bài tập dao động tắt dần duy trì và cưỡng bức

12 23 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:43

Các chuyên đề Vật Lý 12 CON LẮC DAO ĐỘNG TẮT DẦN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA LỰC MA SÁT A DAO ĐỘNG TẮT DẦN I CON LẮC ĐƠN NẰM NGANG DAO ĐỘNG TẮT DẦN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA LỰC MA SÁT TRƯỢT: a Khảo sát chuyển động vật Chọn gốc tọa độ O vị trí mà lò xo khơng bị biến dạng: Phương trình định luật II Niuton cho vật vị trí có li độ x chuyển động theo chiều dương: N  P  Fms  Fdn  ma Theo trục Ox: k kx  mg  mx  x  x  g m Phương trình vi phân cấp hai với hệ số + Xét phương trình vi phân nhất: k x  x  m k Phương trình cho nghiệm tổng quát: x1  A cos  t   với 2  m Ta tìm nghiệm riêng phương trình vi phân khơng thần dạng: x  a Thay vào phương trình vi phân khơng nhất, ta thu được: mg x2   k Vậy nghiệm phương trình trường hợp là: mg x  x1  x  A cos  t     k  Một cách tổng quát hơn, phương trình li độ vật dao động tắt dần biến đổi theo quy luật: mg x  A cos  t    k Bùi Xuân Dương Trang Các chuyên đề Vật Lý 12 Trong đó: mg ứng với trường hợp vật chuyển động theo chiều dương k mg + x  A cos  t    ứng với trường hợp vật chuyển động theo chiều âm k Từ phương trình ta đến kết luận rằng: + Khi vật chuyển động theo chiều dương trục Ox vị trí cân vật lệch mg phía tọa độ âm đoạn k + Khi vật chuyển động theo chiều âm trục Ox vị trí cân vật lệch phía mg tọa độ dương đoạn k 2 + Vật “dao động” với chu kì T   Đồ thị dao động tắt dần có dạng: + x  A cos  t    b Tốc độ cực đại lắc trình vật dao động + Vật dao động tắt dần vật giảm dần theo thời gian, kết vật có tốc độ lớn di chuyển khoảng phần tư chu kì thứ nhất: Gọi x vị trí vật, áp dụng định luật bảo toàn năng: 1 kX0  mv2  kx  mg  X  x  2 k  v2   A02  x   2g  A  x  m Bùi Xuân Dương Trang Các chuyên đề Vật Lý 12 Đạo hàm hai vế theo x: dv 2k 2v   x  2g dx m dv mg   x0  dx k Thay kết x vào biểu thức v ta thu được: vmax    X0  x  Vậy dao động tắt dần lắc lò xo tác dụng lực ma sát, vật đạt tốc độ cực đại qua vị trí cân lần thứ tốc độ cực đại   X0  x  Trong X0 li độ cách kích thích ban đầu Tại vị trí tốc độ vật đạt cực đại c Thời gian chuyển động lắc dừng lại Giả sử trước dao động tắt dần hẳn lắc có biên độ An (được hiểu li độ cực đại vật so với vị trí cân bằng) Vậy lắc dừng lại dừng lại vị trí nào? Áp dụng định luật bảo tồn chuyển hóa lượng 1 k  A n  x   kx  mg  A n  x  x  với mg  kx 2 Biến đổi rút gọn biểu thức ta thu x  2x x  x 02  A2n  Giải phương trình  x  An  x Vậy rõ ràng vật dừng hẳn vị trí đối xứng với An qua vị trí cân bằng, đồng nghĩa với việc vật dừng hẳn vị trí biên nửa chu kì cuối A1  n  m với n số tự nhiên  m  2x Thời gian chuyển động vật xác định bởi: T + Nếu m  t   n  1 Xét tỉ số Bùi Xuân Dương Trang Các chuyên đề Vật Lý 12 T II CON LẮC LÒ XO DAO ĐỘNG TẮT DẦN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA LỰC MA KHÔNG ĐỔI: a Khảo sát chuyển động vật Trong trình dao động lắc, vật nặng chịu tác dụng ba lực: + Lực căng dây T hướng theo phương sợi dây điểm treo + Trọng lực P ln có phương thẳng đứng hướng xuống + Lực cản mơi trường FC có phương tiếp tuyến với quỹ đạo, chiều ngược chiều chuyển động Phương trình định luật II Niuton cho vật trình chuyển động lắc: P  T  FC  ma Một cách tương tự dao động tắt dần lắc lò xo, trình dao động lắc đơn, lắc có hai vị trí cân bằng, hai vị trí cách gốc tọa độ O đoạn s cho: F sin   C P lF Trong trường hợp α nhỏ sin    s  l  C P b Tốc độ cực đại lắc trình dao động: Vật đạt tốc độ cực đại qua vị trí cân lần thứ Áp dụng định luật bảo toàn ta có: 1 mv2max  mgl2  mgl02  FCl  0    2 F Với   C thay vào biểu thức ta thu được: P  F  vmax  gl  0  C  mg   B DAO ĐỘNG DUY TRÌ VÀ DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC I DAO ĐỘNG SUY TRÌ: Nếu ta cung cấp thêm lượng cho vật dao động tắt dần (do ma sát) để bù lại tiêu hao lượng ma sát mà khơng làm thay đổi chi kì dao động riêng dao động kéo dài mãi gọi dao động trì + Nếu m  t   n   II DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC Định nghĩa: Tác dụng ngoại lực điều hòa F  F0 cos t lên vật đứng yên vị trí cân Người ta chứng minh rằng, chuyển động vật tác dụng ngoại lực chia thành hai giai đoạn + Giai đoạn chuyển tiếp: giai đoạn dao động hệ chưa ổn định, biên độ tăng dần Bùi Xuân Dương Trang Các chuyên đề Vật Lý 12 + Giai đoạn ổn định: giai đoạn biên độ không đổi, giai đoạn kéo dài ngoại lực điều hòa ngừng tác dụng Dao động vật giai đoạn ổn định gọi dao động cưỡng Lý thuyết thực nghiệm chứng tỏ rằng: + Dao động cưỡng dao động điều hòa + Tần số dao động cưỡng tần số Ω ngoại lực + Biên độ dao động cưỡng tỉ lệ thuận với biên độ F0 ngoại lực phụ thuộc vào tần số Ω ngoại lực Cộng hưởng: Khi biên độ dao động cưỡng A đạt cực đại, người ta nói có tượng cộng hưởng Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng tần số ngoại lực tần số dao động riêng hệ   0 Ảnh hưởng ma sát: Đồ thị biễu diễn phụ thuộc biên độ A dao động cưỡng trường hợp hệ dao động ngoại lực giống (1) mơi trường có ma sát nhớt nhỏ (2) mơi trường có ma sát nhớt lớn Bùi Xn Dương Trang Các chuyên đề Vật Lý 12  Ma sát giảm giá trị cực đại biên độ tăng, tượng cộng hưởng xảy rõ nét Khác Dao động cưỡng Dao động suy trì Tần số dao động cưỡng Tần số ngoại lực điều khiển tần số ngoại lực để có giá trị với tần số dao động riêng hệ Giống Đều chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn theo thời gian Câu 1: Một vật dao động tắt dần có đại lượng giảm liên tục theo thời gian: A biên độ gia tốc B li độ gia tốc C biên độ lượng D biên độ tốc độ Câu 2: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 0,02 kg lò xo có độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định, nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén 10 cm bng nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g  10 m/s2 Tốc độ lớn vật nhỏ đạt trình dao động là: A 10 30 cm/s B 20 cm/s C 40 cm/s D 40 cm/s Câu 3: Một chất điểm dao động cưỡng tác dụng ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f Chu kì dao động là: 2 1 A B C 2f D f f 2f Câu 4: Khi nói dao động cưỡng phát biểu sau đúng: A dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng B dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng C biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng D dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng Câu 5: Chọn câu sai: A tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hoàn B ngoại lực tác dụng lên lắc đồng hồ trọng lực C lắc đồng hồ dao động với tần số tần số riêng Bùi Xuân Dương Trang Các chuyên đề Vật Lý 12 D tần số dao động tự tần số riêng Câu 6: Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng có khối lượng M  1,8 kg, lò xo nhẹ có độ cứng k  100 N/m Một vật có khối lượng m  200 g chuyển động với tốc độ v0  m/s đến va chạm với vật M (ban đầu đứng yên) theo hướng trục lò xo Hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng ngang   0, , lấy g  10 m/s2 Coi va chạm hoàn toàn đàn hồi xuyên tâm Tốc độ lớn vật M sau lò xo bị nén cực đại A 0,4212 m/s B 1,0000 m/s C 0,4994 m/s D 0,8862 m/s Câu 7: Một lắc gồm lò xo có độ cứng 100 N/m vật nặng có khối lượng 100 g dao động mặt phẳng nằm ngang Biết hệ số ma sát vật mặt phẳng 0,1 Ban đầu kéo lệch vật khỏi vị trí cân đoạn cm thả nhẹ Lấy g  10 m/s2 Tốc độ lớn vật trình dao động: A 1,5 m/s B m/s C m/s D m/s Câu 8: Một lắc lò xo đặt nằm ngang mặt phẳng gồm lò xo có độ cứng 10 N/m, vật nặng có khối lượng 100 g Biết hệ số ma sát trược vật mặt phẳng 0,2 Lấy g  10 m/s2 Ban đầu kéo vật đến vị trí lò xo giãn cm thả nhẹ cho vật dao động tắt dần Số dao động mà vật thực đến dừng hẳn là: A 25 B 50 C 75 D 100 Câu 9: Một dao động riêng chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn để trở thành dao động cưỡng Kết luận sau sai: A Lực cản môi trường lớn biên độ dao động cưỡng bé B Biên độ ngoại lực lớn biên độ dao động cưỡng lớn C Độ chênh lệch tần số dao động riêng với tần số ngoại lực lớn biên độ dao động bé D Khi tần số ngoại lực với tần số dao động riêng biên độ dao động cưỡng bé Câu 10: Biên độ dao động cưỡng ổn định không phụ thuộc vào: A lực cản môi trường B tần sô ngoại lực cưỡng tác dụng lên vật C biên độ lực cưỡng tác dụng lên vật D pha ban đầu ngoại lực cưỡng tác dụng lên vật Câu 11: Một lắc lò xo dao động tắt dần trục Ox có ma sát vật mặt phẳng ngang Cứ sau chu kì dao động, biên độ vật lại giảm 2% So với ban đầu phần lượng lại sau chu kì là: A 9% B 81% C 19% D 90,3% Câu 12: Một dao động tắt dần chậm Sau chu kì biên độ dao động giảm 1% Phần trăm lượng giảm chu kì này: A 0,98% B 0,01% C 1% D 1,99% Câu 13: Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g lò xo có độ cứng 10 N/m đặt mặt phẳng ngang có hệ số ma sát 0,2 Lấy g  10 m/s2 Đưa vật tới vị trí lò xo bị nén 10 cm thả nhẹ Ngay sau thả vật, chuyển động theo chiều dương Tốc độ cực đại vật chuyển động theo chiều âm lần đầu là: A 0,80 m/s B 0,35 m/s C 0,40 m/s D 0,70 m/s Câu 14: Một lắc nằm ngang gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g lò xo có độ cứng 10 N/m, hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng ngang 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị giãn 10 Bùi Xn Dương Trang Các chuyên đề Vật Lý 12 cm thả nhẹ lắc dao động tắt dần Lấy g  10 m/s2 Trong khoảng thời gian kể từ lúc thả vật đến tốc độ vật bắt đầu giảm độ giảm lắc là: A 48 mJ B 50 mJ C 32 mJ D 20 mJ Câu 15: Một lắc nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 100 N/m, vật nặng m  100 g, dao động mặt phẳng ngang, hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 0,02 Kéo vật vị trí lò xo giãn 10 cm thả nhẹ cho vật dao động tắt dần Lấy g  10 m/s2 Thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động dừng hẳn là: A 25 s B 50 s C 39,75 s D 39,25 s Câu 16: Một lắc lò xo có khối lượng vật nặng 100 g, độ cứng lò xo 10 N/m, đặt mặt phẳng ngang có hệ số ma sát trượt 0,2 Kéo lắc để lò xo giãn 20 cm thả nhẹ Chọn gốc thời gian lúc thả vật Thời điểm lần thứ lò xo giãn cm là: A 13π/60 s B π/6 s B π/60 s D 15π/60 s Câu 17: Một lắc dao động tắt dần sau chu kì biên độ giảm 3% so với chu kì liền trước Hỏi sau chu kì lại 21,8% A 25 B 20 C 50 D Câu 18: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g lò xo có độ cứng 20 N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt vật giá đỡ 0,01 Từ vị trí lò xo khơng bị biến dạng truyền cho lò xo vận tốc đầu m/s thấy lắc dao động tắt dần giới hạn đàn hồi lò xo Lấy g  10 m/s2 Độ lớn cực đại lò xo q trình dao động: A N B 2,98 N B 1,98 N D 1,5 N Câu 19: Dao động trì dao động tắt dần mà người ta đã: A làm lực cản môi trường vật chuyển động B tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động C tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chuyển động phần chu kì D kích thích lại dao động sau tắt hẳn Câu 20: Một lắc lò xo có độ cứng 100 N/m vật có khối lượng 100 g, dao động mặt phẳng ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng ngang   0,01, lấy g  10 m/s2 Độ giảm biên độ vật sau nửa chu kì là: A 0,1 mm B 0,2 mm C mm D mm Câu 21: Một lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k vật nặng có khối lượng m, hệ số ma sát trượt vật mặt sàn μ Kéo vật đến vị trí lò xo giãn đoạn Δl thả nhẹ cho vật dao động Tốc độ cực đại vật trình chuyển động là: k k  mg  l A v max  B vmax   l   m m k  k  mg  k  mg  D v max   l     m k  m k  Câu 22: Một lắc lò xo thẳng đưng có độ cứng 100 N/m vật có khối lượng 500 g Ban đầu kéo vật khỏi vị trí cân đoạn cm thả nhẹ cho dao động Trong trình dao động vật chịu tác dụng lực cản 0,005 lần trọng lượng nó.Coi biên độ vật giảm chu kì Lấy g  10 m/s2 Số lần vật qua vị trí cân bằng: A 100 B 150 C 200 D 50 C vmax  Bùi Xuân Dương Trang Các chuyên đề Vật Lý 12 Câu 23: Một lắc lò xo đặt theo phương ngang gồm vật nhỏ có khối lượng 0,2 kg lò xo có độ cứng 10 N/m Hệ số ma sát vật giá đỡ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén 10 cm thả nhẹ cho vật dao động tắt dần Lấy g  10 m/s2 Trong trình dao động lò xo có độ giãn lớn là: A cm B cm C cm D cm Câu 24: Một người xách xô nước đường, bước dài 45 cm nước bị sóng sánh mạnh Chu kì dao động riêng xô nước 0,3 s Vận tốc người: A 1,5 km/h B 3,6 km/h C 4,8 km/h D 5,4 km/h Câu 25: Một lắc lò xo có độ cứng N/m, vật nặng có khối lượng 80 g, dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng ngang 0,1 Ban đầu kéo vật khỏi vị trí cân đoạn 10 cm thả nhẹ Cho gia tốc trọng trường g  10 m/s2 Tốc độ lớn mà vật đạt là: A 0,36 m/s B 0,25 m/s C 0,5 m/s D 0,3 m/s Câu 26: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng N/m vật nhỏ có khối lượng 40 g Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị giãn 20 cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g  10 m/s2 Kể từ lúc đầu thời điểm tốc độ vật bắt đầu giảm, lắc lò xo giảm lượng bằng: A 39,6 mJ B 24,4 mJ C 79,2 mJ D 240 mJ Câu 27: Một lắc lò xo có độ cứng 100 N/m, khối lượng vật nặng kg đứng yên vị trí cân ta tác dụng lên ngoại lực biến thiên tuần hòa với phương trình F  F0 cos10t N Sau thời gian ta thấy vật dao động ổn định với biên độ A  cm Tốc độ cực đại vật có giá trị bằng: A 60 cm/s B 60π cm/s C 0,6 cm/s D 6π cm/s Câu 28: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo có độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén 10 cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g  10 m/s2 Độ giảm lắc giai đoạn từ thả vật đến tốc độ lắc đạt giá trị cực đại lần là: A mJ B 0,2 mJ C 4,5 mJ D mJ Câu 29: Gắn vật có khối lượng m = 200 g vào lò xo có độ cứng k = 80 N/m Một đầu lò xo cố định, ban đầu vật vị trí lò xo khơng bị biến dạng mặt phẳng nằm ngang Kéo vật m khỏi vị trí cân đoạn 10 cm dọc theo trục lò xo thả nhẹ cho lò xo dao động Biết hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng ngang 0,1 Lấy g  10 m/s2 Độ giảm biên độ dao động m sau chu kì là: A 0,5 cm B 0,25 cm C cm D cm Câu 30: Một lắc lò xo có độ cứng k  10 N/m, khối lượng vật nặng m  100 g, dao động mặt phẳng ngang, thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn cm Hệ số ma sát trượt lắc mặt phẳng   0, Thời gian chuyển động vật m từ lúc ban đầu vị trí lò xo khơng bị giãn lần đầu là:     A s B s C s D s 20 15 30 25 Bùi Xuân Dương Trang Các chuyên đề Vật Lý 12 Câu 31: Một hành khách dùng dây cao su treo ba lô lên trần toa tàu Khối lượng ba lo 16 kg, hệ số đàn hồi dây k  900 N/m Chiều dài ray 12,5 m Ở chỗ nối ranh có khe nhỏ Hỏi tàu chạy với tốc độ ba lo rung mạnh A 13 m/s B 14 m/s C 15 m/s D 16 m/s Câu 32: Một lắc lò xo có độ cứng 62,5 N/m, vật nặng có khối lượng m = 100 g dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng nằm ngang 0,1 Kéo vật khỏi vị trí cân đoạn A thả nhẹ cho vật dao động Lấy g  10 m/s2 Quãng đường vật dừng 2,4 m Giá trị A: A cm B 10 cm C 8,8 cm D 7,6 cm Câu 34: Một lắc dao động tắt dần môi trường với lực ma sát nhỏ Cứ sau chu kì lượng lắc 8% Trong dao động toàn phần biên độ vật giảm: A 2% B 4% C 6% D 8% Câu 35: Một lắc lò xo dao động tắt dần Sau ba chu kì biên độ giảm 10% Phần trăm lại sau khoảng thời gian là: A 6,3% B 81 % C 90 % D 20% Câu 36: Một vật nhỏ khối lượng 100 g nối với lò xo có độ cứng 80 N/m, đầu lại gắn cố định cho vật dao động theo phương ngang Người ta kéo vật khỏ vị trí cân cm truyền cho vận tốc ban đầu 80 cm/s Lấy gia tốc trọng trường g  10 m/s2 Khi hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng ngang 0,05 Biên độ vật sau chu kì là: A cm B 2,75 cm C 4,5 cm D 3,75 cm Câu 37: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 200 g, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng 80 N/m; đặt mặt phẳng nằm ngang Người ta kéo vật khỏi vị trí cân đoạn cm truyền cho vận tốc đầu 80 cm/s theo phương ngang Cho g  10 m/s2 Do lực ma sát nên vật dao động tắt dần, sau thực 10 dao động vật dừng lại Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang là: A 0,04 B 0,15 C 0,01 D 0,05 Câu 38: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 100 g lò xo có độ cứng 100 N/m dao động mặt phẳng nằm ngang với biên độ ban đầu 10 cm Lấy gia tốc trọng trường g  10 m/s2 Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 0,1 Thời gian từ lúc vật bắt đầu dao động đến dừng hẳn: A s B s C s D s Câu 39: Một lắc lò xo có độ cứng k = N/m, khối lượng m = 80 g dao động tắt dần mặt phẳng nằm ngang ma sát, hệ số ma sát μ = 0,1 Ban đầu kéo vật khỏi vị trí cân đoạn 10 cm thả nhẹ Cho gia tốc trọng trường g  10 m/s2 Thế vật mà vật có tốc độ lớn là: A 0,16 J B 0,16 mJ C 1,6 J D 1,6 mJ Câu 40: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 0,1 kg lò xo có độ cứng 10 N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt vật giá đỡ 0,1 Ban đầu giữ vật cho lò xo bị nén đoạn A thả nhẹ cho lắc dao động tắt dần Lấy g  10 m/s2 Tốc độ lớn mà vật nhỏ đạt trình dao động 60 cm/s Giá trị A: A cm B cm C cm D cm Câu 41: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 0,02 kg lò xo có độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ nằm ngang cố định dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt vật Bùi Xuân Dương Trang 10 Các chuyên đề Vật Lý 12 nhỏ giá đỡ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo giãn 10 cm thả nhẹ cho lò xo dao động tắt dần Lấy g  10 m/s2 Li độ cực đại vật sau qua vị trí cân lần thứ nhất: A cm B cm C cm D cm Câu 42: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng ngang, gồm vật nhỏ có khối lượng 40 g lò xo có độ cứng 20 N/m Vật dao động theo phương trục lò xo Hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng ngang 0,1 Ban đầu giữ vật để lò xo bị nén cm thả nhẹ Biên độ dao động vật sau lần qua vị trí cân là: A 6,8 cm B cm C cm D cm Câu 43: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 250 g lò xo có độ cứng 100 N/m Con lắc dao động cưỡng theo phương trục lò xo tác dụng ngoại lực tuần hoàn F  F0 cos t N Khi thay đổi Ω biên độ dao động vật thay đổi theo Ứng với giá trị Ω 10 rad/s 15 rad/s biên độ vật A1 A2 So sánh A1 A2: A A1  2A2 B A1  A2 C A1  A2 D A1  A Câu 44: Trong dao động cưỡng bức, tượng cộng hưởng xảy khi: A biên độ ngoại lực tuần hoàn cực đại B tần số dao động ngoại lực tuần hoàn tần số dao động riêng hệ C tần số dao động riêng nhỏ D tần số ngoại lực tuần hoàn lớn Câu 45: Trong dao động tắt dần lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng có khối lượng m lò xo có độ cứng k Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang μ Độ giảm biên độ chu kì Biết gia tốc trọng trường vị trí đặt lắc g mg 2mg A A  B A  k k 3mg 4mg C A  D A  k k Câu 46: Một vật dao động riêng có tần số dao động Hz Nếu tác dụng vào vật ngoại lực F1  10cos 4t N dao động ổn định vật dao động với biên độ A1, tương tự tác dụng vào vật ngoại lực F2  10cos 20t N F3  20cos 4t N biên độ dao động cưỡng vật A2 A3 Kết luân sau đúng: A A1  A2  A3 B A3  A2  A1 C A3  A1  A2 D A1  A3  A2 Câu 47: Một người xách xô nước đường, bước dài 40 cm Biết chu kì dao động riêng nước xơ 0,2 s Người phải với tốc độ để nước bị sóng sánh mạnh nhất: A 200 m/s B cm/s C 7,2 km/h D m/s Câu 48: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 100 g lò xo có độ cứng 100 N/m Tác dụng vào vật ngoại lực điều hòa cưỡng với biên độ F0 tần số Hz biên độ dao động ổn định hệ A1 Giữa nguyên biên độ ngoại lực tăng tần số lên thành Hz biên độ dao động hệ ổn định A2 So sánh A1 A2: A A1  A2 B A1  A C A1  A D A1  A2 Câu 49: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m  50 g lò xo có độ cứng 20 N/m đặt mặt bàn nằm ngang Biết hệ số ma sát vật mặt bàn 0,2 Kéo vật đến vị trí lò xo bị giãn cm bng nhẹ cho vật dao động tắt dần Lấy g  10 m/s2 Độ nén lớn lò xo trình dao động là: Bùi Xuân Dương Trang 11 Các chuyên đề Vật Lý 12 A cm B cm C 5,5 cm Câu 50: Phát biểu sau nói dao động tắt dần: A dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian B dao động tắt dần không đổi theo thời gian C li độ dao động tắt dần tuân theo quy luật hàm sin D dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực Bùi Xuân Dương D cm Trang 12
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập dao động tắt dần duy trì và cưỡng bức, bài tập dao động tắt dần duy trì và cưỡng bức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay