Bài tập chứng minh bất đẳng thức

2 30 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 20:19

Bài 1. 1Cho a,b,c,d là các số dương . Chứng minh rằng : Bài 1. 2Víi mäi sè a, b, c kh«ng ®ång thêi b»ng nhau, h•y chøng minha2 + b2 + c2 – ab – ac – bc 0Bài 1. 3Cho a, b, c lµ ®é dµi 3 c¹nh cña mét tam gi¸c. Chøng minh r»ng a2 + 2bc > b2 + c2 Bài 1 Cho a,b,c,d số dương Chứng minh : a b b c c d d a    �0 bc c d d  a a b Víi mäi sè a, b, c không đồng thời nhau, chứng minh a2 + b2 + c2 – ab – ac – bc � Bi Cho a, b, c độ dài cạnh tam giác Chứng minh a2 + 2bc > b2 + c2 Bài Chứng minh bất đẳng thức sau: (với x y dấu) 2 Bài Chứng minh: a  5b  (3a  b) �3ab  Bài Bài Bài Bài Cho a, b số dương thỏa mãn a3 + b3 = a5 + b5 Chứng minh rằng: a2 + b2 + ab Cho a , b , c cạnh tam giác Chứng minh : a b c   3 A = b c  a a c  b a b  c Bài Cho a, b, c ba số dương thoả mãn abc  Chứng minh : 1   � a (b  c) b (c  a ) c (a  b) Chứng minh Với x y ; xyz ; yz ; xz Thì : xy + xz + yz = xyz ( x + y + z) Bài 11 Cho x �0,y �0,z �0 x+y+ z =1 Bài 10 � 27 CMR: xy+yz+zx-2xyz Bài 12 Cho x, y, z số lớn CMR Bài 13 Bài 14 1  �  x2  y2  xy 3 Cho a  b  CMR a  b �2 Cho a  b  c  d x  (a  b)(c  d ), y  (a  c)(b  d ), z  (a  d )(b  c ) Sắp xếp theo thứ tự giảm dần x, y, z Bài 15 Cho a, b, c cạnh tam giác,p nửa chu vi CMR : 1 1 1   �2(   ) p a p b p c a b c Bài 16 Bài 17 Cho a,b,c,d số dương Chứng minh : Cho số a b thỏa mãn a1; b1 Chứng minh : 2 Cho số dương x,y,z thoả mãn điều kiện x + y + z =1 Chứng minh : Bài 18 x3 y3 z3   � y  2z z  2x x  y Bài 19 Cho số dương a, b, c có tổng 1 1   �9 Chứng minh rằng: a b c Bài 20 Cho a; b; c ba cạnh tam giác ab bc ac   �a  b  c Chứng minh: a  b  c a  b  c a  b  c Bài 21 Bài 22 1   Cho a, b >0; a+b=1 Chứng minh rằng: a  b  Cho c¸c sè dương a, b, c cã tÝch b»ng Chøng minh: (a + 1)(b + 1)(c + 1) �8 ... x  y Bài 19 Cho số dương a, b, c có tổng 1 1   �9 Chứng minh rằng: a b c Bài 20 Cho a; b; c ba cạnh tam giác ab bc ac   �a  b  c Chứng minh: a  b  c a  b  c a  b  c Bài 21 Bài 22... c a  b  c a  b  c Bài 21 Bài 22 1   Cho a, b >0; a+b=1 Chứng minh rằng: a  b  Cho c¸c sè dương a, b, c cã tÝch b»ng Chøng minh: (a + 1)(b + 1)(c + 1) �8
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập chứng minh bất đẳng thức, Bài tập chứng minh bất đẳng thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay