TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ xac dinh toc do trung binh va bai toan dem trong dao dong dieu hoa thuvienvatly com a8654 47215

9 36 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:47

Xác định tốc độ trung bình tốn đếm KHĨA HỌC VƯỢT QUA CHUN Đ Ề MƠN VẬT LÍ (THẦY LÊ TIẾN HÀ) Bài Xác định tốc độ trung bình tốn đế m Bài tập tự luyện HƯỚNG DẪN GIẢI XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH VÀ BÀI TỐN ĐẾM x  5sin  20t  Câu 1: Một vật dao động điều hòa với ph ươTng cm Tốc độ trung bình 1/4 BÀI ẬPtrình TỰ LUYỆN chu kì kể từ lúc vật bắt đầu dao độngGiáo viên: LÊ TIẾN HÀ  tậ pmtrong / s  tài liệu biên soạn kèm theo v bài 2gi / s“ Xác định tốc độ trung bình Cácvbài ảng m A tb B tb tốn đếm” thuộc Khóa học Vượt qua chun đề mơn Vật Lí (Thầy Lê tiến Hà) website: v  2/   m / s  v  1/  m / s  C tb D kitbến thức đ ược giáo dodaihoc.com để giúp em kiểm tra, củng cố lại viên truy ền đ ạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, em cần học trước giảng “Xác định tốc độ trung bình ng dẫtài n gi ảui tốn đếm a” sau làm đầy đủ H tậướ p liệ Tại thời điểm t=0 vật vị trí cân theo chiều dương Quãng đường vật sau 1/4 chu kì S  A  5cm S 200 v tb    cm / s    m / s    t   40 Tốc độ trung bình 1/4 chu kì →Đáp án C Câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt – π/3) cm Tốc độ trung bình cực đại mà vật đạt khoảng thời gian 2/3 chu kỳ dao đ ộng A 18,92 cm/s B 18 cm/s C 13,6 cm/s D 15,39 cm/s Hướng dẫn giải Ta có : T  1s Quãng đường cực đại vật khoảng thời gian 2/3 chu kì T  t � S'max  2A sin  2A sin  A � S  3A T T S  2A  S'max Tốc độ trung bình cực đại mà vật đạt khoảng thời gian 2/3 chu kì dao đ ộng S 3A v tb    18cm / s A 2T →Đáp án B Câu 3: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt – π/3) cm Tốc độ trung bình cực tiểu mà vật đạt khoảng thời gian 2/3 chu kỳ dao đ ộng A 18,92 cm/s B 18 cm/s C 13,6 cm/s D 15,51 cm/s Hướng dẫn giải 2T T T   Ta có : http://dodaihoc.com/ https://www.facebook.com/ltienha Xác định tốc độ trung bình tốn đếm Qng đường cực tiểu mà vật khoảng thời gian 2/3 chu kì : S  2A  S'min t � � � � � S'min  2A �  cos  2A �  cos �  A � S  2A   A  9,07cm � T � 6� � � Tốc độ trung bình cực tiểu mà vật đạt khoảng thời gian 2/3 chu kỳ dao đ ộng     Stb 9,07   13,6cm / s t →Đáp án C Câu 4: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A Khi vật thẳng (theo m ột chi ều) t li độ x = A đến li độ x = –A/2 tốc độ trung bình vật A 9A/2T B 4A/T C 6A/T D 3A/T v tb  Hướng dẫn giải S A Quãng đường vật từ li độ x = A đến li độ x = -A/2 T T T t   12 Thời gian vật từ li độ x = A đến li độ x = -A/2 : A 3A  2 3A S 9A v tb    T t Tốc độ trung bình vật : →Đáp án A Câu 5: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10cm, chu kì 3s Trong khoảng th ời gian ngắn nh ất vật từ vị trí cân theo chiều âm đến vị trí có li độ x = cm theo chiều âm, vật có tốc độ trung bình A 11,34 cm/s B 12,54 cm/s C 17,32 cm/s D 20,96 cm/s Hướng dẫn giải Vật dao động hình vẽ: S v tb   t → →Đáp án A A  12,54 T T T   12 cm/s A  2A  A  Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T Trong trình dao động, t ỉ số gi ữa tốc đ ộ 2T trung bình nhỏ tốc độ trung bình lớn chất điểm khoảng thời gian A  4 B http://dodaihoc.com/ https://www.facebook.com/ltienha C  D Xác định tốc độ trung bình tốn đếm Hướng dẫn giải v �2T � tb� �  �3 � � � 2A  2A �  cos � � 4 �     S �2T � 2A  2A sin max � � �3 � S �2T � � � �3 � 2T T T v �2T �   tb� �  max �3 � ∆t = → →Đáp án B Câu 7: Một vật thực dao động điều hòa với biên độ cm Tốc đ ộ trung bình lớn mà vật chuyển động quãng đường cm 0,3 m/s Chu kì dao động vật là: A 0,1 s B 0,4 s C 0,3 s D 0,2 s Hướng dẫn giải Quãng đường phải không đổi, để tốc độ trung bình lớn thời gian dao đ ộng phải nhỏ Do đó: S ∆tmin = Quãng v tb max  s 15 đường < 2A →  2A sin t T � t   � T  0,4 s T 15 →Đáp án B Câu 8: Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T biên độ A, tốc đ ộ trung bình bé nh ất vật thực quãng đường 5A 6A(2  3) T A 5A B 2T 15A C 4T 5A D T Hướng dẫn giải Muốn tốc độ trung bình bé 5A phải thực khoảng thời gian lớn 5A = 2.2A + A → 4A T, A thực khoảng thời gian dài nh ất là: t max � A  2A �  cos T � T � �� t max  � T T 4T  3 Vậy khoảng thời gian lớn để vật quãng đường 5A là: 5A 15A v tb    4T 4T Tốc độ trung bình bé cần tìm: →Đáp án C Câu 9: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt + π/6) cm Khi vật từ li độ x = 10 cm đến li độ x = –5 cm tốc độ trung bình vật A 45 cm/s B 40 cm/s C 50 cm/s D 30 cm/s http://dodaihoc.com/ https://www.facebook.com/ltienha Xác định tốc độ trung bình toán đếm Hướng dẫn giải   2(rad / s) � T  2  1(s)  Ta có: Quãng đ ường vật đ ược S  10   15(cm) Dựa vào hình vẽ, ta th 2 2  T   (rad) �    .t � t    (s) 3  3 Vận tốc trung bình vât: v tb  S 15   45(cm / s) t →Đáp án A Câu 10: Một chất điểm M dao động điều hòa theo phương trình x = 2,5cos(10πt + π/2) cm Tốc độ trung bình M chu kỳ dao động A 50 m/s B 50 cm/s C m/s D cm/s Hướng dẫn giải Ta có:   10(rad / s) � T  2  0,2(s)  Trong chu kỳ quãng đ ường vật đ ược: S  4A  4.2,5  10(cm) Tốc độ trung bình c M S S 10 v tb     50(cm / s) t T 0,2 →Đáp án B Câu 11: Một vật dao đ ộng điều hòa v ới ph ương trình x = 10cos( πt + π/4) cm Trong (s) đ ầu tiên, tốc đ ộ trung bình c v ật A 10 cm/s B 15 cm/s C 20 cm/s D cm/s Hướng dẫn giải Ta có:   (rad / s) � T  Mặt khác: t  1(s)  2  2(s)  T 2 T �   .t   (s) T Trong 1/2 chu kỳ, quãng đ ường v ật đ ược S  2A  2.10  20(cm) http://dodaihoc.com/ https://www.facebook.com/ltienha Xác định tốc độ trung bình tốn đếm v tb  S 20   20(cm / s) t Tốc độ trung bình c v ật →Đáp án C Câu 12: Phương trình li độ vật x = Acos(4πt + φ) cm Vào thời điểm t = 0,2 (s) vật có tốcđộ cực đại Vật có tốc độ cực đại lần vào thời điểm A 0,7 (s) B 1,2 (s) C 0,45 (s) D 2,2 (s) Hướng dẫn giải Vào thời điểm t1 = 0,2 (s) vật có t ốc đ ộ c ực đ ại, t ức v ật VTCB Vật có t ốc độ c ực đ ại l ần k ế ti ếp sau kho ảng th ời là t  T 2   0,25(s) 2 Vật có t ốc độ c ực đ ại l ần k ế ti ếp vào th ời ểm t  t  t  0,2  0,25  0, 45(s) →Đáp án C Câu 13: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 2Hz Vận tốc trung bình vật th ời gian n ửa chu kì A 2A B 4A C 8A D 10A Hướng dẫn giải Trong n ửa chu kỳ, quãng đ ường v ật đ ược S  2A(cm) Lại có f  2Hz � T  T  0,5(s) � t   0,25(s) f Vận tốc trung bình vật thời gian nửa chu kì v tb  S 2A   8A(cm / s) t 0,25 →Đáp án C Câu 14: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A Khi vật thẳng (theo m ột chi ều ) t x = – A/2 đến x2 = A/2,tốc độ trung bình vật A A T 4A B T 6A C T 2A D T Hướng dẫn giải Dựa vào hình vẽ, ta thấy: Quãng đường vật Góc quét: S A A   A(cm) 2    T T   .t  (rad / s) � t     2 Vận tốc trung bình: http://dodaihoc.com/ https://www.facebook.com/ltienha Xác định tốc độ trung bình tốn đếm v tb  S S 6S 6A    (cm / s) T t T T →Đáp án C Câu 15: Một vật dao động điều hòa với tần số f biên độ A Khi vật thẳng (theo m ột chi ều) t li độ x = –A/2 đến li độ x = A, tốc độ trung bình vật bằng: 9Af B A 3Af C 6Af Hướng dẫn giải D 4Af Dựa vào hình vẽ, ta thấy: Quãng đường vật là: Góc quét: S A  A  1,5A(cm) 2 2  2 T T (rad) �    .t � t     3  2 3f vận tốc trung bình là:   S 1,5A 9Af   (cm / s) t 3f →Đáp án B Câu 16: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(8πt - 2π/3) (cm) Tốc đ ộ trung bình v tb  vật từ vị trí có li độ x1  2 cm theo chiều dương đến vị trí có li độ x1  cm theo chiều dương A 4,8 cm/s B 48 m/s C 48 cm/s D 48 cm/s Hướng dẫn giải Ta có:   8(rad / s) � T  2  0,25(s)  Dựa vào hình vẽ, ta th ấy: Góc quét:   2  2 T T (rad)  t. � t     (s)  2 12 Quãng đ ường vật đ ược S    3(cm) v tb  Vận tốc trung bình: S   48 3(cm / s) t 12 →Đáp án D http://dodaihoc.com/ https://www.facebook.com/ltienha Xác định tốc độ trung bình toán đếm Câu 17: (ĐH 2010): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Trong khoảng thời gian ngắn từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí 6A A T x 9A B 2T A , chất điểm có tốc độ trung bình 3A C 2T 4A D T Hướng dẫn giải Dựa vào hình vẽ, ta thấy Góc quét:   2  2 T T  t. � t    (s)  2 SA Quãng đường vật v tb  Tốc độ trung bình là: A  1,5A S 1,5A 9A   T t 2T →Đáp án B Câu 18: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox Phương trình dao động là: x=6cos20πt cm.Vận tốc trung bình chất điểm đoạn từ vị trí cân đến vị trí có li độ 3cm là: A 360cm/s B 120π cm/s C 60π cm/s D 40cm/s Hướng dẫn giải Ta có   20(rad / s) � T  2  0,1(s)  TH1: chất điểm đoạn từ vị trí cân theo chiều âm đến vị trí có li độ 3cm Dựa vào hình 1, ta thấy: Góc qt: 11  11 T 11T 1  (rad)  t. � t     2 12 Quãng đường vật được: A S  3A   3,5A  3,5.6  21(cm) v tb  Tốc độ trung bình: S 21 21.12   �229(cm / s) t 11T 11.0,1 12 TH2: Chất điểm đoạn từ vị trí cân theo chiều dương đến vị trí có li độ 3cm Dựa vào hình vẽ ta thấy: http://dodaihoc.com/ https://www.facebook.com/ltienha Xác định tốc độ trung bình tốn đếm Góc qt:      T T  t. � t     2 12 Quãng đường vật S A  3(cm) A S 6A 6.6 v tb      360(cm / s) t T T 0,1 12 Tốc độ trung bình: →Đáp án A �2 � x  4cos � t � �3 �cm Kể từ thời điểm t = 3s, vật Câu 19: Một vật dao động điều hòa theo phương trình qua vị trí có li độ x  2 cm lần thứ 2017 vào thời điểm: A 3028,25 s B 3025,25 s C 3025 s D 6049,25 s Hướng dẫn giải  2 rad / s � T  3s Mỗi chu kì vật qua vị trí x  2 3cm hai lần nên Tách n=2017=2016+1=1008.2+1 � t  1008T  t t  3s � 1  2  2 � x  4cm x  2   A � 0  5 5T � t0  12 � t  1008T  5T  3025,25s 12 t  t  t   3025,25  3028,25s →Đáp án A x  A cos  2t    Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình Kể từ thời điểm ban đầu t = thời điểm vận tốc chất điểm có độ lớn nửa tốc độ cực đại lần thứ 2018 A 1008 s B 1008,25 s C 540 s D 504,25 s Hướng dẫn giải http://dodaihoc.com/ https://www.facebook.com/ltienha Xác định tốc độ trung bình toán đếm �  � x  A cos � 2t  � cm � v  x'  2A sin(2 t  )(cm/ s) 3� � Phương trình dao động Ta có Lúc   2rad / s � T  2  1s  � A cm �x  t  0�� �v   3  � Lúc đầu vật vị trí x A , theo chiều âm v max A A  �x � 2 Thời điểm Vậy chu kì vật qua vị trí có tốc độ nửa tốc độ cực đại lần - Tách n=2018=2016+2=504.4+2 v  T T � t  504T  t � 0  � t  � t  504T   504,25s t  t  t   504,25  504,25s →Đáp án D Trong chu kỳ vật qua VCTB lần vị trí x  2,5cm , theo chiều dương 3T t �  , từ vị trí x  2,5cm , theo chiều dương vật đến VTCB lần thứ thời gian Trong 5T/12 , thời gian T/3 vật từ VTCB đến vị trí x= 2,5 cm, theo chiều dương Vậy thời gian 2,75 T vật qua VTCB lần →Đáp án C Giáo viên: Lê Tiến Hà Nguồn: http://dodaihoc.com/ https://www.facebook.com/ltienha Dodaihoc.com
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ xac dinh toc do trung binh va bai toan dem trong dao dong dieu hoa thuvienvatly com a8654 47215 , TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ xac dinh toc do trung binh va bai toan dem trong dao dong dieu hoa thuvienvatly com a8654 47215

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay