TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT ĐỊNH

11 26 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:16

Mô hình bất định Microsoft Excel tính toán điều tiết hồ chứa nước nhà máy thuỷ điện điều kiện thông tin bất định Trần Trí Dũng Giới thiệu Như dã biết, Microsoft Excel có software tương tác Solver Frontline Systems, Inc (USA) phát triển để hỗ trợ khả giải mô hình toán liệu tất định (certain data) Tác giả báo có dịp trình bày việc sử dụng Excel Solver toán chuyên ngành Tập san Điện & Đời sống sách chuyên khảo Excel Solver cho kỹ sư.1 Với mô hình toán liệu bất định (uncertain data) biến ngẫu nhiên (random variables), Microsoft Excel có software tương tác Crystal Ball Decisioneering Inc (USA) phát triển Đây software mà hầu hết công ty Tư vấn quốc tế, đại công ty sản xuất & kinh doanh, trường Đại học tiếng Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, TQ , dùng nghiên cứu, phân tích rủi ro, chiến lược đầu tư & phát triển giảng dạy Với software Crystal Ball ta Mô (Monte Carlo simulation) không gian xác suất kết đầu (outputs) mô hình toán nhiều liệu vào (input data) l biến ngẫu nhiên có hàm phân bố xác suất tuỳ biến (theo lý thuyết liệu thống kê) Tìm nghiệm tối ưu mô hình toán nhiều liệu vào (input data) l biến ngẫu nhiên có hàm phân bố xác suất tuỳ biến Tính toán điều tiết hồ chứa nước nhà máy thuỷ điện thực toán liệu bất định lưư lượng nước đến mức nước thượng lưu hồ chứa biến ngẫu nhiên Trong báo đây, tác giả trình bày số kết tính toán điều tiết (mùa khô từ tháng 11 đến cuối tháng hàng năm; thời đoạn điều tiết 10 ngày) nhà máy thuỷ điện Hoà Bình với software Crystal Ball Các bước tính toán Nói chung, mô hình liệu bất định thường xử lý theo nội dung sau Tìm giả thiết tốt (hàm phân phối xác suất thể gần nhất) cho liệu bất định Tìm nghiệm tối ưu toán ngẫu nhiên, liệu bất định thay giả thiết tốt có từ bước Mô (Monte Carlo simulation) không gian xác suất kết đầu mô hình toán liệu vào l biến ngẫu nhiên có hàm phân bố xác suất có từ bước vµ nghiƯm tèi ­u cã tõ b­íc Ba néi dung cho tính toán điều tiết hồ chứa nước nhà máy thuỷ điện cụ thể Trần Trí Dũng Excel Solver cho Kỹ sư Nhà xuất Khoa hoc Kỹ thuật Hà Nội tháng năm 2005 ; Tạp chí Điện & Đời sống năm 2003, 2004, 2005 http://www.decisioneering.com 1 Tìm hàm phân phối xác suất lưu lượng nước hồ chứa Như ®· nãi trªn, tÝnh ®iỊu tiÕt hå chøa n­íc thủ điện Hoà Bình theo thời đoạn 10 ngày Vì chuôĩ liệu thống kê dòng chảy trung bình ngày 37 năm (từ 1956 đến 1992)3 tính thành trung bình 10 ngày tháng Để tìm phân bố xác suất gần sát chuỗi liệu thống kê, Crystal Ball có công cụ Batch Fit Công cụ thực thử theo tiêu chuẩn tính thích hợp Chi-Square chuỗi liệu với hàng loạt phân bố xác suất (phân bố normal, phân bố uniform, phân bố gamma, ) đưa phân bố xác suất gần sát chuỗi liệu thống kê tham số tương ứng để sử dụng mô hình bất định Bảng tóm tắt tham số phân bố xác suất lưu lượng nước trung bình 10 ngày đến hồ HB (m3/sec) tháng mùa khô Bảng Phân phối xác suất trung bình 10 ngày tháng mùa khô Thời đoạn (10 ngày) Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-28 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30 01-10 11-20 21-30 Phân bố xác suất tốt Thông số đặc trưng (m3/sec) Lognormal Gamma Gamma Extreme Value Extreme Value Lognormal Logistic Lognormal Lognormal Normal Extreme Value Lognormal Normal Lognormal Extreme Value Normal Lognormal Logistic Lognormal Weibull Gamma Lognormal Normal Logistic Min=534; Mean=1316; Std.Dev=462; Max=3564 Min=669; Loc =669; Scale=637; Shape=0.9079; Max=3327 Min=532; Loc =518; Scale=285; Shape=1.6147; Max=1870 Min=532; Mode=727; Scale=193; Max=1871 Min=442; Mode=625; Scale=153; Max=1622 Min=388; Mean=632; Std.Dev=144; Max=1058 Min=302; Mean=588; Scale=84; Max=1127 Min=384; Mean=551; Std.Dev=118; Max=845 Min=339; Mean=496; Std.Dev=97; Max=697 Min=303; Mean=472; Std.Dev=94; Max=705 Min=303; Mode=394; Scale=70; Max=678 Min=276; Mean=407; Std.Dev=87; Max=610 Min=245; Mean=390; Std.Dev=86; Max=630 Min=222; Mean=367; Std.Dev=93; Max=715 Min=223; Mode=297; Scale=62; Max=702 Min=196; Mean=367; Std.Dev=100; Max=606 Min=216; Mean=420; Std.Dev=151; Max=932 Min=196; Mean=425; Scale=84; Max=947 Min=188; Mean=484; Std.Dev=216; Max=1216 Min=237; Loc.=214; Scale=464; ; Shape=1.2253; Max=1406 Min=235; Loc =235; Scale=833; Shape=0.9459; Max=3015 Min=289; Mean=1457; Std.Dev=1109; Max=4293 Min=457; Mean=4263; Std.Dev=1151; Max=5385 Min=912; Mean=3081; Scale=787; Max=7763 Các phân phối xác suất Bảng1 đưa vào mô hình bảng tính Excel để tìm nghiệm tối ưu bước Tìm nghiệm tối ưu Tương tự tính toán điều tiết tối ưu hồ chứa nước nhà máy thuỷ điện theo mô hình liệu tất định4, hàm mục tiêu cực đại tổng giá trị kỳ vọng (trung bình) lượng phát điện nhà máy thuỷ điện chu kỳ tính toán (chu kỳ xả nước từ hồ chứa cho mục đích phát điện) Chuỗi liệu thống kê dòng chảy trung bình ngày GS-TS Trịnh Quang Hoà Đại học Thuỷ lợi Hà Nội cung cấp Trần Trí Dũng Điều tiết tối ưu hồ chứa nước nhà máy thuỷ điện Tạp chí Điện & Đời sống số 48 tháng 2003 Biến định (BQĐ) hay biến cần tìm mức nước thượng lưu hồ chứa đầu Ztd cuối Z tc1 thời đoạn liên tiếp chu kỳ tính toán Mô hình điều tiết hồ chứa nước tuân theo ràng buộc cân nước: với thời đoạn, khối lượng nước hồ chứa cuối thời đoạn khối lượng nước có sẵn hồ đầu thời đoạn cộng với khối lượng nước chảy vào hồ (do dòng chảy tự nhiên) trừ khối lượng nước xả khỏi hồ (cho mục đích phát điện, tưới tiêu chống lũ hạ du) ®ã b»ng khèi l­ỵng n­íc cã hå chøa ë đầu thời đoạn Nói cách khác BQĐ theo điều kiện ràng buộc Z td Z tc1 Z td mức nước thượng lưu hồ chứa đầu thời đoạn t Z tc1 mức nước thượng lưu hồ chứa cuối thời đoạn trước t-1 Hàm mục tiêu (HMT): Giả thiết chu kỳ tính toán điều tiết tối ưu gồm có N thời đoạn Cho trước mức nước thượng lưu hồ chứa ban đầu Z 1d mức nước thượng lưu hồ chứa thời đoạn cuối N Z Nc Khi biểu thức HMT N Max M At (Qt , Z td , Z tc )  t =1.2.3… N (1) t 1 (víi Z 1d =var ; Z Nc =var) Trong ®ã M  At (Qt , Z td , Z tc )  lµ giá trị kỳ vọng (trung bình) lượng phát điện NMTĐ thời đoạn t Năng lượng phụ thuộc vào lưu lưọng dòng chảy tự nhiên Qt bổ xung vào hồ chứa nước thời đoạn t (Qt có phân bố xác suất liệt kê Bảng 1) Z td , Z tc mức nước thượng lưu hồ chứa đầu cuối thời đoạn t Biến định (BQĐ): vectơ trạng thái mức nước thượng lưu hồ chứa nước để đảm bảo tổng giá trị kỳ vọng (trung bình) lượng phát điện nhà máy thuỷ điện chu kỳ tính toán lớn Tổng quát, vectơ BQĐ có dạng c Z =  Z 1c , Z 2c , Z 3c …., Zt ,……, Z Nc 1 , Z Nc Trong Z 1d Z Nc mức nước đầu mức nước cuối chu kỳ tính toán thay đổi phạm vi cho trước ( theo thông số thiết kế công trình NMTĐ ) Các ràng buộc (RB): Có hai ràng buộc liên quan đến Sự cân lượng HTĐ lượng bảo đảm (firm energy) theo tần suất qui định (chẳng hạn 90%) theo nhu cầu t­íi n­íc phÝa h¹ l­u (nÕu cã) Amin ≤ M  At (Qt , Z td , Z tc ) Amax (2) Các thông số hồ chứa n­íc c Z ≤ Zt ≤ Z max (3) Trong Amin lượng nhỏ (năng lượng bảo đảm) mà NMTĐ phải cung cấp để đảm bảo cân lượng HTĐ Trong trường hợp có nhu cầu tưới nước phía hạ du vào mùa kiệt Amin phải tính đến nhu cầu Amax lượng lớn mà NMTĐ cung cấp cho HTĐ có đầy đủ tổ máy hoạt động Amax phụ thuộc đặc tính lượng tổ máy thuỷ lực phát điện Bảng tính Excel Tương tự mô hình liệu tất định4, nhiều cách lập bảng tính điều tiết tối ưu hồ chứa nước nhà máy thuỷ điện theo mô hình liệu bất định cho Hình Trần Trí Dũng Điều tiết tối ưu hồ chứa nước nhà máy thuỷ điện Tạp chí Điện & Đời sống số 48 tháng 2003 Hình 1- Mô hình bảng tính điều tiết tối ưu NMTĐ liệu bất định Bảng tính Hình gồm cột - Date : thời đoạn điều tiết (10 ngày) Phan bo xs : tên hàm phân bố xác suất Qin : Phân bố xác suất lưu lượng dòng chảy tự nhiên vào hồ chứa nước (m3/sec) Qloss : Mất nước hồ chứa bốc (m3/sec) Zup.start: Mức nước thượng lưu hồ chứa đầu thời đoạn tính toán (m) Zup.end: Mức nước thượng lưu hồ chứa cuối thời đoạn tính toán (m) Đây vectơ biến định cần tìm Z Vstorage: Khối lượng nước lấy từ hồ (+) tích vào hồ (-) Qgen: Lưu lượng nước qua tổ máy thuỷ lực-phát điện (m3/sec) Zlow: Mức nước hạ lưu sau nhà máy (m) Head: Cột nước phát điện (m) Pmin/unit: Công suất thấp tổ máy (MW) Pmax/unit: Công suất lớn tổ máy (MW) Energy: kỳ vọng lượng NMTĐ cung cấp cho HTĐ (MWh) thời đoạn tính toán Năng lượng phải thoả mãn điều kiện ràng buộc (3) Water.rate: Suất tiêu hao nước cho kWh (m3/kWh) Trong trình lập bảng tính Hình 1, ta dùng software Crystal Ball để Khai báo, định nghĩa phân phối xác suất lưu lượng đến hồ (cột Qin) theo kết qủa cho Bảng Khai báo, định nghĩa BQĐ để tìm nghiệm tối ưu (cột Zup.end) Khai báo, định nghĩa kết cần quan sát (cột Energy & Pmax/unit) Khai báo, định nghĩa ràng buộc (nếu có) Tìm nghiệm tối ưu Dùng chức OpQuest software Crystal Ball để tìm nghiệm tối ưu giá trị ô cột Zup.end bảng tính Hình Lưu ý Khi Solver tìm nghiêm tối ưu toán liệu tất định theo tiêu chuẩn toán học xác (ví dụ tiêu chuẩn Karush Kuhn-Tucker cho toán phi tuyến) nghiêm tìm cực trị đích thực (cực trị địa phương cực trị tổng quát) Trong đó, OpQuest tìm kiếm nghiệm tối ưu toán liệu bất định theo thuật toán dò tìm thông minh, kết hợp thuật toán di truyền, mô hoàn thiện dần metaheuristics Vì OpQuest tìm nghiệm tối ưu đích thực mà nghiệm tốt số mô mà ®· thùc hiƯn “OpQuest” còng kh«ng thĨ tù ®éng kÕt thúc trình tìm kiếm nghiệm tối ưu (vì dựa vào điều kiện toán học nào) mà ta phải định thời gian mô & tìm kiếm định số lần mô Để theo rõi trình tìm kiếm tối ưu có cửa sổ thể thông tin liên quan Ví dụ cửa sổ Hình hiển thị trạng thái giá trị HMT BQĐ trình mô & tìm kiếm nghiệm tốt OpQuest kết thúc trình mô & tìm kiếm hết thời gian số lần mô định ta chủ động stop Lúc này, từ cửa sổ Hình ta lựa chọn: (i) kéo dài thời gian mô để hy vọng tìm nghiệm có HMT tốt hơn; (ii) thay đổi phạm vi tìm kiếm BQĐ cho OpQuest tìm kiếm lại từ đầu; (iii) tạm thời chấp nhận nghiệm mà OpQuest tìm tốt nhÊt NÕu chÊp nhËn lùa chän (iii), chØ viÖc copy kết mà OpQuest tìm sang bảng tính Excel (Hình 1) để chuyển sang bước mô (Monte Carlo simulation) không gian xác suất kết đầu Hình 2- Cửa sổ trạng thái giá trị HMT BQĐ Mô không gian xác suất kết mô hình Sau copy nghiệm tối ưu sang bảng tính Excel Hình1, việc mô thực bảng tính Cần lưu ý có khác biệt cột Zup.end bảng tính Hình trước cột BQĐ cần tìm có giá trị tốt (do OpQuest tìm bước 2) Trong thực tế ta luôn mong muốn vận hành theo mức nước Tuy nhiên, điều thể xảy ra, nói cách khác, diễn biến mức nước thượng lưu hồ chứa thực tế biến ngẫu nhiên có giá trị thay đổi xung quanh giá trị tốt Như bảng tính Excel để mô không gian xác suất kết mô hình có hai loại biến ngẫu nhiên: (1) lưu lưọng nước đến hồ (2) mức nước thượng lưu hồ Dạng phân phối (1) trình bày phần trên; dạng phân phối (2) là: phân phối đồng (uniform distribution), phân phối tam giác (triangular distribution) phân bố chuẩn (normal distribution) Tất phân phối có giá trị kỳ vọng giá trị nghiệm tốt copy vào bảng tính sai lệch, chẳng hạn 0.3 m Một tình cờ, tác giả báo chọn phân phối mức nước thượng lưu hồ phân phối đồng Khi sử dụng Crystal Ball để mô ta cần quy định kết cần quan sát Trong trường hợp toán tất ô cột Energy cột Pmax/unit (xem bảng tính Hình 1) Ngoài cần quy định số lần mô phỏng, chẳng hạn 5,000 10,000 lần mô theo phương pháp chọn mẫu Monte Carlo Kết mô 10,000 lần xem Hình 2, Hình Bảng ®©y Crystal Ball Student Edition Not for Commercial Use 10,000 Trials Crystal Ball Student Edition Not for Commercial Use Forecast: Nov1 Frequency Chart 235 Outliers 10,000 Trials Forecast: Dec1 Frequency Chart 173 Outliers 016 161 016 157 012 120.7 012 117.7 008 80.50 008 78.5 004 40.25 004 39.25 000 Mean = 243,000 000 81,268 179,531 277,793 376,055 474,317 Certainty is 90.33% from 140,000 to +Infinity MWh Frequency Chart 76,610 132,848 189,085 245,323 301,560 Certainty is 90.01% from 105,854 to +Infinity MWh Crystal Ball Student EditionForecast: Feb1 Not for Commercial Use Crystal Ball Student Edition Forecast: Jan1 Not for Commercial Use 10,000 Trials Mean = 158,860 102 Outliers 10,000 Trials Frequency Chart 56 Outliers 015 153 015 153 011 114.7 011 114.7 008 76.5 008 76.5 004 38.25 004 38.25 000 Mean = 163,715 000 99,153 135,549 171,944 208,339 244,735 Certainty is 90.33% from 126,814 to +Infinity MW Crystal Ball Student Edition Not for Commercial Use 10,000 Trials Frequency Chart 77 Outliers 110,503 135,589 160,675 185,761 210,847 Certainty is 90.18% from 135,589 to +Infinity MWh Crystal Ball Student Edition Not for Commercial Use Forecast: Mar1 Mean = 160,622 10,000 Trials Forecast: Apr1 Frequency Chart 47 Outliers 015 153 016 156 011 114.7 012 117 008 76.5 008 78 38.25 004 004 Mean = 150,527 000 105,650 128,064 150,477 172,891 195,305 Certainty is 90.25% from 127,765 to +Infinity MWh Crystal Ball Student Edition Not for Commercial Use 10,000 Trials 227 Outliers 105,211 125,772 146,332 166,893 187,453 Certainty is 90.09% from 125,772 to +Infinity MWh Crystal Ball Student Edition Not for Commercial Use Forecast: May1 Frequency Chart 000 39 Mean = 146,167 10,000 Trials Forecast: Jun1 Frequency Chart 93 Outliers 015 145 035 352 011 108.7 026 264 007 72.5 018 176 004 36.25 009 88.00 000 000 Mean = 161,295 109,609 140,345 171,081 201,817 232,553 Certainty is 90.40% from 129,690 to +Infinity MWh Mean = 167,775 38,829 95,607 152,386 209,164 265,943 Certainty is 90.37% from 75,924 to +Infinity MWh H×nh -BiỊu đồ tần suất lượng mười ngày đầu tháng11,12,1,2,3,4,5,6 Crystal Ball Student Edition Not for Commercial Use Forecast: Total 10,000 Trials Frequency Chart 190 Outliers 016 161 012 120.7 008 80.50 004 40.25 Mean = 4,196,933 000 3,599,618 3,883,431 4,167,243 4,451,056 Certainty is 80.04% from 3,921,272 to 4,485,114 MWh 4,734,869 Hình -Biều đồ tần suất tổng lượng tháng11,12,1,2,3,4,5,và Date Prob.Dis 01-10 Lognormal 11-20 Gamma 21-30 Gamma 01-10 Extreme Value 11-20 Extreme Value 21-30 Lognormal 01-10 Logistic 11-20 Lognormal 21-30 Lognormal 01-10 Normal 11-20 Extreme Value 21-30 Lognormal 01-10 Normal 11-20 Lognormal 21-30 Extreme Value 01-10 Normal 11-20 Lognormal 21-30 Logistic 01-10 Lognormal 11-20 Weibull 21-30 Gamma 01-10 Lognormal 11-20 Normal 21-30 Logistic Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Total Qin (m3/s) 1318 1247 951 863 726 634 592 551 496 472 433 409 390 369 337 367 420 425 484 615 931 1457 2463 3081 Zup.start (m) 115.0 0.3 115.4 115.4 115.4 115.7 114.9 114.0 113.0 112.0 110.6 109.0 107.3 105.1 103.0 100.2 97.3 94.5 91.5 88.0 84.0 80.0 78.0 78.0 80.0 Zup.end (m) Prob.Dis 115.4  0.3 Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform Uniform 115.4 0.3 115.4 0.3 115.7 0.3 114.9 0.3 114.0 0.3 113.0 0.3 112.0 0.3 110.6 0.3 109.0 0.3 107.3 0.3 105.1 0.3 103.0 0.3 100.2 0.3 97.3 0.3 94.5 0.3 91.5 0.3 88.0 0.3 84.0 0.3 80.0 0.3 78.0 0.3 78.0 0.3 80.0 0.3 80.0 0.3 Energy (MWh) Min(90%) Mean Max(10%) 141,300 243,200 363,000 144,000 249,220 408,000 122,450 188,300 275400 105,900 158,860 221,140 142,000 185,780 237,800 135,400 171,150 209,700 127,200 163,700 200,860 127,100 154,960 185,230 136,000 160,500 186,300 135,750 160,600 186,000 131,850 153,400 177,200 141,190 163,600 186,600 128,000 150,530 173,300 143,740 164,630 187,800 135,600 153,380 172,340 125,860 146,170 167,000 125,850 151,350 181,700 129,920 154,320 180,490 129,980 161,300 200,400 122,380 164,500 221,200 77,700 * 151,560 265,670 76,700 * 167,780 261,620 115,000 222,000 271,210 214,120 256,490 278,250 3,922,780 4,196,930 4,486,700 B¶ng Tóm tắt đặc trưng biến ngẫu nhiên kết mô lượng mười ngày tháng11,12,1,2,3,4,5,và Gi¶i thÝch B¶ng  Trong B¶ng cét Energy đưa ba giá trị : (1) Min(90%) hiểu có tới 90% đảm bảo lượng phát điện (firm energy) lớn giá trị ghi cột (phần tô mầu đậm bên phải biểu đồ Hình & Hình 3), nói cách khác lưọng phát điện tương ứng với tần suất lưu lượng nước (90%); (2) Mean giá trị trung bình phân bố xác suất (trên Hình & Hình giá trị Mean) (3) Max(10%) hiểu có tới 10% đảm bảo lượng phát điện lớn giá trị ghi cột này, nói cách khác lưọng phát điện tương ứng với tần suất lưu lượng nhiều nước (10%) Hai thời đoạn đánh dấu * (mười ngày cuối tháng mười ngày đầu tháng 6) hai thời đoạn rủi ro theo nghĩa lượng bảo đảm 90% thấp Bất kỳ ô cột Energy Pmax/unit bảng tính Hình có đầy đủ kết mô nhiều dạng: biểu đồ tần suất, biểu đồ phân phối cộng dồn, bảng phân tích %, bảng thông số thống kê v v Để làm ví dụ, Hình & Hình dẫn dạng kết mô hai thời đoạn mười ngày cuối tháng mười ngày đầu tháng tương ứng với ô M33, M34 L33, L34 bảng tính Hình Crystal Ball Student Edition Not for Commercial Use Forecast: May3 Forecast: May3 10,000 Trials Frequency Chart 027 271 020 203.2 014 135.5 007 Phần trăm Outliers 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 67.75 Mean = 151,577 000 58,341 112,465 166,589 220,714 274,838 Certainty is 90.59% from 77,104 to +Infinity MWh Biểu đồ tần suất lượng mười ngày cuối tháng (ô M33) Crystal Ball Student Edition Not for Commercial Use Forecast: Jun1 Forecast: Jun1 10,000 Trials Cumulative Chart 1.000 Thông số thống kê 93 Outliers Trials 10,000 Mean 167,775 Median 162,458 Mode Standard Deviation 68,499 Variance 4,692,072,146 Skewness -0.00 Kurtosis 1.69 Coeff of Variability 0.41 Range Minimum 31,543 Range Maximum 267,698 Range Width 236,156 Mean Std Error 684.99 10000 750 500 250 Mean = 167,775 000 38,829 95,607 152,386 209,164 Certainty is 90.04% from 76,681 to +Infinity MWh MWh 58,341 77,686 88,828 102,165 116,730 134,014 155,713 183,201 222,455 265,673 274,838 265,943 BiÓu đồ cộng dồn lượng mười ngày đầu tháng (ô M34) Hình Biểu đồ lượng hai thời đoạn rủi ro mười ngày cuối tháng mười ngày đầu tháng với dạng biểu đồ & thông số thống kê khác Crystal Ball Student EditionForecast: Not for Commercial Use 10,000 Trials Crystal Ball Student Edition Forecast: Not for Commercial Use May3/Pmaxunit Frequency Chart 74 Outliers 10,000 Trials Jun1/Pmaxunit Frequency Chart 29 Outliers 013 126 015 154 009 94.49 012 115.5 006 63 008 77 31.5 004 003 Mean = 148 000 137 141 146 MW 151 155 Biểu đồ tần suất công suât tổ máy mười ngày cuối tháng (ô L33) 38.5 Mean = 143 000 128 135 142 MW 149 156 Biểu đồ tần suất công suât tổ máy mười ngày đầu tháng (ô L34) Hình Biểu đồ tần suất công suất tổ máy hai thời đoạn rủi ro mười ngày cuối tháng mười ngày đầu tháng 10 Từ điều trình bày nói rằng, với mô hình liệu bất định & thuật toán thông minh tìm kiếm nghiệm tối ưu & kỹ thuật mô Monte Carlo, ta hiểu cách tổng quát, rõ ràng, đầy đủ không gian xác suất trình ngẫu nhiên Khi có thông tin đầy đủ không gian xác suất trình ngẫu nhiên, người ta tránh bất ngờ ảo tưởng Nếu tất nhà máy thuỷ điện Hệ thống điện (HTĐ) mô nêu người quản lý nhận biết điều điều không thể, cã nghÜa lµ “møc n­íc chÕt” cđa hå chøa sÏ không lý để biện minh Kết luận Trong HTĐ, luôn tồn loại biến ngẫu nhiên: khả làm việc cố hỏng hóc thiết bị nhà máy & đường dây chuyên tải điện; tăng trưởng & biến động nhu cầu dïng ®iƯn; thay ®ỉi khÝ hËu & thêi tiÕt theo mùa năm (điều đặc biệt quan trọng HTĐ mà nhà máy thuỷ điện chiếm tỷ trọng lớn); biến động giá nhiên liệu cung cấp cho nhà máy nhiệt điện; tính không chắn tiến độ xây dựng & hoàn thành công trình xây dựng mới; v v Nói chung toán kinh tế, kỹ thuật HTĐ liên quan đến vận hành & đầu tư & phát triển & đánh giá rủi ro ta thường gặp vấn đề liệu bất định Một liệu bất định nguyên nhân chưa khảo sát đầy đủ, dẫn đến thiếu thông tin liệu chất liệu bất định hai nguyên nhân Kỹ thuật mô mô hình liệu bất định giải pháp hữu hiệu điều bắt buộc cho việc lượng định, đánh giá nhận biết toàn cảnh điều tưởng bất định Với mô hình toán liệu bất định, Microsoft Excel có software tương tác Crystal Ball Đây software mà hầu hết công ty tư vấn quốc tế, đại công ty sản xuất & kinh doanh, trường Đại học tiếng Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, TQ , dùng nghiên cứu, phân tích rủi ro, chiến lược đầu tư & phát triển giảng dạy Hiện hàng trăm triệu kỹ sư, nhà khoa học, chuyên viên, nhà quản lý dùng bảng tính Excel software tương tác chẳng hạn Solver, Crystal Ball để giải toán chuyên ngành Mô hình bảng tính trở thành công cụ thiếu nghiên cứu ứng dụng (operation research-OM) khoa học quản lý (Management Science-MS) Chúng sẵn sàng trao đổi quý vị quan tâm đến Excel software tương tác chẳng hạn Solver, Crystal Ball để giải toán chuyên ngành Địa : E-mail tridung@hn.vnn.vn 11
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT ĐỊNH, TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT ĐỊNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay