Luận văn tự chủ tài chính

136 57 1
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ …………………… ĐẶNG THỊ HOA TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – Năm 2014 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ …………………… ĐẶNG THỊ HOA TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN NGỌC THANH XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – Năm 2014 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tác giả nhận giúp đỡ nhiệt tình đơn vị, quan, cấp lãnh đạo cá nhân Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn cảm ơn chân thành tới tất tập thể cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Nhờ có hướng dẫn Thầy mà tơi hồn thành luận văn kế hoạch tích lũy nhiều kiến thức quý báu giúp ích cho cơng tác chun mơn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu, Khoa Sau Đại học, Phòng Đào tạo q Thầy, Cơ Khoa Kinh tế trị - Trường Đại học Kinh tế, Ban Giám hiệu, Phòng Kế hoạch tài chính, Thầy, Cô đơn vị Trường ĐHTM giúp đỡ nhiều thời gian học tập thực Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên chia sẻ, giúp đỡ tơi nhiệt tình q trình thực luận văn Cuối xin chúc quý Thầy Cô bạn mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt sống/ Hà Nội, Tháng 12 năm 2014 Tác giả Đặng Thị Hoa Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi CAM KẾT Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập Những nội dung luận văn thực hướng dẫn trực tiếp PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh Các số liệu tham khảo, kết nêu luận văn trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên cơng trình nghiên cứu, thời gian, địa điểm cơng bố Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả Đặng Thị Hoa TÓM TẮT Tác giả thiết kế luận văn gồm chương, giải vấn đề sau: - Nêu lên xu hướng cần thiết phải thực q trình tự chủ tài trường đại học công lập Việt nam; - Qua kinh nghiệm số nước có giáo dục gần với Việt nam giao quyền tự chủ tài cho đại học, rút học kinh nghiệm cho Việt nam; - Nêu lên số khái niệm liên quan đến trường đại học cơng lập, tài tự chủ tài trường đại học cơng lập; - Nêu lên thực trạng tự chủ trường đại học công lập thuộc Bộ Giáo dục thực trạng tình hình tự chủ tài Đại học Thương mại (ĐHTM); - Một số kiến nghị giải pháp chung cho trường đại học công lập giai đoạn tiếp theo; - Kiến nghị giải pháp cụ thể Trường ĐHTM công tác quản lý tài theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i CAM KẾT ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ iii PHẦN MỞ ĐẦU .1 Về tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3 Phƣơng pháp nghiên cứu .5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5 Kết cấu luận văn Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐHCL Ở VIỆT NAM 1.1 Tổng quan số cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.2 Một số khái niệm chung .11 1.2.1 Khái niệm đơn vị nghiệp công 11 1.2.2 Khái niệm Trường đại học công lập 12 1.2.3 Cơ chế tự chủ tài tự chủ tài 13 1.2.4 Tài trường ĐHCL 15 1.2.5 Tổ chức quản lý tài trường ĐHCL 16 1.3 Tự chủ tài trƣờng đại học công lập .17 1.3.1 Cơ cấu tổ chức trường đại học công lập 17 1.3.2 Tính tất yếu khách quan tự chủ tài .19 1.3.3 Yêu cầu điều kiện tự chủ tài 20 1.3.4 Vai trò tự chủ tài ĐHCL 21 1.3.5 Mục tiêu tự chủ tài ĐHCL .22 1.3.6 Những nhân tố chi phối đến tự chủ tài .22 1.3.7 Các nguyên tắc thực quyền tự chủ tài ĐHCL 24 1.3.8 Nội dung tự chủ tài trường ĐHCL .25 1.4 Kinh nghiệm tự chủ tài đại học 30 1.4.1 Tự chủ tài đại học cơng lập số quốc gia 30 1.4.2 Kinh nghiệm của số trường ĐHCL 32 1.4.3 Một số đánh giá học kinh nghiệm .41 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 2.1 Phƣơng pháp luận: .45 2.2 Mô tả phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng 45 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƢỜNG ĐHTM 48 3.1 Thực trạng tự chủ tài trƣờng ĐHTM .48 3.1.1 Tự chủ xây dựng văn quản lý 48 3.1.2 Tự chủ khoản thu, mức thu 49 3.1.3 Tự chủ nội dung chi định mức chi 58 3.1.4 Tự chủ quản lý sử dụng tài sản 67 3.1.5 Tự chủ quản lý cân đối thu chi 68 3.1.6 Tự chủ công cụ thực quản lý tài 68 3.1.7 Tự chủ kiểm tra, giám sát việc thực .73 3.2 Đánh giá chung tự TCTC ĐHTM 74 3.2.1 Ưu điểm nguyên nhân .74 3.2.2 Hạn chế nguyên nhân .76 3.2.3 Một số vấn đề đặt cần tập trung giải 78 Chƣơng 4: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI ĐHTM TRONG THỜI GIAN 2015-2020 80 4.1 Mục tiêu TCTC 80 4.2 Phƣơng hƣớng thực TCTC .82 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 4.3 Giải pháp thực tự chủ tài 83 4.4 Một số kiến nghị 90 4.4.1 Kiến nghị với Chính Phủ .90 4.4.2 Với Bộ GD&ĐT .92 4.4.3 Với Bộ Tài 93 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa CCVC Công chức, viên chức CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CSVC Cơ sở vật chất ĐHCL Đại học công lập ĐHTM Đại học Thương mại GDĐH Giáo dục đại học GD&ĐT Giáo dục Đào tạo KHCN Khoa học công nghệ NSNN Ngân sách nhà nước NCKH Nghiên cứu khoa học SV Sinh viên TCTC Tự chủ tài TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng XHCN Xã hội chủ nghĩa i Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Mức thu học phí hệ đào tạo quy tập trung Trang 34 Bảng 1.2 Chi phí đào tạo mức thu học phí Trang 42 Bảng 3.1 Tổng hợp nguồn kinh phí, cấu nguồn kinh phí ngân Trang 51 sách nhà nước cấp giai đoạn 2011-2013 Bảng 3.2 Tổng hợp thu, cấu thu từ hoạt động nghiệp giai Trang 52 đoạn 2011-2013 Bảng 3.3 Cơ cấu thu từ học phí, lệ phí Trang 54 Bảng 3.4 Cơ cấu thu từ hoạt động nghiệp Trang 55 Bảng 3.5 Cơ cấu thu từ hoạt động sản xuất dịch vụ Trang 55 Bảng 3.6 Tổng hợp nguồn tài chính, cấu nguồn tài giai Trang 56 đoạn 2011-2013 Bảng 3.7 Tổng hợp nội dung chi, cấu chi giai đoạn 2011-2013 Bảng 3.8 Cân đối khoản thu chi thường xuyên từ nguồn ngân sách Trang 60 Trang 59 nhà nước cấp giai đoạn 2011-2013 Bảng 3.9 Cân đối khoản thu chi thường xuyên từ nguồn thu Trang 61 nghiệp giai đoạn 2011-2013 ii Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thảo luận lớp cho bậc đại học VLVH theo nguyên lý hệ thống tín giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thảo luận học phần chuyên môn bậc đại học tiếng nước 1,5 giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thảo luận học phần bậc sau đại học 1,5 giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thảo luận học phần chuyên môn bậc sau đại học tiếng nước 2,25 hướng dẫn thực hành (bao gồm hướng dẫn thực hành học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng) 0,75 Các học phần giáo dục thể chất qui đổi 4/5 lý thuyết 1/5 thực hành 0,75 Lưu ý: Giờ giảng dự án liên kết đào tạo 60 phút điều chỉnh 1,3 với hệ số tính theo bậc đại học sau đại học 3.2 Hƣớng dẫn thực tập tốt nghiệp, khóa luận, luận văn luận án Hướng dẫn chấm báo cáo thực tập tổng hợp sinh viên bậc đại học hệ 0,75 Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp đại học VLVH Hướng dẫn chuyên đề tốt nghiệp cao đẳng quy 4 Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đại học quy 12 Hướng dẫn luận văn tốt nghiệp đại học VLVH 15 Hướng dẫn luận văn thạc sỹ 35 25 Hướng dẫn luận án tiến sỹ/1 năm học 70 50 Hướng dẫn chấm tiểu luận (bao gồm người chấm) 0,25 Hướng dẫn chấm đề án môn học (bao gồm người chấm) 0,5 10 Chấm chuyên đề, khóa luận 0,75 3.3 Tham gia hội đồng Hội đồng báo cáo Luận văn tốt nghiệp bậc đại học vừa học vừa làm - Trưởng tiểu ban, phản biện giờ/ luận giờ/1 văn luận văn - Thành viên khác giờ/ luận 0.8 văn giờ/1 luận văn Hội đồng bảo vệ Luận văn thạc sỹ - Chủ tịch Hội đồng, phản biện giờ/ hội giờ/1 đồng hội đồng - Ủy viên giờ/ hội giờ/1 đồng hội đồng - Thư ký giờ/ hội giờ/1 đồng hội đồng Hội đồng chấm chuyên đề tiến sỹ - Trưởng tiểu ban giờ/ hội giờ/1 đồng hội đồng - Các thành viên khác giờ/ hội giờ/1 đồng hội đồng 2a) Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp môn - Chủ tịch Hội đồng, phản biện 12 giờ/ hội đồng 10 giờ/1 hội đồng - Ủy viên giờ/ hội giờ/1 đồng hội đồng - Thư ký 10 giờ/ hội đồng giờ/1 hội đồng - Chủ tịch Hội đồng, phản biện 15 giờ/ hội đồng 13 giờ/1 hội đồng - Thư ký 13 giờ/ hội đồng 11 giờ/1 hội đồng - Ủy viên 10 giờ/ hội đồng giờ/1 hội đồng b) Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường 3.4 Coi thi, chấm thi hết học phần Chấm thi tự luận hết học phần đại học, cao đẳng tính cho giờ/10 0,6 giờ/10 1CB chấm thi (2 giảng viên chấm) thi thi Chấm thực hành, kiểm tra (đối với học phần 1,5 giờ/15 0,7 giờ/15 thực hành) sinh viên sinh viên Chấm thi hết học phần bậc sau đại học tính CB giờ/5 0,5 giờ/5 chấm thi (2 giảng viên chấm) thi thi 3.5 Xây dựng đề thi, ngân hàng đề thi Xây dựng ngân hàng đề thi hết học phần (tự luận) 0,5 giờ/1 đề 0,3 thi đề thi giờ/1 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Xây dựng ngân hàng đề thi hết học phần (trắc nghiệm) 25 giờ/1 đề 15 giờ/1 gốc đề gốc Xây dựng ngân hàng đề thi hết học phần (ngoại ngữ) giờ/đề thi 0,5 giờ/đề thi Quy định hệ số quy đổi 4.1 Hệ số lớp đông(H2) - Lớp có số lượng sinh viên đến 60 hệ số 1,0 - Lớp có số lượng sinh viên 61 - 100 hệ số 1,2 - Lớp có số lượng sinh viên 101 - 150 hệ số 1,4 - Lớp có số lượng sinh viên 150 - 200 hệ số 1,6 - Lớp có số lượng sinh viên 201 - 250 hệ số 1,8 - Lớp có số lượng 250 sinh viên hệ số 2,0 Riêng học phần ngoại ngữ, học phần thực hành (theo bố trí TKb chương trình đào tạo) - Lớp có số lượng sinh viên đến 30 hệ số 1,0 - Lớp có số lượng sinh viên 31 - 60 hệ số 1,2 - Lớp có số lượng sinh viên 60 hệ số 1,4 Riêng học phần giáo dục thể chất: - Lớp có số lượng sinh viên đến 40 - Lớp có số lượng sinh viên 40 hệ số 1,0 hệ số 1,2 4.2 Hệ số chức danh(H3) - Tập giảng viên - Giảng viên năm - Giảng viên Ths; giảng viên từ năm trở lên - Giảng viên TS; giảng viên - Giảng viên TS - Phó giáo sư - Giáo sư; giảng viên cao cấp hệ số 0,8 hệ số 1,0 hệ số 1,1 hệ số 1,2 hệ số 1,3 hệ số 1,4 hệ số 1,6 Qui định lý thuyết thực hành GDTC Do tính chất hoạt động giảng dạy GDTC phân bổ lý thuyết thực hành sau: - Giờ lý thuyết : 4/5 - Giờ thực hành : 1/5 ĐỊNH MỨC TÍNH GIỜ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỪ NĂM HỌC 2014-2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-ĐHTM ngày 30 tháng năm 2014 Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại) Định mức thời gian cho nghiên cứu khoa học cán ngạch giảng viên Theo Điều khoản 2, Quy định Định mức thời gian làm việc hàng năm theo nhiệm vụ, chức danh cụ thể (ban hành kèm theo thông liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT Bộ Nội vụ Bộ Giáo dục Đào tạo), thời gian dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) phân chia theo chức danh giảng viên sau: Nhiệm vụ Giảng viên Nghiên cứu khoa học 400 Giảng viên Giảng viên cao cấp 500 600 Định mức quy định thống cho tất cán hưởng lương theo ngạch giảng viên trường Đại học Thương mại Các trường hợp giảm trừ bao gồm: - Các giảng viên kiêm chức trừ giảng nghiên cứu khoa học theo quy định nhà Trường - Giảng viên giảng dạy học phần ngoại ngữ; toán bản,thể dục quân tính thay giảm 50% định mức nghiên cứu khoa học Định mức quy đổi thời gian cho hoạt động nghiên cứu khoa học cán giảng viên Trƣờng Đại học Thƣơng mại Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cấp đề tài Chủ trì Thƣ ký Đề tài cấp Nhà nước 2000 1000 2000 Thuyết minh gửi đấu thầu cấp NN 400 200 400giờ Đề tài cấp Bộ, thành phố, đề tài nghị định thư đề 1000 tài hợp đồng với quan trung ương, tỉnh, thành phố, đề tài nhánh đề tài cấp Nhà nước 500 1000 Thuyết minh gửi đấu thầu cấp Bộ 200 100 200 Đề tài cấp trường đề tài hợp đồng khác 500 Tham gia (tổng số ngƣời) Ghi chú: (1) Mức chuẩn tổng số chuẩn tính cho 01 đề tài Trong trường hợp đề tài có thời gian thực kéo dài, mức chuẩn tính cho năm báo cáo tính tổng số chuẩn chia cho số tháng thực năm Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Trong năm học, cá nhân chủ trì không 01 đề tài NCKH tất cấp (2) Số người tham gia tối đa (không kể chủ trì, để tính chuẩn) đề tài cấp nhà nước 10 người, đề tài cấp Bộ tương đương là người, cấp sở người Thời gian nghiên cứu khoa học tính theo năm học khơng bù trừ năm (không áp dụng cho đề tài chậm tiến độ thời gian) 2.2 Giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo tài liệu khác Toàn loại giáo trình, sách tham khảo… tính lần vào năm học mà giáo trình, tài liệu xuất Số quy đổi loại tính sau: Loại giáo trình, tài liệu Giáo trình NXB phát hành lần đầu Chủ biên Tổng số cho ngƣời biên soạn (*) 400giờ/TC 400giờ/TC Giáo trình NXB phát hành tái có sửa chữa bổ 120giờ/TC sung 120giờ/TC Sách chuyên khảo NXB phát hành lần đầu 300giờ/TC 300giờ/TC Sách tham khảo NXB phát hành lần đầu 200giờ/TC 200giờ/TC Tài liệu hướng dẫn học tập dùng cho sinh viên 100giờ/TC HĐKH khoa xác nhận 100giờ/TC Tài liệu hướng dẫn học tập tái có sửa chữa bổ sung 30giờ/TC dùng cho sinh viên HĐKH khoa xác nhận 30giờ/TC Biên soạn giảng dùng chung tiếng nước 200giờ/TC cho giảng dạy Bộ môn 200giờ/TC Biên soạn giảng dùng chung khác cho giảng dạy 100giờ/TC Bộ môn 100giờ/TC (*) Nếu sách khơng có chủ biên mà tập thể giáo viên tham gia biên soạn tổng số cho người tham gia biên soạn cộng thêm chủ biên để chia cho tập thể tác giả 2.3 Bài viết cho Tạp chí chuyên ngành kỷ yếu Hội thảo Tạp chí quốc tế có tên sở liệu ISI: 1000 giờ/01 Tạp chí có tên danh mục tạp chí tính điểm xét học hàm GS, PGS tạp chí nước ngồi khác: 300 giờ/1 bài, đăng tiếng Anh cộng thêm 100 giờ/1 Các tạp chí khác nước có số xuất ISSN: 250 Hội thảo nước ngoài: đăng toàn văn 300 giờ/ bài, đăng tóm tắt 150giờ/ 01 Hội thảo quốc tế, quốc gia Việt Nam: đăng tồn văn 200 giờ/01 bài, đăng tóm tắt 100 giờ/01 Hội thảo cấp trường: 150 giờ/bài Hội thảo cấp Khoa: 100 giờ/bài Hội nghị thông tin khoa học cấp Khoa, Bộ mơn: 50 giờ/bài Bài viết trình bày Hội thảo cấp Hội nghị cấp Khoa cộng thêm: 50 giờ/01 Báo cáo chuyên đề (seminar) tổ chức nước: 300 giờ/ Báo ngày 50 giờ/ Ghi chú: Bài viết có nhiều tác giả số tính cho tác giả chia Các viết phải có minh chứng (bản cứng mềm) Chỉ tính lần/1 viết báo cáo 2.4 Xây dựng chương trình đào tạo: - Bậc Đại học Nội dung tính Chủ tịch Hội Thành viên Trƣởng tiểu Thành viên đồng Khoa Hội đồng Khoa ban cấp Trƣờng tiểu ban cấp Trƣờng Xây dựng chương trình 600giờ/chương 300giờ/chương 600giờ/chương 300giờ/chương đào tạo chuyên ngành trình trình/thành trình trình/thành bậc Đại học viên viên Rà sốt, hồn thiện 200giờ/chương 100giờ/chương 200giờ/chương 100giờ/chương chương trình Đại học trình trình trình trình Biên soạn đề cương học phần hệ Đại học (mẫu 4) phê duyệt (tính cho cá nhân người biên soạn theo kế hoạch) 50giờ/học phần - Bậc sau Đại học Nội dung tính Trƣởng Tiểu ban Thành viên Tiểu ban Xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành bậc 1000giờ/chương sau Đại học trình 500giờ/chương trình/thành viên Rà sốt, hồn thiện chương trình bậc sau Đại học 150giờ/TC 300giờ/TC Biên soạn đề cương học phần hệ SĐH (mẫu 4) phê duyệt (tính cho cá nhân người biên soạn theo kế hoạch) 2.5 Biên dịch tài liệu nước biên soạn từ điển 100giờ/TC Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Biên dịch : giờ/ trang tác giả Hiệu đính : giờ/ trang tác giả Từ điển Bách khoa toàn thư : 250 giờ/ 01 mục từ Từ điển giải thích : 100 giờ/ 01 mục từ Từ điển song ngữ : 150 giờ/ 01 mục từ Thẩm định ngôn ngữ : 50 giờ/01 Dịch tóm lược Tiếng Anh (Tạp chí KHTM): 10 giờ/1tóm lược 2.6 Hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên Giải thƣởng Cấp Trƣờng Cấp Bộ Giải 200giờ 400giờ Giải nhì 150giờ 300giờ Giải ba 100giờ 200giờ Giải khuyến khích 50giờ 100giờ Được đăng kỷ yếu 30giờ Có sản phẩm khơng đăng kỷ yếu 20giờ 2.7 Giờ quy đổi cho môn Thể dục quân sự: Tổ chức hoạt động khoa (tuyển chọn, huấn luyện đội tuyển khoa tham gia giải cấp trường; trọng tài số giải khoa tổ chức): 30 giờ/giải/người Tổ chức giải thể thao trường (BTC, Trọng tài): 150 giờ/hoạt động/người Tổ chức tuyển chọn, huấn luyện đội tuyển trường tham dự giải cấp: 100 giờ/hoạt động/người PHỤ LỤC 02 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý Trường ĐHTM) Kính gửi Qúy Thầy/ Cơ ! Để có sở khoa học việc đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, chất lượng đào tạo đại học nói riêng Kính đề nghị Qúy Thầy/ Cơ vui lòng cho biết ý kiến số nội dung Ý kiến Qúy Thầy/ Cô bảo mật phục vụ cho mục đích NCKH Rất mong nhận hợp tác Qúy Thầy/ Cô Trân trọng cảm ơn! Qúy Thầy/ Cô cho ý kiến cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn Phần I Thông tin cá nhân Giới tính Nam  Nữ  Tuổi Từ 30 – 40 Từ 40 – 50 Trên 50    Dân tộc Kinh  Dân tộc khác  Trình độ Giáo sư, phó giáo sư  Tiến sĩ, tiến sĩ khoa học Thạc sĩ Cử nhân đại học    Vị trí cơng việc Ban Giám hiệu Trưởng phòng Trưởng khoa Trưởng môn GĐ trung tâm      Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Phần II: Thông tin chung trƣờng Cơ quan chủ quản: Quy mô đào tạo: Đơn vị: Sinh viên NỘI DUNG TT A 2011 2012 2013 Trình độ đại học hệ quy Trình độ cao đẳng hệ quy B Trình độ sau đại học C Đào tạo liên kết D Trình độ đại học vừa làm vừa học E Đào tạo liên thông F Đào tạo nghề ngắn hạn Tổng quy mô chưa quy đổi Tổng quy mô quy đổi theo hướng dẫn Bộ Quy mô giảng viên cán trƣờng NỘI DUNG TT A Tống số giảng viên a Giảng viên hữu 2011 2012 2013 Trong đó, số lượng GS, PGS, TS b Giảng viên thỉnh giảng Trong đó, số lượng GS, PGS, TS c Khác B Tổng số chuyên viên quản lý, nhân viên Trong biên chế Hợp đồng dài hạn Hợp đồng ngắn hạn Tình hình nghiên cứu khoa học NỘI DUNG TT A Số lƣợng đề tài NCKH Cấp Nhà nước Cấp Bộ Cấp trường B Kinh phí NCKH từ NSNN (đã đƣợ phê duyệt) 2011 2012 2013 Cấp Nhà nước Cấp Bộ Cấp trường C Kinh phí NCKH ngồi ngân sách Phần III: Thơng tin thực tự chủ tài Tình hình thu trƣờng Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG THU TT 2011 2012 2013 Tổng nguồn thu (A+B) A Tổng thu hoạt động nghiệp Thu học phí quy Thu lệ phí tuyển sinh Thu hoạt động nghiệp khác (liên kết, VHVL, liên thông, hoàn chỉnh kiến thức ) Thu hoạt động dịch vụ Thu khác B Kinh phí NSNN cấp Tình hình chi trƣờng Đơn vị: Triệu đồng NỘI DUNG CHI TT 2011 2012 2013 Tổng Chi (A+B) A Chi thực quyền tự chủ Chi hoạt động thường xuyên Chi hoạt động dịch vụ B Chi không thực quyền tự chủ Chi hoạt động thường xuyên Chi hoạt động không thường xuyên Phần IV: Đánh giá cán quản lý chủ trƣơng giao quyền tự chủ đại học công lập Câu Theo Thầy/ Cơ việc thí điểm giao quyền tự chủ cho ĐH cơng lập có phù hợp hay khơng? (Xin khoanh tròn vào số sát với ý kiến Thầy/ Cô) 1: Rất không cần thiết 2: Khơng cần thiết 3: Khơng có ý kiến rõ ràng Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 4: Phù hợp TT 5: Rất cần thiết Mức độ Nội Dung 1 Tự chủ, tự chịu trách nhiệm xu tất yếu, khách quan Các ĐHCL đã, đóng vai trò chủ đạo hệ thống GDĐH Việt Nam Giao quyền tự chủ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trường cơng lập ngồi cơng lập Giao quyền tự chủ giảm lệ thuộc trường vào NSNN (Xin đánh dầu vào ô sát với ý kiến Thầy/ Cơ) 1: Hồn tồn sai 2: Khơng 3: Khơng có ý kiến rõ ràng 4: Đúng 5: Hồn tồn Câu Theo Thầy/ Cơ thực trạng cơng tác quản lý tài trường ĐHCL nào? (Xin khoanh tròn vào số sát với ý kiến Thầy/ Cô) 1: Rất khơng tốt 2: Khơng tốt 3: Khơng có ý kiến rõ ràng 4: Tốt 5: Rất tốt Câu Thầy/ Cơ cho biết trường Thầy/Cơ có xây dựng Quy chế chi tiêu nội khơng? (có ghi số 1, khơng ghi số 0) Có Khơng Câu Thầy/ Cô cho biết TCTC mang lại kết tốt hay không cho trường? (Hãy liệt kê nội dung tốt không tốt) Câu Thầy/ Cô cho biết vấn đề khó khăn thực TCTC trường? (Hãy liệt kê vấn đề khó khăn nhất) Câu Theo Thầy/ Cô cần kiến nghị với Nhà nước để hồn thiện sách TCTC trường ĐHCL nhằm mang lại kết tốt (Hãy đưa kiến nghị) Câu Thầy/ Cô chọn phương án sau: (1) Tiếp tục thực sách tự chủ tài theo Nghị định 43 (2) Tiếp tục thực sách tự chủ tài theo Nghị định 43 cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp thực tế (3) Khơng thực sách tự chủ tài chính, nhà nước cân đối ngân sách để tiếp tục bao cấp cho trường đại học công lập (Xin đánh số phương án lựa chọn ô bên) Phương án lựa chọn Xin cảm ơn giúp đỡ Thầy/ Cô Người cung cấp thông tin Ngày tháng năm 2014 Người vấn Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi PHỤ LỤC 03 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giảng viên, chuyên viên quản lý giáo dục Trường ĐHTM) Kính gửi Qúy Thầy/ Cơ ! Để có sở khoa học việc đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, chất lượng đào tạo đại học nói riêng Kính đề nghị Qúy Thầy/ Cơ vui lòng cho biết ý kiến số nội dung Ý kiến Qúy Thầy/ Cô bảo mật phục vụ cho mục đích NCKH Rất mong nhận hợp tác Qúy Thầy/ Cô Trân trọng cảm ơn! Qúy Thầy/ Cô cho ý kiến cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn Phần I Thơng tin cá nhân Giới tính Nam  Nữ  Tuổi Dưới 30 Từ 30 – 40 Từ 40 – 50     Trên 50 Dân tộc Kinh  Dân tộc khác  Trình độ Giáo sư, phó giáo sư Tiến sĩ, tiến sĩ khoa học Thạc sĩ Cử nhân đại học Vị trí cơng việc Giảng viên Chun viên       Phần II: Đánh giá giảng viên, chuyên viên giao quyền tự chủ đại học công lập Câu Theo Thầy/ Cơ việc thí điểm giao quyền tự chủ cho ĐH cơng lập có phù hợp hay khơng? (Xin khoanh tròn vào số sát với ý kiến Thầy/ Cô) 1: Rất không cần thiết 2: Khơng cần thiết 3: Khơng có ý kiến rõ ràng 4: Phù hợp 5: Rất cần thiết TT Mức độ Nội Dung 1 Tự chủ, tự chịu trách nhiệm xu tất yếu, khách quan Các ĐHCL đã, đóng vai trò chủ đạo hệ thống GDĐH Việt Nam Giao quyền tự chủ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trường công lập ngồi cơng lập Giao quyền tự chủ giảm lệ thuộc trường vào NSNN (Xin đánh dầu vào ô sát với ý kiến Thầy/ Cơ) 1: Hồn tồn sai 2: Khơng 3: Khơng có ý kiến rõ ràng 4: Đúng 5: Hồn tồn Câu Thầy/ Cơ cho biết sau thực TCTC tổng thu nhập CCVC thay đổi so với trước thực TCTC? NỘI DUNG TT Giảm Không thay đổi Tăng từ đến 1,5 lần Tăng từ 1,5 đến lần Tăng lần 2011 2012 2013 (Xin đánh dấu vào có câu trả lời tương ứng) Câu Thầy/ Cô đánh giá tác động sách TCTC tới nội dung hoạt động trường? Nội dung Tác động sách TCTC Rất tiêu cực - Tình hình tài Trường Tiêu cực Khơng ảnh hƣởng Tốt Rất tốt Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi - Tiền lương CCVC, người lao động - Cơ sở vật chất, trang thiết bị công tác, dạy học - Công tác tuyển sinh - Chất lượng đào tạo - Công tác nghiên cứu khoa học - Huy động nguồn lực ngân sách - Tính tiết kiệm hiệu sử dụng nguồn lực - yếu tố khác (nếu có xin ghi rõ) : Câu Thầy/ Cô cho biết trường Thầy/Cơ có xây dựng Quy chế chi tiêu nội khơng? (có ghi số 1, khơng ghi số 0) Có Không Câu Thầy/ Cô cho biết thực TCTC mang lại kết tốt hay không cho trường? (Hãy liệt kê nội dung tốt không tốt) Câu Theo Thầy/ Cô cần kiến nghị với Nhà nước để hồn thiện sách TCTC trường ĐHCL mang lại kết tốt (Hãy đưa kiến nghị) Câu Thầy/ Cô chọn phương án sau: (1) Tiếp tục thực sách tự chủ tài theo Nghị định 43 (2) Tiếp tục thực sách tự chủ tài theo Nghị định 43 cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp thực tế (3) Khơng thực sách tự chủ tài chính, nhà nước cân đối ngân sách để tiếp tục bao cấp cho trường đại học công lập (Xin đánh số phương án lựa chọn ô bên) Phương án lựa chọn Xin cảm ơn giúp đỡ Thầy/ Cô Người cung cấp thông tin Ngày tháng năm 2014 Người vấn ... khách quan tự chủ tài .19 1.3.3 Yêu cầu điều kiện tự chủ tài 20 1.3.4 Vai trò tự chủ tài ĐHCL 21 1.3.5 Mục tiêu tự chủ tài ĐHCL .22 1.3.6 Những nhân tố chi phối đến tự chủ tài ... mơ hình tự chủ tài đại học nước có GDĐH phát triển, kinh nghiệm số trường đại học Việt nam (3) Đưa số khái niệm, chất tự chủ tự chủ tài chính, lý luận tự chủ, đánh giá sơ thực trạng tự chủ nói... - Tự chủ tài Được hiểu vấn đề tự chủ đơn vị nghiệp công việc tạo sử dụng nguồn tài có q trình hoạt động, tự chủ tài tự chủ việc phân bổ nguồn tài cho hoạt động đơn vị Thực việc đổi quản lý tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tự chủ tài chính, Luận văn tự chủ tài chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay