bai giang elearning :Bai 6 phan xa sinh 8

43 22 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:16

KIỂM TRA BÀI CŨ *Máu (gồm huyết tương tế bào máu) thuộc loại mơ gì? A) Mơ biểu bì chấp nhận chấp nhận B) Mơ xóa xóa C) Mô liên kết Đáp Đápán áncủa củaem emlàlà D) Mô thần kinh Em chưa làm câu hỏi Đúng Em Đúngrồi! rồi!nháy nháychuột chuộtbất bấtcứ cứđâu đâuđể đểtiếp tiếptục tụcchưa làm câu hỏi Em Emđã đãlàm làmđúng đúngcâu câuhỏi hỏinày Đáp Đápán áncủa củachương chươngtrình trìnhlàlà Em Emphải phảitrả trảlời lờicâu câuhỏi hỏinày nàytrước trướckhi khitiếp tiếptục tục Sai Sairồi! rồi!Nháy Nháychuột chuộtbất bấtcứ cứđâu đâuđể đểtiếp tiếptục tục *Mô thần kinh cấu tạo từ tế bào thần kinh gọi nơron tế bào thần kinh đệm(còn gọi thần kinh giao) A) Đúng B) Sai chấp nhận xóa Đúng Đúngrồi! rồi!nháy nháychuột chuộtbất bấtcứ cứđâu đâuđể đểtiếp tiếptục tục Sai Sairồi! rồi!Nháy Nháychuột chuộtbất bấtcứ cứđâu đâuđể đểtiếp tiếptục tục Đáp Đápán áncủa củaem emlàlà Em Em chưa làm đúng câu câu hỏi hỏi này Em Em chưa đãlàm làm làm đúng câu câu hỏi hỏi này Đáp án chương trình Đáp án chương trình Em Emphải phảitrả trảlời lờicâu câuhỏi hỏinày nàytrước trướckhi khitiếp tiếptục tục *Ghép cột sau cho tương ứng với chức loại mô Cột Cột A Mô B Mô thần kinh C Mơ liên kết D Mơ biểu bì A Bảo vệ , hấp thụ tiết B Tạo khung thể, neo quan chức đệm C Co, dãn, tạo nên vận động D Tiếp nhận kích thích, xử lý thơng tin điều khiển hoạt động quan chấp nhận Đúng Đúngrồi! rồi!nháy nháychuột chuộtbất bấtcứ cứđâu đâuđể đểtiếp tiếptục tục xóa Sai Sairồi! rồi!Nháy Nháychuột chuộtbất bấtcứ cứđâu đâuđể đểtiếp tiếptục tục Đáp Đápán áncủa củaem emlàlà Em Em chưa làm đúng câu câu hỏi hỏi này Em Em chưa đãlàm làm làm đúng câu câu hỏi hỏi này Đáp án chương trình Đáp án chương trình Em Emphải phảitrả trảlời lờicâu câuhỏi hỏinày nàytrước trướckhi khitiếp tiếptục tục Kiểm tra cũ Số điểm bạn Điểm tối đa Số lần làm {score} {max-score} {total-attempts} Câu Câuhỏi hỏiPhản Phảnhồi hồi//Xem Xemxét xétthông thôngtin tinbạn bạnsẽ sẽxuất xuấthiện hiệnởởđây Tiếp tục Review Quiz Bài6: PHẢN XẠ I CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA NƠRON II CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHẢN XẠ VÀ VÒNG PHẢN XẠ Chức năng: tiếp nhận kích thích, xử lí thơng tin điều khiển hoạt động thể Tiết – Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: - Sau xem xong em mô tả cấu tạo nơron điển hình ? Sợi nhánh Eo viê Thân Nhân Bao miêlin Sợi trục Cúc xi náp Tiết – Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: * Cấu tạo nơron điển hình: - Nơron gồm thân chứa nhân, từ thân có nhiều sợi nhánh sợi trục, sợi trục thường có bao miêlin, tận sợi trục có cúc xinap * Chức nơron: - Vòng phản xạ luồng thần kinh bao gồm cung phản xạ đường phản hồi Đường phản hồi thông tin ngược trung ương thần kinh để điều chỉnh phản ứng Trung ương thần kinh (4) (1) (3) Xung Xung TK thông TK (3) báo li tâm điều ngược chỉnh Cơ quan thụ cảm Sơ đồ vòng phản xạ Cơ quan phản ứng (2) VÍ DỤ VỀ VỊNG PHẢN XẠ Ví dụ: Khi bị kiến cắn ngứa (kích thích) sau lưng (cơ quan thụ cảm)  TWTK tay gãi (cơ quan phản ứng) lúc sau hết ngứa Phân tích: Cơ quan thụ cảm (dưới da lưng) nhận kích thích mơi trường (kiến cắn) phát xung TK theo dây hướng tâm TWTK, từ trung ương phát xung TK theo dây li tâm tới tay (tay gãi) Có thể động tác gãi lần đầu chưa chỗ ngứa chưa hết ngứa Kết phản ứng thông báo ngược trung ương theo dây hướng tâm tình trạng ngứa Trung ương phát lệnh điều chỉnh, nhờ dây li tâm tới tay để điều chỉnh (về vị trí, cường độ, tần số co cơ) giúp tay gãi chỗ ngứa gãi cho hết ngứa Như vậy, xung thần kinh phản xạ gãi chỗ ngứa dẫn truyền theo nơ ron tạo nên vòng khép kín gọi vòng phản xạ để điều chỉnh phản ứng cho xác Thơng tin ngược có vai trò gì? - Thơng báo tình trạng phản ứng theo dây hướng tâm trung ương thần kinh - Do tốc độ truyền xung dây thần kinh người lớn: tới 100m/s nên phản ứng xảy mau lẹ Sơ đồ: H6.3: Vòng phản xạ Cơ quan thụ cảm Xung TK li tâm Xung TK thông báo ngược XTK li tâm điều chỉnh Xung TK hướng tâm Trung ương TK Cơ quan phản ứng Vòng phản xạ: bao gồm cung phản xạ đường phản hồi Lưu ý: - Các phản xạ thực theo vòng khép kín - Chú ý: trường hợp phản ứng lần đáp ứng yêu cầu trả lời kích thích có thơng tin ngược Vì dù phản xạ đơn giản xung thần kinh truyền vòng phản xạ - Ý nghĩa phản xạ đời sống người gì? →Phản xạ giúp thể thích nghi với môi trường sống Tiết – Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: II Cung phản xạ: Phản xạ: Cung phản xạ: Vòng phản xạ: - Trong phản xạ ln có luồng thông tin báo ngược trung ương thần kinh để trung ương điều chỉnh phản ứng cho thích hợp Luồng thần kinh bao gồm cung phản xạvà đường phản hồi tạo nên vòng phản xạ  Nhờ mà thể phản ứng xác kích thích *Một cung phản xạ gồm đầy đủ thành phần là: A) B) C) D) Nơron hướng tâm,nơron Li tâm nơron trung gian chấp nhận Nơron hướng tâm,nơron Li tâm quan thụ cảm quan phản ứng Nơron hướng tâm,nơron Li tâm , nơron trung gian, quan thụ cảm quan phản ứng xóa Nơron hướng tâm,nơron Li tâm , nơron trung gian, quan thụ cảm Đúng Đúngrồi! rồi!nháy nháychuột chuộtbất bấtcứ cứđâu đâuđể đểtiếp tiếptục tục Sai Sairồi! rồi!Nháy Nháychuột chuộtbất bấtcứ cứđâu đâuđể đểtiếp tiếptục tục Đáp Đápán áncủa củaem emlà: là: Em Em chưa làm đúng câu câu hỏi hỏi này Em Em chưa đãlàm làm làm đúng câu câu hỏi hỏi này Đáp án chương trình là: Đáp án chương trình là: Em Emphải phảitrả trảlời lờicâu câuhỏi hỏinày nàytrước trướckhi khitiếp tiếptục tục *Vai trò nơron cảm giác là: A) Dẫn tryền xung thần kinh trung ương chấp nhận B) Truyền xung thần kinh đến quan cảm ứng xóa C) D) Liên hệ nơron Nối vùng khác trung ương thần kinh Đúng Đúngrồi! rồi!nháy nháychuột chuộtbất bấtcứ cứđâu đâuđể đểtiếp tiếptục tục Sai Sairồi! rồi!Nháy Nháychuột chuộtbất bấtcứ cứđâu đâuđể đểtiếp tiếptục tục Đáp Đápán áncủa củaem emlà: là: Em Em chưa làm đúng câu câu hỏi hỏi này Em Em chưa đãlàm làm làm đúng câu câu hỏi hỏi này Đáp án chương trình Đáp án chương trình Em Emphải phảitrả trảlời lờicâu câuhỏi hỏinày nàytrước trướckhi khitiếp tiếptục tục Quiz Số điểm bạn Điểm tối đa Số lần làm {score} {max-score} {total-attempts} Câu Câuhỏi hỏiPhản Phảnhồi hồi//Xem Xemxét xétthông thôngtin tinbạn bạnsẽ sẽxuất xuấthiện hiệnởởđây Tiếp tục Review Quiz nơron trung gian nơron hướng tâm nơron li tâm Cơ quan thụ cảm (da) Cơ quan phản ứng (bắp cơ) - Quan sát hình: Kể tên thành phần tham gia vo cung phn x? - Học bài, trả lời c©u hái 1, / trang 23 SGK - Đäc mục Em có biết - Chuẩn bị để thực thực hành mô :Quan sát tế bào Chaứo taùm bieọt Chúc em học sinh chăm ngoan häc giái TÀI LIỆU THAM KHẢO • • Bài dự thi có sử dụng, tham khảo tài liệu webssite sau: Tài liệu tham khảo: -SGK , SGV sinh học NXB giáo dục phát hành - Các video, âm thanh, nhạc sử dụng http//www.youtube.com: http//violet.vn: • phần mềm: - Power point 2007 Adober presenter 7.0 ... cách Nơron hướng tâm phát sinh xung TK) TƯTK tuỷ sống (phân tích, phát sinh xung TK đ/chỉnh ) co tay, rụt lại Cơ quan phản ứng (cơ ngón tay) Nơron li tâm Tiết 5– Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức... phần củ phản xạ vòng phản xạ Phản xạ: Tiết – Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: II Các thành phần phản xạ vong phản xạ Phản xạ: Tiết – Bài 6: PHẢN XẠ I Cấu tạo chức nơron: II Các thành phần... Quiz Bài6: PHẢN XẠ I CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA NƠRON II CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHẢN XẠ VÀ VỊNG PHẢN XẠ Chức năng: tiếp nhận kích thích, xử lí thơng tin điều khiển hoạt động thể Tiết – Bài 6: PHẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang elearning :Bai 6 phan xa sinh 8, bai giang elearning :Bai 6 phan xa sinh 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay