Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly carotenoids TỪ PHẾ LIỆU TÔM SÚ

47 41 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:14

TRƯỜ NG NG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC Ứ NG NG DỤNG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰ C PHẨM LÊ NGỌC AN KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞ NG NG ĐẾN Q TRÌNH TRÍCH LY CAROTENOIDS TỪ  PH  PHẾ LIỆU TƠM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ  Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THỰ C PHẨM Mã ngành: 08 Ngườ i hướ ng ng dẫn Ths PHAN THỊ THANH QUẾ NĂM 2007  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 năm 2007 Tr ườ  ng Đại học C ần Thơ  ườ ng LỜ I CẢM TẠ Để đạt đạt đượ c kết quả học tập như ngày nay, đặc đặc biệ biệt hoàn thành đề tài đề tài nghiên cứ u này, xin chân thành c ảm ơ n đến: đến: Cô Phan Thị Thị  Thanh Quế Quế, ngườ  ngườ i trự trực titiếếp hướ ng ng dẫn đề  đề  tài, tận tình góp ý, giúp đỡ  và   cung cấ cấp nh n hững tài liệ liệu cầ c ần thiế thiết cho suố suốt trình thự thực hiệ đề tài Quý thầ thầy cô trườ  trườ ng ng Đại Đại họ học Cầ Cần Thơ  Thơ , đặc đặc biệ biệt thầ thầy cô Bộ Bộ môn Công Nghệ Nghệ Thự Thực Phẩ Phẩm tận tình giả giảng dạy truyề truyền đạt đạt cho nhữ kiế kiến thứ thức như kinh nghiệ nghiệm bổ bổ ích suố suốt q trình họ học tậ tập tạ trườ  trườ ng ng Tập thể th ể cán bộ phòng thí nghiệ nghiệm củ c Bộ Bộ mơn Cơng nghệ ngh ệ thự  thực phẩ ph ẩm tạ tạo điều kiệ kiện thuậ thuận lợ  lợ i cho tơi hồn thành đề tài cứu củ đề tài nghiên Các bạ bạn lớ  lớ p Công nghệ nghệ thự  thực phẩ phẩm khố 28 giúp đỡ , góp ý chân thành giúp đề tài tố tốt nghiệ nghiệp củ đượ c hoàn thiệ thiện hơ  hơ n n Cần thơ  thơ , ngày 12 tháng 06 nă n ăm 2007 Sinh viên thự thực hiệ Lê Ngọ Ngọc An Chuyên ngành Công ngh ệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghi ệ p Sinh học Ứ ng ng d ụng i  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 năm 2007 Tr ườ  ng Đại học C ần Thơ  ườ ng MỤC LỤC Trang LỜI CẢ CẢM TẠ TẠ i MỤC LỤ LỤC ii DANH SÁCH HÌNH HÌNH iv .iv DANH SÁCH BẢ BẢNG v v TÓM LƯỢ LƯỢC C vi CHƯƠ CHƯƠNG NG 1: GIỚ GIỚI THIỆ THIỆU .1 1.1 Đặt Đặt vấ vấn đề đề 1.2 Mụ Mục tiêu nghiên cứu .2 .2 CHƯƠ CHƯƠNG NG 2: LƯỢ LƯỢC C KHẢ KHẢO TÀI LIỆ LIỆU 2.1 Nguồ Nguồn nguyên liệ li ệu 2.1.1 Tiề m thủ y sản .3 2.1.2 Thành phần hoá học vỏ tôm 2.2 Giớ  Giớ i thiệ thiệu chung về chấ  chất màu .4 2.2.1 Chấ t màu gì  2.2.2 Các chấ t màu thu ỷ sản .4 2.3 Chấ Chất màu carotenoid carotenoidss - astaxanthin astaxanthin .4 .4 2.3.1 Carotenoids 2.3.1.1 Giớ i thiệu phế  li  liệu tôm .5 2.3.1.2 Thành phần hóa học carotenoids ph 2.3.1.3 Tính chấ t carotenoids .5 2.3.1.4 Các biế n đổ i carotenoids 2.3.2 Astaxanthin ứ ng ng d ụng .6 2.3.2.1 Giớ i thiệu .6 2.3.2.2 Ứ ng ng dụ dụng củ astaxanthin 2.4 Qui trình cơng nghệ nghệ trích ly carotenoids từ từ vỏ tơm 11 CHƯƠ CHƯƠNG NG 3: PHƯƠ PHƯƠNG NG TIỆ TIỆN VÀ PHƯƠ PHƯƠNG NG PHÁP THÍ NGHIỆ NGHI ỆM .12 12 3.1 Phươ  Phươ ng ng tiệ tiện thí nghiệ nghiệm 12 3.1.1 Nguyên liệu – Hóa chấ t sử  d   d ụng 12 3.1.2 Dụng cụ - thiế t bị .12 3.2 Phươ  Phươ ng ng pháp thí nghiệ nghiệm 12 12 3.2.1 Xác định qui trình trích ly carotenoids 12 3.2.2 Xây d ự  ng đườ ng ng chuẩ n astaxanthin 12 ự ng 3.2.3 Thí nghiệm 13  ỷ lệ hexane hỗ n hợ  p 3.2.3.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưở ng ng t  ừ v dung môi đế n hiệu suấ t trích ly carotenoids t ừ     vỏ tơm .13  ỷ lệ dung môi vớ i mẫ u đế n hiệu 3.2.3.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưở ng ng t  ừ v suấ t trích trích ly carotenoids t ừ     vỏ tơm 15 3.2.3.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưở ng ng thờ i gian nhiệt độ trích ly đế n hiệu suấ t thu hồi carotenoids t ừ  ừ v    vỏ tôm .16 CHƯƠ CHƯƠNG NG 4: KẾ KẾT QUẢ QUẢ VÀ THẢ THẢO LUẬ LUẬN 18 18 4.1 Qui trình trích ly carotenoids áp dụ d ụng 18 4.2 Kế Kết quả xây dự dựng đườ ng ng chuẩ chuẩn astaxanthin 19 Chuyên ngành Công ngh ệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghi ệ p Sinh học Ứ ng ng d ụng ii  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 năm 2007 Tr ườ  ng Đại học C ần Thơ  ườ ng 4.3 Ảnh hưở  hưở ng ng tỷ tỷ lệ  lệ hexane (%) hỗ h ỗn hợ  hợ p dung môi đến hiệu suấ suất trích ly đến hiệ carotenoids từ từ vỏ  vỏ  tôm 20 4.4 Ảnh hưở  hưở ng ng củ tỷ tỷ lệ  lệ dung môi mẫ mẫu đến hiệu suấ suất trích ly carotenoids từ t ừ vỏ  vỏ đến hiệ tôm 21 4.5 Ảnh hưở  hưở ng ng củ nhiệ nhiệt độ và độ và thờ  thờ i gian trích ly đến đến hiệ hiệu suấ suất trích ly carotenoids từ vỏ  vỏ  tơm 22 CHƯƠ CHƯƠNG NG 5: KẾ KẾT LUẬ LUẬN VÀ ĐỀ NGH ĐỀ NGHỊỊ 26 5.1 Kế Kết luậ luận 26 26 5.2 Đề ngh Đề nghịị 27 TÀI LIỆ LIỆU THAM KHẢ KHẢO .29 PHỤ PH Ụ LỤ  LỤC vii Chuyên ngành Công ngh ệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghi ệ p Sinh học Ứ ng ng d ụng iii  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 năm 2007 Tr ườ  ng Đại học C ần Thơ  ườ ng DANH SÁCH HÌNH  Hình ự a   hình T ự  Cấu trúc củ beta – carotene Màu carotenoids củ c thủ thủy sả s ản Sơ đồ ơ  đồ bi  biếến đổi đổi củ carotenoids Cấu trúc củ astaxanthin Đồ th Đồ thịị so sánh hiệ hiệu quả chố  chống oxy hóa củ astaxanthin so vớ  v ớ i hợ  hợ p chấ chất màu khác Sơ đồ ơ  đồ quy  quy trình cơng nghệ ngh ệ trích ly carotenoids bằ b ằng hỗ h ỗn hợ  h ợ p dung mơi hữ hữu cơ  cơ  Sơ đồ  bốố trí thí nghiệ nghiệm ơ  đồ b Sơ đồ  bốố trí thí nghiệ nghiệm ơ  đồ b Sơ đồ  bốố trí thí nghiệ nghiệm ơ  đồ b Sơ đồ ơ  đồ trích  trích ly xác định định hiệ hiệu suấ suất carotenoids từ từ vỏ  vỏ tôm ng chuẩ chuẩn astaxanthin Đồ th Đồ thịị đườ ng Đồ th Đồ thịị biể  biểu diễ di ễn hiệ hi ệu suấ su ất thu hồ hồi carotenoids từ từ vỏ  vỏ tôm ở  tỷ tỷ lệ  lệ hexane khác hỗ h ỗn hợ  hợ p dung môi Đồ th Đồ thịị biể  biểu diễ di ễn hiệ hi ệu suấ su ất thu hồ hồi carotenoids từ từ vỏ  vỏ tôm ở  tỷ tỷ lệ  lệ dung môi/mẫ môi/mẫu  thể hiệ  hiện nồ nồng độ c nhi ệt độ và thờ i Đồ th Đồ thịị thể độ củủa carotenoids theo nhiệ độ và thờ  gian trích ly Đồ thị thị biễ biễu diễ diễn hiệ hiệu suấ suất thu hồ hồi carotenoids theo nhiệ nhi ệt độ thờ  thờ i gian trích ly Quy trình đề ngh t ừ vỏ  v ỏ tơm bằ hỗ h ỗn đề nghịị trích ly carotenoids từ hợ p dung môi hữ hữu cơ  cơ  hexane:IPA  hexane:IPA Vỏ tôm sấ sấy khô trướ  trướ c sau nghiề nghi ền Hệ thố  thống Soxtherm Sản phẩ phẩm carotenoids trướ  trướ c sau pha loãng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Chuyên ngành Công ngh ệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghi ệ p Sinh học Ứ ng ng d ụng Trang 5 6 11 14 15 17 18 19 20 21 23 24 26 28 28 28 iv  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 năm 2007 Tr ườ  ng Đại học C ần Thơ  ườ ng DANH SÁCH BẢNG  Bả ng ự a   bả ng T ự  Thành phầ phần hóa họ học củ vỏ vỏ tơm sấ sấy khô Thành phầ phần củ carotenoids phế phế liệ  liệu củ tôm Số liệ  liệu xây dự dựng đườ ng ng chuẩ chuẩn astaxanthin Kết quả nồng độ và độ và hiệ hiệu suấ suất trích ly carotenoids từ t vỏ tôm ở  các   tỷ tỷ lệ  l ệ hexane khác hỗ h ỗn hợ  h ợ p dung môi củ hexane IPA Kết quả nồng độ và độ và hiệ hiệu suấ suất trích ly carotenoids từ t vỏ tôm ở  các  các tỷ tỷ lệ  lệ dung môi mẫ mẫu khác Kết quả nồng độ trích độ trích ly carotenoids từ t vỏ tơm bằ hỗn hợ p dung môi hexane : IPA ở  nhiệ  nhiệt độ và độ và thờ  thờ i gian khác Kết qu q uả hiệ hiệu suấ su ất trích ly carotenoids từ t ừ vỏ  v ỏ tôm bằ hỗ h ỗn hợ p dung môi hexane : IPA ở  nhiệ  nhiệt độ và thờ i gian khác độ và thờ  Chuyên ngành Công ngh ệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghi ệ p Sinh học Ứ ng ng d ụng Trang 19 20 21 22 23 v  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 năm 2007 Tr ườ  ng Đại học C ần Thơ  ườ ng TÓM LƯỢ C Vớ i mục đích tìm nhữ thơng số số kỹ thuậ thuật tối ưu cho cơng đoạn trích ly carotenoids từ từ vỏ  vỏ tôm để hi suất thu hồ hồi carotenoids đạt nhất, đề tài tiến để hiệệu suấ đạt cao nhấ đề tài đượ c tiế hành cơ  cơ  sở   sở  nghiên  nghiên cứu vấ vấn đề sau: đề sau: - Khả Khảo sát ảnh hưở ng ng tỷ lệ hexane hỗ hỗn hợ p dung mơi đến đến hiệ hiệu suấ suất trích ly carotenoids ở  4  4 mứ mức độ: độ: 50%, 60%, 70%, 80% - Khả Khảo sát ảnh hưở ng ng tỷ lệ  dung môi vớ  vớ i mẫu đến hiệu suấ suất trích ly đến hiệ carotenoids ở  4  4 mứ mức độ: độ: 8:1, 9:1, 10:1, 11:1 - Ảnh hưở  h ưở ng ng củ c nhiệ nhiệt độ và độ và thờ  thờ i gian trích ly đến đến hiệ hi ệu suấ su ất thu hồ hồi carotenoids Mỗi nhân tố tố đượ c thự thực hiệ ở  4  4 mứ mức độ nh độ nhưư sau: Thờ  Thờ i gian (phút): 90, 120, 150,180 Nhiệ Nhiệt độ ( độ (oC): 75, 80, 85, 90 Kết qu ả nghiên cứu cho thấ thấy vớ  v ớ i tỷ t ỷ lệ  l ệ 70% hexane hỗ h ỗn hợ  h ợ p dung môi củ o hexane IPA, tỷ tỷ lệ  lệ dung môi mẫ mẫu 10:1 ở  nhiệ  nhiệt độ 80 độ 80 C thờ  thờ i gian 120 phút sẽ điều kiệ kiện tối ưu cho việ việc trích ly carotenoids để hiệ hiệu suấ suất thu hồ hồi carotenoids đạt đạt đượ c cao nhấ Chuyên ngành Công ngh ệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghi ệ p Sinh học Ứ ng ng d ụng vi  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 năm 2007 Tr ườ  ng Đại học C ần Thơ  ườ ng CHƯƠ NG NG 1: GIỚ I THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Việ Việt Nam mộ quố qu ốc gia ven biể biển ở Đ ở  Đơng Nam Á có nguồ nguồn lợ  lợ i thủ th ủy hải sả s ản vô phong phú, vớ  vớ i điều kiệ kiện tự tự nhiên thuậ thuận lợ  lợ i cho phép việ việc đẩy đẩy mạ mạnh khai thác nuôi trồ trồng thủ thủy hải sả sản Trong giáp xác nguồ ngu ồn nguyên liệ liệu dồ dồi chiế chiếm 30% ÷ 35% tổ tổng sả s ản lượ  lượ ng ng nguyên liệ liệu ở  Việ  Việt Nam Nhữ Những nă năm gầ gần đây, mặ mặt hàng tôm xuấ xuất khẩ ngày gia tă t ăng Bên cạ cạnh sả s ản phẩ phẩm nhữ phụ phụ phẩ phẩm bị loạ loại q trình chế chế biế biến tơm như đầu, vỏ đầu, mai, vỏ tôm chiế chiếm số s ố lượ ng ng lớ  l ớ n n Nguồ Nguồn phế ph ế liệ  li ệu nguồ nguồn cho protein, chitin/chitosan carotenoids, chủ chủ yế  yếu astaxanthin quan trọ tr ọng Hiệ Hiện tạ t ại, mộ m ột lượ  l ượ ng ng nhỏ nhỏ phụ phụ phẩ phẩm từ t ừ tôm đượ c dùng làm thứ thức ăn cho gia súc hay sử sử dụng như  nguồ nguồn phân bón hữ hữu cơ  phầ phần sản xuấ xuất chitin (chitosan) Tuy nhiên mộ lượ  lượ ng ng lớ  lớ n bị bị bỏ  bỏ phí, điều khơng ch ỉ làm mấ giá trị trị củ  của mà tác nhân gây ô nhiễ nhi ễm môi trườ  trườ ng ng Phụ Phụ phẩ phẩm tôm nguồ nguồn carotenoids tự tự  nhiên quan trọ tr ọng (Shahidi cộ cộng sự, 1998) L Lng ng carotenoids chi chim t35 ữ 153àg/g tuỳ tuỳ theo giố giống, chấ chất màu chủ chủ yế  y ếu astaxanthin dạng este củ Vì vậ vậy, việ việc thu hồ hồi chấ ch ất màu carotenoids từ vỏ tôm không nhữ tạo sả sản phẩ phẩm mớ i có chấ chất lượ ng ng cao mà thể nâng cao đượ c giá trị trị  kinh tế tế từ  q trình ni trồ trồng chế chế biế biến thuỷ thuỷ hải sản nói chung như  tơm nói riêng Mặ M ặt khác, nhữ phụ phụ phẩ phẩm tôm chư chưa đượ c ý nhiề nhiều nên d ạng nguyên liệ liệu rẻ rẻ tiề  tiền để trích để trích ly carotenoids Ngày nay, th ế giớ  giớ i có nhiề nhiều nghiên cứu đượ c titiếến hành thử thử nghiệ  nghiệm để tìm để tìm phươ  phươ ng ng pháp thu hồ hồi carotenoids tố t ốt nhấ từ vỏ tôm, mộ nhữ phươ  phươ ng ng pháp đượ c coi hữ hữu hiệ hiệu phổ phổ biế  biến dùng dung môi hoặ ho ặc hỗ hỗn hợ  hợ p dung môi hữ hữu cơ  cơ để để trích ly (Sachindra cộ c ộng sự, 2001) Mộ Một vài dung môi đượ c cho phép dùng công nghệ nghệ thự thực phẩ phẩm acetone, benzyl alcohol, hexane, isopropyl alcohol (IPA), ether dầ dầu hỏa, ethyl acetate, Sả acetate, Sản phẩ phẩm trình trích ly hỗ h ỗn hợ p màu củ carotenoids Ở Việ  Việt Nam, vấ vấn đề này đề này rấ mớ  mớ i mẽ mẽ, phầ phần lớ  lớ n chỉ có tài liệ liệu nói về sả  sản xuấ xuất chitin (chitosan) mà chư chưa có hoặ có rấ thơng tin đề c đề cậập đến đến l ĩ   ĩ nh nh vự v ực trích ly carotenoids từ phụ phụ phẩ phẩm tôm bằ dung môi hữ hữu cơ  Dựa tài liệ li ệu nghiên cứu đượ c nhiề nhiều nướ c thế giớ  giớ i,i, đề  c ứu q trình trích ly đề  tài nghiên carotenoids bằ hỗn hợ p dung môi hữ hữu cơ  (hỗ (hỗn hợ p dung môi đượ c lựa chọ chọn hexane isopropyl alcohol) để  để  tìm yế y ếu tố ảnh hưở ng ng đến đến hiệ hiệu suấ suất thu hồ hồi carotenoids từ từ vỏ  vỏ tôm Chuyên ngành Công ngh ệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghi ệ p Sinh học Ứ ng ng d ụng  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 năm 2007 Tr ườ  ng Đại học C ần Thơ  ườ ng 1.2 Mục tiêu nghiên c ứ u Mục đích củ thí nghiệ nghiệm tìm điều kiệ kiện tối ưu cho q trình trích ly carotenoids từ từ vỏ  vỏ tơm để có để có đượ c hiệ hi ệu suấ su ất thu hồ hồi cao nhấ Từ T đề tài đề tài tiế tiến hành vớ i nộ nội dung nghiên c ứu sau: - Khả Kh ảo sát ảnh hưở  h ưở ng ng củ c tỷ t ỷ lệ  l ệ hexane hỗ h ỗn hợ  h ợ p dung mơi đến đến hiệ hi ệu suấ su ất trích ly carotenoids từ từ vỏ  vỏ tôm - Khả Khảo sát ảnh hưở ng ng tỷ lệ  dung môi vớ  vớ i mẫu (vỏ (vỏ  tơm) đến hiệu suấ suất trích ly đến hiệ carotenoids từ từ vỏ  vỏ tôm - Khả Khảo sát ảnh hưở ng ng thờ  thờ i gian nhiệ nhiệt độ  độ  trích ly đến đến hiệ hiệu suấ suất thu hồ h ồi carotenoids từ từ vỏ  vỏ tôm Chuyên ngành Công ngh ệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghi ệ p Sinh học Ứ ng ng d ụng  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 năm 2007 Tr ườ  ng Đại học C ần Thơ  ườ ng CHƯƠ NG NG 2: LƯỢ C KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Nguồn nguyên liệu 2.1.1 Tiề m thu ỷ sản Bên cạ cạnh nguồ nguồn cá biể biển vô phong phú biể bi ển Việ Việt Nam có nhiề nhiều nguồ nguồn lợ  lợ i tự nhiên như trên 1600 loài giáp xác, sả s ản lượ ng ng cho phép khai thác từ từ 50 ÷ 60 nghìn tấn/nă n/năm, số s ố lồi có giá trị trị kinh tế tế cao như: tơm hùm, cua, ghẹ ghẹ, khoả khoảng 2.500 lồi thân mề mềm có ý ngh ĩ  ngh ĩ a kinh tế tế cao nhấ mự mực bạ bạch tuộ tuột cho phép khai thác từ 60 ÷ 70 nghìn tấ tấn/nă n/năm Tổng sản lượ ng ng tháng đầu 19,55% kế kế hoạ hoạch đầu năm 2003 đạt đạt 1.980 nghìn tấ năm, tă tăng 9,14% so vớ  vớ i kỳ kỳ nă  năm 2002 Trong sả sản lượ  lượ ng ng khai thác thuỷ thu ỷ sả  sản đạt đạt 1.167 nghìn tấ tấn, sản lượ ng ng ni trồ trồng thủ thủy sản đạt đạt 813 nghìn tấ Giá trị trị xuấ xuất khẩ toàn ngành đạt tỷ USD bằ 70,72% kế kế hoạ  hoạch tă tăng 11% so vớ  vớ i kỳ kỳ nă  năm đạt 1.626 tỷ 2002 Nhữ Những số s ố li  l iệu cho thấ thấy đượ c ph p hần về tìm nă thủ thủy sả s ản cũ c ũng như công suấ suất chế chế biế  biến xuấ xu ất khẩ kh ẩu củ c nướ  n ướ c ta Điều chứng tỏ t ỏ mộ  một lượ  l ượ ng ng phế phế liệ  li ệu thủ th ủy sả s ản không nhỏ nhỏ bị bị bỏ  bỏ đi, theo số số liệ  liệu thố thống kê hàng nă năm có khoả khoảng 70.000 tấ (NMFS, 2003) 2.1.2 Thành phần hóa học vỏ tơm Ngun liệ liệu dùng để trích để trích ly carotenoids phế ph ế liệ  liệu củ loài giáp xác Trong đề tài đề tài nghiên cứu này, nguyên liệ liệu sử sử dụ  dụng chủ chủ yế  yếu vỏ vỏ  tơm Bảng 1: Thành phần hố học vỏ tôm sấy khô Thành phầ phần Protein Phầ Phần tră trăm (%)* 39,42 ± 0,49 Chitin 19,92 ± 0,37 Lipid 3,79 ± 0,08 Astaxanthin 31,98 ± 1,37 * tính d ự  ự a khơ  Nguồn: Seafood: chemistry, processing processing technology and quality edited by Fereidoon Shahidi and J.Richard Botta Phế Phế liệ  li ệu củ c loài giáp xác ch ứa nhiề nhiều thành phầ phần có giá trị trị như  nh ư: protein, chitin lượ  l ượ ng ng chấ chất màu, chủ chủ yế  y ếu màu carotenoids Tuy lượ  l ượ ng ng chấ chất màu phế ph ế liliệệu loài giáp xác chiế chiếm lượ ng ng nhỏ nhỏ lượ  l ượ ng ng phế phế liliệệu giáp xác thả thải lạ lại lớ  l ớ n n Do đó, việ việc thu hồ hồi chấ ch ất màu từ từ phế  ph ế liliệệu củ c chúng mộ ti t iềm nă n ăng lớ  l ớ n cầ c ần v ỏ tôm hiệ nguồ nguồn nguyên liệ liệu sả s ản xuấ xu ất đượ c quan tâm Trong đó, vỏ carotenoids Chun ngành Cơng ngh ệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghi ệ p Sinh học Ứ ng ng d ụng  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 năm 2007 Tr ườ  ng Đại học C ần Thơ  ườ ng CHƯƠ NG NG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình tham khảo tài liệu tiến hành thí nghiệm, t k ết qu ả thu đượ c bướ c đầu tìm thơng số t ối ưu cho q trình trích ly carotenoids từ vỏ tơm hỗn hợ p dung mơi (hexane:IPA) như sau: - Tỷ lệ thích hợ p hexane hỗn hợ p dung môi 70% - Tỷ lệ dung môi/mẫu tốt 10:1 - Đối vớ i nhiệt độ và thờ i gian trích ly nghiệm thức sau khác biệt khơng có ý ngh ĩ a thống kê: 75oC ở  150   150 phút (1209,81µg/g), 80oC ở  120   120 phút (1211,96 µg/g), 85oC ở  90  90 phút (1176,00µg/g) Trên cơ  sở  đó, chúng tơi đưa qui trình đề nghị trích ly carotenoids từ vỏ tơm hỗn hợ p dung môi hữu cơ  hexane:IPA  hexane:IPA như sau: Vỏ tôm S (Độ ẩm: ÷ 6%) Nghiền Trích ly Ether dầu hỏa Nướ c muối sinh 5% Hexane:IPA = 70%:30% Dung mơi:mẫu = 10:1 Thờ i gian trích ly: 120 phút Nhiệt độ trích ly: 80oC Dịch trích Tách pha Sấy 55 C, – 2g30 o Dầu hướ ng ng dươ ng ng Carotenoids Hình 16: Quy trình đề nghị trích ly carotenoids từ  v  vỏ tôm hỗn hợ p dung môi hữ u cơ  hexane : IPA Chuyên ngành Công ngh ệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghi ệ p Sinh học Ứ ng ng d ụng 26  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 năm 2007 Tr ườ  ng Đại học C ần Thơ  ườ ng 5.2 Đề nghị - Nghiên cứu ảnh h ưở ng ng th ờ i gian sấy bảo qu ản nguyên liệu đến hi ệu su ất thu hồi carotenoids từ vỏ tôm - Khảo sát ảnh hưở ng ng loại dung môi khác đến hiệu suất trích ly carotenoids từ vỏ tơm - Nghiên cứu ảnh hưở ng ng điều kiện thờ i gian bảo quản dịch trích đến sự thay đổi hàm lượ ng ng carotenoids - So sánh hiệu suất khác (trích ly carotenoids cách sử dụng ezyme thủy phân phươ ng ng pháp HPLC) Chuyên ngành Công ngh ệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghi ệ p Sinh học Ứ ng ng d ụng 27  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 năm 2007 Tr ườ  ng Đại học C ần Thơ  ườ ng Hình 17: Vỏ tơm sấy khơ trướ c sau nghiền Hình 18: Hệ thống Soxtherm Hình 19: Sản phẩm carotenoids trướ c sau pha lỗng Chun ngành Cơng ngh ệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghi ệ p Sinh học Ứ ng ng d ụng 28  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 năm 2007 Tr ườ  ng Đại học C ần Thơ  ườ ng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Phan Thị Thị Thanh Quế Quế (2005) Giáo trình, Cơng nghệ nghệ chế  chế biế  biến thuỷ thuỷ hả  hải sả sản Luậ Luận văn tốt nghiệ nghiệp 2004 “Khả “Khảo sát yế yếu tố ảnh hưở ng ng đến đến trình loạ loại canxi (decalcification) vỏ vỏ tôm để s để sảản xuấ xuất chitosan” Sinh viên thự thực hiệ Quang Trườ  Tr ườ ng ng Đỗ Minh Đỗ Minh Phụ Phụng, Nguyễ Nguyễn Trọ Trọng Cẩ Cẩn, Lê Thế Th ế Soạ  Soạn Công nghệ nghệ chế  chế biế  biến thuỷ thuỷ sả  sản, tậ tập I Tiếng Anh Fereidoon Shahidi and J.Richard Botta Seafood: chemistry, processing technology and quality Published by Blackie Academic and Professional in 1994 N.M Sachindra *, N Bhaskar, N.S Mahendrakar  Recovery of carotenoids from shrimp waste in organic solvents Yournal of Waste Management, volume 26 (2006), page from 1092 to 1098 Internet http: //  www.google.com.vn  // www.google.com.vn http://algatech.com/astax.htm http://www.aseanbiotechnology.info/Abstract/21020026.pdf http://www.beta-glucan-info.com/astaxanthin-description-mechanism-of-action.htm http://www.didgool.com/recipes/information/salmon/astaxanthin/astaxanthin Chuyên ngành Công ngh ệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghi ệ p Sinh học Ứ ng ng d ụng 29  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 năm 2007 Tr ườ  ng Đại học C ần Thơ  ườ ng PHỤ LỤC Phụ lục A: Các ph ươ ng ng pháp phân tích Xác định độ ẩm a. Định nghĩ a Độ ẩm (còn gọi thuỷ phần) phần trăm nướ c tự do có th ực phẩm b Phươ ng ng pháp sấ   y khô Nguyên lý: dùng nhiệt độ làm bay h ết hơ i nướ c thực phẩm Hao hụt trọng lượ ng ng nướ c trướ c sau sấy đến kh ối lượ ng ng không đổi lượ ng ng nướ c thực phẩm cần xác định Lưu ý: sấy đến trọng lượ ng ng không đổi sau để nguội cân, lại cho vào tủ sấy tiếp 30 phút, lấy để nguội cân kết quả giữa hai lần s cân liên tiếp không đượ c cách 0,5mg/g mẫu Nếu không phải sấy tiếp tục c Dụng cụ - Tủ sấy điều chỉnh đượ c nhiệt độ (100 – 105oC) - Cân phân tích xác đến 0,0001g - Bình hút ẩm, phía d ướ i có chất hút ẩm (H2SO4đđ, Na2SO4 khan, CaCl2 khang silicagel) - Cốc thủy tinh d Tiế n hành - Lấy cốc thủy tinh đem sấy ở  100   100 – 105oC khối lượ ng ng không đổi Để nguội bình hút ẩm cân ở  cân  cân phân tích xác đến 0,0001g - Sau cho vào c ốc khoảng 5g mẫu chuẩn bị sẵn, nghiền nhỏ Cân tất ở  cân   cân phân tích vớ i độ chính xác như trên Cho tất cả vào tủ s ở  105  105oC, sấy trọng lượ ng ng không đổi, thườ ng ng tối thiểu giờ  Sấy xong đem làm ngu ội ở  bình   bình hút ẩm (25 – 30 phút) đem cân ở  cân   cân phân tích Cho lại vào tủ sấy 30 phút lấy để nguội ở  bình  bình hút ẩm cân như trên cho tớ i khối lượ ng ng không đổi e Tính k ế  ế t Độ ẩm theo % (X) đượ c tính cơng thức như sau:  X  = G1 − G2 G1 −G *100   (1) Chuyên ngành Công ngh ệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghi ệ p Sinh học Ứ ng ng d ụng vii  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 năm 2007 Tr ườ  ng Đại học C ần Thơ  ườ ng Trong đó: G: trọng lượ ng ng cốc, tính g G1: trọng lượ ng ng cốc mẫu trướ c sấy, g G2: trọng lượ ng ng cốc mẫu sau sấy, g Xác định hiệu suất thu hồi carotenoids Do astaxanthin chiếm tỷ lệ từ  86 – 98% carotenoids nên hi ệu suất thu hồi carotenoids đượ c tính theo hiệu suất astaxanthin  H  = V  * C * HSPL m   (2) Trong đó: V: thể tích dịch trích (ml) C: nồng độ của dịch trích, µg/ml m: khối lượ ng ng mẫu, m = 10g HSPL: hệ số pha lỗng Kết quả dò tìm b ướ c sóng astaxanthin tinh ết 98% Start (nm) 700 Apex (nm) 485 End (nm) Height (Abs) 416.5 0.344 0.344 Area (Abs*nm) 66.114 Valley (nm) 416.5 Valley (Abs) 0.297 Chuyên ngành Công ngh ệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghi ệ p Sinh học Ứ ng ng d ụng viii  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 n ăm 2007 Tr ườ  ng  Đại học C ần Thơ  ườ ng Phụ lục B: Kết quả thống kê ANOVA Thí nghiệm Nồng độ ANOVA Table for Nong by Ty le hexane Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 859.087 286.362 652.29 0.0000 Within groups 5.26814 12 0.439012 Total (Corr.) 864.355 15 Table of Means for Nong by Ty le hexane with 95.0 percent LSD intervals -Stnd error Ty le hexane Count Mean (pooled s) Lower limit Upper limit -50 62.471 0.33129 61.9606 62.9814 60 65.6992 0.33129 65.1888 66.2097 70 79.4073 0.33129 78.8968 79.9177 80 60.7822 0.33129 60.2718 61.2927 -Total 16 67.0899 Multiple Range Tests for Nong by Ty le hexane -Method: 95.0 percent LSD Ty le hexane Count Mean Homogeneous Groups -80 60.7822 X 50 62.471 X 60 65.6992 X 70 79.4073 X -Contrast Difference +/- Limits -50 - 60 *-3.22825 1.02081 50 - 70 *-16.9363 1.02081 50 60 60 70 - 80 70 80 80 *1.68875 *-13.708 *4.917 *18.625 1.02081 1.02081 1.02081 1.02081 -* denotes a statistically significant difference Hiệu suất ANOVA Table for Hieu suat by Ty le hexane Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 193295.0 64431.5 652.29 0.0000 Within groups 1185.33 12 98.7777 Total (Corr.) 194480.0 15 Chuyên ngành Công nghệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghiệ p Sinh h ọc Ứ ng ng d ụng ix  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 n ăm 2007 Tr ườ  ng  Đại học C ần Thơ  ườ ng Table of Means for Hieu suat by Ty le hexane with 95.0 percent LSD intervals -Stnd error Ty le hexane Count Mean (pooled s) Lower limit Upper limit -50 937.065 4.96935 929.409 944.721 60 985.489 4.96935 977.833 993.145 70 1191.11 4.96935 1183.45 1198.76 80 911.734 4.96935 904.078 919.39 -Total 16 1006.35 Multiple Range Tests for Hieu suat by Ty le hexane -Method: 95.0 percent LSD Ty le hexane Count Mean Homogeneous Groups -80 911.734 X 50 937.065 X 60 985.489 X 70 1191.11 X -Contrast Difference +/- Limits -50 - 60 *-48.4238 15.3121 50 - 70 *-254.044 15.3121 50 60 60 70 - 80 70 80 80 *25.3312 *-205.62 *73.755 *279.375 15.3121 15.3121 15.3121 15.3121 -* denotes a statistically significant difference Thí nghiệm Nồng độ ANOVA Table for Nong by Ty le dung moi va mau Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 2866.12 955.374 129.73 0.0000 Within groups 88.3748 12 7.36457 Total (Corr.) 2954.5 15 Table of Means for Nong by Ty le dung moi va mau with 95.0 percent LSD intervals -Stnd error Level Count Mean (pooled s) Lower limit Upper limit -81 91 101 111 4 4 44.889 70.815 81.4435 62.1732 1.35689 1.35689 1.35689 1.35689 42.7985 68.7245 79.353 60.0828 46.9795 72.9055 83.534 64.2637 -Total 16 64.8302 Chuyên ngành Công nghệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghiệ p Sinh h ọc Ứ ng ng d ụng x  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 n ăm 2007 Tr ườ  ng  Đại học C ần Thơ  ườ ng Multiple Range Tests for Nong by Ty le dung moi va mau -Method: 95.0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Groups -81 44.889 X 111 62.1732 X 91 70.815 X 101 81.4435 X -Contrast Difference +/- Limits -81 - 91 *-25.926 4.18099 81 - 101 *-36.5545 4.18099 81 - 111 *-17.2842 4.18099 91 - 101 *-10.6285 4.18099 91 - 111 *8.64175 4.18099 101 - 111 *19.2703 4.18099 -* denotes a statistically significant difference Hiệu suất ANOVA Table for Hieu suat by Ty le dung moi va mau Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 644877.0 214959.0 129.73 0.0000 Within groups 19884.3 12 1657.03 Total (Corr.) 664762.0 15 Table of Means for Hieu suat by Ty le dung moi va mau with 95.0 percent LSD intervals -Stnd error Level Count Mean (pooled s) Lower limit Upper limit -81 673.335 20.3533 641.978 704.692 91 1062.22 20.3533 1030.87 1093.58 101 1221.65 20.3533 1190.3 1253.01 111 932.599 20.3533 901.241 963.956 -Total 16 972.453 Chuyên ngành Công nghệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghiệ p Sinh h ọc Ứ ng ng d ụng xi  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 n ăm 2007 Tr ườ  ng  Đại học C ần Thơ  ườ ng Multiple Range Tests for Hieu suat by Ty le dung moi va mau -Method: 95.0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Groups -81 673.335 X 111 932.599 X 91 1062.22 X 101 1221.65 X -Contrast Difference +/- Limits -81 - 91 *-388.89 62.7149 81 - 101 *-548.317 62.7149 81 - 111 *-259.264 62.7149 91 - 101 *-159.428 62.7149 91 - 111 *129.626 62.7149 101 - 111 *289.054 62.7149 -* denotes a statistically significant difference Thí nghiệm Nồng độ Analysis of Variance for Nong - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:Nhiet 3032.51 1010.84 291.47 0.0000 B:Thoi gian 3889.86 1296.62 373.88 0.0000 INTERACTIONS AB 1395.35 155.039 44.71 0.0000 RESIDUAL 166.465 48 3.46802 -TOTAL (CORRECTED) 8484.18 63 -All F-ratios are based on the residual mean square error Chuyên ngành Công nghệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghiệ p Sinh h ọc Ứ ng ng d ụng xii  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 n ăm 2007 Tr ườ  ng  Đại học C ần Thơ  ườ ng Table of Least Squares Means for Nong with 95.0 Percent Confidence Intervals -Stnd Lower Upper Level Count Mean Error Limit Limit -GRAND MEAN 64 63.9989 Nhiet 75 16 68.945 0.465566 68.0089 69.8811 80 16 70.5827 0.465566 69.6466 71.5188 85 16 63.4901 0.465566 62.554 64.4262 90 16 52.9779 0.465566 52.0418 53.914 Thoi gian 90 16 67.0942 0.465566 66.1581 68.0303 120 16 150 16 180 16 Nhiet by Thoi gian 66.5066 71.4822 50.9128 0.465566 0.465566 0.465566 65.5705 70.5461 49.9767 67.4426 72.4183 51.8488 75 75 75 75 90 120 150 180 4 4 68.8085 70.2475 80.654 56.07 0.931131 0.931131 0.931131 0.931131 66.9363 68.3753 78.7818 54.1978 70.6807 72.1197 82.5262 57.9422 80 80 80 80 90 120 150 180 4 4 68.617 80.7975 73.892 59.0243 0.931131 0.931131 0.931131 0.931131 66.7448 78.9253 72.0198 57.1521 70.4892 82.6697 75.7642 60.8964 85 85 85 85 90 120 150 180 4 4 78.4 59.9368 68.7605 46.8633 0.931131 0.931131 0.931131 0.931131 76.5278 58.0646 66.8883 44.9911 80.2722 61.8089 70.6327 48.7354 90 90 52.5512 0.931131 50.6791 54.4234 90 120 55.0445 0.931131 53.1723 56.9167 90 150 62.6223 0.931131 60.7501 64.4944 90 180 41.6935 0.931131 39.8213 43.5657 -Multiple Range Tests for Nong by Nhiet -Method: 95.0 percent LSD Nhiet Count LS Mean Homogeneous Groups -90 16 52.9779 X 85 16 63.4901 X 75 16 68.945 X 80 16 70.5827 X -Contrast Difference +/- Limits -75 - 80 *-1.63769 1.32382 75 - 85 *5.45488 1.32382 75 80 80 85 - 90 85 90 90 *15.9671 *7.09256 *17.6048 *10.5123 1.32382 1.32382 1.32382 1.32382 -* denotes a statistically significant difference Chuyên ngành Công nghệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghiệ p Sinh h ọc Ứ ng ng d ụng xiii  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 n ăm 2007 Tr ườ  ng  Đại học C ần Thơ  ườ ng Multiple Range Tests for Nong by Thoi gian -Method: 95.0 percent LSD Thoi gian Count LS Mean Homogeneous Groups -180 16 50.9128 X 120 16 66.5066 X 90 16 67.0942 X 150 16 71.4822 X -Contrast Difference +/- Limits -90 - 120 0.587625 1.32382 90 - 150 *-4.388 1.32382 90 - 180 *16.1814 1.32382 120 - 150 *-4.97562 1.32382 120 - 180 *15.5938 1.32382 150 - 180 *20.5694 1.32382 -* denotes a statistically significant difference Multiple Regression Analysis Dependent variable: Nong Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value CONSTANT -774.661 221.182 -3.50238 0.0009 Nhiet 19.3225 5.27455 3.66334 0.0005 Thoi gian Nhiet do*Nhiet Thoi gian*Thoi gi Nhiet do*Thoi gia 1.58255 -0.121499 -0.0055505 -0.00277748 0.423592 0.0317669 0.000882415 0.00423559 3.73602 -3.82471 -6.29013 -0.655749 0.0004 0.0003 0.0000 0.5146 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 6142.98 1228.6 30.44 0.0000 Residual 2341.2 58 40.3655 Total (Corr.) 8484.18 63 R-squared = 72.4051 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 70.0263 percent Standard Error of Est = 6.35339 Mean absolute error = 4.73781 Durbin-Watson statistic = 0.685427 Nong = -774.661 + 19.3225*Nhiet + 1.58255*Thoi gian 0.121499*Nhiet 0.121499*Nhiet do*Nhiet - 0.0055505*Thoi gian*Thoi gian 0.00277748*Nhiet 0.00277748*Nhiet do*Thoi gian Chuyên ngành Công nghệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghiệ p Sinh h ọc Ứ ng ng d ụng xiv  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 n ăm 2007 Tr ườ  ng  Đại học C ần Thơ  ườ ng Hiệu suất Analysis of Variance for Hieu suat - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:Nhiet 682315.0 227438.0 291.47 0.0000 B:Thoi gian 875218.0 291739.0 373.88 0.0000 INTERACTIONS AB 313953.0 34883.7 44.71 0.0000 RESIDUAL 37454.7 48 780.305 -TOTAL (CORRECTED) 1.90894E6 63 -All F-ratios are based on the residual mean square error Table of Least Squares Means for Hieu suat with 95.0 Percent Confidence Intervals -Stnd Lower Upper Level Count Mean Error Limit Limit -GRAND MEAN 64 959.984 Nhiet 75 16 1034.18 6.98349 1020.13 1048.22 80 16 1058.74 6.98349 1044.7 1072.78 85 16 952.352 6.98349 938.311 966.393 90 16 794.668 6.98349 780.627 808.709 Thoi gian 90 16 1006.41 6.98349 992.372 1020.45 120 16 997.598 6.98349 983.557 1011.64 150 16 1072.23 6.98349 1058.19 1086.27 180 16 763.691 6.98349 749.65 777.733 Nhiet by Thoi gian 75 90 1032.13 13.967 1004.04 1060.21 75 120 1053.71 13.967 1025.63 1081.8 75 150 1209.81 13.967 1181.73 1237.89 75 180 841.05 13.967 812.967 869.133 80 90 1029.26 13.967 1001.17 1057.34 80 120 1211.96 13.967 1183.88 1240.05 80 150 1108.38 13.967 1080.3 1136.46 80 180 885.364 13.967 857.281 913.446 85 90 1176.0 13.967 1147.92 1204.08 85 120 899.051 13.967 870.969 927.134 85 150 1031.41 13.967 1003.32 1059.49 85 180 702.949 13.967 674.866 731.031 90 90 788.269 13.967 760.186 816.351 90 120 825.667 13.967 797.585 853.75 90 150 939.334 13.967 911.251 967.416 90 180 625.402 13.967 597.32 653.485 Chuyên ngành Công nghệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghiệ p Sinh h ọc Ứ ng ng d ụng xv  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 n ăm 2007 Tr ườ  ng  Đại học C ần Thơ  ườ ng Multiple Range Tests for Hieu suat by Nhiet -Method: 95.0 percent LSD Nhiet Count LS Mean Homogeneous Groups -90 16 794.668 X 85 16 952.352 X 75 16 1034.18 X 80 16 1058.74 X -Contrast Difference +/- Limits -75 - 80 *-24.5653 19.8574 75 - 85 *81.8231 19.8574 75 - 90 *239.507 19.8574 80 - 85 *106.388 19.8574 80 - 90 *264.072 19.8574 85 - 90 *157.684 19.8574 -* denotes a statistically significant difference Multiple Range Tests for Hieu suat by Thoi gian -Method: 95.0 percent LSD Thoi gian Count LS Mean Homogeneous Groups -180 16 763.691 X 120 16 997.598 X 90 16 1006.41 X 150 16 1072.23 X -Contrast Difference +/- Limits -90 - 120 8.81438 19.8574 90 - 150 *-65.82 19.8574 90 - 180 *242.722 19.8574 120 - 150 *-74.6344 19.8574 120 - 180 *233.907 19.8574 150 - 180 *308.542 19.8574 -* denotes a statistically significant difference Chuyên ngành Công nghệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghiệ p Sinh h ọc Ứ ng ng d ụng xvi  Luận văn T ố  ốt  nghiệ p khóa 28 n ăm 2007 Tr ườ  ng  Đại học C ần Thơ  ườ ng Multiple Regression Analysis Dependent variable: Hieu suat Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value CONSTANT -11619.9 3317.73 -3.50238 0.0009 Nhiet 289.837 79.1183 3.66334 0.0005 Thoi gian 23.7382 6.35388 3.73602 0.0004 Nhiet do*Nhiet -1.82249 0.476504 -3.82471 0.0003 Thoi gian*Thoi gi -0.0 832576 0.0132362 -6.29013 0.0000 Nhiet do*Thoi gia -0.0416623 0.0635339 -0.655749 0.5146 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 1.38217E6 276434.0 30.44 0.0000 Residual 526770.0 58 9082.24 Total (Corr.) 1.90894E6 63 R-squared = 72.4051 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 70.0263 percent Standard Error of Est = 95.3008 Mean absolute error = 71.0671 Durbin-Watson statistic = 0.685427 Hieu suat = -11619.9 + 289.837*Nhiet + 23.7382*Thoi gian 1.82249*Nhiet do*Nhiet - 0.0832576*Thoi gian*Thoi gian 0.0416623*Nhiet do*Thoi gian Chuyên ngành Công nghệ Thự c phẩ m – Khoa Nông nghiệ p Sinh h ọc Ứ ng ng d ụng xvii ... đến hiệu suấ suất trích ly đến hiệ carotenoids từ từ vỏ  vỏ tôm sú - Khả Khảo sát ảnh hưở ng ng thờ  thờ i gian nhiệ nhiệt độ  độ  trích ly đến đến hiệ hiệu suấ suất thu hồ h ồi carotenoids từ. .. hồ hồi carotenoids cao nhấ nh ất 4.5 Ảnh hưở ng ng nhiệt độ  thờ i gian trích ly đến hiệu suất trích ly carotenoids từ  v  vỏ tơm sú Bảng 6: Kết nồng độ  trích ly carotenoids t ừ  vỏ  tôm sú hỗn... 4.3 Ảnh hưở ng ng tỷ lệ hexane (%) h ỗn hợ p dung mơi đến hiệu suất trích ly carotenoids từ  v  vỏ tơm sú Bảng 4: Kết quả nồng độ và hiệu suất trích ly carotenoids t ừ  v  vỏ tôm sú ở  các  các
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly carotenoids TỪ PHẾ LIỆU TÔM SÚ, Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly carotenoids TỪ PHẾ LIỆU TÔM SÚ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay