Bao cao thuc hien phan mem surpac3

7 28 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:29

Phòng Địa chất Trắc địa Công ty Apatit Lào Cai, ngày 30 tháng năm 2007 Báo cáo sơ kết kết đầu t phần mềm Surpacvision A.Đánh giá sơ phần mềm Surpacvision Trong năm gần Công ty có chủ trơng nâng cao lực SXKD nhằm tăng sức cạnh tranh chế thị trờng hội nhập với kinh tế giới Vì từ năm 2005 Công ty trọng đa CNTT vào SX đầu t phần mềm Surpacvision phục vụ cho chuyên nghành khai thác mỏ Công ty Phần mềm Surpac phần mềm AUSTRAYLIA thể giao diện tiếng Anh, lỗi có thông báo tiếng Anh Quản lý sở liệu phần mềm Access đợc kết nối với phần mềm Autocad Khi công ty đầu t mua phiên 5.0 bớc đầu tổ chức học tập sử dụng có phần chệch choạc xuất phát điểm trình độ tiếng Anh, trình độ Autocad CB kỹ thuật thấp nên cha hiểu hết, cha sử dụng thành thạo chơng trình này, dẫn đến nội CB kỹ thuật, lãnh đạo có nhiều ý kiến tranh luận đánh giá hiệu phần mềm, chí có ý kiến trái chiều Việc tốt vấn đề mới, đa ý kiến tham gia điều cha hay Sau năm vận hành thử nghiệm, khai thác phần mềm Surpacvision đáp ứng đợc phần việc kỹ thuật Địa chất, Trắc địa nh sau: I Công tác Trắc địa Tài liệu Trắc địa : thời điểm lịch sử nên tài liệu trắc địa đợc chia làm phần a Tài liệu vẽ cũ: vẽ giấy khai trờng, kho, bãi thời kỳ trớc để lại Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 - 1:2000, lập tốn nhiều công sức Phần mềm Surpac cã giao diƯn réng nªn chóng ta cã thĨ dïng phần mềm khác để số hoá Số hoá vẽ Autocad, dùng phơng pháp đồ giải lập bảng Excel, đa vào Surpac xử lý Phần việc hoàn toàn làm đợc b Tài liệu Trắc địa đo vẽ mới: Phần tài liệu đo vẽ máy toàn đạc điện tử công việc Surpac hớng dẫn kỹ, nắm bắt đợc Tuy nhiên tồn số máy Delta nên có khó khăn, nhng phần mềm Surpac hớng dẫn cách đa CSDL vào sử dụng, xây dựng đợc địa hình Công tác thành lập mạng lới đo vẽ tính toán khối lợng Tính toán khối lợng: Đối với công tác Trắc địa công việc tính toán dừng lại viƯc tÝnh thĨ tÝch, tỉng khèi bèc xóc cã địa hình địa hình cũ Công tác Trắc địa hoàn toàn sử dụng đợc chơng tình phần mềm Surpac.Tuy nhiên qua thời gian dài đo vẽ, mốc nh : Mốc đờng chuyền cấp II, mốc GPS bị h hỏng nhiều, nên gây khó khăn cho việc đo vẽ xác tài liệu địa hình nh việc đa sở liệu cũ để phục vụ cho phần mềm Surpac Vision Phần cần phải có thời gian để hoàn thiện sở liệu II Công tác Địa chất Tài liệu Địa chất nguyên thuỷ a Bản đồ địa chất, đồ địa hình bố trí công trình, bình đồ phân khối trữ lợng, bình đồ tầng - Địa hình : Đã số hóa theo trắc địa - Lộ vỉa, vết lộ, hào, hố : Cha xử lý đợc - Các lỗ khoan: sở liệu xử lý đợc, độ tin cậy đảm bảo - Các yếu tố địa chất khác( nh độ cứng đất đá, đứt gãy) Cha xử lý đợc b, Mặt cắt địa chất - Địa hình : Đã số hóa đợc - Các hào, hố: Đã số hóa đợc, nhng đa vào phân mềm Surpac để xử lý, tính toán nhiều bất cập - Các yếu tố Địa chất khác (độ cứng đất đá, đứt gãy, mức phong hoá hoá học dạng ca) : Đã số hoá đợc, nhng cha xử lý đợc Tài liệu Địa chất cặp nhật a Bình đồ địa chất, bình đồ phân khối trữ lợng, bình đồ tầng - Địa hình : Trắc địa đo đợc - Lộ vỉa, vết lộ hào, hố: Có thể xử lý đợc, nhng phải có phơng pháp cập nhật - Các lỗ khoan, rãnh mẫu: Cơ làm đợc, độ tin cậy đảm bảo - Các yếu tố Địa chất khác ( độ cứng đất đá, đứt gãy, mức phong hoá): Đã xử lý đợc yếu tố nhng mức độ đơn giản nơi phức tạp cha xử lý đợc b, Mặt cắt địa chất - Địa hình: Xử lý đợc - Các lỗ khoan, rãnh mẫu: Xử lý đợc - Các hào, hố : Cha xử lý đợc - Các yếu tố địa chất khác ( độ cứng đất đá, đứt gãy, mức phong hoá ): Đã xử lý đợc yếu tố nhng mức độ đơn giản nơi phức tạp cha xử lý đợc áp dụng phần mềm Surpacvision lập cấu địa chất, lập tài liệu địa chất phục vụ sản xuất Muốn lập đợc cấu trúc địa chất vùng, khai trờng yếu tố địa chất phần II.1, II.2 phải đợc cặp nhật xác, sau đa vào phần mềm Surpac để xử lý Qua thời gian vừa học tập, vừa nghiên cứu khai thác phần mềm xử lý đợc số công việc sau: -Phần mềm giải đợc vùng, khai trờng cấu trúc địa chất đơn giản Đã xử lý đợc quặng1, quặng2, quặng3 ( riêng quặng loại3 không tách ranh giới quặng 16% P 2O5 12% P2O5 ranh giới không mang tính quy luật nên khó thực hiện) + Tính toán đợc trữ lợng địa chất loại quặng theo tầng, theo mặt cắt, theo khung hàm lợng + Đã xây dựng đợc mặt cắt địa chất + Đã xử lý đợc sở liệu công trình khoan thăm dò địa chất + Đã xử đợc sở liệu rãnh mẫu + Xử lý xây dựng đợc bình đồ địa chất tầng - Đối với thân quặng bị phay phá mạnh, thân quặng không liên tục mặt xử lý số liệu phần mềm phức tạp Những thân quặng uốn nếp không mặt cắt, thân quặng có hệ thhống đá mạch phay phá không liên tục khó khăn cho việc xử lý số liệu, phần cần trao đổi thêm với nhà chuyển giao công nghệ + Các đối tợng địa chất Hào, Hố, đứt gãy cha đa phơng pháp xử lý theo chơng trình phần mềm Surpac +Cha lập đợc bình đồ phân khối trữ lợng, tính toán theo khối cấp trữ lợng Theo đánh giá đến thời điểm công tác địa chÊt míi chØ khai th¸c khèng chÕ xư lý b»ng chơng trình phần mềm đợc khoảng 40-50% công việc Chơng trình đòi hỏi cần nhiều thời gian vừa làm, vừa nghiên cứu tiếp phần cha xử lý đợc nêu B Phơng hớng tơng lai Qua phần việc mà phần mềm Surpac làm đợc, hoàn toàn dùng phần mềm vào công tác hỗ trợ sản xuất, quản lý địa hình, quản lý sản lợng, quản lý tài nguyên, thiết kế khai thác Việc sử dụng phần mềm nh cho hiệu quả, cho nhanh, đúng, xác, có độ tin cậy lớn hoàn toàn phụ thuộc vào công tác tổ chức SX, lựa chọn đào tạo nhân tố, nhân lực phòng Địa chất- Trắc địa Công ty Phần mềm Surpac công nghệ Công ty, trình áp dụng không tr¸ch khái cã sù chËm trƠ, sai sãt, thËm chÝ có lỗi vô tình nhng khó chấp nhận đợc Đề nghị Giám đốc, lãnh đạo đơn vị không nên nâng quan điểm để anh em yên tâm nghiên cứu tìm phơng pháp áp dụng tốt Để thực chơng trình đa phần mềm Surpac vào thực tiễn SX xin đề xuất kế hoạch sau: I Công tác tổ chức: - Phải phân công nhiệm vụ cụ thể đến cá nhân rõ ràng, cá nhân tự xếp công việc kết hợp hài hoà với nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ Surpac - Phải tổ chức đào tạo để nhiều ngời làm, trớc tiên đào tạo lại Autocad để làm việc gia công nguyên liệu thô cho phần mềm Surpac Đây sở lựa chọn nhân tố để đào tạo cho Surpac - Lập kế hoạch sử dụng khoá Địa chất, Trắc địa kỹ thuật Khai thác - Lập kế hoạch giảm tải cho Surpac II Biện pháp tổ chức thực hiện: Công tác tổ chức xin đề xuất nh sau: - Sáp nhập tổ chuyên môn Địa chất tỉ Surpac ®Ĩ thèng nhÊt tỉ chøc, thèng nhÊt ®iỊu hành chuyên môn điều hành Surpac - Chia nhóm dựa nhân tố có sẵn đề xuÊt chia nhãm theo khai trêng Nhãm 1: gåm khai trờng 10, 12, 17 nhân gồm kỹ thuật Địa chất, kỹ thuật Trắc địa ( Tuấn, Nam, Vụ, NguyễnTrung, Tu, , HiÕu, Hng ) Nhãm 2: gåm khai trêng Mỏ cóc cánh 3+4, 14, nhân gồm kỹ thuật Địa chất, kỹ thuật Trắc địa ( Nhự, Bình, Việt, Hữu, Hỷ, Toản, Cành ) Các nhóm tự lên kế hoạch làm việc trình cấp phê chuẩn, có báo cáo, nghiệm thu, đánh giá kết rút kinh nghiệm Để thực tốt chơng trình theo thời gian tiến độ theo cần phải tổ chức CBCNVC làm thêm C Kế hoạch thực chơng trình phần mềm Surpac vision Hiện phần mềm có 01 khoá cứng với khối lợng cần phải xử lý liệu chơng trình lớn( Địa chất, Trắc địa, Khai thác) Thời gian sử dụng khoá phần mềm tạm thời phân bổ nh sau: Địa chất, trắc địa sử dụng khoá 2/3 thời gian Kỹ thuật điều độ sản xuất sử dụng khoá 1/3 thời gian ( việc xẽ có thống cụ thể, xếp lịch hài hoà chuyên nghành mặt thời gian, tiến độ) Để tránh tình trạng làm lan man theo nên tập chung làm nh sau: Trắc địa, Địa chất, Khai thác làm công trờng một, làm công trờng hoàn chỉnh công trờng đó, sau tiếp tục chuyển sang công trờng Những khu khai thác nhỏ, lẻ tạm thời làm theo phơng pháp thủ công nh thực D Kết luận kiến nghị Việc đa phần mềm Surpac vào thực tiễn sản xuất đòi hỏi phải đầu t trí tuệ, thời gian lớn Để hoàn thành khối lợng công việc đề nghị Giám đốc Công ty cho phòng Địa chất - Trắc địa, Phòng Kỹ thuật sản xuất Điều độ lập dự án lấy tên: " Dự án đầu t triển khai công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm Surpac vào công tác Địa chất Trắc địa khai thác"
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao thuc hien phan mem surpac3, Bao cao thuc hien phan mem surpac3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay