KIỂM TRA CHƯƠNG 1 DAO ĐỘNG CƠ

3 27 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:45

KIỂM TRA KHẢO SÁT 20 CÂU CHƯƠNG MÔN:VẬT LÝ12 NĂM HỌC 2017-2018 – ĐỀ 001 Họ, tên thí sinh: Lớp: 12…… 01 06 11 16 02 07 12 17 03 08 13 18 04 09 14 19 05 10 15 20 Câu 1: Hiện tượng cộng hưởng xảy A tần số lực cưỡng tần số riêng hệ B tần số dao động tần số riêng hệ C tần số lực cưỡng nhỏ tần số riêng hệ D tần số lực cưỡng lớn tần số riêng hệ Câu 2: Nếu chọn gốc tọa độ vị trí cân thời điểm t hệ thức liên hệ li độ, biên độ vận tốc độc lập với thời gian dao động điều hòa là: A ω x = ω A + v B ω A = ω x + v C A = ω x + v D A = ω x + ω v Câu 3: Vận tốc vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi: A.li độ không B.li độ cực đại C.gia tốc cực đại D.pha dao động cực đại Câu 4: Chọn phát biểu nói lượng vật dao động điều hòa A.Khi vật chuyển động vị trí cân vật tăng B.Khi động vật tăng tăng C.Khi vật chuyển động qua vị trí cân động vật lớn D.Khi vật chuyển động từ vị trí cân vị trí biên động vật tăng Câu 5: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Dao động tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa B Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian C Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh D Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian Câu 6: Chu kỳ dao động vật khối lượng m gắn vào đầu lò xo có độ cứng k, đầu cố định là: A T = 2π k m B T = 2π m k C T = 2π m k D T = 2π k m Câu 7: Chọn ý sai Con lắc đơn có chiều dài l dao động nơi có gia tốc g với cơng thức sau: l g g g A T = 2π B f = C ω = D T = 2π g 2π l l l Câu 8: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100 g, lò xo có độ cứng k dao động cưỡng tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn Khi tần số ngoại lực f1 = Hz biên độ ổn định lắc A Khi tần số ngoại lực f2 = Hz biên độ ổn định lắc A2 = A1 Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo A k = 200 (N/m) B k = 20 (N/m) C k = 100 (N/m) D k = 10 (N/m) Câu 9: Lần lượt treo hai vật m1 m2 vào lò xo có độ cứng 40N/m kích thích chúng dao động Trong khoảng thời gian định, m1 thực 20 dao động m2 thực 10 dao động Nếu treo hai vật vào lò xo chu kì dao động hệ A 0,5kg; 1kg π ( s ) Khối lượng m1 m2 bằng: B 0,5kg; 2kg C 1kg; 1kg D 1kg; 2kg Câu 10: Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số x1= a cos(πt+π/4)(cm) x2 = a.cos(πt + π) (cm) có phương trình dao động tổng hợp A x = a cos(t +2π/3)(cm) B x = a.cos(πt +π/2)(cm) C x = 3a/2.cos(πt +π/4)(cm) D x = 2a/3.cos(πt +π/6)(cm) Câu 11 Một lắc đơn có chiều dài ℓ thực dao động thời gian t Nếu tăng chiều dài dây đoạn Δℓ = 30cm thời gian t trên, thực dao động Chiều dài ℓ lắc là: A 24cm B 36cm C 48cm D 60cm 10π 5π t − ), (cm) (x: cm, t: s) Câu 12 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x = 6cos( ( Xác định thời điểm thứ 2018 vật cách vị trí cân đoạn 3cm 2017 2017 2017 2018 s, s s s B C D 30 60 15 15 A Câu 13 Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật có khối lượng m = 1kg Từ vị trí cân kéo vật xuống cho lò xo dãn đoạn 6cm, buông cho vật dao động điều hoà với lượng dao động 0,05J Lấy g = 10m/s Biên độ dao động vật A 2cm B 4cm C 6cm D 5cm Câu 14 Con lắc đơn dài l = m, vật nặng khối lượng m = 50 g mang điện tích q = - 2.10 -5 C, g = 9,86 m/s2 Đặt  lắc vào vùng điện trường E hướng thẳng đứng xuống có độ lớn E = 25 V/cm Tính chu kì lắc A.1,11s B.1,21s C.2,15s D.2,11 s Câu 15 Một vật dao động điều hòa x = 10.cos(10πt)cm Khoảng thời gian mà vật từ vị trí có li độ x = 5cm lần thứ 2017 đến lần thứ 2018 là: A 2/15s B 4/15s C 1/15s D 1/5s ur E Câu 16 Con lắc lò xo nằm ngang, gồm lò xo có độ cứng k=100 N/m, vật nặng khối lượng 100 g, tích điện q = 2.10-5 C Q Fđt Fđh (cách điện với lò xo, lò xo khơng tích điện) Hệ đặt điện  trường có E nằm ngang (E =105 V/m) Bỏ qua ma sát, O O’ lấy π =10 Ban đầu kéo lò xo đến vị trí dãn cm bng VTCB lúc đầu cho dao động điều hòa (t = 0) Xác định thời điểm vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng lần thứ 2017? A 201,4 s B 403,46 s C 201,67 s D 403,34 s x Câu 17 Con lắc gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m ; vật nặng có khối lượng m = 200 g điện tích q = 100 µC Ban đầu vật dao động điều hòa với biên độ A = 5cm theo phương thẳng đứng Khi vật qua vị trí cân người ta thiết lập điện trường thẳng đứng, hướng lên có cường độ E = 0,12MV/m Tìm biên dao động lúc sau vật điện trường A 7cm B 18cm C 12,5cm D 13cm Câu 18 Một lắc lò xo treo thẳng đứng Biết chu kỳ tỉ số thời gian lò xo bị giãn thời gian lò xo bị nén Tại vị trí cân người ta đo độ giãn lò xo cm Biên độ dao động lắc là: A cm B cm C cm D cm Câu 19 Hệ lắc lò xo nhẹ treo thẳng đứng Một học sinh tiến hành hai lần kích thích dao động Lần thứ nâng vật lên cao cho lò xo nén lại thả nhẹ thời gian ngắn vật đến vị trí lực đàn hồi triệt tiêu t1 Lần thứ hai đưa vật vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ thời gian ngắn đến lúc lực hồi phục đổi chiều t2 Cả hai trường hợp vật dao động điều hòa Tỉ số t1 = Tỉ số gia tốc t2 vật gia tốc trọng trường thả lần thứ có giá trị là: A B 3/2 C 1/3 D.2 Câu 20 Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật m = 250 g Ở vị trí cân lò xo dãn 2,5 cm Cho lắc dao động điều hòa Thế có vận tốc 40 cm/ s cm/s 0,02 J Lấy g = 10 m/s2 π2 = 10 Chọn gốc thời gian lúc vật có li độ x = – cm chuyển động theo chiều dương Thời điểm lần thứ 2017 vật có tốc độ cực đại là: A 12097π s 120 B 2017π s 20 C 12097 s 120 D 2017 s 20 CÁC EM HỌC SINH KHÓA 2000 ĐÓN ĐỌC: 1.TUYỆT ĐỈNH CƠNG PHÁ CHUN ĐỀ VẬT LÍ TẬP Tác giả: Đoàn Văn Lượng ( Chủ biên) ThS Nguyễn Thị Tường Vi 2.TUYỆT PHẨM CÁC CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ ĐIỆN XOAY CHIỀU Tác giả: Hoàng Sư Điểu & Đoàn Văn Lượng CÁC EM HỌC SINH KHÓA 2001 ĐÓN ĐỌC: 3.NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LÝ 11 Tác giả: Đoàn Văn Lượng & Dương Văn Đổng Nhà sách Khang Việt phát hành Website: WWW.nhasachkhangviet.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA CHƯƠNG 1 DAO ĐỘNG CƠ, KIỂM TRA CHƯƠNG 1 DAO ĐỘNG CƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay