ÔN TẬP CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC

16 24 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:45

Bài tập Vật lý 12 ÔN TẬP CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC Bài 1: Dao động điều hòa Câu 1(THPTQG 2015) Một vật nhỏ dao động theo phương trinh x = 5cos(t + 0,5π) cm Pha ban đầu dao động là: A π B 0,5 π C 0,25 π D 1,5 π Câu 2(THPTQG 2015) Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cost (cm) Dao động chất điểm có biên độ là: A cm B 6cm C 3cm D 12 cm Câu 3(ĐH - 2009): Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(t + ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức : A v2 a2   A2   B v2 a2   A2   C v2 a2   A2   D 2 a   A2 v  Câu 4( ĐH 2013): : Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 12 cm Dao động có biên độ A cm B 24 cm C cm D 12 cm Câu 5(CĐ 2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x  A cos10t (t tính s) Tại t=2s, pha dao động A 10 rad B 40 rad C 20 rad D rad Câu 6(CĐ 2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ cm vận tốc có độ lớn cực đại 10 cm/s Chu kì dao động vật nhỏ A s B s C s D s Câu 7( ĐH 2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4cm chu kì 2s Quãng đường vật 4s là: A cm B 16 cm C 64 cm D.32 cm Câu Một chất điểm M chuyển động với tốc độ 0,75 m/s đường tròn có đường kính 0,5m Hình chiếu M’ điểm M lên đường kính đường tròn dao động điều hồ Tại t = 0s, M’ qua vị trí cân theo chiều âm Khi t = 8s hình chiếu M’ qua li độ: A - 10,17 cm theo chiều dương B - 10,17 cm theo chiều âm C 22,64 cm theo chiều dương D 22.64 cm theo chiều âm Câu 9(ĐH - 2009): Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31,4 cm/s Lấy   3,14 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động A 20 cm/s B 10 cm/s C D 15 cm/s Câu 10(CĐ - 2010): Một vật dao động điều hòa với chu kì T Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc vật lần thời điểm A T/2 B T/8 C T/6 D T/4 Câu 11(Đề ĐH – CĐ 2011): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20 cm/s Khi chất điểm có tốc độ 10 cm/s gia tốc có độ lớn 40 cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A cm G/v: Phạm Công Sơn B cm C 10 cm D cm (Sưu tầm từ nguồn: www.thuvienvatly.com trình bày lại) Bài tập Vật lý 12 Câu 12 (Đề ĐH – 2011) : Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực 100 dao động toàn phần Gốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí có li độ cm theo chiều âm với tốc độ 40 cm/s Lấy  = 3,14 Phương trình dao động chất điểm  B x  cos(20t  ) (cm)   D x  cos(20t  ) (cm) A x  cos(20t  ) (cm)  C x  cos(20t  ) (cm) Câu 13( ĐH 2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm, chu kì s Tại thời điểm t = 0, vật qua cân O theo chiều dương Phương trình dao động vật   A x  5cos(t  ) (cm) B x  5cos(2t  ) (cm)   C x  5cos(2t  ) (cm) D x  5cos( t  ) (cm) Câu 14(CĐ 2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox (vị trí cân O) với biên độ cm tần số 10 Hz Tại thời điểm t = 0, vật có li độ cm Phương trình dao động vật A x = 4cos(20t + ) cm B x = 4cos20t cm C x = 4cos(20t – 0,5) cm D x = 4cos(20t + 0,5) cm Câu 15(CĐ 2007): Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T , thời điểm ban đầu t o = vật vị trí biên Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 A.A/2 B 2A C A/4 D A � � 5t  Câu 16(ĐH – 2008): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  3sin � � �(x tính cm t 6� tính giây) Trong giây từ thời điểm t=0, chất điểm qua vị trí có li độ x=+1cm A lần B lần C lần D lần Câu 17(CĐ 2009): Khi nói vật dao động điều hòa có biên độ A chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) lúc vật vị trí biên, phát biểu sau sai? A Sau thời gian T/8, vật quảng đường 0,5 A B Sau thời gian T/2, vật quảng đường A C Sau thời gian T/4, vật quảng đường A D Sau thời gian T, vật quảng đường 4A Câu 18(ĐH – 2008): Một vật dao động điều hòa có chu kì T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân bằng, nửa chu kì đầu tiên, vận tốc vật không thời điểm A t = T/6 B t = T/4 C t = T/8 D t = T/2 Câu 19(CĐ 2009): Một cật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân mốc gốc tọa độ Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm mà động vật A T/4 G/v: Phạm Công Sơn B T/8 C T/12 D T/6 (Sưu tầm từ nguồn: www.thuvienvatly.com trình bày lại) Bài tập Vật lý 12 Câu 20(CĐ 2009): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có phương trình x  8cos( t   ) (x tính cm, t tính s) A lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox B chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm C chu kì dao động 4s D vận tốc chất điểm vị trí cân cm/s Câu 21(CĐ - 2010): Khi vật dao động điều hòa A lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân Câu 22(ĐH – 2010): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Trong khoảng thời gian ngắn từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = A 6A T B A , chất điểm có tốc độ trung bình 9A 2T C 3A 2T D 4A T Câu 23(Đề ĐH – CĐ 2011): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = cos 2 t (x tính cm; t tính s) Kể từ t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2011 thời điểm A 3015 s B 6030 s C 3016 s D 6031 s Câu 24: Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo có biểu thức F = 0,8cos 4t (N) Dao động vật có biên độ A cm B 12 cm C cm D 10 cm Câu 25 (Đề ĐH – 2012): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Gọi v TB tốc độ trung bình chất điểm  chu kì, v tốc độ tức thời chất điểm Trong chu kì, khoảng thời gian mà v � vTB A T B 2T C T D T Câu 26(CĐ 2009): Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc v = 4cos2t (cm/s) Gốc tọa độ vị trí cân Mốc thời gian chọn vào lúc chất điểm có li độ vận tốc là: A x = cm, v = B x = 0, v = 4 cm/s C x = -2 cm, v = D x = 0, v = -4 cm/s Câu 27( ĐH 2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = A cos4t (t tính s) Tính từ t=0, khoảng thời gian ngắn để gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại A 0,083s G/v: Phạm Công Sơn B 0,125s C 0,104s D 0,167s (Sưu tầm từ nguồn: www.thuvienvatly.com trình bày lại) Bài tập Vật lý 12 Bài 2: Con lắc lò xo Câu 1(CĐ 2009): Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s Khi vật vị trí cân bằng, lò xo dài 44 cm Lấy g = 2 (m/s2) Chiều dài tự nhiên lò xo A 36cm B 40cm C 42cm D 38cm Câu 2(ĐH - 2009): Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100g Lấy 2 = 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A Hz B Hz C 12 Hz D Hz Câu 3( ĐH 2013): Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m1  300g dao động điều hòa với chu kì 1s Nếu thay vật nhỏ có khối lượng m1 vật nhỏ có khối lượng m2 lắc dao động với chu kì 0,5s Giá trị m2 A 100 g B 150g C 25 g D 75 g Câu 4(CĐ 2013): Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k vật nhỏ có khối lượng 250 g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang (vị trí cân O) Ở li độ -2cm, vật nhỏ có gia tốc m/s2 Giá trị k A 120 N/m B 20 N/m C 100 N/m D 200 N/m Câu 5(CĐ 2013-NC): Một lắc lò xo có độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với chu kỳ 0,1 s Lấy 2 = 10 Khối lượng vật nhỏ lắc A 12,5 g B 5,0 g C 7,5 g D 10,0 g Câu 6(THPTQG 2015) Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là: A 2π m k B 2π k m C m k D k m Câu 7(THPTQG 2015) Một lò xo đồng chất tiết diện cắt thành lò xo có chiều dài tự nhiên l (cm); (l - 10) (cm) ( l – 20) (cm) Lần lượt gắn lò xo ( theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m lắc lò xo có chu kỳ dao động riêng tương ứng s; s T Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Giá trị T là: A 1,00 s B.1,28 s C 1,41 s D.1,50 s Câu 8(ĐH – 2007): Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 9(CĐ 2007): Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k khơng đổi, dao động điều hoà Nếu khối lượng m = 200 g chu kì dao động lắc s Để chu kì lắc s khối lượng m A 200 g B 100 g C 50 g D 800 g Câu 10(CĐ 2008): Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng k, dao động điều hồ theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc rơi tự g Khi viên bi vị trí cân bằng, lò xo dãn đoạn Δl Chu kỳ dao động điều hoà lắc A.2π√(g/Δl) B 2π√(Δl/g) C (1/2π)√(m/ k) D (1/2π)√(k/ m) Câu 11(CĐ 2013-CB): Một vật nhỏ khối lượng 100g, dao động điều hòa với biên độ cm tần số Hz Lấy 2=10 Lực kéo tác dụng lên vật nhỏ có độ lớn cực đại G/v: Phạm Cơng Sơn (Sưu tầm từ nguồn: www.thuvienvatly.com trình bày lại) Bài tập Vật lý 12 A N B N C N D N Câu 12(ĐH – 2010): Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa có độ lớn A tỉ lệ với độ lớn li độ ln hướng vị trí cân B tỉ lệ với bình phương biên độ C khơng đổi hướng thay đổi D hướng không đổi Câu 13(ĐH – 2008): Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20 cm/s m/s2 Biên độ dao động viên bi A 16cm B cm C cm D 10 cm Câu 14(CĐ 2009): Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Vật nhỏ lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m Khi vật nhỏ có vận tốc 10 10 cm/s gia tốc có độ lớn A m/s2 B 10 m/s2 C m/s2 D m/s2 Câu 15(CĐ 2008): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn mà vật A A B 3A/2 C A√3 D A√2 Câu 16(CĐ 2009): Một lắc lò xo (độ cứng lò xo 50 N/m) dao động điều hòa theo phương ngang Cứ sau 0,05 s vật nặng lắc lại cách vị trí cân khoảng cũ Lấy 2 = 10 Khối lượng vật nặng lắc A 250 g B 100 g C 25 g D 50 g Câu 17(ĐH - 2009): Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ 50 g Con lắc dao động điều hòa theo trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acost Cứ sau khoảng thời gian 0,05 s động vật lại Lấy 2 =10 Lò xo lắc có độ cứng A 50 N/m B 100 N/m C 25 N/m D 200 N/m Câu 18(ĐH - 2009): Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s Biết động (mốc vị trí cân vật) vận tốc vật có độ lớn 0,6 m/s Biên độ dao động lắc A cm B cm C 12 cm D 12 cm Câu 19(CĐ - 2010): Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m Mốc vị trí cân Khi viên bi cách vị trí cân cm động lắc A 0,64 J B 3,2 mJ C 6,4 mJ D 0,32 J Câu 20(CĐ - 2010): Một lắc lò xo dao động hòa với tần số 2f1 Động lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f A 2f1 B f1/2 C f1 D f1 Câu 21(CĐ - 2010): Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m Con lắc dao động hòa theo phương ngang với phương trình x  A cos(wt  ) Mốc vị trí cân Khoảng thời gian hai lần liên tiếp lắc có động 0,1 s Lấy 2  10 Khối lượng vật nhỏ A 400 g G/v: Phạm Công Sơn B 40 g C 200 g D 100 g (Sưu tầm từ nguồn: www.thuvienvatly.com trình bày lại) Bài tập Vật lý 12 Câu 22(ĐH – 2010): Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn gia tốc khơng vượt 100 cm/s T Lấy 2=10 Tần số dao động vật A Hz B Hz C Hz D Hz Câu 23(Đề ĐH – CĐ 2010)Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc vị trí cân Khi gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại tỉ số động vật A B C D Câu 24(Đề ĐH –2012): Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời điểm t vật có li độ 5cm, thời điểm t+ T vật có tốc độ 50cm/s Giá trị m A 0,5 kg B 1,2 kg C.0,8 kg D.1,0 kg Câu 25(Đề ĐH – 2012): Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với dao động J lực đàn hồi cực đại 10 N Mốc vị trí cân Gọi Q đầu cố định lò xo, khoảng thời gian ngắn lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo lò xo có độ lớn N 0,1 s Quãng đường lớn mà vật nhỏ lắc 0,4 s A 40 cm B 60 cm C 80 cm D 115 cm Câu 26( ĐH 2013): Gọi M, N, I điểm lò xo nhẹ, treo thẳng đứng điểm O cố định Khi lò xo có chiều dài tự nhiên OM = MN = NI = 10cm Gắn vật nhỏ vào đầu I lò xo kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Trong trình dao động, tỉ số độ lớn lực kéo lớn độ lớn lực kéo nhỏ tác dụng lên O 3; lò xo giãn đều; khoảng cách lớn hai điểm M N 12 cm Lấy 2 = 10 Vật dao động với tần số A 2,9 Hz B 3,5 Hz C 1,7 Hz D 2,5 Hz Câu 27(ĐH 2014) Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với chu kỳ T = 2π (s), cầu nhỏ có khối lượng m1 Khi lò xo có độ dài cực đại vật m1 có gia tốc - 2(cm/s2) vật có khối lượng m2 (m1 = 2m2 ) chuyển động dọc theo trục lò xo có tốc độ 3 (cm/s) đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật m1, làm lò xo nén lại Quãng đường mà vật m1 từ lúc va chạm đến vật m1 đổi chiều chuyển động A cm B cm C 6,5 cm D cm Câu 28(THPTQG 2015) Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acost Mốc tính vị trí cân Cơ lắc là: A mA2 B mA2 C m2A2 D m2A2 Câu 29(ĐH – 2008): Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì biên độ dao động lắc 0,4 s cm Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 2 = 10 Thời gian ngắn kẻ từ t = đến lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu A 4/15 s G/v: Phạm Công Sơn B 7/30 s C 3/10 s D 1/30 s (Sưu tầm từ nguồn: www.thuvienvatly.com trình bày lại) Bài tập Vật lý 12 Câu 30(ĐH – 2010): Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo có độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén 10 cm bng nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s Tốc độ lớn vật nhỏ đạt trình dao động A 10 30 cm/s B 20 cm/s C 40 cm/s D 40 cm/s Câu 31(Đề ĐH – CĐ 2011): Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ m1 Ban đầu giữ vật m1 vị trí mà lò xo bị nén cm, đặt vật nhỏ m (có khối lượng khối lượng vật m1) mặt phẳng nằm ngang sát với vật m Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương trục lò xo Bỏ qua ma sát Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần khoảng cách hai vật m m2 A 4,6 cm B 2,3 cm C 5,7 cm D 3,2 cm Câu 32( ĐH 2013): Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100g lò xo có độ cứng 40 N/m đặt mặt phẳng ngang không ma sát Vật nhỏ nằm yên vị trí cân bằng, t = 0, tác dụng lực F = N lên vật nhỏ (hình vẽ) cho lắc dao động điều hòa đến thời điểm t   s ngừng tác dụng lực F Dao động điều hòa lắc sau khơng lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị sau đây? A cm B 11 cm C cm D cm Câu 32(ĐH 2014) : Một lắc lò xo đặt thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k  100 N m , vật nặng khối lượng m  kg Nâng vật lên tới vị trí cho lò xo có chiều dài tự nhiên thả nhẹ để lắc dao động điều hòa Bỏ qua lực cản Khi vật nặng tới vị trí thấp tự động gắn thêm vật nặng khối lượng m0  500 g cách nhẹ nhàng Chọn gốc vị trí cân bằng, lấy g  10 m s Năng lượng dao động hệ thay đổi lượng A 0,375 J B 0, 465 J C 0,162 J D 0, 220 J Câu 33(ĐH 2014): Một vật có khối lượng m1 = 1,25 kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu lò xo gắn chặt vào tường Vật lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang có ma sát khơng đáng kể Đặt vật thứ hai có khối lượng m2 = 3,75 kg sát với vật thứ đẩy chậm hai vật cho lò xo nén lại cm Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động phía Lấy  =10, lò xo giãn cực đại lần hai vật cách xa đoạn là: A 2,28(cm) B 4,56(cm) C 16 (cm) D 8,56(cm) Câu 34(ĐH 2014) Một lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k = 40N/m, khối lượng vật m = 100g Hệ số ma sát mặt bàn vật 0,2 lấy g = 10m/s2, đưa vật tới vị trí mà lò xo nén 6cm thả nhẹ Chọn gốc O vị trí vật lò xo chưa bị biến dạng, chiều dương theo chiều dãn lò xo Quãng đường mà vật từ lúc thả đến lúc véc tơ gia tốc đổi chiều lần thứ là: A 29cm B 28,5cm C 15,5cm D 17,8cm Bài 3: Con lắc đơn Câu 1(CĐ 2007): Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài lắc khơng đổi) tần số dao động điều hồ A giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao B tăng chu kỳ dao động điều hồ giảm C tăng tần số dao động điều hồ tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường D không đổi chu kỳ dao động điều hồ không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường G/v: Phạm Cơng Sơn (Sưu tầm từ nguồn: www.thuvienvatly.com trình bày lại) Bài tập Vật lý 12 Câu 2(CĐ 2007): Một lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng khơng đáng kể, khơng dãn, có chiều dài l viên bi nhỏ có khối lượng m Kích thích cho lắc dao động điều hồ nơi có gia tốc trọng trường g Nếu chọn mốc vị trí cân viên bi lắc li độ góc α có biểu thức A mg l (1 - cosα) B mg l (1 - sinα) C mg l (3 - 2cosα) D mg l (1 + cosα) Câu 3(CĐ 2007): Tại nơi, chu kì dao động điều hồ lắc đơn 2,0 s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hồ 2,2 s Chiều dài ban đầu lắc A 101 cm B 99 cm C 98 cm D 100 cm Câu 3(ĐH – 2008): Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn (bỏ qua lực cản môi trường)? A Khi vật nặng vị trí biên, lắc B Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần C Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây D Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa Câu 4(CĐ 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s 2, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc Biết khối lượng vật nhỏ lắc 90 g chiều dài dây treo 1m Chọn mốc vị trí cân bằng, lắc xấp xỉ A 6,8.10-3 J B 3,8.10-3 J C 5,8.10-3 J D 4,8.10-3 J Câu 5(CĐ 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 Biết khối lượng vật nhỏ lắc m, chiều dài dây treo l , mốc vị trí cân Cơ lắc A mgl 02 2 B mgl 0 C mgl 20 D 2mgl 0 Câu 6(ĐH - 2009): Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian t, lắc thực 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài lắc đoạn 44 cm khoảng thời gian t ấy, thực 50 dao động toàn phần Chiều dài ban đầu lắc A 144 cm B 60 cm C 80 cm D 100 cm Câu 7(ĐH - 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s 2, lắc đơn lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với tần số Biết lắc đơn có chiều dài 49 cm lò xo có độ cứng 10 N/m Khối lượng vật nhỏ lắc lò xo A 0,125 kg B 0,750 kg C 0,500 kg D 0,250 kg Câu 8(CĐ - 2010): Tại nơi mặt đất, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì s Khi tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hòa 2,2 s Chiều dài l A m B m C 2,5 m D 1,5 m Câu 9(ĐH – 2010): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động li độ góc  lắc A 0 B 0 C  D  Câu 10 (Đề ĐH – 2011): Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 nơi có gia tốc trọng trường g Biết lực căng dây lớn 1,02 lần lực căng dây nhỏ Giá trị 0 G/v: Phạm Công Sơn (Sưu tầm từ nguồn: www.thuvienvatly.com trình bày lại) Bài tập Vật lý 12 A 3,30 B 6,60 C 5,60 D 9,60 Câu 11(Đề ĐH – 2012): Một lắc đơn gồm dây treo có chiều dài m vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 2.10-5 C Treo lắc đơn điện trường với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang có độ lớn 5.104 V/m Trong mặt phẳng thẳng đứng qua điểm treo song song với vectơ cường độ điện trường, ur kéo vật nhỏ theo chiều vectơ cường độ điện trường cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trường g góc 54o bng nhẹ cho lắc dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s Trong trình dao động, tốc độ cực đại vật nhỏ A 0,59 m/s B 3,41 m/s C 2,87 m/s D 0,50 m/s Câu 12(Đề ĐH – 2012): Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s 2, lắc đơn có chiều dài m, dao động với biên độ góc 600 Trong trình dao động, lắc bảo tồn Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300, gia tốc vật nặng lắc có độ lớn A 1232 cm/s2 B 500 cm/s2 C 732 cm/s2 D 887 cm/s2 Câu 13( ĐH 2013): Một lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy 2  10 Chu kì dao động lắc là: A 1s B 0,5s C 2,2s D 2s Câu 14(CĐ 2013-CB): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 2,83 s Nếu chiều dài lắc 0,5 l lắc dao động với chu kì A 1,42 s B 2,00 s C 3,14 s Câu 15(CĐ 2013): Hai lắc đơn có chiều dài điều hòa với chu kì tương ứng 2,0 s 1,8 s Tỷ số A 0,81 D 0,71 s l l , treo trần phòng, dao động l2 l1 B 1,11 C 1,23 D 0,90 Câu 16(ĐH 2014): Một lắc đơn có chiều dài dây treo 40cm ,dao động nơi có g=10m/s2 ,kích thích cho cọn lắc dao động buông tối Một đèn chớp sáng với chu kì sát kể từ t=0 đên t= lần thứ s tạo ánh sáng để quan sát cầu.trong thời gian quan  64 s ,người ta quan sát thấy cầu qua vtcb lần.Biết t=0 cầu qua vtcb tính  A.18 B.8 C.16 D.9 Câu 17(THPTQG 2015) Tại nơi có g = 9,8m/s2 , lắc đơn có chiều dài dây treo 1m dao đơng điều hòa với biên độ góc 0,1 rad Ở vị trí có li độ góc 0,05rad vật nhỏ lắc có tốc độ là: A 2,7 cm/s B 27,1 cm/s C 1,6 cm/s D 15,7 cm/s Câu 18(ĐH – 2010): Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = +5.10-6C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hoà điện trường mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s 2,  = 3,14 Chu kì dao động điều hoà lắc A 0,58 s B 1,40 s C 1,15 s D 1,99 s Câu 19(ĐH 2014): Con lắc đơn có khối lượng 100g, vật có điện tích q, dao động nơi có g = 10 m/s2 chu kỳ dao động  T Khi có thêm điện trường E hướng thẳng đứng lắc chịu thêm tác dụng lực điện F không đổi, hướng từ  xuống chu kỳ dao động giảm 75% Độ lớn lực F là: G/v: Phạm Công Sơn (Sưu tầm từ nguồn: www.thuvienvatly.com trình bày lại) Bài tập Vật lý 12 A 15 N B 20 N C 10 N D N Câu 20(ĐH – 2007): Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu kì T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc có độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu kì T’ A 2T B T√2 C.T/2 D T/√2 Câu 21(CĐ - 2010): Treo lắc đơn vào trần ơtơ nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s Khi ơtơ đứng n chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với giá tốc m/s2 chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 2,02 s B 1,82 s C 1,98 s D 2,00 s Câu 22 (Đề ĐH – CĐ 2011): Một lắc đơn treo vào trần thang máy Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên nhanh dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 2,52 s Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên chậm dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 3,15 s Khi thang máy đứng n chu kì dao động điều hòa lắc A 2,96 s B 2,84 s C 2,61 s D 2,78 s Câu 23 Con lắc đơn treo vào thang máy, thang máy đứng yên chu kì dao động nhỏ lắc đơn 2s Khi thang máy chuyển động nhanh dần lên với gia tốc 1/4 gia tốc rơi tự chu kì dao động lắc A 2,236s B 1,79s C 2,3s D 1,73s (Các câu in nghiêng kiến thức thuộc phần giảm tải) Bài 4: Các loại dao dao động Câu 1(CĐ 2007): Phát biểu sau sai nói dao động học? A Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trường C Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ D Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ Câu 2(ĐH 2007): Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số tần số dao động riêng B mà không chịu ngoại lực tác dụng C với tần số lớn tần số dao động riêng D với tần số nhỏ tần số dao động riêng Câu 3(ĐH – 2007): Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Dao động tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa B Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian C Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh D Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian Câu 4(CĐ 2008): Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 10 N/m Con lắc dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hồn có tần số góc ω F Biết biên độ ngoại lực tuần hồn khơng thay đổi Khi thay đổi ω F biên độ dao động viên bi thay đổi ω F = 10 rad/s biên độ dao động viên bi đạt giá trị cực đại Khối lượng m viên bi G/v: Phạm Công Sơn (Sưu tầm từ nguồn: www.thuvienvatly.com trình bày lại) 10 Bài tập Vật lý 12 A 40 gam B 10 gam C 120 gam D 100 gam Câu 5(CĐ 2008): Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai? A Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng B Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ C Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng D Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng Câu 6(CĐ 2009): Phát biểu sau nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian B Cơ vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian C Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh công dương D Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực Câu 7(ĐH - 2009): Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng Câu 8(ĐH – 2010): Một vật dao động tắt dần có đại lượng giảm liên tục theo thời gian A biên độ gia tốc B li độ tốc độ C biên độ lượng D biên độ tốc độ Câu 9(ĐH 2014): Con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m, khối lượng vật nặng m = 1kg Vật nặng đứng vị trí cân bằng, ta tác dụng lên lắc ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với phương trình F = Fo cos10πt Sau thời gian ta thấy vật dao động ổn định với biên độ A = 6cm, coi 2 = 10 Ngoại lực cực đại Fo tác dụng vào vật có giá trị bằng: A: π N B 60 N C N D 60π Bài 5: Tổng hợp dao động Câu 1(CĐ 2008): Cho hai dao động điều hồ phương có phương trình dao động x = 3√3sin(5πt + π/2)(cm) x2 = 3√3sin(5πt - π/2)(cm) Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A cm B cm C 63 cm D 33 cm Câu 2(ĐH – 2008): Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ có pha ban đầu π/3 -π/6 Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động A - π/2 B π/4 C π/6 D π/12 Câu 3(ĐH - 2009): Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động có phương trình x1  cos(10t   3 ) (cm) x  3cos(10t  ) (cm) Độ lớn vận tốc vật vị trí 4 cân A 100 cm/s G/v: Phạm Công Sơn B 50 cm/s C 80 cm/s D 10 cm/s (Sưu tầm từ nguồn: www.thuvienvatly.com trình bày lại) 11 Bài tập Vật lý 12 Câu 4(CĐ - 2010): Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động có phương trình x1 = 3cos10t (cm) x2 = 4sin(10t  A m/s2 B m/s2  ) (cm) Gia tốc vật có độ lớn cực đại C 0,7 m/s2 D m/s2 Câu 5(ĐH – 2010): Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình li độ x  3cos( t  5  ) (cm) Biết dao động thứ có phương trình li độ x1  5cos( t  ) (cm) Dao động thứ hai 6 có phương trình li độ A x2  8cos( t   ) (cm) B x2  cos( t   ) (cm) C x2  cos( t  5 ) (cm) D x2  8cos( t  5 ) (cm) Câu (Đề ĐH – 2012): Hai dao động phương có phương trình x1 = A1 cos( t   ) (cm) x2 =  cos( t  ) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có phương trình x  A cos( t   ) (cm) Thay đổi A1 biên độ A đạt giá trị cực tiểu A     rad B    rad C     rad D   rad Câu 7( ĐH 2013): Hai dao động hòa phương, tần số có biên độ A =8cm, A2 =15cm lệch pha  Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B 11 cm C 17 cm D 23 cm Câu 8(CĐ 2013): Hai dao động điều hòa phương, tần số, có biên độ 4,5cm 6,0 cm; lệch pha  Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 1,5cm B 7,5cm C 5,0cm D 10,5cm Câu 9(THPTQG 2015) Hai dao động điều hòa có phương trình dao động x1 = 5cos(2πt+ 0,75π) (cm) x2 = 10cos(2πt+ 0,5π) (cm) Độ lệch pha hai dao động có độ lớn là: A 0,25 π B 1,25 π C 0,5 π D 0,75 π Câu 10(Đề ĐH – CĐ 2011): Dao động chất điểm có khối lượng 100 g tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình li độ x = 5cos10t x2 = 10cos10t (x1 x2 tính cm, t tính s) Mốc vị trí cân Cơ chất điểm A 0,1125 J B 225 J C 112,5 J D 0,225 J Bài 6: Thực hành: Tính g theo T lắc đơn Bài 7: Bổ sung Tổng hợp Câu 1(ĐH – 2007): Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10sin(4πt + π/2)(cm) với t tính giây Động vật biến thiên với chu kì A 1,00 s G/v: Phạm Cơng Sơn B 1,50 s C 0,50 s D 0,25 s (Sưu tầm từ nguồn: www.thuvienvatly.com trình bày lại) 12 Bài tập Vật lý 12 Câu 2(CĐ 2008): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox B qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox C vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox D qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox Câu 3(CĐ 2008): Chất điểm có khối lượng m1 = 50 gam dao động điều hồ quanh vị trí cân với phương trình dao động x1 = sin(5πt + π/6 ) (cm) Chất điểm có khối lượng m = 100 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân với phương trình dao động x = 5sin(πt – π/6 )(cm) Tỉ số q trình dao động điều hồ chất điểm m1 so với chất điểm m2 A 1/2 B C D 1/5 Câu 4(ĐH – 2008): Cơ vật dao động điều hòa A biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi C động vật vật tới vị trí cân D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 5(CĐ 2009): Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Cứ chu kì dao động vật, có bốn thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thiên tần số với tần số li độ Câu 6(ĐH - 2009): Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu C vị trí cân bằng, vật D vật cực đại vật vị trí biên Câu 7(CĐ - 2010): Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Mốc vị trí cân Khi vật có động lần vật cách vị trí cân đoạn A cm B 4,5 cm C cm D cm Câu 8(CĐ - 2010): Một vật dao động hòa dọc theo trục Ox Mốc vị trí cân Ở thời điểm độ lớn vận tốc vật 50% vận tốc cực đại tỉ số động vật A 3/4 G/v: Phạm Công Sơn B 1/4 C 4/3 D 1/2 (Sưu tầm từ nguồn: www.thuvienvatly.com trình bày lại) 13 Bài tập Vật lý 12 Câu 9(Đề ĐH – CĐ 2011): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì s Mốc vị trí cân Tốc độ trung bình chất điểm khoảng thời gian ngắn chất điểm từ vị trí có động lần đến vị trí có động A 26,12 cm/s B 7,32 cm/s lần C 14,64 cm/s D 21,96 cm/s Câu 10(CĐ 2009): Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc v = 4cos2t (cm/s) Gốc tọa độ vị trí cân Mốc thời gian chọn vào lúc chất điểm có li độ vận tốc là: A x = cm, v = B x = 0, v = 4 cm/s C x = -2 cm, v = D x = 0, v = -4 cm/s Câu 11(Đề ĐH – 2012): Hai chất điểm M N có khối lượng, dao động điều hòa tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục tọa độ Ox Vị trí cân M N đường thẳng qua góc tọa độ vng góc với Ox Biên độ M cm, N cm Trong trình dao động, khoảng cách lớn M N theo phương Ox 10 cm Mốc vị trí cân Ở thời điểm mà M có động năng, tỉ số động M động N A B C 16 D 16 Câu 12: Một lắc gồm lò xo có độ cứng K = 100N/m Và vật nặng khối lượng m=5/9 kg, dao động điều hòa với biên độ A=2cm mặt phẳng ngang nhẵn Tại thời điểm vật m qua VT mà động vật nhỏ khối lương Mo= m/2 rơi thẳng đứng dính bào m Khi qua VTCB hệ ( Mo + m ) có vận tốc : A 12,5 cm/s B 21,9 cm/s C 25 cm/s D.20 cm/s Câu 13 Con lắc lò xo có k= 160N/m, M=400g đứng yên mặt phẳng nằm ngang nhẵn vật khối lượng m=100g bay theo phương ngang với vận tốc v0=1m/s đến va chạm hoàn toàn đàn hồi với M Chu kì biên độ vật M sau va chạm: A T=  s A=4cm B T=   s A=2cm C T= s A=4cm 10 10 D T=  s A= 5cm Câu 14: Hai vật dao động điều hòa dọc theo hai trục tọa độ song song chiều Phương trình dao động hai vật tương ứng x1  A cos(3t  1 ) x  A cos(4 t  2 ) Tại thời điểm ban đầu, hai vật có li độ A/2 vật thứ theo chiều dương trục tọa độ, vật thứ hai theo chiều âm trục tọa độ Khoảng thời gian ngắn để trạng thái hai vật lặp lại ban đầu A 4s B 3s C 2s D 1s Câu 15( ĐH 2013): Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì 0,2 s 0,18 J (mốc vị trí cân bằng); lấy 2  10 Tại li độ cm, tỉ số động A B C D.1 Câu 16(CĐ 2013): Một vật nhỏ có khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì 0,5  s biên độ 3cm Chọn mốc vi trí cân bằng, vật A 0,36 mJ B 0,72 mJ C 0,18 mJ D 0,48 mJ Câu 17(CĐ 2013): Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g Khi vật nhỏ vị trí cân bằng, lò xo dãn cm Kéo vật nhỏ thẳng đứng xuống đến cách vị trí cân cm thả nhẹ (không vận tốc ban đầu) để lắc dao động điều hòa Lấy 2 = 10 Trong chu kì, thời gian lò xo khơng dãn A 0,05 s B 0,13 s C 0,20 s D 0,10 s Câu 18(ĐH 2014): Hai chất điểm dao động điều hòa tần số, hai đường thẳng song song với trục tọa độ Ox Vị trí cân chúng nằm đường thẳng qua O vng góc với Ox Biên độ dao động G/v: Phạm Công Sơn (Sưu tầm từ nguồn: www.thuvienvatly.com trình bày lại) 14 Bài tập Vật lý 12 chúng 140,0mm 480,0mm Biết hai chất điểm qua vị trí có li độ x = 134,4mm chúng chuyển động ngược chiều Khoảng cách lớn hai chất điểm theo phương Ox A 620,0mm B 485,6mm C 500,0mm D 474,4mm Câu 19(THPTQG 2015) Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động theo phương trinh x = 8cos10t (x tính cm; t tính s) Động cực đại vật là: A 32 mJ B 16 mJ C 64 mJ D 128 mJ Câu 20(THPTQG 2015) Đồ thi li độ theo thời gian chất điểm (đường 1) chất điểm (đường 2) hình vẽ, tốc độ cực đại chất điểm 4π (cm/s) Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm có li độ lần thứ là: A 4,0 s B 3,25 s C.3,75 s D 3,5 s Câu 21(THPTQG 2015) Một lò xo có độ cứng 20N/m, đẩu tên treo vào điểm cố định, đầu gắn vật nhỏ A có khối lượng 100g, vật A nối với vật B khối lượng 100g môt sợi dây mềm, mảnh, khơng dãn đủ dài Từ vị trí cân hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống đoạn 20cm thả nhẹ để vật B lên với vận tốc ban đầu không Khi vật B bắt đầu đổi chiều chuyển động bất ngờ bị tuột khỏi dây nối Bỏ qua lực cản, lấy g = 10m/s2 Khoảng thời gian từ vậ B tuột khỏi dây nối đến rơi đến vị trí thả ban đầu là: A 0,30 s B 0,68 s C 0,26 s D 0,28 s ĐỀ HAI NĂM GẦN ĐÂY Câu 1(QG 2016): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có sợi dây dài l dao động điều hòa Tần số dao động lắc A l 2 g B g 2 l C 2 g l D 2 l g Câu 2(QG 2016): Một chất điểm dao động có phương trình x = 10cos(15t + ) (x tính cm, t tính s) Chất điểm dao động với tần số góc A 20 rad/s B rad/s C 10 rad/s D 15 rad/s Câu 3(QG 2016): Một hệ dao động thực dao động cưỡng Hiện tượng cộng hưởng xảy A Chu kì lực cưỡng nhỏ chu kì dao động riêng hệ dao động B Chu kì lực cưỡng lớn chu kì dao động riêng hệ dao động C tần số lực cưỡng lớn tần số dao động riêng hệ dao động D tần số lực cưỡng tần số dao động riêng hệ dao động Câu 4(QG 2016): Một chất điểm chuyển động tròn đường tròn tâm O bán kính 10 cm với tốc độ góc rad/s Hình chiếu chất điểm lên trục Ox nằm mặt phẳng quỹ đạo có tốc độ cực đại A 15 cm/s B 25 cm/s C 50 cm/s D 250 cm/s Câu 5(QG 2016): Cho hai dao động phương, có phương trình x = 10cos(100t – 0,5)(cm), x2 = 10cos(100t + 0,5)(cm) Độ lệch pha hai dao động có độ lớn G/v: Phạm Công Sơn (Sưu tầm từ nguồn: www.thuvienvatly.com trình bày lại) 15 Bài tập Vật lý 12 A 0,5  B  C D 0,25  Câu 6(QG 2016): Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang Nếu biên độ dao động tăng gấp đơi tần số dao động điều hòa lắc A tăng lần B không đổi C giảm lần D tăng √2 lần Câu 7(QG 2016): Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại 60 cm/s gia tốc cực đại π(m/s2) Chọn mốc vị trí cân Thời điểm ban đầu (t = 0) chất điểm có vận tốc 30 cm/s tăng Chất điểm có gia tốc π(m/s2) lần thời điểm A 0,35 s B 0,15 s C 0,10 s D 0,25 s Câu 8(QG 2016): Hai lắc lò xo giống hệt nau đặt mặt phẳng nằm ngang Con lắc thứ lắc thứ hai dao động điều hòa pha với biên độ 3A A Chọn mốc lắc vị trí cân Khi động lắc thứ 0,72 J lắc thứ hai 0,24 J Khi lắc thứ 0,09 J động lắc thứ hai A 0,32 J B 0,08 J C 0,01 J D 0,31 J Câu 9(QG 2016): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm M điểm nằm trục thấu kính, P chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân trùng với M Gọi P’ ảnh P qua thấu kính Khi P dao động theo phương vng góc với trục chính, biên độ cm P’ ảnh ảo dao động với biên độ 10 cm Nếu P dao động dọc theo trục với tần số Hz, biên độ 2,5 cm P’ có tốc độ trung bình khoảng thời gian 0,2 s A 2,25 m/s B 1,25 m/s C 1,5 m/s D 1,0 m/s Câu 10(QG 2016): Cho hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox Vị trí cân vật nằm đường thẳng vuôn góc với trục Ox O Trong hệ trục vng góc xOv, đường (1) đồ thị biểu diễn mối quan hệ vận tốc li độ vật 1, đường (2) la đồ thị biểu diễn mối quan hệ vận tốc li độ vật (hình vẽ) Biết lực kéo cực đại tác dụng lên hai vật trình dao động Tỉ số khối lượng vật với khối lượng vật A.1/27 B C 27 D 1/3 Câu 11(QG 2016): Một lắc lò xo teo vào điểm cố định, dao động điều hòa theo phuong thẳng đứng Tại thời điểm lò xo dãn cm, tốc độ vật 4√5v (cm/s); thời điểm lò xo dãn cm, tốc độ vật 6√2v (cm/s); thời điểm lò xo dãn cm, tốc độ vật 3√6v (cm/s) Lấy g = 9,8 m/s Trong chu kì, tốc độ trung bình vật khoảng thời gian lò xo bị dãn có giá trị gần với giá trị sau ? A 1,21 m/s G/v: Phạm Công Sơn B 1,43 m/s C 1,52 m/s D 1,26 m/s (Sưu tầm từ nguồn: www.thuvienvatly.com trình bày lại) 16
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC, ÔN TẬP CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay