LUẬT MÔI TRƯỜNG BÀI 4 PL VÀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

51 27 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:24

PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG ThS PHAN THỴ TƯỜNG VI Khoa Luật ĐH Kinh tế - Luật ĐHQG TPHCM PHAN THỴ TƯỜNG VI NỘI DUNG I Tổng quan nhiễm mơi trường 1.1 Ơ nhiễm, suy thối mơi trường 1.2 Kiểm sốt nhiễm, suy thối mơi trường II Tiêu chuẩn quy chuẩn môi trường 2.1 Khái niệm 2.2 Xây dựng, công bố áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường PHAN THỴ TƯỜNG VI NỘI DUNG III Đánh giá tác động môi trường 3.1 Khái niệm 3.2 Đối tượng đánh giá tác động môi trường 3.3 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 3.4 Hoạt động sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 3.5 Sự tham gia cộng đồng vào trình đánh giá tác động môi trường PHAN THỴ TƯỜNG VI NỘI DUNG IV Quản lý chất thải 4.1 Khái niệm 4.2 Nội dung quản lý chất thải V Phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường, khắc phục nhiễm phục hồi mơi trường 5.1 Phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường 5.2 Khắc phục nhiễm phục hồi môi trường PHAN THỴ TƯỜNG VI I Tổng quan nhiễm mơi trường 1.1 Ơ nhiễm, suy thối mơi trường - Ơ nhiễm mơi trường biến đổi thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến người, sinh vật (Khoản Điều Luật BVMT 2014)  Tiêu chí để xác định mơi trường bị nhiễm: + Có biến đổi thành phần mơi trường (thay đổi đặc tính lý hóa vốn có thành phần mơi trường) dựa sở không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường + Hậu gây ảnh hưởng xấu cho người sinh vật PHAN THỴ TƯỜNG VI I Tổng quan nhiễm mơi trường 1.1 Ơ nhiễm, suy thối mơi trường - Suy thối mơi trường suy giảm chất lượng số lượng thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu co người sinh vật (Khoản Điều Luật BVMT 2014) Tiêu chí để xác dịnh thành phần mơi trường bị suy thối: + Có suy giảm chất lượng số lượng: suy giảm đồng thời số lượng lẫn chất lượng Hoặc suy giảm số lượng dẫn đến suy giảm chất lượng + Sự suy giảm gây ảnh hưởng xấu cho người sinh vật PHAN THỴ TƯỜNG VI I Tổng quan nhiễm mơi trường 1.1 Ơ nhiễm, suy thối mơi trường - Phân biệt nhiễm mơi trường suy thối mơi trường dựa vào tiêu chí: + Nguyên nhân gây + Cấp độ thể + Biện pháp phòng ngừa khắc phục PHAN THỴ TƯỜNG VI I Tổng quan ô nhiễm môi trường 1.2 Kiểm sốt nhiễm, suy thối mơi trường - Kiểm sốt nhiễm mơi trường tổng hợp hoạt động Nhà nước, tổ chức cá nhân nhằm loại trừ, hạn chế tác động xấu mơi trường; phòng ngừa nhiễm môi trường; khắc phục, xử lý hậu ô nhiễm mơi trường gây nên - Mục đích: phòng ngừa, khống chế để ô nhiễm môi trường không xảy - Chủ thể đa dạng: Nhà nước, tổ chức, cá nhân - Kết hợp nhiều biện pháp để kiểm soát ô nhiễm PHAN THỴ TƯỜNG VI II Tiêu chuẩn quy chuẩn môi trường 2.1 Khái niệm 2.1.1 Vai trò hệ thống TC QC mơi trường - Cơ sở khoa học để xác định chất lượng môi trường; - Giúp biết phạm vi, giới hạn phép tác động đến MT; - Căn pháp lý để xác định tính chất mức độ nguy hiểm hành vi hậu gây môi trường 2.1.2 Định nghĩa - TC môi trường: Khoản Điều Luật BVMT 2014 - QCKT môi trường: Khoản Điều Luật BVMT 2014 PHAN THỴ TƯỜNG VI 10 II Tiêu chuẩn quy chuẩn môi trường 2.1 Khái niệm 2.1.2 Phân loại - Căn vào nội dung, mục đích đối tượng áp dụng: + Tiêu chuẩn quy chuẩn chất lượng môi trường xung quanh: quy định giới hạn cho phép thông số môi trường phù hợp với mục đích sử dụng thành phần mơi trường; + Tiêu chuẩn quy chuẩn thải quy định cụ thể giá trị tối đa thông số ô nhiễm chất thải bảo đảm không gây hại cho người sinh vật PHAN THỴ TƯỜNG VI 37 IV Quản lý chất thải 4.2 Nội dung quản lý chất thải 4.2.3 Quản lý chất thải rắn thông thường - Điều 95 đến Điều 98 Luật BVMT 2014 - Phân loại chất thải rắn thơng thường gồm hai nhóm chính: + Chất thải dùng để tái chế, tái sử dụng; + Chất thải phải tiêu hủy chôn lấp - Thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường: phải có thiết bị thu gom để tiếp nhận phân loại nguồn; phải vận chuyển theo nhóm thiết bị chuyên dụng, theo tuyến đường quy định PHAN THỴ TƯỜNG VI IV Quản lý chất thải 4.2 Nội dung quản lý chất thải 4.2.3 Quản lý chất thải rắn thông thường - Cơ sở tái chế, tiêu hủy, khu chôn lấp chất thải: + Phù hợp với quy hoạch đã phê duyệt; + Không gần khu dân cư, nguồn nước mặt, nơi gây nhiễm nguồn nước đất; + Xây dựng vận hành bảo đảm xử lý triệt để, hiệu quả; + Có phân khu xử lý nước thải phát sinh; + Phải kiểm tra, xác nhận 38 PHAN THỴ TƯỜNG VI IV Quản lý chất thải 4.2 Nội dung quản lý chất thải 4.2.3 Quản lý chất thải rắn thông thường - Quy hoạch thu gom, tái chế, tiêu hủy, chôn lấp chất thải: + Điều tra, đánh giá, dự báo nguồn phát thải tổng lượng chất thải rắn phát sinh; + Đánh giá khả phân loại nguồn khả tái chế; + Xác định vị trí, quy mơ điểm thu gom, sở tái chế, tiêu huỷ, khu chôn lấp chất thải; + Lựa chọn công nghệ; Xác định tiến độ, nguồn lực thực 39 PHAN THỴ TƯỜNG VI 40 IV Quản lý chất thải 4.2 Nội dung quản lý chất thải 4.2.3 Quản lý nước thải - Điều 99 đến Điều 101 Luật BVMT 2014 - Thu gom, xử lý nước thải: + Đô thị, khu dân cư tập trung phải thu gom riêng nước mưa nước thải; nước thải sinh hoạt phải xử lý trước đưa môi trường + Nước thải sản xuất, kinh doanh phải thu gom, xử lý + Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải quản lý theo quản lý chất thải rắn + Nước thải, bùn thải nguy hại quản lý theo chất thải nguy hại PHAN THỴ TƯỜNG VI 41 IV Quản lý chất thải 4.2 Nội dung quản lý chất thải 4.2.4 Quản lý kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, xạ - Điều 102, 103 Luật BVMT 2014 - Quản lý kiểm sốt bụi, khí thải: + Hoạt động sản xuất, kinh doanh phát tán bụi, khí thải phải kiểm soát xử lý + Hạn chế nhiên, nguyên liệu, thiết bị thải khí độc hại Phương tiện phát tán khí thải phải có phận lọc, giảm thiểu khí thải, có che chắn biện giảm thiểu bụi + Bụi, khí thải có yếu tố nguy hại quản lý theo chất thải nguy hại bụi, pháp để PHAN THỴ TƯỜNG VI 42 IV Quản lý chất thải 4.2 Nội dung quản lý chất thải 4.2.4 Quản lý kiểm sốt bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, xạ - Quản lý khí thải gây hiệu ứng nhà kính, phá huỷ tầng zơn: + Bộ TN-MT thống kê khối lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính + Việc chuyển nhượng, mua bán hạn ngạch phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính Thủ tướng Chính phủ quy định + Khuyến khích giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính + Cấm sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hợp chất làm suy giảm tầng ôzôn PHAN THỴ TƯỜNG VI 43 IV Quản lý chất thải 4.2 Nội dung quản lý chất thải 4.2.4 Quản lý kiểm sốt bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, xạ - Hạn chế tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, xạ: + Tổ chức, cá nhân gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, xạ vượt tiêu chuẩn phải kiểm soát, xử lý + Tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thơng cao, cơng trình xây dựng gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, xạ vượt tiêu chuẩn cho phép phải có biện pháp giảm thiểu, khắc phục PHAN THỴ TƯỜNG VI IV Quản lý chất thải 4.2 Nội dung quản lý chất thải 4.2.5 Quản lý chất thải lĩnh vực xuất nhập - Nguyên tắc: cấm xuất nhập chất thải - Biện pháp ngăn chặn xuất nhập chất thải: + Trong xuất, nhập khẩu, cảnh hàng hóa (Điều 75 Luật BVMT 2014); + Trong nhập phế liệu (Điều 76 Luật BVMT 2014): loại hình kinh doanh có điều kiện; + Trong lĩnh vực khác 44 PHAN THỴ TƯỜNG VI 45 V Phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường - Khắc phục ô nhiễm phục hồi môi trường 5.1 Phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường 5.1.1 Khái niệm - Sự cố môi trường là tai biến rủi ro xảy trình hoạt động người biến đổi thất thường tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái biến đổi môi trường nghiêm trọng - Phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường hoạt động, biện pháp nhằm ngăn ngừa hạn chế tối đa rủi ro gây ô nhiễm, suy thối biến đổi mơi trường ảnh hưởng xấu cố môi trường PHAN THỴ TƯỜNG VI 46 V Phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường - Khắc phục ô nhiễm phục hồi môi trường 5.1 Phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường: Điều 108 đến Điều 112 Luật BVMT 2014; 5.1.2 Phòng ngừa cố mơi trường - Trách nhiệm phòng ngừa cố môi trường: + Chủ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải có nguy gây cố môi trường phải thực biện pháp phòng ngừa; + Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phòng ngừa ứng phó cố mơi trường thiên tai PHAN THỴ TƯỜNG VI 47 V Phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường - Khắc phục ô nhiễm phục hồi môi trường 5.1 Phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường 5.1.3 Ứng phó cố mơi trường - Trách nhiệm ứng phó cố môi trường: + Tổ chức, cá nhân gây cố thực biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn; cứu người, tài sản kịp thời thơng báo cho quyền; + Người đứng đầu sở, địa phương có trách nhiệm huy động khẩn cấp để ứng phó cố kịp thời Sự cố môi trường xảy phạm vi nhiều sở, địa phương phối hợp ứng phó; + Vượt khả ứng phó phải khẩn cấp báo cáo quan cấp trực tiếp; phải thực biện pháp ứng phó phạm vi khả PHAN THỴ TƯỜNG VI 48 V Phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường - Khắc phục nhiễm phục hồi mơi trường 5.1 Phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường 5.1.3 Ứng phó cố môi trường - Nhân lực, vật tư, phương tiện sử dụng để ứng phó bồi hồn chi phí - Việc ứng phó cố đặc biệt nghiêm trọng thực theo pháp luật tình trạng khẩn cấp - Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại thực theo quy định pháp luật có liên quan PHAN THỴ TƯỜNG VI 49 V Phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường - Khắc phục nhiễm phục hồi mơi trường 5.1 Phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường 5.1.3 Ứng phó cố mơi trường - Xây dựng lực lượng ứng phó cố mơi trường: + Nhà nước có trách nhiệm xây dựng lực lượng, trang bị, thiết bị dự báo, cảnh báo thiên tai, thời tiết, cố môi trường + Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm xây dựng lực phòng ngừa ứng phó thiên tai, cố môi trường PHAN THỴ TƯỜNG VI 50 V Phòng ngừa, ứng phó cố mơi trường - Khắc phục ô nhiễm phục hồi môi trường 5.2 Khắc phục ô nhiễm phục hồi môi trường - Căn xác định sở gây ô nhiễm khu vực bị ô nhiễm (Điều 104, 105 Luật BVMT 2014): + Môi trường bị ô nhiễm; + Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng; + Môi trường bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng PHAN THỴ TƯỜNG VI 51 V Phòng ngừa, ứng phó cố môi trường - Khắc phục ô nhiễm phục hồi môi trường 5.2 Khắc phục ô nhiễm phục hồi môi trường - Biện pháp khắc phục ô nhiễm khu vực bị ô nhiễm (Điều 105 Luật BVMT 2014): + Điều tra, xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm + Trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường + Môi trường bị ô nhiễm thiên tai gây chưa xác định nguyên nhân -HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT MÔI TRƯỜNG BÀI 4 PL VÀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, LUẬT MÔI TRƯỜNG BÀI 4 PL VÀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay