MIỄN DỊCH CƠ SỞ HAY NHẤT

207 16 0
  • Loading ...
1/207 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:20

TRỊNH HỮU HẰNG (Chỗ biôn) TRẦN CỔNG YÊN SINH HỌC Cơ THE BỘNG VẬT ■ ■ (SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG II) NHÀ XUẨT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI • 1998 Chịu irợcỉt nhiệm xuất hấn: Giám đốc Nịíuyỗn Văn Thoả Tổng biên tập Nghiơm Đình Vỳ Người nhận xéí í GS E)ỏ Cơng Thành PGS Vũ Văn Vụ PGS Nguyễn Như Hiển Biên iập: Sửa in: Triịặh f ■ 'bày bừt: Lê Quang Lx>ng Nguyễn Lan Hương Hương Lan m if H ọ e -e THấ f>ộNOA^ẬT Mâsố: 01 - ĐH98-393.98 Ịn 1500 bản, Nbà in Đại học Quốc gia Hà Nội SỐ xuất bản: 3^/CX B Số trích ngang: 47 In xong nộp ỉưu chiéu 7-Ỉ998 LỊI NĨI DẦU Thực chủ trương Bộ Giáo dục Đào tạo, nhằm hoàn thỉộn thồm bưốc câi c ^ giáo dục ỏ bộc Đ91 học, Môn 8oạn cuổn giáo trinh 'SiKh hạc tkể ềột^ vệt (sinh học-^n - Mft 8Ổ SINH 1002) làm tài Uộu cho sinh vièn học ô giai đo^m I “ Đại học đại cương “ Chương tiinh Thời gian phán bổ cho phán nẰy đơn vị học trinh, chiạ ỉàm 30 giò lý thuyết, 15 gid thực hành Do vẠy, nội dung cuổn sách giới thiệu cách dại 6tfic/ì Cơ co rểng cưa tz ÒA Ò.6 0.8 Ị ỉĩ~ i,2 Ũ i.s ì,i 2,0 7hởi g ia n ỉ^ ò iìg g iiy I Kich ìhich % 0.2 H4 a s o i 1,0 ự JI Co cưhg p h ỉn g 1A IIIIÌIIIIIIII tittm iitiT f.f u 2,0 R ÌĨn M iũ ẢicA ỉfKch A Co đon mnh IV.6 Các dạng 00 00 vfin giỉn : B Co rung rẫng oưn c Co rung trđn 197 i •3 •t)
- Xem thêm -

Xem thêm: MIỄN DỊCH CƠ SỞ HAY NHẤT, MIỄN DỊCH CƠ SỞ HAY NHẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay