TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ

10 24 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:44

BỘ ĐỀ THEO CHƯƠNG ĐỀ Họ tên: Câu 1: Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng x = Acos(ωt + φ) , vận tốc vật có giá trị cực đại A vmax = Aω2 B vmax = 2Aω C vmax = Aω D vmax = A2ω π Câu 2: Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10cos(πt + ) (x tính cm, t tính s) Lấy π2 = 10 Gia tốc vật có độ lớn cực đại A 100π cm/s2 B 100 cm/s2 C 10π cm/s2 D 10 cm/s2 Câu 3: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc rad/s Cơ vật dao động A 0,036 J B 0,018 J C 18 J D 36 J Câu 4: Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn F n = F0cos10πt xảy tượng cộng hưởng Tần số dao động riêng hệ phải A 10π Hz B Hz C 10 Hz D 5π Hz Câu 5: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 100N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang Lấy π2 = 10 Dao động lắc có chu kì A 0,2s B 0,6s C 0,8s D 0,4s Câu 6: Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc khơng B Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại C Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc không gia tốc cực đại D Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc khơng gia tốc không Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Lực kéo tác dụng vào vật không đổi B Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng C Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động D Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x = 5cos4πt ( x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = 5s, vận tốc chất điểm có giá trị A 20π cm/s B cm/s C -20π cm/s D 5cm/s Câu 9: Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x = 3cos10πt (cm) x2 = 4cos(10πt + 0,5π) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B cm C cm D cm Câu 10: Hai dao động điều hòa có phương trình x = A1cosω1t x2 = A2cosω2t biểu diễn hệ tọa độ vng góc xOy tương ứng băng hai vectơ quay Trong ω1 khoảng thời gian, góc mà hai vectơ quay quanh O α1 α2 = 2,5 α1 Tỉ số ω2 A 2,0 B 2,5 C 1,0 D 0,4 Câu 11: Dao động điều hòa A dao động mơ tả định luật dạng sin (hay cosin) thời gian B dao động có biên độ phụ thuộc vào tần số riêng hệ dao động C chuyển động có trạng thái chuyển động lặp lại cũ sau khoảng thời gian D chuyển động có giới hạn khơng gian, lặp lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân Câu 12: Khi nói vật thực dao động trì, phát biểu sau có nội dung ? A Dao động trì không bị tắt dần vật không chịu tác dụng lực ma sát B Năng lượng vật dao động bổ sung cách tuần hoàn C Chu kì vật dao động trì thay đổi theo ngoại lực D Khi chịu tác dụng ngoại lực tuần hồn, vật ln thực dao động trì Câu 13: Dao động cưỡng có đặc điểm : A tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ dao động B tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng C biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số lực cưỡng D biên độ dao động cưỡng tỉ lệ thuận với biên độ lực cưỡng Câu 14: Dao động tắt dần có đại lượng sau giảm dần theo thời gian ? A Chu kì dao động B Biên độ dao động C Tốc độ dao động D Tần số dao động Câu 15: Hiện tượng cộng hưởng xảy hệ dao động A ngoại lực cưỡng tuần hoàn tác dụng vào hệ dao động có biên độ đạt cực đại B ngoại lực cưỡng tuần hoàn tác dụng vào hệ có chu kỳ chu kỳ dao động riêng hệ C có ngoại lực cưỡng biến thiên tuần hồn tác dụng vào hệ D có ngoại lực cưỡng không đổi tác dụng vào hệ Câu 16: Hai dao động điều hòa ngược pha độ lệch pha hai dao động : A ϕ2 − ϕ1 = ( 2n + 1) π B ϕ2 − ϕ1 = nπ C ϕ2 − ϕ1 = ( n − 1) π D ϕ2 − ϕ1 = 2nπ Câu 17: Một vật thực dao động điều hòa trục Ox có gia tốc a li độ x liên hệ với theo biểu thức : a = - 400 π2 x Số dao động toàn phần mà vật thực giây A 10 B 40 C 20 D Câu 18: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = A cos( ωt + ϕ ) Chọn gốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí có li độ x = A hướng theo chiều dương trục tọa độ Pha ban đầu ϕ dao động π π π π A B − C − D − 6 Câu 19: Cho hai dao động điều hòa phương : x1 = A cos( ωt + ϕ1 ) cm  π x2 = 10cos ωt − ÷ cm Dao động tổng hợp hai dao động có dạng : x = 3cos( ωt) 6  (cm) Giá trị ϕ1 π π π π B C − D − 3 Câu 20: Một lắc đơn có độ dài l1 dao động với biên độ góc nhỏ, có chu kì dao động T1 = 0,9 s Một lắc đơn khác có độ dài l2 dao động nơi với chu kì dao động T2 = 1,2 s Chu kì dao động lắc đơn có độ dài (l1 + l2) A 0,2 s B 2,1 s C 0,8 s D 0,3 s A ĐỀ Họ tên: Câu 1: Hai dao động hòa phương, tần số có biên độ A =8cm, A2 =15cm π lệch pha Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B 11 cm C 17 cm D 23 cm Câu 2: Dao động chất điểm có khối lượng 100 g tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình li độ x = 5cos10t x2 = 10cos10t (x1 x2 tính cm, t tính s) Mốc vị trí cân Cơ chất điểm A 0,1125 J B 225 J C 112,5 J D 0,225 J Câu 3: Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao π động có phương trình x1 = 3cos10t (cm) x2 = 4sin(10t + ) (cm) Gia tốc vật có độ lớn cực đại A m/s2 B m/s2 C 0,7 m/s2 D m/s2 Câu 4:Một vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian? A Biên độ tốc độ B Li độ tốc độ C Biên độ gia tốc D Biên độ Câu 5: Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa có độ lớn A tỉ lệ với độ lớn li độ hướng vị trí cân B tỉ lệ với bình phương biên độ C không đổi hướng thay đổi D hướng không đổi Câu 6: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4cm, mốc vị trí cân Lò xo lắc có độ cứng 50 N/m Thế cực đại lắc A 0,04 J B 10-3 J C 5.10-3 J D 0,02 J Câu 7: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kì 0,4 s Khi vật nhỏ lắc vị trí cân bằng, lò xo có độ dài 44 cm Lấy g = 10 m/s 2; π2 = 10 Chiều dài tự nhiên lò xo A 40 cm B 36 cm C 38 cm D 42 cm Câu 8: Một vật nhỏ có khối lượng 100g, dao động điều hòa với biên độ 4cm tần số 5Hz Lấy π = 10 Lực kéo tác dụng lên vật nhỏ có độ lớn cực đại bằng: A 2N B 8N C 4N D 6N Câu 9: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 250g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm Khoảng thời gian ngắn để vận tốc vật có giá trị từ -40 cm/s đến 40 cm/s π π π π A s B s C D s 40 120 20 60 Câu 10: Hai chất điểm M N có khối lượng, dao động điều hòa tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục tọa độ Ox Vị trí cân M N đường thẳng qua góc tọa độ vng góc với Ox Biên độ M cm, N cm Trong trình dao động, khoảng cách lớn M N theo phương Ox 10 cm Mốc vị trí cân Ở thời điểm mà M có động năng, tỉ số động M động N 16 A B C D 16 Câu 11: Một lắc lò xo dao động điều hòa có biên độ A Khi vật nặng có li độ cm tốc độ 80π cm/s Khi vật nặng có li độ cm có tốc độ 60π cm/s Chu kì dao động lắc : A 0,2 s B 0,2 π s C 0,4 s D 0,1 π s Câu 12: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T Nếu tăng khối lượng nặng lắc lên lần chu kì dao động điều hòa lắc có giá trị T A 4T B T C 2T D  π Câu 13: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos 5t − ÷ (cm) Tại thời điểm 4  π s vận tốc dao động vật 12 A – cm/s B cm/s C 12 cm/s D – 10 cm/s Câu 14: Một vật thực dao động điều hòa, qua vị trí cân A vận tốc vật có độ lớn cực đại, gia tốc vật có độ lớn khơng B vận tốc vật có độ lớn khơng, gia tốc vật có độ lớn cực đại C vận tốc vật có độ lớn cực đại, gia tốc vật có độ lớn cực đại D vận tốc vàgia tốc vật có độ lớn khơng Câu 15: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng đứng yên cân lò xo dãn đoạn 16 cm Lấy g = π2 m/s2 Chu kì dao động điều hòa lắc t= A 0,8 s B 50 s C s D s Câu 16: Trong dao động điều hòa chất điểm, chất điểm đổi điều chuyển động lực kéo tác dụng vào vật A có độ lớn cực đại B đổi chiều C có độ lớn cực tiểu D có độ lớn không Câu 17: Một vật thực dao động điều hòa quanh vị trí cân Véctơ gia tốc vật đổi chiều A vị trí quỹ đạo B vị trí lực tác dụng lên vật cực đại C hai vị trí biên quỹ đạo D vị trí cân Câu 18: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 1,6 π2 N/m dao động điều hòa với biên độ cm Khi t = 0, vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật   π π A x = 6cos 2πt + ÷ cm B x = 6cos 2πt − ÷ cm 2 2     π π C x = 6cos 4πt − ÷ cm D x = 6cos 4πt + ÷ cm 2 2   Câu 19: Khi nói dao động tắt dần, phát biểu sau có nội dung ? A Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian B Dao động tắt dần có chu kì giảm theo thời gian C Dao động tắt dần có khơng thay đổi theo thời gian D Dao động tắt dần có biên độ khơng đổi theo thời gian Câu 20: Một lắc lò xo thực dao động thời gian 10 s, vận tốc vật nặng qua vị trí cân có độ lớn π cm/s Vị trí vật lần động cách vị trí cân đoạn A 2 cm B 0,5 cm C 4,0 cm D 2,0 cm ĐỀ Họ tên: Câu 1: Một lắc lò xo dao động hòa với tần số 2f1 Động lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f f A 2f1 B C f1 D f1 Câu 2: Một vật dao động hòa dọc theo trục Ox Mốc vị trí cân Ở thời điểm độ lớn vận tốc vật 50% vận tốc cực đại tỉ số động vật A B C D 4 Câu 3: Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo có biểu thức F = - 0,8cos 4t (N) Dao động vật có biên độ A cm B 12 cm C cm D 10 cm Câu 4: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng dao động hòa Biết vị trí cân vật độ dãn lò xo ∆l Chu kì dao động lắc ∆l ∆l g g A 2π B C D 2π 2π g g ∆l 2π ∆l Câu 5:Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời điểm t vật có li độ 5cm, thời điểm t+ T vật có tốc độ 50cm/s Giá trị m A 0,5 kg B 1,2 kg C.0,8 kg D.1,0 kg Câu 7: Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m Mốc vị trí cân Khi viên bi cách vị trí cân cm động lắc A 0,64 J B 3,2 mJ C 6,4 mJ D 0,32 J Câu 8: Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100g Lấy π2 = 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A Hz B Hz C 12 Hz D Hz Câu 9: Một lắc đơn có chiều dài 1m dao động điều hòa xung quanh vị trí cân Sau thời gian 20 s lắc thực 10 dao động tồn phần Lấy π = 3,14 gia tốc trọng trường nơi có giá trị A 10 m/s2 B 9,86 m/s2 C 9,80 m/s2 D 9,78 m/s2 Câu 10: Một lắc đơn nơi gia tốc trọng trường 9,75 m/s , dao động (biên độ góc nhỏ) với chu kì 2,24 s Coi chiều dài dây lắc không thay đổi Chuyển đến nơi gia tốc trọng trường 9,84 m/s2 dao động A nhanh so vởi vị trí trước 0,01 s B nhanh so với vị trí trước 2,23 s C chậm so với vị trí trước 0,01 s D chậm so với vị trí trước 2,23 s Câu 11: Một lắc đơn dạo động điều hòa với tần số góc rad/s nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 Chiều dài dây treo lắc A 81,5 cm B 62,5 cm C 50 cm D 125 cm Câu 12: Li độ hai dao động điều hoà tần số ngược pha A trái dấu B C dấu D đối Câu 13: Một lắc đơn dao động điều hòa Trong vật di chuyển từ biên sang biên A vận tốc vật đổi chiều lần B gia tốc vật có hướng khơng thay đổi C vận tốc vật có hướng khơng thay đổi D gia tốc vật ln có độ lớn khác Câu 14: Một vật dao động tắt dần Cứ sau chu kỳ biên độ dao động giảm 4% Phần lượng bị dao động toàn phần xấp xỉ A 7,8% B 6,5% C 4,0% D 16,0% Câu 15: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 10π cm/s Độ lớn vận tốc trung bình vật chu kì dao động A B 20 cm/s C 10 cm/s D 20π cm/s Câu 16: Cho hai dao động điều hoà phương, tần số Dao động tổng hợp pha với dao động thành phần ngược pha với dao động thành phần hai dao động thành phần A ngược pha có biên độ khác B ngược pha biên độ C pha biên độ D pha có biên độ khác Câu 17: Khi tăng chiều dài lắc đơn 10 cm chu kỳ dao động nhỏ lắc biến thiên 0,1 s Lấy g = π2 = 10 m/s2 Chu kỳ dao động ban đầu lắc A 1,90 s B 2,05 s C 2,00 s D 1,95 s Câu 18: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 100 g dao động điều hoà với chu kỳ s Khi pha dao động 3π rad gia tốc vật 25 cm/s2 Động cực đại vật A 2,53.10-3 J B 0,81.10-3 J C 1,27.10-3 J D 1,6.10-3 J Câu 19: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo nhẹ có độ cứng k treo thang máy đứng yên Ở thời điểm t lắc dao động điều hoà, thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần theo phương thẳng đứng lên Nếu thời điểm t lắc A qua vị trí cân biên độ dao động khơng đổi B vị trí biên biên độ dao động tăng lên C vị trí biên biên độ dao động giảm D qua vị trí cân biên độ dao động tăng lên Câu 20: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 20 N/m vật nhỏ có khối lượng m = 0,2 kg dao động điều hòa Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc vật có độ lớn 20 cm/s m/s2 Biên độ dao động A 10 cm B cm C cm D 16 cm ĐỀ Họ tên: Câu 1: Một vật dao dộng điều hòa với chu kì T = 1s Tại thời điểm vật cách vị trí cân cm, sau thời điểm 0,75 s vật cách vị trí cân cm Biên độ dao động vật A cm B cm C 10 cm D 14 cm Câu : Một lắc lò xo dao động điều hòa phương ngang với biện độ A Khi vật qua vị trí A vật có li độ x = vật có tốc độ 10cm/s Biết khối lượng vật 1kg Năng lượng dao động vật A.0,02 J B.0,04 J C.0,03 J D 0,01 J Câu 3: Một vật có khối lượng m=100g dao động điều hồ với chu kì T=1s, tốc độ vật qua vị trí cân vo=10 π cm/s, lấy π =10 Hợp lực cực đại tác dụng vào vật A 0,2N B 0,4N C 2N D 4,0N Câu 4: Hai lắc đơn có chiều dài dây treo nhau, đặt điện trường có phương nằm ngang Hòn bi lắc thứ khơng tích điện, chu kì dao động T Hòn bi lắc thứ hai tích điện, nằm cân dây treo lắc tạo với phương ngang góc 300 Chu kì dao động nhỏ lắc thứ hai là: A T / B T / C.T /2 D T Câu 5: Một lắc đơn dao động điều hòa Trong vật di chuyển từ biên sang biên A hợp lực tác dụng vào vật ln có độ lớn khác B hợp lực tác dụng vào vật có hướng khơng thay đổi C gia tốc có hướng khơng đổi D vận tốc vật đổi chiều lần Câu 6: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T = 0,4s, biên độ A = 8cm Cho g = 10m/s2 π2 =10 Thời gian ngắn để vật từ vị trí cân đến vị trí lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu A 1/30 s B 1/15 s C 1/10 s D 1/5 s Câu 7: Một đồng hồ lắc có chu kì T = 2s, biết ngày đêm đồng hồ chạy chậm 129,6s Hỏi phải điều chỉnh chiều dài lắc để đồng hồ chạy giờ? Coi gia tốc trọng trường không đổi A Tăng 0,15% B Giảm 0,15% C Tăng 0,3% D Giảm 0,3% Câu 8: Một vật khối lượng m dao động điều hòa Năng lượng dao động vật tăng lần tần số tăng gấp ba biên độ giàm hai lần? A Tăng 0,75 lần B Tăng 2,25 lần C Tăng 1,5 lần D Tăng lần Câu 9: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(10πt + π/4) cm Tính từ lúc t= 0, thời điểm vật đạt vận tốc cực đại A 0,5s B 0,25s C 0,125s D 0,025s π  Câu 10: Một lắc đơn dao động với phương trình s = 10 cos 2πt − (cm) Sau 3  cm( từ lúc t = 0) vật A có vận tốc khơng B chuyển động xa vị trí cân C có vận tốc đạt giá trị cực đại D có động Câu 11: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, có phương trình x1 = 2.sin(10t - π/3) (cm); x2 = cos(10t + π/6) (cm) (t đo giây) Vận tốc cực đại vật A 20 (cm) B (cm/s) C 10 (cm/s) D (cm/s) Câu 12: Một lắc lò xo, gồm lò xo nhẹ có độ cứng 50N/m, vật có khối lượng 2kg, dao động điều hòa dọc Tại thời điểm vật có gia tốc 75 cm/s có vận tốc 15 (cm/s) Xác định biên độ A A= cm B A= cm C A= cm D A= 10 cm Câu 13: Hai lắc đặt gần dao động bé với chu kì 1,5(s) 2(s) mặt phẳng song song Tại thời điểm t hai qua vị trí cân theo chiều Thời gian ngắn để hai tượng lặp lại A 3(s) B 6(s) C 12(s) D 4(s) Câu 14: Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng, hai lần liên tiếp lắc qua vị trí cân thì: A gia tốc nhau, vận tốc B động nhau, vận tốc C Thế nhau,vận tốc D gia tốc nhau, động Câu 15: Một lắc có khối lượng m=500g, dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với phương trình x = A cos(ωt + ϕ ) có giá trị 10 −2 J Lấy gốc thời gian vật có vận tốc 0,1m/s lực tác dụng vào vật theo chiều dương Giá trị cos ϕ là: 1 3 A − B C D − 2 2 Câu 16: Hai lắc đơn giống hệt nhau, cầu có kích thước nhỏ làm chất có khối lượng riêng D = 8540 kg/m3 Dùng lắc nói để điều khiển đồng hồ lắc Đồng hồ thứ đặt khơng khí đồng hồ thứ hai đặt chân không Biết khối lượng riêng khơng khí ρ = 1,3 kg/m3 Biết điều kiện khác giống hệt hai đồng hồ hoạt động Nếu coi đồng hồ chân khơng chạy đồng hồ đặt khơng khí chạy nhanh hay chậm sau ngày đêm A 6,65 giây B 2,15 giây C 3,98 giây D 8,24 giây Câu 17: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng B Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng Câu 18: Một lắc lò xo dao động điều hồ Vận tốc có độ lớn cực đại 60cm/s Chọn gốc toạ độ vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ x = cm động giảm Tại vị trí vật có li độ x0 động Phương trình dao động vật π π A x = 6cos (10t + )cm B x = cos(10t - )cm 4 π π C x = cos (10t + ) cm D x = cos(10t - )cm 4 Câu 19: Phương trình tổng quát dao động điều hòa A x= Acotg( ω t + ϕ ) B x= Atan( ω t + ϕ ) ϕ C x= Acos( ω t + ) D x= Acos( ω t2 + ϕ ) Câu 20: Trong dao động điều hòa, phát biểu sau không đúng? A Cứ sau khoảng thời gian chu kì vật lại trở vị trí ban đầu B Cứ sau khoảng thời gian chu kì vận tốc vật lại trở giá trị ban đầu C Cứ sau khoảng thời gian chu kì gia tốc vật lại trở giá trị ban đầu D Cứ sau khoảng thời gian chu kì biên độ vật lại trở giá trị ban đầu ĐỀ Họ tên: Câu 1: Phát biểu sau không đúng? Cơ dao động điều hòa ln A tổng động thời điểm B động thời điểm ban đầu C vị trí li độ cực đại D động vị trí cân Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x= 5cos(2 π t) cm, chu kì dao động chất điểm có giá trị A s B s C 0,5 s D 1,5 s Câu 3: Con lắc lò xo dao động điều hòa, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 4: Một chất điểm khối lượng m= 100 g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x= 4cos(2t) cm Cơ dao động điều hòa chất điểm có giá trị A 3200 J B 3,2 J C 0,32 J D 0,32 mJ Câu 5: Một lắc đơn có dây treo dài m, dao động với biên độ góc 20 Biên độ dao động lắc A cm B 1,7 cm C 3,5 cm D 4,2 cm Câu 6: Đại lượng sau khơng cho biết dao động điều hòa nhanh hay chậm? A Chu kì B Tần số C Tốc độ góc D Biên độ Câu 7: Trong dao động điều hòa lắc lò xo xác định, biên độ dao động tăng lần lượng dao động A giảm lần B không đổi C tăng 16 lần D.tăng lần Câu 8: Khi tổng hợp hai dao động phương, tần số khác pha ban đầu thấy pha dao động tổng hợp pha với dao động thứ Kết luận sau đúng? A Hai dao động có biên độ B Hai dao động vng pha C Biên độ dao động thứ lớn biên độ dao động thứ hai D Hai dao động lệch pha 1200 Câu 9: Một lắc lò xo, nặng có khối lượng m= 100 g, lò xo có độ cứng k= 10 N/m Thời gian để thực 10 dao động π π A s B s C.2 π s D.2 s Câu 10: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x= 10cos(10 π t) cm Tốc độ vật thời điểm t= s A - 100 π cm/s B 50 π cm/s C 10 cm/s D Câu 11: Tổng hợp hai dao động phương, tần số, vng pha có biên độ A1 = cm A2 = cm ta biên độ dao động tổng hợp A cm B cm C cm D cm Câu 12: Trong dao động điều hòa lắc, vật dao động có vận tốc vật A vị trí biên B có gia tốc C động cực đại D Câu 13: Độ lớn vận tốc chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại A li độ có độ lớn cực đại B li độ khơng C pha cực đại D gia tốc có độ lớn cực đại Câu 14: Động vật dao động điều hòa biến đổi theo thời gian A tuần hồn với chu kì T B hàm cosin T C khơng đổi D tuần hồn với chu kì Câu 15: Dao động trì dao động tắt dần mà người ta A tác dụng ngoại lực làm giảm lực cản môi trường vật chuyển động B tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào dao động C tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chuyển động phần chu kì để bổ xung phần lượng vừa bị mát D kích thích lại dao động sau dao động bị tắt dần 2π Câu 16: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos( t + π ) cm, biên độ dao động chất điểm 2π 2π A m B cm C m D cm 3 Câu 17: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4 π t) cm, chu kì dao động vật A s B s C s D 0,5 s π Câu 18: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos( π t + ) cm, pha dao động chất điểm thời điểm t = s A -3 cm B s C 1,5 π rad D 0,5 Hz Câu 19: Một lắc lò xo nặng có khối lượng m= 200g dao động điều hòa với phương trình x= 4cos10t cm Độ cứng lò xo A 20 N/m B 200 N/m C 2000 N/m D 20000 N/m Câu 20: Trong lựa chọn sau đây, lựa chọn nghiệm phương trình x '' +ω2 x=0 ? A x = Asin( ωt+ϕ ) B x = Acos( ωt+ϕ ) C x = A1 sin ωt + A cos ωt D x = Atsin( ωt + ϕ ) ĐỀ Họ tên: Câu 1: Cho dao động điều hòa có phương trình x= Acos( ωt+ϕ ) Đáp án sau đúng? A Gia tốc biến đổi điều hòa pha so li độ B Vận tốc biến đổi điều hòa ngược pha so li độ π C Vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha so li độ π D Vận tốc biến đổi điều hòa chậm pha so li độ Câu 2: Phát biểu sau động dao động điều hòa khơng đúng? A Động đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên C Thế đạt giá trị cực đại giá tốc vật đạt giá trị cực tiểu D Thế đạt giá trị cực tiểu giá tốc vật đạt giá trị cực tiểu Câu 3: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x= 6cos (4πt) cm, chiều dài quỹ đạo vật A cm B 12 cm C cm D cm π Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x= 5cos( π t + ) cm, t đo s Gia tốc vật thời điểm t= s A cm/ s B cm/ s C π cm/ s D π cm/ s Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với chu kì T= s, chất điểm vạch quỹ đạo có độ dài S= 12 cm Thời điểm ban đầu, chất điểm vị trí biên dương Phương trình dao động chất điểm π π A x = 12cos(2t + ) cm B x = 6cos(2t + ) cm 2 π C x = 6cos( π t + ) cm D x = 6cos π t cm Câu 6: Một lắc lò xo, dao động điều hòa với biên độ cm 0,02 J Khi dao động với biên độ cm A 0,36 J B 0,036 J C 0,0125 J D 0,0512 J Câu 7: Một vật dao động điều hòa theo trục cố định ( mốc vị trí cân bằng) A vật cực đại vật vị trí biên B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu C vị trí cân bằng, vật D động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại Câu 8: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng B Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng C dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng Câu 9: Phát biểu sau khơng nói dao động điều hòa? A Li độ dao động biến thiên theo thời gian theo định luật dạng sin hay cosin B Gia tốc vật hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ C Gia tốc vật ngược pha với li độ D Vận tốc vật đồng pha với li độ Câu 10: Trong dao động điều hòa: A Gia tốc vật cực đại vật qua vị trí cân B Gia tốc vật pha với li độ C Gia tốc vật ngược pha với vận tốc D Gia tốc vật hướng vị trí cân Câu 11: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình sau : x1 = A cos( ωt + ϕ1 ) x2 = A cos( ωt + ϕ2 ) Pha ban đầu dao động tổng hợp xác định biểu thức : A sinϕ1 − A sinϕ2 A sinϕ1 + A sinϕ2 A tanϕ = B tanϕ = A cosϕ1 − A cosϕ2 A cosϕ1 + A cosϕ2 A cosϕ1 − A cosϕ2 A cosϕ1 + A cosϕ2 D tanϕ = A sinϕ1 − A sinϕ2 A sinϕ1 + A sinϕ2 Câu 12: Khi nói dao động lắc đơn với biên độ nhỏ, phát biểu sau có nội dung không ? A Chiều dài quỹ đạo chuyển động lắc hai lần biên độ B Chu kì dao động lắc khơng phụ thuộc vào chất khối lượng vật nặng C Lực căng dây qua vị trí cân có giá trị trọng lượng vật D Tốc độ vật nặng cực đại vật qua vị trí cân Câu 13: Con lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu gắn nặng có khối lượng m, nặng thực dao động điều hòa với tần số f Cơng thức tính (của nặng) không ? 1 m2 A W = mω2A B W = kA C W = D W = 2π2.f 2.mA A 2 2k Câu 14: Tại nơi có gia tốc trọng trường g không thay đổi, tăng chiều dài dây treo lắc đơn lên lần tần số dao động lắc A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 15: Một vật thực dao động điều hòa Khi vật có li độ x1 = cm vận tốc vật v1 = - 40 3π cm/s ; vật có li độ x2 = cm vận tốc vật v2 = 40 2π cm/s Động vật biến thiên điều hòa với chu kì A 0,4 s B 0,1 s C 0,2 s D 0,8 s Câu 16: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số :   2π  2π  x1 = A cos ωt − ÷ cm x2 = A cos ωt + ÷ cm Phương trình dao động tổng hợp vật 3 3   C tanϕ = A x = A cos( ωt + π ) cm B x = A cos( ωt) cm C x = A cos( ωt − π ) cm D x = 2A cos( ωt) cm Câu 17: Chu kì dao động điều hòa lắc đơn không phụ thuộc vào A gia tốc trọng trường B vĩ độ địa lí C khối lượng nặng D chiều dài dây treo Câu 18: Trong phát biểu sau, phát biểu có nội dung sai ? A Dao động cưỡng dao động chịu tác dụng ngoại lực cưỡng tuần hoàn B Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng C Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng Câu 19: Một lắc đơn dao động điều hòa mặt đất với chu kì T Nếu đưa lắc lên Mặt Trăng có gia tốc trọng trường gia tốc trọng trường mặt đất, coi độ dài dây treo lắc khơng thay đổi chu kì dao động điều hòa lắc Mặt Trăng T T A B 6.T C D 6T Câu 20: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 0,2 kg lò xo có độ cứng 80 N/m Con lắc dao động điều hòa với biên độ cm Vận tốc cực đại vật nặng có độ lớn A 0,7 m/s B 0,6 m/s C 0,4 m/s D 0,5 m/s
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ, TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay