KÌ THI THPT QG NĂM 2018 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:45

TRUNG TÂM LUYỆN THI TÂN TIẾN THÀNH D1 MẬU THÂN – XUÂN KHÁNH – NK – TPCT GV: ĐINH HOÀNG MINH TÂN KÌ THI THPT QG NĂM 2018 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN Môn: Vật Lý - Thời gian: 60 phút ĐT: 0973 518 581 (Mã đề 154) Câu : Một lắc lò xo có chiều dài tự nhiên dao động điều hòa theo phương nằm ngang với chiều dài quỹ đạo 20 cm Khi lò xo có chiều dài có chiều dài 32 cm vật 0,04 J Khi lò xo có chiều dài 25 cm vật 0,25 J Cơ vật A 0,8 J B J C 0,5 J D 0,4 J Câu : Một vật dao động điều hòa trục Ox, vật chuyển động nhanh dần A tốc độ vật tăng dần B gia tốc vật giảm dần C li độ vật giảm dần D vận tốc vật tăng dần Câu : Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo độ cứng k dao động điều hòa với phương trình x  Acosωt (cm) Gọi a gia tốc tức thời vật Hệ thức sau đúng? A ma – kx = B ma + kx = C mx + ka = D mx – ka = Câu : Một vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos2πt (cm) Khoảng thời gian hai lần liên tiếp động vật A 0,25π s B 0,5 s C 0,5π s D 0,25 s Câu : Một vật dao động điều hòa trục Ox có vận tốc cực đại 20 cm/s gia tốc cực đại 40 cm/s2 Tốc độ góc vật A rad/s B 0,5 rad/s C rad/s D rad/s Câu : Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương tần số với phương trình x1  3cos(ωt  φ1 ) (cm), x  A 2cos(ωt  φ ) (cm) Tại thời điểm t1, li độ x1  cm, x  2 cm Tại thời điểm t2, li độ x1  cm, x  cm Tại thời điểm li độ vật x  cm li độ x1 có độ lớn A cm B cm C cm D cm Câu : Hai lắc lò xo dao động điều hòa có động biến thiên theo thời gian đồ thị, lắc (1) đường liền nét lắc (2) đường nét đứt Vào thời điểm hai lắc tỉ số động lắc (1) động lắc (2) (1) Wd(J) (2) t O A B 81 25 C D k π m D Câu : Một lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang Chọn gốc tọa độ vị trí cân Tại vị trí lò xo khơng biến dạng A gia tốc vật cực đại B động vật C li độ vật cực đại D tốc độ vật cực đại Câu : Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình x  5cos(3πt  t) (cm) Tốc độ dao động cực đại vật A 15π 1 cm/s B 15π cm/s C 15π  cm/s D 15π  cm/s Câu 10 : Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo độ cứng k dao động điều hòa với phương trình x  Acosωt (cm) Động lắc biến thiên tuần hoàn với tần số A k 2π m B 2ω π C ω 2π Câu 11 : Một lò xo có chiều dài l0, độ cứng k0 có đầu cố định, đầu lại gắn với vật nhỏ khối lượng m kích thích cho vật dao động với biên độ A vật J Cắt lò xo l0 thành hai lò xo có chiều dài l1, l2 gắn lò xo vào vật nhỏ khối lượng m kích thích cho vật dao động với biên độ A tổng hai vật J Biết tổng chu kì dao động hai lắc l1, l2 3s chu kì dao động lắc l0 gần giá trị sau đây? A 2,67 s B 2,44 s C 2,15 s D 2,05 s “Học để thực ước mơ, tư thay đổi số phận thay đổi!” Trang 1/4 Câu 12 : Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox, gốc tọa độ O vị trí cân Biết phương trình vận tốc   chất điểm v = 20πcos  2πt + A C π  x = 10cos  2πt -  (cm) 3  2π   x = 10cos  2πt -  (cm)   π  (cm/s) Phương trình dao động chất điểm có dạng 6 5π   B x = 20cos  2πt +  (cm)   2π   D x = 20cos  2πt +  (cm)   Câu 13 : Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị li độ theo thời gian hình vẽ Chu kì dao động x O 0,8 t(s) A 0,2 s B 0,4 s C 0,8 s D 0,1 s Câu 14 : Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, với phương trình x1  A1cos(ωt  φ1 ) (cm) x  A 2cos(ωt  φ ) (cm) Biết x12  x 22  25 (cm2) Biên độ dao động tổng hợp A Câu 15 : A C Câu 16 : B 10 cm C cm D cm Độ lệch pha hai dao động điều hòa phương, tần số ngược pha 2kπ (với k = 0, ±1, ) B (2k + 1)π (với k = 0, ±1, ) (k + 0,5)π (với k = 0, ±1, ) D kπ (với k = 0, ±1, ) Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox, hệ thức liên hệ li độ tức thời (x) vận tốc tức thời (v) cm x v2 + = Lấy π  10 Chu kì dao động chất điểm 25 250 A s B s C 0,5 s D s Câu 17 : Trên hình vẽ đồ thị phụ thuộc vận tốc theo ly độ chất điểm dao động điều hòa trục Ox Tốc độ cực đại chất điểm gần với giá trị sau đây? A 79,95 cm/s B 80,00 cm/s C 79,90 cm/s D 80,25 cm/s Câu 18 : Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương có phương trình x1  5cos(ωt  π) (cm) x  10cos(ωt) (cm) Tốc độ dao động cực đại vật 40 cm/s Giá trị ω A 2π rad/s B rad/s C 4π rad/s D rad/s Câu 19 : Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính quỹ đạo có chuyển động dao động điều hòa Phát biểu sau sai? A Lực kéo dao động điều hòa có độ lớn độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn B Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn C Tần số góc dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn D Biên độ dao động điều hòa bán kính chuyển động tròn Câu 20 : Một vật dao động điều hòa trục Ox với phương trình x  Acos(4t) (cm) Khi vật cách vị trí biên cm cm tốc độ vật Khi vật cách vị trí cân cm tốc độ vật A cm/s B cm/s C 10 cm/s D 12 cm/s Câu 21 : Một lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa theo phương nằm ngang với biên độ cm Động cực đại vật 0,1 J Giá trị k A 40 N/m B 80 N/m C 50 N/m D 100 N/m “Học để thực ước mơ, tư thay đổi số phận thay đổi!” Trang 2/4 Câu 22 : Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình x  Acos(5πt) (cm) Khi lực đàn hồi tác dụng vào vật có độ lớn cực đại lò xo dãn 10 cm Giá trị A A cm B cm C cm D cm Câu 23 : Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A tần số góc  , gọi x, v li độ vận tốc tức thời chất điểm Đặt   x v ;  Tổng    có giá trị lớn A A B C A D Câu 24 : Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k vật nhỏ có khối lượng 250 g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang (vị trí cân O) Ở li độ –2cm, vật nhỏ có gia tốc m/s² Giá trị k A 200 N/m B 120 N/m C 100 N/m D 20 N/m Câu 25 : Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x  Acosωt (cm) Khi vật cách vị trí cân cm động vật nửa động cực đại Giá trị A A 2 cm B cm C cm D cm Câu 26 : Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k vật có khối lượng m dao động điều hồ, m = m1 chu kì dao động T1, m = m2 chu kì dao động T2 Khi m = m1 + m2 chu kì dao động A T1 + T2 B T1 + T2 C T12 + T22 D T1T2 T12 + T22 Câu 27 : Một lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A = cm Động vật nặng ứng với li độ x = cm A 0,125 J B 800 J C 0,08 J D 0,045 J Câu 28 : π Một vật dao động điều hòa với phương trình x  Acos(4πt  ) (cm) Kể từ thời điểm t = 0, khoảng thời gian ngắn để vật quay vị trí ban đầu A s B s C s D s 12 Câu 29 : Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox, với gia tốc cực đại 320 cm/s2 Khi chất điểm qua vị trí gia A Câu 30 : A Câu 31 : A B C D Câu 32 : A Câu 33 : A Câu 34 : A C Câu 35 : A Câu 36 : A B C D Câu 37 : A C tốc có độ lớn 160 cm/s2 tốc độ 40 cm/s Biên độ dao động chất điểm cm B 20 cm C 10 cm D 16 cm Một lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng Biết độ lớn lực đàn hồi cực tiểu lực đàn hồi cực đại 15N 25N Lực kéo có độ lớn cực đại 15 N B 10 N C N D 25 N Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa có độ lớn hướng không đổi tỉ lệ với độ lớn li độ ln hướng vị trí cân khơng đổi hướng thay đổi tỉ lệ với bình phương biên độ Một lắc lò xo có k = 20 N/m dao động điều hòa Khi qua li độ x = cm lực kéo 0,4 N B 40 N C 40 N D 0,4 N Một vật dao động điều hòa với phương trình x  Acos(πt  φ) (cm) Tại thời điểm t1 = 0,1 s, vật 30 mJ Tại thời điểm t2 = 0,6 s, vật 40 mJ Cơ vật 70 mJ B 25 mJ C 35 mJ D 50 mJ Phát biểu sau nói dao động điều hòa vật? li độ ngược pha so với gia tốc B li độ trễ pha 0,5π so với gia tốc vận tốc ngược pha so với gia tốc D vận tốc trễ pha 0,5π so với li độ Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos10t (t tính s) Tại t = 2s, pha dao động 20 rad B 10 rad C rad D 40 rad Khi nói dao động điều hòa lắc lò xo, phát biểu sau đúng? Chu kì dao động tỉ lệ thuận với độ cứng lò xo Tần số góc dao động khơng phụ thuộc biên độ dao động Tần số dao động tỉ lệ nghịch với khối lượng vật nhỏ lắc Cơ lắc tỉ lệ thuận với biên độ dao động Một vật dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn phụ thuộc theo vận tốc đường hình sin B đường elip đoạn thẳng qua gốc tọa độ O D đường parabol “Học để thực ước mơ, tư thay đổi số phận thay đổi!” Trang 3/4 Câu 38 : Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo có độ cứng k dao động điều hòa theo phương nằm ngang với biên độ A Khoảng thời gian để vật quãng đường 2A A Câu 39 : A B C D Câu 40 : π m k B π m k C π m k D π m k Chọn phát biểu sai Biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số nhỏ hai dao động thành phần ngược pha lớn hai dao động thành phần pha phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần Tiến hành thí nghiệm với lắc lò xo treo thẳng đứng: Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc v từ vị trí cân vật dao động với biên độ A1 Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x buông nhẹ Lần vật dao động với biên độ A Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x cung cấp cho vật nặng vận tốc v Lần vật dao động với biên độ A A  A 22  B  A1  A  C A12  A 22 D A1  A - Hết - “Học để thực ước mơ, tư thay đổi số phận thay đổi!” Trang 4/4
- Xem thêm -

Xem thêm: KÌ THI THPT QG NĂM 2018 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1, KÌ THI THPT QG NĂM 2018 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay