Sử dụng ngôn ngữ trục trong dịch đa ngữ

187 36 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ LỆ THUYỀN SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TRỤC TRONG DỊCH ĐA NGỮ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ LỆ THUYỀN SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TRỤC TRONG DỊCH ĐA NGỮ Chuyên ngành : KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số : 62 48 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Trung Hùng Đà Nẵng 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan kết nghiên cứu riêng Các nội dung kết nghiên cứu trình bày Luận án trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả NCS Phan Thị Lệ Thuyền LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Ban Đào tạo - Đại học Đà Nẵng, Khoa Cơng nghệ Thơng tin, Phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tạo điều kiện thuật lợi thời gian học tập nghiên cứu Tác giả muốn tri ân đến Thầy Cô giáo Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, đặc biệt thầy Võ Trung Hùng tận tình giúp đỡ tác giả từ bước hình thành ý tưởng, suốt trình nghiên cứu Thầy ủng hộ, động viên tạo điều kiện tốt để tác giả hoàn thành luận án Tác giả nhận thấy trưởng thành sau năm học tập nghiên cứu hướng dẫn Thầy Tác giả chân thành cảm ơn chuyên gia, nhà ngôn ngữ học (PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh, TS Nguyễn Quý Thành) dành thời gian để hỗ trợ tác giả nghiên cứu mặt ngôn ngữ học, kiểm tra, đánh giá kết dịch tự động so sánh chất lượng dịch hệ thống Sự giúp đỡ nhà ngơn ngữ học giúp ích nhiều suốt q trình nghiên cứu hồn thành báo cáo luận án Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh chị NCS Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, người thân bạn bè bên cạnh động viên, hỗ trợ mặt tinh thần để tác giả vượt qua khó khăn hoàn thành tốt luận án MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ iv DANH MỤC BẢNG vii MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ DỊCH MÁY VÀ NGÔN NGỮ UNL 1.1 Một số khái niệm sử dụng luận án 1.2 Một số hướng tiếp cận dịch tự động 1.2.1 Dịch máy dựa luật 10 1.2.2 Dịch máy dựa ngữ liệu 12 1.2.3 Phương pháp dịch kết hợp 14 1.2.4 Đánh giá 15 1.3 Dịch đa ngữ 16 1.4 Vấn đề dịch tự động cho tiếng Việt 20 1.5 Tổng quan UNL 22 1.5.1 Giới thiệu 22 1.5.2 Ngôn ngữ UNL 22 1.5.3 Hệ thống UNL 29 1.5.4 Một số kết nghiên cứu liên quan 31 1.5.5 Ứng dụng UNL làm ngôn ngữ trục hệ thống dịch đa ngữ 33 1.6 Tiểu kết chương 35 Chương ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH DỊCH TIẾNG VIỆT - UNL 37 2.1 Đặt vấn đề 37 2.2 Ngữ pháp tiếng Việt 39 2.3 Đề xuất mơ hình dịch 41 -i- 2.3.1 Công cụ EnCoVie 42 2.3.2 Công cụ DeCoVie 45 2.3.3 Từ điển UNL 46 2.3.4 Luật ngữ pháp UNL 49 2.4 Một số vấn đề cần xử lý cho tiếng Việt 56 2.5 Tiểu kết chương 58 Chương GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN VÀ LUẬT 60 3.1 Giải pháp xây dựng từ điển tiếng Việt - UNL 60 3.2 Giải pháp xây dựng luật ngữ pháp 69 3.2.1 Xây dựng luật mã hóa 69 3.2.2 Xây dựng luật giải mã 83 3.3 Tiểu kết chương 94 Chương THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 96 4.1 Xây dựng công cụ EnCoVie DeCoVie 96 4.1.1 Xây dựng công cụ EnCoVie 96 4.1.2 Xây dựng công cụ DeCoVie 99 4.2 Thử nghiệm đánh giá 114 4.2.1 Từ điển tiếng Việt – UNL 114 4.2.2 Dịch đa ngữ qua ngôn ngữ trục UNL 115 4.3 Tiểu kết chương 122 KẾT L ẬN 123 TÀI LIỆ THAM KHẢO 128 PHỤ LỤC 137 -ii- ANH MỤC CÁC TỪ VIẾT T T LGW Left Generation Window Cửa sổ tạo bên trái LW Left Window Cửa sổ trái RGW Right Generation Window Cửa sổ tạo bên phải RW Right Window Cửa sổ phải UNL Universal Networking Language Ngôn ngữ mạng dùng chung UNLKB Universal Networking Language Cơ sở tri thức ngôn ngữ Knowledge Base mạng dùng chung Universal Word Từ vựng chung UW -iii- ANH MỤC HÌNH VẼ Hình Sơ đồ hệ thống dịch trực tiếp [13] 11 Hình Sơ đồ hệ thống dịch chuyển đổi [13] 11 Hình Sơ đồ hệ thống dịch qua ngơn ngữ trung gian [13] 12 Hình Sơ đồ hệ thống dịch dựa ví dụ [13] 13 Hình Sơ đồ hệ thống dịch dựa thống kê [13] 14 Hình Kết hợp phương pháp dịch dựa luật thống kê [13] .14 Hình Mơ hình dịch máy dựa luật 15 Hình Dịch trực tiếp cặp ngôn ngữ dịch đa ngữ 16 Hình ịch qua ngơn ngữ trục dịch đa ngữ .17 Hình Mơ hình đánh giá dịch trực tiếp dịch qua ngôn ngữ trung gian 17 Hình Biểu diễn câu tiếng Anh sang UNL 28 Hình Biểu diễn biểu thức UNL dạng đồ thị .29 Hình Cơ chế chuyển đổi hệ thống UNL 29 Hình Hệ thống UNL14 30 Hình Quá trình chuyển đổi liệu dự án UNL – EOLSS [15] 33 Hình Hệ thống UNL cho ngơn ngữ 34 Hình Dịch qua ngôn ngữ trục UNL 34 Hình Mơ hình dịch tiếng Việt – UNL 42 Hình Sơ đồ chuyển đổi công cụ EnCoVie 43 Hình Danh sách nút Node-list 43 Hình Sơ đồ liên kết Headword 44 -iv- Hình Sơ đồ mã hóa câu tiếng Việt sang UNL 44 Hình Sơ đồ chuyển đổi công cụ DeCoVie 45 Hình Mối quan hệ nhị phân hai từ vựng 45 Hình Sơ đồ mã hóa biểu thức UNL sang câu tiếng Việt 46 Hình Trạng thái cuối Node-list 46 Hình Sử dụng UW để tìm HeadWord trình giải mã 48 Hình Thay đổi Node-list cửa sổ phân tích luật “+” .51 Hình Thay đổi Node-list cửa sổ phân tích luật “-” 52 Hình Thay đổi Node-list cửa sổ phân tích luật “” .53 Hình Thay đổi Node-list cửa sổ phân tích luật “:” 54 Hình Luật chèn phải nút từ Node vào Node-list .54 Hình Luật chèn trái nút từ Node vào Node-list 55 Hình Luật xóa nút phải nút từ Node-list 56 Hình Luật xóa nút trái nút từ Node-list 56 Hình Mơ-đun xử lý câu tiếng Việt đầu vào [9] .58 Hình Luật ngữ pháp chuyển đổi tiếng Việt sang biểu thức UNL 69 Hình Đồ thị biểu diễn biểu thức UNL .83 Hình Mối tương quan hai ngôn ngữ tiếng Việt UNL 83 Hình Sắp xếp trật tự từ câu đầu tiếng Việt .84 Hình Sắp xếp trật tự từ câu đầu tiếng Việt .84 Hình Đồ thị UNL biểu diễn cho biểu thức có nút .84 Hình Đồ thị UNL biểu diễn cho biểu thức có nhiều nút 86 -v- Hình Đồ thị UNL biểu diễn biểu thức chứa nút kết hợp trường hợp .88 Hình Đồ thị UNL biểu diễn biểu thức chứa nút kết hợp trường hợp .89 Hình Đồ thị UNL biểu diễn biểu thức chứa nút kết hợp trường hợp 92 Hình Đồ thị biểu diễn biểu thức UNL .100 Hình Đồ thị biểu diễn biểu thức UNL chứa hay nhiều nút .106 Hình Đồ thị biểu diễn biểu thức UNL chứa nút kết hợp 112 Hình Hệ thống dịch đa ngữ dựa vào UNL 118 Hình Biểu đồ chất lượng dịch qua UNL dịch trực tiếp 120 -vi- Phụ lục E anh mục nhóm mơ h nh câu ghép [21] Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm CÂ NHÂN Q Ả: Vì ( C – V) nên (C – V) Vì (C-V) nên (C-V) Bởi (C-V) nên (C-V) Vì (C-V) (C-V) Nhờ có (C-V) nên (C-V) ẫu (C-V) (C-V) Nhờ (C-V) (C-V) Do (C-V) (C-V) Bởi (C-V) thành (C-V) Sở dĩ (C-V) (C-V) 10 Sở dĩ (C-V) (C-V) 11 C V (nếu V (C-V)) 12 Tuy (C-V) (C-V) (C-V) 13 Khi (C-V) (C-V) (nếu V V) 14 Vì V nên (C-V) 15 Chính V mà (C-V) 16 Vì V mà (C-V) 17 Nhờ V mà (C-V) 18 Do V mà (C-V) 19 Do V, (C-V) 20 Vì V, (C-V) 21 (C-V) mà (C-V) 22 (C-V) (C-V) 23 (C-V) (C-V) 24 (C-V) (C-V) 25 (C-V) (C-V) 26 (C-V) (C-V) 27 (C-V) lẽ (C-V) 28 (C-V) nhờ (C-V) 29 (C-V) nhờ mà (C-V) 30 (C-V) (C-V) 31 (C-V) (C-V) 32 (C-V) làm (C-V) 33 (C-V) (C-V) 34 (C-V) (C-V) 35 (C-V) (C-V) 36 (C-V) V, (hễ V (C-V)) 25 Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 10 Nhóm 11 Nhóm 12 Nhóm 13 Nhóm 14 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (V từ V, (C-V)) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) nên/mặc dù V (C-V) (C-V) vì/ sau V, (C-V) (C-V) V (C-V) (C-V), vì/ muốn V (C-V) Do (C-V) (C-V) Nhờ (C-V)(C-V) Lại ((C-V) (C-V) (C-V) nên V (C-V) V (C-V) (tuy V V) (C-V) (khơng V mà V) (C-V) (C vốn V) V (C-V) V (C-V) vởi V (C-V) nhờ V (C-V) nhờ V (C-V) V (C-V) V (C-V) mà V (C-V) lẽ (C-V) (C khơng V mà V) (C-V) V V (C-V) (V V) (C-V) V Sở dĩ (C-V) V Sở dĩ (C-V) Bởi (C-V), V C V (C-V) C nhờ V, V C V nên V V (C-V) V (C-V) V nên (C-V) V (C-V) 26 Nhóm 15 Nhóm 16 Nhóm 17 Nhóm 18 Nhóm 19 Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 75 76 77 78 79 80 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bởi (C khơng V mà V) (Nếu V V) (C-V) C V (C-V) V nên V o nên V V, (C-V) CÂ ĐIỀ KIỆN: Nếu (C – V) (C – V) Nếu (C-V) (C-V) Nếu (C-V) thơi (C-V) Nếu (C-V) (C-V) Hễ (C-V) (C-V) Nhờ (C-V) (C-V) Giá (C-V) (C-V) Muốn cho (C-V) (C-V) Có lần (C-V) (C-V) Hễ (C-V) (C-V) Nếu (C-V) (C-V) Nếu (C-V) (C-V) Hễ (C-V) (C-V) Giá (C-V) (C-V) Nếu (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) mà (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V), (C-V) Hễ V (C-V) Nhờ V (C-V) Cần V (C-V) Hễ V (C-V) Nếu (C-V) V Muốn cho (C-V) V Nếu V V Phải V V Nhỡ v V Giá V V 27 Nhóm Nhóm Nhóm 10 Nhóm 11 Nhóm 12 Nhóm 13 Nhóm 14 Nhóm 15 Nhóm 16 Nhóm 17 Nhóm 18 Nhóm 19 Nhóm 20 Nhóm 21 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Hễ V V Chỉ có V V Khơng có V V Muốn V V Muốn V phải V Có phải V phải V Muốn V (thì khơng V mà V) Muốn V, trước hết V Muốn V phải (vừa V vừa V) Chỉ có V V V V (C-V) V V V V V V (C-V) V V (C-V) V (C-V) (C-V) V Nếu (C-V) Nếu V Nếu (C-V) Nếu (C-V) V Nếu (C-V) thì/ dù (C-V) (C-V) Lâu (C-V) (C-V) Ước chừng (C-V) V (C-V) C muốn V phải V C phải V V C muốn V V C V V V có nghĩa V, V, V V trước hết V (C-V) V V Nếu V, (C-V) Muốn V, (C-V) Nhờ V, (C-V) Chừng V, (C-V) (C-V), V V, (C-V) 28 Nhóm 22 Nhóm 23 Nhóm 24 Nhóm 25 Nhóm 26 Nhóm 27 Nhóm 28 Nhóm 29 Nhóm 30 Nhóm 31 Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 10 Nhóm 11 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Có V, C V Chỉ V, C V Muốn V, C phải V Phải chi V, C V V, (C V) Hình (C-V), (C V) C V V C phải V V V V Muốn V mà (C-V) V (V (C-V)) V Nếu (C-V) (dẫu V, V) Nếu V, V CÂ NHÂN NHƯỢNG: Tuy (C –V) (C – V) Tuy (C-V) (C-V) Cho dù (C-V) (C-V) Mặc dù (C-V) song (C-V) ẫu (C-V) (C-V) Mặc dù V (C-V) Tuy V (C-V) Mặc dù (C-V) (C-V) Dù (C-V) (C-V) Mặc dù V (C-V) Dù cho V (C-V) ẫu V (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) V (C-V) dù V (C-V) V Mặc dù/ V (C-V) (C-V) C V V C dù V V C V mà V C V V ù V (C V) C dù V (c V) ẫu cho (C-V), V 29 Nhóm 12 Nhóm 13 Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 25 Cho dù (C-V), V 26 ẫu vì/ V (C-V) V 27 (C-V) V, (C-V) CÂ MỤC ĐÍCH: (C-V) để (C-V) (C-V) để (C-V) (C-V) cho (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) cốt cho (C-V) (C-V) cốt buộc (C-V) (C-V) hòng buộc (C-V) Để (C-V) (C-V) Để cho (C-V) (C-V) V để (C-V) 10 V cho (C-V) 11 (C-V) (C-V) 12 V, (C-V) CÂU SO SÁNH: (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) tựa (C-V) (C-V) hệt (C-V) (C-V) giống (C-V) (C-V) y (C-V) (C-V) chẳng khác (C-V) (C-V) hệt (C-V) (C-V) hệt V (C-V) V 10 (C-V) V 11 (C-V) V (C-V) 12 Đúng (C-V) (C-V) 13 Như (C-V) (C-V) 14 V (C-V) 15 (C-V) (C-V) nhiêu CÂ BÌNH ĐẲNG: (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) sau (C-V) (C-V) đồng thời (C-V) (C-V) (C-V) 30 Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 10 Nhóm 11 Nhóm 12 Nhóm 13 Nhóm 14 Nhóm 15 (C-V) với (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) có nghĩa (C-V) (C-V) với (C-V) 10 (C-V) sau (C-V) 11 (C-V) tức (C-V) 12 (C-V) nói (C-V) 13 (C-V) (C-V) 14 (C-V) (C-V) 15 (C-V) (C-V) 16 (C-V) V 17 (C-V) V 18 (C-V) sau V 19 (C-V) đồng thời V 20 (C-V) V 21 V (C-V) 22 V (C-V) 23 V, sau (C-V) 24 V có nghĩa (C-V) 25 V (C-V) 26 (C-V) đâu, V 27 (C-V) (vì (C-V) nên V) 28 (C-V) (càng V V) 29 (C-V) (vừa V vừa V) 30 (C-V) (tuy V V) 31 (C-V) (cũng V V) 32 (C-V) (V mà V) 33 (C-V) V (phải) 34 (C-V) V (có thể) 35 (C-V) V (là) 36 (C-V), (C-V) mà/nếu (C-V) V 37 (C-V) (C-V) (C-V) 38 (C-V) (C-V) (C-V) 39 (C V) V 40 (C-V) V, (C-V) 41 (Bên cạnh C V V), (C-V V) 42 V V 43 V đồng thời V 31 Nhóm 16 Nhóm 17 Nhóm 18 Nhóm 19 Nhóm 20 Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 44 45 46 47 48 49 50 51 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 V có nghĩa V V V (C-V), V V (C-V) V, V cần phải V, V phải (C-V) cần phải, (C-V) C (V mà V), (V mà V) CÂ LỰA CHỌN: (C-V) HOẶC (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) hay (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) V (C-V) V V hay (C-V) V (C-V) CÂ TƯƠNG PHẢN: (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) mà (C-V) (C-V) mà (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) khơng ngờ (C-V) (C-V) ngờ đâu (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) phải (C-V) (C-V), ngược lại (C-V) (C-V) trái lại (C-V) (C-V) ngặt (C-V) (C-V) ngờ (C-V) (C-V) có (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) song (C-V) (C-V) mà (C-V) (C-V) V (C-V) mà V (C-V) V (C-V) V 32 Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 10 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 (C-V) lại V (C-V) để V (C-V) V (C-V) mà V (C-V) mà lại V (C-V) mà V (C-V) mà V (C-V) mà V (C-V) V (C-V) song V (C-V) nhưng/ (C-V) (C-V) (C-V) nhưng/ (C-V) (C-V) (C-V) nhưng/ nhờ (C-V) mà (C-V) (C-V) nhưng/ (C-V), (C-V) V nhưng/ (C-V), (C-V) (C-V) lại (V V) (C-V) (V V) (C-V) ( V V) (C-V) mà (V nên V) (C-V) mà (khi V V) (C-V) lại (V V) (C-V) ngặt (V nên V) V (C-V) V song (C-V) V (C-V) V mà (C-V) V (C-V) V khơng có (C-V) V ngặt (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) (C-V) ngặt (C-V) nên (C-V) (C-V) (vì V (C-V)) (C-V) (V (C-V)) (C – C) mà (V (C-V)) V khơng thơi V V V V khơng có V V V 33 Nhóm 11 Nhóm 12 Nhóm 13 Nhóm 14 Nhóm 15 Nhóm 16 Nhóm 17 Nhóm 18 Nhóm 19 Nhóm 20 Nhóm 21 Nhóm 22 Nhóm 23 Nhóm 24 Nhóm 25 Nhóm 26 Nhóm 27 Nhóm 28 Nhóm 29 Nhóm 30 Nhóm Nhóm 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 V mà V V đồng thời V V lại V V lại V Nếu V (C-V) (C-V) V song (khi V V) (V V), song (nếu V V) (C – vốn V) V (C phải V) khơng thể V (C V) mà khơng cần V (C V) mà V (C V) mà V (C tưởng V) hóa V (C-V) (nếu (C-V) V) (C-V) nên (C-V) (nếu V (C-V)) (Hễ V thì V, (C-V)) (V mà V V) V nên (C-V) (C-V) (Nếu V V) mà (V V) C khơng phải V mà (C-V) Chưa có V có (C-V) V khơng phải V mà V Không phải V mà V Một mặt V, mặt khác V Chỉ V mà (C-V) V mà/ V nên (C-V) Không phải (C-V) mà V Không nên V mà phải coi (C-V) Từ (C-V), mà (C-V) (C-V) (C-V) (C-V)V V (C-V) CÂU GHÉP: C không V mà V C khơng V mà V C khơng V mà V C vừa V vừa V C V mà V Khơng phải (riêng) (C-V) mà (C-V) Chẳng (C-V) mà (C-V) 34 Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 10 Nhóm 11 Chẳng (C-V) mà V (C-V) V V (C-V) vừa V vừa V 10 (C-V) (C-V) 11 Chẳng V mà (C-V) 12 C V, C V 13 V V mà V 14 Khơng V mà V 15 Không phải C V mà V 16 Vừa V, C vừa V 17 Càng V, C V 35 Phụ lục G Mộ số mục ừ iển iếng Việ – UNL câu mẫu nghiệm (Các mục từ lấy từ kết thử nghiệm xây dựng từ điển luận án) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 MỤC TỪ TRONG TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT - UNL [kỹ sư]{}“engineer(icl>person>thing)”(n,nt); [tôi]{}“I(icl>person)”(p,pp); [chúng tôi]{}“we(icl>group)”(p,pp); [anh ấy]{}“he(icl>person)”(p,pp); [học sinh]{}“student(icl>university_student>person,obj>knowledge_domain )”(n,nt); [giáo viên]{}“teacher(icl>educator>thing)”(n,nt); [nhà văn]{}“writer(icl>communicator>thing)”(n,nt); [nhà báo]{}“journalist(icl>writer>thing)”(n,nt); [thợ may]{}“tailor(icl>garmentmaker>thing)”(n,nt); [họa sĩ]{}“artist(icl>creator>thing)”(n,nt); [làm việc]{}“ work(icl>do,agt>person,obj>role,ben>volitional_thing)”(v,vs) ; [ngủ]{}“sleep(icl>rest>be,aoj>living_thing)”(v,vs) ; [ngồi]{}“sit(icl>be,aoj>person,plc>thing)”(v,vs) ; [đứng]{}“stand(icl>be_upright>be,aoj>concrete_thing)”(v,vs) ; [nói]{}“say(icl>communicate>do,equ>tell,agt>person,obj>uw,cao>thing,rec>voliti onal_thing)”(v,vi) ; [hát]{}“sing(icl>do,com>music,cob>thing,agt>living_thing,obj>song,rec> living_thing)”(v,vi); [khóc]{}“weep(icl>cry>do,rsn>thing,agt>living_thing)”(v,vi); [gửi]{}“send(icl>direct>do,plt>uw,plf>thing,agt>volitional_thing,obj>thing, rec>thing)”(v,vt); [thư]{}“letter(icl>text>thing)”(n,na); [bưu điện]{}“post(icl>upright>thing)”(n,ng); [văn phòng]{}“office(icl>organization,icl>place,obj>organization)”(n,ng) ; [trồng]{}“grow(icl>develop>do,equ>raise,src>thing,agt>thing,obj>thing, gol>uw)”(v,vt); [hoa]{}“flower(icl>angiosperm>thing)”(v,vt); [trang trại]{}“farm(icl>workplace>thing)”(n,ng); [mua]{}“buy(icl>get>do,cob>thing,src>thing,agt>person,obj>thing)”(v,vt) ; [tài liệu]{}“paper(icl>material>thing)”(n,na); 36 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [bán]{}“sell(icl>be_on_sale>be,aoj>thing,val>money)”(v,vt); [bắt]{}“force(icl>cause>do,equ>compel,agt>thing,obj>thing,gol>uw)” (v,vt, order); [ăn]{}“eat(icl>consume>do,agt>living_thing,obj>concrete_thing,ins>thing)” (v,vt); [ở]{}“”(e); [đi]{}“go(icl>move>do,plt>place,plf>place,agt>thing)”(v,vt); [chạy]{}“run(icl>go>do,plt>uw,plf>uw,agt>thing)”(v,vt); [khuyên]{}“advise(icl>counsel>do,agt>person,obj>uw,ben>person)”(v,vt, order); [học]{}“learn(icl>acquire>do,src>uw,agt>volitional_thing,obj>thing)”(v,vt) ; [cấm]{}“forbid(icl>prohibit>do,agt>person,obj>uw,rec>person)”(v,vt,order) vie,0,0>; [yêu cầu]{}“request(icl>beg>do,agt>person,obj>uw,rec>person)”(v,vt,order) ; [lỡ]{}“miss(icl>occur,com>fail,cob>thing,obj>thing)”(v,vt,order); [vừa]{}“”(e); [xe buýt]{}“bus(icl>public_transport>thing)”(n,nt); [sẽ]{}“”(e); [đến]{}“come(icl>move>do,plt>place,agt>person)”(v,vt); [muộn]{}“late(icl>how,ant>early)”(a,ap); [tàu]{}“ship(icl>vessel>thing)”(n,nt); [trở thành]{}“become(icl>occur,obj>thing,gol>uw)”(v,vs); [chăm chỉ]{}“studiously(icl>how,com>studious)”(a,ap); [tốt]{}“well(icl>how)”(a,ap); [luật sư]{}“lawyer(icl>professional>thing)”(n,nt); [công bằng]{}“fairly(icl>how,com>fair)”(a,ap); [tạp chí]{}“magazine(icl>press>thing)”(n,nt); [giải trình]{}“explain(icl>do,equ>explicate,agt>volitional_thing,obj>uw, >thing,met>thing,rec>thing)”(n,nt); [chuyến bay]{}“flight(icl>air_travel>thing)”(n,nt); [nghe]{}“listen(icl>hear>do,agt>person,obj>thing)”(v,vt); [đọc]{}“read(icl>see>do,agt>person,obj>information)”(v,vt); cao [viết]{}“write(icl>communicate>do,agt>person,obj>information,cao>thing, ins>thing,rec>person)”(v,vt); [nhảy]{}“dance(icl>move>do,com>grace,agt>person,obj>thing)”(v,vt); 37 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 STT 10 11 12 13 14 [xem]{}“watch(icl>do,equ>view,agt>living_thing,obj>thing)”(v,vt); [đỗ]{}“pass(icl>cross>do,via>thing,plt>thing,plf>thing,agt>thing,plc>thing)”(v,vs) ; [học kì]{}“semester(icl>school_term>thing)”(n,na); [có]{}“have(icl>be,equ>possess,obj>thing,aoj>thing)”(v,vs); [tiền]{}“money(icl>medium_of_exchange>thing)”(n,na); [chạy]{}“run(icl>go>do,plt>uw,plf>uw,agt>thing)”(v,vt); [nhanh]{}“fast(icl>adj,ant>slow)”(a,ap); [chiến thắng]{}“win(icl>prize>do,agt>volitional_thing,obj>thing,cag> volitional_thing,scn>thing)”(v,vs); [giải thưởng]{}“prize(icl>gift>thing)”(n,na); [chậm]{}“slow(icl>adj,ant>fast)”(a,ap); [mất]{}“lose(icl>suffer>do,agt>thing,obj>concrete_thing)”(v,vs); [thần tượng]{}“idol(icl>effigy>thing)”(n,na); [tính tốn]{}“calculate(icl>rely>be,obj>person,aoj>person,scn>thing)”(v, vt); [cẩn thận]{}“carefully(icl>how,com>careful)”(a,ap); [tiến bộ]{}“ improve(icl>turn>occur,equ>better,obj>thing)”(v,vs); [toán học]{}“math(icl>science>thing,equ>mathematics)”(n,na); CÂ MẪ THỬ NGHIỆM TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH TIẾNG NGA Tôi kỹ I am an engineer Я инженер Chúng kỹ We are engineers Мы инженеры Anh kỹ He is an engineer Он инженер Tôi học sinh I am a student Я студент Chúng học sinh We are students Мы студенты Anh học sinh He is an student Он студент Tôi làm việc I work Я работаю Chúng làm việc We work Мы работаем Anh làm việc He works Он работает Tôi ngủ I sleep Я сплю Chúng ngủ We sleep Мы спим Anh ngủ He sleeps Он спит Tôi gửi thư bưu I send a letter at the post Я отправляю письмо в điện почтовом отделении Chúng gửi thư We send a letter at the post Мы отправляем письмо в bưu điện почтовом отделении 38 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Anh gửi thư bưu điện Tơi gửi thư văn phòng Chúng tơi gửi thư văn phòng Anh gửi thư văn phòng Tơi bắt anh ăn Chúng tơi bắt anh ăn Anh bắt ăn Tôi bắt anh Chúng bắt anh Anh bắt Tôi vừa lỡ xe buýt, đến muộn Chúng vừa lỡ xe buýt, đến muộn Anh vừa lỡ xe buýt, anh đến muộn Tôi nhảy anh xem Chúng nhảy anh xem Nếu anh học chăm anh đỗ học kì Nếu tơi học chăm tơi đỗ học kì Nếu chúng tơi học chăm chúng tơi đỗ học kì He sends a letter at the Он отправляет письмо post почтовом отделении I send a letter at the office Я отправляю письмо офисе We send a letter at the Мы отправляем письмо office офисе he sends a letter at the Он отправляет письмо office офисе I force him to eat Я заставляю его есть We force him to eat Мы заставляем его есть в в в в He forces me to eat I force him to go We force him to go Он заставляет меня есть Я заставляю его идти Мы заставляем его идти He forces me to go I have missed the bus, I will come late We have missed the bus, we will come late Он заставляет меня идти Я только что пропустил автобус, я опоздаю Мы только что пропустили автобус, мы опоздаем He has missed the bus, he Он только что пропустил will come late автобус, он опоздает I dance and he watches Я танцую, и он смотрит we dance and he watches Мы танцуем и он смотрит If he learns studiously, he Если он будет усердно will pass the semester учиться, он сдаст экзамены If I learn studiously, he Если я буду учиться, я cдам will pass the semester экзамены If we learn studiously, he Если мы будем усердно will pass the semester учиться, мы cдадим экзамены 39 ... dụng ngôn ngữ có chữ viết, việc phát triển hệ thống dịch đa ngữ cho cặp ngôn ngữ vô khó khăn ngơn ngữ có số lượng người dùng ít1 Một hướng tiếp cận dịch đa ngữ quan tâm sử dụng ngôn ngữ trục để dịch, ... thể nhân tạo ngôn ngữ tự nhiên) sử dụng ngôn ngữ trung gian để dịch ngôn ngữ với hệ thống dịch gọi ngơn ngữ trục2 Ví dụ, có ba ngơn ngữ tham gia vào hệ thống dịch, cặp ngôn ngữ không dịch trực tiếp... ngữ A sang ngôn ngữ P từ ngôn ngữ P tiếp tục dịch sang ngôn ngữ B Ngôn ngữ P trường hợp gọi ngôn ngữ trung gian https://en.wikipedia.org/ (2015) Ngôn ngữ trục (Pivot language): Một ngơn ngữ (có
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng ngôn ngữ trục trong dịch đa ngữ, Sử dụng ngôn ngữ trục trong dịch đa ngữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay