hướng dẫn sử dụng surpac

7 70 3
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:29

Phòng Địa chất Trắc địa Công ty Apatit Lào Cai, ngày 14 tháng 11 năm 2006 chơng trình thực phần mềm Supacvision Kế hoạch triển khai quí năm 2006 I Công tác Trắc địa Hiện tháng 11/2006 khai trờng đợc đa vào tính toán phần mềm Supacvisison: Gồm: Ga2, Ga3, Cánh Má Cãc, KT12, KT14 2.C¸c khai trêng, kho b·i cha đa đợc sở liệu vào chơng trình phần mềm nh sau: a Toàn kho bãi nhà máy tuyển Tằng loỏng (tổng cộng 11 kho, bãi có kho bãi tảng sót tọa độ giả định b Toàn kho bãi nhà máy tuyển Cam đờng (tổng cộng kho, bãi tọa độ giả định) c Toàn kho, bãi quặng lu công trờng gồm b·i Q3 giµu, b·i Q3 nghÌo (tỉng 16 kho, b·i) d Các khai trờng sản xuất KT17, KT15a+b, KT10, Mỏ Cóc cánh 3, Làng Cáng1, Làng Cuống, (tổng cộng khai trờng) II Công tác Địa chất Cơ sở liệu hoàn thành khu Mỏ Cóc, số liệu thành lập tính toán khối lợng tơng đối hoàn chỉnh Các khai trờng cha đa vào chơng trình phần mềm gồm khai trờng sau: KT17, KT14, KT10, KT12, Làng Cáng1, Làng Cuống, (tổng cộng KT) III Những thuận lợi khó khăn a Thuận lợi: Tài liệu Trắc địa: khai trờng kho bãi nói có địa hình giấy, có tọa độ nhà nớc tọa độ giả định Tài liệu Địa chất: có đủ sở liệu lỗ khoan, Hào, Hố có vẽ giấy cứng giấy can b Khó khăn: + Công tác Trắc địa - Các khai trờng, kho, bãi sản xuất, sở liệu cha đợc số hóa đồ giải Một số kho, bãi nhà máy tuyển hệ tọa độ giả định - Một số kho nhà máy Tuyển Tằng loỏng, Cam đờng có mái che vớng cột cửa, tối, nên khó khăn công tác đo vẽ Nhóm phụ trách đo vẽ cần phải nghiên cứu cách đo hình thức đo đảm bảo chất lợng tài liệu phục vụ công tác nghiệm thu + Công tác Địa chất - Cơ sở liệu nhiều, phức tạp, xử lý chơng trình phần mềm khó khăn, chiếm thời gian lớn - Toàn sở liệu cha đợc nhập vào máy số hóa - Trình độ tiếng Anh hạn chế nên ảnh hởng đến trình khai thác phần mềm, khả tìm lỗi hạn chế lỗi trình xử lý số liệu - Phần mềm có khoá cứng, không chia sẻ đợc tài nguyên nên ảnh hởng lớn đến thời gian, tiến độ thực Hiện trình vừa vẽ vừa xử lý liệu cha đợc hoàn chỉnh, số lỗi trình thực cha xử lý đợc Chơng trình đòi hỏi cần nhiều thời gian vừa làm vừa nghiên cứu để rút kinh nghiệm trình thực Qua xử lý khu Mỏ cóc số phần cha đợc hoàn chỉnh, phần cần trao đổi với nhà chuyển giao công nghệ phần mềm nh ( phần rãnh mẫu, bình ®å, phÇn thiÕt lËp ®Ĩ in Ên, phÇn thĨ hiƯn hàm lợng rãnh mẫu in ấn) IV Phơng pháp thực hiện: Toàn sở liệu đến đợc ken gồm tài liệu Địa chất, Trắc địa Cơ sở liệu thực hai phơng pháp: + Công tác Trắc địa - Phơng pháp số hoá chơng trình Autocad không gán đợc độ cao cho đờng đông mức đa sang surpac phải gán lại độ cao - Phơng pháp đồ giải điểm phơng pháp làm tối u Khi có điểm đồ giải chuyển sang chơng trình surpac thực đợc dễ dàng + Công tác Địa chất - Số hoá toàn mặt cắt đợc ken - Nhập toàn liệu khoan theo đầu File phần mềm Riêng rãnh mẫu nhập liệu tầng tại, tuỳ theo tình hình Địa chất khai trờng Tài liệu rãnh mẫu nhập tơng tự nh đầu file lỗ khoan Chủ biên khai trờng tự tổng hợp xem xét lỗ khoan sử dụng đợc, địa hình khai thác qua lỗ khoan tạm thời cha đa vào sở liệu.) - Phải có File toạ độ tuyến khống chế mặt cắt ( phải có số liệu tính toán cụ thể không dùng phơng pháp đồ giải) Để thực đợc nhiệm vụ phòng phải tổ chức xếp lại nhân lực cho hợp lý Phải phân trách nhiệm cụ thể cho chủ biên công trờng, tiến độ thời gian thùc hiƯn, cã kiĨm tra thêi gian thùc hiƯn Mét số ý kiến đề xuất a.Công việc cần thực + Công tác Trắc địa Toàn địa hình giao trực tiếp cho chủ biên khai trờng nào, chủ biên khai trờng phải chịu trách nhiệm Chủ biên khai trờng kết hợp với chủ biên Địa chất xem xét lại toàn địa hình cần đo bổ xung khu chủ biên định Lập kế hoạch đo vẽ báo tổ, phòng bố trí nhân lực thực Nếu chủ biên không thực phải chịu trách nhiệm trớc phòng Đo vẽ sản lợng, muốn xác đợc khối lợng hình thức mia, số lợng điểm đo phải đẩm bảo theo qui phạm Lới khống chế đo vẽ phải tuân thủ theo qui phạm.( phải có bình sai khép góc) Toàn CSDL phải đợc kiểm tra trớc đa vào xử lý phần mềm + Công tác Địa chất Toàn mặt cắt Địa chất, bình đồ tầng giao cho chủ biên công trờng nào, chủ biên công trờng tự số hoá Cơ sở liệu rãnh mẫu, lỗ khoan chủ biên tự chủ động nhập theo đầu file sẵn phần mềm.( đầu file đợc lập mẫu) Công tác cập nhật liệu chủ biên phải cập nhật xác cấu trúc thân quặng, hệ thống đấ mạch, đứt gãy lớn.( ví dụ : hệ thống đá mạch với mạch 1, HTM2 với2 vvvvv.) Rãnh mẫu đo phải có toạ độ điểm đầu, cuối, phơng vị rãnh mẫu Các rãnh mẫu mặt tầng, thờng lấy1, thời kỳ hoàn chỉnh bình đồ lấy mẫu tầng Chính lý rãnh mẫu thờng lấy gối sang đoạn chủ biên chủ động cân nhắc lấy hàm lợng mẫu đa mẫu vào, mẫu không lấy phải loại trớc đa vào CSDL 5.Toàn CSDL phải đợc kiểm tra trớc đa vào xử lý phần mềm Toàn nội dung chủ biên phải thực đúng, đa sang phần mềm xử lý đợc kết tính toán xác b.Nhân lực Muốn thực đợc công việc sở DL nhanh đa vào sản xuất, nhân lực cần bổ xung nh sau: Nguyễn Quốc Việt Nguyễn Văn Hng Hai Đ/C làm nhiệm vụ số hoá tài liệu Địa hình, Địa chất kết hợp đa liệu vào xử lý Surpac Phòng phải xếp điều hành nhân lực cho hài hoà công việc hai nhóm Địa chất, Trắc địa để thực tốt nhiệm vụ sản xuất chung Công ty nh nhiệm vụ phòng Ngời lập Trần Xuân Nhự A Công tác Trắc địa a Kế hoạch thùc hiƯn +Th¸ng 8: gåm c¸c khai trêng: C¸nh3 Má cóc, KT10, Ga pom hán, +Tháng 9: KT17, KT14, Làng cuống, Làng cáng 1, +Tháng 10: Tất kho, bãi Q3 lại, kho bãi nhà máy tun T»ng lống, mét sè khai trêng khai th¸c nhá, lẻ b Tiến độ thực +Tháng 8: từ ngày 6/8-17/8 thùc hiƯn c¸c khai trêng sau: C¸nh Má cóc, Ga pom hán, Từ ngày 21/8-25/8 KT10 +Tháng 9: tõ ngµy 6/9 - 17/9 thùc hiƯn KT17, KT14 Tõ ngày 21/9-25/9 Làng cuống, Làng cáng 1, +Tháng 10: từ ngày 6/10 - 17/10 thực tất bãi Q3 lại, kho bãi nhà máy tuyển Tằng loỏng, Cam đờng Từ ngày 21/10 - 25/10 số khai trờng khai thác nhỏ lẻ nhanh KT15a+b, c Phơng pháp thực hiện: Toàn sở liệu thực hai phơng pháp 1- Đi ken tài liệu( vẽ giấy) lấy ảnh để số hóa địa hình 2- Đồ giải vẽ giấy( lấy điểm) đo bổ sung nơi có diện tích nhỏ Toàn địa hình khai trờng sản xuất tạm thời lấy theo biện pháp sản xuất năm 2006 Phần địa hình lại làm dần quí năm 2006 để có địa hình phục vụ cho việc lập biện pháp sản xuất năm 2007 Về mặt địa hình tổng thể khai trờng sản xuất hớng phấn đấu hết năm 2006 hoàn chỉnh B Công tác Địa chất a Kế hoạch thực Tháng 8: KT Hu hoài cánh 3+4(trừ4-MC21) Hu hoài, Mỏ cóc cánh 3+4 (trừ MC22-38) mặt cắt , KT31 Tháng 9: KT12, KT10 Tháng 10: KT17, KT14 Tháng 11: Làng cáng1, Làng cuống b Tiến độ thực Tháng 8: Hoàn chỉnh khu Hu hoài-Mỏ cóc từ (MC4- MC38), KT 31 Tháng 9: KT12, KT10 theo biện pháp năm 2006 Tháng 10: KT17, KT14 theo biện pháp năm 2006 Tháng 11: Làng cáng1, Làng cuống theo biện pháp năm 2006 phòng ĐC TĐ cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam ************ phòng ĐC - TĐ Độc lập - Tự - H¹nh ************ ******************************** ... đợc độ cao cho đờng đông mức đa sang surpac phải gán lại độ cao - Phơng pháp đồ giải điểm phơng pháp làm tối u Khi có điểm đồ giải chuyển sang chơng trình surpac thực đợc dễ dàng + Công tác Địa... r·nh mÉu còng nhập tơng tự nh đầu file lỗ khoan Chủ biên khai trờng tự tổng hợp xem xét lỗ khoan sử dụng đợc, địa hình khai thác qua lỗ khoan tạm thời cha đa vào sở liệu.) - Phải có File toạ độ... Nguyễn Văn Hng Hai Đ/C làm nhiệm vụ số hoá tài liệu Địa hình, Địa chất kết hợp đa liệu vào xử lý Surpac Phòng phải xếp điều hành nhân lực cho hài hoà công việc hai nhóm Địa chất, Trắc địa để thực
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn sử dụng surpac, hướng dẫn sử dụng surpac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay