LUẬT MÔI TRƯỜNG BÀI 3 VỀ PL

46 41 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:24

PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ThS PHAN THỴ TƯỜNG VI Khoa Luật ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG TPHCM NỘI DUNG I Pháp luật tài nguyên rừng II Pháp luật nguồn lợi thủy hải sản III Pháp luật tài nguyên nước IV Pháp luật tài nguyên khoáng sản | PHAN THỴ TƯỜNG VI I Pháp luật tài nguyên rừng 1.1 Khái niệm 1.1.1 Định nghĩa rừng - “Rừng hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng yếu tố mơi trường khác, gỗ, tre nứa hệ thực vật đặc trưng thành phần có độ che phủ tán rừng từ 0,1 trở lên Rừng gồm rừng trồng rừng tự nhiên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng” (Khoản Điều Luật bảo vệ phát triển rừng 2004)  Xác định tài nguyên rừng đối tượng bảo vệ pháp luật | PHAN THỴ TƯỜNG VI I Pháp luật tài nguyên rừng 1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại rừng - Căn vào đặc điểm sinh thái: rừng nhiệt đới, rừng ôn đới, rừng kim, rừng ngập mặn,… - Căn vào nguồn gốc: rừng tự nhiên rừng trồng - Căn vào mục đích sử dụng (mang yếu tố chủ quan người, Điều Luật bảo vệ phát triển rừng 2004): + Rừng đặc dụng; + Rừng phòng hộ; + Rừng sản xuất | PHAN THỴ TƯỜNG VI I Pháp luật tài nguyên rừng 1.2 Chế độ sở hữu - Rừng tự nhiên rừng trồng vốn NSNN thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước thống quản lý  Nhà nước giữ quyền định đoạt rừng thuộc quyền sở hữu trao quyền sử dụng cho chủ rừng để quản lý, bảo vệ, sử dụng phát triển rừng - Rừng sản xuất rừng trồng chủ rừng tự bỏ vốn (không phải vốn từ NSNN) xác lập quyền sở hữu  Đó quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt trồng, vật nuôi, tài sản gắn liền với rừng trồng chủ rừng tự đầu tư thời hạn giao, thuê để trồng rừng theo quy định pháp luật | PHAN THỴ TƯỜNG VI I Pháp luật tài nguyên rừng 1.3 Chế độ quản lý nhà nước tài nguyên rừng 1.3.1 Hệ thống quan quản lý nhà nước - Cơ quan có thẩm quyền chung: + Chính phủ giữ vai trò đạo chung phạm vi nước; + UBND cấp có trách nhiệm thực quản lý nhà nước bảo vệ phát triển rừng địa phương theo thẩm quyền đảm nhận quản lý lực lượng kiểm lâm địa bàn | PHAN THỴ TƯỜNG VI I Pháp luật tài nguyên rừng 1.3 Chế độ quản lý nhà nước tài nguyên rừng 1.3.1 Hệ thống quan quản lý nhà nước - Cơ quan có thẩm quyền riêng: + Bộ NN&PTNT quan có thẩm quyền chun mơn cao lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng; + Bộ TN&MT quan chuyên môn quản lý đất đai, chịu trách nhiệm trước CP quản lý đất lâm nghiệp; + Các quan ngang khác phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ NN&PTNT | PHAN THỴ TƯỜNG VI quản lý nhà nước bảo vệ phát triển rừng; I Pháp luật tài nguyên rừng 1.3 Chế độ quản lý nhà nước tài nguyên rừng 1.3.1 Hệ thống quan quản lý nhà nước - Cơ quan có thẩm quyền riêng: + Lực lượng kiểm lâm lực lượng chuyên trách nhà nước có chức bảo vệ rừng, quan tham mưu cho Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Chủ tịch UBND cấp lĩnh vực chuyên môn, | PHAN THỴ TƯỜNG VI nghiệp vụ I Pháp luật tài nguyên rừng 1.3 Chế độ quản lý nhà nước tài nguyên rừng 1.3.1 Nội dung quản lý nhà nước a) Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng -) Thẩm quyền xác định khu rừng: Thủ tướng CP UBND cấp tỉnh -) Phân chia, xác định ranh giới quản lý rừng: + Lơ rừng: đơn vị nhỏ + Khoảng: có diện tích 100ha + Tiểu khu: có diện tích 1000ha | PHAN THỴ TƯỜNG VI I Pháp luật tài nguyên rừng 1.3 Chế độ quản lý nhà nước tài nguyên rừng 1.3.1 Nội dung quản lý nhà nước b) Nhà nước trao quyền sử dụng rừng cho chủ rừng thơng qua hình thức : giao rừng, cho thuê rừng - Căn giao rừng, cho thuê rừng: Điều 23, 24, 25 Luật BVPTR 2004; - Thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng: Điều 28 Luật BVPTR 2004 10 | PHAN THỴ TƯỜNG VI II Pháp luật nguồn lợi thủy hải sản 2.3 Chế độ quản lý 2.3.1 Nội dung quản lý nhà nước c) -) Nuôi, trồng thủy sản: Điều kiện nuôi trồng thủy sản: + Địa điểm xây đựng sở nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch; + Cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo điều kiện , tiêu chuẩn kỹ y bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật; + Sử dụng loại thức ăn, thuốc thú y đảm bảo tiêu chuẩn theo 32 | PHAN THỴ TƯỜNG VI thuật nuôi trồng thủy sản, tiêu chuẩn vệ sinh thú quy định pháp luật thú y II Pháp luật nguồn lợi thủy hải sản 2.3 Chế độ quản lý 2.3.1 Nội dung quản lý nhà nước c) -) Nuôi, trồng thủy sản: Giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản: + Giao mặt nước biển không thu tiền sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản cho cá nhân + Cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản tổ chức, cá nhân ngồi nước hình thức: (1) Trả tiền th hàng năm (2) Trả trước tiền thuê 10 năm -) Thẩm quyền giao, cho thuê mặt nước biển thời gian giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản 33 | PHAN THỴ TƯỜNG VI II Pháp luật nguồn lợi thủy hải sản 2.3 Chế độ quản lý 2.3.1 Nội dung quản lý nhà nước d) Chế biến, mua bán, xuất nhập thủy sản: -) Điều kiện sở chế biến thủy sản, tiêu chuẩn nguyên liệu thủy sản trước đưa vào chế biến -) Bảo quản nguyên liệu thủy sản, sản phẩm thủy sản -) Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản -) Xuất nhập hàng hóa thủy sản 34 | PHAN THỴ TƯỜNG VI III Pháp luật tài nguyên nước 3.1 Khái niệm - Khoản Điều Luật tài nguyên nước: “tài nguyên nước bao gồm nguồn nước mặt, nước mưa, nước đất, nước biển thuộc lãnh thổ nước CHXHCNVN” + Theo LTN nước: xác định đối tượng phạm vi bảo vệ pháp luật loại tài nguyên  nước theo LTN nước tồn trạng thái lỏng phạm vi lãnh thổ VN + Nước khống thiên nhiên, nước nóng tài ngun khống sản dựa vào đặc tính hố lý loại nước có chứa khống 35 | PHAN THỴ TƯỜNG VI chất nên xem tài nguyên khoáng sản theo pháp luật VN III Pháp luật tài nguyên nước 3.2 Chế độ sở hữu - Tài nguyên nước thuộc sở hữu toàn dân 3.3 Chế độ quản lý 3.3.1 Hệ thống quan quản lý - Cơ quan có thẩm quyền chung: + Chính phủ thống quản lý nhà nước tài nguyên nước; + UBND cấp quản lý nhà nước TN nước theo phân cơng - Chính phủ Cơ quan có thẩm quyền riêng: Bộ TN-MT quản lý chuyên môn tài nguyên nước thông qua Cục quản lý tài nguyên nước 36 | PHAN THỴ TƯỜNG VI III Pháp luật tài nguyên nước 3.3 Chế độ quản lý 3.3.1 Nội dung quản lý nhà nước - Bảo vệ tài nguyên nước: + Phòng, chống suy thối, cạn kiệt nguồn nước; + Chống nhiễm nguồn nước - Khai thác sử dụng: + Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; + Quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài - Phòng chống, khắc phục hậu lũ lụt tai hại khác nước gây 37 | PHAN THỴ TƯỜNG VI nguyên nước: điều 22, 23 Luật TN nước IV Pháp luật tài nguyên khoáng sản 4.1 Khái niệm - Khoản Điều LKS 2010 định nghĩa: “Khoáng sản khoáng vật, khống chất có ích tích tụ tự nhiên thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn lòng đất, mặt đất, bao gồm khoáng vật, khoáng chất bãi thải mỏ” - Hoạt động khoáng sản: thăm dò khai thác 4.2 Chế độ sở hữu - TNKS phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa nước CHXHCNVN thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước thống quản lý 38 | PHAN THỴ TƯỜNG VI IV Pháp luật tài nguyên khoáng sản 4.3 Chế độ quản lý 4.3.1 Hệ thống quan quản lý - Cơ quan có thẩm quyền chung: + Chính phủ thống quản lý nhà nước khoáng sản; + UBND cấp thực quản lý nhà nước khoáng sản địa - phương theo thẩm quyền Cơ quan có thẩm quyền riêng: + Bộ TN-MT chịu trách nhiệm trước CP thực quản lý nhà nước khoáng sản phạm vi nước  quan chuyên môn cao 39 | PHAN THỴ TƯỜNG VI có chức quản lý tài nguyên khoáng sản IV Pháp luật tài nguyên khoáng sản 4.3 Chế độ quản lý 4.3.1 Nội dung quản lý - Thông qua hoạt động điều tra địa chất tài nguyên khoáng sản, Nhà nước nắm tồn tình hình TNKS phạm vi quốc gia số lượng, chất lượng nguồn TNKS thực tế phân bố chúng phạm vi toàn quốc địa phương - Quản lý chặt chẽ hoạt động khoáng sản: Cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép HĐKS, cho phép chuyển nhượng quyền HĐKS - Giấy phép HĐKS bao gồm: Giấy phép thăm dò, Giấy phép khai thác, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 40 | PHAN THỴ TƯỜNG VI IV Pháp luật tài nguyên khoáng sản 4.3 Chế độ quản lý 4.3.1 Nội dung quản lý - Thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép HĐKS, cho phép chuyển nhượng quyền HĐKS: Bộ TN-MT UBND cấp tỉnh - Quyền, nghĩa vụ tổ chức, cá nhân HĐKS: + Có trách nhiệm bảo vệ TNKS khu vực hoạt động; + Có trách nhiệm bảo vệ môi trường, môi sinh HĐKS; + Thực theo quy định pháp luật việc sử dụng đất, nước, 41 | PHAN THỴ TƯỜNG VI sở hạ tầng HĐKS; IV Pháp luật tài nguyên khoáng sản 4.3 Chế độ quản lý 4.3.1 Nội dung quản lý - Quyền, nghĩa vụ tổ chức, cá nhân HĐKS: + Tổ chức, cá nhân muốn cấp giấy phép khai thác, chế biến khống sản phải có báo cáo ĐTM Bản đăng ký đạt TCMT quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xác nhận vệ môi trường; + Nghĩa vụ tài chủ thể HĐKS (*) 42 | PHAN THỴ TƯỜNG VI theo quy định pháp luật bảo IV Pháp luật tài nguyên khoáng sản 4.3 Chế độ quản lý 4.3.1 Nội dung quản lý (*) Nghĩa vụ tài chủ thể HĐKS: - Nộp lệ phí giấy phép; - Chi phí bảo vệ, phục hồi môi trường, môi sinh đất đai  thể nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền; - Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; - Ký quỹ NHVN NHNN phép hoạt động VN  áp dụng chủ thể phép khai thác khoáng sản, nhằm để bảo đảm cho việc phục hồi môi trường, môi sinh, đất đai; 43 | PHAN THỴ TƯỜNG VI IV Pháp luật tài nguyên khoáng sản 4.3 Chế độ quản lý 4.3.1 Nội dung quản lý (*) Nghĩa vụ tài chủ thể HĐKS: - Nộp phí bảo vệ môi trường; - Thuế tài nguyên  áp dụng với chủ thể khai thác khoáng sản chủ thể khai thác tận thu; - Mua bảo hiểm phương tiện, công trinh phục vụ hoạt động sản xuất, bảo hiểm môi trường; - Tiền sử dụng số liệu, thông tin tài ngun khống sản; - Lệ phí độc quyền thăm dò khống sản; 44 | PHAN THỴ TƯỜNG VI IV Pháp luật tài nguyên khoáng sản 4.3 Chế độ quản lý 4.3.1 Nội dung quản lý (*) Nghĩa vụ tài chủ thể HĐKS: - Nộp tiền đặt cọc ký quỹ NHVN NHNN phép hoạt động VN  áp dụng cho chủ thể thực thăm dò khống sản có thời hạn hiệu lực từ tháng trở lên (trừ tổ chức, cá nhân có giấy phép thăm dò khống sản hoạt động vốn nhà nước, hoạt động thăm dò khống sản thuộc lĩnh vực dầu khí, loại nước thiên nhiên) 45 | PHAN THỴ TƯỜNG VI IV Pháp luật tài nguyên khoáng sản 4.3 Chế độ quản lý 4.3.1 Nội dung quản lý (*) Một số quyền tài sản: - Có quyền sử dụng, chuyển nhượng thông tin kết khảo sát, thăm dò KS đầu tư tồn vốn khảo sát, thăm dò; - Xin gia hạn, trả lại giấy phép HĐKS; - Được phép chuyển nhượng để thừa kế quyền thăm dò quyền khai thác KS tổ chức, cá nhân phép chuyển nhượng để thừa kế tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp kể số liệu thơng tin, mẫu vật địa chất khoáng sản, cơng trình thiết bị thi cơng, xây dựng, trang bị gắn liền với đất mỏ 46 | PHAN THỴ TƯỜNG VI -HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT MÔI TRƯỜNG BÀI 3 VỀ PL, LUẬT MÔI TRƯỜNG BÀI 3 VỀ PL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay