QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA TỈNH NAM ĐỊNH

121 48 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:06

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - VŨ THỊ THU QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO CỦA TỈNH NAM ĐỊNH TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - VŨ THỊ THU QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO CỦA TỈNH NAM ĐỊNH TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA Chun ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN MINH KHẢI XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Họ tên: Vũ Thị Thu Sinh ngày: 09/09/1983 Nơi sinh: Nam Định Lớp: QLKT K21.lớp Chuyên ngành: Quản kinh tế Trƣờng: Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, luận văn hồn tồn đƣợc hình thành phát triển từ quan điểm cá nhân tơi dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn Minh Khải Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá đƣợc tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngồi ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh giá nhƣ số liệu tác giả, quan tổ chức khác, đƣợc thể phần tài liệu tham khảo Kết có đƣợc Luận văn tốt nghiệp hoàn toàn trung thực, khách quan Hà Nội, tháng 12 năm 2014 Tác giả Vũ Thị Thu Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy Nguyễn Minh Khải - ngƣời tận tình bảo, hƣớng dẫn em để em hồn thành tốt luận văn Em xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể thầy giáo Khoa Kinh tế trị, Khoa Sau đại học - Trƣờng Đại học kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội tạo điều kiện để em làm luận văn Đây hội tốt để em thực hành kiến thức, kỹ đƣợc học khóa học Em xin đƣợc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định, Sở Lao động thƣơng binh xã hội Nam Định, Sở công thƣơng Nam Định hƣớng dẫn, bảo em, giúp em trình nghiên cứu, sƣu tầm tài liệu phục vụ cho luận văn tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể bạn bè, ngƣời thân, gia đình, ngƣời bên em, động viên khích lệ, ủng hộ em suốt thời gian qua Do kiến thức hạn hẹp, thời gian thực luận văn không nhiều nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy bạn để luận văn em đƣợc hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! Học viên Vũ Thị Thu TÓM TẮT Trong thời đại ngày nay, ngƣời đƣợc coi tài nguyên, nguồn lực Bởi vậy, việc phát triển nguồn nhân lực trở thành vấn đề chiếm vị trí trung tâm hệ thống phát triển nguồn lực Chăm lo đầy đủ đến ngƣời nguồn nhân lực chất lƣợng cao yếu tố chắn cho phồn vinh thịnh vƣợng quốc gia Đầu tƣ vào ngƣời sở chắn cho phát triển bền vững Ngay từ năm 60 kỷ XX, nhiều nƣớc tăng trƣởng kinh tế thơng qua q trình cơng nghiệp hóa, hay nói cách khác thơng qua việc phát triển khoa học - công nghệ gắn liền với việc phát triển nguồn nhân lực Lịch sử phát triển kinh tế giới chứng minh để đạt đƣợc tăng trƣởng kinh tế cao ổn định phải thông qua việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ lao động kỹ thuật - nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực.Việt Nam bƣớc vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc với đòi hỏi ngày cao chất lƣợng nguồn lao động Vận mệnh đất nƣớc, tƣơng lai phát triển, khả lên Việt Nam phụ thuộc vào thân ngƣời Việt Nam Vì vậy, để phát triển đất nƣớc, không quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực quản nguồn nhân lực chất lƣợng cao Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực vấn đề mà quốc gia phải quan tâm chăm sóc, bồi dƣỡng, phát triển tìm cách phát huy có hiệu đƣờng phát triển văn minh tiến Nhận thức đƣợc tầm quan trọng nguồn nhân lực nên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng rõ: "Phát triển mạnh nguồn lực ngƣời Việt Nam với yêu cầu ngày cao" nhằm bảo đảm nguồn nhân lực số lƣợng chất lƣợng, đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Cũng nhƣ nƣớc, tỉnh Nam Định thực thành cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa phát huy đƣợc cao độ nguồn lực ngƣời quản tốt nguồn nhân lực chất lƣợng cao Nghị Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh Nam Định lần thứ XV (20012005) xác định: "Phải chăm lo phát triển nguồn nhân lựcchất lƣợng tồn diện, sức khỏe thể chất, trình độ học vấn, nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức, tƣ tƣởng trị, đời sống văn hóa tinh thần…" nhằm đáp ứng nhu cầu cơng nghiệp hóa, Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi đại hóa tỉnh nhà Căn vào nhiệm vụ tỉnh Nam Định phải lấy việc phát huy nguồn lực ngƣời làm yếu tố cho phát triển kinh tế - xã hội Trong khuôn khổ luận văn học viên trình bày số nội dung: hệ thống hóa luận quản nguồn nhân lực chất lƣợng cao thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa; trình bày phƣơng pháp thiết kế nghiên cứu luận văn; phân tích, đánh giá thực trạng quản nguồn nhân lực chất lƣợng cao tỉnh Nam Định thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa từ đƣa số giải pháp nhằm quản nguồn nhân lực chất lƣợng cao Nam Định thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ iii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp Kết cấu nội dung luận văn CHƢƠNG : NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CƠ BẢN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA 1.1 Tổng quan số cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.2 Khái niệm, tiêu chí thành phần nguồn nhân lực chất lƣợng cao thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa 1.2.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.2.2 Khái niệm nguồn nhân lực chất lượng cao(NNLCLC) 10 1.2.3 Yêu cầu tiêu chí nguồn nhân lực chất lượng cao 12 1.2.3.1 Yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao 12 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 1.2.3.2 Tiêu chí nguồn nhân lực chất lượng cao 13 1.2.4 Các thành phần nhân lực chất lượng cao thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa 14 1.2.5 Cơng nghiệp hóa, đại hóa 19 1.3 Quản nguồn nhân lực chất lƣợng cao vai trò quản nguồn nhân lực chất lƣợng cao thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa 20 1.3.1 Khái niệm quản nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa 20 1.3.2 Vai trò quản nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa 22 1.3.3 Nội dung quản nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa 26 1.3.3.1 Nội dung quản chất lượng, số lượng, cấu nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa 26 1.3.3.2 Phương thức quản nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa 34 1.3.3.3 Công cụ quản nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH 36 1.4 Kinh nghiệm số tỉnh nƣớc quản nguồn nhân lực chất lƣợng cao thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa 39 1.4.1 Kinh nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh 39 1.4.2 Kinh nghiệm Thành phố Đà Nẵng 40 1.4.3 Kinh nghiệm Đồng Nai 41 1.4.4 Bài học kinh nghiệm rút cho Nam Định 42 CHƢƠNG : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44 2.1 Phƣơng pháp luận 44 2.2 Mô tả hệ phƣơng pháp nghiên cứu 44 CHƢƠNG : THỰC TRẠNG QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO CỦA TỈNH NAM ĐỊNH TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA TỪ NĂM 2009- 2014 47 3.1 Khái quát đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội ảnh hƣởng đến quản nguồn nhân lực chất lƣợng cao tỉnh Nam Định thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa 47 3.1.1 Điều kiện tự nhiên - xã hội ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Nam Định 47 3.1.1.1 Điều kiện tự nhiên 47 3.1.1.2 Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 48 3.1.1.3 Tài nguyên thiên nhiên 49 3.1.2 Thực trạng tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2008-2013 ảnh hưởng đến quản nguồn nhân lực chất lượng cao 51 3.2 Thực trạng lao động Nam Định thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa 56 3.2.1 Thực trạng thu nhập lao động Nam Định thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa 56 3.2.2 Lao động phân theo ngành kinh tế, phân theo cấp quản phân theo thành phần kinh tế Nam Định thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa 57 3.2.3 Cơ cấu lao động Nam Định thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa 60 3.2.4 Trình độ lao động Nam Định thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa 62 3.3 Thực trạng quản nguồn nhân lực chất lƣợng cao Nam Định thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa 66 3.3.1 Quản số lượng, cấu chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp hóa, đại hóa 66 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 3.3.2 Phương thức quản nguồn nhân lực chất lượng cao Nam Định thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa 75 3.3.3 Công cụ quản nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa 78 3.3.4 Tổ chức máy quản nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Nam Định thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa 81 3.4 Thành công, hạn chế quản nguồn nhân lực chất lƣợng cao tỉnh Nam Định thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa 83 3.4.1 Thành công 83 3.4.2 Hạn chế 85 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 87 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO CỦA TỈNH NAM ĐỊNH TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA 89 4.1 Định hƣớng cơng nghiệp hố, đại hoá Nam Định đến năm 2020 89 4.2 Phƣơng hƣớng quản nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho cơng nghiệp hóa, đại hóa Nam Định đến năm 2020 93 4.3 Những giải pháp chủ yếu quản nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho cơng nghiệp hố, đại hoá tỉnh Nam Định 94 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 phƣơng khác nƣớc; đó, yếu tố cần thiết phải đảm bảo đƣợc đời sống vật chất cho thân gia đình ngƣời lao động Mặt khác, tỉnh cần tiếp tục đổi chế, sách tuyển dụng để khơng bỏ sót ngƣời tài - Sau thu hút đƣợc nhân lựcchất lƣợng cao, tùy theo trình độ, khả ngƣời mà phân công, bố trí ngƣời, việc, đảm bảo có dẫn dắt, kèm cặp hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần Hiện nay, môi trƣờng làm việc số lĩnh vực, số quan, đơn vị chƣa thực chuyên nghiệp, khiến cho phận ngƣời lao động khơng phát huy hết khả năng, trí tuệ ảnh hƣởng định đến việc thu hút ngƣời có tâm có tầm - Xây dựng mơi trƣờng làm việc lành mạnh, chun nghiệp việc tạo nên viễn cảnh đẹp để thu hút ngƣời tài Cùng với việc lắng nghe, trân trọng đóng góp, sáng kiến lao động việc thực sách, chế độ khen thƣởng, động viên cống hiến ngƣời tài điều cần phải trì tƣơng xứng Ngồi ra, thực đồng chủ trƣơng, sách để tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao nhƣ: đẩy mạnh hoạt động giáo dục, đào tạo nghề cho ngƣời lao động; tổ chức đào tạo đào tạo lại đội ngũ lao động có Các địa phƣơng cần triển khai hiệu chủ trƣơng, sách Ðảng, Nhà nƣớc lĩnh vực giải việc làm, đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển chung Các quan, đơn vị phải trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao, tránh tình trạng dựa hồn tồn vào quan quản Nhà nƣớc để thu hút ngƣời tài 4.3 Những giải pháp chủ yếu quản nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho cơng nghiệp hố, đại hố tỉnh Nam Định  Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá nguồn nhân lực chất lƣợng cao thời kỳ CNH, HĐH Tiêu chí định lượng: - Tiêu chí cấp - Tiêu chí kỹ sử dụng, ứng dụng công nghệ, công nghệ thông tin 94 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi trình lao động - Kỹ biết, sử dụng ngoại ngữ trình giao tiếp làm việc với ngƣời nƣớc ngoài, kỹ sử dụng tài liệu nƣớc ngồi Tiêu chí định tính: - Kỹ lao động, làm việc tốt đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhà tuyển dụng - Tác phong làm việc đảm bảo thực hiệu công việc đƣợc giao - Niềm hăng say, ham mê nghề nghiệp, chuyên môn - Khả sáng tạo lao động - Khả thích ứng cao mơi trƣờng làm việc mới, cơng nghệ, phƣơng tiện làm việc  Xây dựng hoàn thiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao - Nâng cao chất lƣợng dự báo nguồn nhân lực chất lƣợng cao lĩnh vực trọng yếu Chẳng hạn, nhƣ đội ngũ giáo viên cán quản cấp ngành kinh tế mũi nhọn đƣợc ƣu tiên phát triển chiến lƣợc phát triển kinh tế- xã hội Do sở khoa học phân tích chƣơng 3, tỉnh Nam Định việc thống kê nguồn số liệu liên quan đến lĩnh lực cần đƣợc trọng - Cần khẩn trƣơng xây dựng tiêu chí cụ thể cho chức danh công việc để làm sở cho cơng tác quy hoạch, bố trí đánh giá cán - Tuân thủ nguyên tắc quy hoạch cán theo hƣớng “động” “mở” hàng năm rà soát đánh giá quy hoạch để bổ sung, sửa đổi theo tình hình thực tế; ý nâng cao tỷ lệ cán trẻ, cán nữ diện quy hoạch để đào tạo, bồi dƣỡng phát triển lâu dài; trọng công tác luân chuyển cán (bao gồm luân chuyển cán lãnh đạo diện quy hoạch điều chuyển cán chuyên môn để đào tạo, bồi dƣỡng); tuân thủ nguyên tắc chi bổ nhiệm cán diện quy hoạch đƣợc phê duyệt - Cần nâng cao nhận thức vai trò quy hoạch cán coi nội dung trọng yếu công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán vào nề 95 nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng nhiệm vụ trƣớc mắt lâu dài NNLCLC thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng quy hoạch NNLCLC - Cần mở rộng dân chủ để phát giới thiệu nguồn cho quy hoạch trƣớc cấp ủy cần bàn bạc định Tăng cƣờng trách nhiệm ngƣời đứng đầu việc giới thiệu nguồn quy hoạch chất lƣợng quy hoạch Cần trọng xây dựng quy hoạch NNLCLC có chun mơn, nghiệp vụ để đào tạo, bồi dƣỡng NNLCLC giỏi đáp ứng đƣợc nhu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH - Giữ vững nguyên tắc đảm bảo lãnh đạo, đạo thƣờng xuyên cấp ủy, lãnh đạo quan công tác quy hoạch NNLCLC, đề cao trách nhiệm ngƣời đứng đầu, phải công tâm, khách quan, coi quy hoạch cán nhiệm vụ trọng tâm công tác cán - Chú trọng công tác đánh giá cán trƣớc đƣa vào quy hoạch Đề nghị Sở nội vụ có hƣớng dẫn cụ thể phù hợp công tác quy hoạch NNLCLC tiêu chí đánh giá, nhận xét cán trƣớc đƣa vào quy hoạch NNLCLC, đặc biệt cần sâu sát với đặc điểm quan, khối, ngành - Thực công khai quy hoạch NNLCLC tạo điều kiện để lao động nhân dân tham gia phát hiện, giới thiệu giám sát NNLCLC Đồng thời vào tiêu chuẩn quy hoạch NNLCLC phấn đấu, rèn luyện - Tăng cƣờng công tác quản thực quy hoạch, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng, luân chuyển, bố trí NNLCLC Phải gắn kết quy hoạch NNLCLC với khâu khác công tác cán bộ, việc đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán phải sở quy hoạch đƣợc phê duyệt - Thành lập trung tâm phát triển NNLCLC để làm đầu mối kết nối tập trung nguồn lực thực chƣơng trình đề án phát triển NNLCLC Qua phân tích kinh nghiệm Đà Nẵng số địa phƣơng khác cho thấy giải pháp quan trọng mà tỉnh Nam Định cần học tập để thực quy hoạch kế hoạch phát triển lực lƣợng lao động có trình độ chun mơn chun sâu cho lĩnh vực mũi nhọn thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH tỉnh 96 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi  Đào tạo NNLCLC theo quy hoạch, kế hoạch phù hợp với yêu cầu định hƣớng phát triển kinh tế- xã hội tỉnh thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH - Quy hoạch, kế hoạch đào tạo đến năm 2020 sở định hƣớng phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Nam Định, tập trung vào yêu cầu ngành kinh tế trọng điểm bối cảnh hội nhập kinh tế diễn mạnh mẽ Trên sở mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, tỉnh xây dựng quy hoạch đào tạo cho NNLCLC đạo sở, ngành xác lập tiêu nhƣ quy mô, chất lƣợng, cấu NNLCLC đến năm 2020 cho toàn tỉnh, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với kế hoạch tài yêu cầu phát triển tỉnh Nam Định - Xây dựng kế hoạch đào tạo theo năm, ngành kinh tế trọng điểm tỉnh ngành mà tỉnh có ƣu phát triển có hàm lƣợng chất xám cao, đảm bảo cấu phù hợp theo lĩnh vực, theo yêu cầu phát triển tỉnh Nam Định thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH - Đa dạng hóa loại hình đào tạo, đào tạo theo địa chỉ, theo yêu cầu phát triển thành phố nhu cầu xã hội Trên sở xã hội hóa, khuyến khích hình thức tự đào tạo doanh nghiệp mũi nhọn Tạo điều kiện cho trƣờng danh tiếng nƣớc tham gia đào tạo NNLCLC tỉnh Nam Định - Tăng cƣờng kiểm định chất lƣợng đào tạo hình thức: thƣờng xuyên, định kỳ kiểm định cuối khóa đào tạo, đối chiếu với nội dung, chƣơng trình mục tiêu đào tạo Cần coi trọng kiểm định chất lƣợng đào tạo Trên sở đổi nội dung, chƣơng trình nâng cao chất lƣợng đào tạo NNLCLC tỉnh - Triển khai thực chƣơng trình đào tạo ngắn hạn lớp bồi dƣỡng để đào tạo lại NNLCLC Thƣờng xuyên tổ chức rà soát, khảo sát đội ngũ NNLCLC, sở có kế hoạch đào tạo lại NNLCLC Đặc biệt trọng đến nội dung cần đào tạo lại, bồi dƣỡng, bổ sung kiến thức cho đội ngũ trí thức khoa học cơng nghệ nhƣ: cán quản lý, giảng dạy, nghiên cứu Nội dung đào tạo lại, bồi dƣỡng, bổ sung kiến thức cho đội ngũ NNLCLC bao gồm: + Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ điều kiện đẩy mạnh CNH, 97 HĐH, phát triển kinh tế trí thức, sử dụng công nghệ cao Hội nhập kinh tế quốc tế tác động đến mặt đời sống xã hội, yêu cầu chất lƣợng sản phẩm, hiệu công việc đòi hỏi hàm lƣợng chất xám cao theo tiêu chuẩn quốc tế, nhƣ từ lực lƣợng NNLCLC quan đơn vị nhà nƣớc, đơn vị nghiệp, doanh nghiệp phải bổ sung kiến thức liên quan để nâng cao chất lƣợng công việc, phù hợp với yêu cầu đặt Với nhóm đối tƣợng NNLCLC tỉnh cần xây dựng chƣơng trình bồi dƣỡng cụ thể đặt thứ tự ƣu tiên, giao cho số sở, ngành thực nhiệm vụ liên kết với trƣờng Đại học, Cao đẳng có uy tín, chất lƣợng đào tạo để thực + Kiến thức, trình độ tin học, ngoại ngữ Tin học ngoại ngữ có vai trò quan trọng NNLCLC, khơng định đến việc hoàn thành nhiệm vụ hay sáng tạo đội ngũ NNLCLC, nhƣng có vai trò tác động lớn Đây phƣơng tiện giúp lực lƣợng NNLCLC làm việc khoa học, hiệu hơn, công cụ để khai thác tài liệu nƣớc cách nhanh chóng, tiến khoa học- kỹ thuật giới, tiếp nhận chuyển giao công nghệ giao tiếp quốc tế + Kiến thức, kỹ lãnh đạo quản Những bất cập cơng tác lãnh đạo, quản nói chung, cơng tác quản lĩnh vực nói riêng đặt nhiệm vụ lớn cho việc bổ sung kiến thức, kỹ lãnh đạo, quản tỉnh Nam Định thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, đa số ngƣời đƣợc bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản phải tham gia khóa học, lớp bồi dƣỡng cho công tác lãnh đạo, quản cấp độ khác Hơn nữa, trình hội nhập kinh tế nay, công tác lãnh đạo quản phải vƣơn lên tầm cao để đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt + Văn hóa cơng sở kỹ giao tiếp ứng xử Để hoàn thiện đội ngũ NNLCLC ngồi việc bồi dƣỡng kiến thức văn hóa kỹ giao tiếp, ứng xử góp phần tạo môi trƣờng làm việc đại, thúc đẩy sáng tạo làm việc hiệu Tỉnh Nam Định cần đặt tiêu chí đội ngũ trí thức khoa học- công nghệ để thúc đẩy phát triển thân cá nhân tạo môi trƣờng tốt 98 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi cho đội ngũ trí thức khoa học- công nghệ phát triển + Đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên trƣờng Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu cần xây dựng đội ngũ giáo viên có đức, có tài, làm sở quan trọng để nâng cao chất lƣợng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất bƣớc xây dựng đội ngũ cơng nhân trí thức- nguồn nhân lực chất lƣợng cao cách vững mạnh + Đặc biệt tăng cƣờng dạy tiếng Anh đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức cơng nghệ cao Khuyến khích trƣờng Đại học, Cao đẳng địa bàn tỉnh giảng dạy kiến thức công nghệ cao Đẩy mạnh triển khai thực đề án giảng dạy tiếng Anh trƣờng phổ thông + Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh cho đội ngũ giảng viên, thu hút giáo viên nƣớc ngoài, ngƣời Việt Nam nƣớc ngồi có trình độ cao tỉnh giảng dạy Đồng thời tăng cƣờng hình thức liên kết đào tạo chất lƣợng cao, trao đổi với giảng viên, chuyên viên nƣớc  Đổi tồn diện chế sách thu hút, sử dụng quản NNLCLC thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Đặc điểm trội NNLCLC họ muốn cống hiến môi trƣờng cạnh tranh, dân chủ Từ phân tích hạn chế ta nhận thấy cần có đột phá chế, sách tạo động lực để NNLCLC phát huy hiệu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH tỉnh Nam Định Việc đề sách phải thực tạo đƣợc đồng thuận cao địa phƣơng suy cho sách thu hút nhân tài chiến lƣợc dài hạn Một cá nhân, nhóm ngƣời, tập thể nhỏ khơng thể làm thành cơng chiến lƣợc mà đòi hỏi phải có chung tay góp sức địa phƣơng, tỉnh thành Việc đồng thuận không dừng quán triệt chung chung mà phải kiểm tra chặng, chí quý, năm Cơng tác có báo cáo hẳn hoi, có đánh giá, có kiểm tra kỳ… Để thực tốt giải pháp cần tập trung vào nội dung nhƣ sau: Một là, xây dựng chiến lƣợc thu hút NNLCLC NNLCLC ngƣời lao động có khả làm việc đạt kết tốt, có ý tƣởng sáng tạo lĩnh 99 vực Để tối ƣu hóa việc thu hút nguồn lực tài sẵn có đến với tỉnh Nam Định trƣớc hết tỉnh cần có thái độ thành tâm việc thu hút NNLCLC Yêu cầu xuất phát từ đặc điểm tâm đặc trƣng NNLCLC, ngƣời có tài, tâm đề cao lòng tự trọng Họ sẵn sàng cống hiến khả tâm huyết họ thấy đƣợc tơn trọng thừa nhận Họ thƣờng hƣớng tới nhu cầu tinh thần cao cấp tƣởng nhu cầu vật chất Trong năm qua tỉnh Nam Định có nhiều chủ trƣơng, sách để thu hút sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ, tốt nghiệp Đại học giỏi công tác tỉnh Mặc dù có sách đƣợc áp dụng hoàn chỉnh, bao quát nhiều mặt kể vật chất tinh thần cho ngƣời đến làm việc Tuy nhiên ngƣời số phát huy hết khả làm việc Một nguyên nhân dẫn đến tình trạng là, bên cạnh sách ƣu đãi chƣa đủ sức hấp dẫn mạnh mẽ, họ không đƣợc giao nhiệm vụ cụ thể, nhiệm vụ đƣợc giao không phát huy hết đƣợc khả họ Cho nên đội ngũ lãnh đạo tỉnh cần phải thực trọng nhiều chiến lƣợc thu hút nhân tài, thành cơng việc thu phục trái tim khối óc NNLCLC Cần chứng tỏ ngƣời thấu hiểu tâm tự trọng ngƣời giỏi thu hút đƣợc đông đảo ngƣời tài đất nƣớc làm việc, cống hiến cho tỉnh Nam Định thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Để sách thu hút NNLCLC Nam Định có hiệu quả, trƣớc hết phải tạo môi trƣờng làm việc đầy đủ thuận lợi cho họ, tạo điều kiện để tự thực khẳng định chuyên môn thông qua lao động cách sáng tạo Cùng với tạo điều kiện cho họ đƣợc làm việc, đƣợc lao động sáng tạo chế độ đãi ngộ vật chất thỏa đáng vấn đề quan trọng có ý nghĩa thiết thực nay, nhằm thu hút phát huy nguồn vốn nhân lực quý giá Khi triển khai sách thu hút nhân lực có trình độ cần đảm bảo khâu giám sát liên tục quan, tổ chức, cá nhân có liên quan Giám sát để đảm bảo sách đề phù hợp với phát triển xã hội, giám sát để kịp thời điều chỉnh có biểu lạc hậu sách thu hút nhân 100 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi tài Cái khó xuất thực tiễn sách nhiều lúc ý tƣởng mà khơng phải tầm nhìn địa phƣơng xét phƣơng diện đồng Nếu khơng có phận chun trách, khơng có ngƣời trực tiếp chịu trách nhiệm (hạn chế tối đa việc kiêm nhiệm), không đƣa vào kế hoạch thức, thi đua, đánh giá cơng việc cá nhân thật lung lay chiến lƣợc tờ giấy… Và tất nhiên đƣa vào thực thi sách dĩ nhiên dễ bị “phá sản” Cần thu hút nhân tài cách thực chất Việc thu hút ngƣời tài kèm theo tiêu chuẩn khắt khe hay hình thức khó khả thi Việc đảm bảo tuân thủ yêu cầu tuyển dụng nhân nhƣ: Ký kết hợp đồng kèm theo yêu cầu nhƣ bảng mô tả tiêu chuẩn công việc, bảng mô tả công việc, bảng giao việc, yêu cầu đánh giá công việc triển vọng nghề nghiệp điều cần Hơn hết, ngƣời tài cần biết cụ thể tƣơng lai qua số, qua sở đƣợc phân tích mà khơng phải văn khơ cứng có nguy bị “vô sinh”…  Thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng CNH, HĐH tạo điều kiện thuận lợi để thu hút dự án phát triển ngành kinh tế công nghệ cao vào Tỉnh Nhu cầu nguồn nhân lực chất lƣợng cao động lực để thúc đẩy phát triển nguồn lực Nhiều năm qua cấu kinh tế tỉnh Nam Định nhìn chung lạc hậu, ngành kinh tế có trình độ cao hạn chế nên nhu cầu nguồn nhân lực cao chƣa thực xúc Do vậy, tỉnh Nam Định cần có sách thúc đẩy cấu kinh tế theo hƣớng tăng tỷ trọng ngành có hàm lƣợng khoa học – công nghệ cao cần tập trung vào nội dung sau: - Xây dựng hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu phát triển bền vững, u cầu bảo vệ mơi trƣờng phải đƣợc xem xét đầy đủ - Tiếp tục đẩy mạnh cách thể chế để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tƣ nƣớc đầu tƣ vào tỉnh Nam Định Trong cần có sách ƣu tiên cho dự án có trình độ cơng nghệ cao - Xây dựng nâng cấp sở hạ tầng kỹ thuật thành phố, đặc biệt khu công nghiệp 101 - Huy động nguồn lực đặc biệt mở rộng liên kết với nƣớc khu vực phát triển khoa học – công nghệ  Tạo thị trƣờng lao động cho nhân lực chất lƣợng cao Thị trƣờng lao động kênh thông tin hai chiều nhà tuyển dụng với ngƣời lao động Phát triển mạng lƣới thông tin thị trƣờng lao động dịch vụ đào tạo, tiềm kiếm, giới thiệu việc làm Đây cầu nối cung cầu lao động, ngƣời lao động, sở đào tạo đơn vị sử dụng lao động Đa dạng hóa kênh giao dịch việc làm nhằm tạo điều kiện phát triển giao dịch trực tiếp ngƣời lao động đơn vị tuyển dụng; tăng cƣờng hoạt động tra, kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật quan hệ lao động nhƣ hợp đồng lao động, tiền lƣơng chế độ khác cho ngƣời lao động Đồng thời đẩy mạnh điều tra, tìm hiểu yêu cầu chất lƣợng, tiêu chuẩn trình độ nhân lực doanh nghiệp để kịp thời cung cấp thông tin cho sở đào tạo Mục đích việc tạo thị trƣờng cho NLCLC bổ sung đƣợc đội ngũ nhân lực chất lƣợng cao cách thƣờng xuyên liên tục Thị trƣờng nhân lực chất lƣợng cao nơi cung cấp đƣợc nguồn ứng viên có chất lƣợng, xét lâu dài, yếu tố đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động quan, tổ chức Việc tạo lập thị trƣờng lao động cho NLCLC làm tăng tính linh hoạt cạnh tranh quan tổ chức Giảm chi phí đào tạo, bồi dƣỡng lựa chọn nguồn thông tin ứng viên, loại ứng viên thị trƣờng Đồng thời tạo thị trƣờng cho NLCLC giúp ứng viên dễ dàng tìm kiếm công việc phù hợp với lực phẩm chất họ  Một số giải pháp khác Sở Nam Định để tạo điều kiện quản NNLCLC thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đạt hiệu - Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với sở, ngành cung cấp đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch thông tin định hƣớng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sách hỗ trợ Nhà nƣớc cho doanh nhân, doanh nghiệp Cổng thông tin điện tử tỉnh website cấp, ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh 102 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi - Sở Nội vụ tăng cƣờng kiểm tra, giám sát cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, doanh nhân Nâng cao chất lƣợng phận “một cửa“ “một cửa liên thông“; nêu cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức việc giải yêu cầu, kiến nghị tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân - Sở Lao động thƣơng binh xã hội phối hợp với sở Kế hoạch Đầu tƣ, Sở Tƣ pháp sở, ngành có liên quan rà sốt, tham mƣu UBND tỉnh ban hành, sửa đổi chế, sách tạo hành lang pháp cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh bình đẳng, thuận lợi quy định pháp luật; đẩy mạnh xã hội hoá đầu tƣ phát triển lĩnh vực kinh tế - xã hội vùng, miền tỉnh; phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt, lành mạnh thị trƣờng, thị trƣờng tài chính, thị trƣờng bất động sản, thị trƣờng lao động, thị trƣờng khoa học - cơng nghệ; khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tham gia đầu tƣ kết cấu hạ tầng đầu tƣ sở sản xuất khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống địa phƣơng theo quy hoạch đƣợc phê duyệt - Nâng cao chất lƣợng hoạt động Ban Điều phối thực Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh; tăng cƣờng đối thoại lãnh đạo cấp quyền, lãnh đạo sở, ngành với hiệp hội ngành nghề, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc hoạt động đầu tƣ phát triển sản xuất, kinh doanh - Phát huy trách nhiệm quan chức việc nâng cao hiệu lực hiệu xét xử, giải vụ việc tranh chấp thƣơng mại theo thẩm quyền Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm tính minh bạch quan hệ quan, công chức, viên chức nhà nƣớc với doanh nhân, doanh nghiệp nhằm ngăn chặn tình trạng gây khó khăn, nhũng nhiễu, phiền hà quan Nhà nƣớc doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân đơn vị; 103 khuyến khích có biện pháp bảo vệ doanh nhân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Sở Tƣ pháp phối hợp với sở, ngành nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp đẩy mạnh thực chƣơng trình hỗ trợ pháp cho doanh nghiệp địa bàn tỉnh Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc cho đội ngũ doanh nhân tỉnh để nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật, phát huy tinh thần trách nhiệm đội ngũ doanh nhân công xây dựng quê hƣơng, đất nƣớc - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân Trẻ hiệp hội ngành nghề tổ chức cho doanh nhân doanh nghiệp thực tốt việc “Học tập làm theo gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”; tích cực thực vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chƣơng trình “Đƣa hàng Việt nông thôn” vận động khác Đảng Nhà nƣớc phát động 104 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi KẾT LUẬN Nam Định trở thành tỉnh phát triển kinh tế, ổn định trị - xã hội, phong phú đời sống văn hoá, tinh thần với xuất phát điểm nghèo nàn nhƣ CNH, HĐH đƣờng tất yếu Quản nguồn nhân lực chất lƣợng cao đảm bảo số lƣợng chất lƣợng yếu tố định thành cơng cơng nghiệp hố, đại hố, điều kiện nƣớc ta gia nhập WTO điều trở nên có ý nghĩa đặc biệt cấp thiết Để đạt đƣợc mục tiêu đặt ra, luận văn tập trung giải vấn đề sau đây: - Hệ thống hoá vấn đề luận nguồn nhân lực chất lƣợng cao: khái niệm NNL, nhân tố ảnh hƣởng đến số lƣợng chất lƣợng nguồn nhân lực chất lƣợng cao, vai trò nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho CNH, HĐH để làm sở cho việc phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn tìm giải pháp phát triển NNL Nam Định Nghiên cứu tình hình phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho CNH, HĐH TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng tỉnh có nét tƣơng đồng với Nam Định, để rút kinh nghiệm cần thiết cho phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao Nam Định - Phân tích thực trạng quản nguồn nhân lực chất lƣợng cao Nam Định mặt số lƣợng, chất lƣợng, cấu nguồn nhân lực chất lƣợng cao, làm rõ mặt mạnh, mặt yếu trình xây dựng sử dụng nguồn nhân lực chất lƣợng cao, đồng thời phân tích rõ ngun nhân tình hình, nêu lên vấn đề đặt việc phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao Nam Định Tỉnhnguồn nhân lực trẻ, số lƣợng tăng nhanh qua năm, nhƣng trình độ kinh tế thấp nên Tỉnh gặp nhiều khó khăn vấn đề giải việc làm cho ngƣời lao động Dân số tăng nhanh kéo theo việc tăng nhanh nguồn lao động, gây nên xúc vấn đề xã hội… - Trên sở phân tích luận thực trạng quản nguồn nhân lực chất lƣợng cao, định hƣớng CNH, HĐH tỉnh Nam Định đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025, luận văn đề xuất quan điểm, phƣơng hƣớng giải pháp chủ yếu để quản nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho CNH, HĐH phù hợp với tình hình tinh tế - xã hội Nam Định, bao gồm nhóm giải pháp sách để phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao cách hợp 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Lao động - Thƣơng binh & Xã hội, 2010, 2011 Số liệu thống kê lao động việc làm năm 2010,2011 Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Cục thống kê Nam Định, 2013 Số liệu thống kê 2013 Nam Định: Nhà Xuất Thống kê John C.Maxwell, 2013 Nhà lãnh đạo 306 Hà Nội: Nhà xuất Lao động xã hội Chu Văn Cấp, 2012 Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao góp phần phát triển bền vững Việt Nam Tạp chí Cộng sản, số 7, trang 9-12 Vũ Hy Chƣơng, 2002 Đánh giá, dự báo triển vọng giải pháp tạo nguồn lực để tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa Đề tài cấp Bộ Nguyễn Hữu Dũng, 2005 Thị trường lao động định hướng nghề nghiệp cho niên Hà Nội: Nhà xuất Lao động xã hội Phạm Tất Dong, 2005 Các sách nhằm phát huy lực lao động sáng tạo giới trí thức sinh viên Đề tài khoa học cấp Bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, 1991 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia Đảng Cộng sản Việt Nam, 1996 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia 10 Đảng Cộng sản Việt Nam, 2001 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia 11 Đảng Cộng sản Việt Nam, 2006 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, 2008 Nghị Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa X “Về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia 13 Lê Thị Hồng Điệp, 2010 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để 106 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi hình thành kinh tế tri thức Việt Nam Luận án Tiến sĩ Kinh tế trị Trƣờng Đại học Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội 14 GEO.RET MILROVICH, 2005 Quản trị nguồn nhân lực Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 15 Phạm Minh Hạc, 1996 Vấn đề người nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia 16 Huỳnh Đức Hoà, 2012 Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2008-2012 Tạp chí Kinh tế dự báo, 12, trang 29-36 17 Lê Quang Hùng, 2011 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Luận án Tiến sĩ - Viện Chiến lƣợc phát triển 18 Nguyễn Văn Khánh, 2012 Nguồn lực trí tuệ Việt Nam, lịch sử, trạng triển vọng Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia 19 Đồn Văn Khái, 2008 Nguồn lực người q trình cơng nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất luận trị 20 V.I.Lênin, 1997 Tồn tập, Tập 36 Mát xcơva: Nhà xuất Tiến 21 V.I.Lênin, 1998 Toàn tập, Tập 43 Mát xcơva: Nhà xuất Tiến 22 C.Mác, 1984 Toàn tập, Tập Hà Nội: Nhà xuất Sự thật 23 Đỗ Mƣời, 1993 Chăm sóc, bồi dƣỡng, phát huy nhân tố ngƣời mục tiêu "Dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội cơng văn minh" Tạp chí Thơng tin luận, 3, trang 182 24 Lê Du Phong, 2006 Nguồn lực động lực phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất luận trị 25 Quốc hội nƣớc Cộng hoà XHCN Việt Nam, 2005 Luật giáo dục 26 Nguyễn Hữu Tiệp, 2010 Giáo trình nguồn nhân lực Hà Nội: Nhà xuất Lao động - xã hội 27 Nguyễn Ngọc Tú, 2012 Nhân lực chất lượng cao Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế Luận án tiến sĩ 28 Ngơ Dỗn Vinh, 2005 Bàn phát triển kinh tế Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia 29 Ngơ Văn Vịnh, 2005 Bàn phát triển kinh tế Hà Nội: Nhà xuất 107 Chính trị quốc gia Các Website: 30 Blog nhansu.net 31 https://www.google.com.vn/ 32 http://www.izanamdinh.gov.vn/ 33 http://www.namdinh.gov.vn/ 34 http://sldtbxhnamdinh.gov.vn/ 35 http://sonoivu.namdinh.gov.vn/ 36 http://sokhdt.namdinh.gov.vn/ 108 ... chức máy quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Nam Định thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa 81 3.4 Thành công, hạn chế quản lý nguồn nhân lực chất lƣợng cao tỉnh Nam Định thời... 1.3.3.1 Nội dung quản lý chất lượng, số lượng, cấu nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa 26 1.3.3.2 Phương thức quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ đẩy... dung) - Nghiên cứu kinh nghiệm số tỉnh quản lý nguồn nhân lực chất lƣợng cao học rút cho Nam Định - Phân tích thực trạng quản lý nguồn nhân lực chất lƣợng cao tỉnh Nam Ket-noi.com Ket-noi.com kho
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA TỈNH NAM ĐỊNH, QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA TỈNH NAM ĐỊNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay