Đề Cương Ôn Tập Kiến Trúc Máy Tính DHCN

45 64 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 20:21

Bài tập lớn môn kiến trúc máy tính mẫu và tuyển tập đáp án đề cương câu hỏi lý thuyết để ôn tập môn kiến trúc máy tính.Bài tập lớn môn kiến trúc máy tính mẫu và tuyển tập đáp án đề cương câu hỏi lý thuyết để ôn tập môn kiến trúc máy tínhBài tập lớn môn kiến trúc máy tính mẫu và tuyển tập đáp án đề cương câu hỏi lý thuyết để ôn tập môn kiến trúc máy tính 1 Đổi số nguyên thập phân sau số hex 16 bit: - 234 Đổi số nguyên thập phân sau số hex 16 bit: –16 Biểu diễn số sau dạng dấu chấm động máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: –0.125 Biểu diễn số sau dạng dấu chấm động máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: –0.75 Biểu diễn số sau dạng dấu chấm động máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: –154.25 Biểu diễn số sau dạng dấu chấm động máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: +76.75 Biểu diễn số sau dạng dấu chấm động máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit:: +1022.0625 Biểu diễn số sau dạng dấu chấm động máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: 1032.0625 Biểu diễn số sau dạng dấu chấm động máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: –0.03125 10 Biểu diễn số sau dạng dấu chấm động máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: +129.9 11 Biểu diễn số sau dạng dấu chấm động máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: –129.8 12 a) Cho biết ý nghĩa nói Bus địa có độ rộng 24 bit b) Trình bày sơ đồ khối chung hệ thống vào/ra máy tính 13 a) Trình bày cấu trúc chung modul vào/ra liệu b) Cho biết ý nghĩa nói Bus liệu có độ rộng 32 bit 14 Trình bày phương pháp vào liệu theo định trình 15 Trình bày phương pháp vào liệu kiểu thăm dò 16 Trình bày phương pháp vào/ra liệu theo ngắt cứng 17 Trình bày cấu trúc hệ thống vào/ra theo ngắt cứng 18 Trình bày trình vào/ra liệu theo phương pháp ngắt cứng 19 Trình bày khái niệm trình DMA, cấu trúc hệ thống vào/ra theo kiểu DMA 20 Trình bày trình vào/ra liệu kiểu DMA (quá trình DMA) 61 CPU có 24 bit địa chỉ, nhớ 256 KB chia làm 512 block nhớ, nhớ cache có dung lượng KB Khi CPU lệnh phát địa truy nhập nhớ 7280Ah Hãy trình bày chi tiết phương pháp đọc cache theo kỹ thuật ánh xạ liên kết hoàn toàn cho trường hợp phát địa địa ô nhớ cần truy cập nhớ theo trường hợp 62 CPU có 24 bit địa chỉ, nhớ 256 KB chia làm 512 block nhớ, nhớ cache có dung lượng KB Khi CPU lệnh phát địa truy nhập nhớ F0812h Hãy trình bày chi tiết phương pháp đọc cache theo kỹ thuật ánh xạ liên kết hoàn toàn cho trường hợp phát địa địa ô nhớ cần truy cập nhớ theo trường hợp 63 CPU có 24 bit địa chỉ, nhớ 256 KB chia làm 512 block nhớ, nhớ cache có dung lượng KB chia làm set Khi CPU lệnh phát địa truy nhập nhớ 95418h, 132415h, 72426h Hãy trình bày chi tiết phương pháp đọc cache cho trường hợp phát địa địa vật lý ô nhớ cần truy nhập tương ứng 64 CPU có 24 bit địa chỉ, nhớ 256 KB chia làm 512 block nhớ, nhớ cache có dung lượng KB chia làm set Khi CPU lệnh phát địa truy nhập nhớ 72426h Hãy trình bày chi tiết phương pháp đọc cache cho trường hợp phát địa địa vật lý ô nhớ cần truy nhập tương ứng 65 CPU có 24 bit địa chỉ, nhớ 256 KB chia làm 512 block nhớ, nhớ cache có dung lượng KB chia làm set Khi CPU lệnh phát địa truy nhập nhớ 132415h Hãy trình bày chi tiết phương pháp đọc cache cho trường hợp phát địa địa vật lý ô nhớ cần truy nhập tương ứng 66 Cho phần tử nhớ sau, chứng minh khi: - Yj = 1, Xi = 1, WE = CS = Q = Din đồng thời H Dout ngắt mạch Sij Yj Xi A H T E CS WE Din F B C G D Q Q Dout 67 Cho phần tử nhớ sau, chứng minh khi: - Yj = 1, Xi = 1, WE = CS = Q khơng phụ thuộc Din Dout = Q Sij Yj Xi A H T E CS F Q B C WE Dout Q G D Din 68 Cho phần tử nhớ sau, chứng minh khi: - Yj = 1, Xi = 1, WE = 0/1 CS = Q khơng phụ thuộc D in, đồng thời H Dout trạng thái trở kháng cao (ngắt mạch) Sij Yj Xi A H T E CS WE Din F B C G D Q Q Dout 69 Giả sử nhớ vật lý có dung lượng 64MB, chương trình gồm modul, xác định địa truy cập chiến lược phân trang – phân đoạn, với: SCB PCB0 PCB1 PCB2 PCB3 P A L Pp Ap Pp Ap Pp Ap Pp Ap 400400h 405h 407h 40Ah 40Ch 400800h 408h 40Bh 40Dh 400C00h 406h 0 40Fh 401000h 409h 0 Biết kích thước trang 4KB, địa đầu bảng phân đoạn Rs = 400000h Xác định địa vật lý cần truy cập theo địa logic sau: 70 Giả sử nhớ vật lý có dung lượng 64MB, chương trình gồm modul, xác định địa truy cập chiến lược phân trang – phân đoạn, với: SCB PCB0 PCB1 PCB2 PCB3 P A L Pp Ap Pp Ap Pp Ap Pp Ap 400400h 405h 407h 40Ah 40Ch 400800h 408h 40Bh 40Dh 400C00h 406h 0 40Fh 401000h 409h 0 Biết kích thước trang 4KB, địa đầu bảng phân đoạn Rs = 400000h Xác định địa vật lý cần truy cập theo địa logic sau: 71 Giả sử nhớ vật lý có dung lượng 64MB, chương trình gồm modul, xác định địa truy cập chiến lược phân trang – phân đoạn, với: SCB PCB0 PCB1 PCB3 P A L Pp Ap Pp Ap Pp Ap 400400h 405h 407h 40Ch 400800h 408h 40Dh 406h 40Fh 401000h 409h Biết kích thước trang 4KB, địa đầu bảng phân đoạn Rs = 400000h Xác định địa vật lý cần truy cập theo địa logic sau: 72 Giả sử nhớ vật lý có dung lượng 64MB, chương trình gồm modul, xác định địa truy cập chiến lược phân trang – phân đoạn, với: SCB PCB0 PCB1 PCB3 P A L Pp Ap Pp Ap Pp Ap 400400h 405h 407h 40Ch 400800h 408h 40Dh 406h 40Fh 401000h 409h Biết kích thước trang 4KB, địa đầu bảng phân đoạn Rs = 400000h Xác định địa vật lý cần truy cập theo địa logic sau: 73 Giả sử nhớ vật lý có dung lượng 64MB, chương trình gồm modul, xác định địa truy cập chiến lược phân trang – phân đoạn, với: SCB PCB0 PCB1 PCB3 P A L Pp Ap Pp Ap Pp Ap 400400h 405h 407h 40Ch 400800h 408h 40Dh 406h 40Fh 401000h 409h Biết kích thước trang 4KB, địa đầu bảng phân đoạn Rs = 400000h Xác định địa vật lý cần truy cập theo địa logic sau: 74 Giả sử nhớ vật lý có dung lượng 64MB, chương trình gồm modul, xác định địa truy cập chiến lược phân trang – phân đoạn, với: SCB PCB0 PCB1 PCB3 P A L Pp Ap Pp Ap Pp Ap 400400h 405h 407h 40Ch 400800h 408h 40Dh 406h 40Fh 401000h 409h Biết kích thước trang 4KB, địa đầu bảng phân đoạn Rs = 400000h Xác định địa vật lý cần truy cập theo địa logic sau: 75 Giả sử nhớ vật lý có dung lượng 64MB, chương trình gồm modul, xác định địa truy cập chiến lược phân trang – phân đoạn, với: SCB PCB0 PCB1 PCB3 P A L Pp Ap Pp Ap Pp Ap 400400h 405h 407h 40Ch 400800h 408h 40Dh 401000h 4 406h - 409h 40Fh - Biết kích thước trang 4KB, địa đầu bảng phân đoạn Rs = 400000h Xác định địa vật lý cần truy cập theo địa logic sau: 76 Giả sử nhớ vật lý, kích thước 32 bytes, chia làm trang vật lý Chương trình có kích thước 16 bytes có nội dung ‘0123456789ABCDEF’ Và bảng quản lý trang (PCB) có nội dung sau: P A - Xác định địa vật lý truy nhập tương ứng với địa logic sau: - Cho biết nội dung ô nhớ tương ứng với địa 77 Giả sử nhớ vật lý, kích thước 32 bytes, chia làm trang vật lý Chương trình có kích thước 16 bytes có nội dung ‘0123456789ABCDEF’ Và bảng quản lý trang (PCB) có nội dung sau: P A - Xác định địa vật lý truy nhập tương ứng với địa logic sau: - Cho biết nội dung ô nhớ tương ứng với địa 78 Giả sử nhớ vật lý, kích thước 32 bytes, chia làm trang vật lý Chương trình có kích thước 16 bytes có nội dung ‘0123456789ABCDEF’ Và bảng quản lý trang (PCB) có nội dung sau: P A - Xác định địa vật lý truy nhập tương ứng với địa logic sau: - Cho biết nội dung ô nhớ tương ứng với địa 79 Giả sử nhớ vật lý, kích thước 32 bytes, chia làm trang vật lý Chương trình có kích thước 16 bytes có nội dung ‘0123456789ABCDEF’ Và bảng quản lý trang (PCB) có nội dung sau: P A - Xác định địa vật lý truy nhập tương ứng với địa logic sau: - Cho biết nội dung ô nhớ tương ứng với địa 80 Giả sử nhớ vật lý có dung lượng 512 MB, chương trình gồm module, xác định địa vật lý phát tương ứng với địa logic sau , cho biết bảng quản lý phân đoạn sau: P A L 100h 200h 400h 300h 700h 500h A00h 600h 81 Giả sử nhớ vật lý có dung lượng 512 MB, chương trình gồm module, xác định địa vật lý phát tương ứng với địa logic sau , cho biết bảng quản lý phân đoạn sau: P A L 100h 200h 400h 300h 700h 500h A00h 600h 82 Giả sử nhớ vật lý có dung lượng 512 MB, chương trình gồm module, xác định địa vật lý phát tương ứng với địa logic sau , cho biết bảng quản lý phân đoạn sau: P A L 100h 200h 400h 300h 700h 500h A00h 600h 83 Giả sử nhớ vật lý có dung lượng 512 MB, chương trình gồm module, xác định địa vật lý phát tương ứng với địa logic sau , cho biết bảng quản lý phân đoạn sau: P A L 100h 200h 400h 300h 700h A00h 500h 600h 84 Giả sử lệnh chia làm công đoạn: nhận lệnh, giải mã lệnh, nhận toán hạng, xử lý, cất kết Mỗi công đoạn thực 5*10 -9 giây Một lệnh thực hết 22*10-9 giây So sánh thời gian thực 30 lệnh kỹ thuật pipeline kỹ thuật 85 Giả sử lệnh chia làm công đoạn: nhận lệnh, giải mã lệnh, nhận toán hạng, xử lý, cất kết Mỗi công đoạn thực 5*10 -9 giây Một lệnh thực hết 22*10-9 giây So sánh thời gian thực 40 lệnh kỹ thuật pipeline kỹ thuật 86 Giả sử lệnh chia làm công đoạn: nhận lệnh, giải mã lệnh, nhận toán hạng, xử lý, cất kết Mỗi công đoạn thực 5*10 -9 giây Một lệnh thực hết 22*10-9 giây So sánh thời gian thực 50 lệnh kỹ thuật pipeline kỹ thuật 87 Giả sử lệnh chia làm công đoạn: nhận lệnh, giải mã lệnh, nhận toán hạng, xử lý, cất kết Mỗi công đoạn thực 5*10 -9 giây Một lệnh thực hết 22*10-9 giây So sánh thời gian thực 20 lệnh kỹ thuật pipeline kỹ thuật 88 Nêu đặc điểm kỹ thuật cài đặt RISC 89 Cho biết ý nghĩa cụm từ RISC (Reduced Instruction Set Computer) 90 Trình bày kỹ thuật đường ống đơn vị lệnh (pipeline lệnh) ... dạng dấu chấm động máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: –0.125 Biểu diễn số sau dạng dấu chấm động máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: –0.75 Biểu diễn số sau dạng dấu chấm động máy tính theo chuẩn IEEE... dạng dấu chấm động máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: +76.75 Biểu diễn số sau dạng dấu chấm động máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit:: +1022.0625 Biểu diễn số sau dạng dấu chấm động máy tính theo chuẩn... dấu chấm động máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: –0.03125 10 Biểu diễn số sau dạng dấu chấm động máy tính theo chuẩn IEEE 32 bit: +129.9 11 Biểu diễn số sau dạng dấu chấm động máy tính theo chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Kiến Trúc Máy Tính DHCN, Đề Cương Ôn Tập Kiến Trúc Máy Tính DHCN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay