Chuyển dịch kinh tế ở vĩnh phúc

92 52 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:29

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN VĂN THANH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI – 2015 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN VĂN THANH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TẠ ĐỨC KHÁNH HÀ NỘI – 2015 LỜI CAM KẾT Tơi xin cam kết cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học TS Tạ Đức Khánh không trùng lặp với cơng trình nghiên cứu khoa học tác giả khác Các số liệu, tài liệu luận văn nêu trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo thầy cô giáo khoa kinh tế trị, thầy giáo trực tiếp giảng dạy; bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình học tập thực luận văn Tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Tạ Đức Khánh, người nhiệt tình hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm quý báu nghiên cứu khoa học dành tình cảm tốt đẹp cho tơi thời gian qua Mặc dù cố gắng chắn luận văn tránh khỏi sai sót, kính mong nhận bảo, góp ý quý thầy cô bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài có liên quan 1.2 Cơ sở lý luận thực tiễn CCKT chuyển dịch cấu kinh tế 1.2.1 Một số vấn đề CCKT 1.2.2 Một số vấn đề chuyển dịch CCKT 12 1.2.3 Kinh nghiệm số địa phương chuyển dịch cấu ngành kinh tế 23 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 30 2.1 Phương pháp nghiên cứu 30 2.1.1 Phương pháp luận vật biện chứng kết hợp với phương pháp logic lịch sử 30 2.1.2 Phương pháp thu thập liệu thống kê kinh tế 30 2.1.3 Phương pháp so sánh, tổng hợp số liệu 31 2.1.4 Phương pháp nghiên cứu, phân tích xử lý số liệu 32 2.1.5 Phương pháp phân tích tương quan 32 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 2.1.6 Phương pháp phân tích ma trận SWOT 32 2.2 Địa điểm thời gian thực nghiên cứu 33 2.3 Các công cụ sử dụng 33 Chƣơng THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC 34 3.1 Đặc điểm KT-XH huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 34 3.1.1 Giới thiệu khái quát huyện Tam Dương 34 3.1.1.2 Điều kiện tự nhiên 35 3.1.1.3 Điều kiện xã hội 39 3.1.2 CCKT huyện Tam Dương quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Vĩnh Phúc 41 3.2 Thực trạng chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Tam Dương 44 3.2.1 Thực trạng chuyển dịch CCKT ba ngành lớn (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) 44 3.2.2 Thực trạng chuyển dịch cấu nội ngành nông nghiệp 46 3.2.3 Thực trạng chuyển dịch cấu nội ngành CN-XD 48 3.2.4 Thực trạng chuyển dịch CCKT nội ngành dịch vụ 51 3.3 Đánh giá khái quát tình hình chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Tam Dương 54 3.3.1 Đánh giá thông qua ma trận SWOT 54 3.3.2 Đánh giá theo tiêu chí tiêu đánh giá chuyển dịch CCKT 56 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC 60 4.1 Định hướng chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Tam Dương 60 4.1.1 Định hướng, mục tiêu chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Tam Dương 60 4.1.2 Định hướng chuyển dịch CCKT huyện Tam Dương 62 4.2 Các giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch CCKT huyện Tam Dương 66 4.2.1 Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội để thúc đẩy chuyển dịch CCKT 66 4.2.2 Tăng cường huy động sử dụng hiệu vốn đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho trình chuyển dịch CCKT 70 4.2.3 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ lao động chất lượng nguồn nhân lực 72 4.2.4 Mở rộng thị trường tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy trình chuyển dịch CCKT 74 4.2.5 Đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học- công nghệ vào sản xuất, kinh doanh 75 4.2.6 Đổi chế, sách để thúc đẩy trình chuyển dịch CCKT 76 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa CN-XD Cơng nghiệp – xây dựng CCKT Cơ cấu kinh tế KT-XH Kinh tế - xã hội KCN Khu công nghiệp NXB Nhà xuất UBND Ủy ban nhân dân i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5a Bảng 3.5b Nội dung Hiện trạng đất đai huyện Tam Dương Dân số, lao động huyện Tam Dương giai đoạn 2010-2014 Giá trị sản xuất huyện Tam Dương giai đoạn 2010-2014 Cơ cấu giá trị sản xuất huyện Tam Dương giai đoạn 2010-2014 Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản huyện Tam Dương giai đoạn 2010-2014 Cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản huyện Tam Dương giai đoạn 2010-2014 Trang 37 40 44 45 46 47 Giá trị sản xuất CN-XD huyện Tam Dương giai Bảng 3.6a đoạn 2010-2014 (tính theo giá cố định năm 48 2010 Giá trị sản xuất công nghiệp huyện Tam Dương Bảng 3.6b giai đoạn 2010-2014 (tính theo giá cố định năm 50 2010) Giá trị sản xuất tốc độ tăng trưởng thương Bảng 3.7a mại, dịch vụ huyện Tam Dương giai đoạn 52 2010-2014 (tính theo giá cố định năm 2010) 10 Bảng 3.7b 11 Bảng 4.1 Dịch vụ vận tải huyện Tam Dương giai đoạn 2010-2014 Định hướng hình thành thị trấn huyện Tam Dương đến năm 2020 ii 53 69 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xác định CCKT hợp lý vấn đề quan trọng chiến lược phát triển kinh tế quốc gia Sau gần 30 năm, kể từ Đại hội lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986) đưa đường lối đổi toàn diện đất nước, đặc biệt đổi tư kinh tế, đất nước ta thay đổi mặt Nhờ có sách đổi Đảng Nhà nước, kinh tế đất nước không ngừng phát triển, đời sống nhân dân nâng lên rõ rệt Tuy nhiên, so với nước khu vực giới đời sống người dân, nơng dân nước ta thấp Trong CCKT, ngành nơng nghiệp chiếm tỷ trọng cao, ngành công nghiệp dịch vụ phát triển chưa vững chắc, quy mơ nhỏ bé Để nhanh chóng phát triển kinh tế đòi hỏi cần phải có chuyển dịch cấu ngành kinh tế hợp lý, vấn đề quan trọng có tính cấp thiết điều kiện nước ta Tam Dương huyện thuộc vùng trung du, nằm khu vực trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế Huyện Tam Dương có 12 xã 01 thị trấn với tổng diện tích tự nhiên 10.821,44 ha, dân số tính đến ngày 31/12/2014 có 102.378 người, với 91% dân số lực lượng lao động nằm nông thôn tham gia sản xuất nông nghiệp (nguồn: Chi cục Thống kê huyện Tam Dương) Huyện Tam Dương có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế, đặc biệt năm gần địa bàn huyện Tam Dương đầu tư đồng hệ thống cơng trình giao thơng như: Đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đường QL2, QL2B, QL2C, tuyến đường tỉnh lộ,… Huyện Tam Dương trọng tới phát triển chuyển dịch cấu ngành kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp Mặc dù cấu ngành kinh tế nông thôn có Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Bảng 4.1 Định hƣớng hình thành thị trấn huyện Tam Dƣơng đến năm 2020 2015 Thị Tính chất trấn Hợp Hòa Kim Long Hợp Thịnh Dân số (người) 2020 Diện Dân số Diện tích (ha) (người) tích (ha) Trung tâm trị, kinh tế, văn hóa xã hội, dịch vụ, thương mại; 10.000 873,81 12.000 873,81 đầu mối giao thông huyện Dịch vụ, thương mại, công nghiệp 9.000 1.510,82 13.000 1.510,82 Dịch vụ, thương mại, công nghiệp 7.000 439.65.5 8.000 439.65.5 Nguồn: Quy hoạch tổng thể KT-XH huyện Tam Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Năm là: Hồn thiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội bao gồm cơng trình giao thơng, cấp nước, cấp điện, thủy lợi, thông tin liên lạc, trường học, bệnh viện, nhà văn hóa… - Phát triển kết cấu hạ tầng cần nguồn vốn tương đối lớn, nguồn lực huyện hạn chế, cần phải xếp theo thứ tự ưu tiên; ưu tiên đầu tư cho cơng trình cấp bách phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế đời sống nhân dân giao thông, thủy lợi, điện, cấp nước, trường học, trạm y tế Để đảm bảo hiệu chung cao cho kinh tế, cơng trình cần phải quy hoạch xây dựng đồng bộ, phát huy tác dụng lẫn nhau, thủy lợi giao thơng, giao thơng cấp nước khu dân cư, cung cấp điện hệ thống thông tin liên lạc Đồng thời, cần phân kỳ đầu tư hợp lý 69 đảm bảo vừa khai thác cơng trình có, vừa có bước thích hợp xây dựng cơng trình có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đại, không manh mún chắp vá Tập trung hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp địa bàn huyện tiến tới hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng,hệ thống kết cấu hạ tầng cho khu, cụm công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp làng nghề địa bàn huyện Trong đó, tập trung vào hồn thành quy hoạch xây dựng sở hạ tầng cho KCN tập trung Tam Dương I,II, cụm công nghiệp Kim Long, Đạo Tú, Hướng Đạo, Thanh Vân Hợp Thịnh; cụm cơng nghiệp Hợp Hồ Thanh Vân Quy hoạch xây dựng chi tiết trung tâm hành huyện lỵ thị trấn Hợp Hòa ,trung tâm hành xã, thị trấn tồn huyện 4.2.2 Tăng cường huy động sử dụng hiệu vốn đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho trình chuyển dịch CCKT Vốn đầu tư điều kiện tiên trình chuyển dịch CCKT tất kinh tế Quá trình chuyển dịch CCKT nhanh hay chậm, hiệu cao hay thấp phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn đầu tư việc sử dụng vốn để đạt hiệu kinh tế cao * Giải pháp huy động nguồn vốn Trong cấu nguồn vốn nhà nước tư nhân cho phát triển, dự kiến nguồn vốn ngân sách Nhà nước chiếm khoảng 28-30%, vốn tín dụng đầu tư phát triển khoảng 10-15%, vốn huy động từ doanh nghiệp chiếm khoảng 10-25%, phần lại thu hút từ nguồn vốn từ bên (30-36%) Như vậy, để đảm bảo phát triển cần tăng cường nguồn thu mức huy động để kinh tế có mức đóng góp ngày cao vào ngân sách nhà nước Có sách ni dưỡng nguồn thu tạo nguồn thu ngày lớn từ khu vực sản xuất, kinh doanh, nghĩa cần tiếp tục khuyến khích đầu tư tạo hội cho doanh nghiệp cạnh tranh tốt thị trường 70 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Thực tốt sách tài khoá để giai đoạn 2015-2020 tốc độ tăng thu hàng năm đảm bảo cao tốc độ chi ngân sách Tỷ lệ huy động vốn ngân sách từ GDP ngân sách đạt 18-20%/GDP Cơ cấu chi ngân sách sở ổn định chi thường xuyên, tăng cường chi cho nghiệp phát triển xã hội như: giáo dục, đào tạo, y tế đảm bảo xã hội chi cho đầu tư xây dựng bản, củng cố cải thiện sở vật chất cho cơng nghiệp hố đại hố Bên cạnh biện pháp tăng nguồn thu ngân sách, cần có giải pháp sách mềm dẻo, linh hoạt nhằm khuyến khích, thu hút nguồn vốn từ doanh nghiệp tư nhân: - Có sách khuyến khích tiết kiệm, tạo tích luỹ huy động nguồn lực từ tất thành phần kinh tế, tầng lớp nhân dân cho đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tạo cải ngày nhiều cho xã hội - Thực xã hội hố, khuyến khích nhân dân tham gia hoạt động phát triển hạ tầng theo phương thức nhà nước nhân dân làm - Kết hợp phân cấp quản lý đầu tư với việc hình thành sách xúc tiến, tạo chế thơng thống, nâng cao khả cạnh tranh thu hút đầu tư từ nguồn vốn FDI - Đối với nguồn thu từ ngồi địa bàn: Khuyến khích hình thức liên doanh, liên kết với đơn vị sản xuất, dịch vụ miền, lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch dịch vụ Đẩy nhanh tuyên truyền quảng cáo tiềm năng, mạnh theo kênh thơng tin khác Tiếp tục tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương tập trung cho công trình cơng cộng Tích cực xây dựng dự án khả thi nhằm tranh thủ tối đa hỗ trợ nguồn vốn tín dụng, vốn vay ưu đãi nguồn vốn hỗ trợ Quốc gia 71 * Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn Trước hết cần có sách đầu tư mục đích nhu cầu cấp thiết đặc thù nguồn vốn Trong chương trình mục tiêu đầu tư vào cơng trình cơng cộng kết cấu hạ tầng, cơng trình phúc lợi thường có nhu cầu đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm lợi nhuận thấp, kiến nghị nhà nước, tỉnh quan tâm đầu tư, thông qua nguồn vốn ngân sách Đối với cơng trình sản xuất – kinh doanh, lợi nhuận cao thời gian thu hồi vốn ngắn việc phát huy nội lực, kích thích, huy động nguồn vốn đầu tư tư nhân, nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng Trong cấu vốn đầu tư phát triển, ngành CN-XD dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn Đầu tư vào khu vực nông nghiệp trọng chuyển dịch khu vực sang sản xuất hàng hố: ứng dụng khoa học, cơng nghệ vào sản xuất, nâng cao suất chất lượng sản phẩm; chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp; tăng khả tiếp cận với thị trường Như vậy, cần lựa chọn đầu tư đúng, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho thời kỳ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát thực đầu tư để nâng cao chất lượng, hiệu quả, chống lãng phí thất thoát vốn vốn từ ngân sách Thực tra giám sát tổ chức xã hội, nhân dân, triệt để xử lý tham nhũng, lãng phí 4.2.3 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ lao động chất lượng nguồn nhân lực Thực xã hội hố, đa dạng hố cơng tác giáo dục, đào tạo; thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, trình độ nghề nghiệp cho người lao động thông qua hệ thống trường đào tạo nghề địa bàn Coi trọng tổ chức hội thi, tổ chức tham quan học hỏi đơn vị, tổ chức sinh hoạt câu lạc khoa học công nghệ Hỗ trợ việc học nghề nâng cao trình độ nghề 72 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi nghiệp người lao động nghèo, lao động phải đào tạo lại sở xí nghiệp chuyển hướng sản xuất, kinh doanh nông dân bị đất thị hố Khuyến khích phát triển hệ thống dạy nghề tất thành phần kinh tế tổ chức xã hội Những giải pháp để nâng cao trình độ nguồn nhân lực, giải pháp việc làm cho lao động là: - Tăng cường cơng tác giáo dục, khuyến khích phong trào học tập học sinh niên đến độ tuổi lao động có đủ trình độ văn hố để theo học trường đại học, cao đẳng học nghề tập trung trung ương tỉnh Đó điều kiện để niên tìm việc làm phi nơng nghiệp địa bàn nơi khác địa bàn huyện Nếu làm tốt công tác giáo dục phổ thông tạo phong trào học tập tốt địa phương giải việc làm cho 50% số niên bước vào độ tuổi lao động tái tạo nghề - Thực việc nghiên cứu dự báo thị trường lao động để định hướng cho hoạt động đào tạo trung tâm, trường dạy nghề người học phù hợp với nhu cầu sử dụng doanh nghiệp - Tăng cường hệ thống sở đào tạo nghề, hình thức truyền nghề, vừa làm vừa học nghề để niên đến tuổi lao động điều kiện tiếp tục học hành chuyển sang hoạt động lĩnh vực dịch vụ địa bàn huyện - Mở rộng thị trường lao động: Tổ chức mạng lưới thông tin tư vấn giới thiệu việc làm, cung ứng lao động địa bàn phối hợp với tỉnh địa phương khác để mở rộng mạng lưới thông tin tư vấn lao động việc làm; tìm kiếm, mở rộng thị trường lao động bên địa bàn huyện kể nước ngoài; quy định sở kinh tế xã hội từ bên tới định cư, sử dụng đất đai huyện phải có trách nhiệm việc đào tạo nghề cho 73 số lượng định lao động địa phương; phát triển mở rộng đào tạo nghề khu vực nông thôn, tạo công ăn, việc làm chỗ 4.2.4 Mở rộng thị trường tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy trình chuyển dịch CCKT Giải pháp thị trường giải pháp quan trọng để chuyển dịch cấu ngành kinh tế có hiệu Một mặt phải coi trọng khai thác thị trường tỉnh, song quan trọng phải thực chế thơng thống lưu thơng để hàng hố dễ dàng tiêu thụ thành phố lớn, KCN nằm vành đai trọng điểm kinh tế miền Bắc Nâng cao chất lượng sản phẩm với làm tốt công tác thông tin, tư vấn, tiếp thị, dự báo thị trường cho người sản xuất để mở rộng thị trường nước khu vực giới Các giải pháp cần tập trung là: - Tập trung tăng mức đầu tư mở rộng mạng lưới chợ nông thôn thị trấn, thị tứ, xã để thuận tiện cho việc tiêu thụ sản phẩm hàng hố người sản xuất, từ thúc đẩy nông dân chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá - Xúc tiến xây dựng sở sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm định hướng phát triển công nghiệp, để tiêu thụ sản phẩm cho nơng dân - Vận dụng sách kích cầu tiêu dùng đầu tư nông nghiệp như: bán trả chậm vật tư hàng hoá, ứng trước vật tư thiết bị,… Đồng thời bố trí ngân sách cần thiết cho hỗ trợ phát triển kinh tế, cho sản xuất nông nghiệp - Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phần kinh tế, sở sản xuất ngồi quốc doanh nói chung làng nghề nói riêng tiếp cận, tìm kiếm, khai thác mở rộng thị trường nước nước, tạo hội giao lưu thương mại thơng thống, thành lập tổ chức xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ, hội nghề nghiệp,… - Nhà nước khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh doanh thương nghiệp - dịch vụ theo luật pháp, có sách khen 74 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi thưởng vật chất, tinh thần đãi ngộ thoả đáng cá nhân tổ chức có cơng tìm kiếm mở rộng thị trường, thị trường xuất nông sản thực phẩm hàng thủ công mỹ nghệ - Nhà nước cần phải có sách điều tiết thị trường hợp lý để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tích trữ, ép giá bn bán trao đổi hàng hố với nơng dân, đảm bảo cơng bằng, tránh tình trạng người nơng dân bị thua thiệt - Đối với thị trường huyện: phải coi trọng thị trường nội địa, ý tới thị trường lớn Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên Hà Nội Đây thị trường mà phần lớn hàng hố nơng sản khu vực nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc tiêu thụ 4.2.5 Đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học- công nghệ vào sản xuất, kinh doanh Phát triển khoa học công nghệ nội dung quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nói chung chuyển dịch CCKT nói riêng Phát triển khoa học công nghệ phải trở thành động lực cho q trình chuyển dịch CCKT Thực sách khuyến khích đầu tư đổi mới, chuyển giao cơng nghệ đại doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Khơng thu hút doanh nghiệp có cơng nghệ lạc hậu, gây nhiễm môi trường, hàm lượng chất xám thấp đầu tư vào địa bàn huyện Hình thành tổ chức, phối hợp với quan ban ngành chức cấp tỉnh cung ứng thông tin khoa học công nghệ Tạo điều kiện cho cá nhân, đặc biệt doanh nhân, dễ dàng tiếp cận khai thác có hiệu nguồn thơng tin khoa học cơng nghệ Hình thành mạng lưới tổ chức tư vấn, dịch vụ công nghệ thuộc thành phần kinh tế Khuyến khích doanh nghiệp tham gia hội chợ công nghệ, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu thành tựu công nghệ 75 nước, tổ chức triển khai nghiên cứu ứng dụng tiến công nghệ vào sản xuất địa bàn huyện Phát triển ứng dụng thành tựu khoa học sản xuất nông, lâm, thuỷ sản vùng trung du theo phương châm liên kết nhà vào địa bàn huyện Tam Dương để nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất địa bàn đạt tiêu chuẩn GAP, VIET GAP nhằm khẳng định thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm rau thực phẩm Khuyến khích đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác khoa học, công nghệ lĩnh vực quản lý công nghệ, quản trị, kinh doanh, theo kịp địa phương khác Đổi sách sử dụng thu hút cán lao động khoa học công nghệ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động khoa học công nghệ Phát triển dự án trồng rau màu, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ cao, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học để giảm ô nhiễm nguồn nước Trồng rừng, nâng cao độ che phủ rừng, hạn chế xói mòn, bạc màu hóa diện tích đất đồi rừng Đẩy mạnh hoạt động khoa học ứng dụng, ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất nông nghiệp Áp dụng tiến khoa học - kỹ thuật vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như: giống, chăm sóc bảo vệ trồng vật ni, giới hố, bảo quản chế biến nơng sản Hỗ trợ hoạt động phổ biến, chuyển giao, ứng dụng tiến kỹ thuật mới, tập huấn nghiệp vụ, trước tiên cho cán kỹ thuật tới hộ nông dân Nâng cao hiệu hoạt động đơn vị nghiệp, khoa học kỹ thuật nông nghiệp (thú y, bảo vệ thực vật, kiểm nghiệm giống) Xây dựng hệ thống khuyến nông, bao gồm Hợp tác xã dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp 4.2.6 Đổi chế, sách để thúc đẩy q trình chuyển dịch CCKT Cơ chế sách công cụ quan trọng nhà nước tác động có hiệu tới q trình phát triển kinh tế nói chung chuyển dịch 76 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi CCKT ngành nói riêng Trong q trình đổi để chuyển hướng kinh tế Nhà nước ban hành hàng loạt chế sách quan trọng góp phẩn thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển Tuy tình trạng chung nước, đặc điểm phá triển vùng miền giai đoạn có khác nhau, nên sách thích hợp với vùng lại khơng thích hợp địa phương khác, thích hợp với giai đoạn lại khơng thích hợp giai đoạn khác Trong khn khổ luận văn, để cập tới số sách có tầm ảnh hưởng lớn tới q trình chuyển dịch CCKT huyện Tam Dương Để thúc đẩy trình chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Tam Dương cần phải tổ chức áp dụng mơ hình kinh tế hợp lý khu vực nơng thơn, đặc biệt mơ hình phát triển làng nghề, mơ hình cụm cơng nghiệp vừa nhỏ, mơ hình kinh tế trang trại, gia trại, mơ hình VAC,… Để mơ hình kinh tế phát triển rộng khắp hầu hết xã đòi hỏi cần phải vận dụng thực tốt sách hỗ trợ sau: * Chính sách đất đai: Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi ruộng đất theo hình thức dồn điền đổi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất cho hộ gia đình nơng dân để họ yên tâm đầu tư thâm canh, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật Giảm thuế sử dụng đất để khuyến khích nơng dân địa phương tích cực đầu tư phát triển thuỷ lợi nhằm chuyển dần chân ruộng trũng cấy vụ lúa sang mô hình lúa cá có thu nhập cao mở rộng diện tích vụ đơng Chỉ đạo hồn thành lập quy hoạch sử dụng đất, dành diện tích thích hợp phục vụ phát triển thủ cơng nghiệp, dịch vụ cơng trình phúc lợi khác Trên sở quy hoạch, cấp quyền sở cần tăng cường quản lý sử dụng có hiệu quả, quy hoạch quỹ đất dự trữ Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt để tạo quỹ đất cho 77 phát triển công nghiệp, coi nhiệm vụ ưu tiên, giải pháp đột phá mạnh cho công tác thu hút đầu tư huyện * Các sách hỗ trợ khác: Đẩy mạnh hoạt khuyến nông từ huyện đến sở Thông qua hệ thống khuyến nông, nhà nước thực chương trình chuyển giao tiến kỹ thuật cơng nghệ đến với nông dân Mở rộng tăng cường hỗ trợ vốn, kỹ thuật dịch vụ hộ nơng dân Thực thí điểm chương trình dự án "nạc hố đàn lợn", "Sin hố đàn bò", ứng dụng cây, giống dùng quỹ khuyến nông để trình diễn kỹ thuật, điều tra dự báo tình hình IPM, chương trình chăn ni theo phương pháp sản xuất cơng nghiệp, VAC tổng hợp Ban hành sách trợ giá thuế chi phí tiêm phòng cho đàn gia súc, hỗ trợ 100% chi phí khảo nghiệm giống mới, nhằm chọn lọc giống tốt phù hợp với điều kiện huyện Có sách khuyến khích thành phần kinh tế, doanh nghiệp đầu tư vào khu vực thị trấn, thị tứ Cần có sách hộ bị thu hồi đất nơng nghiệp cho mục đích phát triển thị trấn, thị tứ, KCN, học nghề, ưu tiên xét tuyển vào khu, cụm công nghiệp… 78 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi KẾT LUẬN Chuyển dịch CCKT chủ trương lớn Đảng Nhà nước chiến lược phát triển KT - XH chung nước Vì vậy, việc nghiên cứu trình chuyển dịch CCKT địa phương cần thiết để định hướng chuyển dịch cấu phù hợp với địa bàn Tam Dương huyện thuộc vùng trung du, nằm khu vực trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế Theo quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Tam Dương có chuyển dịch mạnh mẽ CCKT để trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị đại học tỉnh Vĩnh Phúc Trong năm qua, Đảng bộ, quyền nhân dân huyện Tam Dương nỗ lực phát triển KT-XH huyện, CCKT huyện chuyển dịch theo hướng tích cực, mặt huyện dần thay đổi, đời sống nhân dân ngày tăng lên Tuy nhiên, so với tiềm năng, lợi huyện để thực định hướng phát triển huyện theo quy hoạch chung tỉnh, năm tới Tam Dương cần đẩy mạnh chuyển dịch CCKT theo hướng tăng tỷ trọng ngành CN-XD, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nơng, lâm, thủy sản Q trình chuyển dịch CCKT huyện phải xác định việc phát triển cơng nghiệp khâu đột phá (trong giải phóng mặt yếu tố định đến việc phát triển công nghiệp); định hướng phát triển ngành dịch vụ ngành mũi nhọn kinh tế huyện; phát triển nơng, lâm, thủy sản theo hướng hàng hóa với sản phẩm chủ lực rau sạch, đặc sản phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại quy mô, đại Trên sở hệ thống hóa sở lý luận chuyển dịch CCKT, tác giả nghiên cứu chuyển dịch CCKT huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, từ tìm điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân hạn 79 chế tồn Trên sở đó, tác giả mạnh dạn đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch CCKT địa bàn huyện Tam Dương Luận văn mong muốn đóng góp phần vào chuyển dịch CCKT huyện Tam Dương giúp Tam Dương lựa chọn phương án chuyển dịch CCKT phù hợp với điều kiện thực tế huyện giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2030 Bên cạnh kết đạt được, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tác giả mong nhận quan tâm, giúp đỡ, bảo thầy cô giáo, đóng góp quý báu bạn bè, đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh 80 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 2006 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hà Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia Nguyễn Văn Bích Chu Tiến Quang, 1996 Chính sách kinh tế vai trò phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2001 Chính sách chuyển dịch cấu nơng thơn 2001 - 2010 Hà Nội, tháng năm 2001 Trần Ngọc Bút, 2002 Chính sách nơng nghiệp, nơng thơn Việt Nam nửa cuối kỷ XIX số định hướng đên 2010 Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia Nguyễn Thành Độ, Lê Du Phong, 1999 Chuyển dịch cấu kinh tế điều kiện hội nhập với khu vực giới Hà Nội:Nhà xuất Chính trị quốc gia Vũ Hùng Cường, 2007 Chuyển dịch CCKT ngành vùng Duyên hải nam trung Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH Luận án tiến sĩ Kinh tế, Viện Kinh tế Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân, 1999 CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn Đồng Sông Hồng Hà Nội: Kỷ yếu hội thảo khoa học Ngơ Đình Giao, 1994 Chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hóa kinh tế quốc dân Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia 10 Đoàn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 2002 Giáo trình Chính sách kinh tế xã hội Hà Nội: Nhà xuất khoa học kỹ thuật 81 11 Nguyễn Thị Hiền, 1995 Vai trò tác động thị trường trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn Việt Nam Hà Nội: Ủy Ban Khoa học Nhà nước, Đại học Kinh tế quốc dân 12 Đinh Phi Hổ, 2003 Kinh tế nông nghiệp: Lý thuyết Thực tiễn Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 13 Lê Mạnh Hùng cộng sự, 1998 Thực trạng CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 14 Nguyễn Việt Hùng, 2011 Chuyển dịch CCKT huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình theo hướng CNH-HĐH Luận văn thạc sỹ kinh tế 15 Huyện ủy Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, 2010 Văn kiện Đại hội Đảng huyện Tam Dương nhiệm kỳ 2010-2015 Vĩnh Phúc, tháng năm 2010 16 Tạ Đức Khánh, 2012 Giáo trình Kinh tế quản lý Hà Nội: Nhà xuất giáo dục Việt Nam 17 Khoa nông nghiệp phát triển nông thôn, Đại học Kinh tế Quốc dân, 1996 Đổi phát triển nông nghiệp nông thôn Hà Nội: Nhà xuất Nông nghiệp 18 Lê Mậu Lâm, 2012 Bước đột phá chuyển dịch cấu ngành nghề Yên Phong http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_kinhte/_mobile_chuyenlaman/item/482402.html 19 Đỗ Hoài Nam, 1996 Chuyển dịch CCKT ngành phát triển ngành trọng điểm, mũi nhọn Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Khoa học xã hội 20 Nguyễn Đình Quế, 2004 Chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam năm đầu kỷ 21 Hà Nội: Nhà xuất Khoa học xã hội 21 Đặng Kim Sơn, 2001 Cơng nghiệp hóa từ nơng nghiệp, lý luận, thực tiễn triễn vọng áp dụng Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất nông nghiệp 22 Bùi Tất Thắng, 1996 Những nhân tố ảnh hưởng tới chuyển dịch cấu ngành kinh tế thời kỳ cơng nghiệp hóa Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Khoa học xã hội 82 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 23 Bùi Tất Thắng, 2006 Chuyển dịch cấu ngành kinh tế Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Khoa học xã hội 24 Đặng Văn Thắng Phạm Ngọc Dũng, 2003 Chuyển dịch CCKT côngnông nghiệp Đồng sông Hồng: Thực trạng triển vọng Hà Nội Nhà xuất Chính trị quốc gia 25 Lê Đình Thắng, 1998 Chuyển dịch nông thôn - vấn đề lý luận thực tiễn Hà Nội: Nhà xuất Nông nghiệp 26 Nguyễn Kế Tuấn, 2006 CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt NamCon đường bước Hà Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia 27 UBND huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, từ 2010 đến 2014 Báo cáo tổng kết phát triển KT-XH 28 UBND huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, 2014 Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Tam Dương Vĩnh Phúc, năm 2014 29 UBND huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, 2010 Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Tam Dương đến 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Vĩnh Phúc, năm 2010 30 UBND Vĩnh Phúc, 2012 Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Vĩnh Phúc, năm 2012 31 Viện chiến lược Phát triển, Bộ kế hoạch Đầu tư, 2002 Một số vấn đề lý luận, phương pháp luận, phương pháp xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia 83 ... đề chuyển dịch CCKT 1.2.2.1 Quan niệm chuyển dịch cấu ngành kinh tế Theo từ điển kinh tế học Oxford chuyển dịch cấu ngành kinh tế q trình thay đổi kinh tế quốc gia Chuyển dịch cấu ngành kinh tế. .. thành phần kinh tế Đại hội XI (năm 2011) Đảng rõ nước ta có thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư tư nhân) kinh tế có vốn đầu... trình chuyển dịch cấu ngành kinh tế lượng chất 1.2.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu ngành kinh tế Chuyển dịch cấu ngành kinh tế trình khách quan, tuân theo quy luật Tuy nhiên, kết chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch kinh tế ở vĩnh phúc, Chuyển dịch kinh tế ở vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay