tóm tắt lí THUYẾT hóa học lớp 12 phạm minh thuận

23 53 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 20:57

mời các bạn đón xem và tham khảo tài liệu tóm tắt lí THUYẾT hóa học lớp 12 phạm minh thuận nhằm mục đích phục vụ cho việc thi trung học phổ thông quốc gia tốt hơn Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 TĨM TẮT THUYẾT HĨA HỌC LỚP 12 B : ESTE I.Khái niệm : Khi thay nhóm OH nhóm cacboxyl axit cacboxylic nhóm OR’ este Este đơn chức RCOOR’ Trong R gốc hidrocacbon hay H; R’ gốc hidrocacbon Este no đơn chứcmạch hở : CnH2nO2 ( với n  2) Danh pháp : Tên gốc R’( gốc ankyl ) + tên gốc axit RCOO (đuôi at) vd: CH3COOC2H5: Etyl axetat ; CH2=CH-COOCH3 :Metyl acrylat ; HCOOCH(CH3)2 : isopropylfomat, CH3COOCH2C6H5 : benzylaxetat , CH3COOCH= CH2 vinylaxetat … II.Lí tính :-Nhiệt độ sơi, độ tan nước thấp axit ancol có số cacbon : axit > ancol > este -Mùi đặc trưng : vd:Isoamyl axetat : mùi chuối chín ; Etyl butiat ,etyl propionat có mùi dứa III.Tính chất hóa học : a.Thủy phân môi trường axit :tạo lớp chất lỏng, phản ứng thuận nghịch (2 chiều ) H SO4 d     to RCOOR’ + H2O RCOOH + R’OH b.Thủy phân môi trường kiềm ( Phản ứng xà phòng hóa ) : phản ứng chiều t0 RCOOR’ + NaOH  RCOONa + R’OH n  nH2O  ESTE đốt cháy tạo thành CO2 H2O Nếu CO2 => este no đơn chức,m hở (CnH2nO2)  ESTE có phản ứng tráng bạc  este axit fomic : HCOOR ( metylfomat : HCOOCH3) H SO4 đ ,t     IV.Điều chế : : Axit + Ancol Este + H2O H SO4 đ ,t  RCOOH + R’OH  RCOOR’ + H2O Ngồi số este có pp riêng - http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Bài : LIPIT I Khái niệm:Lipit hợp chất hữu có tế bào sống, khơng hòa tan nước tan nhiều dung môi hữu không phân cực II Chất béo: 1/ Khái niệm: Chất béo trieste glixerol với axit béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol Công thức chung :R1COO-CH2 R1,R2,R3: gốc hidrocacbon giống khác  R2COO-CH  R3COO-CH2 Vd : (C17H35COO)3C3H5 : tristearoylglixerol (tristearin) : chất béo no ( chất rắn ) (C15H31COO)3C3H5 : tripanmitoylglixerol (tripanmitin) chất béo no (chất rắn ) (C17H33COO)3C3H5 : trioleoylglixerol (triolein) chất béo không no (chất lỏng) 2/ Tính chất vật lí: - Ở nhiệt độ thường,chất béo trạng thái lỏng phân tử có gốc hidrocacbon không no Ở trạng thái rắn phân tử có gốc hidrocacbon no - khơng tan nước , nhẹ nước 3/ Tính chất hóa học: a.Phản ứng thủy phân: mơi trường axít  axít béo glixerol http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  H    to (C17H35COO)3C3H5 + H2O C17H35COOH + C3H5(OH)3 b Phản ứng xà phòng hóa:  muối axit béo (xà phòng) glixerol GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994  C17H35COONa + C3H5(OH)3 (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH  Natristearat (xà phòng) c Phản ứng cộng hidro chất béo lỏng thành chất béo rắn (bơ nhân tạo) Ni   (C17H33COO)3C3H5 + H2 1751950 C (C17H35COO)3C3H5 lỏng rắn t0 ÔN TẬP CHƯƠNG : CACBOHIDRAT Cacbohidrat hợp chất hữu tạp chức thường có CTC : Cn(H2O)m Cacbohidrat chia làm loại chủ yếu : +Monosaccarit nhóm khơng bị thủy phân (glucozơ & fuctozơ) +Đisaccarit nhóm mà thủy phân phân tử sinh phân tử monosaccarit (vd : Saccarozơ Glu & Fruc …) +Polisaccarit nhóm mà thủy phân đến phân tử sinh nhiều phân tử monosaccarit(vd : tinh bột , xenlulozơ  nhiều phân tử Glucozơ ) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ BÀI : GLUCOZƠ I.Lí tính.Trong máu người có nồng độ glucozơ khơng đổi khoảng 0,1% II.Cấu tạo.Glucozơ có CTPT : C6H12O6 Glucozơ có CTCT : CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH=O CH2OH[CHOH]4CHO (h/chất hữu tạp chức) Trong thực tế Glucozơ tồn chủ yếu dạng mạch vòng: dạng -glucozơ - glucozơ III Hóa tính Glucozơ có tính chất andehit ancol đa chức ( poliancol ) 1/ Tính chất ancol đa chức: a/ Tác dụng với Cu(OH)2: nhiệt độ thường  tạo phức đồng glucozơ (dd màu xanh lam nhận biết glucozơ) b/ Phản ứng tạo este: tạo este chứa gốc axit 2/ Tính chất andehit: a/ Oxi hóa glucozơ: + dd AgNO3 NH3: amoni gluconat Ag (nhận biết glucozơ pư tráng gương) t0 PT : C6H12O6 + AgNO3 + 2NH3 + H2O  HOCH2[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3  + Cu(OH)2 mơi trường kiềm, đun nóng:  natri gluconat Cu2O đỏ gạch (nhận biết glucozơ) b/ Khử glucozơ H2  sobitol (C6H14O6) to PT : C6H12O6 + H2 Ni,    C6H14O6   C2H5OH + CO2  3/ Phản ứng lên men : C6H12O6 enzim IV.Điều chế: công nghiệp (Thủy phân tinh bột Thủy phân xenlulozơ, xt HCl) V Ứng dụng: làm thuốc tăng lực, tráng gương, tráng ruột phích, … -Fructozơ: C6H12O6 : đồng phân glucozơ + CTCT mạch hở: CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CO-CH2OH + Tính chất ancol đa chức ( phản ứng Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo dd xanh lam  nhận biết ) OH    Fructozơ glucozơ   http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ + Trong môi trường bazơ fructozơ chuyển thành glucozơ fructozơ bị oxi hóa AgNO3/NH3 Cu(OH)2 môi trường kiềm tương tự glucozơ GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 Lưu ý: Fructozơ không làm màu dd Br2, Glucozơ làm màu dd Br2.=> phân biệt glu fruc - SACCAROZƠ ,TINH BỘT ,XENLULOZƠ I SACCAROZƠ (đường kính) có CTPT: C12H22O11 có nhiều mía ,củ cải đường , hoa nốt … Saccarozơ đisaccarit cấu tạo từ gốc glucozơ gốc fructozơ liên kết với qua nguyên tử oxi Không có nhóm chức CHO nên phản ứng tráng bạc không làm màu nước brom Tính chất hóa học Có tính chất ancol đa chức có phản ứng thủy phân a) Phản ứng với Cu(OH)2 2C12H22O11+Cu(OH)2→(C12H21O11)2Cu + 2H2O ( nhận biết) dd màu xanh lam + H ,t b) Phản ứng thủy phân.C12H22O11+H2O   C6H12O6 (Glu)+ C6H12O6 (Fruc) ( sản phẩm phản ứng thủy phân Gluvà Fruc có pứ tráng bạc http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ II.TINH BỘT Tính chất vật lí:Là chất rắn, dạng bột vô đònh hình, màu trắng, không tan nước lạnh Cấu trúc phân tử: Tinh bột thuộc loại polisaccarit, Phân tử tinh bột gồm nhiều mắt xích  -glucozơ liên kết với có CTPT : (C6H10O5)n Các mắt xích  -glucozơ liên kết với tạo hai dạng :không phân nhánh (amilozơ) & phân nhánh (amilopectin) Tinh bột ( hạt ngũ cốc, loại củ… ); Mạch tinh bột không kéo dài mà xoắn lại thành hạt có lỗ rỗng Tính chất hóa học H  ,t o a) Phản ứng thủy phân: (C6H10O5)n + nH2O   n C6H12O6 (Glu) b) Phản ứng màu với iot: Tạo thành hợp chất có màu xanh tím  dùng để nhận biết iot tinh bột III.XENLULOZƠ có CTPT : (C6H10O5)n hay [C6H7O2(OH)3]n http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ TCVL_TTTN: Xenlulozơ chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan nước dung môi hữu cơ, tan nước Svayde (dd thu hòa tan Cu(OH)2 amoniac); Bơng nõn có gần 98% xenlulozơ Cấu trúc phân tử: Xenlulozơ polisaccarit, phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với Có cấu tạo mạch khơng phân nhánh Tính chất hóa học: H  ,t o a) Phản ứng thủy phân: (C6H10O5)n + nH2O   nC6H12O6 (Glu) H2SO4d,t b) Phản ứng với axit nitric [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3(đặc)   [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O Xenlulozơ trinitrat dễ cháy nỗ mạnh không sinh khói nên dùng làm thuốc súng không khói ÔN TẬP CHƯƠNG AMIN, AMINO AXIT, PROTEIN Tóm tắt thuyết Tác nhân Tính chất hóa học GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 R-NH2 Amin bậc C6H5 – NH2 Amino axit H2N-CH-COOH R protein NH-CH-CO-NH-CH-CO R R H2O tạo dd bazơ - - - axit HCl tạo muối tạo muối tạo muối tạo muối bị thủy phân nung nóng - - tạo muối thủy phân nung nóng - - tạo este - tạo kết tủa trắng - Bazơ tan (NaOH) Ancol ROH/ HCl + Br2/H2O t , xt - Cu(OH)2 - -  -  - aminoaxit tham gia phản ứng trùng ng ưng http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ tạo hợp chất màu tím BÀI : AMIN  Kiến thức trọng tâm: Khái niệm: Khi thay nguyên tử H phân tử NH3 gốc Hiđrocacbon ta thu amin NH2 Vd : CH3NH2, C6H5NH2, CH3-NH-CH3 , N(CH3)3 , xiclohexylamin …… *Chú ý : Amin no đơn chức có CTC: CnH2n+3N Amin no đơn chức , bậc có CTC: CnH2n+1NH2 Đồng phân: Amin thường có đồng phân mạch Cacbon, vị trí nhóm chức, bậc amin vd: C2H5N (có đp), C3H9N(có đp), C4H11N (Có đồng phân) Phân loại: theo hai cách a Theo gốc hođrocacbon: amin béo:CH3NH2, C2H5NH2 Amin thơm: C6H5NH2, b Theo bậc amin: Amin bậc 1: R-NH2 , Amin bậc 2: R-NH-R1 , Amin bậc 3: R- N-R1 Danh pháp: R3 a Tên gốc chức: Tên gốc H-C tương ứng + amin vd:CH3-NH2 :Metylamin ,C6H5NH2 : phênylamin( anilin);CH3CH2CH2NH2 :propylamin ;(CH3)3N: trimetylamin b Tên thay thế: Tên H-C + vị trí nhóm chức+ amin,Nếu mạch có nhánh gọi tên nhánh trước Vd: CH3-NH2 : Metanamin , C2H5NH2 : etanamin ,CH3CH2CH2NH2 : propan-1-amin 5.Tính chất vật lý Amin có phân tử khối nhỏ Metylamin, etylamin , đimetylamin, trimetylamin chất khí, mùi khai, tan nhiều nước; Phân tử khối tăng thì: Nhiệt độ sơi tăng dần độ tan nước giảm dần 6.Tính chất hóa học: a Tính bazơ: - Các amin mạch hở tan nhiều nước dd làm quỳ tím hóa xanh ( làm hồng phenolphtalein ) - Anilin amin thơm khác: khơng làm đổi màu q tím  CH3NH3Cl  C6H5NH3Cl - Tác dụng với axít: CH3NH2 + HCl  ; C6H5NH2 + HCl  So sánh lực bazơ : vd : lực bazơ : http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 NH2 CH3_NH > NH3 > NaOH > ( CH3)3N > C2H5NH2 > CH3NH2 >NH3>C6H5NH2> (C6H5)2NH … b Phản ứng nhân thơm anilin NH2 NH2 Br + Br Br H2O + HBr Br Phản ứng dùng để nhận biết anilin( tạo kết tủa trắng ) - (2,4,6-tribromanilin) BÀI : AMINOAXIT : I Khái niệm: Aminoaxit hợp chất hữu tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) nhóm cacboxyl (COOH) CTTQ: (H2N)x−R−(COOH)y (x ≥ 1, y ≥ 1) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ vd: H2N- CH2-COOH ( glyxin ) CH3 CH COOH H2N CH2[CH2]3 CH COOH NH2 NH2 alanin lysin Danh pháp *Tên thay : axit + vị trí + amino + tên axit cacboxylic tương ứng *Tên bán hệ thống : axit + vị trí chữ Hi Lạp (  ,  ,  ) + amino axit + tên thông thường axit tương ứng HỌC THUỘC BẢNG 3.1 sgk TRANG 41 II CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT HĨA HỌC : Cấu tạo phân tử: Tồn hai dạng: Phân tử ion lưỡng cực H2N-CH2-COOH daïng phân tử + H3N-CH2-COOion lưỡng cực http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/  Các amino axit hợp chất ion nên điều kiện thường chất rắn kết tinh, tương đối dễ tan nước có nhiệt độ nóng chảy cao (phân huỷ nóng chảy ) Tính chất hố học Các amino axit hợp chất lưỡng tính, có tính chất riêng nhóm chức có phản ứng trùng ngưng a Tính chất lưỡng tính: tác dụng dd axit dd kiềm HOOC-CH2-NH2 + HCl + HOOC-CH2-NH3Cl- H2N- CH2-COOH + NaOH  H2N- CH2-COONa + H2O b Tính axit – bazơ dung dịch amino axit : (H2N)x−R−(COOH)y Nếu x = y : dd khơng làm đổi màu quỳ tím vd : glyxin , alanin khơng làm đổi màu quỳ tím Nếu x > y : dd làm quỳ tím hố xanh Vd : lysin làm quỳ tím hố xanh Nếu x< y : dd làm quỳ tím hố hồng vd : axit glutamic làm quỳ tím hố hồng c Phản ứng riêng nhóm –COOH: phản ứng este hố GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 HCl khí H2N-CH2-COOH + C2H5OH H2N-CH2-COOC2H5 + H2O Thực este hình thành dạng muối: H2N-CH2-COOC2H5 +HCl → Cl  H3N  CH2 COOC2 H5 d Phản ứng trùng ngưng hay nH2N-[CH2]5COOH t0 (NH [CH2]5 CO )n + nH2O axit -aminocaproic policaproamit III.Ứng dụng : Các amino axit thiên nhiên (hầu hết amino axit) hợp chất sở để kiến tạo nên loại protein thể sống  Muối mononatri axit glutamic dùng làm gia vị thức ăn (mì hay bột ngọt), axit glutamic thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin thuốc bổ gan  Các axit 6-aminohexanoic (-aminocaproic) và7-aminoheptanoic (-aminoenantoic) nguyên liệu để sản xuất tơ nilon nilon-6, nilon-7, … Bài tập : Ứng với CTPT C4H9NO2 có amino axit đồng phân cấu tạo nhau? A B C 5 D Có chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH CH3[CH2]3NH2 Để nhận dung dịch hợp chất trên, cần dùng thuốc thử sau đây? A NaOH B HCl C CH3OH/HCl D Quỳ tím http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ BÀI : PEPTIT VÀ PROTEIN I PEPTIT: Khái niệm: Peptit hợp chất chứa từ đến 50 gốc α-amino axit liên kết với liên kết peptit * Liên kết peptit liên kết –CO-NH- đơn vị α-amino axit * Nhóm –CO-NH- đơn vị α-amino axit gọi nhóm peptit  Phân tử peptit hợp thành từ gốc -amino axit liên kết peptit theo trật tự định Amino axit đầu N nhóm NH2, amino axit đầu C nhóm COOH Thí dụ: H2N CH2CO NH CH COOH CH3 đầu N đầu C  Những phân tử peptit chứa 2, 3, 4,…gốc α -amino axit gọi đi, tri, tetrapeptit Những phân tử peptit chứa nhiều gốc -amino axit (trên 10) hợp thành gọi polipeptit  CTCT peptit biểu diễn cách ghép từ tên viết tắt gốc α -amino axit theo trật tự chúng.ví dụ: Hai đipeptit từ alanin glyxin là: Ala-Gly Gly-Ala Tính chất hóa học : A Phản ứng thuỷ phân Thủy phân hoàn toàn nhờ xt axit hay bazơ tạo thành α-amino axit b Phản ứng màu biure : Trong môi trường kiềm, Cu(OH)2 tác dụng với peptit cho màu tím (màu hợp chất phức đồng với peptit có từ liên kết peptit trở lên).=> nhận biết peptít có từ lkpeptit trở lên Yêu cầu :viết công thức CT peptit sau : Glu-Glu, Ala-Ala, Glu-Ala ,Ala-Glu Từ α-amino axit khác tạo thành đipeptit peptit chứa gốc α-amino axit khác http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ II – PROTEIN Khái niệm: Protein polipeptit cao phân tử có khối lượng phân tử từ vài chục nghìn đến vài triệu  Phân loại: GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994  Protein đơn giản: Là loại protein mà thủy phân cho hỗn hợp α -amino axit Thí dụ: anbumin lòng trắng trứng, fibroin tơ tằm,…  Protein phức tạp: Được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần “phi protein” Cấu tạo phân tử : Được tạo nên nhiều gốc α -amino axit nối với liên kết peptit (n>50) a Tính chất vật lí: - Nhiều protein tan nước tạo thành dung dịch keo đông tụ lại đun nóng vd: Hồ tan lòng trắng trứng vào nước, sau đun sơi, lòng trắng trứng đơng tụ lại B Tính chất hóa học : tương tự peptit : PỨ thủy phân : Protein → chuỗi polipeptit → α -amino axit - Có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 → màu tím -ÔN TẬP CHƯƠNG POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME  Trọng tâm: PP điều chế (pư trùng hợp, trùng ngưng); Thành phần & cách SX: chất dẻo, vật liệu Compozit, tơ, cao su, keo dán tổng hợp;  Luyện tập: Viết CTCT & gọi tên số polime(Cấu tạo tên gọi);Viết PTHH pư tổng hợp số polime; tính số mắt xích polime; tính khối lượng monome polime tạo với hiệu suất pư http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Tóm tắt thuyết ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME 1.KHÁI NIỆM Polime hợp chất có phân tử khối lớn nhiều đơn vị sở (gọi mắt xích) liên kết với tạo nên Vd : polietilen: (CH2 - CH2 )n , xenlulozơ : (C6H10O5)n 2.Phân loại : a Theo nguồn gốc : Polime tổng hợp (vd : polietilen, PVC, PS , cao su buna ….); Polime thiên nhiên (vd : tinh bột , xenlulozơ , tơ tằm , tơ nhện …) ; Polime bán tổng hợp (vd :tơ visco , tơ xenlulozơaxetat … ) b.Theo cách tổng hợp : Polime trùng hợp(vd: polipropilen); Polime trùng ngưng (vd : nilon-6,6) c Theo đặc điểm cấu trúc : Polime mạch không phân nhánh : vd : polietilen, PVC, PS , amilozơ (tinh bột) , xenlulozơ , tơ tằm … Polime mạch phân nhánh vd: amilopectin (tinh bột) , glicogen … Polime mạng khơng gian vd: cao su lưu hóa , nhựa bakelit … TCVL: - Hầu hết chất rắn , khơng bay , khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định … - Không tan dung mơi thơng thường … - số có tính dẻo , số có tính đàn hời , số kéo sợi … Chất nhiệt dẻo(polime nóng chảy, để nguội thành rắn); Chất nhiệt rắn(polime khơng nóng chảy, mà bị phân hủy) Phướng pháp điều chế : a Phản ứng trùng hợp : Quá trình cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ ( monome) giống hay tương tự thành phân tử lớn ( polime) ĐK : monome có liên kết bội vòng bền b Phản ứng trùng ngưng : Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ ( monome) thành phân tử lớn ( polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác vd : H2O ĐKcần : monome có nhóm chức có khả phản ứng http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - Bài : VẬT LIỆU POLIME Chất dẻo: * Chất dẻo chất liệu polime có tính dẻo GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 - Thành phần: Polime Chất độn, chất hoá dẻo, chất phụ gia *Vật liệu Com pozit vật liệu hỗn hợp gồm thành phần phân tán vào mà khơng hồ tan vào Thành phần: Chất (polime) Chất độn, sợi bột (silicat), bột nhẹ (CaCO3 ) Một số polime dùng làm chất dẻo: ( học thuộc CTCT monome tạo thành ) CH2 CH2 n b) Poli (vinyl clorua) (PVC): CH2 CH Cl n CH3 c) Poli (metyl metacylat) : CH2 C COOCH3 n a) Polietilen (PE): d) Poli (phenol fomanñehit) OH OH +nCH2O (PPF) OH + CH2OH H , 75 C -nH2O CH2 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ n n ancol o-hiđroxibenzylic n nhựa novolac Tơ: Tơ vật liệu polime hình sợi dài mảnh, độ bền định Phân loại: có loại *Tơ tự nhiên: vd : Len, tơ tằm, bơng *Tơ hố học: + Tơ tổng hợp: Chế tạo từ polime tổng hợp: tơpoliamit, vinylic + Tơ bán tổng hợp: (tơ nhân tạo): chế tạo từ polime thiên nhiên tơ visco, xenlulozơ axetat Một số loại tơ tổng hợp thường gặp: a) Tơ nilon-6,6 nH2N CH2]6 NH2 + nHOOC-[CH2]4-COOH t0 NH [CH2]6 NHCO [CH2]4 CO n + 2nH2O poli(hexametylen añipamit) hay nilon-6,6 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ b) Tơ nitron (hay olon) n CH2 CH CN acrilonitrin RCOOR', t0 CH2 CH CN n poliacrilonitrin 3.Cao su: Cao su vật liệu polime có tính đàn hồi Phân loại: Có loại (cao su thiên nhiên cao su tổng hợp) a/ Cao su thiên nhiên: lấy từ mủ cao su - Cấu tạo: polime isopren ( CH2-C=CH-CH2 ) b/ Cao su tổng hợp:  Cao su buna: nCH2 CH CH CH2 buta-1,3-ñien n CH3 Na t0, xt CH2 CH CH CH2 n polibuta-1,3-ñien  Cao su buna-S buna-N GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 t0 nCH2 CH CH CH2 + nCH CH2 xt C6H5 buta-1,3-ñien stiren t0,p nCH2 CH CH CH2 + nCH2 CH xt CN buta-1,3-ñien acrilonitrin CH2 CH CH CH2 CH CH2 n C6H5 cao su buna-S CH2 CH CH CH2 CH CH2 n CN cao su buna-N Chương: Đại Cương Về Kim Loại Bài : V TRÍ KIM LOẠI TRONG B NG HỆ TH NG TU N HOÀN CẤU TẠO C A KIM LOẠI I V TRÍ : - Nhóm IA(-H), IIA, IIIA(-B), phần nhóm IVA, VA,VIA - Các nhóm B (IB→VIIIB) - Họ lantan actini (2 hàng cuối BTH) II CẤU TẠO KIM LOẠI 1.Cấu tạo nguyên tử: t e lớp ( 3e) , bán kính nguyên tử tương đối lớn so với phi kim 2.Cấu tạo tinh thể : Trong mạng tinh th Kim loại có : Nguyên tử kim loại , Ion kim loại n t mạng electron t Li n kết kim loại: Liên kết hình thành nguyên tử kim loại ion kim loại tham gia electron tự Chú : - Mối quan hệ cấu hình e vị trí BTH + Số hiệu ( = số e = số p ) ( số thứ t ) + Số lớp Chu k + Số e lớp Số thứ t nhóm (nhóm A)đ /v nguyên tố s,p Hóa trị cao với oxi ( nhóm B : nguyên tố d : Số e hóa trị = Số e lớp ng/cung + e phân lớp d chưa bão hòa ) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ - Bài : TÍNH CHẤT C A KIM LOẠI – D Y ĐIỆN HÓA C A KIM LOẠI I TÍNH CHẤT VẬT Tính chất vật chung: tính chất = d o d n điện d n nhiệt ánh kim Nguyên nhân: e tự gây Chú : - to cao → d n điện giảm (do ion dương cản trở e) - Vàng (dẻo nhất), Bạc (d n điện tốt nhất), Thủy ngân (th l ng, to thấp nhất), (tonc cao nhất), Cr (cứng nhất) II TÍNH CHẤT HĨA HỌC : Tính kh = Nh ờng e = B oxi h a Nguyên nhân: t e lớp + Bán kính lớn + Lực liên kết hạt nhân yếu Tác d ng với phi kim Cl2,O2,S) Tác d ng với axit a dd HCl, H2SO4 lo ng (kim loại trước H2) → Muối (Số oxh thấp) + H2 b.dd HNO3, H2SO4 đặc(tất kim loai trừ Au, Pt) → Muối (Số oxh cao) + Sp khử + H2O Th ờng: * KL + HNO3 lo ng → muối nitrat N ko màu, d h a nâu/KK + H2O PT : M + 4n HNO3 lo ng →3 M(NO3)n + n NO + 2n H2O * KL + HNO3 đặc → muối nitrat N màu nâu + H2O PT : M + n HNO3 lo ng → M(NO3)n + n NO2 + n H2O * KL + H2SO4 đặc n ng → muối unfat không màu mùi hắc + H2O PT :2 R + 2n H2SO4 đặc nóng R2(SO4)n + n SO2 +2n H2O http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 Ch : Al, Fe, Cr không phản ứng với HN H2SO4 đặc nguội Tác d ng với nước: Kim loại IA + IIA(trừ Be,Mg) + H2O → dd bazơ + H2 M(IA) + H2O→MOH + H2 ; M(Ca,Ba, Sr) + 2H2O → M(OH)2 + H2 Tác d ng với dd muối - Kim loại (không tan nước) đẩy kim loại yếu khỏi muối - Kim loại( tan nước) không đẩy kim loại yếu khỏi muối mà xảy theo nhiều giai đoạn: + Phản ứng với nước → dd bazơ + dd bazơ phản ứng trao đổi với dd muối ( sau phản ứng có kết tủa) + Nếu kết tủa có tính lưỡng tính tiếp tục tan Tác d ng với dung dịch bazơ: Al, n tan dung dịch bazơ  H2 Al+ NaOH + H2O  NaAlO2 + 3/2 H2 III D Y ĐIỆN HÓA - Nguyên tắc xếp: Từ trái sang phải: + Tính khử kim loại giảm dần + Tính oxi hóa ion kim loại tăng dần K+ Ca2+ Na+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Cr3+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ K Ca - Na Mg Al Zn Pb2+ H+ Tính oxi h a ion kim loại t ng Cr Fe Ni Sn Pb H2 Cu2+ Cu Fe3+ Fe2+ Tính kh kim loại giảm Chiều phản ứng: Chất oxi h a mạnh Chất kh mạnh → Chất oxi h a yếu Fe2+ Oxi hóa yếu Fe Khử mạnh Cu2+ Oxi hóa mạnh Ag+ Ag Au3+ Au Chất kh yếu PT: Cu2+ + Fe → Fe2+ + Cu Cu Khử yếu http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Ý nghĩa : dự đoán chiều phản ứng cặp oxihóa- khử theo quy tắc α - Bài : S N M N KIM LOẠI I KHÁI NIỆM :Là phá hủy kim loại hợp kim tác dụng chất môi trường xung uanh II CÁC DẠNG N M N KIM LOẠI : Có dạng ăn mòn kim loại: H a học điện h a n m n hóa học:q trình oxi hóa khử, e Kloại chuyển trực tiếp đến chất môi trường n m n điện hóa a Khái niệm: q trình oxi hóa khử, tác dụng chất điện li→tạo dòng e di chuyển từ cực âm đến cực dương b Điều kiện n mòn: (hội tụ đủ điều kiện) Có điện cực khác chất ( KL khác , KL-PK , KL- hợp chất ) điện cực tiếp x c với (trực tiếp gián tiếp) Đặt môi trường chất điện li (dung dịch ; khơng khí ẩm mơi trường điện li) c Cơ chế n mòn: GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội 10 Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 Cực âm (anot) = kim loại mạnh = q trình oxi hóa = kim loại bị ăn mòn M → Mn+ + n e Cực dương(catot) = kim loại yếu (hoặc PK) = trình khử 2H+ + 2e→ H2 O2 + 2H2O + 4e→ 4OHTóm lại: Nếu n mòn điện hóa kim loại mạnh bị n mòn trước III CH NG N M N KIM LOẠI : Có cách chống ăn mòn: 1.Bảo vệ bề mặt: bơi, sơn, mạ, tráng….= vật liệu bền với mơi trường 2.Phương pháp điện hóa: ùng kim loại hoạt động để bảo vệ (kim loại hoạt động bị ăn mòn trước) Vd : Vỏ tàu biển thép gắn vào khối k m( n bị n mòn điện hóa ) - http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI I NGUY N TẮC: Kh ion kim loại thành kim loại: Mn+ + ne → M (kim loại) II PHƯƠNG PHÁP phương pháp chính) Nhiệt luyện: Nguyên tắc: ùng chất khử mạnh (C,CO, H2, Al) để khử kim loại oxit (Từ n →Cu) Ứng dụng: Điều chế kim loại hoạt động trung bình (Từ n →Cu) t Vd : 4CO + Fe3O4  3Fe + 4CO2  Thủy luyện: Nguyên tắc: ùng kim loại có tính khử mạnh khử ion kim loại yếu khỏi muối Ứng dụng: Điều chế kim loại hoạt động trung bình yếu Điện phân: Khử ion kim loại dòng điện chiều Catot ( cực âm ): xảy trình khử = khử cation  thu kim loại Anot ( cực dương) : xảy q trình oxi hóa  thu chất khí a.Điện phân n ng chảy: Điều chế kim loại mạnh (IA, IIA, Al) b.Điện phân dung d ch: Điều chế kim loại hoạt động trung bình yếu Kiến thức cần nhớ: * Sơ đồ điện phân dung dịch Catôt (-) Chất Anôt (+) Ion dương ( H2O ) Ion âm( H2O) uá tr nh khử: uá tr nh oxi hóa Li+………Al3+…… Mn+ S2-…I-…Br-…Cl-…OH- ….H2O Chỉ có ion kim loại sau Al3+ bị khử dung dịch Anion SO42-, NO3- khơng bị oxi hóa n+ M + ne → M S2- → S + 2e Hết Mn+ H2O bị khử 2X- → X2 + 2e ( X=Cl, Br, I) 2H2O + 2e → H2 + 2OH (pH >7) 4OH- → O2 + H2O+ 4e 2H2O → O2 + 4H+ + 4e (pH7) Tính chất bazơ (mạnh) + Tác dụng oxit axit: CO2, SO2,… CO2 + NaOH → NaHCO3 CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O + Tác dụng với axit: HCl, H2SO4, HNO3,… HCl + NaOH → NaCl + H2O + Tác dụng với muối: (phản ứng phải sinh kết tủa): vd: CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2  + 2NaCl II NATRIHIDROCACBONAT( NaHCO3) III NATRICACBONAT ( Na2CO3) GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội 12 Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 Tính chất a K m bền với nhiệt 2NaHCO3→ Na2CO3 + CO2 + H2O b Tính l ng tính NaHCO3 + HCl→NaCl + CO2 + H2O NaHCO3 + NaOH→Na2CO3 + H2O Tính chất a Bền với nhiệt b Tính chất muối (+ axit, muối, bazơ/ sau phản ứng phải có , ) Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + 2NaOH Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl c Trong dd cho môi tr ờng kiềm pH>7) Ôn tập Bài : KIM LOẠI KIỀM TH I V TRÍ – CẤU H NH ELECTRON - Vị trí: IIA = Be Mg Ca Sr Ba Ra(phóng xạ) - Cấu hình: …ns2 II TÍNH CHẤT VẬT - to sơi, to nóng chảy, khối lượng riêng thấp ( cao KLK ) biến đổi không theo uy luật - Nguyên nhân: Cấu tạo mạng tinh th khác nhau: + Be,Mg (lục ph ơng), + Ca, Sr, Ba (lập ph ơng tâm diện) III TÍNH CHẤT HĨA HỌC Tính khử mạnh: M → M2+ số oxi hóa 2) + 2e Tính khử tăng dần từ Be→Ba Tác d ng với phi kim Cl2, O2, S) Tác d ng với axit a.HCl, H2SO4 lo ng → muối H2 Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 b.H2SO4 đặc, HN → muối ản ph m kh H 2O +6 2K kiềm thổ có khả n ng khử S (SO4 ) xuống S-2 (H2S), So N+5(NO3-) xuống N-3(NH4NO3) 4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O 4Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O Tác d ng với nước: - to thường: Be không phản ứng, Mg p/ư chậm Kim loại lại phản ứng mạnh : M + 2H2O → M(OH)2 + H2 đpnc  M + X2 IV ĐIỀU CHẾ: Điện phân n ng chảy muối halogen :  - http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Bài : H P CHẤT UAN TRỌNG C A CANXI I CANXI HDROXIT - Ca(OH)2 rắn = vôi tôi, ddịch tan nước gọi nước vơi - Ca(OH)2 có tính chất bazơ ( quỳ tím hóa xanh , tác dụng axit , oxit axit , dd muối ) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O nhận biết khí CO2) Ứng dụng: Sx NH3, clorua vôi (CaOCl2), vật liệu xây dựng II CANXI CABONAT o - Bị phân hủy C: CaCO3 → CaO(vôi sống) + CO2 ( pứ xảy trình nung vơi ) - CaCO3 tan nước có mặt CO2 CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 ch tồn dung dịch) Khi to, giảm PCO2 Ca(HCO3)2 bị phân hủy → giải thích tượng thạch nh , cặn ấm GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội 13 Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 - Trong t nhi n CaCO3 có: đá vơi, đá hoa, đá phấn, v loài ốc, s , - ng d ng: nhiều xây dựng, sản xuất ximăng III CANXI SUNFAT: Canxi sunfat thạch cao o Thạch cao sống 160 →C CaSO4.2H2O thạch cao nung CaSO4.H2O o 350 →C thạch cao khan CaSO4 Bài : NƯỚC C NG I KHÁI NIỆM: Chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ II PH N LOẠI ( loại) Tạm thời: Chứa anion HCO3- → chứa muối Ca(HCO3)2 Mg HCO3)2 Tạm thời vì: đun sôi muối phân hủy làm độ cứng nước V nh cửu: Chứa anion: Cl-, SO42- → chứa muối: CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4 Toàn phần = tạm thời + V nh cửu III TÁC HẠI - Tốn nhiên liệu gây nổ - Giảm lưu lượng nước ống d n - Tốn xà phòng, quần áo mau hư - Giảm hương vị trà, nấu lâu chín giảm mùi thức ăn IV CÁCH LÀM MỀM NƯỚC C NG 1.Nguy n tắc: Giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+ 2.Phương pháp a Ph ơng pháp kết tủa * Đối với tính cứng tạm thời : http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ t - Đun → độ cứng tạm thời : Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O - ùng hóa chất: Ca(OH)2 vừa đủ , Na2CO3, Na3PO4 * Đối với tính cứng v nh cửu tồn phần ) : ùng hóa chất: Na2CO3, Na3PO4 b Ph ơng pháp trao đổi ion o Ôn tập Bài : NHÔM http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ I V TRÍ – CẤU H NH ELETRON - Vị trí: : 13; Chu kỳ: 3; Nhóm: IIIA ; - Cấu hình: 3s23p1 [Ne] 3s23p1 II TÍNH CHẤT HĨA HỌC- Tính khử mạnh (ch sau K nhóm A, A) ; - Nhường 3e: M → M3+ + 3e Tác d ng với phi kim (O2, Cl2 ) 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 ; 4Al + 3O2 → 2Al2O3 (to) Ch : Al bền khơng khí có lớp màng oxit (Al2O3) bảo vệ Tác d ng với axit a HCl, H2SO4 lo ng → muối + H2 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 ; 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 b.H2SO4 đặc, nóng; HNO3 → muối + sản phẩm khử + H2O Ch : Al thu động H2SO4 HNO3 đặc nguội 3.Tác d ng với oxit kim loại phản ứng nhiệt nhôm to 2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2Fe ( ng dụng phản ứng hàn đường ray) 4.Tác d ng với nước - Al khơng phản ứng với nước có lớp màng oxit Al2O3 bảo vệ GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội 14 Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 - Nếu phá vỡ lớp màng oxit thi Al phản ứng 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 - Phản ứng dừng lại Al(OH)3 không tan sinh => nên th c tế vật nhôm không tác dụng với nước 5.Tác d ng với dung dịch kiềm: Al tan dung dịch kiềm - Al2O3 bảo vệ tan ( có tính lưỡng tính) - Al phản ứng với nước : 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 - Al(OH)3 tan dd kiềm ( có tính lưỡng tính): Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O Ph ơng trình tổng hợp: Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2 III TRẠNG THÁI T NHI N – S N XUẤT 1.T nhi n: - Al đứng thứ (sau Oxi, Silic) vỏ trái đất - Có trong: đất sét (Al2O3.2SiO2.2H2O), mica (K2O.Al2O3.6SiO2), boxit (Al2O3.2H2O), Criolit (3NaF.AlF3) Điều chế: nguy n liệu : quặng boxit Al2O3.2H2O) dpnc  4Al + O2 Điện phân nóng chảy Al2O3 : 2Al2O3  criolit (Catot ) ( Anot) Thêm criolit vào nh m mục đích: + Hạ nhiệt độ nóng chảy ; + Tăng khả d n điện + Bảo vệ Al khỏi bị oxi hóa oxi khơng khí http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ H P CHẤT C A NHƠM I NHƠM OXIT Tính chất: - Al2O3 có tính lưỡng tính Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O ng d ng - Đồ trang sức - X c tác hóa hữu II NHƠM HIDROXIT - Al(OH)3 chất rắn, kết tủa dạng keo trắng - Al(OH)3 hiđroxit có tính lưỡng tính Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O Chú ý: Al(OH)3 không tan dd NH3, axit cacbonic( CO2+ H2O) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Chú : HAlO2.H2O ạng axit (axit aluminic) Axit yếu ( yếu axit cacbonic) → bị axit mạnh đẩy khỏi muối - CO2 đẩy gốc aluminat khỏi muối NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + NaHCO3 CO2 khơng hòa tan Al(OH)3 nên phản ứng dừng lại kết tủa keo trắng - Nếu sử dụng axit mạnh đẩy tạo kết tủa keo trắng sau tan NaAlO2 + HCl + 2H2O → Al(OH)3 + NaCl Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Al(OH)3 ạng bazo (trội hơn) ↔ III NHƠM SUNFAT - Cơng thức ph n chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hay KAl(SO4)2.12H2O Thay K+=Na+,Li+,NH4+ →ph n nhôm ng dụng: nước, ngành da, nhuộm, giấy - GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội 15 Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 Ôn tập Bài : I V TRÍ – CẤU TẠO – TRẠNG THÁI T SẮT NHI N Vị trí – cấu tạo : Số thứ tự: 26, chu kỳ 4, nhóm VIIIB Cấu hình electron : 1s22s22p63s23p63d64s2 [Ar]3d64s2 - Nhường 2e: : Fe → [Ar]3d64s2 Fe2+ + 2e [Ar]3d6 - Nhường 3e: Fe → [Ar]3d6 4s2 Fe3+ + 3e [Ar]3d5 án bão hòa (bền) Khi tác dụng với chất oxihóa yếu vd :S, dd Khi tác dụng với chất oxihóa mạnh vd : Cl2 , dd HCl, H2SO4lo ng , dd muối : Ni2+ > Cu2+, HNO3 , dd H2SO4đặc n ng, dd AgN dư Fe3+ ) Trạng thái t nhi n http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Quặng Hematit đỏ: Hematit nâu Manhetit Xiderit Pirit sắt Công thức Fe2O3 Fe2O3.nH2O Fe3O4 FeCO3 FeS2 Fe cao II HĨA TÍNH Fe kim loại có tính kh trung bình( Zn > Cr> Fe> Ni ) Tác dụng chất oxi hóa yếu:Fe → Fe2+ +2e Tác dụng chất oxi hóa mạnh: Fe → Fe3+ + 3e Tính chất Ví d 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 ; Fe + S→ FeS Tác dụng với phi kim 3Fe + 2O2→ Fe3O4 (FeO.Fe2O3) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Tác dụng với axit a Với dung dịch HCl, H2SO4 lo ng 2+ Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 + (Fe → Fe , H →H2) Fe + H2SO4→ FeSO4 + H2 b Với dung dịch H2SO4 HNO3 đặc nóng Fe + 4HNO3 lo ng→ Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 3+ (Fe→ Fe , N +5 +6 S bị khử xuống SOXH thấp Fe thụ động b i HN H2SO4 đặc nguội hơn) Tác dụng với dung d ch muối Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4 ( khử kim loại đứng sau) Fe + FeCl3→ FeCl2 H P CHẤT C A SẮT I.H P CHẤT SẮT II): Tính chất hóa học đặc trưng tính khử: Fe2+ → Fe3+ + 1e GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội 16 Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 tính oxihóa : Fe2+ + 2e → Fe Hợp chất sắt II) oxit:FeO màu đen ) Tính chất Vd Tính bazơ FeO +2HCl→ FeCl2 + H2O Tính kh 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O t 2FeO + 4H2SO4 đặc   Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O o FeO + H2 →Fe + H2O Tính oxi h a ; FeO + CO →Fe + CO2 t Điều chế: Fe3O4 + CO →3FeO + CO2 Fe(OH)2   FeO + H2O( ko có oxi ) o Hợp chất sắt II) hidroxit: Fe(OH)2 chất rắn, màu trắng xanh, hóa nâu ngồi khơng khí Tính chất Vd http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Tính bazơ Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + H2O Tính kh 3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO +8H2O 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 trắng xanh Điều chế: nâu đỏ Fe2+ + OH- →Fe(OH)2 Muối sắt II): Tính chất Tác dụng dd bazơ Vd FeCl2 + 2NaOH→Fe(OH)2 + 2NaCl http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Tính kh 2FeCl2 + Cl2→ 2FeCl3 Tính oxi h a Zn + FeCl2 → Fe + nCl2 Điều chế: Fe (FeO Fe(OH)2 tác dụng với HCl H2SO4 lo ng Chú : Fe3O4 h n hợp Fe Fe2O3 = tính chất Fe Fe2O3 II H P CHẤT SẮT III)Tính chất hóa học đặc trưng tính oxi hóa: Fe3+ + 1e→ Fe2+ Fe3+ + 3e → Fe Hợp chất sắt III) oxit: Fe2O3 màu đ nâu ) Tính chất Tính bazơ Vd Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội 17 Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 Tính oxi h a t Fe2O3 + 3H2   3Fe + 3H2O o t Fe2O3 + 3CO   2Fe + 3CO2 o t Fe2O3 + 2Al   2Fe + Al2O3 o t Điều chế: 2Fe(OH)3   Fe2O3 + 3H2O o Hợp chất sắt III) hidroxit: Fe(OH)3 chất rắn màu nâu đ Tính chất vd Tính bazơ Fe(OH)3 + 3HCl →FeCl3 +3H2O Nhiệt phân t 2Fe(OH)3   Fe2O3 +3 H2O o Điều chế: Fe3+ + 3OH- →Fe(OH)3 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Muối sắt III) : dd có màu vàng Tính chất Vd Tác d ng dd bazơ FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl Tính oxi hóa 2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 H P KIM C A SẮT TH P GANG Thành phần: Gang hợp kim Fe với C (2- Thành phần: Thép hợp kim Fe với C 5%) số nguyên tố khác: Si, Mn, S (0,01-2%) số nguyên tố khác:Si, Mn http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Phân loại: Phân loại: - Gang xám: chứa nhiều Cthan chì, Si - Thép thường(thép cacbon) Gang xám dùng đ c vật dụng + Thép mềm: chứa không ,1 C - Gang trắng: chứa Cxementit, Si, + Thép cứng: chứa không , Gang trắng dùng để luyện thép - Thép đặc biệt: thêm nguyên tố khác như: Mn, C Cr, Ni,W, dùng chế tạo dụng cụ cao cấp: lò xo, đường ray, Nguy n liệu sản xuất Nguy n liệu sản xuất - Quặng sắt - Gang, sắt thép phế liệu - Than cốc - Chất chảy CaO - Chất chảy CaCO3 - Khơng khí O2 GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội 18 Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 - Không khí - ầu ma d t khí đốt Nguy n tắc sản xuất Nguy n tắc sản xuất Kh oxit b ng C xi h a tạpchất gang (Si, Mn, S, P, C ) nhiệt độ cao Fe2O3 →Fe3O4 →FeO→ Fe thành oxit tách để giảm hàm l ợng ch ng Các phản ứng hóa học Các phản ứng hóa học C + O2 →CO2 Si + O2 →SiO2 CO2 + C→ 2CO 400oC 2Mn + O2 →2MnO : Fe2O3 + CO →Fe3O4 + CO2 500oC-600oC : Fe3O4 + CO →3FeO + CO2 700oC-800oC : FeO + CO →Fe + CO2 C + O2 →CO2 S + O2 →SO2 4P + 5O2 →2P2O5 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Phản ứng tạo xỉ (tháo bỏ) o Phản ứng tạo xỉ (tháo bỏ) 1000 C : CaCO3 →CaO + CO2 3CaO + P2O5 →Ca3(PO4)2 1300oC : CaO + SiO2 →CaSiO3 CaO + SiO2 →CaSiO3 Ôn tập : CROM I V TRÍ – CẤU TẠO Cr: = 24, chu kỳ 4, nhóm VIB - Cấu hình e: [Ar]3d54s1 (1e 4s chuyển sang 3d cấu hình bán bão hòa bền hơn) II HĨA TÍNH: Tính khử Cr mạnh Fe , yếu kẽm (Cr có số oxi hóa +1 đến +6, th ờng gặp 2, 3, Tính chất ) Ví d Tác dụng với phi kim: Cl2, O2, , … Cr(III) t 4Cr + 3O2   2Cr2O3 o http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ t 2Cr + 3Cl2   2CrCl3 o t 2Cr + 3S   Cr2S3 o Tác dụng với n ớc Không phản ứng, có màng oxit bảo vệ Tác dụng với axit t Cr + 2HCl   CrCl2 + H2 ( ko có O2 ) o Đun nóng Cr phản ứng HCl, H2SO4 lo ng Cr thụ động với HN 3, H2SO4 đặc, nguội t Cr + H2SO4   CrSO4 + H2 o H P CHẤT C A CROM H P CHẤT CROM III) H P CHẤT CROM VI) GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội 19 Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 1.Crom (III) oxit: Cr2O3 : lục th m Crom (VI) oxit : CrO3 : màu đỏ th m Cr2O3 có tính l - CrO3 oxit axit ng tính Cr2O3 + 6HCl →2CrCl3 + 3H2O CrO3 + H2O →H2CrO4 axit cromic Cr2O3 + 2NaOH →2NaCrO2 + H2O 2CrO3 + H2O →H2Cr2O7 axit dicromic 2.Crom (III) hidroxit: Cr(OH)3 ( màu lục xám ) - CrO3 có tính oxi hóa mạnh: t/d C,S,P,NH3 Cr(OH)3 C tính l Muối Crom VI) : muối cromat (CrO42- ) ng tính muối đicromat (Cr2O72- ) Cr(OH)3 + 3HCl →CrCl3 + 3H2O Cr2O72- + H2O  2CrO42- + 2H+ Cr(OH)3 + NaOH →NaCrO2 + 2H2O Da cam(H+ 3.Muối Crom III): có tính khử tính oxihóa a trường axit: Cr+3 → Cr+2 vàng H-) * Muối cromat, đicromat có tính oxi hóa mạnh K2Cr2O7 + 7H2SO4 + 6FeSO4 →Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 2CrCl3 + n →2CrCl2 + ZnCl2 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ b ôi trường kiềm: Cr+2 → Cr+6 3Fe2(SO4)3 + 7H2O 2NaCrO2 + 3Br2+8NaOH →2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O K2Cr2O7 + 14HCl đ→2CrCl3 + 2KCl + 3Cl2 + 7H2O Đ NG & H P CHẤT Đ NG I V TRÍ CẤU TẠO- Cu: = , chu kỳ 4, nhóm IB - Cấu hình e: [Ar]3d104s1 (có s chuyển 1e từ 4s ua 3d) II HĨA TÍNH http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Tính chất Ví d Tác d ng với phi kim 2Cu + O2 2CuO Tác d ng với axit a Với HCl, H2SO4 lỗng Khơng phản ứng b Với HNO3, H2SO4 đặc, nóng Cu + 4HNO3 đặc →Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Cu + 2H2SO4 →CuSO4 + SO2 + 2H2O GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội 20 Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 3.Tác d ng với muối Cu + 2AgNO3 →Cu(NO3)2 + 2Ag (Khử ion đứng sau dãy điện hóa) Cu + 2FeCl3 →2FeCl2 + CuCl2 - Ôn tập :NHẬN BIẾT MỘT S ION TRONG DUNG D CH I NGUY N TẮC: Tạo kết tủa bay II NHẬN BIẾT DUNG D CH CATION Cation Na+ Hiện tượng ANION Phương tr nh Anion Hiện tượng Phương tr nh Đốt→lửa màu vàng http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ NH4+ d kiềm→khí mùi khai(xanh q ẩm) NO3- NH4+ + OH- → NH3 + H2O bột Cu + mt axit→dd màu xanh, khí nâu đỏ 3Cu + 2NO3-+8H+→3Cu2++2NO+4H2O 2NO + O2 →2 NO2 Ba2+ Dd H2SO4l → trắng, ko tan H2SO4 dư SO42- Ba2+ + SO42- → BaSO4 Al3+ d muối Ba2+(mt axit)→ trắng ko tan Ba2+ + SO42- → BaSO4 d kiềm dư→ keo trắng, tan OH-dư Cl- Al3+ + 3OH-→Al(OH)3 Dd AgNO3→ trắng Ag+ + Cl- → AgCl Al(OH)3 + OH-→AlO2- + 2H2O Fe2+ d kiềm→ trắng xanh→đỏ nâu (kokhí) CO32- Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2 d axit→sủi bọt khí CO32- + 2H+→CO2 + H2O http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 Fe3+ d kiềm → đỏ nâu Fe3+ +3OH-→Fe(OH)3 Cu2+ Dd NH3→ Xanh, tạo phức tan màu xanh Cu2+ + 2OH- →Cu(OH)2 Cu(OH)2 + 4NH3 → Cu[(NH3)4](OH)2 III NHẬN BIẾT CHẤT KHÍ Chất CO2 Hiện tượng – phương tr nh Dd Ca(OH)2 Ba(OH)2 dư→kết tủa trắng CO2 + Ca(OH)2→CaCO3 + H2O GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội 21 Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 SO2 Dd Br2→ màu nâu đỏ dd Br2 ( SO2 tạo kết tủa trắng +dd Ca(OH)2 Ba(OH)2 dư) SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 H2 S d muối Cu2+ Pb2+→kết tủa đen H2S + Cu2+ → CuS + 2H+ H2S + Pb2+ → PbS + 2H+ NH3 Quỳ tím ẩm→hóa xanh Ơn tập :HĨA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRI N KINH TẾ 1/Một số chất gây nghiện: ợu, thuốc phiện, cần a, nicotin, cafein, cocain, heroin, mocphin, /Các khí gây nhi m: C , C 2, SO2, H2S, NOx, CFC, bụi Tác hại: - Hiệu ứng nhà kính - Sức khỏe - Sinh trưởng, phát triển động, thực vật - Phá tầng ozon, mưa axit ( SO2 ; NO2 , ) Ô nhi m môi trường nước Nguyên nhân: - Tự nhiên: mưa, gió b o lụt →kéo chất bẩn - Nhân tạo: sinh hoạt, giao thông vận tải, thuốc trừ sâu Các tác nhân gây ô nhi m: ion kim loại nặng Hg, Pb, Cu, n, , anion N 3-, PO43-, SO42-, thuốc, Tác hại: lớn sinh trưởng, phát triển động thực vật CH TRẮC NGHIỆM Câu 1: Hơi thuỷ ngân độc, làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân chất bột dùng để rắc lên thuỷ ngân gom lại là: A vôi sống B cát C lưu huỳnh D muối ăn Câu 2: Hiện tượng trái đất nóng lên hiệu ứng nhà kính chủ yếu chất sau đây? A Khí cacbonic B Khí clo C Khí hidroclorua D Khí cacbon oxit Câu 3: Tỉ lệ số người chết bệnh phổi h t thuốc gấp hàng chục lần số người không h t thuốc Chất gây nghiện gây ung thư có thuốc : A nicotin B aspirin C cafein D moocphin Câu 4: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit A CO CH4 B CH4 NH3 C SO2 NO2 D CO CO2 Câu 5: Khơng khí phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn khí clo Để khử độc, xịt vào khơng khí dung dịch sau đây?A ung dịch HCl B ung dịch NH3 C ung dịch H2SO4 D ung dịch NaCl Câu 6: n khơng khí bị nhiễm qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất màu đen Khơng khí đ bị nhiễm bẩn khí sau đây? A Cl2 B H2S C SO2 D NO2 Câu 7: Nhiên liệu sau thuộc loại nhiên liệu A than đá B xăng, dầu C khí butan(gas) D Khí hidro Câu 8: Nguồn lượng sau lượng nhân tao? A Mặt trời B thủy điện C Gió D hạt nhân Câu 9: Trong số nguồn lượng sau đây, nguồn lượng coi lượng ? A Điện hạt nhân, lượng thủy triều B Năng lượng gió, lượng thủy triều C Năng lượng nhiệt điện, lượng địa điện D Năng lượng mặt trời, lượng hạt nhân Câu 10: Khí biogas sản xuất từ chất thải chăn nuôi sử dụng làm nguồn nhiên liệu sinh hoạt nông thôn Tác dụng việc sử dụng biogas ? A phát triển chăn nuôi C đốt lấy nhiệt giảm thiểu ô nhiễm môi trường B giải công ăn việc làm nông thôn D Giảm giá thành sản xuất dầu khí Câu 11: Nguyên nhân suy giảm tầng ozon chủ yếu ? A Khí CO2 B mưa axit C Khí CFC D Q trình sản xuât gang thép http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội 22 Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ ThS Phạm Minh Thuận https://facebook.com/minhthuan.pham.1994 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội 23 Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội ... nên dùng làm thuốc súng không khói ƠN TẬP CHƯƠNG AMIN, AMINO AXIT, PROTEIN Tóm tắt lí thuyết Tác nhân Tính chất hóa học GV luyện thi Cầu Giấy – Hà Nội Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã... ) ( số thứ t ) + Số lớp Chu k + Số e lớp ngồi Số thứ t nhóm (nhóm A)đ /v nguyên tố s,p Hóa trị cao với oxi ( nhóm B : nguyên tố d : Số e hóa trị = Số e lớp ng/cung + e phân lớp d chưa bão hòa... Có dạng ăn mòn kim loại: H a học điện h a n m n hóa học: quá trình oxi hóa khử, e Kloại chuyển trực tiếp đến chất môi trường n m n điện hóa a Khái niệm: q trình oxi hóa khử, tác dụng chất điện
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt lí THUYẾT hóa học lớp 12 phạm minh thuận, tóm tắt lí THUYẾT hóa học lớp 12 phạm minh thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay