Nghiên cứu và đề xuất mô hình hỗ trợ ra quyết định lựa chọn dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho tỉnh quảng ngãi bằng phương pháp AHP

26 32 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 19:47

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - TRƯƠNG QUANG THẢO NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HÌNH HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NGÀNH GIAO THÔNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO TỈNH QUẢNG NGÃI BẰNG PHƯƠNG PHÁP AHP Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng DD&CN Mã số: 60.58.02.08 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM ANH ĐỨC Đà Nẵng – Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM ANH ĐỨC Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG Phản biện 2: TS ĐẶNG CÔNG THUẬT Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng họp Trường Đại học Bách khoa vào ngày 11 tháng 03 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Bách khoa  Thư viện Khoa Kỹ thuật xây dựng DD&CN, Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, nguồn vốn ngân sách nhà nước chi cho đầu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi liên tục gia tăng, chiếm khoảng 30% tổng chi ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh1 Từ nguồn vốn đầu ngân sách nhà nước góp phần phát triển mạnh mẽ sở hạ tầng, tăng lực sản xuất, cải thiện văn minh đô thị, nâng cao đời sống người dân, đóng góp mạnh mẽ vào việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi q trình cơng nghiệp hóa, địa hóa đất nước Tuy nhiên, với kết đạt được, việc triển khai thực dự án đầu xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bộc lộ số tồn hạn chế dẫn đến tình trạng lãng phí vốn, hiệu đầu Còn khơng dự án đầu có hiệu thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhiều định đầu chưa hợp lý với nhu cầu thực tiễn dẫn đến kết nhiều dự án đầu xây dựng xong không sử dụng khai thác chưa hiệu quả2 Việc định đầu dự án xây dựng dựa vào yếu tố định tính mặt nhu cầu xã hội, lựa chọn dự án có tổng mức đầu thấp, dựa ý kiến chủ quan người định đầu dễ dẫn đến sai lầm, thiếu sở khoa học Trong khoa học quản lý, việc định có nhiều tiêu chí ảnh hưởng vấn đề phức tạp, nhiều tác giả đề xuất số phương pháp định lượng việc hỗ trợ định đa tiêu chí áp dụng nhiều ngành, lĩnh vực Việc định lựa chọn dự án đầu hiệu quả, khả thi hợp lý áp lực hạn chế nguồn vốn ngân sách nhà nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vấn đề khó Nên việc nghiên cứu đề xuất hình hỗ trợ định phù hợp vấn đề cần thiết cho nhà quản lý, cụ thể tỉnh Quảng Ngãi Vì vậy, định đầu dự án (như ngành: Giao thông) cần phải xem xét nhiều tiêu chí nhằm nâng cao tính xác tính tồn diện, Theo Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 Thủ tướng Chính phủ: tổng chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 9.313 tỷ đồng, đó, chi đầu phát triển khoảng 2.871 tỷ đồng Báo cáo số 123/BC-HĐND ngày 01/12/2013; 55/BC-HĐND ngày 30/6/2013 HĐND tỉnh Quảng Ngãi phải xác định trọng số tiêu chí để đưa lựa chọn đầu dự án tối ưu, nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách nhà nước Để giải vấn đề này, hình phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy Process – AHP) công cụ hỗ trợ định đa tiêu cho thấy hiệu thực tế nhiều ngành, lĩnh vực như: khoa học, kinh tế, y tế Chính thế, tác giả đề xuất đề tài “Nghiên cứu đề xuất hình hỗ trợ định lựa chọn dự án đầu xây dựng ngành giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho tỉnh Quảng Ngãi phương pháp AHP” đề tài cần nghiên cứu để giúp cho việc quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gia tăng hiệu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, định đầu đắn, tránh dàn trãi, lãng phí II Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xác định tiêu chí ảnh hưởng đến việc đầu dự án ngành giao thông địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sử dụng vốn ngân sách nhà nước, mức độ ảnh hưởng tiêu chí Từ tiêu chí mức độ ảnh hưởng tiêu chí đó, đề xuất hình hỗ trợ định lựa chọn dự án đầu ngành giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho tỉnh Quảng Ngãi phương pháp phân tích thứ bậc AHP III Đ i tƣ ng ph m vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Việc định đầu dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước Phạm vi nghiên cứu: Các dự án ngành giao thông đường dự kiến đầu từ vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020 IV Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập xử lý liệu Phương pháp khảo sát tiêu chí ảnh hưởng đến việc định lực chọn dự án đầu xây dựng Phương pháp điều tra bảng câu hỏi Phương pháp định tính định lượng AHP V Kết dự kiến Kết từ Luận văn giúp nhà quản lý ngành giao thông, quản lý vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận tiêu chí ảnh hưởng đến dự án giao thông đầu Đề xuất phương pháp nghiên cứu khoa học để hỗ trợ nhà quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi việc lựa chọn dự án đầu ngành giao thông Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Một s khái niệm dự án đầuxây dựng v n ngân sách nhà nƣớc v n đầuxây dựng từ ngân sách nhà nƣớc 1.1.1 Về dự án đầu xây dựng, dự án đầu xây dựng ngành giao thông: 1.1.2 Khái niệm vốn ngân sách nhà nước, chi đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước 1.2 Vai trò v n ngân sách nhà nƣớc phát triển ngành giao thông tỉnh Quảng Ngãi Với đặc điểm địa hình chủ yếu đồi núi trung ngun, sơng ngòi nhỏ nên sở hạ tầng ngành giao thông tỉnh chủ yếu giao thông đường bộ, đề tài nghiên cứu tập trung chủ yếu đến yếu tố liên quan, tác động đến sở hạ tầng giao thông đường tỉnh Quảng Ngãi 1.2.1 Về quy mô, tổng vốn đầu từ ngân sách nhà nước cho ngành giao thông địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 1.1.2 Về hiệu sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đầu phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Như vậy, Chương giải thích cách khái quát khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu này, đồng thời khó khăn, bất cập q trình đầu dự án sở hạ tầng nguồn vốn NSNN, giai đoạn NSNN khó khăn nay, cụ thể đầu sở hạ tầng cho ngành giao thơng, đó, cần đề xuất phương pháp nghiên cứu khoa học để đưa lựa chọn đầu dự án, đặc biệt dự án ngành giao thông nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách nhà nước Chƣơng 2: ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP AHP XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦUNGÀNH GIAO THÔNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1 Hệ hỗ tr định đa tiêu chí 2.2 Về phƣơng pháp định lƣ ng Analytic Hierarchy Process (AHP) 2.2.1 Giới thiệu phương pháp AHP 2.2.2 Các nguyên tắc phương pháp AHP 2.2.3 Phân tích thiết lập cấu trúc thứ bậc 2.2.4 Thiết lập độ ưu tiên Bảng 2.3 Thang đánh giá mức so sánh phương pháp AHP Giá trị mức độ quan trọng So sánh Giải thích Quan trọng Hai thành phần có tính chất Tương đối quan trọng Từ kinh nghiệm phán có dự ưu tiên vừa phải cho hoạt động Hơi quan trọng Kinh nghiệm nhận định nghiêng thành phần thành phần Rất quan trọng Một hoạt động quan trọng Vô quan trọng Kinh nghiệm nhận định nghiêng mạnh thành phần thành phần Kết cuối ma trận so sánh cặp biểu diễn mối liên kết giá trị tập phần tử Bảng 2.3 Trong ma trận này, phần tử đại diện cho cặp so sánh, phần tử phía phía đường chéo có giá trị nghịch đảo Nếu phần tử A quan trọng phần tử B đánh giá mức B đánh giá quan trọng A với giá trị 1/5 Ma trận hỗ trợ chặt chẽ cho việc tính tốn giá trị Ứng với phần tử cấp trên, ta thiết lập ma trận so sánh phần tử cấp thấp Bảng 2.4 Ma trận so sánh cặp theo ý kiến chuyên gia Tiêu chí A1 A2 … An ∑ A1 1/a12 … 1/a1n ∑ai1 A2 a12 … 1/a2n ∑ai2 … … … … … … An a1n a2n … ∑ain Trong đó: aij mức độ so sánh cặp tiêu chí 2.2.5 Tính tốn ma trận trọng số chuẩn hóa vecto trọng số 2.2.6 Đo lường quán 2.2.7 Tóm tắt bước thực phương pháp AHP Định nghĩa vấn đề cần định Tạo cấu trúc thứ bậc từ quan điểm quản lý chung, từ cấp cao cấp mà can thiệp để giải vấn đề Thu thập ý kiến đánh giá để hoàn tất ma trận so sánh cặp Thiết lập ma trận so sánh cặp, nửa ma trận so sánh số nghịch đảo nửa Yếu tố bên tay trái ma trận so sánh với yếu tố hàng ma trận Tính độ ưu tiên yếu tố (vecto trọng số) thử tính quán CR Thực bước 3, 4, cho tất cấp nhóm sơ đồ thứ bậc Kết luận, lựa chọn phương án sau xác định trọng số đưa vào thứ bậc xây dựng Có thể tóm tắt q trình thực việc RQĐ vấn đề đa tiêu chí phương pháp AHP theo Hình 2.2 Định nghĩa vấn đề cần định Xây dựng cấu trúc thứ bậc từ quan điểm quản lý Thu thập ý kiến chuyên gia thứ bậc mức độ ưu tiên Xây dựng ma trận so sánh cặp Tính tốn vecto trọng số W hệ số quán CR CR>10% CR
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và đề xuất mô hình hỗ trợ ra quyết định lựa chọn dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho tỉnh quảng ngãi bằng phương pháp AHP, Nghiên cứu và đề xuất mô hình hỗ trợ ra quyết định lựa chọn dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho tỉnh quảng ngãi bằng phương pháp AHP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay