TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ thoi gian va quang duong trong dao dong dieu hoa thuvienvatly com b4d4f 44996

9 30 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:43

Các chuyên đề Vật Lý 12 KHOẢNG THỜI GIAN VÀ QNG ĐƯỜNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA Bài tốn 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tần số góc ω Xác định thời gian để vật từ vị trí có li độ x0 đến vị trí có li độ x Phương pháp: - Vẽ đường tròn bán kính R  A - Xác định vị trí tương ứng x0 x đường tròn Chú ý:+ Điểm nằm phía đường tròn ứng với vận tốc dương + Điểm nằm phía đường tròn ứng với vận tốc âm - Xác định góc quét φ tương ứng  t    Bài tập mẫu 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10cos  2t   (cm, s) 3  Xác định thời gian để vật qua vị trí có li độ x  5 cm theo chiều âm kể từ thời điểm ban đầu Gợi ý: - Tại thời điểm ban đầu t  ta có:    x  10 cos  5cm   v  20 sin    - Tại thời điểm t ta có:  x  5cm   v0   Vậy thời gian để vật qua vị trí có li độ x  5 cm theo chiều âm kể từ thời điểm ban đầu :  t  s  - Dễ dàng thấy :   Bài tập mẫu 2: Một lắc gồm lò xo có độ cứng k  100 N/m vật nặng có khối lượng m  100 g Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A  cm Thời điểm ban đầu lắc qua vị trí cân theo chiều dương Xác định thời gian để vật qua vị trí có động lần lần thứ Gợi ý : Bùi Xuân Dương Trang Các chuyên đề Vật Lý 12 - Tần số góc dao động   k  10 m rad/s - Vị trí ban đầu ứng với điểm M0 đường tròn - Khi động lần ta có: Wd  3Wt  Wd  Wt  kx 2 Mà Wd  Wt  kA 2 Vậy động bẳng lần ứng với A x  - Ta tính   Vậy thời gian tương ứng  s t   60 Bài tập mẫu 3: Một vật dao động điều hòa với phương trình li độ x  cos2t  cm Xác định thời gian để vật qua vị trí có động lần lần thứ 2016 kể từ thời điểm ban đầu Gợi ý: - Vị trí vật có động lần năng: 1 Ed  E t  E  kx  kA 2 A Vậy vị trí thõa mãn x   - Trong chu kì vật qua vị trí động lần lần (2 lần cho vị trí A/2 lần cho vị trí –A/2) - Dễ thấy vật 503T để qua vị trí 2012 lần Do thời gian cần thiết t  503T  t  φ giá trị góc ứng với thời gian để vật qua vị trí động lần lần thứ     7      2 4 - Tổng thời gian là: 2  t  503   503,875 s 2 4.2 Bùi Xuân Dương Trang Các chuyên đề Vật Lý 12 Bài toán 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tần số góc ω Xác định quãng T  đường mà vật từ thời điểm t0 đến thời điểm t  t  t  t   2  Phương pháp: - Vẽ đường tròn bán kính R  A - Xác định vị trí tương ứng vật đường tròn thời điểm t0 t Chú ý:+ Điểm nằm phía đường tròn ứng với vận tốc dương + Điểm nằm phía đường tròn ứng với vận tốc âm - Tính quãng đường tương ứng với dịch chuyển hai vị trí đường tròn Bài tập mẫu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ cho   x  6cos  t   Xác định quãng đường mà chất điểm kể từ thời điểm ban đầu đến 2  thời điểm t  0, 25 s Gợi ý: - Tại thời điểm ban đầu t  vị trí tương ứng chất điểm đường tròn M0 - Tại thời điểm t  0, 25 s vị trí tương ứng chất điểm đường tròn M     x M  cos     3 4 2  v   M - Dựa vào hình vẽ ta tính qng đường mà chất điểm     S  A  A 1  cos       Thay giá trị ta thu được: S  12  cm Bài tập mẫu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình li độ x  5cos  t  cm Xác định quãng đường mà vật sau 2,25 s kể từ thời điểm ban đầu Gợi ý: Vì quãng đường mà vật chu kì T ln 4A Do với trường hợp ta T tính đơn giản cách phân tích t  T  Bùi Xuân Dương Trang Các chuyên đề Vật Lý 12 - Vậy quãng đường vật là: S  4A  ST/8 Với ST/8 quãng đường vật khoảng thời gian T/8 từ thời điểm ban đầu - Dựa vào hình vẽ ta tính được:     S  4A  A 1  cos     25  2,5 cm    Bài tập mẫu 3: Con lắc lò xo nằm ngang có vật nhỏ dao động với biên độ A  cm, chu kì dao động lắc T  s Xác định quãng đường nhỏ mà vật khoảng thời gian t  0, 25 s Gợi ý: Vật quãng đường nhỏ chuyển động vị trí xa vị trí cân + Góc quét φ ứng với khoảng thời gian Δt:   t + Quãng đường nhỏ mà vật được:     Smin  2A 1  cos       + Thay giá trị vào ta thu được: Smin   cm Bài tập mẫu 4: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình li độ cho x  5cos  2t   cm (t tính s) Xác định quãng đường lớn mà vật khoảng thời gian t  0, 25 s Gợi ý: Vật quãng đường lớn chuyển động vị trí gần vị trí cân + Góc quét φ ứng với khoảng thời gian Δt:   t + Quãng đường lớn vật được:  Smax  2A sin   2 + Thay giá trị vào ta thu được: Smax  cm Bùi Xuân Dương Trang Các chuyên đề Vật Lý 12 BÀI TẬP VẬN DỤNG Câu 1: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo có chiều dài 10 cm Quãng đường mà vật chu kì là: A 10 cm B 15 cm C 20 cm D 25 cm Câu 2: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang Khi vật qua vị trí cân tốc độ vật nặng 4π cm/s, gia tốc cực đại mà vật nặng đạt 40 cm/s2 T Quãng đường mà vật khoảng thời gian là: A cm B cm C 16 cm D 32 cm Câu 3: Trong dao động điều hòa Thời gian để chất điểm từ vị trí x  A đến vị trí có li độ x  lần thứ là: 3T T T A T B C D 4 Câu 4: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ cm chu kì s Quãng đường mà vật s là: A 64 cm B 32 cm C 16 cm D cm Câu 5: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x  A cos  4t  cm (t tính s) Tính từ thời điểm t  thời gian ngắn để gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại A 0,083 s B 0,104 s C 0,167 s D 0,125 s Câu 6: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  5cos  t  cm Quãng đường mà vật chu kì là: A cm B 10 cm C 15 cm D 20 cm Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì s Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến thời điểm gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ Vật có tốc độ trung bình là: A 27,3 cm/s B 28,0 cm/s C 27,0 cm/s D 26,7 cm/s Câu 8: Một vật dao động điều hòa với chu kì T Biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp động vật s Chu kì dao động: A s B s C s D s Câu 9: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos  2t  cm (t tính s) Khoảng thời gian ngắn để vật từ vị trí động đến vị trí động lần là: 1 1 A s B s C s D s 12 24 Câu 10: Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn gia tốc không vượt 100 cm/s2 T/3 Lấy 2  10 Tần số dao động là: A Hz B Hz C Hz D Hz Câu 11: Phương trình li độ chất điểm dao động điều hòa cho x  2cos  t  cm (t tính s) Tốc độ trung bình chất điểm kể từ thời điểm ban đầu đến qua vị trí có động lần lần thứ A cm/s B cm/s C cm/s D cm/s Câu 12: Chọn phát biểu sai Trong dao động điều hòa A quãng đường vật chu kì 4A Bùi Xuân Dương Trang Các chuyên đề Vật Lý 12 B quãng đường mà vật khoảng thời gian T/2 2A C quãng đường vật T/4 A D quãng đường mà vật khoảng thời gian 2T 8A Câu 13 : Trong dao động điều hòa vật Khoảng thời gian chu kì để vận tốc vật có độ lớn v  0,5vmax : T T T T B C D Câu 14 : Xác định thời gian để vật qua vị trí gia tốc cực tiểu lần thứ kể từ thời điểm ban đầu Biết ban đầu vật vị trí biên âm vật dao động với chu kì 4s A s B s C 10 s D 12 s Câu 15 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A tần số góc π rad/s Thời gian ngắn chu kì để hai lần liên tiếp vật qua vị trí có động lần : A s B s C s D s 3 Câu 16 : Biết chu kì quãng đường mà vật dao động điều hòa 20 cm, tần số góc dao động π rad/s Thời gian để vật từ vị trí biên âm qua vị trí vật có vận tốc 4π rad/s lần : A s B s C 0,5 s D 0,25 s   Câu 17 : Phương trình li độ vật dao động điều hòa cho x  cos  2t   3  cm (t tính s) Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến vị trí mà gia tốc vật nửa gia tốc cực đại lần A cm B cm C cm D 16 cm   Câu 18 : Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  5cos  t   cm (t tính 2  s) Quãng đường lớn mà vật 2/3 s : A cm B cm C cm D cm Câu 19 : Một lắc gồm lò xo có độ cứng 100 N/m, vật nặng có khối lượng 100 g dao động điều hòa với biên độ cm Tốc độ trung bình vật đị từ vị trí biên dương đến vị trí lần động lần thứ : A 70 cm/s B 80 cm/s D 90 cm/s D 100 cm/s Câu 20: Khảo sát dao động điều hòa chất điểm có biên A, tần số góc ω Trong khoảng thời gian Δt < T/2 Ta xác định quãng đường lớn mà vật qua biểu thức: A Smax  2A cos  t  B Smax  2Asin  t  A  t   t  C Smax  2A cos  D Smax  2A sin        Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Trong khoảng thời gian ngắn từ vị trí có biên độ x  A đến vị trí có li độ x  A / chất điểm có tốc độ trung bình là: 3A 6A 9A 4A A B C D 2T T 2T T Câu 22 : Một vật thực dao động điều hòa với biên độ cm Trong khoảng thời gian Δt quãng đường lớn mà vật 20 cm Quãng đường ngắn mà vật khoảng thời gian : A 17,07 cm B 30 cm C 15,87 cm D 12,46 cm Bùi Xuân Dương Trang Các chuyên đề Vật Lý 12 Câu 23 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T Tốc độ trung bình vật chu kì : A 3A 2A 4A A B C D T T T T Câu 24 : Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  4cos  t  cm (t tính s) Khoảng thời gian kể từ thời điểm ban đầu để chất điểm qua vị trí thõa mãn điều A kiện a  2 lần thứ : A s B s C 2,3 s D 4,3 s Câu 25 : Chọn phát biểu : Trong dao động điều hòa, khoảng thời gian hai lần liên tiếp động vật : T T T T A B C D Câu 26 : Xét chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω Trong T khoảng thời gian t  Quãng đường nhỏ mà vật xác định :   t   A Smin  2A 1  cos  B Smin  2A 1  cos  t        t   C Smin  2A 1  sin  D Smin  2A 1  sin  t      Câu 27 : Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A chu kì T Quãng đường lớn mà chất điểm khoảng thời gian T/4 : A 1A B 2A C A D A/2 Câu 28 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kì T Khoảng thời gian ngắn chu kì để vật từ vị trí có gia tốc cực đại đến vị trí vận tốc vật cực đại s Tốc độ vật qua vị trí cân 8π cm/s Quãng đường mà vật s : A cm B 16 cm C 32 cm D 64 cm Câu 29 : Phương trình li độ vật cho x  2cos  t   cm (t tính s) Khoảng thời gian ngắn hai lần vật lần động Δt Quãng đường tương ứng mà vật khoảng thời gian Δt gần giá trị sau A cm B cm C cm D cm Câu 30 : Phương trình li độ vât cho x  5cos  2t  cm (t tính s) Tốc độ trung bình vật từ vị trí gia tốc cực đại đến vị trí thõa mãn a  a max lần thứ 2 : A 20 cm/s B 21 cm/s C 22 cm/s D 23 cm/s Câu 31: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A chu kì T Trong chu kì khoảng thời gian để tốc độ vật thỏa mãn v  0,5vmax s Chu kì T dao động là: A s B s C s D s Câu 32: Một vật dao động điều hòa Khi qua vị trí cân tốc độ vật 4π cm/s Gia tốc cực đại vật trình dao động 10 cm/s2 Quãng đường lớn mà vật 2,5 s gần giá trị sau nhất: Bùi Xuân Dương Trang Các chuyên đề Vật Lý 12 A 20 cm B 21 cm C 22 cm D 23 cm Câu 33: Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kì T Quãng đường nhỏ mà vật khoảng thời gian T/4 là:   A  A   B  A C 2A D A   Câu 34: Phương trình li độ vật dao động cho x  cos  t   cm (t 3  tính s) Quãng đường vật tương ứng với khoảng thời gian ngắn để vật từ vị trí lần động đến vị trí tốc độ vật thỏa mãn v  v max là: A 0,5 cm B cm C cm D cm  2  Câu 35: Một chất điểm dao động điều hào theo phương trình x  cos  t  cm (t tính   s) Kể từ thời điểm t  Chất điểm qua vị trí có li độ x  2 cm lần thứ 2011 thời điểm? A 3015 s B 6030 s C 3016 s D 6031 s   Câu 36: Li độ vật dao động điều hòa xác định x  cos  2t   cm 2  Thời gian để vật qua vị trí cực đại thứ là: A 1,25 s B 2,25 s C 3,25 s D 4,25 s Câu 37: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 200 g lò xo có độ cứng 100 N/m Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm Thời gian để vật qua vị trí vật có động lần thứ là: A 0,5 s B 0,2 s C 0,3 s D 0,1 s   Câu 38: Một vật dao động điều hòa với phương trình li độ x  5cos  2t   cm Thời gian 3  để vật qua vị trí có li độ 2,5 cm lần thứ 2015 kể từ thời điểm ban đầu A 1007,8 s B 1005 s C 2000 s D 1000,8 s Câu 39: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì s Mốc vị trí cân Tốc độ trung bình chất điểm khoảng thời gian ngắn chất điểm từ vị trí có động lần đến vị trí lần động năng: A 26,12 cm/s B 7,32 cm/s C 14,64 cm/s D 21,96 cm/s Câu 40: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Gọi v tb tốc độ trung bình chất điểm chu kì, v tốc độ tức thời chất điểm Trong chu kì, khoảng thời gian mà v  0, 25v tb là: 2T T T T A B C D 3 Câu 41: Một vật dao động điều hòa thời điểm t vật có li độ cm, thời điểm t + T/4 tốc độ vật 4π rad/s Quãng đường mà vật s Biết biên độ dao động vật cm A cm B 16 cm C 32 cm D 64 cm Câu 42: Một lắc động điều hòa với biên độ A chu kì T Khoảng thời gian ngắn A để vật từ vị trí có li độ A đến vị trí có li độ  s Chu kì dao động vật là: A s B s C s D s Bùi Xuân Dương Trang Các chuyên đề Vật Lý 12 Câu 43: Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại m/s gia tốc cực đại 30π m/s2 Tại thời điểm t = vật có vận tốc 1,5 m/s giảm Sau khoảng thời gian ngắn để vận tốc vật -1,5 m/s A 0,05 s B 0,15 s C 0,10 s D 1/12 s Câu 44: Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại m/s gia tốc cực đại 30π m/s2 Tại thời điểm t = vật có vận tốc 1,5 m/s giảm Sau khoảng thời gian ngắn để vận tốc vật -15π m/s2 A 0,05 s B 0,15 s C 0,10 s D 1/12 s Câu 45: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ A chu kì s Xác định khoảng thời gian chu kì để Wd  Wt A s B s C s D s   Câu 46: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4cos  t   cm (t tính s) 3 2 Thời điểm vật qua vị trí có li độ cm theo chiều âm lần thứ là: A s B 5,25 s C 5,75 s D s   Câu 47: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x  5cos  t   cm (t 6  tính s) Thời điểm vật qua vị trí có li độ 2,5 cm lần thứ 2016 gần giá trị sau A 1007 s B 1008 s C 1009 s D 1010 s Câu 48: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình x  2cos  2t    cm (t tính s) Quãng đường lớn mà vật 1,1 s gần giá trị sau nhất? A cm B cm C 10 cm D 11 cm Câu 49: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm chu kì s Thời gian ngắn để vật quãng đường 16,2 cm là: A 0,25 s B 0,3 s C 0,35 s D 0,45 s Câu 50: Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kì T Quãng đường nhỏ mà vật 4T khoảng thời gian là: A 4A B 5A C 6A D 7A Bùi Xuân Dương Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ thoi gian va quang duong trong dao dong dieu hoa thuvienvatly com b4d4f 44996 , TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ thoi gian va quang duong trong dao dong dieu hoa thuvienvatly com b4d4f 44996

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay