BÁO cáo THỰC HÀNH bài tính nồng độ CH3COOH

3 39 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:14

BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 3B GVHD: Nguyễn Thị Thoa Nhóm 1: Nguyễn Thị Thu Hà Phạm Thu Hà Hồng Duy Điệp pH 3.38 3.45 3.56 3.63 3.78 3.9 4.02 4.12 4.22 4.45 4.51 4.68 4.79 4.99 5.05 5.21 5.54 5.86 6.17 6.52 V 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ∆V ∆pH ∆pH/∆ V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.07 0.11 0.07 0.15 0.12 0.12 0.1 0.1 0.23 0.06 0.17 0.11 0.2 0.06 0.16 0.33 0.32 0.31 0.35 0.07 0.11 0.07 0.15 0.12 0.12 0.1 0.1 0.23 0.06 0.17 0.11 0.2 0.06 0.16 0.33 0.32 0.31 0.35 V' ∆2pH/∆V2 V" 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 0.04 -0.04 0.08 -0.03 0.00 -0.02 0.00 0.13 -0.17 0.11 -0.06 0.09 -0.14 0.10 0.17 -0.01 -0.01 0.04 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6.84 7.15 7.32 7.54 7.65 7.79 8.56 8.61 8.63 8.68 8.71 8.75 8.83 8.93 9.02 9.07 9.15 9.25 9.29 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.32 0.32 19.5 0.31 0.31 20.5 0.17 0.17 21.5 0.22 0.22 22.5 0.11 0.11 23.5 0.14 0.14 24.5 0.77 0.77 25.5 0.05 0.05 26.5 0.02 0.02 27.5 0.05 0.05 28.5 0.03 0.03 29.5 0.04 0.04 30.5 0.08 0.08 31.5 0.1 0.1 32.5 0.09 0.09 33.5 0.05 0.05 34.5 0.08 0.08 35.5 0.1 0.1 36.5 0.04 0.04 37.5 Bảng số liệu thực nghiệm -0.03 -0.01 -0.14 0.05 -0.11 0.03 0.63 -0.72 -0.03 0.03 -0.02 0.01 0.04 0.02 -0.01 -0.04 0.03 0.02 -0.06 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Đồ thị pH-V Đồ thị dạng vào f( V’) Đồ thị dạng ∆2pH/∆V2 vào f(V”) ∆2pH/∆V2 ... 0.1 32.5 0.09 0.09 33.5 0.05 0.05 34.5 0.08 0.08 35.5 0.1 0.1 36.5 0.04 0.04 37.5 Bảng số liệu thực nghiệm -0.03 -0.01 -0.14 0.05 -0.11 0.03 0.63 -0.72 -0.03 0.03 -0.02 0.01 0.04 0.02 -0.01 -0.04
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo THỰC HÀNH bài tính nồng độ CH3COOH, BÁO cáo THỰC HÀNH bài tính nồng độ CH3COOH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay