TƯỜNG VI
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT MÔI TRƯỜNG BÀI 1 KHÁI NIỆM LUẬT MÔI TRƯỜNG, LUẬT MÔI TRƯỜNG BÀI 1 KHÁI NIỆM LUẬT MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ LUẬT MÔI TRƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay