MIỄN DỊCH CƠ SỞ HAY NHẤT

20 15 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:20

CHƯƠNG V HỆ NỘI TIẾT I Nhđng kháỉ nỉệiii chung Ctfu tạo chung - định nghbi a - Hệ HỘi tiết vật bậc thấp : Trong trình phát triến chủng Ỉ09Ì, động vật bậc thấp, cflu tạo dìức nfing hệ nội n chưa hoàn chỉnh, oổ vàỉ tuyến d sftu bọ oOn trùng, thỂt tiết chủ ỵỂfti 1& feromoĐ ví dụ : - Tun gian nfio nỉkm trơn bẻ mật cAa hạdỉ nfio sậu bọ, tifft chát, chât lại thúc đí^ tayừi tniớc ngục tutlra Erdỉaon cổ chfit lipit, ođ tác dụng tĩosg tiỉnh ỉột xác - Tuyến corpora allta d oftn trùng tỉểft juvraỉl, thúc đl^ lột xác * - ỏ bướm tầm có feromon bombioon bướm sâu rtím oổ gỉplur nhAm quyốn rũ bướm đực - Kiến tỉất íeromon đánh dâu 4ường tìm m(M béo động gập nguy - Ong thợ đánh dấu đường báng feromon gerankm Còn ong chúa tiết axit xetodecanic nhầm đc chế trỉnh phát Mến hoống trứng ong thợ quyến rữ ong đực khỉ giao hoán 207 - M(fi chúa, m
- Xem thêm -

Xem thêm: MIỄN DỊCH CƠ SỞ HAY NHẤT, MIỄN DỊCH CƠ SỞ HAY NHẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay