GIỚI THIỆU KINH TẾ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

85 20 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:18

Chương IV KINH TẾ TÀI NGUYÊN KHÔNG THỂ TÁI TẠO 4.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀI NGUYÊN KHÔNG THỂ TÁI TẠO Tài nguyên tái tạo bao gồm dạng lượng hoá thạch (dầu, ga tự nhiên, uranium, than đá), quặng, khống sản Tồn dạng tài ngun số lượng có hạn lòng đất Trong ngắn hạn, nguồn tài nguyên tái tạo Thời gian thể vai trò quan trọng việc phân tích việc sử dụng khai thác dạng tài nguyên không tái tạo, sau giai ñoạn lượng dự trữ giảm dần lòng ñất, sử dụng loại tài nguyên thường gây chất thải cho mơi trường, việc phân tích, sử dụng tài nguyên khác giai ñoạn thời gian ðiều quan tâm phân tích khai thác với tốc độ nào, dòng khai thác qua giai ñoạn khác nguồn tài nguyên cạn kiệt 4.2 CÁC VẤN ðỀ VỀ KHAI THÁC SỬ DỤNG VÀ MỤC ðÍCH NGHIÊN CỨU 4.2.1 Vấn ñề khai thác sử dụng tài ngun khơng thể tái tạo 4.2.1.1 Các vấn đề tài nguyên tái tạo - Còn lâu điều kiện lồi người tiếp tục khai thác sử dụng nguồn tài ngun khơng tái tạo lòng đất - Một lượng lớn nguồn tài nguyên không tái tạo lại khơng nằm nước có nhu cầu sử dụng lớn (dầu mỏ, vàng, khí đốt, than ) - Ngày nhiều công cụ, kỹ thuật sử dụng nguồn tài nguyên tái tạo (ô tô, máy bay ) - Ít hiểu biết hiểu sai vai trò tài ngun, mơi trường - Cả chất lượng số lượng nguồn tài nguyên không tái tạo ngày giảm sút theo thời gian - Khi sử dụng nguồn tài nguyên thường tạo chất thải gây ảnh hưởng tới môi trường nước, khơng khí, đất 4.2.1.2 Những quan tâm nguồn tài nguyên tái tạo Một số lý thuyết kinh tế xung quanh vấn đề tài ngun khơng thể tái tạo - Các học thuyết gia kinh tế cổ điển quan tâm tới vai trò tài ngun thiên nhiên tập trung vào yếu tố sản xuất bao gồm vốn, lao ñộng, ñất ñai Ricardo Malthus nhà kinh tế cổ ñiển quan tâm ñến việc phát triển dân số khả cung cấp lương thực trái ñất, ñặc biệt quan tâm tới khả hạn Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài ngun Mơi trường……….63 chế đất nơng nghiệp Mark nhà triết học, kinh tế học, lý thuyết kinh tế Mark nói tới hạn chế nguồn tài nguyên phát triển kinh tế L.C Gray (1914) Harold Hotelling (1931) thảo luận quy luật giảm dần doanh thu biên ñối với việc khai thác tài nguyên Họ hai nhà kinh tế đặt móng cho việc phân tích cách hệ thống tỉ lệ sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên tái tạo - Doanh thu khai thác giảm dần lượng khai thác giảm dần theo thời gian: qt = q1 + q2 + + qn - Thời gian thể vai trò quan trọng phân tích khai thác nguồn tài ngun khơng thể tái tạo - Hiệu dòng khai thác tài nguyên tái tạo, sản lượng khai thác ngày hơm ảnh hưởng đến tương lai 4.2.2 Mục đích - Mơ tả phân tích mơ hình lý thuyết sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên tái tạo - Tổng hợp, so sánh mơ hình khác 4.3 MƠ HÌNH CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT KHAI THÁC TÀI NGUN KHƠNG THỂ TÁI TẠO 4.3.1 Mơ hình lý thuyết khai thác tài nguyên tái tạo (trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo) 4.3.1.1 Hướng khai thác hãng tư nhân (chấp nhận giá thị trường) * Vấn ñề ñặt - Khai thác tài nguyên tái tạo (xu hướng thời gian)? - Khai thác với sản lượng (xu hướng sản lượng khai thác)? - ðiều xảy giá tương lai (xu hướng giá)? - Chi phí người sử dụng? * Các điều kiện cho mơ hình lý thuyết - Hãng khai thác chấp nhận giá thị trường, hay nói cách khác giá tài nguyên khai thác mang bán giá ñã ñược quy ñịnh thị trường quy mơ khai thác cá nhân, hãng nhỏ khơng thể làm thay đổi giá thị trường - Người khai thác ước tính xác lượng tài ngun lòng đất giai ñoạn khai thác - Mỏ bao gồm tài nguyên có chất lượng (từ lên trên) - Chi phí khai thác tăng dần khó khăn hơn, sâu hơn, khan Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài ngun Mơi trường……….64 * Mơ hình Lợi nhuận tối đa: Prmax ðiều kiện ñầu cần (FOC):Ā tương ñương với MC = MR = giá Chú ý: trường hợp khai thác tài ngun chi phí biên hãng phí thực tế hãng bỏ (chi phí cố định chi phí biến đổi) cộng với chi phí khan tài nguyên ngày cạn kiệt Trong trường hợp mơ hình hãng khai thác nhiều giai ñoạn: 1 * (Pq1 − C (q1 )) + * (Pq2 − C (q2 )) + + π T = Pq0 − C (q0 ) + * (Pqt − C (qt )) (1 + r ) (1 + r ) (1 + r )t Trong đó: P giá đơn vị NRR C chi phí khai thác qt lượng khai thác NRR giai ñoạn t Lấy ñạo hàm riêng theo qt tìm điều kiện cần tối đa hố lợi ích hãng (FOC): 1 * (P − MC (qt ) ) = * (P − MC (qt +1 ) ) t (1 + r ) (1 + r ) t +1 Chúng ta dễ dàng nhận hai vế phương trình giá trị lợi nhuận từ khai thác hai giai ñoạn t t+1 Vậy ta có: (P − MC π t + ) (P − MC (t ) ) = r (P − MC (t ) )t Cơng thức gọi luật Hottelling phần trăm lãi suất (Hottelling r percent rule) (t + ) − − π π t t = r Trong đó: r lãi suất tiền vay thị trường P&MC P&MC MC MC P P P - MCt P-MCt+1 t t+1 Hình 4.1 Chi phí khai thác hai giai đoạn khác Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài nguyên Mơi trường……….65 Các định khai thác hãng dựa Hottelling phần trăm lãi suất: - Nếu tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận khai thác với r hãng định khai thác khơng, tuỳ thuộc vào yếu tố khác trình sản xuất (Indifference over extraction) - Nếu tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận lớn r hãng định khơng khai thác khai thác lấy tiền gửi vào ngân hàng ñược lãi suất r - Nếu tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận nhỏ r, hãng ñịnh khai thác 4.3.1.2 Hướng khai thác ngành (khơng chấp nhận giá thị trường lượng khai thác cuả ngành ñủ lớn làm thay ñổi giá thị trường) * Xây dựng mơ hình ðể đơn giản cho mơ hình, giả sử mơ hình gồm giai đoạn to t1 Tối đa hố lợi nhuận ngành: π Ràng buộc: S0 = q0 + q1 Trong đó: S0 = nguồn dự trữ tài ngun lúc chưa khai thác Sử dụng hàm Lagrange L = Pq0 − C (q0 ) + * (Pq1 − C (q1 ) ) + λ (S − q0 − q1 ) (1 + r )1 ðiều kiện ñầu tiên (FOC): ∂L = P0 − C0 − λ =  ∂q0  (P − C1 ) −λ = ∂L ∂q = (1 + r )  ∂L = S − q0 − q1 =  ∂λ Chúng ta có: ( ) P0 − C0 = P1 − C1 (1 + r ) Công thức đòi hỏi giá giai đoạn đầu trừ chi phí biên giai đoạn đầu chiết khấu giá giai đoạn trừ chi phí giai ñoạn phải λ và Chú ý: λ giá bóng Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài ngun Mơi trường……….66 * Mơ hình phân tích hướng thời gian, hướng khai thác hướng giá khai thác NRR Giá (a) Giá hướng A (b) P Giá hướng C Giá tối ña P* Giá hướng B ðường cầu C lương cầu t = qT=0 T ~ T qˆ qt qt Tˆ Thời gian (d) (c) ðường 45o Khai thác hướng B Khai thác hướng A Khai thác hướng C ~ T Tˆ T Thời gian Hình 4.2 Mơ hình khai thác tài ngun ba hướng Kết luận: - Giá tăng theo thời gian hướng khai thác giảm dần theo thời gian - Hiệu khai thác ngành xảy nguồn tài nguyên dự trữ, hướng khai thác nhu cầu lượng phải ZERO thời gian - Hướng B: Tốc ñộ khai thác nhanh, dẫn tới sản lượng lớn làm cho lượng cung tăng nhanh nguyên nhân làm giá tăng theo tốc ñộ chậm (nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn tài nguyên dự trữ lòng đất, xu hướng giá khơng tới ñược giá tối ña theo hướng khơng hiệu khơng tính đến (bỏ qn) lợi ích thu tương lai nguồn tài nguyên - Hướng C: Khai thác chậm, dẫn tới sản lượng thấp làm cho lượng cung thấp nguyên nhân làm giá cao (xu hướng giá tăng nhanh) ðiều dẫn tới việc tăng giá nhanh chóng tiến gần tới giá tối đa sớm (ngành khai thác không khai thác nguồn tài ngun nằm lòng đất (ví dụ: nhà độc quyền OPEC) Khơng hiệu lợi ích người tiêu dùng bị giảm Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài nguyên Môi trường……….67 - Xu hướng A: Hiệu hướng khai thác nhu cầu số lượng tiến tới ZERO thời gian * Khi chất lượng quặng khơng thay đổi mỏ (chỉ có sản lượng thay đổi) Trong trường hợp chi phí khai thác tăng tỉ lệ thuận với chiều sâu mỏ hàm chi phí thể sau: C = C(qt, St) Trong đó: ∂ C/ ∂ qt > & ∂ C/ ∂ St < (ảnh hưởng lượng dự trữ có nghĩa công việc khai thác ngày hôm ảnh hưởng đến chi phí khai thác tương lai) MR = P – (MCt + ∂ C/ ∂ St * 1/1+ r) Giá trị ∂ C/ ∂ St GNP hàm tỉ lệ sử dụng tài nguyên thiên nhiên (R(t)), nguồn dự trữ tài nguyên S(t), thay ñổi giá trị tỉ lệ ñầu vào (t) Tối đa hố: ∫ F (S Trong đó: e − rt RB: (t ) , R(t ) , t )e − rt dt ∆S ( t ) = − R( t ) chiết khấu hàm mục tiêu hàm liên tục Sử dụng lý thuyết tối ña hố, phương trình trung gian phương pháp Hamilton ta có: H = F(S(t), R(t), t) - q(t) R(t) Lấy vi phân H theo R(t), sau thoả mãn điều kiện cần (FOC) điều kiện đủ cuả tối ưu hố ta có: ∂F (S (t ) , R(t ) , t ) ∂Rt = q (t ) Trong đó: r(t) tơ khan Kết luận: Trong điều kiện tối ưu hoá kinh tế sử dụng tài nguyên thiên nhiên, sản phẩm biên hàm sản xuất sử dụng tài nguyên “A” phải với tô khan hay chi phí biên người sử dụng Từ cơng thức tìm quy luật tối đa hố khai thác liên quan tới giá, tơ khan qua giai ñoạn thời gian sau: ∆qt + r = ∂ Ft ∂S t qt Trong đó: r chi phí hội vốn (thường tỉ lệ chiết khấu) Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài ngun Mơi trường……….71 Kết luận mơ hình: - Nếu ∂ F(t)/ ∂ S(t) = (giảm sản lượng dự trữ khoáng sản lòng đất khơng ảnh hưởng tới chi phí sản xuất loại sản phẩm liên quan đến loại khống sản Vì tơ khan tăng với tỉ lệ tăng của chiết khấu (nếu ∂ F(t)/ ∂ S(t) =0) - Nếu ∂ F(t)/ ∂ S(t) > (tô khan tăng chậm so vơi tỉ lệ chiết khấu - Với tài nguyên có lượng giới hạn lòng đất, giới hạn tài nguyên nguyên nhân tăng tô khan theo tỉ lệ chiết khấu Nhưng ảnh hưởng sản lượng dự trữ ∂ F(t)/ ∂ S(t) >0 lòng ñất mà làm giảm tốc ñộ tăng tô khan 4.4.3 Mơ hình sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên qua giai ñoạn thời gian (C Howe 1979) 4.4.3.1 Giới thiệu chung mơ hình Mơ hình C Howe (1979) nghiên cứu chi tiết hàng hố sử dụng từ nguồn tài nguyên thiên nhiên kinh tế nhằm: - Làm rõ quan ñiểm mơ hình sử dụng tối ưu tài ngun thiên nhiên qua giai ñoạn khác - Xác ñịnh mối quan hệ tài nguyên giá cả, chi phí sản xuất, tơ khan hàng hố chế tạo từ nguồn tài nguyên 4.4.3.2 Mô hình sử dụng tài nguyên tối ưu qua giai đoạn thời gian * Mơ hình Sử dụng hàm sản xuất: R0(t) = g (L (t), S(t), t) Trong đó: L(t) tỉ lệ đầu vào lao ñộng S(t) ẩn hưởng sản lượng tài nguyên (stock effects); t thể tiến kỹ thuật qua giai ñoạn thời gian Sử dụng hàm Hamilton, Lagrange ñiều kiện cần ñầu tiên cho tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên qua giai ñoạn thời gian: pt = dA (S t ) w + ∂ R dS t (t ) + qt ∂Lt Trong đó: A(S(t)) lợi ích từ lợi ích mơi trường mang lại; W chi phí tiền lương lao động cuối (L) sử dụng Nguyên lý cho rằng: Giá trị sản phẩm biên xã hội hàng hố chế tạo từ nguồn tài nguyên thiên nhiên (P(t)) phí mát khả phục vụ mơi trường cộng với chi phí sản xuất cộng với tơ khan hiếmt (q(t)) Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài ngun Mơi trường……….72 Trong khái niệm này, tính ngoại sinh nơng nghiệp có mối quan hệ với nội sinh Mối quan hệ nông nghiệp môi trường phản ảnh trình phát triển nơng nghiệp giới trước thời kỳ 1960 mơ tả hình 7.4 * Quan điểm quan hệ nơng nghiệp mơi trường trên, đến cuối năm 1950 bắt ñầu xẩy ñảo lộn sản phẩm phụ nông nghiệp ðến thời kỳ bùng nổ công nghiệp hố từ năm 1960, việc cơng nghiệp hố, lượng lớn vào nơng nghiệp thuốc hố học, máy móc, cơng trình thuỷ lợi… ðiều đó, nơng nghiệp khơng sản xuất dư thừa lương thực thực phẩm mà ñã bắt đầu làm nhiễm mơi trường (những yếu tố phi kinh tế ngoại sinh nhiễm đất, nước, khơng khí ấm lên, tranh đơn điệu cảnh quan, giảm tính đa dạng sinh học…) Tất nhiên chuyển đổi nằm ngồi vấn đề dư thừa lương thực, thực phẩm nước cơng nghiệp hố cao, nhiễm nơng nghiệp việc dư thừa lương thực, thực phẩm xảy ñồng thời việc ñầu tư cân ñối lượng vật tư sản xuất nơng nghiệp, mà thu từ cơng nghiệp Sự cơng nghiệp hố từ năm 1960 đến nay, mối quan hệ nơng nghiệp mơi trường thay đổi, chuyển từ yếu tố kinh tế ngoại sinh sang yếu tố phi kinh tế ngoại sinh Hiện nước công nghiệp hố cao tiến hành xây dựng áp dụng sách mơi trường cần thiết để giúp người nông dân giảm yếu tố phi kinh tế ngoại sinh (tác động có hại tác động tiêu cực) tăng yếu tố kinh tế ngoại sinh (tác ñộng có lợi, tác động tích cực) sản xuất nơng nghiệp Tất nhiên ngun tắc sách khơng tác ñộng tới việc sản xuất thừa lượng thực, thực phẩm cách thức khác ñược thực cách “khơng kết nối” “kết nối lại” Chính sách nhằm chủ yếu trả trực tiếp cho người nông dân dựa yếu tố kinh tế ngoại sinh việc canh tác * Biên giới để phân biệt yếu tố kinh tế kinh tế phi kinh tế ngoại sinh gì? Từ làm sở lý thuyết cho việc chi trả trực tiếp cho người nơng dân từ nguồn thuế Mức tham khảo (hoặc điểm chuẩn) dựa tác động lên mơi trường “phương pháp canh tác tốt” khác nước, thời ñiểm bị ảnh hưởng nhận thức tính bền vững phát triển nơng nghiệp 7.2 PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP 7.2.1 Phát triển nông nghiệp bền vững 7.2.1.1 Các quan niệm phát triển nơng nghiệp bền vững Từ năm 80 đến nay, định nghĩa phát triển nơng nghiệp bền vững chưa thống nhà kinh tế học Trong thập niên 90, mối Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài ngun Mơi trường……….133 quan tâm hàng đầu phát triển nơng nghiệp phạm vi tồn cầu phát triển theo hướng bền vững Quan niệm vào năm ñầu thập kỷ 80, Douglass G.K phân thành nhóm khác nhau: (1) Nhóm thứ 1: Quan niệm, nơng nghiệp bền vững nhấn mạnh chủ yếu vào khía cạnh kinh tế - kỹ thuật Năng suất lao động trì dài hạn chứng cho tăng trưởng nông nghiệp theo đường bền vững (2) Nhóm thứ 2: Nơng nghiệp bền vững nhấn mạnh chủ yếu theo khía cạnh sinh thái Một hệ thống nông nghiệp mà làm suy yếu, ô nhiễm, phá vỡ cân sinh thái hệ thống tự nhiên cách khơng cần thiết hệ thống khơng bền vững (3) Nhóm thứ 3: Nơng nghiệp bền vững nhấn mạnh vào khía cạnh môi trường người Một hệ thống nông nghiệp mà khơng cải thiện trình độ giáo dục, sức khoẻ dinh dưỡng người dân nông thôn hệ thống xem khơng phát triển bền vững Quan niệm phát triển bền vững vào thập kỷ 80 qua Uỷ ban phát triển môi trường giới, 1987 cho rằng: Phát triển bền vững phát triển ñáp ứng ñược nhu cầu khơng làm tổn thương lực đáp ứng nhu cầu hệ tương lai Cách hiểu có ý nghĩa xã hội thịnh vượng phải biết kiềm chế trình độ tiêu dùng thời ñể ñem lại ñáp ứng nhu cầu hệ tương lai Từ có quan điểm Ropetto 1987 nước nghèo đói, tình trạng thiếu sinh dưỡng là: sản xuất nơng nghiệp gia tăng đủ để đáp ứng nhu cầu tăng lên nhanh nơng sản phẩm đảm bảo cho giá giảm dần Theo TAC/CGIAR, 1989 trích từ Chantalakhana: Nông nghiệp bền vững phải bao gồm việc quản lý thành công nguồn lực cho nông nghiệp ñể thoả mãn nhu cầu thay ñổi người trì hay tăng cường chất lượng môi trường bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Uỷ ban tư vấn kỹ thuật Liên hợp quốc (Technical Advisory committee –TAC, 1989) ñề mục tiêu nơng nghiệp bền vững nên trì trình độ sản xuất nông nghiệp mở rộng mức cần thiết ñáp ứng nhu cầu gia tăng dân số giới mà không làm suy giảm môi trường Trong năm 90 vài khái niệm khác xuất Nijkamp, Bergh Soetoman 1990 cho “sự bền vững ñược xem cân ñược ñảm bảo phát triển kinh tế phát triển bền vững Pearce Turner 1990 cho “sự phát triển nông nghiệp bền vững ñược xem tối ña hố lợi ích việc phát triển kinh tế sở ràng buộc việc trì chất lượng nguồn lực tự nhiên theo thời gian tuân thủ quy luật sử dụng loại tài nguyên tái tạo không tái tạo.” Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài nguyên Môi trường……….134 Theo Crosson & Anderson, 1993: Một hệ thống nơng nghiệp bền vững hệ thống đáp ứng ñáp ứng cách vô hạn nhu cầu ngày tăng ăn mặc với chi phí kinh tế, mơi trường chi phí xã hội khác phù hợp với việc nâng cao phúc lợi ñầu người 7.2.1.2 Các mối quan hệ ràng buộc trình phát triển nơng nghiệp Bản chất của phát triển nơng nghiệp bền vững khám phá nhiều cơng trình nghiên cứu giới xuất phát từ yêu cầu giả mối quan hệ q trình phát triển nơng nghiệp - Tăng trưởng nông nghiệp gắn liền với bảo vệ môi trường tự nhiên Phát triển nơng nghiệp bền vững trước hết đảm bảo phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững - Phát triển nông nghiệp gắn liền với giải nghèo đói nơng thơn - Tăng trưởng nơng nghiệp gắn liền với bảo vệ môi trường người nông thôn Bao gồm: tăng trưởng nông nghiệp gắn liền với môi trường sức khoẻ - dinh dưỡng; tăng trưởng nông nghiệp trình độ văn hố nơng thơn Từ hiểu ñầy ñủ mối quan hệ trên, phát triển bền vững nơng nghiệp khái qt sau: “Phát triển nơng nghiệp bền vững mơ hình phát triển mà ñáp ứng ñược yêu cầu tăng trưởng chung kinh tế khơng làm suy thối mơi trường tự nhiên người đồng thời đảm bảo đựoc sinh kế bền vững mức nghèo đói cho người dân nông thôn” Trong ngắn hạn phát triển hướng tới nông nghiệp bền vững mục tiêu cho sách phát triển nơng nghiệp nơng thơn Sự suy thối mơi trường hệ việc áp dụng phương thức sản xuất trước đây, để đạt tới trình ñộ phát triển nông nghiệp bền vững (khắc phục hậu trước ñây áp dụng phương thức sản xuất gắn với giữ gìn cân sinh thái) đòi hỏi q trình lâu dài gắn liền với phát triển nông nghiệp sinh thái 7.2.2 Phát triển nông nghiệp bền vững gắn liền với nông nghiệp sinh thái 7.2.2.1 Phát triển kinh tế sinh thái tất yếu phát triển nhân loại * Phân loại phát triển Nhân loại dựa tiêu chuẩn khác nhau: - Quan điểm A Toffler lấy thơng tin làm sở phân loại “làn sóng thứ 3”: Văn minh nông nghiệp, Văn minh Công nghiệp văn minh hậu Cơng nghiệp - Quan điểm Các Mác lấy phương thức sản xuất làm sở phân loại: Hình thái KTXHCSNT, Hình thái KTXH TBCN, Hình thái KRXH CSCN - Quan ñiểm Khảo cổ, Lịch sử học dựa tiến vật liệu phân loại: Thời ñại ñồ ñá, Thời ñại ñồ ñồng, ñồ sắt, Thời ñại kim loại đồ nhơm nhựa, Kinh tế sinh thái đại Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài ngun Mơi trường……….135 - Quan ñiểm nhiều nhà khoa học dựa vào biến ñổi cấu lượng làm sở chia ra: Kinh tế tự nhiên, nông nghiệp hữu cơ, chế tự cung tự cấp, cấu lượng tự nhiên Kinh tế Cơng nghiệp hố gắn với nông nghiệp CNH, cấu lượng nhân tạo, theo chế lượng phân tán, giải phóng lượng Kinh tế sinh thái đại theo chế lượng Phát triển kinh tế sinh thái ñại yêu cầu quy luật: (1) Quy luật phủ ñịnh phủ ñịnh, (2) Lý thuyết khoảng tối ưu Lý thuyết khoảng tối ưu cho phép tính tốn miền tối ưu phát triển ngành, vùng hệ thống kinh tế quốc dân Nó khơng xử lý vấn đề kỹ thuật cơng nghệ, mà vấn đề xã hội Tổ chức mềm vận hành kinh tế theo nguyên lý ñộ ña dạng, tạo nên hệ sinh thái tổ chức ña dạng, ñem lại hiệu tổng hợp, tối ưu (3) Quy luật nhu cầu - ñiều kiện trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ñối lập với yêu cầu: bảo vệ mơi trường trở thành vấn đề tồn cầu, mang tính nhân loại, bảo vệ môi trường bảo vệ tương lai Nền kinh tế chắn chuyển ñộng sang kinh tế nhân bản, nhân loại, nhân văn, nhân ñạo (4) Chuẩn ño xác ñịnh mục tiêu phát triển kinh tế đạt kinh tế sinh thái ñại tiến tới kinh tế tổng hợp hài hồ Cũng từ làm biến đổi tồn cấu, chức hệ thống kinh tế – xã hội 7.2.2.2 Kinh tế nông nghiệp sinh thái – mục tiêu, cấu trúc chức Hiểu kinh tế sinh thái kinh tế ñược xây dựng, vận hành, phát triển dựa cấu lượng tổng hợp, gắn bó hài hồ với tự nhiên, mơi trường với người xã hội Kinh tế sinh thái có nguồn gốc từ kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp xã hội cộng sản nguyên thuỷ (từ có lồi người cách vạn năm, sống săn bắt hái lượm sản phẩm tự nhiên, hệ sinh thái nhân tạo ñây chưa ảnh hưởng nhiều ñến hệ sinh thái tự nhiên Mục tiêu kinh tế sinh thái không dừng lại suất, chất lượng, hiệu kinh tế mà hiệu tổng hợp, thoả mãn nhu cầu người hồ hợp, đem lại mức sống với thu nhập cao, sức khoẻ, hạnh phúc cho người sống hồ hợp với tự nhiên, người với người Nền kinh tế sinh thái có cấu lượng mới, lượng tổng hợp dạng lượng sạch, theo chu trình khép kín khơng có phế thải độc hại tới môi trường dạng lượng phân tán công nghiệp hoá Sự phát triển kinh tế sinh thái cơng nghiệp sinh thái Nền nông nghiệp sinh thái nông nghiệp không ngành cung cấp lương thực thực phẩm cho tồn xã hội mà ngành có đa chức năng… bảo vệ mơi trường sống, làm khí quyển, làm giảm hiệu ứng nhà kính, làm tăng độ đa dạng hố sinh học, tính bền vững cân sinh thái Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài ngun Mơi trường……….136 Nền nơng nghiệp sinh thái đựơc tổ chức liên hoàn với kiến trúc sinh thái, dịch vụ sinh thái, giao thống sinh thái bắt ñầu tư công nghiệp sinh thái tạo thành hệ sinh thái thống hài hoà người tự nhiên (chẳng hạn: RVAC gắn với hệ thống dân cư gồm nhà giao thông… 7.2.2.3 Các yêu cầu chuyển dịch sang nông nghiệp sinh thái bền vững (1) Khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng, ñất ñai, nước (2) Tăng cường biên pháp kiểm soát sinh học chống sâu bệnh cỏ dại - Sử dụng phương pháp kiểm soát sinh học theo hướng cổ ñiển dựa vào kẻ thù tự nhiên sâu bệnh cỏ dại ñược mang từ nơi khác (nơi sinh chúng) Ví dụ, sử dụng ốc biêu vàng ñể hạn chế sâu bệnh cho lúa, mặt trái nạn ốc biêu vàng làm thay ñổi cân sinh thái gây hoạ - Kiểm sốt sinh học thơng qua cải tạo giống vật nuôi, trồng phương pháp di truyền tạo giống biến ñổi gen (3) Thực phương pháp canh tác sinh thái bền vững: trồng luân canh, ña canh, bỏ hoang, gối vụ loại có khả chống sâu bệnh cỏ dại, áp dụng biện pháp ñất, nước, chất dinh dưỡng, sử dụng ngắn vụ, thay ñổi thời gian trồng cây, trồng phủ ñể hạn chế cỏ dại, phủ ñất phân xanh rải nhựa tổng hợp, sử dụng bẫy sâu bệnh, thay đổi phương thức cày làm tăng xy hố, phong hố đất, kết hợp thuốc diệt cỏ, phối hợp biện pháp canh tác Bằng việc ñiều hành sản xuất nơng nghiệp cách hợp lý kiểm sốt thối hố đất, thất nước Hơn áp dụng có hiệu phế thải gia súc làm tăng ñộ màu mỡ ñất nhiễm mơi trường Ví dụ phương pháp canh tác sinh thái, hàng năm thối hố đất tấn/ha, đất giữ ổn định lượng cần sử dụng nửa, tổng chi phí sản xuất năm giảm 36% so với phương pháp canh tác truyền thống (với thoái hoá 20 tấn) 1ha - Quản lý dịch hại phương pháp tổng hợp (IPM) (4) Tăng tổng sản phẩm trồng cách phát triển nuôi trồng, dưỡng sinh vật hoang dại (5) Khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật nước (6) ðấu tranh chống ô nhiễm môi trường sinh thái bảo tồn tài nguyên hệ sinh thái chủ yếu 7.2.3 Tăng cường bảo vệ quản lý tài nguyên mơi trường nơng nghiệp 7.2.3.1 Thực khung sách mơi trường - nơng nghiệp nước * Chính sách mơi trường “nơng nghiệp” gì? - Chính sách mơi trường “nơng nghiệp” sách mới, mà sách nơng nghiệp sách mơi trường ñược “hợp thành” Trong khái niệm “hợp Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài nguyên Môi trường……….137 thành” ngụ ý vấn ñề kinh tế vấn ñề liên quan tới sách mơi trường phối hợp chặt chẽ với ngày hơm tạo nơng nghiệp bền vững lâu dài Các hoạt động nơng nghiệp gồm tác động tích cực tiêu cực mơi trường Thơng qua việc làm biến ñổi chất lượng, số lượng ñất ñai, muối, khơng khí, quần thể tự nhiên, đa dạng hóa sinh học cảnh quan Mức ñộ ảnh hưởng ñến môi trường phụ thuộc vào ảnh hưởng hoạt ñộng canh tác tới hệ sinh thái cấp độ địa phương, vùng, quốc gia hay tồn cầu Trong đó, số tác động mơi trường nơng nghiệp diễn ngồi nơng trại, điều gây khó khăn để phân biệt ảnh hưởng trang trại cụ thể Các thách thức sách giảm tác động tiêu cực tăng tác động tích cực đến mơi trường, thơng qua thước đo cụ thể sách mơi trường -nơng nghiệp gắn liền với cải tổ sách nơng nghiệp Kết việc cải tổ sách Nông nghiệp tạo hội cho nông dân phát triển nguồn thu nhập thay ðây giải pháp cho nông dân cung cấp nhiều hàng hoá tài sản khác từ kinh tế nông thôn, với việc tạo hệ sinh thái tự nhiên đa dạng Chính sách mơi trường - nơng nghiệp trước hết sách nhằm giảm tác ñộng tiêu cực (yếu tố phi kinh tế ngoại sinh) nông nghiệp lên môi trường Các công cụ cách tiếp cận sách mơi trường - nơng nghiệp ñược áp dụng phạm vi rộng lớn nhằm cải thiện thực trạng mơi trường giúp người nơng dân thích ứng với hoạt ñộng canh tác bền vững, tác ñộng tích cực ñến phát triển nông nghiệp ðối với nước công nghiệp phát triển, sách mơi trường – nơng nghiệp gắn liền với giải pháp đổi nơng nghiệp với mục tiêu giải vấn đề dư thừa lưng thực, thực phẩm Do vậy, giải pháp sách mơi trường nơng nghiệp “quảng canh hố nơng nghiệp” Quan điểm khác từ nhà kinh tế Nhật Bản Cộng ñồng chung châu Âu nơng nghiệp khởi đầu tạo kết tích cực (yếu tố kinh tế ngoại sinh, tác ñộng có lợi), có tiếng vang lớn trở thành sở lý thuyết cho sách “khơng kết nối” “kết nối lại” (chính sách trả trực tiếp cho người nơng dân) mà thực cách 15 năm nhiều nước cơng nghiệp hố cao Các cơng cụ thiết kế nhằm tránh ñi áp lực nhận thức rằng: tồn quyền sở hữu tài sản hồn tồn bất khả xâm phạm - ðiều làm phức tạp hoá kết mục tiêu sách mơi trường dài hạn Tuy nhiên, việc ci tổ khơng đủ mức để ñạt ñược kết môi trường mong muốn, phần thị trường khơng hồn hảo vài lợi ích mơi trường Hội thảo nơng nghiệp tạo lợi ích cho mơi trường” nước cơng nghiệp hố cao tổ chức Helsinki, Phần Lan năm 1996 Những thảo luận quan trọng hội thảo bao gồm: Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài ngun Mơi trường……….138 (1) Những lợi ích cho mơi trường nơng nghiệp; (2) ðâu ranh giới đẻ phân biệt người nơng dân tự bù đắp chi phí để đối phó với nhiễm mơi trường (theo nguyên tắc PPP, người gây ô nhiễm phải trả), khoản trả trực tiếp người nơng dân từ nguồn thuế quốc gia; (3) Phương pháp phân tích kinh tế lượng có tối ưu cho việc đánh giá lợi ích mơi trường từ nơng nghiệp Các ý kiến thống chung nước công nghiệp hố cao nơng nghiệp gây lên tác động tích cực (lợi ích cho mơi trường) tạo tác động tiêu cực (ơ nhiễm mơi trường), liên quan đến yếu tố: đất, nước, khơng khí, mơi trường sống, đa dạng sinh học, cảnh quan Các vấn đề có biên giới “mức tham khảo” (ñiểm chuẩn) ñể phân biệt phạm vi áp dụng nguyên tắc PPP phần trả trực tiếp từ nguồn thuế (nguyên tắc chi trả công cộng) Vì vậy, khoản trả trực tiếp cho phép người nơng dân góp phần đem lại lợi ích mơi trường “mức tham khảo” nguyên tắc PPP phải thực để người nơng dân đòi lại phần nhiễm mức tham khảo Chính sách mơi trường giúp người nơng dân q trình canh tác quan tâm tới yếu tố ñể giảm bớt hoạt động tiêu cực tăng tác động tích cực Những người làm sách nước OECD tìm kiếm cách thức, Chính phủ xúc tiến giải pháp thị trường với việc thiết kế thực sách để đạt đến nơng nghiệp bền vững hiệu cao với chi phí nguồn lực chi phí thương mại 7.2.3.2 Chính sách mơi trường - nông nghiệp - Các khoản chi trả cho nông dân (1) Các khoản chi trả cho người nơng dân thực ñồng cấp ñộ quốc gia vùng nhằm ñáp ứng nhu cầu chung mục tiêu mơi trường chương trình Việc thiết lập tài khoản phải trả cho nơng dân có hoạt ñộng canh tác liên kết với kết tốt mơi trường, hoạt động canh tác tác động gián tiếp tới kết mơi trường Các khoản trả sẵn sàng cho ai, người mà cung cấp lợi ích mơi trường đạt mục tiêu chung mà khơng làm biến dạng thị trường nơng nghiệp Chính phủ có vai trò quan trọng thiết kế thực thi sách chương trình nhằm tăng khả nhận thức người dân phát triển hoạt động nơng nghiệp cách bền vững (2) Cơ sở xác ñịnh khoản phải trả cho người nơng dân - Phân tích đầy đủ mục tiêu hoạt động nơng dân - Nhận diện hoạt động cung cấp lợi ích mơi trường Hoạt động có khả thích ứng với chương trình theo cấp độ tham khảo thơng qua giải pháp chi phí thay thấp Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài ngun Mơi trường……….139 - Xây dựng tình tác động đến mơi trường riêng và khả vận dụng điều kiện thích hợp Xác định giới hạn chi phí cho việc tạo lợi ích chung, lợi nhuận riêng sở xác ñịnh khoản trả cho nông dân (3) Các bước xác định “cấp độ tham khảo” gồm lĩnh vực chủ yếu sau: - ðánh giá chi phí lợi ích mơi trường bao gồm thơng qua phát triển nhà hoạch ñịnh hợp lý - Phân tích chất “cấp độ tham khảo” mà giúp phân biệt tác động mơi trường tích cực tiêu cực nơng nghiệp - Phân tích chi phí ngân sách kết việc xây dựng thực công cụ sách mơi trường nơng nghiệp gồm khoản chi trả cho nông dân - Xúc tiến giải pháp nghiên cứu sách lĩnh vực nơng nghiệp có vấn đề phức tạp đạt hiệu cao cần có thảo thuận quốc tế - Q trình nghiên cứu thực thi sách đảm bảo hồ hợp lợi ích, tiết kiệm chi phí có hiệu cao Kết thực thi sách mơi trường - nơng nghiệp so sánh với cơng cụ, giải pháp cải tổ khác nơng nghiệp Phân tích “cấp độ tham khảo” làm sở để thực thi sách khoản chi trả cho nơng dân bù đắp chi phí minh hoạ qua hình 7.5 Lợi ích mơi trường I3 I1 I4 Thâm canh I2 Ơ nhiễm môi trường (Hiệu ứng kinh tế ngoại sinh) (Nguyên tắc chi trả cơng cộng) I1 = Mức độ ảnh hưởng I2 = Mức ñộ ảnh hưởng (Hiệu ứng phi kinh tế ngoại sinh) (Nguyên tắc người gây nhiễm phải trả tiền) Hình 7.5 Mức độ ảnh hưởng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài ngun Mơi trường……….140 7.2.3.3 Chính sách - Ngun tắc bù đắp đủ chi phí “PPP” mức tham khảo Nguyên tắc PPP sách mơi trường – nơng nghiệp hiểu ngun tắc cho giải pháp trị đẻ nhận rõ mức độ nhiễm tối ưu Riêng Nhật đưa hội thảo nước cơng nghiệp hố cao, thí ngun tắc PPP ñược hiểu nguyên tắc công lý công cho giải pháp chống ô nhiễm Mục tiêu ngun tắc PPP mở rộng theo mức độ nhiễm tối ưu thành giải pháp chống ô nhiễm rộng Một người gây nhiễm xem người thu ñược lợi nhuận ñặc biệt mà khơng phải trả cho chi phí chi phí chống ô nhiễm môi trườngmà thực chất họ phải trả Một “mức độ tham khảo điểm chuẩn” sách môi trường – nông nghiệp không chủ yếu khái niệm kinh tế mà khái niệm trị biết trách nhiệm người nơng dân đẻ họ giữ ñựơc “mức ñộ tham khảo” ðể giữ “mức ñộ tham khảo”sẽ hợp ñồng thoả thuận ngầm người nông dân với xã hội, Do vậy, ñiều quan cần thảo luận nội dung “phương pháp canh tác tốt” (như phân bón lào, sử dụng hố chất nơng nghiệp nào… Từ ñây tạo liên ứng rộng rãi nơng dân, người tiêu dùng phủ tất cấp ñất nước, “phương pháp canh tác tốt” thể thực tế vai trò “mức độ tham khảo ñiểm chuẩn” Từ ñây tạo hiệu ứng rộng rãi hoạt động nơng dân, người tiêu dùng Chính phủ tất cấp đất nước (2) Giải pháp - sách mơi trường nơng nghiệp ngun tắc bù đắp đủ chi phí Có giải pháp chính: Khuyến nơng giáo dục; Luật lệ, qui ñịnh trực tiếp Các giải pháp kinh tế (PPP chi trả chung) - Khuyến nông giáo dục c sở cho tất giai pháp sách mơi trường – nông nghiệp - Ban hành hệ thống văn luật lệ q trình sử dụng tài ngun mơi trường nơng nghiệp, đặc biệt đất nước Ví dụ, ðức có luật lệ quy định bón phân (1996): tất nơng dân quản lý trang trại từ 10 trở lên phải có sổ ghi chép phân tích hàng năm sử dụng hàm lượng ñạm (ở ñất, nước) ba năm lần ñối với phân lân kali - Các giải pháp kinh tế cơng tác thuế trợ cấp Từ ngun tắc bù đắp chi phí giải pháp chia thành nguyên tắc PPP (nguyên tắc người gây ô nhiễm phi trả) nguyên tắc chi trả chung Ví dụ, Hà Lan đánh thuế canh tác việc phi toán (phi trả thêm) cho sử dụng phân khống vơ Hoặc ngun tắc chi trả cho nơng dân chương trình MEKA ðức Thực thi tốt giải pháp sách mơi trường - nơng nghiệp từ hỗ trợ giải pháp khác thúc đẩy phát triển nơng nghiệp đạt mục tiêu bền vững./ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài ngun Mơi trường……….141 TĨM TẮT CHƯƠNG VII Tài nguyên môi trường nông nghiệp gồm ba phận hợp thành có quan hệ hữu thống với gồm: tài nguyên vô cơ, tài nguyên hữu tài nguyên thẩm mỹ Chúng ta xem xét nơng nghiệp khơng khía cạnh kinh tế mà khía cạnh sinh thái, người nơng dân phải đối xử cách thận trọng đất đai khơng gian để khơng tạo thay đổi q mức hệ sinh thái Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn mang tính đa chức góc độ khác nhau: hưởng lợi ích (người nơng dân xã hội) giá trị kinh tế (các loại giá trị sử dụng giá trị không sử dụng) Phát triển nông nghiệp có quan hệ tác động qua lại với mơi trường mức độ tính chất khác đến mơi trường, tác động tuỳ thuộc vào trình ñộ phát triển quản lý vĩ mô nước Phát triển nông nghiệp bền vững yêu cầu khách quan cần giải tốt vấn ñề như: quan hệ hệ thống môi trường tự nhiên, môi trường xã hội môi trường người Phát triển nông nghiệp bền vững phát triển đảm bảo tính chất kinh tế nơng nghiệp sinh thái có mục tiêu, cấu trúc chức riêng Từ đặt u cầu gii tốt: khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên; tăng cường kiểm soát sinh học; áp dụng phương pháp canh tác sinh thái bền vững; phát triển, dưỡng sinh vật hoang dại; đấu tranh chống nhiễm môi trường sinh thái bảo tồn tài nguyên 4, Tăng cường bảo vệ quản lý tài nguyên môi trường nông nghiệp nhiệm vụ quan trọng đảm bảo nơng nghiệp phát triển bền vững Thực đổi sách nơng nghiệp, sách mơi trường – nơng nghiệp nhằm giảm tác ñộng tiêu cực nông nghiệp lên môi trường tăng tác động tích cực có lợi ích mơi trường Chính sách áp dụng phổ biến nước phát triển cao theo hai nguyên tắc “các khoản chi trả cho nơng dân” họ có tác động có lợi ích ngun tắc “bù đắp chi phí: PPP” họ gây bất lợi cho môi trường Giải pháp thực thi phạm vi quốc gia, vùng ñịa phương dựa vào “mức ñộ tham khảo ñiểm chuẩn” ñược thiết lập qua nghiên cứu hoạt động nơng dân Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài ngun Mơi trường……….142 CÂU HỎI ƠN TẬP CHƯƠNG VII Trình bày khái niệm tài ngun mơi trường nơng nghiệp? Cách hiểu có giống khác so với khái niệm tài ngun mơi trường nói chung? Trình bày đa chức nơng nghiệp nơng thơn? Ví dụ minh hoạ?Tại nói phát triển nông nghiệp sinh thái loại hàng hố cơng cộng đa dạng? Quan hệ phát triển nông nghiệp với môi trường sống trình độ phát triển kinh tế khác thể qua tác ñộng yếu tố kinh tế ngoại sinh phi kinh tế ngoại sinh nào? Giá trị nơng nghiệp cơng đồng nơng thơn bao gồm giá trị nào? Có thể đánh giá giá trị kinh tế chức nơng nghiệp cơng đồng nơng thơn phương pháp nào? Cho biết: Hệ thống canh tác vùng ñất trũng có chức nào? Xác định giá trị chức cần sử dụng phương pháp ñánh giá nào? Cho biết: Các giá trị dự án trồng rừng?Xác ñịnh loại giá trị dự án cần sử dụng phương pháp đánh giá nào? Phân tích lợi ích chi phí dự án trồng rừng cần sử dụng tiêu phân tích nào? Khi biết: thời gian dự án trồng rừng - t, loại giá trị rừng là 1- i, chiết khấu r, tổng lợi ích năm giá trị kinh tế (gồm nội sinh ngoại sinh) Bi t chi phí tương ứng Ci t Tại nói phát triển nông nghiệp bền vững tất yếu phải phát triển theo hướng kinh tế nông nghiệp sinh thái? Các yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái gì? Hiểu phát triển nông nghiệp bền vững? Yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam? 10 Chính sách mơi trường nơng nghiệp gì? Trình bày khung sách mơi trường nơng nghiệp áp dụng nước phát triển nay? Liên hệ Việt Nam? 11 Hãy trình bày khái quát phương pháp phù hợp ñể ñánh giá giá trị kinh tế nơng nghiệp cơng đồng nơng thơn Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài nguyên Môi trường……….143 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Mas-Collell; M.D Whinston & J R Green Microeconomic Theory INC.1995 Barry C Frield Environmental Economics: An introduction McGraw-Hill Book Co.1997 Chính sách nơng nghiệp nước phát triển, Tài liệu dịch, Frank Ellis, NXB nông nghiệp.1995 David Romer Advanced Macroreconomicss INC.1996 D.Keith Denton, Quản lý môi trường - Tài liệu dịch, trung tâm thông tin khoa học kỹ thuật hoá chất Erci L Hyman Natural resources economics: Relevance in planning and management Butterworth.1984 Erci L Hyman Natural resources economics: Relevance in planning and management Butterworth 1984 Freeman III, A M The Measurement of Environmental and Resource Values Theory and Methods: Resource for future, Washington 1993 Giáo trình Kinh tế mơi trường Trường đại học tài kế tốn Hà nội NXB Tài chính, Hà Nội 1998 Giáo trình kinh tế mơi trường, Trường ðại học Mở… Hartwick, John and Nancy Olewiler The Economics of Natural Recource Use, 2nd, Inc 1998 Henk Folmer, H.Landis Gabel and Hans Opschoor Principles of Environmental & Resource Economics, Edward Elgar, UK Brookfied, US Henk Folmer, H.Landis Gabel and Hans Opschoor Principles of Environmental & Resource Economics, Edward Elgar, UK Brookfied, US Howe, Charles W Natural Resource Economics: Issuse, Analysis and Policy John Wiley and Sons, Inc.1979 Jermy J Warford Marginal opportunity cost pricing for municipal water supply Discussion paper EEPSEA 1994 Kiến thức đại đồng bào vùng cao nơng nghiệp quản lý tài nguyên thiên nhiên Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu sinh thái môi trường rừng NXB nông nghiệp Hà Nội.1998 Một số vấn ñề kinh tế quản lý mơi trường GS.TS ðặng Như Tồn, PTS Nguyễn Thế Chinh NXB Xây dựng 1997 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài nguyên Mơi trường……….144 Nguyễn Trần Quế Những vấn đề tồn cầu ngày nay, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.1999 Pearce, D W and R Kerry Turner Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, Inc.1990 R.M Harrison Pollution: Causes, effects and control The Royal Society of Chemistry 1992 Ramsy, W Unpaid Costs of Electrical Energy: Health and Environmental Impacts from Coal and Nuclear Power Johns Hopkins University Press, Baltimore.1979 Rubin, E S and L M Torrens Cost of Coal Pollution Abatement In EEPSEA Regional Study of the Economic Value of 1997 Haze Damages in Southeast Asia, EEPSEA, Singapore 1997 Sản xuất biện pháp giảm thiểu chất thi Bộ khoa học Công nghệ môi trường- Cục Môi truờng Hà Nội.1999 Tietenberg, Tom Environmental and Natural Resources Economics 2nd1988 UN environmental program - WHO Urban air pollution 2nd.ed Backwell.1992 US Office of Technology Assessment The Direct Use of Coal: Prospects and Problems of Production and Combustion, OTA, Washington D.C.1979 Wallace Oates, Pollution charge as a source of public revenue University of Maryland.1992 William F Pickering Pollution evaluation: the quantiative aspect INC.1977 Tomioka M Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, số phát hành đặc biệt Tạp chí kinh tế nơng thơn 1999, trang 342 Yokogawa H So sánh sách mơi trường nông nghiệp nghiệp nước khác Tạp chí kinh tế nơng thơn.Năm 2000, tập 68, số 2, trang 79 - 87 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài ngun Mơi trường……….145 Chức bảo tồn môi trường Giá trị sử dụng gián tiếp Chức giải trí giữ gìn sức khoẻ Chức giáo dục Giá trị không sử dụng nông thôn Chức an ninh lương thực Giá trị sử dụng để lại Chức tạo khơng gian xanh mở Giá trị sử dụng lựa chọn chứcMôi nông nghiệp Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Hình3.7 Kinh tế Tàiða nguyên trường……… 146 Chức tạo nông sản phẩm, tạo thu nhập tài sản khác Giá trị sử dụng trực tiếp Giá trị sử dụng Tất giá trị kinh tế nơng nghiệp cộng đồng nơng thơn Chức giữ gìn văn hố truyền thống Giá trị sử dụng hữu Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Kinh tế Tài nguyên Môi trường……….147
- Xem thêm -

Xem thêm: GIỚI THIỆU KINH TẾ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM, GIỚI THIỆU KINH TẾ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM, Chương 4: Kinh tế tài nguyên không thể tái tạo, Chương 5: Kinh tế ô nhiễm môi trường, Chương 6: Các phương pháp đánh giá giá trị TN và ô nhiễm MT, Chức năng của môi trường Nông nghiệp nông thôn, Phát triển Nông nghiệp sinh thái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay