tổng hợp 180 câu trắc nghiệm ANĐÊHIT XETON a CACBOXYLIC có đáp án giải cực chi tiết hóa học 11

27 39 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 20:57

mời các bạn đón xem và tham khảo tài liệu tổng hợp 180 câu trắc nghiệm ANĐÊHIT XETON a CACBOXYLIC có đáp án giải cực chi tiết hóa học 11 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT CHUYÊN ĐỀ 6: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 1: Một anđehit cơng thức tổng qt CnH2n + – 2a – m (CHO)m Các giá trị n, a, m xác định A n > 0, a  0, m  B n  0, a  0, m  C n > 0, a > 0, m > D n  0, a > 0, m  CnH2n + – 2a – m (CHO)m hay Cn+m H2n+2-2a Om => n+ m ≥ “Số C ≥ ; m≥ “andehit ln oxi” => n ≥ 0, Ngồi a = tổng số pi + vòng gốc hidrocabon => a ≥ 0, =>B “xem lại chuyên đề cách xác định CTTQ chất” Câu 2: Có đồ ng phân cấ u ta ̣o C5H10O có khả tham gia phản ứng tráng gương ? A B C D Để pứ tráng gương => X phải gốc - CHO ; Vì X Oxi => gốc CHO  Đồng phân C5H10O “Có k = ; gốc CHO => gốc hidrocacbon no”  C – C – C – C – CHO ; C – C(C) – C – CHO ; C – C(CHO) – C – C ; C – (C)C(CHO) – C  đp => C Câu 3: Có xeton có công thức phân tử C5H10O ? A B C D Xeton “ – C(O) – “ C5H10O k = “Là gốc – C(O) – “ Đồng phân : C – C(O) – C – C – C ; C – C – C(O) – C – C ; C – C(C) – C(O) – C => đp => C Câu 4: Có đồ ng phân cấ u ta ̣o C6H12O tham gia phản ứng tráng gương ? A B C D Bài => gốc - CHO Đp : C – C – C – C – C – CHO ; C – C(CHO) – C – C – C ; C – C – C(CHO) – C – C C – C(C) – C – C – CHO ; C – (C)C(C) – C – CHO ; C – C(C) – C(C) – CHO C – (C)C(CHO) – C – C ; C – C(C) – C(CHO) – C => đp => C “Bạn nên ghi giấy để thấy rõ hơn” Câu 5: Có ancol C5H12O tác du ̣ng với CuO đun nóng cho anđehit ? A B C D Ancol + CuO => andehit => Ancol bậc I “ OH gắn với C bậc I”  C – C – C – C – C – OH ; C – C(C) – C – C – OH ; C – C – C(C) – C – OH ; C – (C)C(C) – C – OH  đp => D Câu 6: CTĐGN anđehit no, đa chức, mạch hở C2H3O CTPT A C8H12O4 B C4H6O C C12H18O6 D C4H6O2 Andehit no , đa chức => Số pi = số gốc CHO = số Oxi “Vì đa chức => R – (CHO)m” => D k = = Oxi thỏa mãn => D Câu 7: CTĐGN anđehit no, đa chức, mạch hở C2H3O Anđehit số đồng phân A B C D Câu => C4H6O2 => gốc CHO : CHO – C – C – CHO ; C – C(CHO) – CHO => đp => A Câu 8: (CH3)2CHCHO tên A isobutyranđehit B anđehit isobutyric C 2-metyl propanal D A, B, C Xem cách đọc SGK => andehit + tên axit “thông thường” ; Tên axit “thông thường bỏ đuôi ic” + andehit; Tên thay + al; “SGK – 239,249” (CH3)2CHCHO hay CH3 – CH – CHO => CH3 – CH – “Iso” =A thỏa mãn “có C => isobutyr” CH3 CH3 B Andehit + tên axit thông thường “ andehit isobutyric” C – metyl propanal => D Câu 9: CTPT ankanal 10,345% H theo khối lượng A HCHO B CH3CHO C C2H5CHO D C3H7CHO Đáp án => CTPT dạng : CnH2nO “Vì andehit no , đơn chức” %H = 2n.100% / (14n + 16) = 10,345% => n = => C3H6O hay C2H5CHO => C Câu 10: Anđehit A (chỉ chứa loại nhóm chức) có %C và %H (theo khố i lươ ̣ng) lầ n lươ ̣t là 55,81 và 6,97 Chỉ phát biể u sai A A là anđehit hai chức B A còn có đồ ng phân là các axit cacboxylic http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ -1- Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT C A là anđehit no D Trong phản ứng tráng gương, mô ̣t phân tử A chỉ cho electron %C , %H => %O = 100% - … CxHyOz => x : y = %C /12 : %H / : %O/16 = : : => CTĐG : (C2H3O)n => n = “Câu 6”  C4H6O2 hay CHO – C – C – CHO  A : chức CHO ; B oxi => đồng phân axit “cacboxylic COOH”  C gốc hidrocacbon no - C – C  D sai Mẹo ta AgNO3 => Ag => AgNO3 nhận e => Andehit cho e Câu 11: Trong cùng điề u kiê ̣n nhiê ̣t đô ̣ và áp suấ t, lít anđehit A có khố i lươ ̣ng bằ ng khố i lươ ̣ng lít CO2 A là A anđehit fomic B anđehit axetic C anđehit acrylic D anđehit benzoic Tỉ lệ thể tích = tỉ lệ số mol  nA = nCO2  mA / MA = mCO2 / MCO2  MA = MCO2 = 44 “vì m A = mCO2” => B “CH3CHO” “Cách nhớ ta ln HCHO M = 30 Vì đồng đẳng => 14 => M = 44 CH3CHO “Thêm CH2” Câu 12: Đố t cháy hoàn toàn p mol anđehit X đươ ̣c q mol CO2 và t mol H2O Biế t p = q - t Mă ̣t khác mol X tráng gương đươ ̣c mol Ag X thuô ̣c dãy đồ ng đẳ ng anđehit A đơn chức, no, mạch hở C hai chức chưa no (1 nố i đôi C=C) B hai chức, no, mạch hở D nhi ̣chức chưa no (1 nố i ba C≡C) nCO2 – nH2O = nAndehit => Andehit liên kết pi “Giống ankin” ADCT : nAg = 2x nA “với x số gốc CHO chất A – trường hợp đặc biết HCHO gốc CHO” Đề => x = => hay andehit gốc CHO HCHO “có 1pi” liên kết pi => Chỉ andehit chức “Hay pi gốc CHO => khơng pi hidroacbon => no , mạch hở” => B Câu 13: Anđehit đa chức A cháy hoàn toàn cho mol CO2 - mol H2O = mol A A là A anđehit no, mạch hở B anđehit chưa no C anđehit thơm D anđehit no, mạch vòng Câu 12 => A “Ngược lại” Câu 14: Đố t cháy anđehit A đươ ̣c mol CO2 = mol H2O A là A anđehit no, mạch hở, đơn chức B anđehit đơn chức, no, mạch vòng C anđehit đơn chức có nố i đôi, mạch hở D anđehit no chức, mạch hở nCO2 = nH2O => A chứa liên kết pi => A thỏa mãn “Vì đơn chức hay gốc CHO chứa liên kết pi” B sai đơn chức + vòng = pi C sai nối đơi hidrocacbon D sai chức => 2pi Câu 15: Đun nóng V lít anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp khí Y tích 2V lít (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Ngưng tụ Y thu chất Z ; cho Z tác dụng với Na sinh H2 số mol số mol Z phản ứng Chất X anđehit A no, hai chức B không no (chứa nối đôi C=C), hai chức C no, đơn chức D không no (chứa nối đơi C=C), đơn chức Tỉ lệ thể tích = tỉ lệ số mol => V lít andehit X + 3V lít H2 => V lít Y PT : Andehit : X “ CnH2n+2 – 2aOz + aH2 => CnH2n+2Oz “a tổng pi + vòng” Ban đầu V lít 3V “Andehit hết Ni nung nóng” Pứ V lít aV lít V lít Sau pứ – aV V V sau pứ = VH2”dư” + VCnH2n+2Oz “tạo thành” = 3V – aV + V = 4V – aV mà đề cho V sau pứ = V Y = 2V => 4V – aV = 2V  a = => X pi “Với andehit pứ với H2 => hỗn hợp  tương tự với dạng cracking ankan” http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Mặt khác Y rượu CnH2n+2Oz H2 dư => Ngưng tụ => Z CnH2n+2Oz Và n Rượu = nH2 => Rượu nhóm OH hay Andehit gốc CHO “vừa đủ pi” => Andehit no , chức => C Câu 16: Cho các chấ t : HCN, H2, dung dich ̣ KMnO4, dung dich ̣ Br2/H2O, dung dich ̣ Br2/CH3COOH a Số chấ t phản ứng đươ ̣c với (CH3)2CO điều kiện thích hợp là A B C D (CH3)2CO xeton => Pứ SGK 11NC – 240 - 241 PT : (CH3)2-CO +HCN => CH3-C(CH3)(OH)-CN -2- Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT (CH3)2CO + H2 → (CH3)2CH-OH Xeton không pứ với KMnO4 , dung dịch Br2/H2O (CH3)2CO + Br2 => CH3 – CO – CH2Br + HBr => Tổng = “3 pứ SGK” b Số chấ t phản ứng đươ ̣c với CH3CH2CHO điều kiện thích hợp là A B C D Andehit pứ KMnO4 dung dịch Br2/H2O => D “Pứ SGK” Câu 17: CH3CHO tạo thành trực tiếp từ A CH3COOCH=CH2 B C2H2 C C2H5OH D Tất SGK 11NC – 242 ; 2C2H2 + O2 => 2CH3CHO CH3COOCH=CH2 + NaOH => CH3COONa + CH3CHO “Điều kiện hỗ biến” C2H5OH + CuO => CH3CHO + Cu + H2O => D Câu 18: Quá trình sau không tạo anđehit axetic ? A CH2=CH2+ H2O (to, xúc tác HgSO4) B CH2=CH2 + O2 (to, xúc tác) C CH3COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (to) D CH3CH2OH + CuO (t0) Xem Câu 17 => A “pứ với O2” Câu 19: Dãy gồm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo anđehit axetic A C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5 B HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH C C2H5OH, C2H4, C2H2 D CH3COOH, C2H2, C2H4 C => Pứ : C2H5OH + CuO => CH3CHO + Cu + H2O 2C2H4 + O2 => 2CH3CHO “SGK 11 NC – 242” C2H2 + H2O => CH3CHO “SGK 11 NC – 177” A sai loại CH3COOC2H5 ; B,D sai loại CH3COOH Thêm HCOOC2H3 + NaOH => HCOONa + CH3CHO “Điều kiện hỗ biến rượu” Câu 20: Một axit cacboxylic cơng thức tổng quát CnH2n + – 2a – m (COOH)m Các giá trị n, a, m xác định A n > 0, a  0, m  B n  0, a  0, m  C n > 0, a > 0, m > D n  0, a > 0, m  “XEm lại câu 1” Câu 21: A là axit no hở, công thức CxHyOz Chỉ mố i liên ̣ đúng A y = 2x-z +2 B y = 2x + z-2 C y = 2x D y = 2x-z CxHyOz hay CxHyO2(z/2) Ta axit no hở => Tổng số pi = số nhóm COOH = z/2 = (2x + – y) / “Công thức tổng pi”  y = 2x – z + => A Câu 22: A là axit cacboxylic ma ̣ch hở, chưa no (1 nố i đôi C=C), công thức CxHyOz Chỉ mố i liên ̣ đúng A y = 2x B y = 2x + 2-z C y = 2x-z D y = 2x + z-2 Tương tự câu 21 Axit nối đơi => Tổng pi = + số nhóm COOH = + z/2 = (2x + – y) /  y = 2x – z => C Câu 23: Axit khơng no, đơn chức liên kết đơi gốc hiđrocacbon cơng thức phù hợp A CnH2n+1-2kCOOH ( n  2) B RCOOH C CnH2n-1COOH ( n  2) D CnH2n+1COOH ( n  1) Xem chuyên đề cách xác định CT “Cách : CnH2n+2 – 2a – m (CHức)m”  Axit liên kết đơi hidrocabon + đơn chức => a = ; m =  CnH2n+2 – – 1COOH hay CnH2n – COOH => C Câu 24: Axit cacboxylic A có công thức đơn giản nhấ t là C3H4O3 A có công thức phân tử A C3H4O3 B C6H8O6 C C18H24O18 D C12H16O12 CTĐG : (C3H4O3)n hay C3nH4nO3n => Tổng pi + vòng = (2.3n + – 4n)/2 = n + Vì axit ln dạng CxHy(COOH)m hay số pi gốc COOH = số Oxi / Loại A Oxi lẻ ; B thỏa mãn tổng pi = = số gốc COOH Loại C tổng pi + vòng = # 9pi “trong gốc COOH” Tương tự Loại D tổng pi + vòng = # 6pi gốc COOH Câu 25: CTĐGN axit hữu X CHO Đốt cháy mol X thu mol CO2 CTCT X A CH3COOH B CH2=CHCOOH C HOOCCH=CHCOOH D.Kết khác CTĐG (CHO)n => C thỏa mãn “Cùng với số C < 6” Câu 26: Một axit no A CTĐGN C2H3O2 CTPT axit A http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ -3- Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT A C6H9O6 B C2H3O2 C C4H6O4 D C8H12O8 Bài 24 => (C2H3O2)n => Tổng pi = (2.2n + – 3n)/2 = n/2 + = n “Vì axit no => tổng pi = số nhóm COOH = số Oxi / 2”  n = => C Câu 27: C4H6O2 số đồng phân mạch hở thuộc chức axit A B C D tất sai C4H6O2 => số pi = (2.4 + – 6)/2 = => pi gốc hidrocacbon “Vì pi gốc COOH – oxi => đơn chức” => Đồng phân “Nhớ đồng phân hình học nối đôi hidrocacbon” C = C – C – COOH ; C – C = C – COOH “có đp hình học” C = C(C) – COOH => Tổng cộng Câu 28: Axit cacboxylic đơn chức ma ̣ch hở phân nhánh (A) có % O (theo khố i lươ ̣ng) là 37,2 Chỉ phát biể u sai A A làm mấ t màu dung dich B A là nguyên liê ̣u để điề u chế thủy tinh hữu ̣ brom C A có đồ ng phân hình ho ̣c D A có hai liên  phân tử Axit đơn chức => gốc COOH => hay Oxi  %O = 16.2.100% / MAxit = 37,2 % => M Axit = 86 : C4H6O2 “Kinh nghiệm thấy 88 C4H8O2 no => giảm H 86 hay tăng pi gốc hidroacbon”  Mấu chốt từ phân nhánh => C = C(C) – COOH  C sai khơng đp hình học “VÌ R1 giống R2 CH3”  liên kết pi mạch hidrocacbon pứ cộng Br2 “Làm màu” => A  B điều chế (- CH3 – (COOH)C(CH3) -)n “Học SGK 12 – nâng cao – polime” Câu 29: Axit hữu A thành phần nguyên tố gồm 40,68% C ; 54,24% O Để trung hòa 0,05 mol A cần 100ml dung dịch NaOH 1M CTCT A A HOOCCH2CH2COOH B HOOCCH(CH3)CH2COOH C HOOCCH2COOH D HOOCCOOH 40,68% C ; 54,24% O => % H => CTĐG : (C2H3O2)n => CT : nOH / nAxit = m “m nhóm COOH ” => m = => Axit nhóm COOH => n = => A Mẹo : đáp án => nhóm COOH hay Oxi => n = Câu 30: Hợp chất CH3CH(CH3)CH2CH2CH(C2H5)COOH tên quốc tế A axit 2-etyl-5-metyl hexanoic B axit 2-etyl-5-metyl nonanoic C axit 5-etyl-2-metyl hexanoic D tên gọi khác C C–C CH3CH(CH3)CH2CH2CH(C2H5)COOH hay C – C – C –C – C – COOH => Axit – etyl – metyl hexanoic “Xem cách đọc tên SGK” Câu 31: Giấ m ăn là dung dich ̣ axit axetic có nồ ng đô ̣ là A 2% →5% B 5→9% C 9→12% D 12→15% http://vi.wikipedia.org/wiki/Ax%C3%ADt_axetic Cụ thể từ 2% => 6% Câu 32: Axit axetic tác dụng với dung dịch ? A natri etylat B amoni cacbonat C natri phenolat D Cả A, B, C Axit axetic “CH3COOH” ; Natri etylat “CH3COONa” ; Amoni cacbonat “(NH4)2CO3” ; Natri phenolat “C6H5ONa” Mình khơng nhớ pứ cho (NH4)2CO3 + CH3COOH => (NH4)CH3COOH + CO2 + H2O CH3COOH + C6H5ONa => C6H5OH + CH3COONa => D “A khơng rõ” Nhưng cụ thể , A , B , C mang tính bazo Axit axetic mang tính axit => pứ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 33: Trong dãy đồng đẳng axit đơn chức no, HCOOH axit độ mạnh trung bình, lại axit yếu (điện li khơng hồn tồn) Dung dịch axit axetic nồng độ 0,001 mol/l pH A < pH < B < C D 10-3 Vì CH3COOH chất điện li yếu => Độ điện li < Độ điện li (α) = n / no = CM / CMo < 1“Với n số phân tử phân li ion , no tổng số phân tử hòa tan nồng độ phân ly / nồng độ ban đầu” “SGK 11 NC – 8”  CM < CMo  CM < 0,001 => < PH < “Vì axit => PH < log 0,001 = 3” => A “Đọc thêm SGK 11 NC – để hiểu PH” -4- Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Câu 34: Độ điện li dung dịch CH3COOH 0,1M ; CH3COOH 0,01M HCl xếp theo thứ tự tăng dần A CH3COOH 0,01M < HCl < CH3COOH 0,1M B CH3COOH 0,01M < CH3COOH 0,1M < HCl C HCl < CH3COOH 0,1M < CH3COOH 0,01M D CH3COOH 0,1M < CH3COOH 0,01M < HCl Độ điện li (α) = n / no = CM / CMo “Với n số phân tử phân li ion , no tổng số phân tử hòa tan” SGK 11 NC – Đối với chất điện ly mạnh => α = ; Chất điện ly yếu => α < HCL chất điện ly mạnh => α = ; CH3COOH chất điện ly yếu Khi pha loãng => độ điện ly chất điện ly tăng => CM CH3COOH 0,01 < CM CH3COOH 0,1 => Độ điện li CH3COOH 0,01 > … “vì lỗng hơn” => D Câu 35: Thứ tự xếp theo tăng dần tính axit CH3COOH ; C2H5OH ; CO2 C6H5OH A C6H5OH < CO2 < CH3COOH < C2H5OH B CH3COOH < C6H5OH < CO2 < C2H5OH C C2H5OH < C6H5OH < CO2 < CH3COOH D C2H5OH < CH3COOH < C6H5OH < CO2 Tính axit thể H linh động Mẹo nhớ pứ với NaOH => C2H5OH không phản ứng với NaOH => H linh động nhỏ CH3COOH vừa pứ với NaOH , vừa pứ với Na => H linh động lớn => C Thêm C6H5OH pứ với CO2 => Tính axit C6H5OH < CO2 Câu 36: Cho axit ClCH2COOH , BrCH2COOH, ICH2COOH, dãy xếp theo thứ tự tăng dần tính axit A ClCH2COOH < ICH2COOH < BrCH2COOH B ClCH2COOH < BrCH2COOH < ICH2COOH C ICH2COOH < BrCH2COOH < ClCH2COOH D BrCH2COOH < ClCH2COOH < ICH2COOH Xem thêm chuyên đề tính axit , bazo , nhiệt độ sôi => C ý với Ancol Và Axit : - Các gốc dẩy e (CH3,C2H5….) làm tăng nhiệt độ sôi liên kết H bền VD : CH3COOHCl>Br>I , gốc hút mạnh làm giảm nhiệt độ sơi xa nhóm chức lực tương tác lại yếu ) D/ ý với hợp chất thơm chứa nhóm chức –OH ,-COOH ,-NH2 - Nhóm loại ( chứa liên kết sigma :CHkhác , C3H7 …) tác dụng đẩy e vào nhân thơm làm liên kết H bền nên làm tăng nhiệt độ sơi - Nhóm loại ( chứa liên kết pi NO2 ,C2H4 …) tác dụng hút e nhân thơm làm liên kết H chức bền nên làm giảm nhiệt độ sôi - Nhóm loại ( halogen : -Br ,-Cl ,-F ,-I ) tác dụng đẩy e tương tự nhóm loại Câu 37: Giá trị pH axit CH3COOH, HCl, H2SO4 xếp theo thứ tự tăng dần A H2SO4, CH3COOH, HCl B CH3COOH, HCl , H2SO4 C H2SO4, HCl, CH3COOH D HCl, CH3COOH, H2SO4 PH axit : [H+] > 10-7 = 10-a “PH = a” => [H+] lớn tính axit nhỏ “SGK 11 NC – 18” Giả sử CM chất = x CM Vì H2SO4 , HCl chất điện ly mạnh => α = => Phân ly hết hay CM phân li = CM ban đầu CH3COOH chất điện li yếu => α < => CM phân li < CM ban đầu H2SO4 => 2H(+) + SO4(2-) X 2X HCl => H(+) + Cl(-) X X CH3COOH => H(+) + CH3COO(-) HCL > CH3COOH “Nông độ H+ axit” => PH tăng dần ngược lại : H2SO4 < HCL < CH3COOH http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ -5- Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Câu 38: Trong phản ứng este hóa ancol axit hữu cân chuyển dịch theo chiều thuận ta A dùng chất háo nước để tách nước B chưng cất để tách este C cho ancol dư axit dư D tất SGK 12 NC – Bài “Phần cuối cùng” Câu 39: Đố t cháy hoàn toàn hỗn hơ ̣p X gồ m axit cacboxylic đươ ̣c mol CO2 = mol H2O X gồ m A axit đơn chức, axit đa chức B axit no, axit chưa no C axit đơn chức no ma ̣ch vòng D axit no, mạch hở đơn chức nCO2 = nH2O => Axit tổng pi + vòng = “Xem chuyên đề 1” => D “vì gốc COOH chưa pi rùi” A sai axit đa chức, B sai axit chưa no, C sai mạch vòng Câu 40: Để trung hòa 0,2 mol hỗn hơ ̣p X gồ m axit cacboxylic cầ n 0,3 mol NaOH X gồ m có A axit cùng dãy đồ ng đẳ ng B axit đơn chức, axit hai chức C axit đa chức D axit đơn chức, axit đa chức Ta ln CT : x = nNaOH / nX “Với x số gốc COOH , X chất chứa gốc COOH” mở rộng thêm với este Theo đề => Loại A C “Vì khơng thiết cần đồng đẳng cần số gốc COOH, đa chức sai theo CT => x ≥ “mà thực tế nNaOH / nX = 1,5” Mẹo x = 1,5 “x trung bình” => x = x > 1,5 => D “ B không tổng quát” Cách # : Gọi a, b số nhóm COOH axit ; x , y số mol axit  n hỗn hợp axit = x + y = 0,2  n NaOH = a.x + b.y = 0,3 Từ PT trừ ta x ( a-1) + (b-1)y = 0,1 Theo đề a b = “vì axit đơn chức – dựa vào x = 1,5 => chắn x = 1” => (b-1)y = 0,1 => b > “mà b nguyên => b = , , … Hay đa chức ” Câu 41: Đố t cháy hoàn toàn axit cacboxylic A bằ ng lươ ̣ng vừa đủ oxi đươ ̣c hỗn hơ ̣p (khí và hơi) có tỉ khố i so với H2 là 15,5 A là axit A đơn chức no, mạch hở B đơn chức có nố i đôi (C = C), mạch hở C đa chức no, mạch hở D axit no,mạch hở, hai chức, Vì pứ vừa đủ => sau pứ tạo CO2 H2O Gọi x , y số mol CO2 H2O => M = (44x + 18y)/(x+y) = 31  x = y  Axit chứa liên kết pi => A “1 pi gốc COOH” B , C , D số pi > Thực chất tinh ý , Sự khác biệt A với B, C , D để lựa chọn Câu 42: Đốt cháy hết thể tích axit A thu thể tích CO2 đo điều kiện, A A HCOOH B HOOCCOOH C CH3COOH D B C x = nCO2 / nX “x số C X” , Đề => x = => B, C chứa C => D Câu 43: thể điều chế CH3COOH từ A CH3CHO B C2H5OH C CH3CCl3 D Tất SGK 11 NC – 255 ; A CH3CHO + 1/2O2 => CH3COOH C2H5OH + O2 => CH3COOH + H2O Chú ý đáp án C hay “Dựa vào điều kiện hổ biến rượu gốc OH gắn vào C” Xem lại giảng mạng tờ lý thuyết chuyên đề 5: http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ CH3CCl3 + NaOH => CH3C(OH)3 + NaCl ; CH3C(OH3) => CH3COOH + H2O “Tách H2O” Câu 44: Cho chất : CaC2 (I), CH3CHO (II), CH3COOH (III), C2H2 (IV) Sơ đồ chuyển hóa để điều chế axit axetic A I  IV  II  III B IV  I  II  III C I  II  IV  III D II  I  IV  III CaC2 => Điều chế C2H2 “Xem chuyên đề – hidroacbon không no” -6- Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT  Từ I => IV => A D  Ta thấy từ IV : C2H2 + H2O => III (CH3CHO) – Điều kiện hổ biến rượu “Pứ ankin” => A  Hoặc Thực chất từ II tạo I => Loại D => A Câu 45: Dãy gồm chất điều chế trực tiếp (bằng phản ứng) tạo axit axetic A CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3 B CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH C CH3OH, C2H5OH, CH3CHO D C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO “Xem SGK 11NC – 255 pứ đáp án C : Xem câu 43 pứ Thêm CH3OH + CO => CH3COOH A sai C2H5COOCH3 điều chế C2H5COOH B sai glucozo “điều chế C2H5OH rùi CH3COOH” D sai C2H4(OH)2 Câu 46: Cho sơ đồ chuyển hóa : CH3CH2Cl + KCN → X (1); X + H3O+ (đun nóng) → Y(2) Công thức cấu tạo X, Y A CH3CH2NH2, CH3CH2COOH B CH3CH2CN, CH3CH2CHO C CH3CH2CN, CH3CH2COOH D CH3CH2CN, CH3CH2COONH4 Đề ĐH 2009 “Phần nâng cao” C đúng: Pứ : CH3CH2Cl + KCN => CH3CH2CN + KCl “Tưởng tượng gốc CN gốc OH” CH3CH2CN => CH3CH2COOH “Mình khơng hiểu phần – người seach mạng thêm” Mò Thấy B , C , D CH3CH2CN => Loại A Thấy A sai CH3CH2COOH “Thường tác giả cho vậy” => Các đáp án thường đúng” => C “Chỉ mang tính chất tham khảo khơng làm – sai khơng chịu trách nghiệm hi” Câu 47: Chất nhiệt độ sơi cao A CH3CHO B C2H5OH C CH3COOH D C2H6 H linh động cao nhiệt độ sơi lớn “Xem phần tính axit, bazo , nhiệt độ sôi” => CH3COOH > C2H5OH > CH3CHO > C2H6 => C : CH3COOH nhiệt độ sôi cao Câu 48: Nhiệt độ sôi chất tương ứng dãy chất sau đây, dãy hợp lý ? C2H5OH HCOOH CH3COOH o o A 118,2 C 78,3 C 100,5oC o o B 118,2 C 100,5 C 78,3oC C 100,5oC 78,3oC 118,2oC o o D 78,3 C 100,5 C 118,2oC Câu 47 + “Cùng dãy đồng đẳng mạch dài nhiệt độ sôi lớn” => CH3COOH > HCOOH > C2H5OH => D thỏa mãn Câu 49: Chỉ thứ tự tăng dầ n nhiê ̣t đô ̣ sôi chất ? A CH3CHO; C2H5OH ; CH3COOH C C2H5OH ; CH3COOH ; CH3CHO B CH3CHO ;CH3COOH ; C2H5OH D CH3COOH ; C2H5OH ; CH3CHO Câu 47 => A Câu 50: Nhiệt độ sôi chất xếp theo thứ tự tăng dần A CH3OH < CH3CH2COOH < NH3 < HCl B C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH C C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH D HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F A sai NH3 mang tính chất bazo khơng H linh động => Nhiệt độ sơi thấp B sai C2H5OH < CH3COOH D sai CH3OH < HCOOH “ngồi C2H5F nhỏ nhất” => C Axit > rượu > este > dẫn xuất Câu 51: Cho các chấ t CH3CH2COOH (X) ; CH3COOH ( Y) ; C2H5OH ( Z) ; CH3OCH3 (T) Dãy gồ m các chấ t đươ ̣c sắ p xế p tăng dầ n theo nhiê ̣t đô ̣ sôi là A T, X, Y, Z B T, Z, Y, X C Z, T, Y, X D Y, T, Z, X X > Y > Z > T => B “Mạch dài => nhiệt độ lơn => X > Y , H linh động lớn nhiệt độ lớn => Z > T” “Dựa vào khả pứ với NaOH , Na để xác định tính linh động => T khơng pứ => T yếu X lớn => B http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ -7- Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Câu 52: Nhiệt độ sôi ancol etylic (I), anđehit axetic (II), axit axetic (III) axit propionic (IV) xếp theo thứ tự giảm dần A IV > I > III > II B IV > III > I > II C II > III > I > IV D I > II > III > IV IV > III > I > II hay CH3CH2COOH > CH3COOH > C2H5OH > CH3CHO => B “CH3CHO không pứ với NaOH , Na => yếu , CH3CH2COOH mạch dài CH3COOH => tính axit lớn , Axit vừa pứ với NaOH , Na , rượu pứ với Na => Tính axit yếu hơn” Câu 53: A là ancol đơn chức no hở, B là axit cacboxylic no hở đơn chức Biế t MA=MB Phát biể u đúng A A, B là đồ ng phân B A, B có cùng số cacbon phân tử C A B mô ̣t nguyên tử cacbon D B A mô ̣t nguyên tử cacbon Ancol đơn chức no hở => CnH2n+1OH hay CnH2n+2O Axit cacboxylic no hở đơn chức => CmH2m+1COOH hay CmH2mO2”Tổng quát” Đề => MA = MB  14n + 18 = 14m + 32  14n = 14m + 14  n = m + => C Câu 54: Hai hợp chất hữu X Y CTPT C3H4O2 X tác dụng với CaCO3 tạo CO2 Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo Ag CTCT thu gọn phù hợp X, Y A HCOOCH=CH2, CH3COOCH3 B CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3 C HCOOCH=CH2, CH3 CH2COOH D CH2=CHCOOH, HOCCH2CHO X pứ với CaCO3 => CO2 => X axit “tính chất hóa học axit” => gốc COOH Y pứ với AgNO3/NH3 tạo Ag => Y gốc CHO “tính chất andehit” => D A sai HCOOCH=CH2,CH3COOCH3 este “ gốc COO” B sai HCOOCH2CH3 este C sai HCOOCH=CH2 este , CH3CH2COOH axit “Y” 3OH  Y Câu 55: Cho chuỗi phản ứng : C2H6O  X  axit axetic CH CTCT X, Y A CH3CHO, CH3CH2COOH B CH3CHO, CH3COOCH3 C CH3CHO, CH2(OH)CH2CHO D CH3CHO, HCOOCH2CH3 C2H6O rượu C2H5OH + CuO => X”CH3CHO – đáp án có” CH3CHO + 1/2O2 => CH3COOH “Axit axetic” CH3COOH + CH3OH => CH3COOCH3 “este – pứ este hóa” => B Câu 56: Cho sơ đồ phản ứng sau : H 2O , xt  butin-1,4-điol H  Z  Y - CH  CH 2HCHO Y Z A HOCH2CH2CH2CH3 ; CH2=CHCH=CH2 B HOCH2CH2CH2CH2OH ; CH2=CHCH2CH3 C HOCH2CH2CH2CH2OH ; CH2=CHCH = CH2 D HOCH2CH2CH2CH2OH ; CH3CH2CH2CH3 Butin – 1,4 – điol : OH - CH2 – C ≡ C – CH2 - OH + H2 => OH – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – OH “Y” Tách nước “Rượu tách nước tạo nối đôi – xem chuyên đề rượu, dẫn xuất, phenol” => CH = CH – CH=CH => C Câu 57: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 2 , Mn , as   HOOCCH2COOH Vậy A   B NaOH  C CuO   Hiđrocacbon A Br D O http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A B C3H8 C CH2=CHCH3 D CH2=CHCOOH Pứ D => HOOC - CH2 - COOH “xúc tác O2,Mn2+” => D andehit “Cộng Oxi vào gốc CHO để tạo COOH”  D : OHC- CH2- CHO  C + CuO => D => C rượu OH gắn với C bậc I  C OH – CH2 – CH2 – CH2 – OH  B + NaOH => C => B halogen đầu => C : Br – CH2 – CH2 – CH2 – Br  A + Br2 “as” tạo Br đâu xiclopropan “đáp án A – pứ phá vòng vòng cạnh”  A Câu 58: Cho chuỗi phản ứng sau /H O , Ni , as , Cu   B3 O  B1 Cl  B2 (spc) OH  B4 Vậy B4 C3H6 H A CH3COCH3 B A C C CH3CH2CHO D CH3CHOHCH3 -8- Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT C3H6 + H2 => B1: “C3H8” + Cl2”as” =>B2: CH3 – CH(Cl) – CH3 “sản phẩm chính” + OH- “Thế OH- thay Halogen” => B3 : CH3 – CH(OH) – CH3 + CuO “O2+Cu=>CuO” => CH3COCH3 “rượu bậc pứ với CuO => xeton => A Câu 59: Xét chuỗi biến hóa sau: - H2 O, - H2 , xt , Ni a A H  B   cao su Buna  C  CTCT A A OHCCH2CH2CHO B CH3CHO C OHC(CH2)2CH2OH D A, B, C Caosubuna (-CH – CH=CH – CH –)n => C CH2 = CH – CH = CH2 B pứ => C mà (-H2O – H2) Nhớ pứ 2C2H5OH => C4H6 + H2 + 2H2O => B C2H5OH “Xem câu 37 chuyên đề – phần ankin , tecpen , ankandien” => A CH3CHO “ A + H2 => B” A sai => OH – CH2 – CH2 – OH C sai tạo OH – C(CH2)2 – CH2 – OH , Ni b A H  B   C   cao su Buna CTCT A A OHCCH2CH2CHO B CH3CHO C HOC(CH2)2CH2OH D A, B, C C CH2=CH – CH =CH2 Theo câu A => B.CH3CHO thỏa mãn Theo đáp án A , OHC – CH2 – CH2 – CHO => B OH – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – OH Pứ tách H2O => CH2=CH – CH = CH2 => A thỏa mãn Tương tự C HOC (CH2)2CH2OH => B ; OH – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 - OH tách H2O … => D Câu 60: Cho sơ đồ chuyển hóa sau : 2 /H O , Mn , Cu , as    D Vậy D  B O   A OH  C O C2H6 Br A CH3CH2OH B CH3CHO C CH3COCH3 D CH3COOH C2H6 + Br2 “as” => A: CH3 – CH2Br + NaOH => B:CH3 – CH2 – OH “ OH- /H2O tức pứ với OH-“ CH3 – CH2 – OH + CuO => CH3 – CHO “O2,Cu => CuO” CH3 – CHO + 1/2O2 “Mn2+” => CH3COOH => D Câu 61: Cho sơ đồ chuyển hóa sau Br2 , NaOH 2SO  A1 NaOH  A2 CuO   2  A4 H  A5 C2H4  A3 Cu(OH) Chọn câu trả lời sai A A5 CTCT HOOCCOOH B A4 mộtđianđehit C A2 điol D A5 điaxit CH2 = CH2 + Br2 => A1: BrCH2 – CH2Br + NaOH => A2: OH – CH2 – CH2 – OH + CuO => A3: OHC – CHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH => A4 : (COONa)2 + 2Cu2O + 6H2O “cái nâng cao chút – đọc thêm sách chuỗi pứ hóa học” “Tổng quát thêm : R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH => R(COONa)x + xCu2O”kết tủa đỏ gạch” + 3xH2O” + H2SO4 => A5 (COOH)2 + Na2SO4 “câu hay lấy làm đề thi ĐH”  A5 HOOCCOOH => A  B sai A4: (COONa)2 : Natri oxalat  C A2 OH – CH2 – CH2 – OH ol “2 gốc OH”  D A5 axit “có gốc COOH” => B “Đề hỏi đáp án sai” Câu 62: Cho chuỗi biến hóa sau : http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ a Chất A A natri etylat B anđehit axetic C etyl axetat D A, B, C Xét A Natri etylat : CH3 - CH2ONa thỏa mãn C2H5OH + Na => C2H5ONa Và CH3 – CH2 – ONa + HCl => CH3CH2OH + NaCl Xét B.CH3CHO thỏa mãn C2H5OH + CuO => CH3CHO CH3CHO + H2 => C2H5OH => D Thêm C CH3COOC2H5 thỏa mãn C2H5OH + CH3COOH => CH3COOC2H5 -9- Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Và CH3COOC2H5 + NaOH => CH3COONa + C2H5OH b Chất B A etilen B tinh bột C glucozơ D A, B, C sai C2H5OH điều chế tinh bột, glucozo => A A.CH2=CH2 thỏa mãn C2H5OH => C2H4 + H2O “Tách H2O” C2H4 + H2O => C2H5OH c Chất C A etanal B axetilen C etylbromua D A, C Xét A.CH3CHO thỏa mãn C2H5OH + CuO CH3CHO + H2 Vì đáp án đáp án D Xét C.C2H5Br thỏa mãn C2H5OH + HBr => C2H5Br + H2O C2H5Br + NaOH => C2H5OH + NaBr => D Câu 63: Một hợp chất thành phần 40% C ; 6,7% H 53,3% O Hợp chất CTĐGN A C6H8O B C2H4O C CH2O D C3H6O x : y : z = %C / 12 : %H/1 : %O / 16 => C Câu 64: Phát biểu A Axit chưa no cháy cho số mol CO2 lớn số mol H2O B anđehit tác dụng với H2 (xúc tác Ni) tạo ancol bậc C anđehit vừa tính khử vừa tính oxi hóa D A, B, C Xét A Axit : CnH2n+2 – 2a Oz “Công thức tổng quát xem chuyên đề cách xác định” Vì axit chưa no => a ≥ “vì axit ln gốc COOH => ln pi Ta nCO2 / nH2O = số C / số H “BT nguyên tố C, H” = 2n / (2n + – 2a) = n / (n + – 2a” Vì a ≥ => n + – 2a < n => nCO2 / nH2O > hay nCO2 > nH2O => A Mẹo axit chứa no đơn chức nCO2 = nH2O “vì chứa pi” Xét B Ln gốc R – CHO + H2 => R – CH2 – OH C Đúng pứ + H2 => Thể tính oxi hóa “vì H2 thể tính khử từ 2H0 – 2e => 2H+” Pứ với AgNO3/NH3 => Thể tính khử “AgNO3 thể tính oxi hóa từ Ag+ + e => Ag0 “ Hoặc xác định dựa vào cách tính số oxi hóa chất hữu => D Câu 65: Cho chất sau : (1) CH2=CHCH2OH ; (2) CH3CH2CHO ; (3) CH3COCH3 Phát biểu A 1, 2, đồng phân B tác dụng với H2 (xúc tác Ni) tạo ancol bậc C 1, tác dụng với H2 (xúc tác Ni) tạo ancol D A, B, C Nhận thấy 1,2,3 CT C3H6O “và chất khác : – rượu , – andehit , – xeton”  A :Đồng phân Xeton + H2 => rượu bậc II => B “Andehit + H2 => rượu bậc I” + H2 “pứ hidroacbon” => C3H7OH + H2 “ pứ gốc CHO” => C3H7OH => C “Cộng vào nối đôi” => D Câu 66: Cho hợp chất CTPT M : C3H6O ; N : C3H6O2 ; P : C3H4O ; Q : C3H4O2 Biết : M P cho phản ứng tráng gương ; N Q phản ứng với dung dịch NaOH ; Q phản ứng với H2 tạo thành N ; oxi hóa P thu Q a M P theo thứ tự A C2H5COOH ; CH2=CHCOOH B C2H5CHO ; CH2=CHCHO C CH2=CHCOOH ; C2H5COOH D CH2=CHCHO ; C2H5CHO M,P cho pứ tráng gương “Tính chất andehit”=> M , P chưa gốc CHO => B b N Q theo thứ tự A C2H5COOH ; CH2 = CHCOOH B CH2=CHCOOH ; C2H5COOH C C2H5CHO ; CH2=CHCHO D CH2=CHCHO ; C2H5CHO N Q pứ với NaOH , Q pứ với H2 tạo thành N , oxi hóa P thu Q N Q pứ với NaOH => thực chất loại đáp án C D andehit khơng pứ “Nếu đề cho este đúng” Q + H2 tạo N => Q chứa liên kết pi hidroacbon => A thỏa mãn http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - 10 - Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Xét B Quỳ => axit => chuyển đỏ axit fomic đỏ nhạt, anilin :C6H5-NH2 toluen: C7H8 không làm quỳ đổi màu” Cho dung dịch Br2 => Axit acrylic màu => axit lại Axit axetic C6H5NH2 tạo kết tủa trắng “Xem amin lớp 12 tượng tư Phenol cần thay gốc OH thành NH2” Còn lại C7H8 khơng pứ “Ankyl benzen không làm đổi mày quỳ”  B  Tương tự C , D Câu 79: Để phân biệt mẫu hóa chất riêng biệt : phenol, axit acrylic, axit axetic thuốc thử, người ta dùng thuốc thử A dung dịch Na2CO3 B CaCO3 C dung dịch Br2 D dung dịch AgNO3/NH3 Dung dịch Br2 => Phenol kết tủa trắng , axit acrylic làm màu , lại axit axetic khơng pứ => C Câu 80: Để phân biệt axit propionic axit acrylic ta dùng A dung dịch Na2CO3 B dung dịch Br2 C dung dịch C2H5OH D dung dịch NaOH Dung dịch Br2 => Axit acrylic làm màu => C Câu 81: thể phân biệt CH3CHO C2H5OH phản ứng với A Na B Cu(OH)2/NaOH C AgNO3/NH3 D Tất Na C2H5OH pứ tạo khí H2 Cu(OH)2/NaOH => CH3CHO tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O AgNO3/NH3 => CH3CHO tạo kết tủa Ag => D Câu 82: Để phân biệt dung dịch riêng biệt : axit axetic, axit acrylic, axit fomic người ta dùng theo thứ tự thuốc thử sau A dung dịch Br2/CCl4 B dung dịch Br2/H2O C dung dịch Na2CO3 D dung dịch AgNO3/NH3 dư http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 83: Để phân biệt HCOOH CH3COOH ta dùng A Na B AgNO3/NH3 C CaCO3 D NaOH HCOOH gốc CHO => pứ tráng gướng => B Câu 84: Tráng gương hoàn toàn hợp chất hữu X AgNO3/NH3 thu hỗn hợp sản phẩm gồm chất vô X cấu tạo A HCHO B HCOONH4 C HCOOH D Tất Pứ AgNO3/NH3 => chất vô => X chứa CHO => A , B , C => D chế pứ : RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O => RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag Câu 85: thể phân biệt HCOOCH3 CH3COOH A AgNO3/NH3 B CaCO3 C Na D Tất HCOOCH3 gốc CHO => pứ AgNO3 / NH3 => kết tủa Ag lại axit CH3COOH khơng pứ CH3COOH gốc COOH => pứ với CaCO3 Na sinh khí lại HCOOCH3 “este” ko pứ => D Câu 86: Chất tạo kết tủa đỏ gạch đun nóng với Cu(OH)2 NaOH A HCHO B HCOOCH3 C HCOOH D Tất Cứ gốc CHO pứ với Cu(OH)2 NaOH đun nóng tạo Cu2O kết tủa đỏ gạch => D Câu 87: Chỉ dùng hóa chất sau để phân biệt dung dịch : ancol etylic, glixerol, fomalin ? A Cu(OH)2 /OH-, toC B Na C AgNO3 / NH3 D A, B, C A glixerol tạo dung dịch màu xanh “Vì nhóm OH liền kề” Fomanlin “HCHO” pứ tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O lại C2H5OH “ancol etylic” => A Câu 88: Hiđro hóa hoàn toàn 2,9 gam mô ̣t anđehit A đươ ̣c 3,1 gam ancol A có công thức phân tử là A CH2O B C2H4O C C3H6O D C2H2O2 Theo Pứ : andehit + H2 => Rựou cụ thể: R(CHO)n + nH2 => R(CH2-OH)n => BT khối lượng => mH2 = 0,2 g => nAndehit = nH2 / n = 0,1/n => M andehit = 29n => Phù hợp n = => C2H2O2 “n=1 khơng phù hợp M = 29 ko chất nào” Câu 89: Thể tích H2 (0oC atm) vừa đủ để tác dụng với 11,2 gam anđehit acrylic A 4,48 lít B 2,24 lít C 0,448 lít D 0,336 lít Andehit acrylic : CH2 = CH – CHO “M = 56”=> n andehit = 0,2 mol Theo CT => nandehit = nH2 /  nH2 = 0,4 mol Theo CT : n = P.V / (T.0,082)  0,4 = 2.V / (273.0,082)  V = 4,48 lít => A http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - 13 - Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Câu 90: Cho 14,6 gam hỗn hợp anđehit đơn chức, no liên tiếp tác dụng hết với H tạo 15,2 gam hỗn hợp ancol a Tổng số mol ancol A 0,2 mol B 0,4 mol C 0,3 mol D 0,5 mol Andehit đơn chức, no => x = “1 pi gốc CHO” => nAncol = nH2 = (mAncol – mAndehit)/2 = 0,3 mol => C b Khối lượng anđehit KLPT lớn A gam B 10,44 gam C 5,8 gam D 8,8 gam nAndehit = nH2 = 0,3 mol ; Andehit no đơn chức => CT : CnH2nO “n trung bình”  M = 14n + 16 = 14,6 / 0,3  n = 2,33 => andehit : CH3CHO C2H5CHO  Ta x + y = 0,3 ; 2x + 3y = 2,33.0,3 “x , y số mol chất  Công thức n trung bình = (a.x + by)/(x+y)  Với a , b số C” => y = 0,1 => m C2H5CHO = 5,8 g Câu 91: Cho gam chất A CTPT C4H6O tác dụng với H2 dư xúc tác tạo thành 5,92 gam ancol isobutylic a Tên A A 2-metyl propenal B 2-metylpropanal C but-2-en-1-ol D but-2-en-1-al Ancol isobytylic : CH3 – C(CH3) – CH2 – OH Vì C4H6O k =2 pứ với H2 dư => A andehit liên kết pi gốc hidroacbon “Pứ với H2 không làm thay đổi mạch C” => A : C = C(C) – C – OH “không thể C – C(C) = C –OH OH khơng gắn với C không no”  – metyl propenal => A  B sai khơng chứa pi hidrocacbon C , D sai khác mạch b Hiệu suất phản ứng A 85% B 75% C 60% D 80% Ta nAndehit = 0,1 mol ; n Rượu = 0,08 mol => nAndehit pứ = n Rượu = 0,08 mol => H% = npu / n ban đầu = 0,08.100%/0,1 = 80% Câu 92: Oxi hóa 1,76 gam anđehit đơn chức 2,4 gam axit tương ứng Anđehit A anđehit acrylic B anđehit axetic C anđehit propionic D anđehit fomic Andehit + O => Axit => nAndehit = nO = (m Axit – m andehit)/16 = 0,04 mol => M andehit = 44 => CH3CHO => Andehit axetic => B Câu 93: Oxi hóa 17,4 gam mô ̣t anđehit đơn chức đươ ̣c 16,65 gam axit tương ứng (H = 75%) Anđehit có công thức phân tử là A CH2O B C2H4O C C3H6O D C3H4O m andehit pứ = 17,4.75% = 13,05 g nAndehit pứ = nO = (mAxit – mAndehit pứ)/16 = (16,65 –13,05)/16 = 0,225 mol => M andehit = 13,05/0,225 = 58 => Andehit : C3H6O Câu 94: Đốt cháy a mol anđehit A thu a mol CO2 Anđehit A CH3CHO B HCHO C C2H5CHO D A, B, C x = nCO2 / nX “x số C chất X” : Đề => x = => B Câu 95: Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam hỗn hợp anđehit no, đơn chức đồng đẳng thu 1,568 lít CO2 (đktc) a CTPT anđehit A CH3CHO C2H5CHO B HCHO CH3CHO C C2H5CHO C3H7CHO D Kết khác Andehit đơn chức => CnH2nO “n trung bình” nCnH2nO = nCO2 / n = 0,07 / n => M CnH2nO = 14n + 16 = 1,46 /(0,07/n)  n = 2,33 => A “vì liên tiếp” b Khối lượng gam anđehit A 0,539 0,921 B 0,88 0,58 C 0,44 1,01 D 0,66 0,8 Mẹo thấy đáp án B chia đẹp :CH3CHO = 0,2 mol ; nC2H5CHO = 0,1 mol Cách : x , y mol CH3CHO C2H5CHO  m hỗn hợp = 44x + 58y = 1,46 ; BTNTC : 2x + 3y = nCO2 = 0,07 => x = 0,2 y = 0,1  Cách : n trung bình = (2x + 3y)/(x+y) 44x + 58y = 1,46 => x ,y Câu 96: Đố t cháy hoàn toàn mô ̣t anđehit đơn chức no, mạch hở A cầ n 17,92 lít O2 (đktc) Hấ p thu ̣ hế t sản phẩ m cháy vào nước vôi đươc̣ 40 gam kế t tủa và dung dich ̣ X Đun nóng dung dich ̣ X la ̣i có 10 gam kế t tủa nữa Công thức phân tử A là http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - 14 - Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT A CH2O B C2H4O C C3H6O D C4H8O Xem lại chuyên đề dạng tạo kết tủa  nCO2 = n Kết tủa + n Kết tủa = 0,4 + 2.0,1 = 0,6 mol Andehit no đơn chức => CnH2nO PT : CnH2nO + (3n – 1)/2O2 => nCO2 + nH2O 0,8 mol 0,6 mol => 0,3(3n -1) = 0,8n  n = => C3H6O => C “Nhân chéo” Câu 97: X, Y, Z, T là anđehit no hở đơn chức đồ ng đẳ ng liên tiế p, đó MT = 2,4MX Đố t cháy hoàn toàn 0,1 mol Z rồ i hấ p thu ̣ hế t sản phẩ m cháy vào bình đựng dung dich ̣ Ca(OH)2 dư thấ y khố i lươ ̣ng dung dich ̣ tăng hay giảm gam? A tăng 18,6 gam B tăng 13,2 gam C Giảm 11,4 gam D Giảm 30 gam Gọi CT X CnH2nO => CT T Cn+4H2(n+4)O “Vì andehit liên tiếp no, đơn chức” MT = 2,4MX  14n + 72 = 2,4(14n + 16)  n = =>X CH2O => Z C3H6O  0,1 mol Z => 0,3 mol CO2 “BTNT C” 0,3 mol H2O “BTNT H”  Cho vào Ca(OH)2 => 0,3 mol CaCO3  m dung dịch = mCO2 + mH2O – m CaCO3 = 0,3.44 + 0,3.18 – 0,3.100 = -11,4 g  m dung dịch giảm 11,4 g Câu 98: Đố t cháy hoàn toàn mô ̣t lươ ̣ng ađehit A cầ n vừa đủ 2,52 lít O2 (đktc), đươ ̣c 4,4 gam CO2 và 1,35 gam H2O A có công thức phân tử là A C3H4O B C4H6O C C4H6O2 D C8H12O Ta nCO2 = 0,1 mol ; nH2O = 0,075 mol ; nO2 = 0,1125 mol Cách 1: BT Khối lượng => m andehit = mCO2 + mH2O – mO2 = 4,4 + 1,35 – 0,1125.32 = 2,15 mol Đáp án A,B,C chứa 2pi => nandehit = nCO2 – nH2O = 0,025mol M andehit = 2,15 / 0,025 = 86 => C Cách 2: nC = nCO2 = 0,1 mol ; nH = 2nH2O = 0,15 mol nO = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 “BTNT Oxi” = 0,05 mol => x : y : z = 0,1 : 0,15 : 0,05 = : : => CTĐGN : C2H3O => Với n = => C4H6O2 “C” Cách 3: Tìm m = 2,15 => C chia đẹp + thỏa mãn điều kiện nCO2 = 4nC4H6O2 = 0,1 mol Câu 99: Đốt cháy hoàn toàn anđehit A mạch hở, no thu CO2 H2O theo tỉ lệ n A : nCO2 : n H2O  : : Vậy A A CH3CH2CHO B OHCCH2CHO C HOCCH2CH2CHO D CH3CH2CH2CH2CHO nA : nCO2 : nH2O = : : => Chọn nA = ; nCO2 = ; nH2O = => số C = nCO2 / nA = ; số H = 2nH2O / nA = => B “vì B chứa C 4H” Câu 100: Cho 1,97 gam dung dịch fomalin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 10,8 gam Ag Nồng độ % anđehit fomic fomalin A 49% B 40% C 50% D 38,07% ADCT : nAg = 2x.nX “với x số gốc CHO chất X” Với fomanlin HCHO gốc CHO => x = => nHCHO pứ = nAg / = 0,025 mol => % HCHO fomalin = mHCOH / m fomanlin = 0,025.30 100% / 1,97 = 38,07% Câu 101: Hợp chất A chứa loại nhóm chức phân tử chứa nguyên tố C, H, O oxi chiếm 37,21% khối lượng, mol A tráng gương hoàn toàn cho mol Ag Vậy A A C2H4(CHO)2 B HCHO C HOCCH2CHO D CH3CHO nA = 4nAg => A chứa gốc CHO => Loại D Mẹo thử % Oxi đáp án => A thỏa mãn = 37,21% Cách tự luận: Gọi CT A dạng CxHyOz %Oxi = 16z.100%/ (12x + y + 16z) = 37,21%  12x + y = 27z Với z = => x = y = loại “vì số H ln chẵn với chất CxHyOz” Với z = => x = y = => A thỏa mãn Câu 102: Cho 10,4 gam hỗn hợp gồm metanal etanal tác dụng với lượng vừa dư AgNO3/NH3 thu 108 gam Ag Khối lượng metanal hỗn hợp A 4,4 gam B gam C gam D 8,8 gam Metanal :HCHO “2 gốc CHO” ; Etanal : CH3CHO “1 gốc CHO” => 30x + 44y = 10,4 4x + 2y = nAg =  x = 0,2 => mHCHO = => C http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - 15 - Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Câu 103: Cho bay hết 5,8 gam hợp chất hữu X thu 4,48 lít X 109,2 oC 0,7 atm Mặt khác cho 5,8 gam X phản ứng AgNO3/NH3 dư tạo 43,2 gam Ag CTPT X A C2H2O2 B C3H4O2 C CH2O D C2H4O2 bay hết 5,8 gam hợp chất hữu X thu 4,48 lít X 109,2oC 0,7 atm  nX = PV/T.0,082 = 0,7.4,48/(382,2.0,082) = 0,1 mol => M X = 58  Ta nAg = 4n X => X chứa gốc CHO hay Oxi + MX = 58 => A Câu 104: Cho 5,8 gam anđehit A tác dụng hết với lượng dư AgNO3/NH3 thu 43,2 gam Ag Tìm CTPT A A CH3CHO B CH2=CHCHO C OHCCHO D HCHO nA = nAg / 2x = 0,2 / x mol => MA = 29x với x = => HCHO loại HCHO x = “2 gốc CHO” => x = => OHCCHO thỏa mãn “có gốc CHO” => C Câu 105: Cho 8,7 gam anđehit X tác du ̣ng hoàn toàn với lươ ̣ng dung dich ̣ AgNO3/NH3 (dư) đươc̣ 64,8 gam Ag X có công thức phân tử là A CH2O B C2H4O C C2H2O2 D C3H4O Tương tự 104 => MX = 29x => C Câu 106: 8,6 gam anđehit ma ̣ch không nhánh A tác du ̣ng với lươ ̣ng (dư) dung dich ̣ AgNO3/NH3 ta ̣o 43,2 gam Ag A có công thức phân tử là A CH2O B C3H4O C C4H8O D.C4H6O2 Tương tự 104 => MX = 43x => x = loại A,B,C khơng thỏa mãn Với x = => D thỏa mãn “2 gốc CHO thể oxi” Câu 107: X là hỗn hơ ̣p gồ m anđehit đồng đẳng liên tiếp Cho 0,1 mol X tác du ̣ng với lươ ̣ng dư dung dich ̣ AgNO3/NH3 đươ ̣c 25,92 gam ba ̣c % số mol anđehit có số cacbon nhỏ X là A 20% B 40% C 60% D 75% Gọi x , y số mol andehit ; a , b số nhóm CHO andehit  x + y = 0,1 ; 2ax + 2by = nAg  ax + by = 0,12  (ax + by) / (x + y) = 1,2 => a b = hay nhóm CHO  Vì đồng đẳng => Chỉ cặp chất HCHO đồng đẳng thỏa mãn  x + y = 0,1 ; 2x + y = 0,12 => x = 0,02 mol => % HCHO = 20% Vì 2< nAg / nX = 2,4 < => hỗn hợp chất chắn phải gốc CHO Câu 108: Cho 0,1 mol mô ̣t anđehit X tác du ̣ng hế t với dung dich ̣ AgNO3/NH3 (dư) đươ ̣c 43,2 gam Ag Hiđro hóa hoàn toàn X đươ ̣c Y Biế t 0,1 mol Y tác du ̣ng vừa đủ với Na vừa đủ đươ ̣c 12 gam rắ n X có công thức phân tử là A CH2O B C2H2O2 C C4H6O D C3H4O2 nAg/nX = => X chứa gốc CHO => A , B , D thỏa mãn Với A.CH2O hay HCHO + H2 => CH3OH + Na => CH3ONa “M = 54” => loại “M Rắn = 120” Với B D hay gốc CHO => CT : CnH2n-2O2 “2pi” + 2H2 => CnH2n+2O2 + Na => CnH2nO2Na2 M rắn = 14n + 32 + 46 = 120  n = => C3H4O2 Câu 109: X là hỗn hơ ̣p anđehit đơn chức Chia 0,12 mol X thành hai phầ n bằ ng : - Đố t cháy hế t phầ n đươ ̣c 6,16 gam CO2 và 1,8 gam H2O - Cho phầ n tác du ̣ng với lươ ̣ng dư dung dich ̣ AgNO3/NH3 đươ ̣c 17,28 gam ba ̣c X gồ m anđehit có công thức phân tử là A CH2O và C2H4O B CH2O và C3H6O C CH2O và C3H4O D CH2O và C4H6O Chia làm phần => n hỗn hợp phần = 0,06 mol Phần thấy nCO2 # nH2O => Loại A , B andehit dạng CnH2nO => đốt tạo nCO2 = nH2O Đáp án => CH2O hay HCHO gốc CHO andehit nhóm CHO Xét phần => x + y = 0,06 ; 4x + 2y = 0,16  x = 0,02 ; y = 0,04 “x , y số mol andehit” Xét phần => nCO2 tạo từ pứ đốt CH2O = nCH2O = x = 0,02 mol => nCO2 tạo từ andehit lại = 0,12 mol => số C = nCO2 / y = => C Câu 110: Oxi hóa 48 gam ancol etylic K2Cr2O7 H2SO4 đặc, tách lấy sản phẩm hữu khỏi môi trường dẫn vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy 123,8 gam Ag Hiệu suất phản ứng oxi hóa A 72,46 % B 54,93 % C 56,32 % D Kết khác Đốn Chất hữu CH3CHO “vì rượu C2H5OH” Pứ : C2H5OH + K2Cr2O7 + H2SO4 => CH3CHO + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O” nC2H5OH pứ = nCH3CHO = nAg / = 0,573 mol => H% pứ = mC2H5OH pứ / m ban đầu = 0,573.46/48 = 54,93% => B http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - 16 - Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Câu 111: Dẫn m gam ancol etylic qua ố ng đựng CuO dư đun nóng Ngưng tu ̣ phầ n thoát đươ ̣c hỗn hơ ̣p X gồ m anđehit, ancol etylic và H2O Biế t ½ lươ ̣ng X tác du ̣ng với Na (dư) giải phóng 3,36 lít H2 (ở đktc), còn 1/2 lươ ̣ng X còn la ̣i tác du ̣ng với dư dung dich ̣ AgNO3/NH3 ta ̣o đươ ̣c 25,92 gam Ag a Giá tri ̣m là A 13,8 gam B 27,6 gam C 16,1 gam D 6,9 gam Pứ : C2H5OH + CuO => CH3CHO + Cu + H2O (1) X pứ với Na (dư) => n C2H5OH dư + nH2O = 2nH2 = 0,3 mol = nC2H5OH dư + nC2H5OH pứ “vì n H2O = nC2H5OH pứ” lấy ½ => nC2H5OH ban đầu = 0,6 mol => m = 27,6 g b Hiệu suất phản ứng oxi hoá ancol etylic A 20% B 40% C 60% D 75% X pứ với AgNO3/NH3 => nCH3CHO = nAg / = 0,12 mol = n C2H5OH pứ Vì lấy ½ so với ban đầu => nC2H5OH pứ thực tế = 0,24 mol % C2H5OH pứ = 0,24.100% / 0,6 = 40% => B Câu 112: Cho m gam ancol đơn chức no (hở) X qua ố ng đựng CuO (dư) nung nóng Sau phản ứng hoàn toàn thấ y khố i lươ ̣ng chấ t rắ n ố ng giảm 0,32 gam Hỗn hơ ̣p thu đươ ̣c (gồ m anđehit và nước) có tỉ khố i so với H2 là 19 Giá tri ̣m là A 1,2 gam B 1,16 gam C 0,92 gam D.0,64 gam Xem phần ancol dạng làm rùi m giảm = mO = 0,32 g “Từ CuO => Cu” “Vì hỗn hợp gồm andehit H2O mà nAndehit = nH2O = nOxi = 0,02 mol => n hỗn hợp = 0,04 mol Và ta mCuO – mCu = 0,32 g “lượng giảm” BTKL : m X + mCuO = m hỗn hợp + mCu  m X = m hỗn hợp – 0,32  m ancol = m hỗn hợp - m giảm = 0,02.2.19.2 - 0,32 = 1,2 g => A Câu 113: X là hỗn hơ ̣p ancol đơn chức đồ ng đẳ ng liên tiế p Cho 0,3 mol X tác du ̣ng hoàn toàn với CuO đun nóng đươ ̣c hỗn hơ ̣p Y gồ m anđehit Cho Y tác du ̣ng với lươ ̣ng dung dich ̣ AgNO3/NH3 đươ ̣c 86,4 gam Ag X gồ m A CH3OH và C2H5OH B C3H7OH và C4H9OH C C2H5OH C3H7OH D C3H5OH và C4H7OH nX = nY = 0,3 “Vì pứ khơng thay đổi số C” Ta < nAg/nY = 2,67 < => Y chắn HCHO => X CH3OH => A “vì liên tiếp” Câu 114: Dẫn gam ancol đơn chức A qua ố ng đựng CuO, nung nóng Ngưng tu ̣ phầ n thoát đươ ̣c hỗn hơ ̣p X Cho X tác du ̣ng với lươ ̣ng dư dung dich ̣ AgNO3/NH3 đươ ̣c 43,2 gam ba ̣c A là A ancol metylic B ancol etylic C ancol anlylic D ancol benzylic Ta nAndehit = nAg / 2x = 0,2 / x = nAncol pứ => M ancol < / (0,2/x) = 20x “vì rượu khơng pứ hết dư => m rượu pứ < ” x = => Loại khơng rượu với M < 20 x = => M < 40 => CH3OH thỏa mãn andehit HCHO x = “2 nhóm CHO” => A Câu 115: X là hỡn hơ ̣p gồ m mô ̣t ancol đơn chức no, mạch hở A và mô ̣t anđehit no, mạch hở đơn chức B (A và B có cùng số cacbon) Đố t cháy hoàn toàn 13,4 gam X đươ ̣c 0,6 mol CO2 và 0,7 mol H2O Số nguyên tử C A, B đề u là A B C D Ancol đơn chức no , andehit đơn chức no A B số C  CT : ancol : CnH2n+2O ; Andehit : CnH2nO  nAncol = nH2O – nCO2 = 0,1 mol “Vì ancol no => khơng pi” Gọi y số mol andehit  BTNT C : n nAncol + n nAndehit = nCO2  0,1n + n.y = 0,6 (I)  m hỗn hợp = mAncol + mandehit = 13,4  (14n + 18)0,1 + (14n + 16)y = 13,4  14(0,1n + y) + 16y = 11,6  14.0,6 + 16y = 11,6 “Từ I” y = 0,2 mol vào I => n = => B Cách khác: Thế đáp án : Ta thấy M andehit = M ancol - Gọi x , y số mol ancol andehit  m hỗn hợp = x.M + (M- 2).y = 13,4 “với M M ancol”  n(x+y) = nCO2 = 0,6 Xét A n = => M = 32 “CH3OH HCHO” => Thế vào giải hệ âm => Loại http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - 17 - Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Xét B n = => M = 46 “C2H5OH CH3CHO” => x = 0,1 y = 0,2 đẹp => n = tương tự C, D sai Câu 116: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành A 43,2 gam B 10,8 gam C 64,8 gam D 21,6 gam HCHO gốc CHO , HCOOH gốc CHO => nAG = 4nHCHO + 2nHCOOH = 4.0,1 + 2.0,1 = 0,6 mol => mAg = 64,8 g Câu 117: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng thu 32,4 gam Ag Hai anđehit X A HCHO C2H5CHO B HCHO CH3CHO C C2H3CHO C3H5CHO D CH3CHO C2H5CHO Ta < nAg/ nhỗn hợp X = < => X chứa HCHO => chất lại CH3CHO => B Câu 118: Hiđro hố hồn tồn hỗn hợp M gồm hai anđehit X Y no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng (MX < My), thu hỗn hợp hai ancol khối lượng lớn khối lượng M gam Đốt cháy hoàn tồn M thu 30,8 gam CO2 Cơng thức phần trăm khối lượng X A HCHO 50,56% B CH3CHO 67,16% C CH3CHO 49,44% D HCHO 32,44% Vì andehit no đơn chức “CnH2nO”  nH2 = n hỗn hợp rượu = n Hỗn hợp ancol = 0,5 mol , => n = nCO2 / n hỗn hợp ancol = 1,4 “n trung bình”  => HCHO CH3CHO “x + y = 0,5 ; 1,4 = (x + 2y) / (x + y) CT n trung bình”  x = 0,3 ; y = 0,2 => %m HCHO = 0,3.30 / (0,3.30 + 0,2.44) = 50,56 % “% X “ MX < MY” => A Câu 119: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, đun nóng thu 43,2 gam Ag Hiđro hoá X thu Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na Công thức cấu tạo thu gọn X A HCHO B OHCCHO C CH3CHO D CH3CH(OH)CHO nAg / nX = => X chứa gốc CHO => Loại C D nY = nNa / => Y chứa gốc OH => Loại A “Vì tạo Y : CH3OH” => B “OH – CH2 – CH2 – OH” Câu 120: Hai hợp chất hữu X Y đồng đẳng kế tiếp, tác dụng với Na phản ứng tráng bạc Biết phần trăm khối lượng oxi X, Y 53,33% 43,24% Công thức cấu tạo X Y tương ứng A HOCH2CHO HOCH2CH2CHO B HOCH2CH2CHO HOCH2CH2CH2CHO C HCOOCH3 HCOOCH2CH3 D HOCH(CH3)CHO HOOCCH2CHO X,Y pứ với Na pứ tráng bạc => Loại C “vì C este khơng pứ Na” Mẹo Thấy đáp án Oxi => %Oxi “X” = 32.100% / MX = 53,33  MX = 60 %Oxi “Y” = 32.100% / MY = 43,24%  MY = 74  A thỏa mãn Cách giải tự luận : Gọi CT : CxHyOz  %O “X” = 16z 100% / (12x + y + 16z) = 53,33%  12x + y = 14z  “Đáp án => z = => x = y = 4”  X C2H4O2 => Loại B D  Tương tự Y C3H6O2 => A “Loại C khơng pứ với Na” Câu 121: Hợp chất hữu X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng với dung dịch AgNO3 NH3 Thể tích 3,7 gam chất X thể tích 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện nhiệt độ áp suất) Khi đốt cháy hồn tồn gam X thể tích khí CO2 thu vượt q 0,7 lít (ở đktc) Cơng thức cấu tạo X A HCOOC2H5 B CH3COOCH3 C HOOCCHO D OHCCH2CH2OH Mẹo : X tác dụng với NaOH “đun nóng” + pứ với AgNO3/NH3 => X gốc COOH COO cộng thêm gốc CHO => A C V 3,7 g X = V 1,6 g khí O2  nX = nO2  3,7 / MX = 1,6 / 32  MX = 74 “Ý khơng cần thiết đáp án M = 74 => thể dựa vào đáp án” Ta Đốt cháy g X => VCO2 > 0,7 lít => n > nCO2 / nX = 2,3 “số C = nCO2 / nX V CO2 > 0,7” => A Câu 122: Hiđro hố hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng thu (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc) Giá trị m A 10,5 B 8,8 C 24,8 D 17,8 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - 18 - Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Andehit no , đơn chức “CnH2nO” “n trung bình andehit” => n hh Andehit = nH2 = (mAncol – mAndehit)/2 = 0,5 mol n=nCO2 / n hỗn hợp Andehit =1,6 => M = 14n + 16 = 38,4 => m = n hỗn hợp M hỗn hợp = 0,5.38,4 = 17,8 g Câu 123: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu hỗn hợp rắn Z hỗn hợp Y (có tỉ khối so với H2 13,75) Cho toàn Y phản ứng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3 đun nóng, sinh 64,8 gam Ag Giá trị m A 7,8 B 8,8 C 7,4 D 9,2 PT chung dạng : Rượu no , đơn chức : CnH2n+2O + CuO => CnH2nO + H2O + Cu Hỗn hợp khí CnH2nO “andehit” H2O BT Khối lượng : m CnH2n+2O “rượu” + mCuO => mCnH2nO + mH2O + mCu  m rượu = m hỗn hợp – (mCuO – mCu) = m hỗn hợp – n hh andehit 16 “n hh andehit nH2O n rượu” = M hỗn hợp n hỗn hợp - n andehit.16 = M hỗn hợp 2n hh andehit – n hh andehit 16 “vì n hỗn hợp = n hh andehit + nH2O” Đọc đề biết đề cho không chặt chẽ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Từ M hỗn hợp Y gồm andehit H2O = 27,5 > 18”H2O”  Cả andehit > 27,5 “Vì andehit thấp HCHO M = 30”  TH1: HCHO andehit khác số C lớn  4x + 2y = nAg “ x , y mol andehit”  Nếu đề cho thêm ý : số mol rượu => x = y => n hỗn hợp andehit = nH2O = 0,2 mol  Thế vào CT => m rượu = M hỗn hợp 2n hỗn hợp andehit – n hỗn hợp andehit 16 = 7,8 g => A  TH2 : andehit gốc CHO hay số C >  2x + 2y = nAg  n hỗn hợp andehit = 0,3 mol => CT => m = 11,7 g Theo ý kiến cá nhân Câu 124: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3 đun nóng, thu m gam Ag Hồ tan hồn toàn m gam Ag dung dịch HNO3 đặc, sinh 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Công thức X A C3H7CHO B HCHO C C4H9CHO D C2H5CHO BT e => nAg = nNO2 = 0,1 mol => n andehit = nAg / 2x = 0,05 / x  M andehit = 72x => với x = => A  Với x = => Loại “Chỉ B x = M khơng phù hợp” Câu 125: Oxi hố 1,2 gam CH3OH CuO nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O CH3OH dư) Cho toàn X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3, 12,96 gam Ag Hiệu suất phản ứng oxi hoá CH3OH A 76,6% B 80,0% C 65,5% D 70,4% nCH3OH pứ = nHCHO tạo thành = nAg / = 0,03 mol => H% pứ = mCH3OH pứ / mCH3OH ban đầu = 0,03.32.100% / 1,2 = 80% => B Câu 126: Cho 0,25 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 54 gam Ag Mặt khác, cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, to) 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2 Chất X cơng thức ứng với cơng thức chung A CnH2n-3CHO (n ≥ 2) B CnH2n-1CHO (n ≥ 2) C CnH2n+1CHO (n ≥0) D CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0) Ta nAg / n andehit = => Andehit gốc CHO => Loại C “vì n = HCHO nAg/n andehit = 4” Loại D gốc CHO => nAg / nAndehit = Ta nX = nH2 / => X chứa liên kết pi mà CHO pi => hidroacbon pi => B CnH2n-1CHO hay Cn+1H2(n+1) – 2O hay CmH2m-2O “có pi giống gốc ankin” Câu 127: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO H2 qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu Đốt cháy hết Y thu 11,7 gam H 2O 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) Phần trăm theo thể tích H2 X A 35,00% B 65,00% C 53,85% D 46,15% Đề ĐH: BTNT C => nHCHO = nCO2 = 0,35 mol http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - 19 - Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT BTNT H => 2nHCHO + 2nH2 = 2nH2O  nH2 = 0,3 mol => %VH2 = nH2.100% / (nHCHO + nH2) = 0,3.100% / (0,35 + 0,3) = 46,15% Câu 128: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng Oxi hố hồn tồn 0,2 mol hỗn hợp X khối lượng m gam CuO nhiệt độ thích hợp, thu hỗn hợp sản phẩm hữu Y Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 54 gam Ag Giá trị m A 13,5 B 8,1 C 8,5 D 15,3 Ta < nAg/ nX = 0,25 < => Y chắn chứa HCHO “vì không chứa => nAg/ nX = 2”  Y chứa HCHO CH3CHO “vì HCHO gốc CHO kế tiếp” => X : CH3OH C2H5OH  Gọi x , y số mol rượu =>n hỗn hợp = x + y = 0,2 ;  4x + 2y = nAg = 0,5 “Vì n andehit = n rượu”  x = 0,05 ; y = 0,15 => m = 8,5 g Câu 129: 1,72 gam hỗn hợp anđehit acrylic anđehit axetic tham gia phản ứng cộng vừa đủ 1,12 lít H (đktc) Cho thêm 0,696 gam anđehit B đồng đẳng anđehit fomic vào 1,72 gam hỗn hợp anđehit cho hỗn hợp thu tham gia phản ứng tráng bạc hoàn toàn 10,152 gam Ag Công thức cấu tạo B A CH3CH2CHO B C4H9CHO C CH3CH(CH3)CHO D CH3CH2CH2CHO Andehit acrylic : CH2=CH-CHO ; adehit axetic : CH3CHO ; gọi x , y số mol andehit  56x + 44y = 1,72 ; 2x + y = nH2 = 0,05 => x = 0,015 ; y = 0,02  Đáp án => B chứa gốc CHO  => n B + 2x + 2y = nAg  nB = 0,012 => MB = 0,696 / 0,012 = 58 = 14n + 16 => n = => A  Vì andehit thuộc dãy đồng đẳng andehit fomic => No đơn chức : CnH2nO Câu 130*: 17,7 gam hỗn hợp X gồm anđehit đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 NH3 (dùng dư) 1,95 mol Ag dung dịch Y Toàn Y tác dụng với dung dịch HCl dư 0,45 mol CO2 Các chất hỗn hợp X A C2H3CHO HCHO B C2H5CHO HCHO C CH3CHO HCHO D C2H5CHO CH3CHO Mò : Từ đáp án => A,B,C chứa andehit gốc CHO andehit chứa gốc CHO cụ thể HCHO  m hỗn hợp andehit = MA.x + MB.y = 17,7  2x + 4y = nAg = 1,95  Thế đáp án A : MA = 56 (C2H3CHO) ; MB = 30 (HCHO) => Giải hệ nghiệm đẹp + dương => A x = 0,075 ; y = 0,45 => Thế B C lẻ Nếu D => sửa 2x + 2y = 1,95 => lẻ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Cách tự luận : CHỉ HCHO + AgNO3/NH3 => (NH4)2CO3 + NH3 + H2O Và (NH4)2CO3 + HCL => NH4Cl + CO2 + H2O  nCO2 = n(NH4)2CO3 = nHCHO = 0,45 mol => x = ( nAg – 2nHCHO)/2  m Andehit lại = 17,7 – mHCH => M andehit = 56 => A Câu 131: A là axit cacboxylic đơn chức chưa no (1 nố i đôi C=C) A tác du ̣ng với brom cho sản phẩ m chứa 65,04% brom (theo khố i lươ ̣ng) Vâ ̣y A có công thức phân tử là A C3H4O2 B C4H6O2 C C5H8O2 D C5H6O2 Axit đơn chức nối đơi => CT : CnH2n-2O2 Pứ cộng Br2 vào nối đôi “mạch hidroacbon” => sản phẩm : CnH2n-2Br2O2 => %Br2 = 160.100% / (14n -2 + 160 + 32) = 65,04 => n = => C4H6O2 => B Câu 132: Muốn trung hòa 6,72 gam axit hữu A cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24% A A CH3COOH B CH3CH2COOH C HCOOH D CH2=CHCOOH CT : x = nNaOH / nX “với x số nhóm COOH nhóm COO chất X”  Đáp án => Axit A nhóm COOH  => nNaOH = nAxit = 0,112 mol => Maxit = 60 => A Câu 133: Để trung hòa 40 ml giấ m ăn cầ n 25 ml dung dich ̣ NaOH 1M Biế t khố i lươ ̣ng riêng của giấ m là g/ml Vâ ̣y mẫu giấ m ăn này có nồ ng đô ̣ là A 3,5% B 3,75% C 4% D 5% Giấm ăn : CH3COOH : nCH3COOH = nNaOH = 0,025 mol ; m dung dịch = 40 g => C% CH3COOH = 0,025.60.100% / 40 = 3,75 % => B Câu 134: Trung hòa gam axit cacbonxylic A bằ ng NaOH vừa đủ ca ̣n dung dich ̣ đươ ̣c 13,4 gam muố i khan A có công thức phân tử là A C2H4O2 B C2H2O4 C C3H4O2 D C4H6O4 Tổng quát : PT : R(COOH)x + xNaOH => R(COONa)x + H2O “x số nhóm COOH” http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - 20 - Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Từ Axit => Muối => m tăng = 22x => n Axit = n muối = (m muối – maxit)/22x  n Axit = (m muối – m Axit) / 22x = 0,2 / x  M axit = / (0,2/x) = 45x => Với x = => B “x = loại khơng đáp án đúng” Câu 135: Trung hòa 2,7 gam axit cacboxylic A cầ n vừa đủ 60 ml dung dich ̣ NaOH 1M A có công thức phân tử là A C2H4O2 B C3H4O2 C C4H6O4 D C2H2O4 nAxit = nNaOH / x = 0,06/x => M axit = 2,7 / (0,06/x) = 45x => với x = => D Câu 136: Trung hòa hồn tồn 1,8 gam axit hữu đơn chức dung dịch NaOH vừa đủ cạn dung dịch sau phản ứng 2,46 gam muối khan Axit A HCOOH B CH2=CHCOOH C CH3CH2COOH D CH3COOH Đáp án => gốc COOH hay x = => nAxit = (m muối – m axit)/22 = 0,03 mol=> M Axi = 60 => D Câu 137: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M NaOH 0,12M cạn dung dịch thu 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan Công thức phân tử X A C2H5COOH B CH3COOH C HCOOH D C3H7COOH BT khối lượng => mH2O = 1,08 g => nH2O = nAxit “vì axit đơn chức rút từ PT ” = 0,06 mol => M axit = 60 => B Câu 138: A B axit cacboxylic đơn chức Trộn 1,2 gam A với 5,18 gam B hỗn hợp X Để trung hòa hết X cần 90 ml dung dịch NaOH 1M A, B A Axit propionic, axit axetic B axit axetic, axit propionic C Axit acrylic, axit propionic D Axit axetic, axit acrylic Đáp án => đơn chức => nNaOH = n A + nB  0,09 = 1,2 / MA + 5,18/MB Thế đáp án => B “A : CH3COOH “M = 60” ; B : C2H5COOH “M = 74” Câu 139: Cho 2,46 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M Tổng khối lượng muối thu sau phản ứng A 3,54 gam B 4,46 gam C 5,32 gam D 11,26 gam Vì chất chứa H linh động => m muối = m hỗn hợp + 22.n hỗn hợp nNaOH  m muối = 2,46 + 0,4.22 = 11,26 g => D “Tăng giảm khối lượng” Câu 140: Cho 5,76 gam axit hữu X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu 7,28 gam muối axit hữu Công thức cấu tạo thu gọn X A CH2=CHCOOH B CH3COOH C HC≡CCOOH D CH3CH2COOH PT : 2RCOOH + CaCO3 => (RCOO)2Ca + H2O Giả sử mol => mol => m tăng = 38 g Với x mol Đề => m tăng = 7,28 – 5,76 = 1,52 g => nRCOOH pứ = 1,52.2 / 38 = 0,08 mol => M axit = 5,76 / 0,08 = 72 => A Câu 141: Cho 0,1 mol axit hữu X tác dụng với 11,5 gam hỗn hợp Na K thu 21,7 gam chất rắn thấy 2,24 lít khí H2 (đktc) Công thức cấu tạo X A (COOH)2 B CH3COOH C CH2(COOH)2 D CH2=CHCOOH Ta ln x nX = 2nH2 “với x số H linh động X” Đề => nX = nH2 = 0,1 mol => X chứa gốc COOH => Loại B D BT khối lượng => mX + m hỗn hợp Na , K = m rắn + mH2  mX = 10,4 => MX = 104 => C Câu 142: Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH tác dụng hết với Mg thu 3,36 lít H2 (đktc) Khối lượng CH3COOH A 12 gam B gam C gam D 4,6 gam Gọi x , y số mol rượu => 44x + 60y = 16,6 x + y = 2nH2 = 0,3 mol => y = 0,2 mol => m CH3COOH = 12 g Câu 143: X là hỗn hơ ̣p gồ m HCOOH và CH3COOH (tỉ lê ̣ mol 1:1) Lấ y 21,2 gam X tác du ̣ng với 23 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đă ̣c, đun nóng) thu đươ ̣c m gam hỗn hơ ̣p este (hiê ̣u suấ t este hóa đề u đa ̣t 80%) Giá tri ̣ m là A 40,48 gam B 23,4 gam C 48,8 gam D 25,92 gam Dạng Pứ este hóa : nhiều ancol + nhiều axit Phương pháp Ta ln M este = M ancol + M axit – M H2O “M trước = M sau pứ” http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - 21 - Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Áp : M C2H5OH = 46 ; M hỗn hợp Axit = 53 “ tỉ lệ mol : => M trung bình = (46 + 60)/2 = 53” Tỉ lệ : => nHCOOH = nCH3COOH = x mol => m hỗn hợp = 46x + 60x = 21,2 => x = 0,2 mol  n hỗn hợp Axit = 0,4 mol ; nC2H5OH = 0,5 mol  n este = n hỗn hợp axit = 0,4 mol  M este = M C2H5OH + M hỗn hợp Axit – 18 = 46 + 53 – 18 = 81  m este theo PT = 0,4.81 = 32,4 g  H% sản phẩm = mTT 100% / mPT  mTT = mPT H% / 100% = 32,4 80/100 = 25,92 g => D Câu 144: Đun nóng gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4 đă ̣c làm xúc tác) đế n phản ứng đa ̣t tới tra ̣ng thái cân cân bằ ng thì đươ ̣c 5,5 gam este Hiê ̣u suấ t phản ứng este hóa là A 55% B 62,5% C 75% D 80% M este = MCH3COOH + MC2H5OH – 18 = 60 + 46 – 18 = 88 Hoặc biết este CH3COOC2H5 n este = nCH3COOH = 0,1 mol “vì pứ đạt tới trạng thái cân bằng” => m este theo PT = 8,8 g => H% = meste TT 100% / mPT = 5,5.100% / 8,8 = 62,5 % => B Câu 145: Cho 0,3 mol axit X đơn chức trộn với 0,25 mol ancol etylic đem thực phản ứng este hóa thu thu 18 gam este Tách lấy lượng ancol axit dư cho tác dụng với Na thấy thoát 2,128 lít H2 Vậy cơng thức axit hiệu suất phản ứng este hóa A CH3COOH, H% = 68% B CH2=CHCOOH, H%= 78% C CH2=CHCOOH, H% = 72% D CH3COOH, H% = 72% Este dạng : R’COOC2H5 “Pứ : R’COOH + C2H5OH => R’COOC2H5 + H2O” Gọi x số mol axit pứ => n Axit pứ = n rượu pứ = x = n este  nAxit dư = 0,3 – x ; n Rượu dư = 0,25 – x  nAxit dư + n rượu dư = 2nH2 “vì axit , rượu đơn chức : CT : x nX = 2nH2 “x số H linh động”  0,55 – 2x = 0,19  x = 0,18 => M este = 100 = MR’ + 73  MR’ = 27 => R’ : CH2=CH  Axit CH2=CHCOOH ;  H% = x 100% / n Rượu = 0,18.100% / 0,25 = 72% => C Tính theo Rượu lượng axit dư nhiều Câu 146: Oxi hoá anđehit OHCCH2CH2CHO điều kiện thích hợp thu hợp chất hữu X Đun nóng hỗn hợp gồm mol X mol ancol metylic với xúc tác H2SO4 đặc thu este Z Q (MZ < MQ) với tỷ lệ khối lượng mZ : mQ = 1,81 Biết 72% ancol chuyển thành este Số mol Z Q A 0,36 0,18 B 0,48 0,12 C 0,24 0,24 D 0,12 0,24 OHCCH2CH2CHO + O2 => HOOCCH2CH2COOH “X” PT : HOOCCH2CH2COOH + CH3OH => HOOCCH2CH2COOCH3 “Z”+ H2O HOOCCH2CH2COOH + 2CH3OH => H3COOCCH2CH2COOCH3 “Q” + 2H2O Gọi x , y số mol Z Q => x + 2y = nCH3OH pứ = 0,72 mol nHOOCH2CH2COOCH3 = nCH3OH “PT 1” = x nH3COOCCH2CH2COOCH3 = nCH3OH / “PT 2” = y / m Z = 1,81 MQ  132x = 1,81 146y giải hệ => x = 0,36 ; y = 0,18 => A Câu 147: Đốt cháy hoàn toàn 2,22 gam axit hữu no A thu 1,62 gam H2O A A C3H7COOH B C2H5COOH C HCOOH D CH3COOH Đáp án => Axit hữu no đơn chức => CT : CnH2nO2 BTNT H => 2n nCnH2nO2 = 2nH2O  nCnH2nO2 = 0,09 / n => M CnH2nO2 = 14n + 32 = 2,22 / (0,09/n) = 74n/3  n = => B Câu 148: Đố t cháy hoàn toàn 0,1 mol axit đơn chức cầ n V lit́ O2 ở đktc, thu đươ ̣c 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O Giá tri V ̣ là A 6,72 lít B 8,96 lít C 4,48 lít D 5,6 lít BT NT Oxi => 2n Axit + 2nOxi = 2nCO2 + nH2O “vì axit đơn chức => oxi”  0,2 + 2nO2 = 0,6 + 0,2  VO2 = 6,72 lít Câu 149: Đớ t cháy hoàn toàn mô ̣t axit A thu đươ ̣c 0,2 mol CO2 và 0,15 mol H2O A có công thức phân tử là A C3H4O4 B C4H8O2 C C4H6O4 D C5H8O4 x : y = nCO2 : 2nH2O = 0,2 : 0,3 = : => C Câu 150: Đốt cháy hoàn toàn 4,38 gam axit E no, mạch thẳng thu 4,032 lít CO (đkc) 2,7 gam H2O CTCT E A CH3COOH B C17H35COOH C HOOC(CH2)4COOH D CH2=C(CH3)COOH http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - 22 - Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Ta nCO2 = 0,18 # nH2O = 0,15 => Loại A B “vì A , B số pi = => nCO2 = nH2O” C D số pi = => n Axit = nCO2 – nH2O = 0,03 mol => M axit = 146 => C Câu 151: Đố t cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacboxylic A thu đươ ̣c chưa đế n gam hỗn hơ ̣p CO2 và H2O A là A axit fomic B axit axetic C axit acrylic D axit oxalic Gọi CT tổng quát axit : CnH2n+2 – 2aOz “ a tổng pi + vòng”  nCO2 = n n Axit = 0,1 n ; nH2O = (n+1 – a) n Axit = 0,1 (n+1 – a)  m CO2 + mH2O <  4,4n + 1,8(n+1 – a) <  6,2 n < 7,2 + 1,8a  Đáp án A B a = => n < 1,45 => n = => HCOOH “axit fomic” => AĐáp án C D a = => n < 1,74 => n = => Loại Câu 152: Z axit hữu Để đốt cháy 0,1 mol Z cần 6,72 lít O2 (đktc) CTCT Z A CH3COOH B CH2=CHCOOH C HCOOH D Kết khác x + y/4 – z/2 = nO2 / nX = Ta z = “vì đáp án axit đơn chức => số Oxi = 2” => x + y/4 = => x = y =4 => B Câu 153: Đốt cháy hết thể tích axit hữu A thể tích hỗn hợp CO2 nước đo điều kiện CTPT A A HCOOH B CH3COOH C HOOCCOOH D HOOCCH2COOH x = nCO2 / nA = VCO2 / VA = => D “x số C “ Câu 154: Đốt cháy hoàn toàn 0,44 gam axit hữu cơ, sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng P2O5, bình đựng dung dịch KOH Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng 0,36 gam bình tăng 0,88 gam CTPT axit A C4H8O2 B C5H10O2 C C2H6O2 D C2H4O2 m bình = mH2O = 0,36 => nH2O = 0,02 mol m bình = mCO2 = 0,88 => nCO2 = 0,02 mol => nCO2 = nH2O + đáp án axit đơn chức => CT : CnH2nO2 => n nCnH2nO2 = nCO2 “BTNT C” => nCnH2nO2 = 0,02 / n => M CnH2nO2 = 14n + 32 = 0,44 / (0,02/n)  n = => C4H8O2 => A Câu 155: Để đốt cháy hết 10ml thể tích hợp chất hữu A cần dùng 30 ml O2, sản phẩm thu gồm CO2 H2O tích thể tích O2 phản ứng CTPT A A C2H4O2 B C3H6O3 C C3H6O2 D C4H8O2 VCO2 = VH2O = VO2 = 30 ml  x = VCO2 / VA = ; y = 2VH2O / VA =  x + y /4 – z/2 = VO2 / VA  + 6/4 – z/2 =  z = => B :C3H6O3  Dạng nCO2 = nH2O = nO2 => Chất A dạng (CH2O)n hay CnH2nOn  VÌ PT : CnH2nOn + nO2 => nCO2 + nH2O  Áp dụng => n = VCO2 / VA = => C3H6O3 Câu 156: X là hỗn hơ ̣p axit cacboxylic no, hở, phân tử mỗi axit chứa không quá nhóm -COOH Đố t cháy hoàn toàn 9,8 gam X đươ ̣c 11 gam CO2 và 3,6 gam H2O X gồ m A HCOOH và CH3COOH B HCOOH và HOOCCH2COOH C HCOOH và HOOCCOOH D CH3COOH và HOOCCH2COOH nCO2 = 0,25 mol > nH2O = 0,2 mol + Từ đáp án => axit đơn chức “ pi = 1” axit chức “pi = 2” => Loại A  nAxit chức = nCO2 – nH2O = 0,05 mol “Xem chuyên đề : với pi = nX = nCO2 – nH2O  pi = : nX = nH2O – nCO2 ; pi = : nH2O = nCO2” Cách 1: Gọi a,b số C axit => a nX1 + b.nX2 = nCO2 = 0,25 mol  a.nX1 + b.0,05 = 0,25  Ta nX2 = 0,05 mol “Vì chức => pi”  Thế đáp án : B “X1 1C , X2 3C” => nHCOOH = 0,05 mol  m hỗn hợp = 0,1.46 + 0,05.104 = 9,8 g => B “Thế C, D loại” Cách 2: CT axit : CnH2nO2 “1pi” CmH2m-2O4 ”2pi” Gọi x,y số mol axit  m hỗn hợp = (14n+32)x + (14m + 62)y = 9,8 (I)  BTNT C : nx + my = 0,25 vào I ta 32x + 62y = 6,3  Thế đáp án => n,m để giải hệ => đáp án đẹp thỏa mãn  Với đáp án B: n = , m = thỏa mãn Cách 3: Mật độ xuất HCOOH đáp án lần HOOCCH2COOH lần “nhiều nhất” => B “Cách dùng không làm được” http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - 23 - Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Câu 157: Các sản phẩm thu đốt cháy hoàn toàn gam axit hữu X dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc bình đựng dung dịch NaOH Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng 1,8 gam khối lượng bình tăng 4,4 gam CTCT A A HCOOH B C2H5COOH C CH3COOH D A B C m bình = mH2O = 0,1 mol ; m bình = mCO2 = 0,1 mol => nCO2 = nH2O => CT X: CnH2nO2 “hoặc dựa vào đáp án” => n nCnH2nO2 =nCO2 = 0,1 mol  nCnH2nO2 = 0,1/n “BTNT C” => M CnH2nO2 = 14n + 32 = 3/(0,1/n)  n = => C “Đáp án D ngộ : thi khơng đáp án : từ thể chọn đáp án A,B,C đúng” Mà D C Câu 158: Oxi hóa 0,125 mol ancol đơn chức A bằ ng 0,05 mol O2 (xt, to) đươ ̣c 5,6 gam hỗn hơ ̣p X gồ m axit cacboxylic ; anđehit ; ancol dư và nước A có công thức phân tử là A CH4O B C2H6O C C3H6O D C3H8O BT KL => mAncol + mO2 = m hỗn hợp  m Ancol = g => M ancol = 32 => A Câu 159: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức axit Z hai chức (Y, Z số nguyên tử cacbon) Chia X thành hai phần Cho phần tác dụng hết với Na, sinh 4,48 lít khí H2 (ở đktc) Đốt cháy hồn tồn phần hai, sinh 26,4 gam CO2 Công thức cấu tạo thu gọn phần trăm khối lượng Z hỗn hợp X A HOOCCOOH 42,86% B HOOCCOOH 60,00% C HOOCCH2COOH 70,87% D HOOCCH2COOH 54,88% Pứ với Na => nX + 2nY = 2nH2 = 0,4 “CT : x nX = 2nH2 với x số H linh động – X đơn , Y chức” Đốt cháy => a.nX + a.nY = nCO2 = 0,6 “Vì X,Y số C , gọi a số C axit” Đáp án => a =2 a = Xét a = => Axit : CH3COOH HOOCCOOH => Thế vào giải hệ => nX = 0,2 ; nY = 0,1 mol  % mHOOCCOOH = 0,1.90.100% / (0,2.60 + 0,1.90) = 42,86% => A Với a = => Loại “Vì giải hệ => nX = 0” Câu 160: Chất A nguồn gốc từ thực vật thường gặp đời sống (chứa C, H, O), mạch hở Lấy số mol A cho phản ứng hết với Na2CO3 hay với Na thu số mol CO2 3/4 số mol H2 Chất A A axit malic : HOOCCH(OH)CH2COOH B axit xitric : HOOCCH2C(OH)(COOH)CH2COOH C axit lauric : CH3(CH2)10COOH D axit tactaric : HOOCCH(OH)CH(OH)COOH Tổng quát PT Axit pứ với Na2CO3 : 2R(COOH)x + xNa2CO3 => 2R(COONa)x + xCO2 + H2O AD : Gọi a số mol Axit Gọi x số gốc COOH A , y số H linh động A  ax / = nCO2  ax = 2nCO2  a.y = 2nH2O  Đề => nCO2 / nH2O = x / y = / => x = y = => B phù hợp “3 gốc COOH gốc OH” “Giải thích thêm: A pứ với Na2CO3 Na gốc COOH” A pứ với Na => Thế gốc OH => y = x + => A chứa gốc OH gốc COOH => B phù hợp Câu 161: Khi cho a mol hợp chất hữu X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na với NaHCO3 sinh a mol khí Chất X A ancol o-hiđroxibenzylic B axit ađipic C axit 3-hiđroxipropanoic D etylen glicol Tổng quát PT :Axit pứ với NaHCO3 : R(COOH)x + xNaHCO3 => R(COONa)x + xCO2 + H2O => nCO2 = x nR(COOH)x  x = “vì nX = nCO2” x nX = 2nH2  x = “vì nX = nH2” => X chứa gốc COOH gốc OH => C “C – C – C(OH) – COOH” “hidroxi gốc OH” A sai CH2 – C6H4 – OH “OH gắn vị trí o” => gốc OH B sai HOOCCOOH => gốc COOH D sai OH – CH2 – CH2 – OH => chứa gốc OH Câu 162: Chia 0,3 mol axit cacobxylic A thành hai phầ n bằ ng - Đố t cháy phầ n đươ ̣c 19,8 gam CO2 - Cho phầ n tác du ̣ng hoàn toàn với 0,2 mol NaOH, thấ y sau phản ứng không còn NaOH Vâ ̣y A có công thức phân tử là A C3H6O2 B C3H4O2 C C3H4O4 D C6H8O4 Phần I => x = nCO2 / nA = 0,45 / 0,15 = “vì chia phần => n axit phần = 0,15 mol” http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - 24 - Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Phần II pứ với NaOH mà nNaOH > nAxit + khơng sau pứ => Axit phải đa chức “CT : x = nNaOH / nX “với x cụ thể gốc COO , COOH gốc phenol” Phần II thể Axit dư Cả kiện => C phù hợp “vì C chức “4Oxi” Câu 163: Cho 10 gam hỗn hơ ̣p X gồ m HCHO và HCOOH tác du ̣ng với lươ ̣ng (dư) dung dich ̣ AgNO3/NH3 đươ ̣c 99,36 gam ba ̣c % khố i lươ ̣ng HCHO hỗn hơ ̣p X là A 54% B 69% C 64,28% D 46% Gọi x,y số mol HCHO HCOOH => 30x + 46y = 10 ; 4x + 2y = nAg = 0,92 “ nAg = 2x nX “với x số gốc CHO X” Giải hệ => x , y => %HCHO = 54 % => A Câu 164: Để trung hòa a mol axit cacboxylic A cầ n 2a mol NaOH Đố t cháy hoàn toàn a mol A thu 3a mol CO2 A có công thức phân tử là A C3H4O2 B C3H6O2 C C6H10O4 D C3H4O4 nNaOH / nA = => A chức => O4 => Loại A B x = nCO2 / nA = => D Câu 165: Đố t cháy hoàn toàn 3,12 gam axit cacboxylic A đươ ̣c 3,96 gam CO2 Trung hòa cũng lươ ̣ng axit này cầ n 30 ml dung dich ̣ NaOH 2M A có công thức phân tử là A C2H4O2 B C4H6O2 C C3H4O2 D C3H4O4 Cách 1: Gọi n số C A BTNT C => nA = nCO2 / n = 0,09 /n => MA = 3,12 / (0,09/n) = 104n/3 => n số chia hết cho => n = “Vì khơng n = đáp án” “Do MA nguyên” => D với M = 104 Cách 2: Gọi n số C A m số nhóm COOH => nAxit = nCO2 / n = 0,09/n ; nAxit = nNaOH / m = 0,06/m => 0,09m = 0,06n  3m = 2n Đáp án => m = = Do n nguyên => m = => n = => D : C3H4O4 Cách 3: Lấy 3,12 chia cho đáp án => D đẹp Câu 166: Hỗn hợp X gồm axit no A1 A2 Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu 11,2 lít CO2 (đkc) Để trung hòa 0,3 mol X cần 500 ml dung dịch NaOH 1M CTCT axit A HCOOH C2H5COOH B CH3COOH C2H5COOH C HCOOH HOOCCOOH D CH3COOH HOOCCH2COOH Gọi x,y - a,b – n,m mol, số nhóm COOH , số C A1,A2  x + y = 0,3  nNaOH = ax + by = 0,5 => a,b => Loại A B Cách 1: n = nCO2 / nX = 1,67 “n trung bình” => C thỏa mãn Cách 2:  Từ đáp án C,D lại => a = b =  Ngoài nx + my = nCO2 = 0,5 = ax + by  (n-a)x + (m –b)y =  Xét đáp án C : n = a = ; m = b = thỏa mãn => C  D sai n = > a = ; m = > b =2 => (n-a)x + (m-b)y # => Loại Câu 167: Trung hòa a mol axit hữu A cần 2a mol NaOH Đốt cháy hết a mol A 2a mol CO2 A A CH3COOH B HOOCCOOH C axit đơn chức no D axit đơn chức không no nNaOH / nA = => A chứa gốc COOH nCO2 / nA = => A chứa C =>B thỏa mãn Câu 168: Hợp chất hữu E mạch hở CTPT C3H6O3 nhiều sữa chua E tác dụng với Na Na2CO3, tác dụng với CuO nung nóng tạo hợp chất hữu không tham gia phản ứng tràng gương CTCT E A CH3COOCH2OH B CH3CH(OH)COOH C HOCH2COOCH3 D HOCH2CH2COOH Cách 1:“Nếu nhớ axit lactic : CH3CH(OH)COOH nhiều sữa chua => B - đề ngộ” Cách 2: Chỉ Axit pứ với Na2CO3 => Loại A C “Vì este” Nung CuO tạo chất khơng pứ => Gốc OH gắn với C bậc II “Dể tạo thành xeton” “C bậc I tạo andehit pứ tráng gướng” => B D sai OH gắn với C bậc I http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - 25 - Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT Câu 169: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất X muối Na axit hữu thu 0,15 mol CO 2, H2O Na2CO3 CTCT X A C3H7COONa B CH3COONa C CH3CH2COONa D HCOONa Tinh mắt => Chỉ tạo 0,15 mol CO2 thui Đáp án => A chứa Na => BTNT Na => nX = 2nNa2CO3  nNa2CO3 = 0,05 mol BTNT C => n nX = nCO2 + nNa2CO3  0,1 n = 0,15 + 0,05  n = => B “Chỉ B C” Câu 170: Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa a mol muối natri hai axit no đơn chức mạch hở đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hỗn hợp X cho sản phẩm cháy (CO2, nước) qua bình đựng H2SO4 đặc bình đựng KOH thấy khối lượng bình tăng nhiều bình 3,51 gam Phần chất rắn Y lại sau đốt Na2CO3 cân nặng 2,65 gam Công thức phân tử hai muối natri A C2H5COONa C3H7COONa B C3H7COONa C4H9COONa C CH3COONa C2H5COONa D CH3COONa C3H7COONa m bình = mH2O ; m bình = mCO2 => mCO2 – mH2O = 3,51 g nNa2CO3 = 0,025 mol : BTNT Na => nHCOONa + a = 2nNa2CO3  a = 0,04 “n hỗn hợp muối” CT tổng quát muối : CnH2n+1COONa hay CnH2n-1O2Na “Dựa vào đáp án dãy đồng đẳng HCOONa => số pi = => CT : CnH2n+2 – 2a – 1O2Na “a số pi , n trung bình”  BTNT C : nCO2 = nHCOONa + n muối – nNa2CO3 = 0,01 + n.a – 0,025 = 0,04n – 0,015 ;  nH2O = (2n-1).a / =0,02(2n-1)  mCO2 - mH2O = 3,51  44 (0,04n – 0,015) – 0,36(2n-1) = 3,51  1,04n = 3,81  n = 3,66 => A Câu 171: Khố i lươ ̣ng axit axetic thu đươ ̣c lên men lít ancol etylic 8o là ? Cho d = 0,8 g/ml và hiê ̣u suấ t phản ứng đa ̣t 92% A 76,8 gam B 90,8 gam C 73,6 gam D 58,88 gam Độ rượu = V nguyên chất 100 / V hỗn hợp  = V C2H5OH 100 / 1000  VC2H5OH = 80 ml => mC2H5OH = V.d = 64 g => nC2H5OH = 1,39 mol => H% pứ = mPT 100% / m Ban đầu  n C2H5OH theo PT = 1,28 mol C2H5OH + O2 => CH3COOH + H2O 1,28 => 1,28 => mCH3COOH thu = 76,8 g => A Câu 172: Thực phản ứng oxi hóa m gam ancol etylic nguyên chất thành axit axetic (hiệu suất phản ứng đạt 25%) thu hỗn hợp Y, cho Y tác dụng với Na dư thu 5,6 lít H2 (đktc) Giá trị m A 18,4 gam B 9,2 gam C 23 gam D 4,6 gam Câu 173: Cho sơ đồ phản ứng sau: + HCN + H3O+, to + H2SO4 , to xt, to, p CH3CH=O A B C3H4O2 C C3H4O2 tên A axit axetic B axit metacrylic C axit acrylic D anđehit acrylic CH3CHO + HCN => CH3 - CH(OH) – CN “Pứ SGK 11 NC 240” CH3(CN)CH(OH) + H3O+ => CH3CH(OH)COOH CH3CH(OH)COOH => CH2=CHCOOH “C3H4O2 - Axit acrylic” + H2O “Tách H2O xt H2SO4 , to” => C CH2 = CHCOOH => (-CH2 – CH(COOH) –)n “xt ,to , p” http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Mg, ete CO HCl Câu 174: Cho sơ đồ sau : C2H5Br   B  C  A  C cơng thức A CH3COOH B CH3CH2COOH C CH3CH2OH D CH3CH2CH2COOH Tông quát : R-Br (+Mg xúc tác ete) ->R-Mg-Br(+CO2)->R-COO-Mg-Br(+HX)->R-COOH C2H5Br + Mg => CH3 – CH2 – Mg – Br + CO2 => CH3 – CH2 – COO – Mg – Br + HCl =>CH3CH2- COOH => B (COOH)2 B D C2H5OH A Câu 175: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: HCOONa Các chất A, B, D A H2 ; C4H6 ; C2H4(OH)2 B H2 ; C2H4 ; C2H4(OH)2 C CH4 ; C2H2 ; (CHO)2 D C2H6 ; C2H4(OH)2 PT : HCOONa + NaOH (CaO, t*)=> H2↑ + Na2CO3 CnH2n+1CHO + H2 => CnH2n+1CH2OH “A H2 phù hợp” => Loại C D  D C2H4(OH)2 “Vì loại C D” - 26 - Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT  Mặt khác từ C2H4 + KMnO4 => C2H4(OH)2 => B C2H4 “Hợp lý từ C2H5OH tách H2O”  B Câu 176 : Cho 19,8 gam mô ̣t anđehit đơn chức A phản ứng hoàn toàn với dung dich ̣ AgNO3/NH3 (dư) Lươ ̣ng Ag sinh phản ứng hế t với dung dich ̣ HNO3 loañ g đươ ̣c 6,72 lít NO ở đktc A có công thức phân tử là A C2H4O B C3H6O C C3H4O D C4H8O BT e => nAg = 3nNO = 0,9 mol => nAndehit = nAg / “vì đơn chức” = 0,45 mol => M andehit = 44 => A Câu 177: Cho 10,90 gam hỗn hợp gồm axit acrylic axit propionic phản ứng hồn tồn với Na 1,68 lít khí (đktc) Nếu cho hỗn hợp tham gia phản ứng cộng H2 hồn tồn khối lượng sản phẩm cuối A 11,1 gam B 7,4 gam C 11,2 gam D 11,0 gam Axit acrylic : CH2=CHCOOH ; Axitpropion : CH3 – CH2 – COOH ; gọi x , y số mol axit  72x + 74y = 10,9 ; x + y = 2nH2 = 0,15 mol “vì axit đơn chức + pứ Na => H2”  x = 0,1 ; y = 0,05  Chỉ axit acrylic + H2 “vào nối đôi CH2=CH” => CH3 – CH2 – COOH  Sản phẩm cuối CH3CH2COOH = x + y = 0,15 mol  m CH3CH2COOH cuối = 11,1 g => A Câu 178: Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam brom Để trung hòan tồn 3,15 gam hỗn hợp X cần 90 ml dd NaOH 0,5M Thành phần phần trăm khối lượng axit axetic hỗn hợp X A 35,24% B 45,71% C 19,05% D 23,49% Axit axetic : CH3COOH ; Axit acrylic : CH2=CHCOOH ; Axit propionic : CH3CH2COOH tương ứng số mol x , y , z  60x + 72y + 74z = 3,15  CH2=CHCOOH pứ Br2 “cộng vào nối đôi” => y = nBr2 = 0,02  nNaOH = x + y + z = 0,045 mol “vì tất axit đơn chức”  Giải hệ => x = 0,01 => % CH3COOH = 19,05% => C Câu 179: Hòa tan 26,8 gam hỗn hợp hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào nước dung dịch X Chia X thành hai phần Cho phần phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 21,6 gam bạc kim loại Để trung hòa hồn tồn phần cần 200,0 ml dung dịch NaOH 1,0M Công thức hai axit A HCOOH, C3H7COOH B CH3COOH, C2H5COOH C CH3COOH, C3H7COOH D HCOOH, C2H5COOH Axit đơn chức mạch hở pứ với AgNO3 => Duy HCOOH => nHCOOH = nAg / = 0,1 mol “vì chứa gốc CHO” Phần => nHCOOH + nAxit = nNaOH = 0,2 mol “vì axit đơn chức” => n Axit = 0,1 mol Vì chia làm phần => m muối phần = 13,4 g = mHCOOH + mAxit  13,4 = 0,1.46 + 0,1.Maxit  M = 88 => C3H7COOH => A Câu 180: Cho 13,4 gam hỗn hợp X gồm hai axit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, thu 17,8 gam muối Khối lượng axit số ngun tử cacbon X A 3,0 gam B 4,6 gam C 7,4 gam D 6,0 gam n Axit = (m muối – m axit) /22x “với x số nhóm COOH” đơn chức => x = “Dựa vào tăng giảm khối lượng” “Vì từ RCOOH => RCOONa => M tăng = M Na – mH = 22 => nAxit = 0,2 mol => M Axit = 14n + 32 = 13,4 / 0,2  n = 2,5 => nCH3COOH = nC2H5COOH “vì n = 2,5 => n axit nhau” = 0,1 mol => mCH3COOH = g “Axit C hơn” => D http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - 27 - Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội ... = y = => A th a mãn Câu 102: Cho 10,4 gam hỗn hợp gồm metanal etanal tác dụng với lượng v a dư AgNO3/NH3 thu 108 gam Ag Khối lượng metanal hỗn hợp A 4,4 gam B gam C gam D 8,8 gam Metanal :HCHO... trung ho a a mol axit cacboxylic A cầ n 2a mol NaOH Đố t cháy hoàn toàn a mol A thu 3a mol CO2 A có công thức phân tử là A C3H4O2 B C3H6O2 C C6H10O4 D C3H4O4 nNaOH / nA = => A có chức... với dung dịch ? A natri etylat B amoni cacbonat C natri phenolat D Cả A, B, C Axit axetic “CH3COOH” ; Natri etylat “CH3COONa” ; Amoni cacbonat “(NH4)2CO3” ; Natri phenolat “C6H5ONa” Mình khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp 180 câu trắc nghiệm ANĐÊHIT XETON a CACBOXYLIC có đáp án giải cực chi tiết hóa học 11, tổng hợp 180 câu trắc nghiệm ANĐÊHIT XETON a CACBOXYLIC có đáp án giải cực chi tiết hóa học 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay