de kiem tra15 PHUT SINH 6 va 8 hoc ki II 2018

8 25 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:21

Họ tên: Lớp : ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn :Sinh học ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN Chọn câu trả lời nhất(10đ) Câu 1: Cơ xương tên gọi loại đây? A Cơ vân trơn B Cơ trơn C Cơ tim D Cơ vân Câu 2: Chất tủy đỏ xương có A màng xương B mô xương cứng C mô xương xốp đầu xương D sụn đầu xương Câu 3: Tế bào tên gọi A sợi B bó C bắp D gân Câu 4: Cấu trúc có kích thước lớn A bó B bắp C đầu D bụng Câu 5: Thân xương có cấu tạo từ ngồi vào A mơ xương cứng, màng xương, khoang xương B màng xương, khoang xương, mô xương cứng C màng xương, mô xương cứng, khoang xương D mô xương cứng, màng xương, mô xương xốp Câu 6: Ở người già, xương thường dễ gãy A tỉ lệ chất vô xương giảm xuống B tỉ lệ chất vô xương tăng lên C tỉ lệ chất hữu xương giảm xuống D tỉ lệ chất hữu xương tăng lên Câu 7: Sụn bọc đầu xương phù hợp với chức A giúp xương dài B giảm ma sát khớp xương C chịu lực D phân tán lực tác động Câu 8: Cấu tạo bắp xếp từ lớn đến nhỏ A sợi cơ, bó cơ, bắp B tơ cơ, bắp cơ, bó C bắp cơ, bó cơ, sợi D bó cơ, bắp cơ, sợi Câu 9: Một cung phản xạ gồm đầy đủ thành phần là: A.Nơron hướng tâm, nơron ly tâm nơron trung gian B.Nơron hướng tâm, nơron ly tâm quan thụ cảm quan phản ứng C.Nơron hướng tâm, nơron ly tâm nơron trung gian.cơ quan thụ cảm quan phản ứng D.Nơron hướng tâm, nơron ly tâm, nơron trung gian quan phản ứng Câu 10: Nơron cảm giác có chức năng? A Dẫn truyền xung thần kinh trung ương B Truyền xung thần kinh đến quan cảm ứng C Liên hệ nơron D Nối vùng khác trung ương thần kinh Họ tên: Lớp : ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn :Sinh học ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN Chọn câu trả lời nhất(10đ) Câu 2: Bào quan tham gia hơ hấp giải phóng lượng là: A ti thể B ribôxôm C lưới nội chất D nhân Câu 3: Một người kéo vật nặng kg từ nơi thấp lên cao khoảng cách 10 m cơng là: A 500 Jun B 50 Jun C 100 Jun D 1000 Jun Câu 4: Huyết tương chất sinh tơ máu (Fibrinogen) tạo thành: A tơ máu B cục máu đông C bạch huyết D huyết Câu 5: Giúp xương phát triển to bề ngang chức của: A tủy đỏ xương B tủy vàng xương C mô xốp xương D màng xương Câu 6: Máu thuộc loại mơ nào? A Mơ biểu bì B Mô C Mô liên kết D Mô thần kinh Câu 7: Một cung phản xạ gồm đầy đủ thành phần là: A.Nơron hướng tâm, nơron ly tâm nơron trung gian B.Nơron hướng tâm, nơron ly tâm quan thụ cảm quan phản ứng C.Nơron hướng tâm, nơron ly tâm nơron trung gian.cơ quan thụ cảm quan phản ứng D.Nơron hướng tâm, nơron ly tâm, nơron trung gian quan phản ứng Câu 8: Nơron cảm giác có chức năng? A Dẫn truyền xung thần kinh trung ương B Truyền xung thần kinh đến quan cảm ứng C Liên hệ nơron D Nối vùng khác trung ương thần kinh Câu 9:Lưới nội chất thực chức gì? A Tổng hợp vận chuyển chất C Thu nhận hoàn thiện phân phối sản phẩm B Tổng hợp protein D Tham gia trình phân chia tế bào Câu 10:Tế bào limpho T phá hủy tế bào thể bị nhiễm vi khuẩn, virut bang cách: A Ngăn cản trao đổi chất tế bào bị nhiễm với mơi trường B Nuốt tiêu hóa tế bào bị nhiễm C Tiết protein đặc hiệu làm tan màng tế bào bị nhiễm D Tiết kháng thể gây kết kính vi khuẩn, virut Câu 6: Máu thuộc loại mơ nào? A Mơ biểu bì B Mơ C Mô liên kết D Mô thần kinh Câu 7: Một cung phản xạ gồm có thành phần tham gia A B C D Câu 8: Chức dẫn truyền cảm giác của: A nơron hướng tâm B nơron li tâm C nơron trung gian D Một loại nơron khác Câu 9:Lưới nội chất thực chức gì? A Tổng hợp vận chuyển chất B Tổng hợp protein C Thu nhận hoàn thiện phân phối sản phẩm D Tham gia trình phân chia tế bào Câu 10:Tế bào limpho T phá hủy tế bào thể bị nhiễm vi khuẩn, virut bang cách: E Ngăn cản trao đổi chất tế bào bị nhiễm với mơi trường F Nuốt tiêu hóa tế bào bị nhiễm G Tiết protein đặc hiệu làm tan màng tế bào bị nhiễm H Tiết kháng thể gây kết kính vi khuẩn, virut ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn :Sinh học ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN Chọn câu trả lời nhất(10đ) Câu 1: Những môi trường thuộc môi trường đặc biệt A Vùng đất lầy rừng ngập mặn B Các sa mạc C Đất vùng cao nguyên D Cả a,b Câu 2: Dựa vào đặc điểm hình thái vỏ chia thành nhóm chính: A Qủa khơ nẻ, khơ khơng nẻ B Qủa mọng hạch C Qủa khô thịt D Qủa khô mọng Câu 3: Hạt gồm phận : A.Vỏ chất dinh dưỡng B Vỏ ,phôi chất dinh dưỡng C.Phôi chất dinh dưỡng D Vỏ phôi Câu 4: Phôi hạt gồm : A.Rễ mầm ,thân mầm ,lá mầm ,chồi mầm B.Rễ mầm chồi mầm C.Rễ mầm ,thân mầm ,lá mầm D.Thân mầm ,lá mầm ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn :Sinh học ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN Chọn câu trả lời nhất(10đ) Câu 1: Những môi trường thuộc môi trường đặc biệt A Vùng đất lầy rừng ngập mặn B Các sa mạc C Đất vùng cao nguyên D Cả a,b Câu 2: Dựa vào đặc điểm hình thái vỏ chia thành nhóm chính: A Qủa khơ nẻ, khô không nẻ B Qủa mọng hạch C Qủa khô thịt D Qủa khô mọng Câu 3: Hạt gồm phận : A.Vỏ chất dinh dưỡng B Vỏ ,phôi chất dinh dưỡng C.Phôi chất dinh dưỡng D Vỏ phôi Câu 4: Phôi hạt gồm : A.Rễ mầm ,thân mầm ,lá mầm ,chồi mầm B.Rễ mầm chồi mầm C.Rễ mầm ,thân mầm ,lá mầm D.Thân mầm ,lá mầm Câu 5: Nhận thuộc dương xỉ nhờ đặc điểm ? A Trên có túi bào tử C Lá xẻ làm nhiều thuỳ B Thân không phân nhánh D Lá non cuộn lại vòi voi Câu 6: Quả đào thuộc : A Hạch B Mọng C Khô nẻ D Khô không nẻ Câu 7: Hạt lạc gồm phận: A Vỏ , phôi chất dự trữ B Vỏ , phôi C Vỏ , phôi , phôi nhũ D Phôi , phôi nhũ Câu 8: Cơ quan sinh sản rêu : A Bào tử B Nón C Túi bào tử D Hạt Câu 9: Cây có thân rỗng, xốp thích nghi với mơi trường ? A Nước B Sa mạc C Núi cao D Ngập mặn Câu 10: Trong số đặc điểm sau , đặc điểm đặc trưng hạt trần A Có rễ thân thật, có mạch dẫn B Có hạt hở, chưa có hoa, C.Có sinh sản hữu tính D Có thân gỗ Câu 5: Nhận thuộc dương xỉ nhờ đặc điểm ? A Trên có túi bào tử C Lá xẻ làm nhiều thuỳ B Thân không phân nhánh D Lá non cuộn lại vòi voi Câu 6: Quả đào thuộc : A Hạch B Mọng C Khô nẻ D Khô không nẻ Câu 7: Hạt lạc gồm phận: A Vỏ , phôi chất dự trữ B Vỏ , phôi C Vỏ , phôi , phôi nhũ D Phôi , phôi nhũ Câu 8: Cơ quan sinh sản rêu : A Bào tử B Nón C Túi bào tử D Hạt Câu 9: Cây có thân rỗng, xốp thích nghi với mơi trường ? A Nước B Sa mạc C Núi cao D Ngập mặn Câu 10: Trong số đặc điểm sau , đặc điểm đặc trưng hạt trần A Có rễ thân thật, có mạch dẫn B Có hạt hở, chưa có hoa, C.Có sinh sản hữu tính D Có thân gỗ Câu 5: Số lượng lồi Lớp Bò sát là: A 4000 B 6500 C 9600 D 4600 Câu 6: Mơi trường có số lượng cá thể động vật nhiều là: A Mơi trường nhiệt đới gió mùa B Mơi trường đới ơn hòa C Mơi trường đới lạnh D Môi trường hoang mạc Câu 7: Xu tiến hóa cấu tạo tim động vật biểu thị: A Chưa có tim  Tim ngăn  Tim ngăn B Tim đơn giản  Tim ngăn  Tim ngăn C Chưa có tim  Tim đơn giản  Tim ngăn  Tim ngăn có vách hụt D Chưa có tim  Tim đơn giản  Tim ngăn  Tim ngăn  Tim ngăn có vách hụt  Tim ngăn Câu 8: Lồi cá có vai trò làm vật nghiên cứu khoa học là: A Cá rô B Cá trạch C Cá vây chân D Cá nhám Câu 9: Vành tai thỏ lớn dài, cử động chiều có chức năng: A Định hướng chống trả kẻ thù B Định hướng tham gia tìm thức ăn C Định hướng âm vào tai giúp thỏ nghe rõ D Định hướng thể chạy Câu 10: Phương thức sinh sản sau xem tiến hóa A Nỗn thai sinh B Đẻ trứng C Thai sinh D Trứng thai Câu Đáp án B C C A D A B A D 10 D 11 C 12 B 13 C 14 C 15 A 16 D Họ tên: Lớp : ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn :Sinh học ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN Chọn câu trả lời nhất(10đ) Rễ hô hấp có cây: A Cà rốt, phong lan, khoai lang khoai lang, rau ngót C Bần, mắm, bụt mọc B Cà rốt, phong lan, D Củ gừng, củ giềng Giác mút loại rễ biến dạng để: A Giúp hút chất dinh dưỡng từ đất chất dinh dưỡng từ không khí C Giúp hút chất dinh dưỡng từ chủ B Giúp hút D Dự trữ chất dinh dưỡng Cấu trúc làm cho tế bào có hình dạng định ? A Vách tế bào C Không bào B Chất Tế bào D Màng sinh chất Rễ carot cải thuộc loại : A Rễ giác mút C Rễ củ B Rễ móc D Rễ thở Bộ phận đóng vai trò điều khiển hoạt động sống tế bào ? A Vách tế bào C Nhân B Chất Tế bào D Màng sinh chất Các tế bào nhờ trình sau mà chúng dần trở thành tế bào trưởng thành ? A Trao đổi chất C.Tổng hợp B Trao đổi chất tổng hợp D Phân bào Nhóm tồn rễ chùm ? A Cây lúa, hành, ngô, đậu B Cây mía, cà chua, lạc, nhãn C Cây tre, lúa mì, lạc, nhãn D Cây trúc, lúa, ngô, tỏi Mạch rây có chức năng: A Vận chuyển nước muối khoáng B Vận chuyển chất hữu C Vận chuyển nước D Vận chuyển muối khoáng Miền hút miền quan trọng rễ vì? A Gồm hai phần vỏ trụ B Có mạch gỗ mạch rây vận chuyển chất C Có nhiều lơng hút thực chức hút nước muối khống D Có bó mạch bao gồm mạch rây mạch gỗ 10.Chức miền trưởng thành rễ là? A Che trở cho đầu rễ C Hấp thụ nước muối khoáng B Làm cho rễ dài D Dẫn truyền ... thức sinh sản sau xem tiến hóa A Nỗn thai sinh B Đẻ trứng C Thai sinh D Trứng thai Câu Đáp án B C C A D A B A D 10 D 11 C 12 B 13 C 14 C 15 A 16 D Họ tên: Lớp : ĐỀ KI M TRA 15 PHÚT Môn :Sinh. .. thật, có mạch dẫn B Có hạt hở, chưa có hoa, C.Có sinh sản hữu tính D Có thân gỗ Câu 5: Số lượng lồi Lớp Bò sát là: A 4000 B 65 00 C 960 0 D 460 0 Câu 6: Mơi trường có số lượng cá thể động vật nhiều... quan phản ứng Câu 8: Nơron cảm giác có chức năng? A Dẫn truyền xung thần kinh trung ương B Truyền xung thần kinh đến quan cảm ứng C Liên hệ nơron D Nối vùng khác trung ương thần kinh Câu 9:Lưới
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra15 PHUT SINH 6 va 8 hoc ki II 2018, de kiem tra15 PHUT SINH 6 va 8 hoc ki II 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay