toàn bộ chương trình hóa học lớp 12

201 56 0
  • Loading ...
1/201 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:03

mời các bạn đón xem và tham khảo toàn bộ chương trình hóa học lớp 12 nhằm phục vụ cho việc ôn thi trung học phổ thông quốc gia tốt hơn Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Tơi u Hóa Học sư tầm giới thiệu fb.com/hoctothoahoc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ TOÀN BỘ CHƢƠNG TRÌNH HĨA HỌC http://www.tailieupro.com/ LỚP 12 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Nhóm luyện thi 2k mơn Hóa TYHH: https://www.facebook.com/groups/2K.TYHH/ PHỤ LỤC: CƠNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP HĨA HỌC A PHẦN HĨA HỮU CƠ: Cơng thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no: http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Số đồng phân axit CnH2nO2 = 2n3 (2 < n < 7) VD : Tình số đồng phân axit no đơn chức sau: C4H8O2 , C5H10O2 , C6H12O2 Giải Số đồng phân axit C4H8O2 = 243  ; C5H10O2 = 253  ; C6H12O2 = 263  Cơng thức tính số đồng phân este đơn chức no: Số đồng phân este CnH2nO2 = 2n2 (1 < n < 5) VD : Tình số đồng phân este no đơn chức sau: C2H4O2 , C3H6O2 , C4H8O2 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Giải Số đồng phân este C2H4O2 = 222  ; C3H6O2 = 232  C4H8O2 = 242  Cơng thức tính số đồng phân amin đơn chức no: Số đồng phân amin CnH2n+3N= 2n1 ( n < 5) VD: Tình số đồng phân cùa amin đơn chức sau: C2H7N , C3H9N , C4H11N Giải Số đồng phân amin: C2H7N = 221  C3H9N = 231  C4H11N = 241  Cơng thức tính số C ancol no ankan dựa vào phản ứng cháy: Số C ancol no ankan = nCO2 nH 2O  nCO2 VD1: Đốt cháy lượng ancol đơn chức A 15,4 g CO2 9,45 g H2O Tím CTPT A Giải TÀI LIỆU ƠN TẬP HÓA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Tơi u Hóa Học sư tầm giới thiệu fb.com/hoctothoahoc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Ta có nCO2  0,35  nH2O  0,525 nên A ancol no Số C ancol A = 0,35 2 0,525  0,35 Vậy: CTPT A C2H6O VD2: Đốt cháy hoàn toàn lượng hiđrocacbon A hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào bính đựng nước vơi dư thấy khối lượng bính tăng 39 gam xuất 60 gam kết tủa Tím CTPT A Giải Ta có nCO2  0, 6mol  nH2O  Số C ankan = 39  44.0,  0, 7mol nên A ankan 18 0,  Vậy A có CTPT C6H14 0,  0, VD3: Đốt cháy hoàn toàn ancol đa chức A thu nCO2 : nH2O  : Tím CTPT ancol A Giải http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Theo đề mol CO2 thí mol H2O Vậy số C ancol = 2 3 Ancol đa chức 2C có tối đa nhóm OH, A có CTPT C2H6O2 Cơng thức tính số đi, tri, tetra…,n peptit tối đa tạo hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau: Số n peptitmax = xn VD1 Có tối đa đipeptit, tripeptit thu từ hỗn hợp gồm amino axit glyxin alanin? Giải Số đipeptitmax = 22 = http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Số tripeptitmax = 23 = VD2: Có tối đa đipeptit, tripeptit thu từ hỗn hợp gồm 3amino axit glyxin, alanin valin? Giải Số đipeptitmax = 32 = Số tripeptitmax = 33 = 27 Cơng thức tính số triglixerit tạo glixerol với axit cacboxylic béo: Số trieste = n (n  1) VD: Đun nóng hỗn hợp gồm glixerol axit béo axit panmitic axit stearic (xúc tác H2SO4 đặc) tu tối đa triglixerit? Giải 22 (2  1) 6 Số trieste = n (n  1) = 2 TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Tơi u Hóa Học sư tầm giới thiệu fb.com/hoctothoahoc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Cơng thức tính khối lƣợng amino axit A (chứa n nhóm NH2 m nhóm COOH) cho amino axit vào dd chứa a mol HCl, sau cho dd sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH: mA  M A ba m VD: Cho m gam glyxin vào dd chứa 0,3 mol HCl Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,5 mol NaOH Tím m Giải m  75 0,5  0,3  15 Công thức tính khối lƣợng amino axit A (chứa n nhóm NH2 m nhóm COOH) cho amino axit vào dd chứa a mol NaOH, sau cho dd sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl: http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ mA  M A ba n VD: Cho m gam alanin dd chứa 0,375 mol NaOH Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,575 mol HCl Tím m Giải m  89 0,575  0,375  17,8 gam Cơng thức tính số liên kết  hợp chất hữu mạch hở A ( CxHy CxHyOz) dựa vào mối liên quan số mol CO2 với số mol H2O đốt cháy A: A CxHy CxHyOz mạch hở, cháy cho nCO2  nH2O  knA thí A có số liên kết   (k  1) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ * Lưu ý: Hợp chất CxHyOzNtClu có số  max  2x  y  u  t  2 VD: Đốt cháy hoàn toàn lượng este đơn chức, mạch hở A thu nCO2  nH2O  2nA Mặt khác, thủy phân A (trong môi trường axit) axit cacboxylic B anđehit đơn chức no D Vậy phát biểu là: A Axit cacboxylic B phải làm màu nước brom B Anđehit D tráng gương cho bạc theo tỉ lệ mol 1:4 C Axit cacboxylic B có nhiệt độ sơi cao dãy đồng đẳng D Este A chứa ìt 4C phân tử Giải Theo đề có (2+1) =  Đặt A RCOOR’ thí (R+1+R’) có  nên (R+R’) có  Mặt khác thủy phân A tạo anđehit đơn chức no chứng tỏ R’ phải có  , R phải có  Suy B phải axit cacboxylic chưa no, tức B làm màu nước brom TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Tơi u Hóa Học sư tầm giới thiệu fb.com/hoctothoahoc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 10 Xác định công thức phân tử anken dựa vào phân tử khối hỗn hợp anken H2 trƣớc sau dẫn qua bột Ni Đun nóng: Giả sử hỗn hợp anken H2 ban đầu có phân tử khối M1 Sau dẫn hỗn hợp qua bột Ni đun nóng để phản ứng xảy hồn tồn thu hỗn hợp khơng làm màu nước brom, có phân tử khối M2 thí anken CnH2n cần tím có CTPT cho cơng thức: n ( M  2).M 14( M  M ) *Lưu ý: Công thức sử dụng H2 dư, tức anken phản ứng hết, nên hỗn hợp sau phản ứng không làm màu nước brom Thơng thường biết H2 dư sau phản ứng, người ta cho hỗn hợp sau phản ứng có phân tử lượng M2 < 28 * Tương tự: Ta có cơng thức ankin dựa vào phản ứng hiđro hóa là: n 2( M  2).M1 14( M  M1 ) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ VD: ( TSĐH 2009/ Khối B) Hỗn hợp khì X gồm H2 anken có khả cộng HBr cho sản phẩm hữu Tỉ khối X so với H2 9,1 Đun nóng X có xúc tác Ni, sau phản ứng xảy hồn tồn thu hỗn hợp khì Y khơng làm màu nước brom; tỉ khối Y so với H2 13 CTCT anken là: A CH3 CH=CH CH3 B C CH2=CH(CH3)2 D CH2=CH CH2 CH3 CH2=CH2 Giải Ví X cộng HBr cho sản phẩm nên X phải có cấu tạo đối xứng Theo đề thí M1 = 18,2 M2 = 26 nên n  Vậy: anken X là: (26  2).18, 4 14(26  18, 2) CH3 CH=CH CH3 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 11 Tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anken Nếu tiến hành phản ứng hiđro hóa anken CnH2n từ hỗn hợp X gồm anken CnH2n H2 ( tỉ lệ mol 1:1) hỗn hợp Y thí hiệu suất phản ứng là: H% = – Mx My VD: (TSCĐ2009) Hỗn hợp khì X gồm có H2 C2H4 có tỉ khối so với He 3,75 Dẫn X qua Ni đun nóng, thu hỗn hợp khì Y só tỉ khối so với He Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là: A 50% B 25% C 20% D 40% Giải Bằng phương pháp đường chéo tình được: nC2 H4 : nH2  1:1 Vậy: H %   15  50% 20 12 Tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no: (tỉ lệ mol 1:1) TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Tơi u Hóa Học sư tầm giới thiệu fb.com/hoctothoahoc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ H% = – Mx My VD: Hỗn hợp khì X gồm có H2 HCHO có tỉ khối so với He Dẫn X qua Ni đun nóng, thu hỗn hợp khì Y só tỉ khối so với He Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là: A 50% B 25% C 20% D 40% Giải Bằng phương pháp đường chéo tình được: nHCHO : nH2  1:1 Vậy: H %   16  40% 20 13 Tính % ankan A tham gia phản ứng tách A% = MA 1 MB http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ VD: Tiến hành phản ứng tách lượng butan hỗn hợp X gồm H2 hiđrocacbon Biết d X / H2  23, Phần trăm butan tham gia phản ứng tách bao nhiêu? Giải A%  58   25% 2.23, B PHẦN HĨA VƠ CƠ: Cơng thức tính lƣợng kết tủa xuất hấp thụ hết lƣợng CO2 vào dd Ca(OH)2 Ba(OH)2 : n  nOH   nCO2 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Sử dụng công thức với điều kiện: n  nCO2 , nghĩa bazơ phản ứng hết Nếu bazơ dư thí n  nCO2 VD1: Hấp thụ hết 11,2 lìt CO2 (đktc) vào 350 ml dd Ba(OH)2 1M Tình khối lượng kết tủa thu Ta có: n  nOH  Giải  nCO2 nCO2  0,5mol nBa (OH )2  0,35mol  nOH   0, 7mol  n  0,  0,5  0, 2mol  m  0, 2.197  39, gam VD2: Hấp thụ hết 11,2 lìt CO2 (đktc) vào 350 ml dd Ba(OH)2 1M Tình khối lượng kết tủa thu Giải Ta thấy Ca(OH)2 dùng dư nên: n  nCO2  0, 4mol  m  40 gam TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Tơi u Hóa Học sư tầm giới thiệu fb.com/hoctothoahoc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Công thức tính lƣợng kết tủa xuất hấp thụ hết lƣợng CO2 vào dd chứa hỗn hợp gồm NaOH Ca(OH)2 Ba(OH)2 : Trước hết tình nCO2  nOH   nCO2 so sánh với nCa2 nBa2 để xem chất phản ứng hết Điều kiện là: nCO2  nCO2 VD: Hấp thụ hết 6,72 lìt CO2 (đktc) vào 300 ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,6M Tình khối lượng kết tủa thu Giải nCO2  0,3mol ; nNaOH  0, 03mol ; nBa (OH )2  0,18mol nCO2  0,39  0,3  0, 09mol  nBa2  0,18mol  n  0, 09mol  m  0, 09.197  17, 73 gam http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Cơng thức tính VCO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 Ba(OH)2 để thu đƣợc lƣợng kết tủa theo yêu cầu: nCO  n Dạng có kết quả:  nCO2  nOH   n VD: Hấp thụ hết V lìt CO2 (đktc) vào 300 ml dd Ba(OH)2 1M thu 19,7 gam kết tủa Tím V Giải  nCO2  n  0,1mol  V  2, 24lit   nCO2  nOH   n  0,  0,1  0,5mol  V  11, 2lit Công thức VddNaOH cần cho vào dd Al 3 để xuất lƣợng kết tủa theo yêu cầu: http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  nOH   3n Dạng có kết quả:   nOH   4nAl 3  n Hai kết tương ứng với trường hợp NaOH thiếu NaOH dư: trường hợp đầu kết tủa chưa đạt cực đại, trường hợp sau kết tủa đạt cực đại sau tan bớt phần VD: Cần cho gam NaOH 1M vào dd chứa 0,5 mol AlCl3 để 31,2 gam kết tủa Giải  nOH   3n  3.0,  V  1, 2lit   nOH   4nAl 3  n   0,  1, 6mol  V  1, 6lit Cơng thức tính VddHCl cần cho vào dd NaAlO2 để xuất lƣợng kết tủa theo yêu cầu:  nH   n Dạng có kết quả:  n  4nAlO   3n   H VD: Cần cho lit dd HCl 1M vào dd chứa 0,7 mol NaAlO2 để thu 39 gam kết tủa? TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Tôi yêu Hóa Học sư tầm giới thiệu fb.com/hoctothoahoc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Giải  nH   n  0,5mol  V  0,5lit  n  4nAlO   3n  0,3mol  V  1,3lit   H Công thức VddNaOH cần cho vào dd Zn2 để xuất lƣợng kết tủa theo yêu cầu:  n   2n Dạng có kết quả:  OH  nOH   4nZn2  2n VD: Tình thể tìch dd NaOH 1M cần cho vào 200 ml dd ZnCl2 2M để 29,7 gam kết tủa Giải Ta có: nZn2  0, 4mol; n  0,3mol  nOH   2n  2.0,3  0, 6mol  V  0, 6(lit )   nOH   4nZn2  2n  1mol  V  1(lit ) Cơng thức tính khối lƣợng muối sunfat thu đƣợc hòa tan hết hỗn hợp kim loại H2SO4 lỗng giải phóng H2: http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ msunfat = mhh + 96 nH VD: Hòa tan hết 10 gam chất rắn X gồm Mg; Zn Al H2SO4 loãng thu dd Y 7,84 lit H2 (đktc) Cô cạn Y gam hỗn hợp muối khan? Giải msunfat  10  96 7,84  43, 6( gam) 22, Cơng thức tính khối lƣợng muối clorua thu đƣợc hòa tan hết hỗn hợp kim loại HCl giải phóng H2: Mclorua = mhh + 71 nH http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ VD: Hòa tan hết 10 gam chất rắn X gồm Mg; Zn Al HCl thu dd Y 7,84 lit H2 (đktc) Cô cạn Y gam hỗn hợp muối khan? Giải mclorua  10  71 7,84  34,85( gam) 22, Cơng thức tính khối lƣợng muối sunfat thu đƣợc hòa tan hết hỗn hợp oxit kim loại H2SO4 loãng : msunfat = mhh + 80 nH SO4 10 Cơng thức tính khối lƣợng muối clorua thu đƣợc hòa tan hết hỗn hợp oxit kim loại HCl : msunfat = mhh + 27,5 nHCl TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Tơi u Hóa Học sư tầm giới thiệu fb.com/hoctothoahoc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 11 Công thức tính khối lƣợng muối nitrat thu đƣợc cho hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3 (không có tạo thành NH4NO3): mmuối = mkim loại + 62.(3.nNO + nNO2 +8 nN2O +10 nN2 * Lƣu ý: khơng tạo muối thí số mol muối khơng VD: Hòa tan 10 g chất rắn X gồm có Al , Zn , Mg HNO3 vừa đủ thu m gam muối 5,6 lit NO (đktc) sản phẩm khử Tím m Giải mmuối = 10 + 62.3 5, = 56,5 gam 22, 12 Cơng thức tính số mol HNO3 cần dùng để hòa tan hỗn hợp kim loại: nHNO3 = 4nNO + nNO2 + 10 nN2O +12 nN2 +10nNH4NO3 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 13 Cơng thức tính khối lƣợng muối sunfat thu đƣợc cho hỗn hợp kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng giải phóng khí SO2 mmuối = mkim loại + 96.nSO2 14 Cơng thức tính số mol H2SO4 đặc, nóng cần dùng để hòa tan hỗn hợp kim loại dựa theo sản phẩm khử SO2 nhất: NH2SO4 = 2nSO2 15 Công thức tính khối lƣợng muối thu đƣợc cho hỗn hợp sắt oxit sắt tác dụng với HNO3 dƣ giải phóng khí NO: mmuối = 242 (mhh + 24.nNO) 80 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 16 Công thức tính khối lƣợng muối thu đƣợc hòa tan hết hỗn hợp gồm Fe , FeO , Fe2O3 , Fe3O4 HNO3 đặc, nóng dƣ giải phóng khí NO2: mmuối = 242 (mhh + 8.nNO2) 80 17 Công thức tính khối lƣợng muối thu đƣợc hòa tan hết hỗn hợp gồm Fe , FeO , Fe2O3 , Fe3O4 H2SO4 đặc, nóng dƣ giải phóng khí SO2 : mmuối = 400 (mhh + 16.nSO2) 160 18 Công thức tính khối lƣợng sắt dùng ban đầu, biết oxi hóa lƣợng sắt oxi thu đƣợc hỗn hợp rắn X Hòa tan hết rắn X HNO3 lỗng dƣ thu đƣợc NO : mFe = 56 (mhh + 24.nNO) 80 TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Tơi u Hóa Học sư tầm giới thiệu fb.com/hoctothoahoc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 19 Công thức tính khối lƣợng sắt dùng ban đầu, biết oxi hóa lƣợng sắt oxi thu đƣợc hỗn hợp rắn X Hòa tan hết rắn X HNO3 đặc, nóng dƣ thu đƣợc NO2 : mmuối = 56 (mhh + 8.nNO2) 80 20 Cơng thức tính VNO (hoặc VNO2 ) thu đƣợc cho hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng nhiệt nhơm (hồn tồn khơng hồn tồn) tác dụng với HNO3 : nNO  3nAl  (3x  y ).nFexOy  nNO2  3nAl  (3x  y ).nFexOy 21 Tính pH dd axit yếu HA Tình pH axit yếu phải biết Kaxit độ điện li dd axit pH   (log K axit  log Caxit ) hay pH = -log(  Caxit) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 22 Tính pH dd bazơ yếu BOH pH = 14 + pH  (log Kbazo  log Cbazo ) 23 Tính pH dd hỗn hợp gồm axit yếu muối NaA pH  (log K a  log Ca ) Cm 24 Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 H% = – M x My 25 Xác định kim loại M (có hiđroxit lƣỡng) tính dựa vào phản ứng dd M n với dd kiềm http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ nOH   4nM n  4nM 26 Xác định kim loại M (có hiđroxit lƣỡng) tính dựa vào phản ứng dd MO2 n4 với dd axit nH   4nMO n4  4n[ M (OH ) n 4] TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Tơi u Hóa Học sư tầm giới thiệu fb.com/hoctothoahoc http://www.tailieupro.com/ CHƢƠNG 1: ESTE - CHẤT BÉO http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A LÝ THUYẾT Khái niệm  Công thức chung este no, đơn chức : CnH2nO2 hay CnH2n + 1COOCmH2m + (axit trước , ancol sau) Tên este : tên gốc HC ancol + tên axit tương ứng ―đuôi at‖ + Số đồng phân este CnH2nO2 : 2n-2 ; số đồng phân axit CnH2nO2 2n – 2/2 Chất béo là trieste glixerol với axit béo Tính chất hóa học  Phản ứng thủy phân, xúc tác axit : H2SO4, t0 RCOOR' + H2O  Phản ứng xà phòng hóa : t0 RCOOR' + NaOH RCOOH + R'OH RCOONa + R'OH t0 (R-COO)3C3H5 + 3NaOH 3R-COONa + C3H5(OH)3  Phản ứng hidro hóa chất béo lỏng : Ni, t0 (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 + 3H2 (CH3[CH2]16COO)3C3H5 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Mùi số este thông dụng Amyl axetat: Mùi chuối Allyl hexanoat: Mùi dứa Benzylaxetat: Mùi hoa nhài Etylfomiat: Mùi đào chìn Etyl lactat: Mùi kem, Etyl cinnamat: Mùi quế Iso-Amylaxetat: Mùi chuối Geranyl axetat: Mùi hoa phong lữ Metyl butyrat: Mùi Dứa, Dâu tây 10 Octyl acetat: Mùi cam 11 Metyl phenylacetat: Mùi mật 12 Metyl trans-cinnamat: Mùi dâu tây 13 Amyl butyrat: Mùi mận, Mơ, Đào, Dứa 14 Bormyl axetat: Mùi thông 15 Benzyl butyrat: Mùi sơri 16 Etyl butyrat: Mùi dứa 17 Etyl format: Mùi chanh, dâu tây 18 Isobutyl format: Mùi mâm xôi 19 Isobutyl propionat: Mùi rượu rum 20 Metyl salisylat: Mùi cao dán 21 Metyl 2-aminobenzoat: Mùi hoa cam 22 n-Propyl acetat: Mùi lê 23 Metyl anthranilat: Mùi nho 24 Linalyl acetat: Mùi hoa oải hương (lavande) 25 Metyl axetat : Mùi táo http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ BÀI TÂP: + Số đồng phân este = 2n – VD: C4H8O2 : có đồng phân hay C3H6O2 : có đồng phân + CTPT este có dạng : RCOOR’ (R H gốc HC ; R’ gốc HC) + Nếu thủy phân este cho sản phẩm tráng gương (tạo anđehit) thí CTCT este có dạng : HCOOR’ RCOOCH = CHR + Nếu thủy phân este tạo sản phẩm xeton thí CTCT este có dạng: RCOOC(R)=CHR ( R H gốc HC R’ gốc HC) + Số nguyên tử C este = tổng số nguyên tử C axit ancol tạo nên este + neste = nNaOH = nancol = nmuối + Nếu mmuối > meste thí gốc R’ ancol < 23  R’ CH3 (15) Bài tốn đốt cháy: Số ngun tử C (n) tình sau TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 10 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Tơi u Hóa Học sư tầm giới thiệu fb.com/hoctothoahoc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - Câu 11: Để nhận biết ion NO3 người ta thường dùng Cu dung dịch H2SO4 lỗng đun nóng, ví: A tạo khì có màu nâu B tạo dung dịch có màu vàng C tạo kết tủa có màu vàng D tạo khì khơng màu hóa nâu khơng khì Câu 12: Có dung dịch là: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3 Chỉ dùng hóa chất để nhận biết thí dùng chất số chất cho đây? A Dung dịch HNO3 B Dung dịch KOH C Dung dịch BaCl2 D Dung dịch NaCl Câu 13: Sục khì vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu Khì A CO2 B CO C HCl D SO2 Câu 14: Khì sau có khơng khì làm cho đồ dùng bạc lâu ngày bị xám đen? A CO2 B O2 C H2S D SO2 Câu 15: Hỗn hợp khì sau đay tồn điều kiện nào? A H2 Cl2 B N2 O2 C HCl CO2 D H2 O2 Câu 16: Có lọ hóa chất nhãn lọ đựng dung dịch sau: FeCl2, (NH4)2SO4 , FeCl3, CuCl2, AlCl3, NH4Cl Chỉ dùng dung dịch NaOH thêm vào dung dịch nhận biết tối đa dung dịch số dung dịch trên? A B C D Câu 18: Có bính đựng riêng biệt chất khì: N2, O2, NH3, Cl2, CO2 Để nhận biết bính chứa khì NH3 ta dùng: A Khì HCl B Khì Cl2 C Khì HCl hay khì Cl2 D Khì O2 Câu 19:Có dung dịch Al(NO3)3 , NaNO3, Na2CO3, NH4NO3 Chỉ dùng dung dịch sau để phân biệt cation dung dịch trên? A H2SO4 B NaCl C K2SO4 D Ba(OH)2 Câu 20: Khối lượng K2Cr2O7 phản ứng chuẩn độ dung dịch chứa 15,2g FeSO4 (có H2SO4 lỗng làm mơi trường) A 4,5g B 4,9g C 9,8g D.14,7 Câu 21: Hòa tan ag FeSO4 7H2O vào nước dung dịch A chuẩn độ dung dịch A cần dùng 20ml dung dịch KMnO4 0,1M (có H2SO4 lỗng làm mơi trường) giá trị a là: A 1,78g B 2,78 C 3,78g D 3,87g Câu 22: Dùng dung dịch KMnO4 0,02M để chuẩn độ 20ml dung dịch FeSO4 axit hóa dung dịch H2SO4 loãng Sau cho 20ml dung dịch KMnO4 vào thí dung dịch bắt đầu chuyển sang màu hồng Nồng độ mol dd FeSO4 A 0,025M B 0,05M C 0,1M D 0,15M Câu 23: Chuẩn độ 30ml dung dịch H2SO4 chưa biết nồng độ dùng hết 30ml dung dịch NaOH 0,1M Nồng độ mol dung dịch H2SO4 là: A 0,02M B 0,03M C 0,04M D 0,05M Câu 24/ Thuốc thử phân biệt dung dịch KOH, HCl, H2SO4 loãng là: A BaCO3 B Quỳ tìm C Al D Zn Câu 25/ Chỉ dùng dd HCl nhận biết chất sau: CuO, FeO, Fe3O4, MnO2 , Ag2O, hh Fe-FeO A B C D Câu 26/ Làm Ag có lẫn Cu Fe khuấy hỗn hợp dd: A Cu(NO3)2 B AgNO3 C Fe(NO3)2 D Pb(NO3)2 Câu 27/ Thuốc thử nhận biết dd riêng biệt: CuSO4 , Cr2(SO4)3 , FeSO4 là: A HCl B H2SO4 C NaOH D BaCl2 Câu 28/ Chỉ dùng dd H2SO4 loãng nhận biết kim loại sau: Ba, Mg, Fe, Al, Ag? A B C D Câu 29/ Thuốc thử phân biệt khì SO2 H2S là: A KMnO4 B dd Br2 C dd CuCl2 D dd NaOH Câu 30/ Thuốc thử phân biệt SO2 CO2 là: A dd Ca(OH)2 B dd Br2 C dd BaCl2 D dd Na2CO3 Câu 31/ Sục từ từ CO2 vào nước vơi có tượng: A nước vôi đục trở lại B không tượng http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 187 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Tơi u Hóa Học sư tầm giới thiệu fb.com/hoctothoahoc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ C nước vôi hoá đục Câu 32/ Phân biệt SO2 C2H4 bằng: A dd KMnO4 B dd Br2 D nước vôi lúc hoá đục C dd NaCl D quỳ tìm ẩm HĨA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MƠI TRƢỜNG Câu 1: Hơi thuỷ ngân độc, làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thí chất bột dùng để rắc lên thuỷ ngân gom lại A vôi sống B cát C lưu huỳnh D muối ăn Câu 2: Hiện tượng trái đất nóng lên hiệu ứng nhà kình chủ yếu chất sau đây? A Khì cacboniC B Khì clo C Khì hidrocloruA D Khì cacbon oxit Câu 3: Tỉ lệ số người chết bệnh phổi hút thuốc gấp hàng chục lần số người không hút thuốc Chất gây nghiện gây ung thư có thuốc A nicotin B aspirin C cafein D moocphin Câu 4: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit A CO CH4 B CH4 NH3 C SO2 NO2 D CO CO2 Câu 5: Khơng khì phòng nghiệm bị nhiễm bẩn khì clo Để khử độc, xịt vào khơng khì dung dịch sau đây? A Dung dịch HCl B Dung dịch NH3 C Dung dịch H2SO4 D Dung dịch NaCl Câu 6: Dẫn khơng khì bị nhiễm qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất màu đen Khơng khì bị nhiễm bẩn khì sau đây? A Cl2 B H2S C SO2 D NO2 Câu 7: Dãy gồm chất thuốc gây nghiện cho người A penixilin, paradol, cocain B heroin, seduxen, erythromixin C cocain, seduxen, cafein D ampixilin, erythromixin, cafein Câu 8: Trong khì thải cơng nghiệp thường chứa khì: SO2, NO2, HF Có thể dùng chất (rẻ tiền) sau để loại khì đó? A NaOH B Ca(OH)2 C HCl D NH3 Câu 9: Phòng nghiệm bị nhiễm khì Clo Dùng chất sau khử Clo cách tương đối an toàn? A Dung dịch NaOH lỗn B Dùng khì NH3 dung dịch NH3 C Dùng khì H2S D Dùng khì CO2 Câu 10: Sau tiết thực hành hóa học, nước thải phòng thực hành có chứa ion: Cu2+, Zn2+, Fe3+, Pb2+, Hg2+, Dùng chất sau xử lì sơ nước thải nêu ? A Nước vôi dư B dd HNO3 loãng dư C Giấm ăn dư D Etanol dư Câu 11: Khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân, ta dùng biện pháp sau để thu gom thủy ngân có hiệu ? A Dùng chổi quét nhiều lần, sau gom lại bỏ vào thùng rác B Dùng giẻ tẩm dung dịch giấm ăn, lau nơi nhiệt kế vỡ C Lấy bột lưu huỳnh rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ, sau dùng chổi quét gom lại bỏ vào thùng rác D Lấy muối ăn rắc lên chỗ nhiệt kế vỡ, sau dùng chổi quét gom lại bỏ vào thùng rác Câu 12: Khì sau chủ yếu gây nên tượng ―hiệu ứng nhà kình‖ ? A CO2 B NO2 C O2 D SO2 Câu 13: Để rửa ống lọ đựng anilin phòng nghiệm, ta áp dụng phương pháp sau ? A Rửa nhiều lần nước B Cho dung dịch HCl vào tráng lọ, sau rửa lại nhiều lần nước C Rửa nhiều lần nước sạch, sau tráng lại dung dịch HCl D Cho dung dịch NaOH vào tráng lọ, sau rửa lại nhiều lần nước Câu 14: Sự đốt nhiên liệu hóa thạch góp phần vào vấn đề mưa axit, đặc biệt Châu Âu Khì sau chủ yếu gây nên tượng mưa axit ? http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 188 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Tơi u Hóa Học sư tầm giới thiệu fb.com/hoctothoahoc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A SO2 B CH4 C CO D CO2 Câu 15: Một chất có chứa nguyên tố oxi, dùng để làm nước có tác dụng bảo vệ sinh vật trái đất không bị xạ cực tìm Chất A ozon B oxi C lưu huỳnh đioxit D cacbon đioxit Câu 16: Người ta xử lì nước nhiều cách khác nhau, thêm clo phèn kép nhơm kali K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Ví phải thêm phèn kép nhơm kali vào nước ? A để làm nước B để khử trùng nước C để loại bỏ lượng dư ion florua D để loại bỏ rong, tảo Câu 17: Để đánh giá độ nhiễm bẩn khơng khì nhà máy, người ta tiến hành sau: Lấy lit khơng khì dẫn qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thí thu 0,3585 mg chất kết tủa màu đen (hiệu suất phản ứng 100%) Hiện tượng cho biết khơng khì có khì khì sau ? Tình hàm lượng khì khơng khì ? A SO2 ; 0,0255 mg/lit B H2S ; 0,0255 mg/lit C CO2 ; 0,0100 mg/lit D NO2 ; 0,0100 mg/lit Câu 18/ Nhiên liệu (không gây ô nhiễm môi trường) là: A than đá B xăng, dầu C butan(gaz) D khì hiđro Câu 19/ Hố chất gây nghiện là: A phennixilin, amoxilin B vitamin C, glucozơ C seđuxen, moocphin D thuốc cảm paracetamol, panadol Câu 20/ Nguyên nhân gây ô nhiễm đại dương lớn là: A tràn dầu B nước cống C chất thải rắn D trính sản xuất Câu 21/ Kim loại có nước thải (sản xuất pin, acquy, …), khì thải xe thường là: A crom B asen C chí D kẽm http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ BÀI TẬP LÀM THÊM Câu Khì sau gây tượng mưa axit? A CO2 B SO2 C CH4 D NH3 Câu Dẫn khì bị nhiễm qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất vết màu đen Khơng khì bị nhiễm bẩn khì nào? A Cl2 B NO2 C SO2 D H2S Câu Chọn hóa chất sau thường dùng (rẻ tiền) để loại bỏ chất HF, NO2, SO2 khì thải công nghiệp cation Pb2+, Cu2+ nước thải nhà máy ? A NH3 B NaOH C Ca(OH)2 D NaCl Câu Nguyên nhân gây bệnh loãng xương người cao tuổi A thiếu hụt canxi máu B thiếu hụt sắt máu C thiếu hụt kẽm máu D thiếu hụt đường máu Câu Cho phát biểu sau: Các ngun nhân gây nhiễm khơng khì nạn cháy rừng; khì thải cơng nghiệp từ nhà máy phương tiện giao thông vận tải thử vũ khì hạt nhân; trính phân hủy xác động vật, thực vật Những phát biểu A 1, 2, B 1, 2, C 1, 2, 3, D 1, 3, Câu Một số chất thải dạng dung dịch có chứa ion : Cu2+, Fe3+, Hg2+, Zn2+, Pb2+ Dùng chất sau để loại bỏ ion trên? A Giấm ăn B Nước vôi dư C Muối ăn D Dung dịch xút dư Câu Khi làm nghiệm lớp thực hành hóa học, có số khì thải độc hại cho sức khỏe tiến hành nghiệm HNO3đặc (HNO3lỗng) tác dụng với Cu Để giảm thiểu khì thải ta dùng cách sau đây? A Dùng nút tẩm etanol sục ống dẫn khì vào chậu chứa etanol B Dùng nút tẩm giấm ăn sục ống dẫn khì vào chậu chứa giấm ăn http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 189 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Tơi u Hóa Học sư tầm giới thiệu fb.com/hoctothoahoc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ C Dùng nút tẩm nước muối sục ống dẫn khì vào chậu chứa nước muối D Dùng nút bơng tẩm dd xút sục ống dẫn khì vào chậu chứa dd xút Câu Khì CO2 thải nhiều coi ảnh hưởng xấu đến mơi trường ví A gây mưa axit B độc C tạo bụi cho mơi trường D gây hiệu ứng nhà kình Câu Tình chất sau than hoạt tình giúp người chế tạo thiết bị phòng độc, lọc nước? A Không độc hại C Hấp thụ tốt chất khì, chất tan nước B Đốt cháy than sinh khì cacbonic D Khử chất khì độc, chất tan nước Câu 10 Cho phát biểu sau: Các tác nhân hóa học gây nhiễm môi trường nước gồm: (1) thuốc bảo vệ thực vật; (2) phân bón hóa học; (3) kim loại nặng: Hg, Pb, Sn…; (4) anion: NO3-, PO43-, SO42-… Những phát biểu A 1, 2, 3, B 2, 3, C 1, 2, D 1, 3, Câu 11 Cho phát biểu sau: (1) Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất là; (2) vi sinh vật gây bệnh chưa xử lý (3) hoạt động phun núi lửa; (4) rò rỉ hóa chất độc hại kim loại nặng (5) việc sử dụng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật Những phát biểu A 2, 3, B 1, 3, C 1, 2, D 1, 2, Câu 12 Nước không bị ô nhiễm A nước không màu, không mùi, suốt B nước đun sơi, khơng có vi sinh vật gây hại C nước có nồng độ ion kim loại nặng nàm giới hạn cho phép tổ chức Y tế Thế giới D nước không chứa chất nhiễm bẩn, vi khuẩn gây bệnh chất hóa học gây ảnh hưởng sức khỏe người Câu 13 Nước thải sinh hoạt A gây ô nhiễm nguồn nước B gây nhiễm nguồn nước khơng khì C gây ô nhiễm nguồn nước đất D gây ô nhiễm đất, nước khơng khì Câu 14 Tại trung tâm công nghiệp, thời điểm tập thể dục tốt cho sức khỏe A sáng sớm B buổi (10 15 giờ) C trưa (12 giờ) D buổi tối Câu 15 Hiện tượng thiên nhiên sau không gây ô nhiễm? A Núi lửa phun cháy rừng B Nước biển bốc thối rữa xác động vật C Bão lụt lốc xốy D Q trính sa lắng ngưng tụ Câu 16 Các tác nhân gây nhiễm khơng khì tồn A dạng khì B dạng khì dạng lỏng C dạng khì dạng rắn D dạng khì, lỏng rắn Câu 17 Khi nhà có nhiều đồ dùng mua sơn, ta nên A không lâu nhà thường xuyên mở rộng cửa B nhà đóng chặt cửa C khơng lâu nhà đóng chặt cửa D ln nhà rộng cửa Câu 18 Nguồn lượng không gây ô nhiễm môi trường? A Năng lượng gió, lượng thủy điện lượng mặt trời B Năng lượng nhiệt điện, lượng điện nguyên tử lượng thủy điện C Năng lượng mặt trời, lượng nhiệt điện lượng thủy triều D Năng lượng hạt nhân, lượng thủy triều lượng dầu khì Câu 19 Trên dòng sơng, ô nhiễm tím thấy A nhiều đoạn đầu nguồn B nhiều đoạn nguồn C nhiều đoạn cuối nguồn D đoạn dòng sơng Câu 20 ― Những vịt gật gù‖ tên gọi dùng để A loại bệnh dịch xảy vịt ăn thức ăn bị ô nhiễm B loại động chạy lượng vịt tạo C dãy phao sử dụng để tạo lượng điện từ sóng đại dương http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 190 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Tơi u Hóa Học sư tầm giới thiệu fb.com/hoctothoahoc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ D chuyển động nhấp nhơ sóng biển Câu 21 Ion gây độ cứng nước A Na+, K+ B Zn2+, Cu2+ C Mg2+, Ca2+ D Al3+, Fe3+ Câu 22 Phát biểu sau không đúng? A Khơng khì khơng khì khơng chứa chất khì B Có thể nhận thấy mơi trường bị ô nhiễm qua mùi, màu sắc C Có thể dùng dụng cụ : sắc ký, máy đo pH… để xác định mức độ ô nhiễm môi trường D Nước cứng nước bị ô nhiễm Câu 23 Để xử lý ion gây ô nhiễm nguồn nước gồm: Zn2+, Fe3+, Pb2+, Hg2+ người ta dùng A Ca(OH)2 B CH3COOH C HNO3 D C2H5OH Câu 24 Có thể dùng Pb(NO3)2 để xác định có mặt khì sau khơng khì? A H2S B CO2 C SO2 D NH3 Câu 25 Nguồn nhiên liệu không gây ô nhiễm mơi trường A xăng, dầu B khì H2 C Gas D than đá Câu 26 Cách bảo quản thực phẩm an toàn A dùng fomon B dùng urê C dùng nước đá D dùng muối Câu 27 Hiện tượng thủng tầng ozon A khì CO2 B khì SO2 C hợp chất Clo D hợp chất lưu huỳnh Câu 28 SO2, NO2 khì gây tượng A mưa axit B hiệu ứng nhà kình C thủng tầng ozon D sương mù Câu 29 Chất gây nghiện có thuốc A Cafêin B Moocphin C Hassish D Nicotin Câu 30 Khì gây tượng hiệu ứng nhà kình là: A H2S B SO2 C NH3 D CO2 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ II http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 1: Cơng thức oxit chung kim loại kiềm là? A MO B M2O C MO2 D M2O3 Câu 2: Một loại nước có chứa Mg(HCO3)2 CaCl2 nước có tình cứng sau đây? A Nước cứng tạm thời B Nước cứng vĩnh cửu C Nước cứng toàn phần D Nước mềm Câu 3: Một hợp chất crom có khả làm bốc cháy S, C, P, C2H5OH tiếp xúc với Hợp chất là? A Cr2O3 B Cr2(SO4)3 C CrO3 D Cr(OH)3 Câu 4: Kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện là? A Na B Ca C Ba D K Câu 5: Nhiên liệu sử dụng đời sống ngày sau coi hơn? A Khì gas B Than C Dầu hỏa D Củi Câu 6: Tình chất hoá học Fe là? A Lúc thể tình oxi hố lúc thể tình khử B Khơng thể tình oxi hố - khử C Tình khử trung bính D Tình oxi hố trung bính Câu 7: Hồ tan hồn tồn hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 dung dịch HNO3 lỗng nóng dư thu 4,48 lìt khì NO (đktc) 96,8 gam muối Fe(NO3)3 Số mol HNO3 phản ứng là: A 1,6 B 1,2 C 1,4 D Câu 8: Cho dãy chất: NaHCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, FeCl3, AlCl3 Số chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH A B C D Câu 9: Chọn kim loại kiềm thổ không tác dụng với nước nhiệt độ cao? A Be B Ca C Ba D Mg http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 191 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Tơi u Hóa Học sư tầm giới thiệu fb.com/hoctothoahoc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 10: Thổi luồng khì CO dư qua ống đựng m gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3, FeO, Al2O3 nung nóng hỗn hợp rắn có khối lượng 16 gam, dẫn tồn khì sục vào nước vơi dư thấy có 15 gam kết tủa Giá trị m ?(biết Fe=56; C=12; O=16; Cu=64; Al=27) A 23g B 13,6g C 22,6g D 18,4g 3+ Câu 11: Kim loại X khử Fe dung dịch FeCl3 thành Fe2+ không khử H+ dung dịch HCl thành H2 Kim loại X A Fe B Cu C Mg D Zn Câu 12: Cho 0,69 gam kim loại kiềm tác dụng với nước (dư), thu 0,336 lìt khì hidro (đktc) Kim loại kiềm ?(biết Li=7 ; Na=23; K=39; Rb=85) A Liti B Natri C Kali D Ribiđi Câu 13: Dung dịch NaOH phản ứng với A dung dịch KNO3 B dung dịch BaCl2 C dung dịch Na2SO4 D dung dịch FeCl3 Câu 14: Natri đẩy kẽm khỏi dung dịch muối kẽm không? A Không B Trong trường hợp đặc biệt C Chỉ đun nóng D Có Câu 15: Thành phần hoá học thạch cao nung là: A Ca(H2PO4)2 hoaëc CaSO4.2H2O B CaSO4 C CaSO4 2H2O D CaSO4.H2O Câu 16: Hấp thụ hồn tồn 4,48 lìt SO2 (đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH, thu dung dịch X Khối lượng muối thu dung dịch X là?(biết Na=23; O=16; H=1; S=32) A 23 gam B 25,2 gam C 20,8 gam D 18,9 gam Câu 17: Mô tả không phù hợp với nhơm? A Cấu hính electron [Ne] 3s2 3p1 B Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện C Mức oxi hóa đặc trưng +3 D Ở thứ 13, chu kí 2, nhóm IIIA Câu 18: Cho dãy kim loại: K, Na, Ca, Ba, Be Số kim loại dãy khử nước nhiệt độ thường là? A B C D Câu 19: Cho dãy chất: Fe, FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch HNO3 loãng sinh sản phẩm khì (chứa nitơ) A B C D Câu 20: Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu thể tìch khì H2 (đktc) là: A 4,48 lìt B 6,72 lìt C 1,12 lìt D 2,24 lìt Câu 21: Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 H2SO4 lỗng giải phóng khì sau đây? A NO B N2O C NH3 D NO2 Câu 22: Cho chất : Ca, Ca(OH)2, CaCO3, CaO Dựa vào mối quan hệgiữa hợp chất vô cơ, chọn dãy biến đổi sau thực A Ca  CaO  Ca(OH)2  CaCO3 B CaCO3  Ca(OH)2  Ca  CaO C CaCO3  Ca  CaO  Ca(OH)2 D Ca  CaCO3  Ca(OH)2  CaO Câu 23: Hoà tan hoàn toàn hợp kim Al-Mg dung dịch HCl dư thu 8,96 lìt khì (đktc) Nếu cho lượng hợp kim tác dụng với dung dịch NaOH thí thu 6,72 lìt khì (đktc) Thành phần % khối lượng kim loại hợp kim là?(biết Al=27; Mg=24; Na=23; H=1; Cl=35,5) A 69,2 % 30,8% D.60,2 % 32,8% B 40,0 % 60,0% C.62,9 % 37,1% Câu 24: Hiện tượng xảy cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3? A Khơng có tượng gí B Có tượng sủi bọt khì C Có kết tủa keo trắng xuất hiện, sau tan NH3 dư D Có kết tủa keo trắng xuất hiện, sau khụng tan NH3 dư Câu 25: Cho hỗn hợp kim loại gồm 5,4 gam Al 2,3 gam Na tác dụng với nước dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn khối lượng chất rắn lại là?(biết Al=27; Na=23; O=16) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 192 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Tôi yêu Hóa Học sư tầm giới thiệu fb.com/hoctothoahoc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A 2,70 gam B 2,30 gam C 5,00 gam D 4,05 gam Câu 26: Hợp chất tình lưỡng tình A NaHCO3 B Al(OH)3 C ZnSO4 D Al2O3 Câu 27: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 A khơng có tượng gí B có kết tủa trắng bọt khì C có kết tủa trắng D có bọt khì Câu 28: Thể tìch khì clo (ở đktc) cần dùng để phản ứng hoàn toàn với 5,4 gam Al A 3,36 lìt B 4,48 lìt C 2,24 lìt D 6,72 lìt Câu 29: Có mẫu bột kim loại bị nhãn: Na, Al, Ca, Fe Chỉ dùng nước làm thuốc thử phân biệt tổng số kim loại? A B C D Câu 30: Cho dãy chất: Na, Na2O, NaOH, NaHCO3 Số chất dãy tác dụng với HCl sinh chất khì A B C D Câu 31: Sục 4,48 lìt (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol Ca(OH)2 thu 200ml dung dịch X Nồng độ mol/lìt dung dịch sau phản ứng là: A.0,25M B 0,5 M C 0,75 M D 0,25 M 0,5M Câu 32: Cho 7,3 gam hợp kim Na-Al vào 50 gam nước thí tan hồn tồn thu 56,8 gam dung dịch X Khối lượng Al hợp kim : A 3,942 gam B 2,68 gam C 2,7 gam D 4,392 gam Câu 33: Chỉ dùng BaCO3 phân biệt ba dung dịch sau : A HNO3 ;Ca(HCO3)2 ; CaCl2 B Ba(OH)2 ; H2SO4 ;KOH C H2O hoà tan CO2 ;NaHCO3 ;Ca(OH)2 D HCl ;H2SO4 ; NaOH Câu 34: Ngâm 21,6 gam Fe vào dung dịch Cu(NO3)2 Phản ứng xong thu 23,2 gam hỗn hợp rắn Lượng Cu bám vào Fe : A.12,8 gam B.6,4 gam C.3,2 gam D.1,6 gam Câu 35: Có lọ nhãn lọ đựng dung dịch không màu : HCl, NaCl, H2SO4, Na2SO4 Hãy chọn thuốc thử sau để nhận biết lọ ? A.Dùng muối Bari B Dùng q tìm muối Bari C.Dùng dung dịch Ba(OH)2 D Dùng q tìm dung dịch AgNO3 Câu 36: Cho 9,3 gam hỗn hợp Zn Fe phản ứng vừa đủ với 300ml dung dịch HCl M Số mol kẻm hỗn hợp : ( cho Zn = 65 , Fe = 56 ) A 0,1 mol B 0,05 mol C 0,15 mol D 0,2 mol Câu 37:Cho 6,05 hỗn hợp Zn Fe tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch HCl 10% Cô cạn dung dịc sau phản ứng thu 13,15 gam muối khan Giá trị m là: A.73 gam B 53 gam C 43 gam D 63 gam Câu 38: Trộn 100ml dd AlCl31M với 350ml dd NaOH 1M Sau phản ứng kết thúc , khối lượng kết tủa thu A.9,1g B.12,3g C.3,9g D.7,8g Câu 39: Hấp thụ hết 4,48lit khì CO2 (đktc) vào lit dd Ca(OH)2 0,1M Sản phẩm muối thu A CaCO3 B CaCO3 Ca(HCO3)2 C Ca(HCO3)2 D Ba(HCO3)2 Câu 40: Cho 0,96 g đồng kim loại tác dụng hết với ddHNO3 đặc Số mol khì NO2 sinh : A 0,015 B 0,03 C 0,336 D 0,672 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - HẾT TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 193 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT MỘT SỐ ĐỀ TN THAM KHẢO http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Đề số Câu 1: Số đồng phân amin có cơng thức phân tử C2H7N A B C D Câu 2: Số electron lớp ngun tử kim loại thuộc phân nhóm chình nhóm II A B C D Câu 3: Công thức chung oxit kim loại thuộc phân nhóm chình nhóm I A R2O3 B RO2 C R2O D RO Câu 4: Tên gọi polime có cơng thức (-CH2-CH2-)n A polimetyl metacrylat B polivinyl clorua C polistiren D polietilen Câu 5: Chất phản ứng với dung dịch NaOH tạo kết tủa A FeCl3 B BaCl2 C K2SO4 D KNO3 Câu 6: Quá trính nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nước gọi phản ứng A trao đổi B nhiệt phân C trùng hợp D trùng ngưng Câu 7: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime A CH3-CH2-Cl B CH3-CH3 C CH2=CH-CH3 D CH3-CH2-CH3 Câu 8: Chất phản ứng với dung dịch NaOH A Mg(OH)2 B Ca(OH)2 C KOH D Al(OH)3 Câu 9: Để phân biệt dung dịch AlCl3 dung dịch KCl ta dùng dung dịch A NaOH B HCl C NaNO3 D H2SO4 Câu 10: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch A CuSO4 B Al2(SO4)3 C MgSO4 D ZnSO4 Câu 11: Chất phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam A phenol B glixerin C etyl axetat D rượu etylic Câu 12: Trong điều kiện thìch hợp, axit fomic (HCOOH) phản ứng với A Cu B NaCl C C2H5OH D HCl Câu 13: Cho kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tình khử mạnh A Mg B Fe C Al D Na Câu 14: Cho m gam kim loại Al tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 3,36 lìt khì H2 (ở đktc) Giá trị m A 8,1 B 5,4 C 2,7 D 10,8 Câu 15: Trung hoà m gam axit CH3COOH 100 ml dung dịch NaOH 1M Giá trị m A 6,0 B 9,0 C 3,0 D 12,0 Câu 16: Kim loại Al không tác dụng với dung dịch A NaOH B H2SO4 đặc, nguội C HCl D Cu(NO3)2 Câu 17: Cho 4,6 gam rượu etylic phản ứng với lượng dư kim loại Na, thu V lìt khì H2 (ở đktc) Giá trị V A 3,36 B 4,48 C 2,24 D 1,12 Câu 18: Phương pháp thìch hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 A dùng Na khử Ca2+ dung dịch CaCl2 B điện phân CaCl2 nóng chảy C điện phân dung dịch CaCl2 D nhiệt phân CaCl2 Câu 19: Chất phản ứng với dung dịch CaCl2 tạo kết tủa A Mg(NO3)2 B Na2CO3 C NaNO3 D HCl Câu 20: Chất có tình oxi hố khơng có tình khử A Fe2O3 B FeO C FeCl2 D Fe Câu 21: Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng với dung dịch A NaCl B Na2SO4 C HCl D NaNO3 Câu 22: Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M 100 ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 100 B 300 C 400 D 200 Câu 23: Chất phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng tạo kim loại Ag A glucozơ B saccarozơ C xenlulozơ D tinh bột http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 194 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 24: Chất phản ứng với axit HCl A HCOOH B C6H5NH2 (anilin) C C6H5OH (phenol) D CH3COOH Câu 25: Hai kim loại phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu A Fe Ag B Al Ag C Al Fe D Fe Au Câu 26: Công thức chung dãy đồng đẳng rượu no, đơn chức, mạch hở A CnH2n + 1CHO (n≥0) B CnH2n + 1COOH (n≥0) C CnH2n - 1OH (n≥3) D CnH2n + 1OH (n≥1) Câu 27: Cho phản ứng: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O Hệ số a, b, c, d, e số nguyên, tối giản Tổng (a + b) A B C D Câu 28: Anđehit axetic có công thức A CH3COOH B HCHO C CH3CHO D HCOOH Câu 29: Axit axetic (CH3COOH) không phản ứng với A CaO B Na2SO4 C NaOH D Na2CO3 Câu 30: Nung 21,4 gam Fe(OH)3 nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu m gam oxit Giá trị m (Cho H = 1, O = 16, Fe = 56) A 14,0 B 16,0 C 12,0 D 8,0 Câu 31: Cấu hính electron nguyên tử Mg (Z = 12) A 1s22s2 2p63s1 B 1s22s2 2p6 C 1s22s2 2p63s23p1 D 1s22s2 2p63s2 Câu 32: Cho 4,4 gam anđehit no, đơn chức, mạch hở X phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng thu 21,6 gam kim loại Ag Công thức X A HCHO B C3H7CHO C C2H5CHO D CH3CHO Câu 33: Chất phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng tạo kim loại Ag A CH3CHO B CH3COOH C CH3CH2OH D CH3NH2 Câu 34: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) rượu etylic (C2H5OH) A nước brom B dung dịch NaCl C quỳ tìm D kim loại Na Câu 35: Oxi hoá CH3CH2OH CuO đun nóng, thu anđehit có cơng thức A CH3CH2CHO B CH2=CHCHO C CH3CHO D HCHO Câu 36: Chất không phản ứng với dung dịch brom A C6H5OH (phenol) B C6H5NH2 (anilin) C CH3CH2OH D CH2=CHCOOH Câu 37: Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa CH3OH B CH3COONa C2H5OH C HCOONa C2H5OH D C2H5COONa CH3OH Câu 38: Kim loại không phản ứng với nước nhiệt độ thường A Ba B Na C Fe D K Câu 39: Kim loại tác dụng với axit HCl A Cu B Au C Ag D Zn Câu 40: Nhôm oxit (Al2O3) không phản ứng với dung dịch A NaOH B HNO3 C H2SO4 D NaCl http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - HẾT Đề số Câu 1: Ba chất lỏng: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2 đựng ba lọ riêng biệt Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất A quỳ tìm B kim loại Na C dung dịch Br2 D dung dịch NaOH Câu 2: Chất trùng hợp tạo polime A CH3OH B HCOOCH3 C CH3COOH D CH2=CHCOOH Câu 3: Hai kim loại thuộc nhóm IIA bảng tuần hoàn A Sr, K B Na, Ba C Be, Al D Ca, Ba Câu 4: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch A NaOH loãng B H2SO4 đặc, nguội C H2SO4 đặc, nóng D H2SO4 lỗng Câu 5: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng với dung dịch A Mg(NO3)2 B Ca(NO3)2 C KNO3 D Cu(NO3)2 TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 195 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 6: Để trung hoà dung dịch chứa gam axit X (no, đơn chức, mạch hở) thí cần 100 ml dung dịch NaOH 1M Công thức X (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A HCOOH B C2H5COOH C C2H3COOH D CH3COOH Câu 7: Chất dùng làm mềm nước cứng tạm thời A NaCl B NaHSO4 C Ca(OH)2 D HCl Câu 8: Kim loại không phản ứng với nước nhiệt độ thường A Na B Ba C Be D Ca Câu 9: Trong chất: phenol, etyl axetat, ancol etylic, axit axetic; số chất tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu 10: Dung dịch FeSO4 dung dịch CuSO4 tác dụng với A Ag B Fe C Cu D Zn Câu 11: Chất thuộc loại đường đisaccarit A fructozơ B glucozơ C mantozơ D xenlulozơ Câu 12: Khi so sánh điều kiện thí Cr kim loại có tình khử mạnh A Fe B K C Na D Ca Câu 13: Kim loại Cu phản ứng với dung dịch A FeSO4 B AgNO3 C KNO3 D HCl Câu 14: Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư Sau phản ứng kết thúc, thể tìch khì H2 (ở đktc) (Cho Al = 27) A 3,36 lìt B 2,24 lìt C 4,48 lìt D 6,72 lìt Câu 15: Polietilen điều chế phản ứng trùng hợp A CH≡CH B CH2=CHCl C CH2=CH2 D CH2=CHCH3 Câu 16: Chất X vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ Chất X A CH3COOH B H2NCH2COOH C CH3CHO D CH3NH2 Câu 17: Trong điều kiện thìch hợp glucozơ lên men tạo thành khì CO2 A C2H5OH B CH3COOH C HCOOH D CH3CHO Câu 18: Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thí sản phẩm phản ứng nhiệt phân A NaOH, CO2, H2 B Na2O, CO2, H2O C Na2CO3, CO2, H2O D NaOH, CO2, H2O Câu 19: Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu Zn, ta dùng lượng dư dung dịch A HCl B AlCl3 C AgNO3 D CuSO4 Câu 20: Đun nóng xenlulozơ dung dịch axit vơ cơ, thu sản phẩm A saccarozơ B glucozơ C fructozơ D mantozơ Câu 21: Phương pháp thìch hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 A nhiệt phân CaCl2 B điện phân CaCl2 nóng chảy 2+ C dùng Na khử Ca dung dịch CaCl2 D điện phân dung dịch CaCl2 Câu 22: Chất sau vừa tác dụng với H2NCH2COOH, vừa tác dụng với CH3NH2? A NaCl B HCl C CH3OH D NaOH Câu 23: Hai kim loại điều chế phương pháp nhiệt luyện A Ca Fe B Mg Zn C Na Cu D Fe Cu Câu 24: Chất có tình bazơ A CH3NH2 B CH3COOH C CH3CHO D C6H5OH Câu 25: Cho 0,02 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thí thể tìch khì CO2 (ởđktc) là: A 0,672 lìt B 0,224 lìt C 0,336 lìt D 0,448 lìt Câu 26: Hai dung dịch tác dụng với Fe A CuSO4 HCl B CuSO4 ZnCl2 C HCl CaCl2 D MgCl2 FeCl3 Câu 27: Chất không khử sắt oxit (ở nhiệt độ cao) A Cu B Al C CO D H2 Câu 28: Hoà tan m gam Fe dung dịch HCl dư, sau phản ứng kết thúc thu 4,48 lìt khì H2 (ở đktc) Giá trị m (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5) A 2,8 B 1,4 C 5,6 D 11,2 Câu 29: Amino axit hợp chất hữu phân tử http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 196 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A chứa nhóm cacboxyl nhóm amino B chứa nhóm amino C chứa nhóm cacboxyl D chứa nitơ cacbon Câu 30: Dung dịch metylamin nước làm A q tìm khơng đổi màu B q tìm hóa xanh C phenolphtalein hố xanh D phenolphtalein khơng đổi màu Câu 31: Hòa tan 6,5 gam Zn dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cạn dung dịch thí số gam muối khan thu (Cho H = 1, Zn = 65, Cl = 35,5) A 20,7 gam B 13,6 gam C 14,96 gam D 27,2 gam Câu 32: Cho kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 A B C D Câu 33: Tình chất hóa học đặc trưng kim loại A tình bazơ B tình oxi hóa C tình axit D tình khử Câu 34: Ancol no, đơn chức, mạch hở có cơng thức chung A CnH2n + 1COOH (n≥0) B CnH2n + 1CHO (n≥0) C CnH2n - 1OH (n≥3) D CnH2n + 1OH (n≥1) Câu 35: Chất phản ứng với CaCO3 A C2H5OH B C6H5OH C CH3COOH D HCOOC2H5 Câu 36: Phản ứng hố học sau khơng xảy ra? A 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 B 2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2 C C6H5OH + CH3COOH → CH3COOC6H5 + H2O D CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O Câu 37: Trong điều kiện thìch hợp, anđehit tác dụng với chất X tạo thành ancol bậc Chất X A NaOH B H2 C AgNO3 D Na Câu 38: Hai chất tác dụng với phenol A Na CH3COOH B CH3COOH Br2 C Na KOH D C2H5OH NaOH Câu 39: Khi thuỷ phân lipit mơi trường kiềm thí thu muối axit béo A phenol B glixerol C ancol đơn chức D este đơn chức Câu 40: Thể tìch dung dịch NaOH 1M cần dùng để phản ứng hết với dung dịch chứa 0,1 mol CH3COOH 0,1 mol C6H5OH (phenol) A 100 ml B 200 ml C 300 ml D 400 ml http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - HẾT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Đề số Câu 1: Dãy gồm dung dịch tác dụng với Cu(OH)2 A glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic B glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat C glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic D glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat Câu 2: Số đồng phân C3H9N A chất B chất C chất D chất Câu 3: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag A CH3COOH B HCOOH C C6H12O6 (glucozơ) D HCHO Câu 4: Trùng hợp 5,6 lìt C2H4 (điều kiện tiêu chuẩn), hiệu suất phản ứng 90% thí khối lượng polime thu A 6,3 gam B 4,3 gam C 5,3 gam D 7,3 gam Câu 5: Chất phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag A CH3 - CH(NH2) - CH3 B CH3 - CH2 - COOH C CH3 - CH2-CHO D CH3 - CH2 - OH Câu 6: Cho chất C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3) Dãy chất đựợc xếp theo chiều tình bazơ giảm dần A (2), (3), (1) B (1), (2), (3) C (2), (1), (3) D (3), (1), (2) Câu 7: Phân biệt dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH C2H5-NH2 cần dùng thuốc thử TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 197 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A natri kim loại B quí tìm C dung dịch NaOH D dung dịch HCl Câu 8: Một cacbohiđrat X có cơng thức đơn giản CH2O Cho 18 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (đặc, đun nóng) thu 21,6 gam bạc Công thức phân tử X A C3H6O3 B C5H10O5 C C6H12O6 D C2H4O2 Câu 9: Chất khơng có khả làm xanh nước quỳ tìm A natri hiđroxit B anilin C amoniac D natri axetat Câu 10: Nhúng Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, phản ứng xảy hoàn toàn, toàn Ag tạo bám vào Cu, khối lượng Cu A tăng 4,4 gam B tăng 21,6 gam C giảm 6,4 gam D tăng 15,2 gam Câu 11: Trung hoà mol α- amino axit X cần mol HCl tạo muối Y có hàm lượng clo 28,286% khối lượng Công thức cấu tạo X A H2N-CH2-COOH B H2N-CH2-CH(NH2)-COOH C CH3-CH(NH2)-COOH D H2N-CH2-CH2-COOH Câu 12: Cho 5,58 gam anilin tác dụng với dung dịch brom, sau phản ứng thu 13,2 gam kết tủa 2,4,6-tribrom anilin Khối lượng brom phản ứng A 7,26 gam B 9,6 gam C 19,2 gam D 28,8 gam Câu 13: Để phân biệt khì CO2 SO2 ta dùng A dung dịch nước brom B dung dịch BaCl2 C dung dịch Ca(OH)2 D quỳ tìm Câu 14: Trong số loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1) [-NH-(CH2)5-CO-]n (2) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3) Tơ thuộc loại poliamit A (1), (2), (3) B (1), (2) C (2), (3) D (1), (3) Câu 15: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu đem khử thành anilin Nếu hiệu suất chung trính 78% thí khối lượng anilin thu A 456 gam B 564 gam C 465 gam D 546 gam Câu 16: Khi trùng ngưng 7,5 gam axit amino axetic với hiệu suất 80%, amino axit dư người ta thu m gam polime 1,44 gam nước Giá trị m A 4,25 gam B 4,56 gam C 5,56 gam D 5,25 gam Câu 17: Nhựa phenolfomanđehit điều chế cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A HCHO mơi trường axit B HCOOH môi trường axit C CH3CHO môi trường axit D CH3COOH môi trường axit Câu 18: Trùng hợp hoàn toàn 6,25 gam vinyl clorua m gam PVC Số mắt xìch –CH2-CHCl- có m gam PVC nói http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 21 20 23 22 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A 6,02.10 B 6,02.10 C 6,02.10 D 6,02.10 Câu 19: Để chứng minh amino axit hợp chất lưỡng tình ta dùng phản ứng chất với A dung dịch HCl dung dịch Na2SO4 B dung dịch NaOH dung dịch NH3 C dung dịch KOH CuO D dung dịch KOH dung dịch HCl Câu 20: Trong nhóm IA, theo chiều điện tìch hạt nhân tăng dần, lượng ion hoá thứ nguyên tử A giảm dần B tăng dần C không đổi D tăng dần giảm 2+ 2+ 2+ + Câu 21: Từ cặp oxi hoá khử sau: Fe /Fe, Mg /Mg, Cu /Cu Ag /Ag, số pin điện hoá lập tối đa A B C D Câu 22: Một điểm khác protein với gluxit lipit A protein chất hữu no B protein ln có khối lượng phân tử lớn C phân tử protein ln có chứa ngun tử nitơ D phân tử protein ln có nhóm chức -OH Câu 23: Hai chất đồng phân A saccarozơ glucozơ B fructozơ glucozơ C glucozơ mantozơ D fructozơ mantozơ Câu 24: Công thức cấu tạo alanin A C6H5NH2 B CH3-CH(NH2)-COOH TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 198 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ C H2N-CH2-COOH D H2N-CH2-CH2-COOH Câu 25: Cho sơđồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic X Y A ancol etylic, anđehit axetic B glucozơ, etyl axetat C mantozơ, glucozơ D glucozơ, ancol etylic Câu 26: Mantozơ, xenlulozơ tinh bột có phản ứng A với dung dịch NaCl B thuỷ phân môi trường axit C màu với iốt D tráng gương Câu 27: Trong phân tử cacbohyđrat ln có A nhóm chức ancol B nhóm chức xetơn C nhóm chức anđehit D nhóm chức axit Câu 28: Cho m gam anilin tác dụng với dung dịch HCl (đặc, d) Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 15,54 gam muối khan Hiệu suất phản ứng 80% thí giá trị m A 13,95 gam B 12,5 gam C 8,928 gam D 11,16 gam Câu 29: Chất khơng có khả tham gia phản ứng trùng hợp A stiren B propen C isopren D toluen Câu 30: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) khơng làm giấy quỳ tìm chuyển sang màu xanh A NaOH, CH3-NH2 B NH3, CH3-NH2 C NH3, anilin D NaOH, NH3 Câu 31: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thí khối lượng Ag tối đa thu A 10,8 gam B 32,4 gam C 21,6 gam D 16,2 gam Câu 32: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin X Y tương ứng A C2H2, C6H5-NO2 B CH4, C6H5-NO2 C C2H2, C6H5-CH3 D C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3 Câu 33: Nhóm mà tất chất tác dụng với H2O (khi có mặt chất xúc tác điều kiện thìch hợp) A C2H4, CH4, C2H2 B Tinh bột, C2H4, C2H2 C Saccarozơ, CH3COOCH3, benzen D C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bột Câu 34: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt chất nhóm A C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ) B C3H5(OH)3, C2H4(OH)2 C C3H7OH, CH3CHO D CH3COOH, C2H3COOH Câu 35: Để tách riêng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta cần dùng hố chất (dụng cụ, điều kiện nghiệm đầy đủ) A dd Br2, dd HCl, khì CO2 B dd NaOH, dd NaCl, khì CO2 C dd Br2, dd NaOH, khì CO2 D dd NaOH, dd HCl, khì CO2 Câu 36: Một Zn tác dụng với dung dịch HCl, thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thí A lượng bọt khì H2 bay ìt B lượng bọt khì H2 bay khơng đổi C bọt khì H2 khơng bay D lượng bọt khì H2 bay nhiều http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 2+ Câu 37: Cho phản ứng hoá học xảy pin điện hoá: Zn+Cu → Cu +Zn (Biết E 2+ / Zn0 = - 0,76 V; E Zn Cu 2+ 2+ / Cu0 =0,34 V) Suất điện động chuẩn pin điện hoá A -0,42V B +0,42V C -1,10V D +1,10V Câu 38: Cho polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n Công thức monome để trùng hợp trùng ngưng tạo polime A CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH B CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH C CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH D CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin mạch hở đơn chức, sau phản ứng thu đ−ợc 5,376 lìt CO2; 1,344 lìt N2 7,56 gam H2O (các thể tìch khì đo điều kiện tiêu chuẩn) Amin có CTPT A C2H5N B C3H7N C CH5N D C2H7N Câu 40: Cho E 2+ / Zn0 =-0,76 V; E Zn theo chiều tình oxi hố giảm dần 2+ /Cu0 =0,34 V; E Cu Ni 2+ / Ni0 =-0,23 V Dãy cation xếp TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 199 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 2+ 2+ 2+ A Ni ,Cu , Zn 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ B Ni ,Zn ,Cu C Cu , Ni , Zn - HẾT 2+ 2+ 2+ D Cu , Zn ,Ni Đề số 4: Cho biết H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Zn = 65; Sr = 88; Ba = 137 Câu 1: Polime thuộc loại tơ thiên nhiên A tơ tằm B tơ visco C tơ nitron D tơ nilon-6,6 Câu 2: Cho dãy chất: H2NCH2COOH, C6H5NH2, C2H5NH2, CH3COOH Số chất dãy phản ứng với NaOH dung dịch là: A B C D Câu 3: Cho dãy kim loại: Fe, K, Mg, Ag Kim loại dãy có tình khử yếu A Mg B Ag C K D Fe Câu 4: Este HCOOHCH3 phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng), sinh sản phẩm hữu A HCOOH CH3ONa B CH3ONa HCOONa C HCOONa CH3OH D CH3COONa CH3OH Câu 5: Chất béo trieste axit béo với A etanol B glixerol C phenol D etylen glicol Câu 6: Điều chế kim loại Mg phương pháp A Điện phân MgCl2 nóng chảy B Dùng H2 khử MgO nhiệt độ cao C Điện phân dung dịch MgCl2 D Dùng kim loại Na khử ion Mg+2 dung dịch MgCl2 Câu 7: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng Khối lượng muối CH3COONa thu A 8,2 gam B 12,3 gam C 4,1 gam D 16,4 gam Câu 8: Trùng hợp etilen thu sản phẩm A poli (vinyl clorua) (PVC) B poli (phenol-fomanđehit) (PPF) C polietilen (PE) D poli (mentyl metacrylat) Câu 9: Cơng thức hố học sắt (II) hiđroxit A Fe(OH)2 B Fe(OH)3 C FeO D Fe3O4 Câu 10: Kim loại không phản ứng với axit HNO3 đặc, nguội A Ag, B Cu C Cr D Mg Câu 11: Cho dãy kim loại: Na, Cu, Al, Cr Kim loại mềm dãy A Cu B Na C Al D Cr Câu 12: Ở nhiệt độ cao, Al khử ion kim loại oxit A Fe2O3 B K2O C BaO D MgO Câu 13: Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất màu A vàng B đen C đỏ D tìm Câu 14: Glucozơ thuộc loại A đisaccarit B polisaccarit C monosaccarit D polime Câu 15: cho dãy chất: C2H5NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin) Chất dãy có lực bazơ yếu A C6H5NH2 B NH3 C CH3NH2 D C2H5NH2 Câu 16: Để phân biệt dung dịch AlCl3 dung dịch MgCl2, người ta dùng lượng dư dung dịch A KNO3 B KCl C K2SO4 D KOH Câu 17: Dãy gồm ion xếp theo thứ tự tình oxi hố giảm dần từ trái sang phải A K+, Cu2+, Al3+ B Cu2+, Al3+, K+ C K+, Al3+, Cu2+ D Al3+, Cu2+, K+ Câu 18: Chất có chứa nguyên tố nitơ A xenlulozơ B metylamin C glucozơ D saccarozơ Câu 19: Dung dịch làm quỳ tìm chuyển sang màu xanh A HCl B Ba(OH)2 C Na2SO4 D H2S Câu 20: Hoà ta 22,4 gam Fe dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh V lit khì NO (sản phẩm khử điều kiện tiêu chuẩn) Giá trị V http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 200 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A 2,24 B 8,96 C 4,48 D 3,36 Câu 21: Hai dung dịch phản ứng với kim loại Cu A MgSO4 ZnCl2 B FeCl2 ZnCl2 C AlCl3 HCl D FeCl3 AgNO3 Câu 22: Cho 1,37 gam kim loại kiềm thổ M phản ứng với nước (dư), thu 0,01 mol khì H2 Kim loại M A Ba B Ca C Mg D Sr Câu 23: Hợp chất có tình lưỡng tình A Ba(OH)2 B Cr(OH)3 C NaOH D Ca(OH)2 Câu 24: dung dịch quỳ tìm chuyển sang màu đỏ A C2H5OH B CH3COOH C CH3NH2 D CH3COOC2H5 Câu 25: Cho dãy chất: NaOH, NaCl, NaCO3, Na2SO4 Chất dãy phản ứng với dung dịch BaCl2 A NaCl B NaCO3 C Na2SO4 D NaOH Câu 26: Cho 0,1 mol anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl Khối lượng muối phenylamoni clorua (C6H5NH3Cl) thu A 6,475 gam B 25,900 gam C 19,425 gam D 12,950 gam Câu 27: Kim loại phản ứng với dung dịch HCl loãng A Al B Cu C Au D Ag Câu 28: Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, metyl axetat, metylamin Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 29: Chất có nhiều khói thuốc gây hại cho sức khoẻ người A cafein B heroin C cocain D nicotin Câu 30: Metyl acrylat có cơng thức thu gọn A CH3COOCH3 B CH2 = CHCOOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Câu 31: Cho dãy kim loại: Ag, Fe, Au, Al Kim loại dãy có độ dẩn điện tốt A Ag B Au C Al D Fe Câu 32: Cho 5,0 gam CaCO3 phản ứng hết với axit CH3COOH (dư), thu V lit khì CO2 (ở đktc) Giá trị V A 3,36 B 2,24 C 4,48 D 1,12 Câu 33: Oxit thuộc loại oxit axit A K2O B CaO C CrO3 D Na2O Câu 34: Đun nóng tinh bột dung dịch axit vơ lỗng thu A glixerol B etyl axetat C xenlulozơ D glucozơ Câu 35: Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng với dung dịch A NaNO3 B NaCl C Na2SO4 D NaOH Câu 36: Cho 8,9 gam hỗn hợp bột Mg Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu 0,2 mol khì H2 Khối lượng Mg Zn 8,9 gam hỗn hợp A 1,8 gam 7,1 gam B 1,2 gam 7,7 gam C 2,4 gam 6,5 gam D 3,6 gam 5,3 gam Câu 37: Canxi hiđroxit (Ca(OH)2) gọi là: A thạch cao khan B đá vôi C vôi D thạch cao sống Câu 38: Cho dãy kim loại: Na, Al, W, Fe Kim loại dãy có nhiệt độ nóng chảy cao A W B Fe C Al D Na Câu 39: Cấu hính electron lớp nguyên tử nguyên tố Al (Z = 13) A 3s13p2 B 3s23p2 C 3s23p3 D 3s23p1 Câu 40: Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thí xuất A Kết tủa màu trắng xanh, sau chuyển dần sang màu nâu đỏ B Kết tủa màu xanh lam C Kết tủa màu nâu đỏ D Kết tủa màu trắng xanh http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - HẾT TÀI LIỆU ƠN TẬP HĨA HỌC Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang 201 ... ứng xà phòng hóa chất béo phản ứng chất béo với: A HCl B H2O C NaOH D Ca(OH)2 Câu 120 Phản ứng hóa học sau chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn? A Phản ứng trùng hợp B Phản ứng oxi hóa hữu hạn... B Xà phòng hóa C Hiđro hóa (có xúc tác Ni) D Làm lạnh Câu 123 Xà phòng điều chế cách sau đây? A Đehiđro hóa tự nhiên B Phản ứng axit kim loại C Phân hủy mỡ D Thủy phân mỡ kiềm Câu 124 Phát biểu... saccarozơ (C12H22O11) C12H22O11 (saccarozơ)   C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ) VD 3: Muốn có 162 gam glucozơ thí khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn A 307,8 gam B 412, 2gam C 421,4
- Xem thêm -

Xem thêm: toàn bộ chương trình hóa học lớp 12, toàn bộ chương trình hóa học lớp 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay