TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ

30 26 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:43

Tài liệu ơn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hoài Bảo CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ PHẦN 1: BÀI TẬP CƠ BẢN Bài DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA A TỰ LUẬN Bài 1: Cho phương trình dao động sau: a x = cos π t ( cm)   c x3 = -2 cos  5π t + b x2 = -sin t ( cm ) π ÷ ( cm ) 6 d x4 = cos 2π t + ( mm ) Hãy xác định chu kì, biên độ, pha ban đầu dao động Bài 2: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng, dọc theo trục x ’ox có li độ thoả mãn phương trình: π x = 3cos (5π t + ) (cm) a) Tìm biên độ, chu kỳ pha ban đầu dao động b) Tính vận tốc vật dao động vị trí có li độ x = ( cm) c) Viết phương trình vận tốc, gia tốc vật Bài 3: Một vật dao động điều hồ theo phương trình: x = 4cos (2π t + π ) ( cm) a) Lập biểu thức vận tốc, gia tốc vật (lấy π = 10 ) b) Tính vận tốc gia tốc thời điểm t = 0,5 s Hãy cho biết hướng chuyển động vật lúc   Bài 4: Phương trình dao động vật là: x = 5cos  4π t + π ÷(cm) 2 a) Xác định biên độ, tần số góc, chu kì tần số dao động b) Xác định pha dao động thời điểm t = 0,25s, từ suy li độ x thời điểm Bài 5: Một vật dao động điều hồ: vật có li độ x = cm vận tốc vật v = 40( cm/s) vật qua vị trí cân vận tốc vật v2 = 50 ( cm/s) a) Tính tần số góc biên độ dao động vật b) Tìm li độ vật vận tốc vật 30 cm/s Bài 6: Một vật dao động điều hồ có phương trình x = 5cos(4π t + π ) ( cm) a) Xác định biên độ, pha ban đầu, chu kỳ dao động b) Khi vật qua vị trí cần bằng, vị trí biên chất điểm có vận tốc bao nhiêu? c) Tính gia tốc chất điểm thời điểm có vận tốc 10π (cm/s) B TRẮC NGHIỆM Câu (TN2009): Vật dao động điều hòa theo trục Ox Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Quỹ đạo chuyển động vật đường hình cos D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động Câu (CĐ2008): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Acosωt Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox B qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox C vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox D qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox Câu (ĐH 2015): Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cosωt (cm) Dao động chất điểm có biên độ A cm B cm C cm D 12 cm -1- Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hoài Bảo π Câu (ĐH 2015): Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5 ) (cm) Pha ban đầu dao động A π B 0,5π C 0,25π D 1,5 π Câu (TN2010): Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt + s, chất điểm có li độ B - cm C – cm π ) (x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = A cm D cm Câu (TN2010): Một vật dao động điều hòa với tần số f = Hz Chu kì dao động vật A 1,5s B 1s C 0,5s D s Câu (CĐ2014): Trong hệ tọa độ vng góc xOy, chất điểm chuyển động tròn quanh O với tần số Hz Hình chiếu chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc A 31,4 rad/s B 15,7 rad/s C rad/s D 10 rad/s Câu (ĐH 2016): Một chất điểm dao động có phương trình x = 10cos(15t + π) (x tính cm, t tính s) Chất điểm dao động với tần số góc A 20 rad/s B 10 rad/s C rad/s D 15 rad/s Câu (TN2007): Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng x = Acos (ωt + φ), vận tốc vật có giá trị cực đại A vmax = Aω B vmax = Aω2 C vmax = 2Aω D vmax = A2ω Câu 10 (TN2009): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x = 5cos4 πt (x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = 5s, vận tốc chất điểm có giá trị A 5cm/s B 20π cm/s C -20π cm/s D cm/s Câu 11 (TN2009): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5π (s) biên độ 2cm Vận tốc chất điểm vị trí cân có độ lớn A cm/s B cm/s C cm/s D 0,5 cm/s Câu 12 (TN 2013): Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos10t cm (t tính s) Tốc độ cực đại vật A 250 cm/s B 50 cm/s C cm/s D cm/s Câu 13 (CĐ2010): Một vật dao động điều hòa với chu kì T Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc vật lần thời điểm A T B T C T D T Câu 14 (CĐ2012): Một vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại v max Tần số góc vật dao động A vmax A B vmax πA C vmax 2π A D vmax 2A Câu 15 (CĐ2009): Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc v = 4πcos2πt (cm/s) Gốc tọa độ vị trí cân Mốc thời gian chọn vào lúc chất điểm có li độ vận tốc là: A x = cm, v = B x = 0, v = 4π cm/s C x = -2 cm, v = D x = 0, v = -4π cm/s Câu 16 (ĐH 2016): Một chất điểm chuyển động tròn đường tròn tâm O bán kính 10cm với tốc độ góc 5rad/s Hình chiếu chất điểm trục Ox nằm mặt phẳng quỹ đạo có tốc độ cực đại A 15 cm/s B 50 cm/s C 250 cm/s D 25 cm/s Câu 17 (TN2012): Gia tốc chất điểm dao động điều hòa biến thiên A khác tần số, pha với li độ B tần số, ngược pha với li độ C khác tần số, ngược pha với li độ D tần số, pha với li độ Câu 18 (TN2012): Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với tần số góc ω Ở li độ x, vật có gia tốc A − ω x B − ωx C ω x D ωx Câu 19 (TN2010): Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10cos(πt + Lấy π2 = 10 Gia tốc vật có độ lớn cực đại -2- π ) (x tính cm, t tính s) Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hồi Bảo A 100π cm/s2 B 100 cm/s2 C 10π cm/s2 D 10 cm/s2 Câu 20 (ĐH2009): Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + ϕ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức : A v2 a2 + = A2 ω4 ω2 B v2 a2 + = A2 ω2 ω2 C v2 a2 + = A2 ω2 ω4 D ω2 a + = A2 v ω4 Câu 21 (CĐ2012):Một vật dao động điều hòa với tần số góc rad/s Khi vật qua li độ 5cm có tốc độ 25 cm/s Biên độ dao động vật A 5,24cm B cm C cm D 10 cm Câu 22 (CĐ2011): Một vật dao động điều hòa có chu kì s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ A 18,84 cm/s B 20,08 cm/s C 25,13 cm/s D 12,56 cm/s Câu 23 (ĐH2011): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20 cm/s Khi chất điểm có tốc độ 10 cm/s gia tốc có độ lớn 40 cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A cm B cm C 10 cm D cm ĐỒ THỊ CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA: + Đồ thị dao động điều hòa (li độ, vận tốc, gia tốc) đường hình sin, người ta gọi dao động điều hòa dao động hình sin + Đồ thị gia tốc – li độ: dạng đoạn thẳng nằm góc phần tư thứ thứ + Đồ thị li độ - vận tốc; vận tốc – gia tốc: dạng elip -3- Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hồi Bảo Bài CON LẮC LÒ XO A TỰ LUẬN Bài 1: Một vật có khối lượng 2kg treo vào lò xo có độ cứng k = 50N/m Khi kéo vật khỏi vị trí cân đoạn 5cm thả khơng vận tốc đầu a Tính chu kì dao động b Tính vận tốc cực đại vật Bài 2: Một vật gắn vào lò xo có độ cừng k = 100 N/m, Vật dao động điều hoà với chu kỳ 0,2 s Lấy π = 10 Tính khối lượng vật Bài 3: Một vật có khối lượng m = 100 g gắn vào lò xo nằm ngang lắc lò xo dao động điều hoà với tần số f = 10 Hz Xác định chu kỳ dao động độ cứng lò xo ( π =10) Bài 4: Một lò xo treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên l = 25 cm treo vào lò xo vật nặng có khối lượng m vị trí cân lò xo có chiều dài 27,5 cm Tính chu kỳ dao động tự lắc lấy g = 10m/s Bài 5: Con lắc lò xo dao động với biên độ A = 10cm, li độ x = 2,5cm động lần ? Bài 6: Cho: lắc lò xo có khối lượng bi m, dao động với T = 1s a Muốn lắc dao động với chu kỳ T' = 0, 5s bi phải có khối lượng m' lần m? b Nếu thay bi bi có khối lượng m' = 2m, chu kỳ lắc bao nhiêu? Bài 7: Treo vật có khối lượng m1 chu kì dao động T = 3s Thay vật m1 vật khối lượng m2 vào lò xo chu kì dao động T2 = 4s Nếu treo đồng thời m1 m2 vào lò xo chu kì dao động bao nhiêu? Bài 8: Treo vào lò xo vật có khối lượng m thấy bị kéo dãn, dài thêm 90mm Dùng tay kéo vật xuống thấp theo phương thẳng đứng đoạn dài 36mm buông tay Thời gian thực 40 dao động toàn phần đo t = 24s Lấy = 3,14 Tính gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm? B TRẮC NGHIỆM Câu (ĐH 2015): Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số góc A 2π m k B 2π k m C m k D k m Câu (TN2009): Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 100N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang Lấy π2 = 10 Dao động lắc có chu kì A 0,8s B 0,4s C 0,2s D 0,6s Câu (TN2011): Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 100 cm/s B 40 cm/s C 80 cm/s D 60 cm/s Câu (TN2012): Một co lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20N/m vật nhỏ có khối lượng m Con lắc dao động điều hòa với tần số 1,59Hz Giá trị m A 75g B 200g C 50g D 100g Câu (ĐH 2007): Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu (CĐ2007): Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k khơng đổi, dao động điều hoà Nếu khối lượng m = 200 g chu kì dao động lắc s Để chu kì lắc s khối lượng m A 200 g B 100 g C 50 g D 800 g Câu (ĐH2013): Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m1 = 300g dao động điều hòa với chu kì 1s Nếu thay vật nhỏ có khối lượng m1 vật nhỏ có khối lượng m2 lắc dao động với chu kì 0,5s Giá trị m A 100 g B 150g C 25 g D 75 g Câu (ĐH 2016): Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang Nếu biên độ dao động tăng gấp đơi tần số dao động điều hòa lắc A tăng lần B giảm lần C không đổi D tăng lần Câu ( ĐH 2015): Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acosωt Mốc tính vị trí cân Cơ lắc -4- Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Vật lí A m ω A2 B Bài tập m ω A2 C m ω 2A2 GV: Dư Hoài Bảo D m ω 2A2 Câu 10 (TN2008): Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa có A tỉ lệ với bình phương biên độ dao động B tỉ lệ với bình phương chu kì dao động C tỉ lệ nghịch với độ cứng k lò xo D tỉ lệ nghịch với khối lượng m viên bi Câu 11 (GDTX 2014): Một lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω Cơ lắc đại lượng: A không thay đổi theo thời gian B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc ω C biến thiên tuần hồn theo thời gian với tần số góc 2ω D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc ω Câu 12 (CĐ2010): Một lắc lò xo dao động hòa với tần số 2f1 Động lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f A 2f1 B f1 C f1 D f1 Câu 13 (TN2011): Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g gắn với lò xo nhẹ Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10πt (cm) Mốc vị trí cân Lấy π2 = 10 Cơ lắc A 0,10 J B 0,05 J C 1,00 J D 0,50 J Câu 14 (CĐ2014): Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4cm, mốc vị trí cân Lò xo lắc có độ cứng 50 N/m Thế cực đại lắc A 0,04 J B 10-3 J C 5.10-3 J D 0,02 J Câu 15 (CĐ2010): Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m Mốc vị trí cân Khi viên bi cách vị trí cân cm động lắc A 0,64 J B 3,2 mJ C 6,4 mJ D 0,32 J Câu 16 (CĐ2010): Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m Con lắc dao động hòa theo phương ngang với phương trình x = A cos(wt + ϕ) Mốc vị trí cân Khoảng thời gian hai lần liên tiếp lắc có động 0,1s Lấy π2 = 10 Khối lượng vật nhỏ A 400 g B 40 g C 200 g D 100 g Câu 17 (ĐH2010): Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc vị trí cân Khi gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại tỉ số động vật A B C D Câu 18 (ĐH2009): Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100g Lấy π2 = 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A Hz B Hz C 12 Hz D Hz Câu 19 (ĐH2009): Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ 50 g Con lắc dao động điều hòa theo trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosωt Cứ sau khoảng thời gian 0,05 s động vật lại Lấy π2 =10 Lò xo lắc có độ cứng A 50 N/m B 100 N/m C 25 N/m D 200 N/m Câu 20 (ĐH2009): Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s Biết động (mốc vị trí cân vật) vận tốc vật có độ lớn 0,6 m/s Biên độ dao động lắc A cm B cm C 12 cm D 12 cm Câu 21 (TN2008): Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ Con lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên viên bi hướng A theo chiều chuyển động viên bi B vị trí cân viên bi -5- Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hồi Bảo C theo chiều dương quy ước D theo chiều âm quy ước Câu 22 (TN2011): Con lắc lò xo dao động điều hòa Lực kéo tác dụng vào vật A chiều với chiều chuyển động vật B hướng vị trí cân C chiều với chiều biến dạng lò xo D hướng vị trí biên Câu 23 (TN2007): Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k bi m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì A 2π m k B 2π m k C 2π k m D 2π k m Câu 24 (CĐ2008): Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc rơi tự g Khi viên bi vị trí cân bằng, lò xo dãn đoạn Δlo Chu kỳ dao động điều hoà lắc A 2π g ∆l B 2π ∆l0 g C 2π m k D 2π k m Câu 25 (ĐH2012): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng dao động hòa Biết vị trí cân vật độ dãn lò xo ∆l Chu kì dao động lắc A 2π g ∆l B 2π ∆l g C 2π g ∆l D 2π ∆l g Câu 26 (CĐ2014): Tại nơi mặt đất có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên l , độ cứng k vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω Hệ thức sau đúng? A ω = g l B ω = m k C ω = k m D ω = l g Câu 27 (TN 2014): Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,4 s Biết chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp lần thời gian lò xo bị nén Lấy g = π2 m/s2 Chiều dài quỹ đạo vật nhỏ lắc là: A cm B 16 cm C cm D 32 cm Câu 28 (CĐ2009): Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s Khi vật vị trí cân bằng, lò xo dài 44 cm Lấy g = π2 (m/s2) Chiều dài tự nhiên lò xo A 36cm B 40cm C 42cm D 38cm Câu 29 (ĐH2014): Một lắc lò xo treo vào điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s Trong chu kì, tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo A 0,2 s B 0,1 s C 0,3 s D 0,4 s Câu 30 (CĐ2014): Một lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kì 0,4 s Khi vật nhỏ lắc vị trí cân bằng, lò xo có độ dài 44 cm Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10 Chiều dài tự nhiên lò xo A 40 cm B 36 cm C 38 cm D 42 cm -6- Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hồi Bảo Bài CON LẮC ĐƠN A TỰ LUẬN Bài 1: Một lắc đơn gồm sợi dây có chiều dài l = 1(m) cầu nhỏ khối lượng m = 100 (g), treo nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 (m/s2) Tính chu kỳ dao động nhỏ lắc Bài 2: Một lắc đơn gồm sợi dây có chiều dài 75 (cm) cầu nhỏ khối lượng 100 (g), treo nơi có gia tốc trọng trường g Biết chu kỳ đo lắc 1,73 (s) Tính g Bài 3:Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s 2, lắc đơn dao động điều hoà với chu kì 2π s Tính chiều dài, tần số tần số góc dao động lắc Bài 4: Bạn An sử dụng sợi dây có chiều dài (m), đồng hồ điện tử bấm giây, giá treo vật nặng có khối lượng nhỏ để tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường vị trí thí nghiệm Bạn An treo vật nhỏ vào đầu sợi dây đầu lại sợ dây treo vào giá treo tạo thành lắc đơn, sau bạn tiến hành thí nghiệm Kết đo đạt sau thời gian 20,2 (s) vật nhỏ thực 10 dao động tồn phần Hãy giúp bạn An tính gia tốc trọng trường trường hợp Bài 5:Ở nơi lắc đơn dao động điều hoà với chu kỳ 2s có độ dài 1m,thì lắc đơn có độ dài 3m dao động với chu kỳ bao nhiêu? Bài 6: Một lắc đơn có độ dài l dao động với chu kỳ T1 = 0,8s.Một lắc đơn khác có độ dài l dao động với chu kỳ T2 = 0,6s Tính chu kỳ lắc trường hợp sau a:Con lắc có độ dài l + l b:Con lắc có độ dài l − l Bài 7:Một lắc đơn có độ dài l ,trong khoảng thời gian ∆t thực dao động điều hồ.Người ta giảm bớt độ dài 16cm,cũng thời gian ∆t trước thực 10 dao động.Tính chiều dài ban đầu lắc Bài 8:Tại nơi lắc đơn dao động điều hoà Trong khoảng thời gian ,người ta thấy lắc thứ thực dao động,con lắc thứ thực dao động.Tổng chiều dài lắc 164cm.Tính chiều dài lắc Bài 9:Hai lắc có độ dài khác 22cm,dao động nơi,trong khoảng thời gian ,người ta thấy lắc thứ thực 30 dao động,con lắc thứ thực 36 dao động Tính chiều dài lắc B TRẮC NGHIỆM Câu (ĐH2014): Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s pha ban đầu 0,79 rad Phương trình dao động lắc A α = 0,1cos( 20πt − , 79 )( rad ) B α = ,1 cos( 10t + 0, 79 )( rad ) C α = 0,1cos( 20πt + , 79 )( rad ) D α = ,1 cos( 10t − 0, 79 )( rad ) Câu (ĐH2012): Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s 2, lắc đơn có chiều dài m, dao động với biên độ góc 600 Trong trình dao động, lắc bảo tồn Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300, gia tốc vật nặng lắc có độ lớn A 1232 cm/s2 B 500 cm/s2 C 732 cm/s2 D 887 cm/s2 Câu (ĐH 2015): Tại nơi có g = 9,8 m/s , lắc đơn có chiều dài dây treo m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ lắc có tốc độ A 2,7 cm/s B 27,1 cm/s C 1,6 cm/s D 15,7 cm/s Câu (TN 2013): Chu kì dao động điều hồ lắc đơn có chiều dài l nơi có gia tốc trọng trường g là: A T = 2π B T = C T = 2π D T = Câu (ĐH 2016): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có sợi dây dài l dao động điều hòa Tần số dao động lắc A 2π l g B 2π g l C l 2π g D Câu (TN2007): Tại nơi xác định, chu kỳ dao động lắc đơn tỉ lệ thuận với A bậc hai chiều dài lắc B chiều dài lắc -7- g 2π l Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hoài Bảo C bậc hai gia tốc trọng trường D gia tốc trọng trường Câu (TN2011): Tại vị trí địa lý, chiều dài lắc đơn tăng lần chu kỳ dao động điều hồ A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu (TN2012): Tại nơi Trái đất, tần số dao động điều hòa lắc đơn chiều dài ℓ f tần số dao động điều hòa lắc đơn chiều dài 4l A B 2ƒ C 4ƒ D ƒ Câu (ĐH2013): Một lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy π2 = 10 Chu kì dao động lắc là: A 1s B 0,5s C 2,2s D 2s Câu 10 (CĐ2014): Một lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc rad/s nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 Chiều dài dây treo lắc A 81,5 cm B 62,5 cm C 50 cm D 125 cm Câu 11 (TN2011): Tại nơi Trái Đất, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì s, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì A s B 2 s C s D s Câu 12 (TN 2013) Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có chiều dài dây treo l dao động điều hồ với chu kì T, lắc đơn có chiều dài dây treo dao động điều hồ với chu kì A B T C 2T D Câu 13 (TN2009): Một lắc đơn gồm cầu nhỏ khối lượng m treo vào đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm Con lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy g = π2m/s2 Chu kì dao động lắc là: A 1,6s B 1s C 0,5s D 2s Câu 14 (TN 2013): Ở nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hồ với chu kì 0,6 s; lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hồ với chu kì 0,8 s Tại đó, lắc đơn có chiều dài (ℓ 1+ ℓ2) dao động điều hoà với chu kì A 0,7 s B 1,4 s C 0,2 s D s Câu 15 (CĐ2012): Tại vị trí Trái Đất, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì T1; lắc đơn có chiều dài l ( l < l ) dao động điều hòa với chu kì T2 Cũng vị trí đó, lắc đơn có chiều dài l - l dao động điều hòa với chu kì T1T2 A B T12 − T22 T1 + T2 C T1T2 T1 − T2 D T12 + T22 Câu 16 (CĐ2012): Hai lắc đơn dao động điều hòa vị trí Trái Đất Chiều dài chu kì dao động lắc đơn l , l T1, T2 Biết A l1 =2 l2 B T1 = Hệ thức T2 l1 =4 l2 C l1 = l2 D l1 = l2 Câu 17 (ĐH2009): Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian ∆t, lắc thực 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài lắc đoạn 44 cm khoảng thời gian ∆t ấy, thực 50 dao động toàn phần Chiều dài ban đầu lắc A 144 cm B 60 cm C 80 cm D 100 cm -8- Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hoài Bảo BÀI DAO ĐỘNG TẮT DẦN DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC A TỰ LUẬN B TRẮC NGHIỆM Câu (TN2009): Dao động tắt dần A có biên độ giảm dần theo thời gian B ln có lợi C có biên độ khơng đổi theo thời gian D ln có hại Câu (TN2012): Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu sau đúng? A Lực cản môi trường tác dụng lên vật nhỏ dao động tắt dần nhanh B Cơ vật không thay đổi theo thời gian C Động vật biến thiên theo hàm bậc thời gian D Biên độ dao động vật giãm dần theo thời gian Câu (CĐ2009): Phát biểu sau nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian B Cơ vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian C Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh công dương D Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực Câu (CĐ2011): Vật dao động tắt dần có A ln giảm dần theo thời gian B giảm theo thời gian C li độ giảm dần theo thời gian D pha dao động giảm dần theo thời gian Câu (ĐH 2010): Một vật dao động tắt dần có đại lượng giảm liên tục theo thời gian A biên độ gia tốc B li độ tốc độ C biên độ lượng D biên độ tốc độ Câu (ĐH2012): Một vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian? A Biên độ tốc độ B Li độ tốc độ C Biên độ gia tốc D Biên độ Câu (ĐH2010): Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo có độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén 10 cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s Tốc độ lớn vật nhỏ đạt trình dao động A 10 30 cm/s B 20 cm/s C 40 cm/s D 40 cm/s Câu (TN2013): Dao động lắc đồng hồ A dao động cưỡng B dao động tắt dần C dao động điện từ D dao động trì Câu (TN2011): Khi nói vể dao động cưỡng bức, phát biểu sai? A Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng C Biên độ dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng gần tần số riêng hệ dao động D Tần số dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng Câu 10 (GDTX 2014): Một lắc lò xo có tần số dao động riêng f o chịu tác dụng ngoại lực cưỡng Fh = Focos2πft Dao động cưỡng lắc có tần số : A |f – fo| B f + fo C fo D f Câu 11 (TN 2014): Khi nói dao động cơ, phát biểu sau sai? A Dao động lắc đồng hồ dao động trì B Dao động cưỡng có biên độ không phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian Câu 12 (CĐ2012): Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F = F 0cosπft (với F0 f không đổi, t tính s) Tần số dao động cưỡng vật A f B πf C 2πf D 0,5f Câu 13 (ĐH2009): Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng -9- Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Vật lí Bài tập GV: Dư Hoài Bảo C Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng Câu 14 (ĐH 2016): Một hệ dao động thực dao động cưỡng Hiện tượng cộng hưởng xảy A tần số lực cưỡng lớn tần số dao động riêng hệ dao động B chu kì lực cưỡng lớn chu kì dao động riêng hệ dao động C tần số lực cưỡng tần số dao động riêng hệ dao động D chu kì lực cưỡng nhỏ chu kì dao động riêng hệ dao động Câu 15 (TN2008): Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hồn F n = F0cos10πt xảy tượng cộng hưởng Tần số dao động riêng hệ phải A 10π Hz B 5π Hz C Hz D 10 Hz Câu 16 (CĐ2007): Phát biểu sau sai nói dao động học? A Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trường C Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ D Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ Câu 17 (CĐ2008): Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai? A Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng B Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng D Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng Câu 18 (ĐH 2007): Khi xảy cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số tần số dao động riêng B mà không chịu ngoại lực tác dụng C với tần số lớn tần số dao động riêng D với tần số nhỏ tần số dao động riêng - 10 - Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hoài Bảo PHẦN LUYỆN TẬP, MỞ RỘNG CHƯƠNG Câu (CĐ2011): Độ lệch pha hai dao động điều hòa phương, tần số ngược pha A (2k + 1) π (với k = 0, ±1, ±2 ) C kπ (với k = 0, ±1, ±2, ) Câu 2: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A trễ pha π /2 so với vận tốc C pha với vận tốc Câu 3: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = B (2k + 1)π (với k = 0, ±1, ±2 ) D 2kπ (với k = 0, ±1, ±2, ) π B sớm pha π /2 so với vận tốc D ngược pha với vận tốc 2 s Tại vị trí có li độ x= 3cm , vật có vận tốc v=4 cm/s Biên độ dao động vật A 2cm B 4cm C 1cm D 3cm Câu 4: Một vật dao động điều hòa với gia tốc cực đại 86,4m/s 2, vận tốc cực đại 2,16m/s Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng dài A 5,4 cm B 10,8 cm C 6,2 cm D 12,4 cm Câu 5: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O vị trí cân Khi vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương giá trị li độ x vận tốc v là: A x > v > B x < v > C x > v < D x < v < Câu 6: Một vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên âm A vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc B độ lớn vận tốc độ lớn gia tốc tăng C vận tốc gia tốc có giá trị âm D độ lớn vận tốc độ lớn gia tốc giảm Câu 7: Đối với dao động điều hồ nhận định sau sai? A Vận tốc không lực hồi phục lớn B Vận tốc không cực đại C Vận tốc không li độ không D Li độ không gia tốc không Câu 8: Độ lớn vận tốc vật dao động điều hòa đạt cực đại A vật có li độ cực đại B vật có gia tốc khơng C vật có gia tốc cực đại D vật đổi chiều chuyển động Câu (TN2010): Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc không gia tốc không B Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc không gia tốc cực đại C Ở VTCB, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc khơng D Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại Câu 10 (GDTX 2014): Khi nói dao động điều hòa vật, phát biểu sau đúng? A Khi vật vị trí biên, gia tốc vật không B Véctơ gia tốc vật ln hướng vị trí cân C Véctơ vận tốc vật ln hướng vị trí cân D Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc vật không Câu 11 (CĐ2012): Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 12 (ĐH2009): Vật dao động điều hòa theo trục cố định A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ VTCB biên, vận tốc gia tốc vật ln dấu C vị trí cân bằng, vật D vật cực đại vật vị trí biên Câu 13 (ĐH2010): Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hòa có độ lớn A tỉ lệ với độ lớn li độ hướng vị trí cân B tỉ lệ với bình phương biên độ - 16 - Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hồi Bảo C khơng đổi hướng thay đổi D hướng không đổi Câu 14 (ĐH2012): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều ln hướng biên B độ lớn cực tiểu qua VTCB chiều với vectơ vận tốc C độ lớn không đổi, chiều ln hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều ln hướng vị trí cân BÀI TỐN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CỦA VẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA TỰ LUẬN Bài 1: Vật dao động điều hoà với tần số f = 2Hz biên độ A = 20cm Lập phương trình dao động vật trường hợp sau; a) Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều (+) ; ngược chiều (+) b) Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ +10cm theo chiều (+) ; ngược chiều (+) c) Chọn gốc thời gian lúc vật vị trí biên dương ; biên âm d) Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí 10 2(cm) theo chiều (+) ; ngược chiều (+) e) Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí −10 3(cm) theo chiều (+) ; ngược chiều (+) Bài 2: Một vật dao động điều hoà đoạn thẳng l = 20 cm, thực 150 dao động / phút Ở thời điểm t =0 vật qua vị trí x0 = cm hướng vị trí cân Viết phương trình dao động vật Bài 3: Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 8cm, chu kỳ T = 2s a) Viết phương trình dao động vật, chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều (+) b) Tính li độ vật thời điểm t = 7,5 s Bài 3: Vật dao động điều hoà thực dao động thời gian 2,5 s, qua vị trí cân vật có vận tốc 62,8 (cm/s) Lập phương trình dao động điều hồ vật, chọn gốc thời gian lúc vật có li độ cực đại (+) π vật có li độ cm, vận tốc -100 cm/s Lập phương trình dao động chọn gốc thời gian lúc vật có li độ chuyển động theo chiều (+) Bài 4: Vật dao động điều hoà: pha dao động Bài 5: Vật dao động điều hoà với tần số f = 0,5 Hz, t = vật có li độ x = 4cm vận tốc v = -12,56 cm/s Lập phương trình dao động vật Bài 6: Vật dao động điều hoà có vận tốc cực đại 16 cm/s gia tốc cực đại 128 cm/s Lập phương trình dao động chọn gốc thời gian lúc vật có li độ cm vị trí cân Bài 7: Xét hệ dao động điều hồ với chu kì dao động T = 0,1 π ( s ) Chọn gốc toạ độ vị trí cân sau hệ bắt đầu dao động t = 0,5T vật toạ độ x = - cm theo chiều (-) quỹ đạo vận tốc có giá trị 40cm/s Viết phương trình dao động hệ Bài 8: Con lắc lò xo dao động thẳng đứng Thời gian vật từ vị trí thấp tới vị trí cao cách 10cm 1,5s Chọn gốc thời gian lúc vật có vị trí thấp chiều (+) hướng xuống Lập phương trình dao động Bài 9: Một lắc lò xo có khối lượng m = 0,4 kg độ cứng k = 40 N/m Vật nặng vị trí cân a) Dùng búa gõ vào vật nặng, truyền cho vận tốc ban đầu 20 cm/s, viết phương trình dao động vật nặng b) Vận tốc ban đầu vật nặng phải để biên độ dao động cm? Bài 10: Một lò xo treo thẳng đứng, đầu lò xo giữ cố định, đầu theo vật nặng có khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 25 N/m Kéo vật rời khỏi VTCB theo phương thẳng đứng hướng xuống đoạn 2cm, truyền cho vận tốc 10 π (cm/s) theo phương thẳng đứng hướng lên Chọn gốc thời gian lúc thả vật, gốc toạ độ VTCB, chiều dương hướng xuống a Viết PTDĐ b Xác định thời điểm vật qua vị trí mà lò xo giãn cm lần thứ B TRẮC NGHIỆM Câu (TN 2013): Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với tần số góc ω có biên độ A Biết gốc tọa độ O vị trí cân vật Chọn gốc thời gian lúc vật vị trí có li độ chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động vật là: - 17 - Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Vật lí Bài tập GV: Dư Hồi Bảo A x = Acos(ωt - ) B x = Acos(ωt - ) C x = Acos(ωt + ) D x = Acos(ωt + ) Câu (TN 2014): Một vật dao động điều hòa với chu kì 2s Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc ật có li độ - cm chuyển động xa vị trí cân với tốc độ 2π cm/s Phương trình dao động vật là: A x = 4cos(πt + ) cm B x = 4cos(πt - ) cm C x = 2cos(πt - ) cm D x = 4cos(πt + ) cm Câu (CĐ2013): Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm, chu kì s Tại thời điểm t = s vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật π ) (cm) π C x = 5cos(πt + ) (cm) A x = 5cos(2πt - B x = 5cos(2πt + D x = 5cos(πt - π ) (cm) π ) (cm) Câu (ĐH2011): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực 100 dao động toàn phần Gốc thời gian lúc chất điểm qua vị trí có li độ cm theo chiều âm với tốc độ 40 cm/s Lấy π = 3,14 Phương trình dao động chất điểm π π C x = cos(20t − ) (cm) π π D x = cos(20t + ) (cm) A x = cos(20t − ) (cm) B x = cos(20t + ) (cm) Câu (ĐH2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm, chu kì s Tại thời điểm t = 0, vật qua cân O theo chiều dương Phương trình dao động vật π π C x = 5cos(2πt + ) (cm) π π D x = 5cos( πt + ) (cm) A x = 5cos( πt − ) (cm) B x = 5cos(2πt − ) (cm) BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH CÁC GIÁ TRỊ TỨC THỜI TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Dạng: Xác định giá trị tức thời đại lượng điều hoà: (Lưu ý: Phương pháp dùng cho sóng điện) Xét đại lượng điều hòa có dạng x = xmaxcos(ωt + ϕ) Tại thời điểm t1, vật có tọa độ x1 Hỏi thời điểm t2 = t1 ± ∆t, vật có tọa độ x2 = ? A TỰ LUẬN Bài 1: Một vật dao động điều hòa x = 5cos(4πt + π/3) cm Khi t = t1 ⇒ x1 = -3 cm Hỏi t = t1 + 0,25s x2 = ? (ĐS: x2 = 3cm.) Bài 2: Cho dao động điều hòa x = 10cos(4πt – 3π/8) cm Khi t = t1 x = x1 = -6cm tăng Hỏi, t = t1 + 0,125s x = x2 = ? ĐS: x2 = 8cm Bài 3: Một vật dao động điều hòa x = 5cos(4πt – π/6) cm Khi t = t1 x = 3cm tăng Hỏi, t = t1 + s x2 = ? 12 ĐS: x2 ≈ 4,964cm B TRẮC NGHIỆM Câu (TN 2013): Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với chu kì 0,5 s Biết gốc tọa độ O vị trí cân vật Tại thời điểm t, vật vị trí có li độ cm, sau 2,25 s vật vị trí có li độ A 10 cm B – cm C cm D cm BÀI TOÁN VỀ THỜI ĐIỂM VÀ THỜI GIAN - 18 - Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hoài Bảo Câu (GDTX 2014): Tại nơi Trái Đất có gia tốc rơi tự g , lắc đơn mà dây treo dài  dao động điều hòa Thời gian ngắn để vật nhỏ lắc từ vị trí biên vị trí cân : A π  g B π g  C π  g D π g  Câu (ĐH 2008): Một vật dao động điều hòa có chu kì T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân bằng, nửa chu kì đầu tiên, vận tốc vật không thời điểm A t = T B t = T C t = T D t = T Câu (CĐ2012): Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 250g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm Khoảng thời gian ngắn để vận tốc vật có giá trị từ -40 cm/s đến 40 cm/s A π s 40 B π s 120 C π 20 D π s 60 Câu (CĐ2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos4πt (t tính s) Tính từ t = 0; khoảng thời gian ngắn để gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại A 0,083 s B 0,104 s C 0,167 s D 0,125s Câu (ĐH2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos4πt (t tính s) Tính từ t=0, khoảng thời gian ngắn để gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại A 0,083s B 0,125s C 0,104s D 0,167s Câu 6*(TN2008): Một lắc đơn gồm bi nhỏ khối lượng m, treo vào sợi dây không giãn, khối lượng sợi dây không đáng kể Khi lắc đơn dao động điều hòa với chu kì s bi chuyển động cung tròn dài cm Thời gian để bi cm kể từ vị trí cân A 1,5 s B 0,5 s C 0,75 s D 0,25 s Câu (ĐH2011): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = cos 2π t (x tính cm; t tính s) Kể từ t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2011 thời điểm A 3015 s B 6030 s C 3016 s D 6031 s π  Câu (ĐH 2008): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3sin  5πt + ÷ (x tính cm 6  t tính giây) Trong giây từ thời điểm t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = +1cm A lần B lần C lần D lần BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BIÊN ĐỘ VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC Câu (ĐH2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 12 cm Dao động có biên độ A cm B 24 cm C cm D 12 cm Câu (ĐH2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4cm chu kì 2s Quãng đường vật 4s là: A cm B 16 cm C 64 cm D 32 cm Câu (TN2011): Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm) Quãng đường chất điểm chu kì dao động A 10 cm B 30 cm C 40 cm D 20 cm Câu (TN 2013): Một vật dao động điều hồ với chu kì T, biên độ cm Quãng đường vật 2,5T A 10 cm B 50 cm C 45 cm D 25 cm Câu (ĐH2014): Một vật dao động điều hòa với phương trình x = cos ωt( cm ) Quãng đường vật chu kì A 10 cm B cm C 15 cm D 20 cm Câu (CĐ2009): Một vật dao động điều hòa có biên độ A chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) lúc vật vị trí biên, phát biểu sau sai? - 19 - Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hoài Bảo T , vật quảng đường 0,5A T B Sau thời gian , vật quảng đường 2A T C Sau thời gian , vật quảng đường A A Sau thời gian D Sau thời gian T, vật quảng đường 4A Câu (CĐ2007): Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, thời điểm ban đầu to = vật vị trí biên Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 A A/2 B 2A C A/4 D A Câu (CĐ2008): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn mà vật A A B 3A/2 C A D A BÀI TỐN VỀ TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH Câu (ĐH2009): Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31,4 cm/s Lấy π = 3,14 Tốc độ trung bình vật chu kì dao động A 20 cm/s B 10 cm/s C D 15 cm/s Câu (ĐH2012): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Gọi v TB tốc độ trung bình chất điểm chu kì, v tốc độ tức thời chất điểm Trong chu kì, khoảng thời gian mà v ≥ A T B 2T C T D π vTB T Câu (ĐH2010): Vật dao động điều hòa với chu kì T Trong thời gian ngắn từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = A 6A T −A , tốc độ trung bình 9A B 2T C 3A 2T D 4A T Câu (ĐH2014): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì s Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình A 27,3 cm/s B 28,0 cm/s C 27,0 cm/s D 26,7 cm/s BÀI TỐN VỀ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA: Câu (TN2012): Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox Trong đại lượng sau vật: biên độ, vận tốc, gia tốc, động đại lượng không thay đổi theo thời gian A vận tốc B động C gia tốc D biên độ Câu (CĐ2009): Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Cứ chu kì dao động vật, có thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thiên tần số với tần số li độ Câu (TN2010) Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos( ωt + ϕ) Cơ vật dao động A mω2A2 B mω2A2 C mωA2 D mω2A Câu (TN2012): Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox Khi từ vị trí biên vị trí cân A độ lớn vận tốc chất điểm giãm B động chất điểm giãm C độ lớn gia tốc chất điểm giãm D độ lớn li độ chất điểm tăng - 20 - Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hoài Bảo Câu (TN2010): Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc rad/s Cơ vật dao động A 0,036 J B 0,018 J C 18 J D 36 J Câu (TN 2014): Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm Chọn mốc vị trí cân Tại vị trí vật có li độ cm, tỉ số động vật A B C D Câu (ĐH 2008): Cơ vật dao động điều hòa A biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi C động vật vật tới vị trí cân D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu (ĐH2014): Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ cm tần số góc rad/s Động cực đại vật là: A 7,2 J B 3,6.10-4J C 7,2.10-4 J D 3,6 J Câu (CĐ2010): Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Mốc vị trí cân Khi vật có động lần vật cách vị trí cân đoạn A cm B 4,5 cm C cm D cm Câu 10 (ĐH 2015): Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động theo phương trình x = 8cos10t (x tính cm, t tính s) Động cực đại vật A 32 mJ B 64 mJ C 16 mJ D 128 mJ Câu 11 (CĐ2010): Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Mốc vị trí cân Ở thời điểm độ lớn vận tốc vật 50% vận tốc cực đại tỉ số động vật A B C D Câu 12 (CĐ2012): Một vật dao động điều hòa với biên độ A W Mốc vật vị trí cân A động vật C W D W 9 Khi vật qua vị trí có li độ A W.B W 9 Câu 13 (CĐ2013): Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa với chu kì 0,2 s 0,18 J (mốc vị trí cân bằng); lấy π2 = 10 Tại li độ cm, tỉ số động A B C D Câu 14 (ĐH2007): Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10sin(4πt + π/2)(cm) với t tính giây Động vật biến thiên với chu kì A 1,00 s B 1,50 s C 0,50 s D 0,25 s Câu 15 (ĐH2013): Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì 0,2 s 0,18 J (mốc vị trí cân bằng); lấy π2 = 10 Tại li độ cm, tỉ số động A B C D Câu 16 (CĐ2009): Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân mốc gốc tọa độ Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm mà động vật A T B T C T 12 D T Câu 17: Một chất điểm có khối lượng m dao động điều hồ xung quanh vị cân với biên độ A Gọi v max , amax, Wđmax độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc cực đại động cực đại chất điểm Tại thời điểm t chất điểm có ly độ x vận tốc v Cơng thức sau khơng dùng để tính chu kì dao động điều hồ chất điểm ? A T = 2π A a max B T = 2π.A m 2Wdmax - 21 - C T = 2π A +x v D T = 2π A v max Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hoài Bảo Câu 18 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân mốc gốc tọa độ Gốc thời gian t = lúc thả vật vị trí biên dương, thời điểm mà động vật T T T T A B C D 12 Câu 19 Vật dao động điều hòa với biên độ A theo phương ngang quanh vị trí cân O trùng với trùng tọa độ Ox Khi gấp n lần động năng, vật có li độ A A n A A x = ± B x = ± A C x = ± D x = ± n +1 n +1 n n +1 Câu 20 (TN2012): Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox Mốc vị trí cân Ở li độ x = 2cm, vật có động gấp Biên độ dao động vật A 3,5cm B 4,0cm C 2,5cm D 6,0cm Câu 21 Một vật dao động điều hòa quỹ đạo đoạn thẳng Tại vị trí có động nằng lần tỉ số vận tốc vận tốc cực đại có độ lớn A B 0,5 C D 2 BÀI TẬP ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG Bài 1: Một dao động điều hòa có đồ thị hình vẽ a) Vận tốc cực đại gia tốc cực đại có giá trị sau đây: A π (cm/s); 16 π cm/s2 B π (cm/s); π cm/s2 C π (cm/s); 16 π cm/s2 D π (cm/s); 12 π cm/s2 b) Phương trình dao động có dạng sau đây: A x = cos(2 π t + π ) cm B x = cos( π t ) cm π ) cm 3π D x = cos(2 π t + ) cm C x = cos(2 π t + x(cm ) 1/ -4 Bài c) Tính động vị trí có ly độ x = 2cm, biết vật nặng có khối lượng m = 200g, lấy π ≈ 10 A 0,0048J B 0,045J C 0,0067J D 0,0086J Bài 2: Cho đồ thị dao động điều hòa hình vẽ a) Vận tốc cực đại gia tốc cực đại có giá trị sau đây: A 20 π (cm/s); 160 π cm/s2 B π (cm/s); π cm/s2 C 20 π (cm/s); 80 π cm/s2 D π (cm/s); 120 π cm/s2 b) Phương trình dao động có dạng sau đây: A x = 10 cos(2 π t + π ) cm π ) cm π C x = 10 cos(2 π t + ) cm 3π D x = 10 cos(2 π t + ) cm B x = 10 cos(2 π t - c) Tính động vị trí có ly độ x = 2cm, biết vật nặng có - 22 - 0, t(s ) x(c m) 10 0, 10 Bài t(s ) Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mơn Vật lí khối lượng m = 0,5Kg, lấy π ≈ 10 A 0,08J B 0,075J C 0,075J Bài tập D 0,086J Bài 3: Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị dao động Hình vẽ a) Viết phương trình ly độ A x = cos(4 π t + π ) cm x(c m) π ) cm π C x = cos(8 π t + ) cm 3π D x = cos(8 π t + ) cm B x = cos(8 π t - b) Viết phương trình vận tốc A v = 64 π cos(4 π t + π ) cm/s C v = π cos(8 π t + π ) cm/s c) Viết phương trình gia tốc Lấy π ≈ 10 A a = 64 π cos(4 π t + π ) cm/s2 C a = π cos(8 π t - π ) cm/s2 GV: Dư Hoài Bảo 0,2 -8 t(s ) Bài π ) cm/s 3π D v = π cos(8 π t + ) cm/s B v = 64 π cos(8 π t - π ) cm/s2 3π D a = π cos(8 π t + ) cm/s2 B a = 5120cos(8 π t - Bài 4: Cho đồ thị dao động điều hòa a) Tính: Biên độ, tần số góc, chu kỳ, tần số b) Tính pha ban đầu dao động c) Viết phương trình dao động d) Phương trình vận tốc e) Phương trình gia tốc f) Sau khoảng thời gian liên tiếp động lại x(c m) 10 Bài 5: Cho đồ thị dao động điều hòa a) Tính: Biên độ, tần số góc, chu kỳ, tần số b) Tính pha ban đầu dao động c) Viết phương trình dao động d) Phương trình vận tốc e) Phương trình gia tốc f) Sau khoảng thời gian liên tiếp động lại 24 t(s ) x(cm ) Bài 6: Cho đồ thị ly độ dao động điều hòa Hãy viết phương trình ly độ: A x = 4cos(2 π t + 24 22 π ) - 23 - t(s ) Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Vật lí π ) π C x = 4cos(2 π t + ) π D x = 4cos(2 π t - ) Bài tập GV: Dư Hoài Bảo B x = 4cos(2 π t - Bài 7: Cho đồ thị ly độ dao động điều hòa Hãy viết phương trình dao động vật: 25π π t; A x1 = 6cos B x1 = 6cos( x(c m) 25π πt x2 = 6sin 25π π t + ) ; x2 = 6cos12,5 π t 2 25 25 π π t+ ) C x1 = 6cos25 π t ; x2 = 6cos( 3 D x1 = 6cos12,5 π t ; x2 = 6có( 25π π t+ ) 2 Bài 8: Đồ thị vật dao động điều hồ có dạng hình vẽ : Biên độ, pha ban đầu : A cm; rad B - cm; - πrad C cm; π rad D -4cm; rad Bài 9: Đồ thị biểu diễn biến thiên vận tốc theo li độ dao động điều hồ có hình dạng sau đây: A Đường parabol; B Đường tròn; C Đường elip; D Đường hypecbol Bài 10: Đồ thị hình biểu diễn biến thiên li độ u theo thời gian t vật dao động điều hòa Tại điểm nào, điểm M, N, K H gia tốc vận tốc vật có hướng ngược A Điểm H B Điểm K C Điểm M - 24 - t(s ) Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mơn Vật lí D Điểm N Bài tập GV: Dư Hoài Bảo Bài 11 Đồ thị biểu diễn dao động điều hồ hình vẽ bên ứng với phương trình dao động sau đây: π ) 2π π B x = 3cos( t+ ) 3 π C x = 3cos(2t- ) 2π π D x = 3sin( t+ ) A x = 3sin( 2π t+ x 1,5 o1 -3 t(s) Bài 12: Một lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = Acosωt Sau đồ thị biểu diễn động Wđ Wt lắc theo thời gian Người ta thấy sau 0,5(s) động lại tần số dao động lắc là: W Wñ A π(rad/s) W0 = 1/2 B 2π(rad/s) KA2 C π (rad/s) D 4π(rad/s) W0 / Wt t(s ) Con lắc đơn - Biến thiên chu kì nhiều nguyên nhân Câu (TN 2013): Một lắc đơn dao động điều hoà địa điểm A với chu kì s Đưa lắc tới địa điểm B cho dao động điều hồ, khoảng thời gian 201 s thực 100 dao động toàn phần Coi chiều dài dây treo lắc đơn không đổi Gia tốc trọng trường B so với A A tăng 0,1 % B tăng 1% C giảm 1% D giảm 0,1% Câu (CĐ2007): Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài lắc khơng đổi) tần số dao động điều hòa A giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao B tăng chu kỳ dao động điều hồ giảm C tăng tần số dao động điều hòa tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường D không đổi chu kỳ dao động điều hòa khơng phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Câu (ĐH 2007): Con lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu kì T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc có độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu kì T’ A 2T B T C T D T Câu (CĐ2014): Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10 Khi giảm chiều dài dây treo lắc 21 cm lắc dao động điều hòa với chu kì A 2,0 s B 2,5 s C 1,0 s D 1,5 s Câu (CĐ2007): Tại nơi, chu kì dao động điều hồ lắc đơn 2,0 s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hồ 2,2 s Chiều dài ban đầu lắc A 101 cm B 99 cm C 98 cm D 100 cm CON LẮC ĐƠN - BÀI TOÁN LIÊN QUAN LỰC CĂN DÂY TREO Câu (ĐH2011): Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nơi có gia tốc trọng trường g Biết lực căng dây lớn 1,02 lần lực căng dây nhỏ Giá trị α0 A 3,30 B 6,60 C 5,60 D 9,60 CON LẮC ĐƠN DAO ĐỘNG TRONG TRƯỜNG LỰC LẠ - 25 - Tài liệu ôn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hoài Bảo Câu (ĐH2010): Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = +5.10-6C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hoà điện trường mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s 2, π = 3,14 Chu kì dao động điều hoà lắc A 0,58 s B 1,40 s C 1,15 s D 1,99 s Câu (ĐH2011): Một lắc đơn treo vào trần thang máy Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên nhanh dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 2,52 s Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên chậm dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 3,15 s Khi thang máy đứng n chu kì dao động điều hòa lắc A 2,96 s B 2,84 s C 2,61 s D 2,78 s Câu (CĐ2010): Treo lắc đơn vào trần ơtơ nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s Khi ôtô đứng n chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với giá tốc m/s2 chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 2,02 s B 1,82 s C 1,98 s D 2,00 s - 26 - Tài liệu ơn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hoài Bảo PHẦN 3: BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG Câu (CĐ2010): Khi vật dao động điều hòa A lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật VTCB B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân Câu (CĐ2011): Khi nói dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc lò xo ln dao động điều hòa B Cơ vật dao động điều hòa khơng phụ thuộc vào biên độ dao động C Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa ln hướng vị trí cân D Dao động lắc đơn dao động điều hòa Câu (GDTX 2014): Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos4πt (x tính cm, t tính s) Khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân là: A 0,5 s B s C 0,25 s D s Câu (GDTX 2014): Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 40 g lò xo nhẹ có độ cứng 16N/m dao động điều hòa với biên độ 7,5 cm Khi qua vị trí cân bằng, tốc độ vật là: A m/s B 1,5 m/s C m/s D 0,75 m/s Câu (TN 2014): Khi nói dao động điều hòa lắc lò xo, phát biểu sau đúng? A Cơ lắc tỉ lệ thuận với biên độ dao động B Tần số dao động tỉ lệ nghịch với khối lượng vật nhỏ lắc C Chu kì dao động tỉ lệ thuận với độ cứng lò xo D Tần số góc dao động khơng phụ thuộc biên độ dao động Câu (TN2013): Khi nói dao động điều hoà chất điểm, phát biểu sau sai? A Khi động chất điểm giảm tăng B Biên độ dao động chất điểm khơng đổi q trình dao động C Độ lớn vận tốc chất điểm tỉ lệ thuận với độ lớn li độ D Cơ chất điểm bảo toàn Câu (CĐ2011): Vật dao động tắt dần có A giảm dần theo thời gian B giảm theo thời gian C li độ giảm dần theo thời gian D pha dao động giảm dần theo thời gian Câu (ĐH2011): Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian B Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian D Cơ vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Câu (CĐ2014): Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm tần số góc rad/s Tốc độ cực đại chất điểm A 10 cm/s B 40 cm/s C cm/s D 20 cm/s Câu 10 (ĐH2014): Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f Chu kì dao động vật A 2πf B 2π f C 2f D f Câu 11 (ĐH2014): Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = cos πt (x tính cm, t tính s) Phát biểu sau đúng? A Tốc độ cực đại chất điểm 18,8 cm/s B Chu kì dao động 0,5 s C Gia tốc chất điểm có độ lớn cực đại 113 cm/s D Tần số dao động Hz Câu 12 (CĐ2014): Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F = 0,5cos10πt (F tính N, t tính s) Vật dao động với A tần số góc 10 rad/s B chu kì s C biên độ 0,5 m D tần số Hz - 27 - Tài liệu ơn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hoài Bảo Câu 13 (CĐ2014): Hai dao động điều hòa có phương trình x1 = A1 cos ω1t x = A cos ω2 t biểu   diễn hệ tọa độ vng góc xOy tương ứng hai vectơ quay A1 A Trong khoảng   thời gian, góc mà hai vectơ A1 A quay quanh O α1 α = 2,5 α1 Tỉ số A 2,0 B 2,5 C 1,0 ω1 ω2 D 0,4 Câu 14 (CĐ2008): Chất điểm có khối lượng m = 50gam dao động điều hồ quanh vị trí cân với phương trình dao động x1 = cos(5πt + π/6 )(cm) Chất điểm có khối lượng m2 = 100 gam dao động điều hồ quanh vị trí cân với phương trình dao động x = 5cos(πt – π/6 )(cm) Tỉ số q trình dao động điều hồ chất điểm m1 so với chất điểm m2 A 1/2 B C D 1/5 Câu 15 (CĐ2009): Một lắc lò xo (độ cứng lò xo 50 N/m) dao động điều hòa theo phương ngang Cứ sau 0,05 s vật nặng lắc lại cách vị trí cân khoảng cũ Lấy π2 = 10 Khối lượng vật nặng lắc A 250 g B 100 g C 25 g D 50 g Câu 16 (CĐ2009): Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Vật nhỏ lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m Khi vật nhỏ có vận tốc 10 10 cm/s gia tốc có độ lớn A m/s2 B 10 m/s2 C m/s2 D m/s2 Câu 17 (CĐ2010): Tại nơi mặt đất, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì s Khi tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kì dao động điều hòa 2,2 s Chiều dài l A m B m C 2,5 m D 1,5 m Câu 18 (CĐ2011): Một lắc lò xo gồm cầu nhỏ khối lượng 500g lò xo có độ cứng 50N/m Cho lắc dao động điều hòa phương nằm ngang Tại thời điểm vận tốc cầu 0,1 m/s gia tốc - m/s2 Cơ lắc là: A 0,04 J B 0,02 J C 0,01 J D 0,05 J Câu 19 (TN 2014): Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình là: x1 = 7cos(20t - ) x2 = 8cos(20t - ) (với x tính cm, t tính s) Khi qua vị trí có li độ 12 cm, tốc độ vật A m/s B 10 m/s C cm/s D 10 cm/s Câu 20 (TN 2013): Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động điều hoà theo phương nằm ngang với biên độ cm Lấy π =10 Khi vật vị trí mà lò xo dãn cm vận tốc vật có độ lớn A 20πcm/s B 10π cm/s C 20πcm/s D 10πcm/s Câu 21 (CĐ2009): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có phương trình x = 8cos(πt + ) (x tính cm, t tính s) A lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox B chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm C chu kì dao động 4s D vận tốc chất điểm vị trí cân cm/s Câu 22 (ĐH2012): Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo có biểu thức F = - 0,8cos 4t (N) Dao động vật có biên độ A cm B 12 cm C cm D 10 cm Câu 23 (CĐ2011): Một lắc đơn có chiều dài dây treo 1m dao động điều hòa với biên độ góc π rad 20 nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/ s Lấy π = 10 Thời gian ngắn để lắc từ vị trí cân đến vị trí có li độ góc A 3s π rad 40 B s C - 28 - s D s Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Vật lí Bài tập GV: Dư Hồi Bảo Câu 24 (ĐH2008): Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20 cm/s m/s2 Biên độ dao động viên bi A 16cm B cm C cm D 10 cm Câu 25 (ĐH2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s , lắc đơn lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với tần số Biết lắc đơn có chiều dài 49 cm lò xo có độ cứng 10 N/m Khối lượng vật nhỏ lắc lò xo A 0,125 kg B 0,750 kg C 0,500 kg D 0,250 kg Câu 26 (ĐH2011): Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì s Mốc vị trí cân Tốc độ trung bình chất điểm khoảng thời gian ngắn chất điểm từ vị trí có lần động lần đến vị trí có động A 26,12 cm/s B 7,32 cm/s C 14,64 cm/s D 21,96 cm/s Câu 27 (ĐH2011): Dao động chất điểm có khối lượng 100 g tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình li độ x = 5cos10t x2 = 10cos10t (x1 x2 tính cm, t tính s) Mốc vị trí cân Cơ chất điểm A 0,1125 J B 225 J C 112,5 J D 0,225 J Câu 28 (ĐH2010): Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn gia tốc không vượt 100 cm/s T Lấy π2=10 Tần số dao động vật A Hz B Hz C Hz D Hz Câu 29 (ĐH2012): Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời điểm t vật có li độ 5cm, thời điểm t + T vật có tốc độ 50cm/s Giá trị m A 0,5 kg B 1,2 kg C 0,8 kg D 1,0 kg Câu 30 (ĐH2012): Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với dao động J lực đàn hồi cực đại 10 N Mốc vị trí cân Gọi Q đầu cố định lò xo, khoảng thời gian ngắn lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo lò xo có độ lớn N 0,1 s Quãng đường lớn mà vật nhỏ lắc 0,4 s A 40 cm B 60 cm C 80 cm D 115 cm Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 12cm, với khoảng thời gian ngắn hai lần gia tốc vật đổi chiều ∆t = 0,025 s Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ x = - 3 cm theo chiều âm Phương trình dao động vật Câu 31   A x = 12cos  20πt − 5π  ÷cm  5π   B x = 6cos  40πt + ÷cm   5π   D x = 6cos  40πt − ÷cm   5π   C x = 12.cos  20πt + ÷cm   Một vật dao động điều hồ có quỹ đạo đoạn thẳng dài 10cm Biên độ dao động vật B 12,5cm C 10cm D 5cm Câu 33 Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m lò xo có độ cứng k thực dao động điều hòa Tần số góc lắc k m 2k m A ω = B ω = C ω = D ω = m k m 2k Câu 34 Một lắc lò xo đạt nằm ngang vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k xác định Khi dao động điều hòa với biên độ 4cm có chu kỳ 0,4s Khi dao động điều hòa với biên độ 6cm có chu kỳ Câu 32 A 2,5cm A 1,0 s B 0,8s C 0,4s - 29 - D 0,6s Tài liệu ơn thi THPT quốc gia mơn Vật lí Bài tập GV: Dư Hoài Bảo Câu 35 Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m vật nhỏ có khối lượng m Con lắc dao động điều hòa với chu kì 2,0 s Lấy π2 = 10 Giá trị m A 500 g B 250 g C 2,0 kg D 1,0 kg Câu 36 Một lắc lò xo dao động điều hồ có chu kỳ T=0,4 động dao động với chu kì A 0,4s B 0,6s C 0,2s D 0,8s Chu kì dao động nhỏ lắc đơn không phụ thuộc vào A chiều dài lắc B khối lượng lắc C nơi làm thí nghiệm D nhiệt độ mơi trường Câu 38 Tại nơi mặt đất, chu kì dao động điều hòa lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ T chu kì dao động điều hòa lắc đơn có chiều dây treo 9ℓ Câu 37 A 3T B 9T C T D T Hai lắc đơn, dao động điều hòa nơi Trái Đất, có lượng Quả nặng chúng có khối lượng Chiều dài dây treo lắc thứ dài gấp đôi chiều dài dây treo lắc thứ hai ( l1 = 2l2) Quan hệ biên độ góc hai lắc α02 = α 01 α = 2.α02 α = 2.α 01 A α01= α02 B 01 C D 02 Câu 39 Phát biểu sau không đúng? Đối với dao động tắt dần A tần số giảm dần theo thời gian B ma sát lực cản lớn dao động tắt dần nhanh C giảm dần theo thời gian D biên độ dao động giảm dần theo thời gian Câu 41 Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực, điều chỉnh tần số ngoại lực đến với tần số dao động riêng vật Khi A tần số dao động cưỡng đạt cực đại B vật dao động chậm lại C vận tốc vật đạt cực đại D biên độ dao động cưỡng đạt cực đại Câu 42 Một lắc đơn có chiều dài dây treo 1m, khối lượng vật nhỏ m dao động cưỡng Câu 40 tác dụng ngoại lực F=F 0cos(2πft + π )N, với f thay đổi Lấy g=π=10m/s2 Nếu tần số ngoại lực thay đổi từ 0,1Hz đến 2Hz biên độ dao động lắc A tăng giảm B tăng C giảm tăng D không thay đổi Câu 43 Một lắc lò xo có chu kỳ riêng T r=1s Tác dụng lực cưỡng làm cho lắc dao động mạnh nhất? A F=4F0cos 2πt B F=3F0 cos2πt C F=3F0cosπt D F=2F0cosπt Câu 44 Biên độ dao động cưỡng ổn định không phụ thuộc vào A tần số ngoại lực cưỡng tác dụng lên vật dao động B pha ban đầu ngoại lực biến thiên điều hòa tác dụng lên vật dao động C biên độ ngoại lực cưỡng tác dụng lên vật dao động D lực cản môi trường - - - 30 -
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ, TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay