TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ

26 25 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:45

y t - - 3/3 -1 u' u π /3 π /4 2/2 5π /6 π /6 1/2 1/2 - 3/2 - 2/2 -1/2 -1 3/2 2/2 -π /6 -1 -1 -π /3 -π /2 y' cos α tg α cotg α kxđ GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 300 450 π 3 3 t' 600 900 π 2 2 π 3 2 3 - 3/3 -π /4 - 3/2 Hslg sin α x O - 2/2 0 3/3 A (Điể mgố c) -1/2 Góc 3/2 3π /4 π 3/3 π /2 2π /3 x' B π 1200 2π 3 − kxđ − − 3 - 1350 3π 2 − -1 -1 1500 5π 3 − − − 1800 3600 π 2π 0 -1 0 kxđ kxđ Trang BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG CƠ Câu 1: Trong dao động điều hoà, vận tốc biến đổi nào? A Cùng pha với li độ B Ngược pha với li độ C Sớm pha π so với li độ D Trễ pha π so với li độ Câu 2: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi nào? A Cùng pha với li độ B Ngược pha với li độ C Sớm pha π so với li độ D Trễ pha π so với li độ Câu 3: Động dao động điều hoà biển đổi theo thời gian A tuần hoàn với chu kỳ T B hàm cosin C khơng đổi D tuần hồn với chu kỳ T/2 Câu 4: Trong dao động điều hoà chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động A lực tác dụng đổi chiều B lực tác dụng không C lực tác dụng có độ lớn cực đại D lực tác dụng có độ lớn cực tiểu Câu 5: Vận tốc chất điểm dao động điều hồ có độ lớn cực đại A li độ có độ lớn cực đại C li độ khơng B gia tốc có độ lớn cực đại D pha cực đại Câu 6: Khi nói lượng dao động điều hồ, phát biểu sau không đúng? A.Tổng lượng đại lượng tỉ lệ với bình phương biên độ B.Tổng lượng đại lượng biến thiên theo li độ C Động đại lượng biến thiên tuần hoàn D.Tổng lượng lắc phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu Câu 7: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào: A Pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D Hệ số lực cản tác dụng lên vật Câu 8: Phát biểu sai nói dao động tắt dần? A Biên độ dao động giảm dần B Cơ dao động giảm dần C Tần số dao động lớn tắt dần chậm D Lực cản lực ma sát lớn tắt dần nhanh Câu 9: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn sau trạng thái dao động lặp lại cũ gọi A tần số dao động B pha ban đầu C chu kì dao động D tần số góc Câu 10: Điều kiện sau điều kiện cộng hưởng? A Chu kì lực cưỡng phải lớn chu kì riêng hệ B Lực cưỡng phải lớn giá trị F0 C Tần số lực cưỡng tần số riêng hệ D Tần số lực cưỡng phải lớn nhiều tần số riêng hệ Câu 11: Phát biểu sau sai nói biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số? A Phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang B Phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần C Lớn hai dao động thành phần pha D Nhỏ hai dao động thành phần ngược pha Câu 12: Dao động mô tả biểu thức x = Acos (ωt + φ), A, ω, φ số, gọi dao động A tuần hoàn B điều hoà C tắt dần D cưỡng Câu 13: Thế dao động tự do? A Là dao động tuần hoàn B Là dao động điều hồ C Là dao động khơng chịu tác dụng lực cản D Là dao động phụ thuộc vào đặc tính riêng hệ, khơng phụ thuộc vào yếu tố bên Câu 14: Trong dao động điều hoà, giá trị gia tốc vật A tăng giá trị vận tốc tăng B không thay đổi C giảm giá trị vận tốc tăng D tăng hay giảm tuỳ thuộc vào giá trị vận tốc ban đầu vật Câu 15: Dao động trì dao động tắt dần mà ta A làm mát lực cản môi trường vật chuyển động B tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật C cung cấp phần lượng cho hệ phần lượng mà hệ bị sau chu kỳ D kích thích lại dao động dao động bị tắt dần Câu 16: Dao động tác dụng ngoại lực biến thiên điều hoà F = Hcos (ωt + φ) gọi dao động A điều hoà B cưỡng C tự D tắt dần Câu 17: Công thức sau dùng để tính chu kì dao động lắc lò xo treo thẳng đứng ( ∆l độ giãn lò xo vị trí cân bằng)? A T = 2π k m B T = 2π g ∆l C T = 2π ∆l g D T = 2π k m Câu 18: Một dao động điều hồ theo thời gian có phương trình x = Acos (ωt + φ) động dao động điều hoà với tần số A ω’ = ω B ω’ = 2ω C ω’ = ω/2 D ω’ = 4ω Câu 19: Pha dao động dùng để xác định A biên độ dao động B tần số dao động C trạng thái dao động D chu kì dao động Câu 20: Đồ thị biểu diễn thay đổi gia tốc theo li độ dao động điều hòa có dạng A đoạn thẳng B đường elíp C đường thẳng D đường tròn * Trả lời câu 21, 22: Hai dao động điều hoà: x1 = A1cos (ωt + φ1) x2 = A2cos (ωt + φ2) Câu 21: Biên độ dao động tổng hợp chúng đạt cực đại A φ2 – φ1 = (2k + 1)π B φ2 – φ1 = 2kπ C φ2 – φ1 = (2k + 1)π/2 D φ2 – φ1 = π/4 Câu 22: Biên độ dao động tổng hợp chúng đạt cực tiểu A φ2 – φ1 = (2k + 1)π B φ2 – φ1 = 2kπ C φ2 – φ1 = (2k + 1)π/2 D φ2 – φ1 = π/4 Câu 23: Trong dao động tắt dần sau, trường hợp tắt dần nhanh có lợi? GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang A Dao động khung xe qua chỗ đường mấp mô B Dao động đồng hồ lắc C Dao động lắc lò xo phòng thí nghiệm D Cả B C Câu 24: Chọn câu câu sau A Dao động điều hoà dao động tắt dần theo thời gian B Chu kì dao động điều hồ phụ thuộc vào biên độ dao động C Khi vật dao động vị trí biên vật lớn D Biên độ dao động giá trị cực tiểu li độ Câu 25: Chọn câu câu sau nói lượng dao động điều hoà A Khi vật chuyển động vị trí cân vật tăng B Khi động vật tăng tăng C Khi vật dao động vị trí cân động hệ lớn D Khi vật chuyển động vị trí biên động vật tăng Câu 26: Chọn câu sai nói chất điểm dao động điều hồ A Khi chất điểm chuyển động vị trí cân chuyển động nhanh dần B Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc chất điểm có độ lớn cực đại C Khi vật vị trí biên, li độ chất điểm có giá trị cực đại D Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc chất điểm khơng Câu 27: Cơng thức tính tần số dao động nhỏ lắc đơn A f = 2π g / l B 2π l /g C 2π l / g D 2π g /l Câu 28: Chọn câu sai nói dao động cưỡng A Là dao động tác dụng ngoai lực biến thiên tuần hoàn B Là dao động điều hồ C Có tần số tần số lực cưỡng D Biên độ dao động thay đổi theo thời gian Câu 29: Phát biểu sau động dao động điều hòa sai? A Động đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Động đạt giá trị cực tiểu vật vị trí biên C Thế đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân D Thế đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu Câu 30: Phương trình dao động điều hòa có dạng x = Acosωt Gốc thời gian chọn lúc vật A có ly độ x = +A C qua vị trí cân theo chiều dương B có ly độ x = -A D qua vị trí cân theo chiều âm Câu 31: Dao động dao đơng vật trì với biên độ khơng đổi nhờ tác dụng lực ngồi tuần hoàn Điền vào chỗ trống ( ) cụm từ sau: A Điều hòa B Cưỡng C Tắt dần D Tuần hoàn Câu 32: Vận tốc vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại nào? A Khi t = B Khi t = T/4 C Khi t = T D Khi vật qua VTCB Câu 33: Trong dao động điều hòa lắc đơn, lắc A Động qua vị trí cân B Thế vị trí biên C Tổng động vị trí D Cả A, B C Câu 34: Phương trình vận tốc vật dao động điều hòa có dạng v = A ω cosωt Gốc thời gian lúc vật A qua VTCB theo chiều dương B có tọa độ x = -A GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang C có tọa độ x = A x = - A D có tọa độ x = A Câu 35: Một vật dao động điều hòa, có quỹ đạo đoạn thẳng dài 12 cm Biên độ dao động vật A cm B -6 cm C 12 cm D -12 cm Câu 36: Phải có điều kiện sau dao động lắc đơn trì với biên độ khơng đổi? A Khơng có ma sát B Tác dụng lực tuần hoàn lên lắc C Con lắc dao động nhỏ D A B C Câu 37: Một lắc lò xo dao động có phương trình: x = - 4cos5πt, (x: cm; t: s) Điều sau sai? A Biên độ dao động A = cm B Tần số góc 5π rad/s C Chu kỳ T = 0,4 s D Pha ban đầu φ = Câu 38: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình: x = 6cos(2π t + π/3 ) (cm) Ở thời điểm t = 1(s), pha dao động, ly độ chất điểm A π/3 33 cm B π/3 cm C 5π/6 cm D 5π/6 33 cm Câu 39: Hiện tượng cộng hưởng xảy lực dao động cưỡng Điền vào chỗ trống ( ) cụm từ sau: A Biên độ B.Tần số C Biên độ tần số D Tần số pha Câu 40: Chu kì lắc lò xo phụ thuộc vào yếu tố nào? A khối lượng m cầu B độ cứng k lò xo C khối lượng m cầu độ cứng k lò xo D vào yếu tố bên π Câu 41: Với phương trình dao động điều hòa x = Acos( ω t + )(cm), người ta chọn gốc thời gian lúc vật A qua VTCB theo chiều dương B vị trí biên dương C qua VTCB theo chiều âm D qua vị trí theo chiều dương Câu 42: Vật dao động điều hồ có vận tốc khơng vật A vị trí cân B vị trí li độ cực đại C vị trí lò xo khơng biến dạng D vị trí mà lực tác dụng vào vật Câu 43: Gia tốc vật dao động điều hoà A vật hai biên B vật vị trí có vận tốc không C hợp lực tác dụng vào vật không D khơng có vị trí gia tốc Câu 44:Vật dao động điều hồ có động vật có li độ A ± A B ± 0,5 A C ± 0,5A D Câu 45: Một chất điểm dao động điều hồ có phương trình x = 2cos10πt(cm) Khi động ba lần chất điểm vị trí A ± 2cm B ± 1,4cm C ± 1cm D ± 0,67cm Câu 46: Một vật nặng treo vào lò xo làm lò xo giãn 0,8cm, lấy g = 10m/s Chu kỳ dao động lắc lò xo A 0,178s B 0,057s C 2,22s D 1,777s Câu 47: Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì 0,5s, khối lượng nặng 400g (lấy π2 = 10) Độ cứng lò xo A 0,156N/m B 32N/m C 64N/m D 6400N/m Câu 48: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40N/m GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang Người ta kéo nặng khỏi VTCB theo chiều dương đoạn 4cm thả nhẹ cho dao động Chọn gốc thời gian lúc thả vật Phương trình dao động vật nặng A x = 4cos(10t)cm C x = 4cos(10πt - π )cm π )cm π D x = 4cos(10πt + )cm B x = 4cos(10t - Câu 49: Con lắc lò xo gồm lò xo k vật m, dao động điều hoà với chu kỳ 1s Muốn tần số dao động lắc 0,5Hz, khối lượng vật m phải A m’ = 2m B m’ = 3m C m’ = 4m D m’ = 5m Câu 50: Một lắc lò xo gồm nặng khối lượng 1kg lò xo có độ cứng 1600N/m Khi nặng VTCB, người ta truyền cho vận tốc ban đầu 2m/s Biên độ dao động nặng A 5m B 5cm C 0,125m D 0,125cm Câu 51: Một lắc lò xo gồm nặng khối lượng 1kg lò xo có độ cứng 1600N/m Khi nặng VTCB, người ta truyền cho vận tốc ban đầu 2m/s theo chiều dương trục toạ độ.Chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật Phương trình li độ dao động nặng π )m π C x = 5cos(40t - )cm A x = 5cos(40t - B x = 0,5cos(40t + π )m D x = 0,5cos(40t)cm Câu 52: Khi gắn nặng m1 vào lò xo, dao động với chu kỳ 1,2s Khi gắn nặng m vào lò xo đó, dao động với chu kỳ 1,6s Khi gắn đồng thời m m2 vào lò xo chu kỳ dao động chúng A 1,4s B 2,0s C 2,8s D 4,0s * Trả lời câu 53, 54: Khi mắc vật m vào lò xo k1 vật m dao động với chu kỳ 0,6s, mắc vật m vào lò xo k2 vật m dao động với chu kỳ 0,8s Câu 53: Khi mắc vật m vào hệ hai lò xo k1 nối tiếp với k2 chu kỳ dao động m A 0,48s B 0,70s C 1,00s D 1,40s Câu 54: Khi mắc vật m vào hệ lò xo k1 song song với k2 chu kỳ dao động m là: A 0,48s B 0,70s C 1,00s D 1,40s Câu 55: Ở nơi mà CLĐ đếm giây (chu kỳ 2s) có độ dài 1m, lắc đơn có độ dài 3m dao động với chu kỳ A 6s B 4,24s C 3,46s D 1,5s Câu 56: Một lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kỳ 0,8s Một lắc đơn khác có độ dài l dao động với chu kỳ 0,6s Chu kỳ lắc đơn có độ dài l1 + l2 là: A 0,7s B 0,8s C 1,0s D 1,4s Câu 57: Một CLĐ có độ dài l , khoảng thời gian ∆t thực dao động Người ta giảm bớt độ dài 16cm, khoảng thời gian ∆t trước thực 10 dao động Chiều dài ban đầu lắc là: A 30cm B 25cm C 35cm D 9cm Câu 58: Tại nơi có lắc đơn dao động với biên độ nhỏ Trong khoảng thời gian, người ta thấy lắc thứ thực dao động, lắc thứ hai thực dao động Tổng chiều dài lắc 164cm Chiều dài lắc A l1= 100m, l2 = 6,4m B l1= 64cm, l2 = 100cm C l1= 1m, l2 = 64cm D l1= 6,4cm, l2 = 100cm GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang Câu 59: Con lắc lò xo dao động điều hoà, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 60: Một CLĐ có chu kỳ dao động 4s, thời gian để lắc từ VTCB đến vị trí có li độ cực đại A 0,5s B 1s C 1,5s D 2s Câu 61: Một CLĐ có chu kỳ dao động 3s, thời gian để lắc từ VTCB đến vị trí có li độ s = s0/2 A 0,250s B 0,375s C 0,750s D 1,50s Câu 62: Một CLĐ có chu kỳ dao động 3s, thời gian để lắc từ vị trí có li độ s = s 0/2 đến vị trí có li độ cực đại A 0,250s B 0,375s C 0,500s D 0,750s Câu 63: Vật dao động điều hồ: Thời gian ngắn vật từ vị trí cân đến vị trí có li độ cực đại 0,1s Chu kì dao động vật A 0,05s B 0,1s C 0,2s D 0,4s Câu 64: Vận tốc trung bình vật dao động điều hồ (với chu kì 0,5s) nửa chu kì A 2A B 4A C 8A D 10A Câu 65: Vật dao động điều hoà với biên độ 5cm, tần số Hz Vận tốc vật có li độ cm A ±2π cm/s B ±16π cm/s C ±32π cm/s D ±64π cm/s Câu 66: Con lắc lò xo nằm ngang: Khi vật vị trí cân người ta truyền cho vận tốc 31,4 cm/s theo phương ngang để vật dao động điều hoà Biết biên độ dao động 5cm, chu kì dao động lắc A 0,5s B.1s C 2s D.4 s Câu 67: Con lắc lò xo treo theo phương thẳng đứng dao động điều hoà, thời gian vật nặng từ vị trí thấp đến vị trí cao 0,2s Tần số dao động lắc là: A 2Hz B 2,4Hz C 2,5Hz D.10Hz Câu 68: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có biên độ 8cm 12cm Biên độ dao động tổng hợp A 2cm B 3cm C 5cm D 21cm Câu 69: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hồ phương, tần số có biên độ 3cm 4cm Biên độ dao động tổng hợp A 3cm B 4cm C 5cm D 8cm Câu 70: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hoà phương tần số x = sin2t (cm) x2 = 2,4cos2t (cm) Biên độ dao động tổng hợp A 1,84cm B 2,60cm C 3,40cm D 6,76cm Câu 71: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hồ phương theo phương trình: x1 = sin( πt + α)cm x = cos(πt )cm Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị lớn A α = 0(rad) B α = π (rad) C α = π/2(rad) D α = - π/2(rad) Câu 72: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, theo phương trình: x1 = sin( πt + α)cm x = cos(πt )cm Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị nhỏ khi: A α = 0(rad) B α = π (rad) C α = π/2(rad) D α = - π/2(rad) Câu 73: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hồ phương, theo phương trình: x = −4 sin( πt )cm x = cos(πt )cm Phương trình dao động tổng hợp A x = 8sin(πt + π/6)cm B x = 8cos(πt + π/6)cm GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang C x = 8sin(πt - π/6)cm D x = 8cos(πt - π/6)cm Câu 74: Một hành khách dùng dây chằng cao su treo ba lô lên trần toa tầu, phía trục bánh xe toa tầu Khối lượng ba lô 16kg, hệ số cứng dây chằng cao su 900N/m, chiều dài ray 12,5m, chỗ nối hai ray có khe hở nhỏ Để ba lơ dao động mạnh tầu phải chạy với vận tốc A 27km/h B 54km/h C 27m/s D 54m/s Câu 75: Một chất điểm dao động điều hoà với tần số 5Hz Khi pha dao động 2π li độ chất điểm cm, phương trình dao động chất điểm A x = −2 cos(10πt )cm B x = −2 cos(5πt )cm C x = cos(10πt )cm D x = cos(5πt )cm Câu 76: Vật dao động điều hoà theo pt: x = 2cos(4πt - π/3)cm Quãng đường vật 0,25s A 4cm B 2cm C 1cm D -1cm Câu 77: Một chất điểm dao động điều hồ có phương trình dao động x = 4cos(4πt)cm Thời gian chất điểm quãng đường 6cm kể từ lúc bắt đầu dao động là: A 0,750s B 0,375s C 0,185s D 0,167s Câu 78: Một lắc đơn có chiều dài m tách khỏi vị trí cân góc 10O thả không vận tốc đầu, g = 10 m/s2 Vận tốc lắc qua vị trí cân có độ lớn A 0,73 m/s B 1,1 m/s C 0,55 m/s D 0,64 m/s Câu 79: Một lắc đơn thả không vận tốc từ vị trí có ly độ góc α0 Khi lắc qua vị trí có ly độ góc α vận tốc lắc xác định biểu thức nào? A v2 = g l ( - cos αO ) B v2 = g l ( cos α - cos αO ) C v2 = g l ( cos α - cos α0 ) D v2 = g l ( cos α - cos α0 ) Câu 80: Phương trình sau phương trình dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số: x1 = 4cos10πt; x2 = cos(10πt + π/2) ? A x = 8cos(10πt + π/3) B x = 8cos(10πt - π/3) C x = cos(10πt - π/3) D x = cos(10πt + π/2) Câu 81: Một lắc lò xo gồm vật khối lượng 100 g treo vào đầu lò xo có độ cứng 100 N/m Kích thích vật dao động Trong q trình dao động, vật có vận tốc cực đại 20π cm/s Xem π2 = 10 Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương phương trình dao động vật A x = 2cos(10πt - π/2) B x = 5cos(5πt + π) C x = 4cos(10t - π/2) D x = 2cos(10πt + π/2) Câu 82: Một lắc lò xo gồm vật khối lượng 100 g treo vào đầu lò xo có độ cứng 100 N/m Kích thích vật dao động Trong q trình dao động, vật có vận tốc cực đại 20π cm/s Xem π2 = 10 Tốc độ vật qua vị trí cách vị trí cân cm A 31,4 cm/s B 75,36 cm/s C 54,38 cm/s D 15,7 cm/s Câu 83: Một đồng hồ lắc chạy nơi mặt đất Người ta đưa đồng hồ từ mặt đất lên độ cao 5km, bán kính Trái đất 6400km (coi nhiệt độ khơng đổi) Mỗi ngày đêm đồng hồ chạy A Nhanh 68s B Chậm 68s C Nhanh 34s D Chậm 34s GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TỪ 2007 ĐẾN 2011 Câu 1(TN 2007_lần1): Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng x = Acos ( ω t+ϕ ) , vận tốc vật có giá trị cực đại A vmax = A2ω B vmax = Aω C vmax = Aω D vmax = Aω Câu 2(TN 2007_lần1): Tại nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn tỉ lệ thuận với A gia tốc trọng trường B chiều dài lắc C bậc hai gia tốc trọng trường D bậc hai chiều dài lắc Câu 3(TN 2007_lần1): Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật π  A x = Acos  ω t+ ÷ B x = Acosω t  4 π π   C x = Acos  ω t- ÷ D x = Acos  ω t+ ÷  2  2 Câu 4(TN 2007_lần1): Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kỳ dao động lắc A T = 2π m k B T = 2π k m C T = 2π m k D T = 2π k m Câu 5(TN 2007_lần1): Hai dao động điều hòa phương có phương trình là: π  x1 = 4cos100π t (cm) x2 = 3cos 100π t+ ÷ (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên 2  độ A 5cm B 3,5cm C 1cm D 7cm Câu 6(TN 2007_lần2): Chu kì dao động điều hồ lắc đơn có chiều dài dây treo l nơi có gia tốc trọng trường g A T = 2π g l B T = 2π l g C T = 2π g l D T = 2π l g Câu 7(TN 2007_lần2): Li độ gia tốc vật dao động điều hồ ln biến thiên điều hồ tần số A pha với C lệch pha với B lệch pha với π π D ngược pha với Câu 8(TN 2007_lần2): Một lắc lò xo dao động điều hồ với phương trình x = Acos ωt có E Động vật thời điểm t A Ed = E cosω t B Ed = E sinω t C Ed = E sin ω t D Ed = Ecos 2ω t π  Câu 9(TN 2007_lần2): Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 4cos  8π t+ ÷ , với x tính  cm, t tính s Chu kì dao động vật A s B 1/4s C 1/2s GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 6 D 1/8s Trang Câu 10(TN 2007_lần2): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với biên độ A, tần số f Chọn gốc tọa độ vị trí cân vật, gốc thời gian to = lúc vật vị trí x = A Li độ vật tính theo biểu thức π  A x = Acos  2π ft + ÷ B x = Acosft  2 C x = Acos2π ft π  D x = Acos  ft+ ÷   2 Câu 11(TN 2008_lần1): Hai dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình π π     dao động là: x1 = 3cos  ω t- ÷ (cm) x2 = 4cos  ω t+ ÷ (cm) Biên độ dao động tổng hợp hai 4     dao động A cm B cm C 12 cm D cm Câu 12(TN 2008_lần1): Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hồn Fn = F0cos10π t thì xảy tượng cộng hưởng Tần số dao động riêng hệ phải A π Hz B Hz C 10 π Hz D 10 Hz π  Câu 13(TN 2008_lần1): Hai dao động điều hòa phương, có phương trình x1 = Acos  ω t+ ÷ 2π  ÷ hai dao động   π A lệch pha B ngược pha  3  x2 = Acos  ω t- C lệch pha π D pha Câu 14(TN 2008_lần1): Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa có A tỉ lệ nghịch với khối lượng m viên bi B tỉ lệ với bình phương biên độ dao động C tỉ lệ với bình phương chu kì dao động D tỉ lệ nghịch với độ cứng k lò xo Câu 15(TN 2008_lần1): Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ Con lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên viên bi ln hướng A vị trí cân viên bi B theo chiều chuyển động viên bi C theo chiều âm quy ước D theo chiều dương quy ước Câu 16(TN 2008_lần1): Một lắc đơn gồm bi nhỏ khối lượng m, treo vào sợi dây không giãn, khối lượng sợi dây không đáng kể Khi lắc đơn dao động điều hòa với chu kì s bi chuyển động cung tròn dài cm Thời gian để bi cm kể từ vị trí cân A 1,5 s B 0,25 s C 0,5 s D 0,75 s Câu 17(TN 2008_lần2): Một lắc đơn có chiều dài dây treo l , dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số dao động lắc A f = 2π g l B f = 2π l g C f = 2π g l D f = 2π l g π  Câu 18(TN 2008_lần2): Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 5cos  5π t+ ÷(x  4 tính cm, t tính giây) Dao động có A biên độ 0,05 cm B tần số 2,5 Hz C tần số góc rad/s D chu kì 0,2 s GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang 10 D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động Câu 29(TN 2009): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5π (s) biên độ cm Vận tốc chất điểm vị trí cân có độ lớn A cm/s B cm/s C cm/s D 0,5 cm/s Câu 30(TN2011): Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với lò xo nhẹ Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10 cos10π t (cm) Mốc vị trí cân Lấy π = 10 Cơ lắc A 1,00 J B 0,10 J C 0,50 J D 0,05 J Câu 31(TN2011): Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 80 cm/s B 100 cm/s C 60 cm/s D 40 cm/s Câu 32(TN2011): Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình là: π  x1 = A1cosωt x2 = A2 cos  ωt + ÷ Biên độ dao động tổng hợp hai dao động 2  A A = A12 − A22 B A = A12 + A22 C A = A1 − A2 D A = A1 + A2 Câu 33(TN2011): Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang Lực kéo tác dụng vào vật A chiều với chiều chuyển động vật B chiều với chiều biến dạng lò xo C hướng vị trí cân D hướng vị trí biên Câu 34(TN2011): Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau sai? A Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng B Tần số dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng gần tần số riêng hệ dao động Câu 35(TN2011): Tại nơi Trái Đất, lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hòa với chu kì s, lắc đơn có chiều dài 2ℓ dao động điều hòa với chu kì A s B s C s D 2 s Câu 36(TN2011): Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 10 cos 2π t (cm) Quãng đường chất điểm chu kì dao động A 20 cm B 30 cm C 10 cm D 40 cm ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH-CĐ 2007 ĐẾN 2014 Câu 1(CĐ 2007): Một lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng khơng đáng kể, khơng dãn, có chiều dài l viên bi nhỏ có khối lượng m Kích thích cho lắc dao động điều hồ nơi có gia tốc trọng trường g Nếu chọn mốc vị trí cân viên bi lắc li độ góc α có biểu thức A mg l (3 - 2cosα) B mg l (1 - sinα) C mg l (1 + cosα) D mg l (1 - cosα) Câu 2(CĐ 2007): Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài lắc khơng đổi) tần số dao động điều hồ A tăng tần số dao động điều hồ tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường B giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang 12 C khơng đổi chu kỳ dao động điều hồ không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường D tăng chu kỳ dao động điều hồ giảm Câu 3(CĐ 2007): Một CLLX gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k khơng đổi, dao động điều hoà Nếu khối lượng m = 200 g chu kì dao động lắc s Để chu kì lắc s khối lượng m A 800 g B 200 g C 50 g D 100 g Câu 4(CĐ 2007): Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T , thời điểm ban đầu to = vật vị trí biên Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời T A A điểm t = B 2A C A D A Câu 5(CĐ 2007): Tại nơi, chu kì dao động điều hồ lắc đơn 2,0 s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hồ 2,2 s Chiều dài ban đầu lắc A 101 cm B 99 cm C 98 cm D 100 cm Câu 6(CĐ 2007): Phát biểu sau sai nói dao động học? A Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trường B Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ C Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ D Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ Câu 7(ĐH 2007): Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số tần số dao động riêng B với tần số nhỏ tần số dao động riêng C với tần số lớn tần số dao động riêng D mà không chịu ngoại lực tác dụng Câu 8(ĐH 2007): Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian B Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh C Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa π  Câu 9(ĐH 2007): Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos  4π t+ ÷  2 (cm) với t tính giây Động vật biến thiên với chu kì A 0,50 s B 1,50 s C 0,25 s D 1,00 s Câu 10(ĐH 2007): Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 11(ĐH 2007): Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu kì T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc có độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu kì T’ GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang 13 A 2T B T C T D T Câu 12(ĐH 2007): Hai dao động điều hòa phương có phương trình π π   x1 = 4cos  π t- ÷(cm) và x2 = 4cos  π t- ÷(cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên 6 2   độ A cm B cm C 2 cm D cm Câu 13(CĐ 2008): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Acosω t Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox B vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox C qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox D vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox Câu 14(CĐ 2008): Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai? A Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng B Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng C Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ D Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng Câu 15(CĐ 2008): Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng k, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc rơi tự g Khi viên bi vị trí cân bằng, lò xo dãn đoạn ∆l Chu kỳ dao động điều hoà lắc A 2π k m B 2π ∆l g C 2π g ∆l D 2π m k Câu 16(CĐ 2008): Chất điểm có khối lượng m1 = 50 gam dao động điều hồ quanh vị trí cân π  với phương trình dao động x1 = cos  5π t+ ÷(cm) Chất điểm có khối lượng m2 = 100  6 gam dao động điều hoà quanh vị trícân với phương trình dao động π  x2 = 5cos  π t- ÷(cm) Tỉ số q trình dao động điều hồ chất điểm m1 so với 6  chất điểm m2 A B C D Câu 17(CĐ 2008): Một vật dao động điều hồ dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian A A B A T , quãng đường lớn mà vật l 3A C D A Câu 18(CĐ 2008): Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 10 N/m Con lắc dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hồn có tần số góc ω F Biết biên độ ngoại lực tuần hồn khơng thay đổi Khi thay đổi ω F biên độ dao động viên bi thay đổi ω F = 10 rad/s biên độ dao động viên bi đạt giá trị cực đại Khối lượng m viên bi A 100 gam B 120 gam C 40 gam D 10 gam GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang 14 Câu 19(CĐ 2008): Cho hai dao động điều hoà phương có phương trình dao động π π   x1 = 3cos  5π t+ ÷(cm) x1 = 3cos  5π t- ÷(cm) Biên độ dao động tổng hợp hai dao động 2 2   A cm B 3 cm C cm D cm Câu 20(ĐH 2008): Cơ vật dao động điều hòa A tăng gấp đơi biên độ dao động vật tăng gấp đôi B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật D động vật vật tới vị trí cân Câu 21(ĐH 2008): Một vật dao động điều hòa có chu kì T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân bằng, nửa chu kì đầu tiên, vận tốc vật khơng thời điểm A t = T B t = T C t = T D t = T Câu 22(ĐH 2008): Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ có pha ban đầu A π 12 π π − Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động π π π B C − D Câu 23(ĐH 2008): Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn (bỏ qua lực cản môi trường)? A Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa B Khi vật nặng vị trí biên, lắc C Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần D Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây Câu 24(ĐH 2008): Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20 cm/s m/s2 Biên độ dao động viên bi A cm B 16 cm C 10 cm D cm Câu 25(ĐH 2008): Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì biên độ dao động lắc 0,4 s cm Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc toạ độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 π = 10 Thời gian ngắn kể từ t = đến lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu A s 30 B s 15 C s 10 D s 30 π  Câu 26(ĐH 2008): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos  5π t+ ÷(x tính  6 cm t tính giây) Trong giây từ thời điểm t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = + 1cm A lần B lần C lần D lần Câu 27(CĐ 2009): Một lắc lò xo (độ cứng lò xo 50 N/m) dao động điều hòa theo phương ngang Cứ sau 0,05 s vật nặng lắc lại cách vị trí cân khoảng cũ Lấy π2 =10 Khối lượng vật nặng lắc GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang 15 A 50 g B 250 g C 100 g D 25 g Câu 28(CĐ 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s , lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 6o Biết khối lượng vật nhỏ lắc 90 g chiều dài dây treo m Chọn mốc vị trí cân bằng, lắc xấp xỉ A 6,8.10–3 J B 5,8.10–3 J C 3,8.10–3 J D 4,8.10–3 J Câu 29(CĐ 2009): Khi nói vật dao động điều hòa có biên độ A chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) lúc vật vị trí biên, phát biểu sau sai? T , vật quãng đường 2A T B Sau thời gian , vật quãng đường 0,5A A Sau thời gian C Sau thời gian T, vật quãng đường 4A D Sau thời gian T , vật quãng đường A Câu 30(CĐ 2009): Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân mốc gốc tọa độ Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm mà động vật A T B T C T 12 D T Câu 31(CĐ 2009): Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân B Động vật đạt cực đại vật vị trí biên C Cứ chu kì dao động vật, có bốn thời điểm động D Thế động vật biến thiên tần số với tần số li độ Câu 32(CĐ 2009): Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc v = 4πcos2πt (cm/s) Gốc tọa độ vị trí cân Mốc thời gian chọn vào lúc chất điểm có li độ vận tốc A x = – cm, v = B x = 0, v = – 4π cm/s C x = cm, v = D x = 0, v = 4π cm/s Câu 33(CĐ 2009): Phát biểu sau nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực B Cơ vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian C Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian D Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh công dương Câu 34(CĐ 2009): Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Vật nhỏ lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m Khi vật nhỏ có vận tốc 10 10 cm/s gia tốc có độ lớn A m/s2 B m/s2 C m/s2 D 10 m/s2 Câu 35(CĐ 2009): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có phương trình π  x = 8cos  π t+ ÷ (x tính cm, t tính s) 4  A chu kì dao động s B lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox C chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm D vận tốc chất điểm vị trí cân cm/s GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang 16 Câu 36(CĐ 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 Biết khối lượng vật nhỏ lắc m, chiều dài dây treo ℓ, mốc vị trí cân Cơ lắc A mg l α 02 B mg l α 02 C mg l α 02 D 2mg l α 02 Câu 37(ĐH 2009): Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng B Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng C Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng Câu 38(ĐH 2009): Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ 50 g Con lắc dao động điều hòa theo trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosωt Cứ sau khoảng thời gian 0,05 s động vật lại Lấy π2 = 10 Lò xo lắc có độ cứng A 25 N/m B 200 N/m C 100 N/m D 50 N/m Câu 39(ĐH 2009): Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100 g Lấy π2 = 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A Hz B Hz C Hz D 12 Hz Câu 40(ĐH 2009): Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa π 3π    phương Hai dao động có phương trình x1 = 4cos 10t+ ÷ (cm) x2 = 3cos 10t- ÷  4   (cm) Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 80 cm/s B 100 cm/s C 10 cm/s D 50 cm/s Câu 41(ĐH 2009): Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu B vật cực đại vật vị trí biên C động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại D vị trí cân bằng, vật Câu 42(ĐH 2009): Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian ∆t, lắc thực 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài lắc đoạn 44 cm khoảng thời gian ∆t ấy, thực 50 dao động tồn phần Chiều dài ban đầu lắc A 80 cm B 100 cm C 60 cm D 144 cm Câu 43(ĐH 2009): Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos ( ω t+ϕ ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức là: v2 a2 A + = A2 ω ω v2 a2 B + = A2 ω ω ω a2 C + = A2 v ω v2 a2 D + = A2 ω ω Câu 44(ĐH 2009): Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31,4 cm/s Lấy π = 3,14 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động A B 15 cm/s C 20 cm/s D 10 cm/s Câu 45(ĐH 2009): Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s Biết động (mốc vị trí cân vật) vận tốc vật có độ lớn 0,6 m/s Biên độ dao động lắc A 12 cm B 12 cm C cm D cm GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang 17 Câu 46(ĐH 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, lắc đơn lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với tần số Biết lắc đơn có chiều dài 49 cm lò xo có độ cứng 10 N/m Khối lượng vật nhỏ lắc lò xo A 0,125 kg B 0,500 kg C 0,750 kg D 0,250 kg Câu 47(CĐ 2010): Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Mốc vị trí cân Khi vật có động lần vật cách vị trí cân đoạn A 4,5 cm B cm C cm D cm Câu 48(CĐ 2010): Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hồ với biên độ 0,1 m Mốc vị trí cân Khi viên bi cách vị trí cân cm động lắc A 0,64 J B 0,32 J C 3,2 mJ D 6,4 mJ Câu 49(CĐ 2010): Khi vật dao động điều hồ A lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân B vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân D lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ Câu 50(CĐ 2010): Tại nơi mặt đất, lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hồ với chu kì s Khi tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hồ 2,2 s Chiều dài ℓ A 2,5 m B m C m D 1,5 m Câu 51(CĐ 2010): Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa π  phương Hai dao động có phương trình x1 = 3cos10t (cm) x2 = 4sin 10t+ ÷ (cm)  2 Gia tốc vật có độ lớn cực đại A m/s2 B m/s2 C m/s2 D 0,7 m/s2 Câu 52(CĐ 2010): Treo lắc đơn vào trần ơtơ nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2.Khi ơtơ đứng n chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với gia tốc 2m/s2 chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 1,98 s B 2,00 s C 1,82 s D 2,02 s Câu 53(CĐ 2010): Một vật dao động điều hòa với chu kì T Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc vật lần thời điểm A T B T C T D T Câu 54(CĐ 2010): Một lắc lò xo dao động điều hòa với tần số 2f1 Động lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f2 A f1 B f1 C 4f1 D 2f1 Câu 55(CĐ 2010): Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acos ( ω t+ϕ ) Mốc vị trí cân Khoảng thời gian hai lần liên tiếp lắc có động 0,1 s Lấy π = 10 Khối lượng vật nhỏ A 400 g B 100 g C 200 g D 40 g GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang 18 Câu 56(CĐ 2010): Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Mốc vị trí cân Ở thời điểm độ lớn vận tốc vật 50% vận tốc cực đại tỉ số động vật A B C D Câu 57(ĐH 2010): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Trong khoảng thời gian ngắn A từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = − , chất điểm có tốc độ trung bình A 3A 2T B 6A T C 4A T D 9A 2T Câu 58(ĐH 2010): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động li độ góc α lắc A − α0 α0 B − C α0 D α0 Câu 59(ĐH 2010): Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có 5π  ÷ (cm) Biết dao động thứ có phương trình li độ   phương trình li độ x = 3cos  π t π  x1 = 5cos  π t+ ÷ (cm) Dao động thứ hai có phương trình li độ 6  π π   A x2 = 8cos  π t+ ÷(cm) B x2 = 2cos  π t+ ÷(cm) 6 6   5π  5π    C x2 = 2cos  π t- ÷ (cm) D x2 = 8cos  π t- ÷ (cm)     Câu 60(ĐH 2010): Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa có độ lớn A hướng khơng đổi B tỉ lệ với độ lớn li độ hướng vị trí cân C tỉ lệ với bình phương biên độ D khơng đổi hướng thay đổi Câu 61(ĐH 2010): Một vật dao động tắt dần có đại lượng giảm liên tục theo thời gian A biên độ lượng B li độ tốc độ C biên độ tốc độ D biên độ gia tốc Câu 62(ĐH 2010): Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc vị trí cân Khi gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại tỉ số động vật A B C D Câu 63(ĐH 2010): Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = +5.10−6 C , coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s2, π = 3,14 Chu kì dao động điều hòa lắc A 0,58 s B 1,99 s C 1,40 s D 1,15 s Câu 64(CĐ2011): Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α Lấy mốc vị trí cân Ở vị trí lắc có động li độ góc GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang 19 A ± α0 B ± α0 C ± α0 D ± α0 Câu 65(CĐ2011): Một vật nhỏ có chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa π  phương Hai dao động có phương trình x1 = A1cosωt x2 = A2 cos  ωt + ÷ Gọi E  2 vật Khối lượng vật A 2E ω A12 + A22 B E ω A12 + A22 E C ω ( A2 + A2 ) 2E D ω ( A2 + A2 ) Câu 66(CĐ2011): Một lắc lò xo gồm cầu nhỏ khối lượng 500 g lò xo có độ cứng 50 N/m Cho lắc dao động điều hòa phương nằm ngang Tại thời điểm vận tốc cầu 0,1 m/s gia tốc – m/s2 Cơ lắc A 0,04 J B 0,02 J C 0,01 J D 0,05 J Câu 67(CĐ2011): Một vật dao động điều hòa có chu kì s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ A 18,84 cm/s B 20,08 cm/s C 25,13 cm/s D 12,56 cm/s Câu 68(CĐ2011): Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính quỹ đạo có chuyển động dao động điều hòa Phát biểu sau sai? A Tần số góc dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn B Biên độ dao động điều hòa bán kính chuyển động tròn C Lực kéo dao động điều hòa có độ lớn độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn D Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn Câu 69(CĐ2011): Vật dao động tắt dần có A ln giảm dần theo thời gian B giảm dần theo thời gian C li độ giảm dần theo thời gian D pha dao động giảm dần theo thời gian Câu 70(CĐ2011): Khi nói dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc lò xo ln dao động điều hòa B Cơ vật dao động điều hòa không phụ thuộc biên độ dao động C Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa ln hướng vị trí cân D Dao động lắc đơn ln dao động điều hòa Câu 71(CĐ2011): Một lắc đơn có chiều dài dây treo m dao động điều hòa với biên độ góc π rad nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Lấy π2 = 10 Thời gian ngắn để lắc 20 π từ vị trí cân đến vị trí có li độ góc rad 40 1 A s B s C D Câu 72(ĐH2011): Một chất điểm dao động điều hoà trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20 cm/s Khi chất điểm có tốc độ 10 cm/s gia tốc có độ lớn 40 cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A cm B cm C cm D 10 cm Câu 73(ĐH2011): Khi nói vật dao động điều hoà, phát biểu sau sai? A Cơ vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian B Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hoà theo thời gian C Vận tốc vật biến thiên điều hoà theo thời gian GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang 20 D Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Câu 74(ĐH2011): Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = cos 2π t (x tính cm; t tính s) Kể từ t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2011 thời điểm A 3016 s B 3015 s C 6030 s D 6031 s Câu 75(ĐH2011): Một lắc đơn treo vào trần thang máy Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên nhanh dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hoà lắc 2,52 s Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên chậm dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hồ lắc 3,15 s Khi thang máy đứng yên chu kì dao động điều hoà lắc A 2,84 s B 2,96 s C 2,61 s D 2,78 s Câu 76(ĐH2011): Dao động chất điểm có khối lượng 100 g tổng hợp hai dao động điều hồ phương, có phương trình li độ x1 = 5cos10t x2 = 10cos10t (x1 x2 tính cm, t tính s) Mốc vị trí cân Cơ chất điểm A 225 J B 0,225 J C 112,5 J D 0,1125 J Câu 77(ĐH2011): Một chất điểm dao động điều hoà trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì s Mốc vị trí cân Tốc độ trung bình chất điểm khoảng thời gian ngắn chất điểm từ vị trí có động lần đến vị trí có động lần A 26,12 cm/s B 21,96 cm/s C 7,32 cm/s D 14,64 cm/s Câu 78(ĐH2011): Một lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc α0 nơi có gia tốc trọng trường g Biết lực căng dây lớn 1,02 lần lực căng dây nhỏ Giá trị α0 A 6,6o B 3,3o C 9,6o D 5,6o Câu 79(ĐH2011): Một chất điểm dao động điều hoà trục Ox Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực 100 dao động toàn phần Gốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí có li độ cm theo chiều âm với tốc độ 40 cm/s Lấy π = 3,14 Phương trình dao động chất điểm π )(cm) π C x = 4cos(20t + )(cm) A x = 6cos(20t + π )(cm) π D x = 4cos(20t - )(cm) B x = 6cos(20t - Câu 80(CĐ2012): Một vật dao động điều hòa với biên độ A W Mốc vật A động vật C W D W 9 vị trí cân Khi vật qua vị trí có li độ A W B W Câu 81(CĐ2012): Một vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại vmax Tần số góc vật dao động A vmax A B vmax πA C vmax 2π A D vmax 2A Câu 82(CĐ2012): Tại vị trí Trái Đất, lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động điều hòa với chu kì T1; lắc đơn có chiều dài ℓ2 (ℓ2 < ℓ1) dao động điều hòa với chu kì T2 Cũng vị trí đó, lắc đơn có chiều dài ℓ1- ℓ2 dao động điều hòa với chu kì T1T2 A T + T GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh B T12 − T22 T1T2 C T − T D T12 + T22 Trang 21 Câu 83(CĐ2012): Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 84(CĐ2012): Dao động vật tổng hợp hai dao động phương có phương trình x1 = A cos ωt x2 = A sin ωt Biên độ dao động vật A A B A C A D 2A Câu 85(CĐ2012): Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F = F0cos πft (với F0 f khơng đổi, t tính s) Tần số dao động cưỡng vật A f B πf C 2πf D 0,5f Câu 86(CĐ2012): Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 250 g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm Khoảng thời gian ngắn để vận tốc vật có giá trị từ − 40 cm/s đến 40 cm/s A π s 40 B π s 120 C π s 20 D π s 60 Câu 87(CĐ2012): Một vật dao động điều hòa với tần số góc rad/s Khi vật qua li độ cm có tốc độ 25 cm/s Biên độ dao động vật A 5,24 cm B cm C cm D 10 cm Câu 88(CĐ2012): Hai lắc đơn dao động điều hòa vị trí Trái Đất T 1 Chiều dài chu kì dao động lắc đơn l , l T1, T2 Biết T = Hệ thức l1 l1 l1 l1 1 A l = B l = C l = D l = 2 2 Câu 89(ĐH2012): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực tiểu qua vị trí cân bằng, ln chiều với vectơ vận tốc B độ lớn không đổi, chiều hướng vị trí cân C độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều hướng vị trí cân D độ lớn cực đại vị trí biên, chiều ln hướng biên Câu 90(ĐH2012): Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời điểm t vật có li độ cm, thời điểm t + T , vật có tốc độ 50 cm/s Giá trị m A 1,0 kg B 1,2 kg C 0,8 kg D 0,5 kg Câu 91(ĐH2012): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa Biết vị trí cân vật độ dãn lò xo ∆l Chu kì dao động lắc A 2π g ∆l B 2π ∆l g C 2π ∆l g D 2π g ∆l Câu 92(ĐH2012): Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo có biểu thức F = - 0,8cos4t(N) Dao động vật có biên độ A 12 cm B cm C 10 cm D cm Câu 93(ĐH2012): Một vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian? A Li độ tốc độ B Biên độ C Biên độ gia tốc D Biên độ tốc độ GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang 22 Câu 94(CĐ2013): Hai lắc đơn có chiều dài ℓ1 ℓ2, treo trần l2 phòng, dao động điều hòa với chu kì tương ứng 2,0 s 1,8 s Tỷ số l A 0,81 B 1,11 C 1,23 D 0,90 Câu 95(CĐ2013): Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k vật nhỏ có khối lượng 250 g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang (vị trí cân O) Ở li độ –2 cm, vật nhỏ có gia tốc m/s2 Giá trị k A 120 N/m B 20 N/m C 100 N/m D 200 N/m Câu 96(CĐ2013): Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g Khi vật nhỏ vị trí cân bằng, lò xo dãn cm Kéo vật nhỏ thẳng đứng xuống đến cách vị trí cân cm thả nhẹ (không vận tốc ban đầu) để lắc dao động điều hòa Lấy π2 = 10 Trong chu kì, thời gian lò xo không dãn A 0,05 s B 0,13 s C 0,20 s D 0,10 s Câu 97(CĐ2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox (vị trí cân O) với biên độ cm tần số 10 Hz Tại thời điểm t = 0, vật có li độ cm Phương trình dao động vật A x = 4cos(20πt + π) (cm) B x = 4cos20πt (cm) C x = 4cos(20πt – 0,5π) (cm) D x = 4cos(20πt + 0,5π) (cm) Câu 98(CĐ2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ cm vận tốc có độ lớn cực đại 10π cm/s Chu kì dao động vật nhỏ A s B s C s D s Câu 99(CĐ2013): Hai dao động điều hòa phương, tần số, có biên độ 4,5 cm 6,0 cm; lệch pha π Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 1,5 cm B 7,5 cm C 5,0 cm D 10,5 cm Câu 100(CĐ2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos10t (t tính s) Tại t = s, pha dao động A 10 rad B 40 rad C 20 rad D rad Câu 101(CĐ2013): Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa với chu kì 0,5π s biên độ cm Chọn mốc vị trí cân bằng, vật A 0,36 mJ B 0,72 mJ C 0,18 mJ D 0,48 mJ Câu 102(CĐ2013): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hòa với chu kì 2,83 s Nếu chiều dài lắc 0,5ℓ lắc dao động với chu kì A 1,42 s B 2,00 s C 3,14 s D 0,71 s Câu 103(CĐ2013): Một vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với biên độ cm tần số Hz Lấy π2= 10 Lực kéo tác dụng lên vật nhỏ có độ lớn cực đại A N B N C N D N Câu 104(CĐ2013): Một lắc lò xo có độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với chu kì 0,1 s Lấy π2 = 10 Khối lượng vật nhỏ lắc A 12,5 g B 5,0 g C 7,5 g D 10,0 g Câu 105(ĐH2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm, chu kì s Tại thời điểm t = 0, vật qua vị trí cân O theo chiều dương Phương trình dao động vật π  A x = 5cos  π t − ÷ (cm) 2  π  C x = 5cos  2π t + ÷ 2  GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh π  B x = 5cos  2π t − ÷ 2  π  D x = 5cos  π t + ÷ 2  Trang 23 Câu 106(ĐH2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 12 cm Dao động có biên độ A cm B 24 cm C cm D 12 cm Câu 107(ĐH2013): Hai lắc đơn có chiều dài 81 cm 64 cm treo trần phòng Khi vật nhỏ hai lắc vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng vận tốc hướng cho hai lắc dao động điều hòa với biên độ góc, hai mặt phẳng song song với Gọi ∆t khoảng thời gian ngắn kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song Giá trị ∆t gần giá trị sau đây? A 8,12 s B 2,36 s C 7,20 s D 0,45 s Câu 108(ĐH2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos4πt (t tính s) Tính từ t = 0, khoảng thời gian ngắn để gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại A 0,083 s B 0,125 s C 0,104 s D 0,167 s Câu 109(ĐH2013): Hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ A1 = cm, A2 = 15 cm lệch pha π Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B 11 cm C 17 cm D 23 cm Câu 110(ĐH2013): Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa với chu kì 0,2 s 0,18 J (mốc vị trí cân bằng); lấy π2 = 10 Tại li độ cm, tỉ số động A B C D Câu 111(ĐH2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ cm chu kì s Quãng đường vật s A cm B 16 cm C 64 cm D 32 cm Câu 112(ĐH2013): Một lắc đơn có chiều dài 121 cm, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy π2 = 10 Chu kì dao động lắc A s B 0,5 s C 2,2 s D s Câu 113(ĐH2013): Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m1 = 300 g dao động điều hòa với chu kì s Nếu thay vật nhỏ có khối lượng m1 vật nhỏ có khối lượng m2 lắc dao động với chu kì 0,5 s Giá trị m2 A 100 g B 150 g C 25 g D 75 g Câu 114 (CĐ 2014): Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm tần số góc rad/s Tốc độ cực đại chất điểm A 10 cm/s B 40 cm/s C cm/s D 20 cm/s Câu 115(CĐ 2014): Một lắc đơn dạo động điều hòa với tần số góc rad/s nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 Chiều dài dây treo lắc A 81,5 cm B 62,5 cm C 50 cm D 125 cm Câu 116(CĐ 2014): Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x = 3cos10πt (cm) x2=4cos(10πt + 0,5π) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B cm C cm D cm Câu 117(CĐ 2014): Dùng thước có chia độ đến milimét đo lần khoảng cách d hai điểm A B cho giá trị 1,345 m Lấy sai số dụng cụ độ chia nhỏ Kết đo viết A d = (1345± 2) mm B d = (1,345± 0,001) m C d = (1345± 3) mm D d = (1,345± 0,0005) m GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang 24 Câu 118(CĐ 2014): Trong hệ tọa độ vuông góc xOy, chất điểm chuyển động tròn quanh O với tần số Hz Hình chiếu chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc A 31,4 rad/s B 15,7 rad/s C rad/s D 10 rad/s Câu 119(CĐ 2014): Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10 Khi giảm chiều dài dây treo lắc 21 cm lắc dao động điều hòa với chu kì A 2,0 s B 2,5 s C 1,0 s D 1,5 s Câu 120(CĐ 2014): Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F = 0,5 cos10πt (F tính N, t tính s) Vật dao động với A tần số góc 10 rad/s B chu kì s C biên độ 0,5 m D tần số Hz Câu 121(CĐ 2014): Một lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kì 0,4 s Khi vật nhỏ lắc vị trí cân bằng, lò xo có độ dài 44 cm Lấy g = 10 m/s 2; π2 = 10 Chiều dài tự nhiên lò xo A 40 cm B 36 cm C 38 cm D 42 cm Câu 122(CĐ 2014): Hai dao động điều hòa có phương trình x1 = A1 cos ω1t x = A cos ω2 t   biểu diễn hệ tọa độ vng góc xOy tương ứng băng hai vectơ quay A1 A2 Trong   khoảng thời gian, góc mà hai vectơ A1 A2 quay quanh O α1 α = 2,5 α1 ω2 Tỉ số ω A 2,0 B 2,5 C 1,0 D 0,4 Câu 123(CĐ 2014): Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4cm, mốc vị trí cân Lò xo lắc có độ cứng 50 N/m Thế cực đại lắc A 0,04 J B 10-3 J C 5.10-3 J D 0,02 J Câu 124(CĐ 2014): Tại nơi mặt đất có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên l , độ cứng k vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω Hệ thức sau đúng? A ω = g l B ω = m k C ω = k m D ω = l g Câu 125(CĐ 2014): Theo quy ước, số 12,10 có chữ số có nghĩa? A B C D Câu 126(ĐH 2014): Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos ωt(cm) Quãng đường vật chu kì A 10 cm B cm C 15 cm D 20 cm Câu 127(ĐH 2014): Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = cos πt(cm) (x tính cm, t tính s) Phát biểu sau đúng? A Tốc độ cực đại chất điểm 18,8 cm/s B Chu kì dao động 0,5 s C Gia tốc chất điểm có độ lớn cực đại 113 cm/s2 D Tần số dao động Hz Câu 128(ĐH 2014): Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ cm tần số góc rad/s Động cực đại vật A 7,2 J B 3,6.10-4 J C 7,2.10-4 J D 3,6 J GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang 25 Câu 129(ĐH 2014): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1s Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình A 27,3 cm/s B 28,0 cm/s C 27,0 cm/s D 26,7 cm/s Câu 130(ĐH 2014): Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc ω Vật nhỏ lắc có khối lượng 100g Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân theo chiều dương Tại thời điểm t = 0,95s, vận tốc v li độ x vật nhỏ thỏa mãn v = −ωx lần thứ Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo A 85 N/m B 37 N/m C 20 N/m D 25 N/m Câu 131(ĐH 2014): Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1rad; tần số góc 10 rad/s pha ban đầu 0,79 rad Phương trình dao động lắc A α = 0,1cos(20πt − 0, 79) (rad) B α = 0,1cos(10t + 0, 79) (rad) C α = 0,1cos(20πt + 0, 79) (rad) D α = 0,1cos(10t − 0, 79) (rad) Câu 132(ĐH 2014): Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f Chu kì dao động vật A 2πf B 2π f C 2f D f Câu 133(ĐH 2014): Cho hai dao động điều hòa phương với phương trình x1 = A1cos(ωt + 0,35) (cm) x = A cos(ωt − 1,57) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có phương trình x = 20cos(ωt + ϕ) (cm) Giá trị cực đại (A1 + A2) gần giá trị sau đây? A 25 cm B 20 cm C 40 cm D 35 cm Câu 134(ĐH 2014): Một lắc lò xo treo vào điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2s Trong chu kì, tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo A 0,2 s B 0,1 s C 0,3 s D 0,4 s GV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trang 26
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ, TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay